رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال 6 زمستان 1401 شماره 23

مقالات

۱.

بررسی نقش نوآوری استراتژیک و یادگیری سازمانی در رابطه بین سرمایه فکری و اینرسی سازمانی

کلید واژه ها: توانایی یادگیری سازمانی نوآوری سازمانی اینرسی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 605
هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش نوآوری استراتژیک و یادگیری سازمانی در رابطه بین سرمایه فکری و اینرسی سازمانی (مطالعه موردی: بانک ملی ایران) می باشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران شعب بانک ملی شهر تهران هستند. با توجه به اینکه تعداد مدیران شعب بانک ملی در شهر تهران 418 نفر بود، به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران در جامعه محدود استفاده شد و تعداد اعضای نمونه 200 نفر تعیین شد. در این پژوهش به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که برای بررسی روایی این پرسشنامه از روایی محتوا و به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد و به منظور بررسی برازش مدل تحقیق و پاسخگویی به فرضیه های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که نوآوری استراتژیک و یادگیری سازمانی در رابطه بین سرمایه فکری و اینرسی سازمانی در بانک ملی ایران تاثیر دارد و در نهایت پیشنهادات کاربردی ارائه شد.
۲.

بررسی رابطه بین رویکردهای اصلی ارزیابی کارآیی کنترل و مدیریت امور مالیاتی در زمینه دیجیتالی شدن (اداره امور مالیاتی حومه شهرستان کنگان و عسلویه)

کلید واژه ها: کارایی کنترل مدیریت امور مالیاتی حسابرسی مالیاتی حسابرسی میدانی کنترل امور مالیاتی ریسک محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 943 تعداد دانلود : 664
با توجه به مطالعات پیشین و پژوهش لاریسا و همکارانش در سال 2021، اداره امور مالیاتی سعی نموده است از زمینه دجیتالی شدن به منظور بهبود فعالیت های خود انجام دهد که برای این مورد باید به کارایی کنترل توجه نماید؛ این فرایند می تواند در کاهش زمان برای مشتریان و یا تسهیل آن نیز مفید واقع شود، به طوری که با ارزیابی کارایی کنترل توسط مودیان مالیاتی می توانند از کارهای دجیتالی بهره مند شوند؛ از این رو هدف از انجام این مقاله تعیین رابطه بین رویکردهای اصلی ارزیابی کارآیی کنترل و مدیریت امور مالیاتی در زمینه دیجیتالی شدن (اداره امور مالیاتی حومه شهرستان کنگان و عسلویه) می باشد. داده های پژوهش به روش مقطعی و در سال 1401، از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. نمونه آماری به صورت سرشماری تعداد 52 نفر شامل مدیران، کارکنان، کارشناسان حسابداری و مالی فعال در این اداره امور مالیاتی انتخاب شده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع کاربردی بوده و توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 و روایی و پایایی داده ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ انجام گرفته است. یافته های پژوهش پژوهش نشان می دهد که بین رویکردهای اصلی ارزیابی کارآیی کنترل و مدیریت امور مالیاتی در زمینه دیجیتالی شدن در اداره امور مالیاتی حومه شهرستان کنگان و عسلویه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بنابراین، رویکردهای اصلی ارزیابی کارآیی کنترل از طریق پنج شاخص حسابرسی مالیاتی، حسابرسی اداری، حسابرسی میدانی، اثربخشی کنترل امور مالیاتی، کنترل امور مالیاتی ریسک محور می تواند بر مدیریت امور مالیاتی در زمینه دیجیتالی شدن اثرگذار باشد که در نهایت، افزایش درآمد مالیاتی و رشد اقتصادی کشور را به همراه دارد.
۳.

بررسی ارتباط میان کنفوسیوس گرایی موسسه حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: کنفوسیوس گرایی اصول اخلاقی سیاست مدرن مسائل دینی ریسک سقوط قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 609 تعداد دانلود : 307
با توجه به مطالعه فان و ژو در سال 2022، برخی از مدیران شرکت ها در این تصور هستند که کنفوسیوس گرایی می تواند اثری را بر ریسک سقوط سهام ایجاد نمایند؛ اما این احتمال وجود دارد که آیا کنفوسیوس گرایی باعث کاهش ریسک سقوط سهام می شود یا افزایش آن را به همراه دارد؛ در این راستا نیز ممکن است عوامل دیگری وجود داشته باشد که باعث شود بر رابطه یا اثر بین آنها نقش موثری داشته باشد. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1395 الی 1400 و به مدت 6 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 109 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت ها و گزارشهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین کنفوسیوس گرایی موسسه حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط منفی و معکوس وجود دارد؛ بنابراین، مدیران شرکت ها می بایست برای کاهش ریسک سقوط قیمت سهام به شاخص های کنفوسیوس گرایی نظیر اصول اخلاقی، سیاست مدرن، مسائل دینی توجه نمایند و با اعمال هر یک از آنها منجر به کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شوند.
۴.

بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و گزارشگری پایداری و تأثیر آنها بر مدیریت سود

کلید واژه ها: مالکیت مدیریتی مالکیت نهادی گزارشگری پایداری مدیریت سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 29 تعداد دانلود : 229
هدف پژوهش: بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و گزارشگری پایداری و تأثیر آنها بر مدیریت سود می باشد. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و از نقطه نظر روش استنتاج، از نوع توصیفی– تحلیلی می باشد. قلمرو تحقیق بازه زمانی 7 ساله از 1393 تا 1400 را در بر گرفته و مکان تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد. به منظور بررسی صحت فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با اثراث ثابت و از نرم افزار ایویوز 11 استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که که مالکیت مدیریتی بر گزارش پایداری تاثیر معنی دار و منفی دارد. مالکیت نهادی بر گزارش پایداری تاثیر معنی دار و مثبتی دارد. گزارش پایداری بر مدیریت سود تاثیر معنی داری ندارد. بحث و نتیجه گیری: نظریه سهامداران توضیح می دهد که مشارکت سهامداران که یکی از آن ها مدیریتی است برای دستیابی به اهداف شرکت بسیار مهم است. هر چه مالکیت مدیریتی در شرکت بیشتر باشد، افشای گزارش پایداری را افزایش می دهد. بر اساس تئوری ذینفعان، مالکیت نهادی حق کنترل مدیریت را از طریق یک فرآیند نظارت موثر دارد. بر اساس نظریه سهامداران، پارادایم پذیرفته شده برای توضیح این موضوع است که چرا شرکت ها در فعالیت های اجتماعی و زیست محیطی به عنوان یک استراتژی برای به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری بلندمدت و موفقیت تجاری پایدار شرکت می کنند.
۵.

بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری مشروط و میزان واکنش عملکرد نسبت به پاداش مدیران

کلید واژه ها: محافظه کاری حسابداری عملکرد حسابداری عملکرد بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 701 تعداد دانلود : 110
هدف تحقیق بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیران بوده است. قلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1395 تا 1399 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و از نظر روش در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای و در بخش داده های پژوهش از داده های بانک های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک 101 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده ها از آمارتوصیفی و استنباطی و به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون Fلیمر، آزمون هاسمن و جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه ها (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که محافظه کاری حسابداری و میزان عملکرد حسابداری بر پاداش مدیران تاثیر مثبت و معنادار دارد و فرضیه اول تایید گردید. همچنین رابطه معناداری بین محافظه کاری حسابداری و حساسیت عملکرد بازار بر پاداش مدیران مشاهده نگردید.
۶.

جایگاه حق تعیین سرنوشت در منابع حقوق بین المل با نگاهی بر عملکرد شورای امنیت و رویه قضایی

کلید واژه ها: حق تعیین سرنوشت حقوق بین الملل شورای امنیت رویه قضایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 69 تعداد دانلود : 49
در دهه های اخیر، مردم مکرراً حق مشارکت در نظم حقوقی بین المللی را مطرح کرده اند و در قوانین بین المللی و فرآیندهای نظارتی مختلف که تحت نظارت سازمان های بین دولتی انجام می شود، مشارکت داشته اند. با این حال، در حالی که مدت هاست که تعیین سرنوشت شامل حق مشارکت در سطح ملی می شود، مورد این حق قانونی در سطح بین المللی به طور جامع مورد بحث قرار نگرفته است. یکی از اساسی ترین اصول حقوق بشر، حق مردم بر تعیین سرنوشت خودشان است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در پاسخ به این سوال که تحولات در حق تعیین سرنوشت در نظریه های مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد مجمع الجزایر چاگوس چه هستند؟ می توان گفت که حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه از جمله جنبه خارجی، یعنی حق مردم برای تعیین وضعیت بین المللی خودو بعد داخلی، حق مردم در انتخاب نظام حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حمایت از حقوق اقلیت ها. در رابطه با مجمع الجزایر چاگوس، دیوان بین المللی دادگستری از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است تادر تکمیل فرآیند استعمار زدایی در موریس با سازمان ملل متحد همکاری کنند، زیرا حق تعیین سرنوشت یک تعهد جهانی است. نمی توان آن را به یک وظیفه متقابل تقلیل داد.
۷.

کاربرد هوش مصنوعی در حسابداری

کلید واژه ها: هوش مصنوعی سیستم های خبره شبکه ی عصبی الگوریتم ژنتیک منطق فازی و یادگیری ماشینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 99 تعداد دانلود : 403
هدف پژوهش حاضر بررسی کاربرد هوش مصنوعی در حسابداری است. پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد فلسفی و علمی بر پایه روش شناخت تاریخی به موضوع تعامل حسابداری و تکنولوژی هوش مصنوعی می پردازد. در حقیقت بر اساس این رویکرد محقق قصد دارد به بیان فلسفی، نقش تکنولوژی هوش مصنوعی و مدیریت آن در دانش حسابداری را ارائه دهد و به سؤالاتی که در خصوص ارتباط بین این دو رشته که در تئوری و عمل مطرح می باشد به سوأل اصلی پژوهش یعنی "کاربرد هوش مصنوعی در حسابداری چیست" را تبیین کرد. همچنین چگونه می توان همسو با تحولات تکنولوژی باعث ارتقاء جایگاه حسابداری در سازمان ها و جامعه گردید، پاسخ دهد. برای جمع آوری منابع مورد نیاز، اسناد و مدارک آرشیوی که نتیجه تحقیقات تجربی است، بررسی گردید و مبانی نظری و پیشینه تحقیق به روش کتابخانه ای شناسایی و مورد استفاده قرار گرفت. در پژوهش حاضر با توجه به گسترده بودن مباحث فوق، پنج عاملی که نقش عمده تری در تشریح کاربرد هوش مصنوعی در حسابداری دارند، شامل سیستم های خبره، شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک، منطق فازی و یادگیری ماشینی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته، استفاده از هریک از عوامل فوق به تنهایی نتایج کامل و دقیقی را ارائه نمی دهد. لیکن پیشنهاد می گردد محققین این حوزه، عوامل ارائه شده فوق را جهت ارائه الگوی واحد بکار گرفته تا از این طریق بتوان استفاده بهینه را از هوش مصنوعی برد.
۸.

تاثیر رفتار نامتقارن هزینه بر تأخیر گزارش حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: رفتارهزینه رفتار نامتقارن هزینه گزارش حسابرسی تأخیر گزارش حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 623 تعداد دانلود : 967
در گزارش حسابرسی، مدت زمان پایان سال مالی شرکت تا تاریخ گزارش حسابرسی است و در اکثر موارد به عنوان مهم ترین مشخصه به موقع بودن گزارش های مالی تلقی می شود. انتشار به موقع صورت های مالی از سوی شرکت ها، یکی از ابعاد مهم گزاشگری مالی است که نقشی اساسی در بازار سرمایه و تصمیمات سرمایه گذاران دارد. تاخیر در گزارش حسابرسی به دلیل عدم ارایه اطلاعات به موقع به سهامداران، کیفیت اطلاعات را به خطر می اندازد. ارایه به موقع صورت های مالی از سوی شرکت ها، دارای محتوای اطلاعاتی بوده و بر ارزش بنگاه اثرگذار است. در نتیجه، بررسی عوامل اثرگذار بر تاخیر در گزارش حسابرسی حایز اهمیت است. هدف این پژوهش، تاثیر رفتار نامتقارن هزینه بر تأخیر گزارش حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور اطلاعات شرکت ها در فاصله زمانی 6 ساله از 1393 تا 1398 بررسی و 104 شرکت انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره بر مبنای روش تحلیل ترکیبی داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است؛ که در نتیجه اثر رفتار نامتقارن هزینه بر تأخیر گزارش حسابرس اثر منفی و معنادار دارد.
۹.

بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر قیمت گذاری حسابرسی با توجه به متغیرهایی نظیر عمر، اندازه، اهرم مالی، عملکرد و نسبت نقدینگی شرکت

نویسنده:

کلید واژه ها: تحریم اقتصادی قیمت گذاری حسابرسی اندازه عمر عملکرد اهرم مالی نسبت نقدینگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 101 تعداد دانلود : 102
با توجه به مطالعه کیم در سال 2022، شرکت ها در تلاش هستند برای بررسی امور خود به حسابرسی روی آورند، اما تحریم های اقتصادی باعث شده است بر قیمت حسابرسی اثر داشته باشد و باعث رشد قیمت گردد؛ بنابراین کیم به این موضوع پرداخته است که آیا با رشد قیمت خدمات حسابرسی، باز هم برای حسابرسی به شرکت های حسابرسی مراجعه می کنند یا خیر و یا اینکه تحریم های اقتصادی علاوه بر رشد قیمت حسابرسی، چه عواقبی را برای شرکت ها به دنبال دارد. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1396 الی 1400 و به مدت 5 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 116 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت ها و گزارشهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد که تحریم های اقتصادی بر قیمت گذاری حسابرسی با توجه به متغیرهایی نظیر عمر، اندازه، اهرم مالی، عملکرد و نسبت نقدینگی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بنابراین، مدیران شرکت ها می بایست به شاخص های عمر، اندازه، اهرم مالی، عملکرد و نسبت نقدینگی توجه نمایند تا بتوانند ارزش و اعتبار شرکت را در شرایط تحریم اقتصادی حفظ نمایند.
۱۰.

بررسی تأثیر کاربرد استاندارد بین المللی تحت نظارت هیئت حسابرسی بر کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی

نویسنده:

کلید واژه ها: استاندارد بین المللی هیئت نظارت حسابرسی کیفیت حسابرسی حق الزحمه حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 595 تعداد دانلود : 368
با توجه به مطالعه پارتا و همکارانش در سال 2022، شرکت ها به منظور بهبود کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی، به کاربرد استاندارد بین المللی تحت نظارت هیئت حسابرسی توجه دارند و معتقدند ثبت استاندارد بین المللی هیئت نظارت حسابرسی می تواند در بهبود کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی نقش موثری داشته باشد. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1395 الی 1400 و به مدت 6 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 90 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت ها و گزارشهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد که کاربرد استانداردهای بین المللی تحت نظارت هیئت حسابرسی بر کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت و معناداری دارد به طوری که در این پژوهش براساس آماره t میزان متغیر کاربرد استانداردهای بین المللی تحت هئیت نظارت حسابرسی ابتدا بر کیفیت حسابرسی و سپس بر حق الزحمه حسابرسی تأثیرپذیر است.
۱۱.

عدم امنیت شغلی بر دلبستگی شغلی پرستاران با نقش توجه به ویژگی های نسل پرستاران

نویسنده:

کلید واژه ها: عدم امنیت شغلی دلبستگی شغلی پرستاران ویژگی های نسل پرستاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 98 تعداد دانلود : 591
پژوهش حاضر به بررسی عدم امنیت شغلی بر دلبستگی شغلی پرستاران با نقش توجه به ویژگی های نسل پرستاران پرداخته است. این پژوهش از نظر ماهیت و هدف، از نوع تحقیقات اکتشافی بوده و از نوع هدف کاربردی و یک پژوهش مروری می باشد. این پژوهش یک مطالعه مرور سیستماتیک است که در سال 1401 انجام شد و در طی آن تمایل به ترک خدمت و امنیت شغلی در میان پرستاران شاغل و عوامل مرتبط با آن مشکل مرور شد. به این منظور پایگاه های اطلاعاتی ملی SID، MagIran، Civilicaو علم نت و پایگاههای اطلاعاتی بین المللی مانند گوگل اسکولار، اسکوپوس، ساینس دایرکت و امرالاد موردبررسی قرار گرفتند. که تعداد 50 مقاله از 10 سال پیش تا کنون مورد بررسی قرار گرفت. که از بین آنها 20 مقاله مرتبط تر مورد در این پژوهش استفاده واقع شد . با بررسی پژوهش های انجام شده میتوان گفت اهمیت دلبستگی شغلی در پرستاران که بخش بزرگی از سیستم سلامت را به خود اختصاص داده اند، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا عدم دلبستگی شغلی آنها نه تنها آسیبهای فراوان مالی و غیرمالی را متوجه سازمان های سلامت می نماید، بلکه ایفای نامناسب وظایف شغلی در مورد بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها، در ایجاد خسارت های جبران ناپذیر بر پیکره اجتماع، تاثیر مهمی خواهد داشت. در این راستا کاراتپه و همکاران (۲۰۲۰) اظهار کردند که عدم امنیت شغلی به طور مستقیم مانع از دلبستگی شغلی کارکنان می شود و شین و هور (۲۰۲۰) به طور هم زمان دریافتند که عدم امنیت شغلی انرژی فیزیکی، روانی و ذهنی کارکنان را تخلیه می کند، بر سلامتی و رفاه آنها تأثیر منفی می گذارد و در نتیجه باعث کاهش دلبستگی آنها به شغل می شود. بر اساس مطالعات و شواهد تجربی موجود، فرض کردیم که ادراک از عدم امنیت شغلی، دلبستگی شغلی کارکنان را کاهش می دهد. همچنین مطالعات نشان داد بین متغیر سن و دلبستگی شغلی وجود نداشت. نیز فقدان همبستگی بین سن و درگیری را نشان می دهد. هرچند مطالعات مختلف عنوان می کنند که افزایش سن توام با افزایش فرسودگی و خستگی شغلی می باشد و این عوامل خود باعث کاهش دلبستگی شغلی می شوند اما شواهدی از ارتبا ط بین سن و دلبستگی شغلی موجود نیست.
۱۲.

ارتقاء نظام مدیریت مالی در شهرداری با الگوی بودجه ریزی عملیاتی

نویسنده:

کلید واژه ها: بودجه مدیریت مالی شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 135 تعداد دانلود : 637
شهرداری درعرف جهانی بعنوان مظهری ازدولت محلی بشمارمی آید. شهرداری ها بعنوان موثرترین نهاد شهری وظایف و خدمات گسترده ای را بعهده دارند که براساس سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه بر حیطه این وظایف افزوده خواهد گردید. شهرداری ها نیز مانند دولت تمام فعالیت های مالی خود، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها که به منظور اجرای برنامه ها و وظایف متعدد خود صورت می گیرد را در چهارچوب قانون بودجه انجام میدهند، بنابراین روش بودجه ریزی نقش بسیار مهم و حیاتی در تحقق اهداف شهرداری ها ایفا می نماید. عدم انجام اصلاحات اساسی در قوانین و مقرارات شهرداری ها که در سال 1343 مصوب گردیده از یکسو و رویکرد عملگرایانه به روش بودجه ریزی افزایشی در شهرداری ها که زمانی برای اجتناب از کار عظیم بودجه نویسی ابداع گردید مشگلات فراوانی را درنظام مدیریت مالی شهرداری ها وهمچنین ساختارحسابداری آن پدیدآورده است. این مقاله حاصل مطالعات میدانی است که در سال 1385 تحت عنوان "آسیب شناسی و بررسی نارسایی های ناشی از عدم بکارگیری بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری" انجام گرفته است. در این پژوهش سعی شده است با پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC بعنوان یکی از الگوهای اصلی بودجه ریزی عملیاتی، بودجه شهرداری از قالب 4 فصل و 20 ماده خارج و با شناسایی مراکز هزینه و ظبقه بندی جدید هزینه ها از یکسو و تفکیک فعالیت های شهرداری از سوی دیگرامکان محاسبه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم خدمات و پروزه های شهرداری فراهم گردد. یافته های این پژوهش حکایت ازآن دارد که بودجه ریزی عملیاتی قابلیت محاسبه بهای تمام شده خدمات را به ساختار حسابداری شهرداری ها می افزاید و کارایی سیستم بودجه ریزی را در شهرداری ها به نحو چشمگیری ارتقاء می بخشد.
۱۳.

نقش رشد هوشمند در جلوگیری از توسعه بی قواره شهری (نمونه موردی شهر خرم آباد)

کلید واژه ها: خرم آباد رشد بی قواره شهری شهر فشرده شهر هوشمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 428
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش رشد هوشمند شهری در جلوگیری از توسعه ی بی قواره شهری در خرم آباد اجرا شده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر منابع استادی و کتابخانه ای است. نتایج بررسی ها براساس دیدگاه پاسخگویان، نشان می دهد، مهمترین قابلیت های اعمال رشد شهر هوشمند در خرم آباد در شرایط بستری، ایجابی و مشوقها است. شرایط کالبدی و محیطی شهر خرم آباد به عنوان قابلیت بالقوه برای رشد شهر هوشمند مطرح می شود. در مقابل، مهمترین موانع اعمال سیاست رشد هوشمند در این شهر عبارت اند از نگرش های مدیریتی، نحوه توزیع کاربری ها (توزیع نامناسب آنها)، وضعیت فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی شهر. دسترسی به فناوری های هوشمند نقش مهمی در بهبود وضعیت زندگی شهروندان خرم آبادی دارد. برای تحقق این امر، باید به موضوعات مهمی از قبیل تغییر در نظام برنامه ریزی، اعمال مدیریت صحیح شهری، پرداختن به زیرساخت ها و فرهنگ سازی توجه کرد. رشد هوشمند روشی پیشنهادی برای اصلاح پراکندگی است. توسعه پراکنده شهری به توسعه بی رویه و بی برنامه شهرها اطلاق می شود که نه تنها باعث تخریب فضای پیرامون شهرها شده بلکه موجب توسعه نامتوازن و بی قواره شهرها می شود؛ بنابراین راهبرد رشد هوشمند سعی در شکل دهی مجدد شهرها و هدایت آنها به سوی اجتماع و توانمندی به سوی محیط زیست مطلوب دارد. برای دستیابی به این هدف 7 شاخص اجتماعی- اقتصادی، آموزشی، کالبدی، زیست محیطی، خدماتی، دسترسی استفاده شده است.
۱۴.

نقش عوامل موثر بر توسعه اقتصادی در استان لرستان

کلید واژه ها: استان لرستان توسعه اقتصادی اقتصاد ملی توسعه نیافتگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 351 تعداد دانلود : 213
در این مقاله عوامل موثر بر توسعه اقتصادی در استان لرستان مورد بررسی قرار گرفته و 11 عامل که به نظر می رسید با توسعه اقتصادی لرستان مرتبط می باشند، به عنوان ابعاد موضوع مطرح گردید. پس از آن به جمع آوری اطلاعات و شناسایی جنبه های مختلف موضوع از طریق مصاحبه با کارشناسان مختلف و مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است. توسعه اقتصادی عبارت فراگردی است که درآمد سرانه واقعی یک کشور طی یک دوره بلند مدت افزایش می یابد. بطور کلی توسعه اقتصادی یک فراگرد و شامل عملکرد نیروهای به هم پیوسته ای است که به صورت مستمر با یکدیگر در ارتباطند. براساس فهرست وسیعی از انواع شاخص های اقتصادی، استان لرستان از نظر اقتصادی در بین استانهای کشور و در مجموع در اقتصاد ملی از موقعیت ضعیفی برخوردار است. با وجود منابع غنی طبیعی، تنوع آب و هوایی، آب فراوان، دشت های وسیع، معادن متنوع، نیروی کار جوان و فراوان و سرشار از قابلیت های گردشگری و ... این استان نتوانسته است به تناسب توانمندی ها و فرصت های خود از اقتصاد ملی سهم مناسبی کسب کند. نوسانات در نرخ رشد بخشهای مختلف اقتصاد استان، وضعیت توسعه یافتگی این استان را بسیار نامناسبتر جلوه گر می کند. تفکر علمی و توسعه اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، توسعه اقتصادی و تکمیل اقتصادهای پیشرفته صنعتی، بهره برداری از تنوع آب و هوایی، فرهنگ ها و آداب و رسوم، بهره برداری از تنوع طبیعی تولیدات، بهره برداری از میراث فرهنگی و سوابق تاریخی، توسعه بخش خدمات، همگرایی در تعریف صورت مساله و مفاهیم پایه، اعتماد عمومی به دولت و قوه قضائیه، اصلاح فرهنگ اقتصادی، اقتدار دولت برای رشد و هدایت بخش خصوصی، اصلاح نهادهای پولی و مالی، اصلاح نظام مالیاتی، تامین اجتماعی و ضرورت یارانه ها، وجه بیشتر به ماهیت طرح های سرمایه گذاری، دموکراسی و توسعه اقتصادی، از مهمترین راهکارها و لوازم توسعه اقتصادی در استان لرستان می باشد.
۱۵.

اهمیت و نقش فناوری اطلاعات در CRM برای صنعت بیمه

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات مدیریت ارتباط با مشتری صنعت بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 403 تعداد دانلود : 209
با مروری بر سهم صنعت بیمه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته می توان دریافت که این صنعت یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی کشورهاست بنابراین صنعت بیمه در مقایسه با خدمات دیگر نقش و اهمیت بیشتر و چشمگیرتری دارد؛ و همچنین مدیریت ارتباط با مشتری چیزی بیشتر از چند ابزار و فرآیند است طوری که در کسب و کارها به مفاهیمی مثل سی آر ام فوق کسب و کار می رسیم؛ مثلا قرار دادن دسترسی ها و امکانات پرتال مشتریان، شرکا و …. مدیریت ارتباط با مشتریان چنان به سمت انعطاف پذیری شتاب گرفت که بتواند تمام مشتریان در حال تغییر و انتظارات آنها را پوشش دهد. به مرور زمان انتظار از مدیریت ارتباط با مشتریان به جایی رسید که آنرا فراتر از یکسری کانال جمع آوری داده از مشتریان و ذی نفعان می دانستند. طوری که انتظار می رفت مدیریت ارتباط با مشتری بتواند با تکنولوژی های دیگر تلفیق شود و انتظارات مشتریان را به صورت جامع الاطراف پوشش دهد. این تغییرات شگرف و بنیادی سبب شد به طور کلی برای مدیریت ارتباط با مشتری یک محل یا بازاری ایجاد شود که بتواند ارائه شود و نقش فناوری اطلاعات در مدیریت ارتباط با مشتری مورد توجه قرار بگیرد. هدف از مقاله حاضر مروری بر اهمیت و نقش فناوری اطلاعات در مدیریت ارتباط با مشتری برای صنعت بیمه است.
۱۶.

مروری بر نقش فناوری اطلاعات و رفتار مصرف کننده در صنعت بیمه

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات رفتار مصرف کننده صنعت بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 785 تعداد دانلود : 580
صنعت بیمه نقش مهم و پر اهمیتی در اقتصاد کشور دارد بنابراین اهمیت به رفتار مصرف کننده در جهت توسعه این صنعت نقش به سزایی دارد بنابراین هدف از تحقیق حاضر مروری بر نقش فناوری اطلاعات بر رفتار مصرف کننده در صنعت بیمه می باشد. رفتار مصرف کننده، یکی از گرایش های پرطرفدار در علم روان شناسی بوده و طی سال های اخیر، توجه بسیاری از صاحب نظران، تولیدکنندگان و مؤسسات خدماتی را به خود جلب کرده است. مواردی از مهم ترین واصلی ترین زمینه های این رشته، عبارت اند از: توقعات، سلیقه ها و نیازهای مصرف کننده (مشتریان). به کمک این علم، می توان از طریق شناسایی رفتار مصرف کننده، عوامل مؤثر در برگزیدن مارک کالا را موردبررسی قرارداد و نیز عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر تصمیم گیری مصرف کننده را مورد تحلیل کرد. از طرفی امروزه سازمان ها به اهمیت فناوری اطلاعاتی و ارتباطی که به عنوان یک ابزار ضروری و مهم برای پیشرفت کسب و کار محسوب می شود، پی برده اند؛ بنابراین در تحقیق حاضر تلاش شد تا به روش مروری به بررسی مبانی نظری و مزایا و اهمیت فناوری اطلاعات و رفتار مصرف کننده پرداخت و سپس تاثیر فناوری اطلاعات در صنعت بیمه مطرح شد.
۱۷.

بررسی نوآوری تامین کننده بر عملکرد پایدار با نقش میانجی سطح یکپارچه سازی زنجیره تامین (مورد مطالعه: شرکت پارس فولاد علویجه)

نویسنده:

کلید واژه ها: نوآوری تامین کننده عملکرد پایدار یکپارچه سازی مشتری یکپارچه سازی داخلی و یکپارچه سازی تأمین کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 166 تعداد دانلود : 940
هدف از انجام این پژوهش بررسی نوآوری تامین کننده بر عملکرد پایدار با نقش میانجی سطح یکپارچه سازی زنجیره تامین مورد مطالعه: شرکت پارس فولاد علویجه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شرکت پارس فولاد علویجه به تعداد 95 نفر است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید که حجم نمونه آماری برابر 76 نفر به دست آمد که از روش نمونه گیری تصادفی برای نمونه گیری استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مستخرج از پژوهش اسپیانو رودریگز و طاها (2022) می باشد. که روایی پرسشنامه ها بصورت صوری و روایی سازه تأیید شد و پایایی پرسشنامه ها به کمک ضریب آلفا کرونباخ مورد قبول واقع شد. برای تحلیل فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار SMARTPLS استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد نوآوری تامین کننده بر عملکرد پایدار، یکپارچه سازی مشتری، یکپارچه سازی داخلی و یکپارچه سازی تأمین کننده تأثیر می گذارد. همچنین یکپارچه سازی مشتری، یکپارچه سازی داخلی و یکپارچه سازی تأمین کننده به طور مثبت بر عملکرد پایدار تأثیر می گذارد. یکپارچه سازی مشتری یکپارچه سازی داخلی و یکپارچه سازی تأمین کننده به عنوان عوامل واسطه در رابطه بین نوآوری تامین کننده و عملکرد پایدار عمل می کند.
۱۸.

تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر تاب آوری زنجیره تأمین (مورد مطالعه: شرکت فولاد سفیددشت شهرکرد)

کلید واژه ها: جهت گیری کارآفرینی زنجیره تأمین تاب آوری زنجیره تأمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 906 تعداد دانلود : 562
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر تاب آوری زنجیره تأمین در شرکت فولاد سفیددشت شهرکرد انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران شرکت فولاد سفیددشت شهرکرد مورد مطالعه قرار گرفتند. حجم نمونه با استفاده از مدلساری معادلات ساختاری 135 نفر به دست آمده است. با توجه به پیش بینی عدم بازگشت تعدادی از پرسش نامه ها تعداد 150 پرسشنامه توزیع گردید که ازاین بین 142 مورد جمع آوری گردید و تعداد 135 پرسشنامه قابل استفاده بود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسش نامه استاندارد برگرفته شده از الحکیمی و همکاران (2021) می باشد. به منظور تأیید روایی پرسش نامه از تحلیل عاملی تأییدی و به منظور تایید پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ برای استفاده گردید که مقادیر به دست آمده بیانگر تأیید روایی و پایایی پرسش نامه است. تجزیه و تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart PLS3 انجام پذیرفت. نتایج حاکی از آن است که جهت گیری کارآفرینانه هم به طور مستقیم (با ضریب مسیر 541/0) بر تاب آوری زنجیره تامین تاثیر معناداری دارد.
۱۹.

تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر تاب آوری زنجیره تأمین با نقش میانجی نوآوری (مورد مطالعه: شرکت فولاد سفیددشت شهرکرد)

کلید واژه ها: جهت گیری کارآفرینی زنجیره تأمین تاب آوری زنجیره تأمین نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 227 تعداد دانلود : 534
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر تاب آوری زنجیره تأمین با نقش میانجی نوآوری در شرکت فولاد سفیددشت شهرکرد انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران شرکت فولاد سفیددشت شهرکرد مورد مطالعه قرار گرفتند. حجم نمونه با استفاده از مدلساری معادلات ساختاری 135 نفر به دست آمده است. با توجه به پیش بینی عدم بازگشت تعدادی از پرسش نامه ها تعداد 150 پرسشنامه توزیع گردید که از این بین 142 مورد جمع آوری گردید و تعداد 135 پرسشنامه قابل استفاده بود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسش نامه استاندارد برگرفته شده از الحکیمی و همکاران (2021) می باشد. به منظور تأیید روایی پرسش نامه از تحلیل عاملی تأییدی و به منظور تایید پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ برای استفاده گردید که مقادیر به دست آمده بیانگر تأیید روایی و پایایی پرسش نامه است. تجزیه و تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart PLS3 انجام پذیرفت. نتایج حاکی از آن است که جهت گیری کارآفرینانه هم به طور مستقیم (با ضریب مسیر 541/0) بر تاب آوری زنجیره تامین تاثیر معناداری دارد. همچنین اثر جهت گیری کارآفرینانه بر تاب آوری زنجیره تأمین از طریق نوآوری معنادار است.
۲۰.

شناسایی عوامل موثر بر نوآوری باز در شرکت های کوچک شهرک صنعتی شهرکرد

کلید واژه ها: کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) موسسه آموزش عالی نور هدایت شهرکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 754 تعداد دانلود : 317
هدف پژوهش شناسایی عوامل موثر بر نو آوری باز در شرکت های کوچک شهرک صنعتی شهرکرد انجام شد. جامعه آماری در این مطالعه، خبرگان تجربی شامل مدیران شرکت های کوچک شهرک صنعتی شهرکرد و خبرگان علمی شامل اساتید دانشگاه ها که مسلط به موضوع پژوهش هستند، می باشند. انتخاب نمونه تحقیق در پژوهش های کیفی از نوع سطح اشباع و هدفمند است. بر این اساس، 8 نفر از خبرگان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته و روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیل مضمون است. بر اساس نتایج 5 مضمون کلی شامل ویژگی ها و قابلیت ها، ویژگی های زمینه ساز، چالش های مداخله گر، استراتژی ها و راهبردها، نتایج و پیامدها می باشند.
۲۱.

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ارتقاء کیفی اطلاعات مدیریتی و حسابداری درون سازمانی

نویسنده:

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات حسابداری درون سازمانی سازمانها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 238 تعداد دانلود : 781
با تغییر سریع فناوری و توسعه الگوهای تجاری، شیوه دسترسی به شواهد حسابرسی دگرگون شده و چالش جدیدی متوجه حسابرسی سنتی گشته است؛ فناوری اطلاعات از دو جنبه بر حسابرس اثر گذاشته است. جنبه اول: موجب پیدایش مقدمه بسیار مهمی در حسابرسی کامپیوتری به نام «حسابرسی سیستمهای کامپیوتری» شده است. درصورتی که نتایج حاصل از حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی به درستی انجام گیرد و اتکاپذیر تشخیص داده شود، شرایط برای ورود به مرحله بعدی آسان می گردد. جنبه دوم بعد از آنکه از صحت سیستم اطلاعاتی اطمینان به دست آمد، می توان از «فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار حسابرسی» استفاده کرد. بر همین اساس این پژوهش از حیث نوع و ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف تحقیقات کاربردی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات نیز میدانی و پیمایشی(با استفاده از پرسشنامه) و از نوع فرضیه آزمایی است. در این تحقیق، مدل معرفی شده با استفاده از نمونه ای 94 تایی و روش های از حداقل مربعات جزئی(PLS) مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها بیانگر تاثیر مثبت تأثیر فناوری اطلاعات بر ارتقاء کیفی اطلاعات حسابداری درون سازمانی است. نتایج نشان می دهد یکپارچگی مدیریت فناوری اطلاعات تاثیر مثبت معناداری بر عملکرد و ارتقاء کیفی اطلاعات حسابداری درون سازمانی دارد. با تعمیم یافته های حاصل از تحقیق می توان گفت فناوری اطلاعات تاثیر قابل توجهی بر دقت حسابداری و حسابرسی در سازمان دارند. بخصوص آنکه تاثیر غیر مستقیم آن نیز مورد تایید قرار گرفته است.
۲۲.

افشای زیست محیطی و ویژگی های شرکتی، از دریچه نظریه مشروعیت: تحلیل کشورهای در حال توسعه

کلید واژه ها: افشای زیست محیطی ویژگی های شرکتی نظریه مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 94 تعداد دانلود : 462
این مطالعه به دنبال ارزیابی کیفیت گزارش های زیست محیطی است. همچنین تلاش می کند مجموعه ای از موارد مورد علاقه گزارش دهی زیست محیطی را توسط شرکت ها و مواردی که کم ترین افشاء را دارند، شناسایی کند. این مطالعه تجزیه و تحلیل عمیقی را برای درک مطلوب ترین شکل افشاهای زیست محیطی و گستره آن ها پس از ادغام دستورالعمل های نظارتی انجام می دهد. علاوه بر این، این مطالعه تلاش می کند تا بررسی کند که آیا ویژگی های شرکتی خاص مانند اندازه شرکت، سن شرکت، نسبت اهرمی، سودآوری، استقلال هیئت مدیره و تنوع جنسیتی بر روی شیوه های افشای محیطی تأثیرگذار هستند. لازم به ذکر است که کل مطالعه از دیدگاه نظریه مشروعیت است. ممکن است تجزیه و تحلیل ها نشان دهند چرا برخی اقلام زیست محیطی کمترین افشا را دارند مانند تخصیص بودجه برای تغییرات آب و هوایی، سیاست مدیریت کربن و غیره و این که چگونه شرکت ها می توانند با سرمایه گذاری در مواردی که کم ترین ترجیح را در زمینه تئوری مشروعیت دارند، منزلت و انگیزه اجتماعی کسب کنند. این مطالعه در واقع به مستندسازی گزارش های زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه کمک می کند که در آن تحلیلی از نظریه مشروعیت وجود ندارد. تحقیقات آتی ممکن است سایر ویژگی های شرکتی را که در مطالعه در نظر گرفته نشده اند نیز در نظر بگیرد.
۲۳.

تاثیر مطالبات و منابع فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رضایت شغلی با نقش میانجی تعادل کار و خانواده و فرسودگی شغلی

کلید واژه ها: مطالبات فناوری اطلاعات و ارتباطات منابع فناوری اطلاعات و ارتباطات رضایت شغلی تعادل کار و خانواده فرسودگی شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 140 تعداد دانلود : 359
پژوهش حاضر با عنوان تاثیر مطالبات و منابع فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رضایت شغلی با نقش میانجی تعادل کار و خانواده و فرسودگی شغلی در اداره مخابرات استان همدان، انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان مخابرات استان همدان که به تعداد 170 نفر می باشند که در سال 1400 در آن سازمان مشغول به فعالیت بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس و با استفاده از جدول مورگان و کرجسی به تعداد 118 نفر استفاده شد. سطح مطالبات فناوری اطلاعات و ارتباطات 6/55%، منابع فناوری اطلاعات و ارتباطات 65%، فرسودگی شغلی 4/48%، رضایت شغلی 66% و تعادل کار و خانواده 6/61% بود. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار PLS نشان داد که مطالبات فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 19% بر افزایش فرسودگی شغلی و منابع فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 16% بر کاهش فرسودگی شغلی تاثیر گذار بودند. مطالبات فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 39% بر کاهش تعادل کار و خانواده و منابع فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 35% بر افزایش تعادل کار و خانواده مؤثر بودند. از طرفی مطالبات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فرسودگی شغلی به طور غیرمستقیم و با نقش میانجی تعادل کار و خانواده به میزان 9% و منابع فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فرسودگی شغلی به طور غیرمستقیم و با نقش میانجی تعادل کار و خانواده به میزان 8% تأثیر گذاشت. همچنین فرسودگی شغلی ب میزان 23% و به شکل معکوس تحت تأثیر تعادل کار و خانواده بود و به میزان 52% و به طور معکوس بر رضایت شغلی مؤثر بود.
۲۴.

بررسی کاربرد پژوهش عملیاتی در حوزه نظامی

کلید واژه ها: جنگ پژوهش عملیاتی طرح ریزی نظامی عملیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 385 تعداد دانلود : 981
جنگ جهانی دوم محلی برای تبلور و حضور پژوهش عملیاتی بود ، فرماندهی نظامی در انگلستان از گروهی از دانشمندان دعوتی به عمل آورد تا در مسائل سوق الجیشی و تدابیر جنگی مربوط به دفاع زمینی و هوایی کشور مطالعه نمایند. هدف آنها تعیین مؤثرترین روش استفاده از منابع محدود نظامی بود.
۲۵.

تاثیر فروشنده و مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان با نقش واسطه اعتماد و رضایت مشتریان

کلید واژه ها: فروشنده مسئولیت اجتماعی اعتماد مشتریان رضایت مشتریان وفاداری مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 376 تعداد دانلود : 252
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر فروشنده و مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی اعتماد و رضایت مشتریان انجام گردیده است. روش پژوهش مورد استفاده، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مصرف کنندگان محصولات غذایی، شوینده و سلولزی شهر تهران در سال 1401 بوده است. حجم نمونه برابر با 384 نفر و به روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است، بنابراین برای نمونه گیری از افراد در دسترس استفاده گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بوده که اعتبار سنجی ابزار گردآوری داده ها، از طریق روایی محتوایی و برای برآورد نهایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فروشنده و مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان تاثیر مثبت دارند؛ به عبارت دیگر فروشنده و مسئولیت اجتماعی با ایجاد اعتماد در مشتریان اثر مثبت در وفاداری مشتریان و افزایش سود دهی سازمان دارند.
۲۶.

مطلوبیت سنجش و گزارشگری ابعاد سرمایه فکری بر ابعاد حسابداری پایداری با تعدیلگری مدیریت دانش سازمانی

کلید واژه ها: سرمایه فکری حسابداری پایداری مدیریت دانش سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 805 تعداد دانلود : 703
امروزه توانایی رقابت مطلق، پایدار و مستقیم بین شرکت ها در میزان حاکمیت استراتژی دانش بر آنها، نهفته است. این استراتژی متمایز، چارچوب کسب و کارها را از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانشی تغییر داده است. با این حال، گزارشگری های مالی فاقد توانایی های لازم جهت ارزشیابی و افشای سرمایه فکری، به عنوان پیشگامان قلمرو دانش میباشند. از طرفی، نظریه های نمایندگی و علامت دهی در شرایط عدم اطمینان به دنبال بهبود یا ثبات در کیفیت گزارشگری می باشند. همچنین، براساس تئوری های قراردادها و ذینفعان، تداوم فعالیت و رقابت شرکت ها و به تبع آن ایجاد، حفظ و بهبود روابط پایدار با ذینفعان، وابسته به کارکردهای حسابداری پایداری است. لذا؛ ارزشیانی و افشای سرمایه فکری به عنوان ارزشی نوآورانه مورد توجه طیف وسیعی از ذینفعان سازمان با منافع ناهمگون قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، تعیین مطلوبیت این تقاضا بر ابعاد حسابداری پایداری با تعدیلگری مدیریت دانش سازمانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1394 تا 1398 می باشد. ارزیابی الگوها و آزمون فرضیه ها به روش تحلیل ضرایب مدل های رگرسیونی چند متغیره انجام شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد، سنجش و افشای ابعاد سرمایه فکری برای ابعاد حسابداری پایداری مالی دارای مطلوبیت نهایی مثبت و معنادار می باشد و با ورود متغیر مدیریت دانش سازمانی جهت غلیه بر موانع و چالش های شناسایی سرمایه فکری، مطلوبیت نهایی و شدت رابطه مستقیم موجود افزایش یافته و شرکت ها می تواند به سطح بالاتری از کیفیت گزارشگری پایداری دست یابند
۲۷.

تأثیر رقابت در بازار محصول به واسطه شاخص لرنر تعدیل یافته بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و سیاست پرداخت سود نقدی شرکت

نویسنده:

کلید واژه ها: رقابت در بازار محصول مسئولیت اجتماعی سیاست پرداخت سود نقدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 958 تعداد دانلود : 706
هدف این پژوهش؛ بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و سیاست پرداخت سود نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه ی آماری شامل 82 شرکت طی دوره زمانی 1391 تا 1400 می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون لوجستیک و با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی و سیاست پرداخت سود نقدی شرکت، ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد ولی رقابت در بازار محصول به واسطه شاخص لرنر تعدیل یافته ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و سیاست پرداخت سود نقدی شرکت را تعدیل نمی کند.
۲۸.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک ها در بستر فینتک

کلید واژه ها: ریسک اعتباری فینتک بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 280 تعداد دانلود : 571
هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک ها در بستر فینتک می باشد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی-پیمایشی با رویکرد کاربردی می باشد. در فاز اول به شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک ها در بستر فینتک پرداخته می شود و در فاز دوم به اولویت بندی این عوامل با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که که وضعیت اعتباری مشتری، ملاحظات حقوقی و مخاطرات عملیاتی بانک در اولویت اول تا سوم قرار گرفته اند. هم چنین ریسک مباشرت و ریسک مالکیت در اولویت آخر قرار گرفته اند.
۲۹.

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با آشفتگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: آشفتگی مالی حاکمیت شرکتی سهامداران نهادی حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 693 تعداد دانلود : 789
حاکمیت شرکتی در خلق فرهنگ سازمانی هوشیار، شفافیت و صراحت، نقش حیاتی دارد. حاکمیت شرکتی به عنوان داشتن مشروعیت، مسئولیت پذیری و شایستگی در حوزه سیاست و ارائه خدمات با احترام به قانون و حقوق بشر تعریف می شود. این مفهوم با گزارش کاربردی که در آن ذکر شده است که چگونه حاکمیت شرکتی فعالیت های شرکت ها را کنترل و مدیریت می کنند، به راحتی قابل درک است. با این حال؛ گفته می شود که حاکمیت می تواند خوب یا بد، مؤثر یا ناکارآمد باشد، اما به آنچه در طول حاکمیت در نظر گرفته می شود و همچنین به ویژگی ها یا میزان کیفیت مرتبط با آن، بستگی دارد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با آشفتگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در پژوهش حاضر برای تحلیل مدل از مجموعه داده های مقطعی و ترکیبی استفاده شده است. بدین ترتیب که چند شرکت در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار رفته و در تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی یک محیط بسیار غنی از اطلاعات برای گسترش تکنیک های تخمین و نتایج قابل تحلیل فراهم گردیده است نتایج تحقیق نشان می دهد: افزایش سهامداران نهادی با آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری دارد. بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره با آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری دارد و همچنین انتخاب نوع حسابرس با آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری دارد.
۳۰.

طراحی مدلی برای برنامه ریزی همزمان زمان و منابع پروژه با در نظر گرفتن عدم قطعیت، وقفه های تقویمی، فسادپذیری مواد و تخفیف

نویسنده:

کلید واژه ها: برنامه ریزی همزمان زمان و منابع پروژه عدم قطعیت وقفه های تقویمی فسادپذیری مواد تخفیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 178 تعداد دانلود : 300
در این تحقیق به ارائه طراحی مدلی استوار برای برنامه ریزی همزمان زمان و منابع پروژه با در نظر گرفتن عدم قطعیت، وقفه های تقویمی، فسادپذیری مواد و تخفیف پرداخته شده است. با توجه به NP- Hard بودن مساله، برای حل مسأله تحقیق از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO) استفاده شد و نتایج آن با الگوریتم های دقیق حل مسأله، مقایسه گردید. بر این اساس در ابتدا مسائل استاندارد تهیه شد، سپس با استفاده از رویکرد تاگوچی به تنظیم پارامترهای الگوریتم پیشنهادی پرداخته شد. در نهایت بعد از حل مسئله نمونه به تحلیل پاسخ های حاصل پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد در 8 تست اول الگوریتم پیشنهادی به جواب بهینه مسأله خواهیم رسید اما با افزایش ابعاد مسأله، الگوریتم های دقیق حل مسأله برای بدست آوردن جوابهای کارا برای مسأله مناسب نبودند و و الگوریتم تجمعی ذرات پیشنهادی به جوابهایی بهتر رسید. همچنین بیشترین خطا برای حل مسأله تحقیق در تست 12 رخ داد.
۳۱.

تاثیر کارایی سرمایه گذاریِ نیروی کار بر بازده سهام در طول دوران بحران کووید 19

کلید واژه ها: کارایی سرمایه گذاری نیروی کار بازده سهام بازده غیر عادی سهام کووید- 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 459 تعداد دانلود : 803
ویروس کرونا (کووید-19) علاوه بر تاثیر منفی بر بهداشت وسلامت افراد، جهان را با یک بحران مالی- اقتصادی عظیم روبه رو ساخته است. شیوع ویروس کرونا در سرتاسر جهان، میزان معاملات، ارزش سهام و بازدهی سهام را نیز تحت تاثیر قرار داده است. از آنجا که در شرایط بحران کووید 19، کارایی نیروی کار تاثیر بیشتری می گیرد، در این مطالعه به بررسی تاثیر کارایی سرمایه گذاریِ نیروی کار بر بازده سهام در در بو رس اوراق بهادار پرداخته شده است. در این راستا، 136 شرکت (544 مشاهده سال- شرکت) پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1397 تا 1400 مورد بررسی قرارگرفته اند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی (روش تلفیقی) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از تأثیر منفی و معنادار کارایی سرمایه گذاریِ نیروی کار بر بازده سهام در طول دوران بحران کووید 19 می باشد. به عبارتی، در سال هایی که بحران کووید 19 شیوع یافته است، به دلیل پایین آمدن کارایی نیروی کار، بازده سهام شرکت ها کاهش یافته است. همچنین، یافته های پژوهش نشان داد که کارایی سرمایه گذاریِ نیروی کار بر بازده غیر عادی سهام در طول دوران بحران کووید 19 اثر منفی و معناداری داشته است. در حقیقت، در سال هایی که بحران کووید 19 شیوع یافته است، به دلیل کاهش سطح کارایی نیروی کار، بازده غیر عادی سهام شرکت ها نیز پایین آمده است.این نتایج مبین اهمیت بیماری کرونا در کارایی سرمایه گذاری نیروی کار و بازدهی سهام شرکت های بورسی است.
۳۲.

بررسی اثرگذاری منابع انسانی سبز بر رفتارهای شهروندی سازمانی زیست محیطی در سازمان های دولتی و خصوصی کشور

کلید واژه ها: منابع انسانی سبز رفتارهای شهروندی سازمانی زیست محیط سازمان های دولتی سازمان های خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 71 تعداد دانلود : 723
هدف این تحقیق بررسی اثرگذاری منابع انسانی سبز بر رفتارهای شهروندی سازمانی زیست محیطی در سازمان های دولتی و خصوصی کشور می باشد. جمع آوری داده های این پژوهش به مدت 4 ماه به طول انجامید. مطالعات این تحقیق براساس مدل مفهومی بصورت مدل محقق ساخته و با تبیین دقیق صورت پذیرفته و از نوع کاربردی و با در نظر گرفتن روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی توصیفی و تحلیلی می باشد که با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از سازمان های دولتی و خصوصی کشور انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی کشور که بیش از صدهزار نفر هستند. نمونه گیری به صورت تصادفی و با استفاده از جدول جرسی مورگان صورت می پذیرد که این حجم 384 نفر می باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، اینترنت و میدانی صورت گرفت. در این پژوهش جهت سنجش پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که ضریب محاسبه شده برای پرسشنامه مقدار 70/0 بدست آمده که نشان می دهد پرسشنامه از اعتبار کافی برخوردار است. تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق توسط نرم افزار های اس پی اس اس نسخه 20 و اسمارت پی ال اس در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت. بدین ترتیب نتایج به دست آمده، فرضیه تحقیق تایید شد. نتایج عنوان کرد که امروزه دیگر اعتماد به تخصص، کیفیت خدمات به مشتری و کیفیت خدمات محصول دیگر کافی نیست و سازمان ها در حال انتقال پیام آگاهی از محیط زیست هستند. به عبارت دیگر، مشاغل با اقداماتی ابراز می کنند که نه تنها دوست داشتن محیط زیست ضروری است، بلکه حفظ محیط زیست نیز حائز اهمیت است.
۳۳.

ارتباط خودشیفتگی مدیریت با هزینه حسابرسی به واسطه نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی

نویسنده:

کلید واژه ها: خودشیفتگی مدیریت هزینه حسابرسی کیفیت گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 811 تعداد دانلود : 647
هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط بین خودشیفتگی مدیریت و هزینه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه ی آماری شامل 820 سال-شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1400 می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی با استفاده از داده های تابلویی و روش اثرات ثابت و توسط نرم افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که خودشیفتگی مدیریت با هزینه حسابرسی، رابطه معناداری دارد و کیفیت گزارشگری مالی نقش میانجی بر ارتباط بین خودشیفتگی مدیریت با هزینه حسابرسی دارد.
۳۴.

بررسی رابطه بین سرعت گردش پول و انتظارات تورمی در اقتصاد ایران (مقایسه بر اساس نظریه انتظارات تطبیقی و عقلایی)

کلید واژه ها: سرعت گردش پول انتظارات تورمی انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 418 تعداد دانلود : 896
در این مقاله به بررسی رابطه بین سرعت گردش پول و انتظارات تورمی در ایران (مقایسه بر اساس نظریه انتظارات تطبیقی و عقلایی) پرداخته شده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی استنباطی بوده است. نتایج تحقیق در بررسی دو فرضیه ی مطرح شده نشان داد: بین سرعت گردش پول و انتظارات تورمی بر اساس نظریه انتظارات تطبیقی و همچنین بین سرعت گردش پول و انتظارات تورمی بر اساس نظریه انتظارات عقلایی رابطه معنادار وجود دارد. در مقایسه ی بین دو فرضیه ی تحقیق نشان می دهد قدرتتوضیح دهندگی انتظارات تورمی بر اساس انتظارات تطبیقی نسبت به انتظارات عقلایی بیشتر است.
۳۵.

نوآوری و عملکرد شرکت ها با نقش تعدیل گری و میانجی گری اندازه و تامین سرمایه شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: نوآوری عملکرد شرکت ها نقش تعدیل گری اندازه شرکت نقش میانجی گری تامین سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 682 تعداد دانلود : 420
هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان نوآوری و عملکرد شرکت ها با نقش تعدیل گری و میانجی گری اندازه و تامین سرمایه است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در در بورس اوراق بهادار تهران و فعال در حوزه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات طی سال های 1394 الی 1399 بوده است. نمونه نهایی تعداد 102 سال شرکت بود. ساختار داده ها از نوع پانل بوده است. روش پژوهش از نوع علی-معلولی بوده و روش گردآوری داده ها در بخش آزمون فرضیه ها اسناد کاوی از صورت های مالی وگزارش هیات مدیره شرکت ها و در بخش ادبیات نظری کتابخانه ای بوده است. نتایج بررسی فرضیه ها بیانگر آن است که نوآوری در شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای اثر معنادار و مثبتی در سطح 0.05 بر عملکرد شرکت ها دارد. همچنین نقش تعدیلگری و میانجی گری اندازه شرکت و تامین سرمایه در سطح 0.05 تایید شده است.
۳۶.

مطالعه ادبیات نظری مالی رفتاری در حسابداری و بازارهای مالی

کلید واژه ها: مالی رفتاری حسابداری رفتاری بازارهای مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 375 تعداد دانلود : 568
مالی رفتاری، چگونگی تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه می باشد. به عبارت دیگر مالی رفتاری به دنبال تأثیر فرایندهای روانشناختی در تصمیم گیری است. علاوه بر آن مالی رفتاری را می توان پارادایمی دانست که با توجه به آن، بازارهای مالی با استفاده از مدل هایی مورد قرار می گیرند. مسائل رفتاری حسابداری در ابعاد طراحی استاندارد، تهیه صورت های مالی و حسابرسی پیش می آیند. تدوین کنندگان استانداردها تحت تاثیر عوامل انسانی به انتشار استانداردها میپردازند و در نهایت حسابرسان که نسبت به صورتهای مالی اظهار نظر مینمایند اساسا بر مبنای قضاوت های حرفه ای عمل مینمایند. قتصاد رفتاری تأثیرات روانشناختی، شناختی، عاطفی، فرهنگی و اجتماعی را بر تصمیمات اقتصادی افراد، نهادها و موسسات بررسی کرده و پیامدهای آن برای تأمین سود و تخصیص منابع مورد قرار می دهد. همچنین اقتصاد رفتاری نشان می دهد که چگونه این تصمیمات از تصمیمات مبتنی بر تئوری کلاسیک اقتصادی متفاوت خواهد بود. (لین، 2012) اقتصاد رفتاری شامل نحوه تصمیم گیری در بازار و سازوکارهایی است که باعث انتخاب عمومی افراد می شود. در واقع اقتصاد رفتاری خصوصیات تصمیم گیرنده و سرمایه گذار را ثابت نمی کند و در مقابل تمرکز آن بر روی فرآیندهای غیرمتعادل، اقدامات بر اساس عوامل گوناگون با درجه عقلانیت محدود است که ممکن است افراد از تجربیات و تعاملات متفاوت در سطح جامعه خود جنبه های رفتاری گوناگونی را بیاموزند. هموارسازی و ساماندهی آموزش و در نتیجه سطح بالای تجمعی مهارتهای دانشی در جامعه ممکن است بر پیچیدگی و ابهامات در نظام اقتصادی کشور، به ویژه باتوجه به رویکرد اقتصاد رفتاری تاثیر بگذارد.
۳۷.

نقش حسابداری مدیریت استراتژیک بر ابعاد مزیت رقابتی شرکتها

کلید واژه ها: حسابداری مدیریت استراتژیک مزیت رقابتی کیفیت خلق ارزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 305 تعداد دانلود : 320
مفهوم مزیت رقابتی به توانایی شرکت در تدوین و پیاده سازی استراتژی هایی گفته می شود که با استفاده بهتر از قابلیت ها و منابع فنی، فیزیکی، مالی و سازمانی در دسترس، موقعیت بهتری نسبت به رقبا برای خود ایجاد کند؛ بنابراین تغییر حسابداری مدیریت از رویکرد سنتی به استراتژیک برای ارائه اطلاعات مورد نیاز به شرکتهای معاصر و تصمیم گیری استراتژیک برای به دست آوردن مزایای رقابتی و بهبود عملکرد آینده شرکت بسیار مورد اهمیت است، در نتیجه خلق ارزش برای مشتریان باعث شده است که دیدگاههای مدیران تغییر یابد زیرا در گذشته به کاهش دادن هزینه ها، تولید و حجم آن زیاد توجه می شد ولی در زمان کنونی به کیفیت، خدمات پس از فروش، تحویل به هنگام، مدیریت هزینه و متمایز کردن محصولات و همچنین واکنش مناسب در برابر خواسته های مشتریان توجه می شود.
۳۸.

ارائه چهارچوب سیستم برنامه ریزی منابع انسانی با روش AHP و رویکرد مبتنی بر تحلیل تصمیم

کلید واژه ها: سیستم برنامه ریزی منابع انسانی تجزیه و تحلیل تصمیم فرآیند تحلیل سلسله مراتب سیستم اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 911 تعداد دانلود : 111
راه کار جامع برنامه ریزی منابع سازمانی که به آن ERP می گویند که طیف وسیعی از فعالیت ها است که با ایجاد بانک اطلاعاتی منظم و دقیق به بهبود عملکرد سازمان منجر می شود. سیستم ERP به تمامی افراد یک مجموعه اجازه می دهد که با وجود پراکندگی جغرافیایی در هماهنگی کامل با هم کار کنند. راه کار جامع برنامه ریزی منابع سازمان به شرکت ها و سازمانها این اجازه را می دهد تا مدیریت منابع خود از قبیل مواد، منابع انسانی، منابع مالی و غیره را به شکلی بهینه انجام دهند. برای ERP یا برنامه ریزی منابع سازمانی تعاریف مختلفی ارائه شده است که تمامی آن ها دارای یک مفهوم خاص هستند در واقع ERP نوعی فناوری برای مدیریت منابع است. سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یک سرمایه گذاری حیاتی است که می تواند به طور قابل توجهی بر آینده تأثیر بگذارد این مطالعه چارچوبی جامع برای انتخاب مناسب ارائه می کند. دریک شرکت یا سازمان این سیستم برنامه ریزی منابع انسانی و این چارچوب به طور سیستماتیک اهداف انتخاب برنامه ریزی منابع انسانی را انجام و نمونه علمی آن از روش محاسبه گردید. از نرم افزارExcel بهره گرفته شد ه و از خبرگان امربا استفاده از پرسشنامه در این زمینه جهت روائی کمک گرفته شد. برای پشتیبانی از اهداف تجاری و استراتژی های یک شرکت تولیدی، ویژگی های مناسب را شناسایی کرده و یک استاندارد ارزیابی سازگار برای آن تنظیم کند. تسهیل فرآیند تصمیم گیری گروهی یک مثال است در دنیای واقعی که امکان پذیری چارچوب پیشنهادی را نشان می دهد.
۳۹.

مطالعه ای پیرامون قابلیت تجزیه و تحلیل کسب و کار از طریق بهبود مدیریت امنیت داده های رایانش ابری

کلید واژه ها: مدیریت امنیت داده های رایانش ابری قابلیت تحلیل کسب و کار عقلانیت تصمیم گیری در زمینه امنیت داده ها فرهنگ داده محور یکپارچگی فرایند کسب و کار فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 676 تعداد دانلود : 845
مکانیسم قابلیت تحلیل کسب و کار از طریق بهبود مدیریت امنیت داده های رایانش ابری، یکی از پیشایندهای کلیدی برای بهبود امنیت رایانش ابری محسوب می گردد. براساس نظریه زنجیره ارزش اطلاعات و نظریه قابلیت فناوری اطلاعات، یک مدل پژوهشی ساخته شده است تا مکانیسم پایه قابلیت تحلیل کسب و کار با بهبود مدیریت امنیت داده های رایانش ابری را مورد پژوهش قرار دهد. مدل پیشنهادی شامل قابلیت تحلیل کسب و کار، قابلیت تصمیم گیری در زمینه امنیت داده های رایانش ابری، عقلانیت تصمیم گیری در زمینه امنیت داده های رایانش ابری و مدیریت امنیت داده های رایانش ابری می باشد. ضمناً، مدل پیشنهادی، نقش فرهنگ داده محور و یکپارچگی فرایند کسب و کار فناوری اطلاعات را مد نظر قرار می دهد. مدل مذکور، به روش تجربی و با استفاده از داده های جمع آوری شده از 316 شرکت با مدل معادلات ساختاری آزمون گردید. بدون فرهنگ داده محور و یکپارچگی فرایند کسب و کار فناوری اطلاعات ، نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرهنگ داده محور و یکپارچگی فرایند کسب و کار فناوری اطلاعات، بر رابطه بین قابلیت تحلیل کسب و کار و قابلیت تصمیم گیری در زمینه امنیت داده های رایانش ابری، اثر واسطه ای مثبتی دارند. نتایج این مطالعه، منابع مهمی در اختیار شرکت قرار می دهد تا به این طریق مدیریت امنیت داده ها رایانش ابری را با استفاده از تحلیل کسب و کار تقویت نماید.
۴۰.

بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیرعامل و نگهداشت وجه نقد با توجه به نقش تعدیل کنندگی مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: مالکیت نهادی بیش اعتمادی مدیر عامل نگهداشت وجه نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 168 تعداد دانلود : 86
هدف تحقیق حاضر تعدیل کنندگی نقش مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیرعامل و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 90 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره زمانی 5 ساله بین سال های 1396 تا 1400 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. تحقیق حاضر دارای دو فرضیه بوده است نتایج بررسی ها و آزمون ها در فرضیه اول حاکی از از آن می باشد که رابطه بین متغیر بیش اعتمادی مدیرعامل با نگهداشت وجه نقد تایید نشد. یافته های فرضیه دوم نشان می دهد که تاثیر متغیر مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیرعامل با نگهداشت وجه نقد تایید می شود.
۴۱.

بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر رابطه افشای ریسک و بندهای حسابرسی

کلید واژه ها: قابلیت مقایسه صورت های مالی افشای ریسک بندهای حسابرسی بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 445 تعداد دانلود : 586
امروزه مقوله حسابرسی به عنوان زیربنای سامانه های مالی و اعتباری مقبولیت گسترده ای یافته است. به گونه ای که اعتباردهندگان و دارندگان منابع مالی خود، به یک اعتماد و اطمینان خاطر اولیه دست یابند. هدف این پژوهش نیز بررسی بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر رابطه افشای ریسک و بندهای حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش نمونه گیری سیتماتیک تعداد 95 شرکت در طی سال های 1390 تا 1399 بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که افشای ریسک بر بندهای حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد. به علاوه قابلیت مقایسه صورت های مالی رابطه بین افشای ریسک و بندهای حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را به طور معناداری تعدیل می کند.
۴۲.

بررسی رابطه بین انگیزه های ریسک پذیری مدیران و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: وجوه نقد ریسک پذیری مدیران هزینه های نمایندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 831 تعداد دانلود : 372
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین انگیزه های ریسک پذیری مدیران و نگهداشت وجه نقد است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می باشد. برای جمع آوری داده های آن از صورت های مالی واحد تجاری های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش 105 واحد تجاری از واحد تجاری های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 الی 1399 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین ریسک پذیری مدیران و نگهداشت وجوه نقد رابطه مثبت و معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد.
۴۳.

مروری بر نقش رسانه های اجتماعی در خلق مشترک ارزش و شناسایی پیامدهای آن

نویسنده:

کلید واژه ها: رسانه های اجتماعی خلق مشترک ارزش ارزش ویژه برند قصد خرید آنلاین شهرت برند رضایت مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 611 تعداد دانلود : 237
با توجه به ماهیت رقابتی روزافزون محیط های کسب وکار، شرکت ها باید به دنبال راه های جدیدی برای ارائه ارزش به مشتریان خود و مدیریت صحیح تجربیات آنان باشند که استفاده موثر از رسانه های اجتماعی از بهترین راه ها جهت تحقق این امر است. ویژگی های ارتباطی منحصربه فرد رسانه های اجتماعی به طورقابل ملاحظه ای سبب تقویت نقش فعالانه مصرف کنندگان در خلق مشترک ارزش برندهای آفلاین و آنلاین می شود که این موضوع می تواند موجب ایجاد ارزش ویژه برند قوی تر و افزایش قصد خرید آنلاین و متعاقب آن سودآوری بیشتر سازمان شود؛ بنابراین با توجه به اهمیت غیرقابل انکار رسانه های اجتماعی در تقویت خلق مشترک ارزش و ارزش ویژه برند مبتنی بر موقعیت مصرف کننده، این مطالعه به بررسی و مرور 30 مورد از پژوهش های معتبری که در چهارده سال اخیر در این حوزه انجام شده می پردازد. صاحبان و مدیران برندهای آنلاین و بازاریابان می توانند از نتایج این مطالعه برای رشد، حفظ و ارزیابی ارزش ویژه برندشان، از طریق تلاش های بازاریابی خود بر روی افزایش انگیزه مصرف کنندگان برای فعالیت های خلق مشترک ارزش برند که باعث ایجاد قصد خرید و استفاده مداوم از برند می شود، استفاده نمایند.
۴۴.

پیش بینی بحران مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار بر اساس عوامل سطح شرکت و اقتصادی کلان ( مقایسه ای بین دوره زمانی پیشا و پسا تحریم)

کلید واژه ها: بحران مالی چرخه عمر واحد تجاری ‏اقتصاد کلان عوامل سطح شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 823 تعداد دانلود : 210
با در نظر داشتن اینکه صرفا عوامل سطح شرکت در بحران شرکت ها دخیل نبوده و باید عوامل محیطی نیز در نظر گرفته شود، پژوهش حاضر ضمن در نظر گرفتن سایر عوامل مؤثر بر بحران در سطح شرکت مستند به ادبیات پژوهشی از متغیرهای نمایانگر سطح اقتصادی کلان نیز استفاده و صدق یا عدم صدق تئوری چرخه عمر شرکت در زمینه پیش بینی بحران نیز مورد کنکاش قرار می گیرد. این تحقیق ضمن بکارگیری اطلاعات 122 شرکت طی 10 سال (مجموعاً 1،220 سال – شرکت) انجام و روش آماری استنباطی مورد استفاده از آن را رگرسیون تابلویی (پنل) تشکیل می دهد. مدل پژوهش در دو بازه زمانی مربوط به پیشاتحریم و پساتحریم مورد آزمون قرار گرفته و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مرحله چرخه عمر واحد تجاری با بحران در سطح شرکت (با بکارگری هر دو شاخص زد آلتمن و شاخص ماده 141 قانون تجارت) ارتباط معکوس داشته و کیفیت و سطح ارتباط عوامل سطح شرکت و اقتصادی کلان با بحران در سطح شرکت در دوره های پیشاتحریم متفاوت از دوره های پساتحریم است، به شکلی ضریب توضیح دهندگی متغیر شاخص چرخه عمر در دوره پسا تحریم بیشتر از دوره پیشا تحریم است. مطابق یافته های پژوهش، ارتباطی معکوس بین بحران در سطح شرکت با مرحله چرخه عمر وجود داشته و این ارتباط در دوره پسا تحریم بیش از دوره پیشا تحریم است، به شکلی که شرکت های آسیب پذیر در تئوری در چرخه عمر دو دوره پسا تحریم آسیب پذیر تر می نمایند.
۴۵.

بررسی و رتبه بندی مهمترین عوامل مؤثر بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در ادارات دولتی

کلید واژه ها: رتبه بندی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی مدل شه سازمان های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 57 تعداد دانلود : 929
در این مقاله به بررسی و رتبه بندی مهمترین عوامل مؤثر بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در ادارات دولتی پرداخته شده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی- پیماشی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه معاونین ادارات دولتی شهر تهران در منطقه 11 بودند که بسیاری از ادارات دولتی تهران در آنجا قرار دارند. تعداد معاونین 78 نفر بودند که با روش نمونه گیری در دسترس تمامی آنها به عنوان حجم نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند. پرسشنامه تحقیق با بهره گیری از ادبیات و پیشینه تحقیق و تمرکز بر مدل شه طراحی شد. جهت سنجش پایایی پرسشنامه تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای بُعد توانایی بودجه ریزی عملیاتی 86/0، میزان اختیارات 78/0 و میزان پذیرش بودجه ریزی عملیاتی در ادارات دولتی 81/0 ارزیابی شد. داده های تحقیق با استفاده از آزمون t و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون t نشان داد، هر سه عامل توانایی، اختیار و پذیرش برای پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در ادارات دولتی معنادار بودند. همچنین بر اساس یافته های آزمون فریدمن، بُعد پذیرش مدیریتی، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی به ترتیب جزو مهمترین اولویت های عوامل پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در این ادارات بوده اند.
۴۶.

فن آوری نوین دیجیتالی بلاک چین و عدم تقارن اطلاعات

کلید واژه ها: بلاک چین بازارهای بورس اوراق بهادار گزارشگری یکپارچه مالی عدم تقارن اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 291 تعداد دانلود : 679
زمینه و هدف: عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه سبب غیر شفاف شدن روند معاملات شده و پیامد های نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت . فن آوری بِلاک ِچین به صورت عام، نخستین بار توسط هابِر و استورنِتا در سال 1991 بیان شده است. هدف این پژوهش بررسی فن آوری نوین دیجیتالی بلاک چین و عدم تقارن اطلاعات است. روش شناسی: پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی می باشد که دربردارنده روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. این پژوهش از نظر نوع تحقیق یک پژوهش تجویزی تلقی می گردد. یافته ها: عدم تقارن اطلاعات پدیده ای است که اجرای مفاد قراردادها، خرید و فروش سهام و ... را تحت الشعاع قرار می دهد. این پدیده در موارد عدم وجود شفافیت اطلاعاتی رخ می دهد به گونه ای که یکی از طرفین قرارداد نسبت به اطلاعاتی دسترسی دارد که در اختیار دیگری نیست. اگرچه برخی از اصول حا کم بر قراردادها، خرید و فروش سهام و ... مانند اصل حداکثر حسن نیت، طرفین قرارداد را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق و ایجاد شفافیت اطلاعاتی می کند، اما در موارد وجود سوء نیت در یکی از متعاملین، اجرای صحیح قراردادها، خرید و فروش سهام و ... منعقده در این حوزه با چالش مواجه می شود. از جمله نتایج ایجاد این پدیده انتخاب منفی خریدار و ایجاد مخاطرات اخلاقی است که واجد آثار سوء بر توسعه اقتصادی یک کشور تلقی می شود. نتیجه گیری: البته راه حل هایی در راستای حل این چالش ها موجود است که بهترین آن ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق پیاده سازی ابزارهای نوین الکترونیکی در نظام استاندارد حسابداری مالی ایران می باشد. بلاک چین بستری است که با برخورداری از شاخصه های منحصر به فرد و ابزارهایی نوین، امکان ایجاد شفافیت حداکثری را فراهم نموده و موجبات رفع این پدیده را ایجاد می نماید.
۴۷.

بررسی الگوهای توسعه اقتصادی مبتنی بر اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی ایران (با تاکید بر نمونه های منتخب داخل و خارج کشور)

کلید واژه ها: کارآفرینی روستایی توسعه اقتصادی مناطق روستایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 133 تعداد دانلود : 71
امروزه شکل گیری کارآفرینی به خصوص در نواحی روستایی نیازمند فراهم بودن بسترها و زمینه هایی است؛ به عبارت دیگر، توسعه کارآفرینی مشروط به وجود ظرفیت های کارآفرینانه در فضاهای جغرافیایی و همچنین بین نیروهای انسانی فعال مستقر در آن است. در نواحی روستایی مسلماً ظرفیت ها و پتانسیل هایی نهفته است که با شناسایی آنها می توان فعالیت های متنوعی در زمینه های کشاورزی، گردشگری، ورزش، صنایع دستی و ... در روستاها انجام داد و در نتیجه نابرابری های درآمدی و بیکاری را کاهش داد و راه توسعه اقتصادی روستایی را فراهم کرد. تحقیق حاضر با تاکید بر نقش کارآفرینی در مناطق روستایی به بررسی الگوهای توسعه اقتصادی مبتنی بر اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی ایران با تاکید بر نمونه های منتخب داخل و خارج کشور پرداخته است. تحقیق حاضر، متناسب با هدف کاربردی، از نوع توسعه ای است. از نظر ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی از نوع پیمایشی و از لحاظ وسعت، پهناگر است. داده های مورد استفاده در این مطالعه از طریق ترکیبی از روش های اسنادی- کتابخانه ای به دست آمده است و ضمن بررسی سوابق موضوع، گزارشات و اسناد بالادست بررسی شده است. نتیجه گرفته شد که تشویق روستاییان برای گرایش به کارهای تجاری به شیوه کارآفرینی مناسب ترین راهبرد برای پاسخگویی به چالش های اقتص ادی و اجتم اعی در من اطق روستایی است. کارآفرینی به منزله یکی از راه های مهم ارتقای توسعه مناطق روستایی ظاهر شده است و به همین دلیل راهی برای احیای مجدد روستاها است.
۴۸.

تاثیر هشت هفته پیاده روی سریع و مکمل آسکوربیک اسید بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی در دانشجویان سیگاری چاق و دارای اضافه وزن

کلید واژه ها: پیاده روی آسکوروبیک اسید دانشجویان سیگاری چاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 704 تعداد دانلود : 298
هدف: هدف از پژوهش حاضر تاثیر هشت هفته پیاده روی سریع و مکمل آسکوربیک اسید بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی در دانشجویان سیگاری چاق و دارای اضافه وزن بود. روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی که در سال 1401 در دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد، 40 دانشجوی سیگاری چاق و دارای اضافه وزن با دامنه سنی 21 تا 26 سال و BMI بالای 25 کیلوگرم بر متر مربع به روش نمونه گیری انتخابی در دسترس و هدفدار انتخاب شدند؛ سپس آزمودنی ها به طور تصادفی در 4 گروه 10 نفره شامل گروه پیاده روی سریع، گروه مکمل آسکوربیک اسید، گروه ترکیب پیاده روی و مکمل آسکوربیک اسید و گروه کنترل قرار گرفتند. گروه پیاده روی سریع به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه به مدت 60-45 دقیقه با شدت 75-65 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه به پیاده روی سریع پرداختند. گروه مکمل آسکوروبیک اسید در همین بازه ی زمانی با حفظ رژیم غذایی خود، به مقدار 100 میلی گرم قبل از هر جلسه تمرین آسکوروبیک اسید مصرف می کردند. حداکثر اکسیژن مصرفی، شاخص توده بدنی و درصد چربی، دانشجویان در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون از پروتکل تمرینی سنجیده و برای مقایسه معنی داری چهار گروه در متغیرهای وابسته از آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه و هم چنین برای مقایسه معنی داری جفت گروه ها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافته ها: 8 هفته پیاده روی همراه با مصرف آسکوروبیک اسید موجب کاهش معنی دار وزن، شاخص توده بدن و درصد چربی بدن شد. همچنین پیاده روی سریع منجر به افزایش معنی دار درحداکثر اکسیژن مصرفی شد. نتیجه گیری: به نظر می رسد ترکیب پیاده روی با مصرف آسکوروبیک اسید روشی مناسب برای دانشجویان چاق و سیگاری باشد. از این رو این روش یک استراتژی غیردارویی ارزشمند می باشد.
۴۹.

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هم حرکتی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی همزمانی بازده سهام محیط اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 524 تعداد دانلود : 648
این مقاله با هدف بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و سطح هم حرکتی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردیده است. این مطالعه تجربی براساس روش کمی و رویکرد قیاسی طراحی شده است. مجموعه داده های ترکیبی شامل 256 شرکت از صنایع مختلف با 1115 مشاهده سالانه در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1397 تا 1401 است. در این تحقیق با استفاده از همزمانی بازده سهام به عنوان متغییر وابسته و کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر مستقل، یک مدل رگرسیون اقتصادسنجی ایجاد شده است. برخی از متغیرهای کنترلی نیز به مدل های رگرسیون اقتصادسنجی اضافه می شوند زیرا تاثیر این مدل ها بر همزمانی قیمت سهام در مطالعات پیشین به خوبی اثبات شده است. به منظور بهبود دقت ضرایب رگرسیون، در کنار حداقل مربعات معمولی، از مدل اثرات تصادفی و برای بهترشدن تحلیل آماری مجموعه داده های ترکیبی از مدل اثرات ثابت استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهند که کیفیت حسابرسی با همزمان سازی قیمت سهام رابطه مثبت دارد. این یافته حاکی از آن است که بازده سهام شرکت هایی که سطح کیفی حسابرسی در آنها بالاتر است هماهنگی بیشتری با بازار دارند.
۵۰.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فناوری مالی در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: شعب بانک ایران زمین در استانهای مازندران و گیلان)

کلید واژه ها: فناوری مالی عوامل درون‌زا عوامل برون‌زا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 405 تعداد دانلود : 279
فناوری مالی ورود تکنولوژی به بازار مالی است. به بیان دیگر بهره گیری از توان نرم افزاری و سخت افزاری در ارائه خدمات مالی نوآورانه است. در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فناوری مالی در صنعت بانکداری پرداخته شده است. پژوهش توصیفی-پیمایشی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان و کارشناسان ارشد در حوزه انفورماتیک در شعب بانک ایران زمین در استانهای گیلان و مازندران تشکیل دادند که از این تعداد،10 نفر به عنوان حجم نمونه تحقیق تعیین شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شدو روایی آن مبتنی بر الگوی روایی محتوایی و پایایی آن از طریق آزمون نرخ سازگاری مورد تأیید قرار گرفت. برای رتبه بندی معیارها و زیرمعیارها نهائی از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره و مدل AHP استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد 16 شاخص در قالب چهار عامل اصلی شامل عوامل درونزا (کیفیت تأمین اعتبارات، نسبت سرمایه بانک، نسبت تسهیلات به کل سپرده) عوامل برونزا (رقابتی بودن فضاهای کسب و کار بانک ها، پیشرو و نوآور بودن فین تک ها، عدم ثبات اقتصادی و در نتیجه کمبود سرمایه گذاری بر فین تک ها، مراکز فناوری مالی، رقابت های نا سالم موجود در سیستم بانکی، عدم پوشش تمام نیازهای مشتریان توسط سیستم بانکی سنتی)، عوامل مداخله گر (فرصت های بازار جدید رقابتی، دانش و تجربه مدیران ارشد سیستم بانکی، تصمیم گیری متمرکز بانک ها، ریسک امنیت داده های بانکی) و عوامل مالی (افزایش درآمد بانک از طریق ارائه خمات کارمزدی، کاهش هزینه های پرسنلی و نگهداری شعب، درآمد زایی از طریق کانال های جدید کسب درآمد) بیشترین قدرت تاثیر را در توسعه فناوری مالی، صنعت بانکداری و فین تک ها داشته اند.
۵۱.

تبیین تأثیر تمرکز مالکیت بر حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: تمرکز مالکیت حق الزحمه های حسابرسی بورس تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 215 تعداد دانلود : 133
در این تحقیق به تبیین تأثیر تمرکز مالکیت بر حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه ده ساله (1391 تا 1401) بوده است. تعداد 114 شرکت به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شدند. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک های اطلاعاتی “تدبیر پرداز” و “ره آورد نوین” و سایت کدال و سایت سازمان بورس استخراج شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون با استفاده از آماره های F و t، ضریب همبستگی با نرم افزار Eviews استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد تمرکزسرمایه گذاران نهادی برحق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد تمرکزهیأت مدیره برحق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی معنادار دارد.
۵۲.

حسابداری منابع انسانی به عنوان ابزاری موثر بر تصمیمات مدیران در قبال کارکنان و استفاده ذینفعان سازمان

کلید واژه ها: حسابداری منابع انسانی شاخص های منابع انسانی ممیزی منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 854 تعداد دانلود : 748
حسابداری منابع انسانی فرآیند شناسایی و اندازه گیری داده های منابع انسانی و همچنین انتقال این اطلاعات به ذینفعان داخلی و خارجی، می باشد. گزارش های مالی که از اطلاعات، معیارها و شاخص های حسابداری منابع انسانی تشکیل شده باشد، نقش مهمی در کمک به مدیریت در استفاده صحیح از این منابع و سرمایه انسانی را ایفا خواهد کرد. فقدان استاندارد حسابداری در خصوص حسابداری منابع انسانی و همچنین عدم وجود قوانین بالادستی و چگونگی رفتار سازمان های نظارتی در برخورد با ارائه اطلاعات و داده های منابع انسانی در صورت های مالی، بزرگترین چالش سازمان ها در ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی در صورت های مالی می باشد. لیکن با وجود این موانع سازمان نبایستی ذینفعان را از بررسی گزارش های مرتبط با منابع انسانی محروم نماید. در همین راستا این پژوهش سعی داشته با کمک از جامعه آماری شامل حسابداران ارشد، مدیران مالی و اساتید دانشگاهی ضمن بررسی محدودیت های موجود جهت عملیاتی شدن حسابداری منابع انسانی، استفاده از شاخص های مالی منابع انسانی و فرآیند ممیزی نیروی انسانی را بررسی نموده و در نهایت ارائه این داده ها را به عنوان گزارشی پیوست صورت های مالی پیشنهاد نماید. در این تحقیق علمی پژوهشی سعی شده از یکسو استفاده صحیح از داده های حسابداری منابع انسانی توسط مدیران که منجر به سایسته سالاری و ایجاد انگیزه در کارکنان را به عنوان یک راهکار در راستای حفظ و نگهداشت و افزایش کارایی نیروی انسانی در سازمان معرفی نماید و از سوی دیگر الزام به ارائه این اطلاعات، ذینفعان داخلی و خارجی را در تحلیل وضعیت سازمان و چگونگی برخورد مدیران با کارکنان را در پیش بینی بر سود و زیان و تداوم فعالیت شرکت یاری رساند.
۵۳.

تأثیر ارزش شرکت بر سیاست های اعتبار تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزش شرکت سیاست های اعتباری تأمین مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 229 تعداد دانلود : 731
مرور ادبیات قبلی بیان می کند سیاست های اعتباری شرکت ها از ارزش بازار شرکت ها تأثیر می پذیرد و این وضعیت می تواند راه های تأمین مالی را بین شرکت ها را متفاوت کند. بر این اساس، این پژوهش به بررسی تجربی تأثیر ارزش شرکت بر سیاست های اعتبار تجاری پرداخت. برای نیل به هدف پژوهش، از اطلاعات مالی نمونه 163 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس روش غربالگری سیستماتیک و روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. دوره زمانی این پژوهش سال های 1390 تا 1399 است. یافته ها نشان داد که ارزش شرکت با معیار کیوتوبین تأثیر منفی و معناداری بر اعتبار تجاری شرکت دارد؛ به عبارت دیگر، شرکت های دارای ارزش بازار بالاتر، کمتر از طریق دریافت بدهی و استقراض اقدام به تأمین مالی می کنند. یافته های این پژوهش اثرات ارزش شرکت را در کشورهای درحال توسعه را به تصویر می کشد و ادبیات حوزه تأثیرپذیری سیاست های تأمین مالی از عملکرد بازار شرکت ها را توسعه می دهد. بر این اساس، به مدیران پیشنهاد می شود که بر بهبود ارزش شرکت تأکید داشته و سعی داشته باشند جایگاه شرکت را در بازار سرمایه بهبود ببخشند.
۵۴.

بررسی تأثیر گزارشگری مالی اینترنتی بر شهرت و عملکرد بازار شرکت ها

کلید واژه ها: گزارشگری مالی اینترنتی شهرت شرکت عملکرد شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 383 تعداد دانلود : 290
هدف این پژوهش بررسی تأثیر گزارشکری مالی اینترنتی بر شهرت و عملکرد بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش شرکت های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در دوره سه ساله از ابتدای سال 1398 لغایت انتهای سال 1400 به عنوان جامعه آماری پژوهش، در نظر گرفته شده است. نمونه مورد بررسی پژوهش، شامل 110 شرکت می باشد که از طریق روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پنل دیتا استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه حاکی از این است که گزارشکری مالی اینترنتی بر شهرت شرکت ها تأثیر معنادر دارد و همچنین در این پژوهش گزارشکری مالی اینترنتی بر عملکرد شرکت ها اعم از ارزش افزوده بازار، نسبت P/E ، QT ، هزینه سرمایه و نرخ بازده سهام نیز تأثیر معنادار دارد.
۵۵.

تدوین سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت (با رویکرد حفظ محیط زیست) (مورد: صنعت سیمان)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک صنعتی سند راهبردی صنعت معدن و تجارت سند راهبردی صنعت سیمان آینده پژوهی صنعت سیمان برنامه ریزی غلتان پیوست محیط زیستی صنعت سیمان اکوسیستم توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 294
پس از ده ها سال آزمون و خطا و اندیشه ورزی فراوان، اکنون تصویری روشن از نظام اقتصادی کشور در اسناد بالادستی متعددی ارائه شده است که چکیده آن این است که بهروزی ملت، بسط عدالت و حفظ استقلال و امنیت کشور در گرو دستیابی به اقتصادی توانمند، رشد یابنده و پویاست که با هدایت دولت و عاملیت بخش خصوصی به رشد پایدار خود ادامه دهد. از دیگرسو نیز شرایط سیاسی و اقتصادی جهان، موقعیت ژئوپولیتیک کشور و نهایتاً وجود سرمایه های عظیم فیزیکی و انسانی، حضور کشورمان به عنوان قدرت اقتصادی برتر در منطقه را امکانپذیر و حتی ضروری ساخته و این شرایط فرصتهای تاریخی را فراروی فعالان اقتصادی کشور قرار داده است. بر این اساس با توجه به اهداف چشم انداز و با الهام از سیاست های اقتصاد مقاومتی و بالاخص توجه به بهره برداری از تمامی توانایی های داخلی در جهت زایش درونی و توسعه تعاملات و تجارت بین المللی با رویکرد برون نگری، برای هموار کردن راه فعالان اقتصادی و روانسازی فعالیت هایشان، تدوین برنامه راهبردی در این زمینه را الزام آور نموده است. در همین ارتباط برنامه راهبردی صنعت سیمان حاصل بررسی های کارشناسی، رایزنی های جمعی از خبرگان و دست اندرکاران تولید و تجارت کشور است که در آن تصویری اجمالی از گذشته و آینده این صنعت با رویکرد حفظ محیط زیست ارائه شده که به تفصیل شرح داده خواهد شد. تصویری که در صورت محقق شدن، رونق کسب و کارها، توسعه سرمایه گذاری، توسعه تجارت خارجی، کاهش هزینه های مبادله و حفظ محیط زیست در این حوزه را به ارمغان خواهد آورد. اگر چه به دلیل شرایط خاص صنعت سیمان در کشور، اغلب سهامداران اصلی شرکت های تولیدی سیمان زیر مجموعه دولت هستند (حدود 90%) اما همسو با بخش خصوصی سیاست های تولید، اشتغال، سرمایه گذاری، صادرات و ... را دنبال می نمایند. همچنین این تصویر به بخش خصوصی که عامل اصلی پویایی اقتصاد کشور است کمک می کند که بهتر و آسان تر بتواند درباره توسعه فعالیتهای خود در حوزه صنعت سیمان تصمیم بگیرند و توان و خلاقیت خود را برای رونق و شکوفایی کسب و کارها بکار گیرد.
۵۶.

بهینه سازی سبد اعتباری بانک ها و موسسات مالی در محیط پویای ریسک اعتباری

نویسنده:

کلید واژه ها: ریسک اعتباری سبد اعتباری بهینه سازی سبد اعتباری بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 866 تعداد دانلود : 862
بانکها به عنوان فعالان اصلى بازار پولى در راستاى سیاست هاى بانک مرکزى با مدیریت اعتبارات بانکى و هدایت وجوه از بخشى به بخش دیگر بر عملکرد متغیرهاى کلان اقتصادى اثر مى گذارند. استفاده صحیح از منابع جمع آورى شده در نظام بانکی مستلزم بررسى و ارزیابى صحیح ریسکهاى پیش رو و شناخت روشهاى مقابله با این مخاطرات است. یکی از معضلاتی که نظام بانکی کشورهای مختلف از جمله ایران با آن روبرو است، افزایش تسهیلات غیرجاری و معوق در شبکه بانکی است. این افزایش که نشان دهنده ریسک اعتباری بانک ها است منتج به کاهش ارزش دارایی های شبکه بانکی، نقصان ارزش ویژه بانک ها و به تبع آن بی ثباتی های مالی احتمالی در آینده است. با تغییر ترکیب تسهیلات و بهینه سازی سبد اعتباری بانک ها و موسسات مالی می توان ریسک اعتباری را کاهش داد.
۵۷.

شناسایی موانع تکنولوژی بلاک چین در زنجیره تأمین پایدار (مورد مطالعه: شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری)

کلید واژه ها: بلاک چین فناوری زنجیره تأمین پایدار شرکت ورق خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 259 تعداد دانلود : 990
هدف این پژوهش شناسایی موانع تکنولوژی بلاک چین در زنجیره تأمین پایداردرشرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری بود. این پژوهش کاربردی بوده که بصورت کیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش خبرگان ورق خودرو چهارمحال و بختیاری می باشد با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و استفاده از اشباع نظری تعداد 10 خبره به عنوان نمونه انتخاب شد. در این راستا با استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای و روش تحلیل مضمون موانع بکارگیری بلاک چین در زنجیره تأمین پایدار شناسایی شد. دسته بندی موانع در قالب هفت مضمون اصلی ایجاد شد که شامل عدم تعهد مدیران، موانع پایداری، موانع خارج از سازمان، عدم آشنایی کارکنان با بلاک چین، نبود قوانین مشخص، موانع داخلی، موانع زیر ساختی می باشند.
۵۸.

بررسی نقش مدیریت زنجیره تامین در رقابت پذیری (مورد مطالعه: فرآورده های گوشتی شهر تهران)

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین رقابت پذیری فرآورده های گوشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 984 تعداد دانلود : 254
هدف تحقیق حاضر بررسی نقش مدیریت زنجیره تامین در رقابت پذیری شرکت ها است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 200 نفر از مدیران و سرپرستان فروش فرآورده های گوشتی در شهر تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و جدول مورگان، تعداد 101 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار PLS و با استفاده از آزمون های تی معناداری و ضرایب مسیر انجام پذیرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد مدیریت زنجیره تامین نقش مثبت و معناداری در رقابت پذیری شرکت های فرآورده گوشتی شهر تهران دارد. نتایج نشان داد که مدیریت زنجیره تامین نقش مثبتی بر قیمت ها، کیفیت و قابلیت اعتماد محصول، سرعت در تحویل، قابلیت اعتماد در تحویل و انعطاف پذیری محصولات دارد. به مدیران و مسئولان فروشگاه ها پیشنهاد می گردد توجه ویژه ای به مقوله مدیریت زنجیره تامین در راستای بهبود رقابت پذیری خودشان داشته باشند.
۵۹.

مروری بر برآورد تقاضای تقریبا ایده آل انرژی الکتریکی در بخش صنعت

کلید واژه ها: انرژی الکتریکی بخش صنعت سیستم تقاضای تقریبأ ایده آل (AIDS) رگرسیون ظاهراٌ نامرتبط (SUR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 970 تعداد دانلود : 431
شناخت رفتارهای مصرف کننده در تعیین سیاست های بهینه سازی و مدیریت مصرف با توجه به نقش اساسی و روز افزون انرژی الکتریکی در توسعه یک کشور می تواند مؤثر باشد. با استفاده از سیستم تقاضای تقریبأایده آل (AIDS) و روش تخمین رگرسیون ظاهراٌ نامرتبط (SUR) سعی شده است به برآورد تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت پرداخته شود. با ستفاده از داده های سری زمانی 1350-1390 کشش های جانشینی، درآمدی و متقاطع انرژی الکتریکی بخش صنعتی استخراج شده اند. نتایج حاکی از آن است که انرژی الکتریکی برای بخش صنعتی یک کالای ضروری است و مهمتر آنکه سیاست های افزایش قیمتی نمی توانند تأثیر قابل توجهی در مصرف انرژی الکتریکی بخش صنعتی داشته باشند. پیشنهاد می گردد سیاست های دیگر مرتبطی را مطرح و اثربخشی آن را در بخش صنعت دنبال نمایند.
۶۰.

مروری بر اهمیت و نقش بانکداری الکترونیک در احیای خدمات

کلید واژه ها: بانکداری الکترونیک احیای خدمات صنعت بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 290 تعداد دانلود : 931
بانکداری الکترونیکی به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های امن و بدون حضور فیزیکی اطلاق می شود. هدف احیاء خدمات، رضایت مشتری و پرداختن به وضعیتی است که در آن ارباب رجوع در اخذ هر نوع خدمت یا محصول با نواقص و کاستی هایی مواجه نشود. بانکها به عنوان مؤسسات مالی به طور طبیعی به هر تغییر در اقتصاد و محیط تکنولوژیکی واکنش سریع نشان می دهند. بانکداری الکترونیکی به بانکها این امکان را می دهد که سرعت، کیفیت، دقت خدمات خود را افزایش دهند و موجب ایجاد موقعیت رقابتی قوی برای ارائه خدمات بانکی می شود. هدف از مقاله حاضر مروری بر اهمیت و نقش بانکداری الکترونیک در احیای خدمات است.
۶۱.

بررسی تاثیر هویت سازمانی بر اخلاق حرفه ای کارکنان در سازمانها

کلید واژه ها: هویت سازمانی اخلاق حرفه ای سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 562 تعداد دانلود : 59
امروزه سازمانهای برتردر تلاشند تا کارکنان بالقوه حرفه ای و متخصص را جذب کنند و در حفظ منابع انسانی خود بکوشند. یک هویت سازمانی قوی بالطبع می تواند باعث نگهداری کارکنان شود. هویت سازمانی ویژگی های یک سازمان است که ماهیت آن را تشریح و آنها را از سایر سازمانها متمایز کرده و بیان گر تداوم این ویژگی هاست. تصمیم گیریهای مدیریتی محتاج دانش مدیریت، حل مسائل رفتاری نیازمند علوم رفتاری و حل مشکلات اخلاقی مستلزم علم اخلاق است. علم مبتنی بر اخلاق، شرط اساسی است برای علم مبتنی بر علم. نقش راهبردی اخلاق حرفه ای در موفقیت معطوف به آینده سازمان غیر قابل انکار است. مطالعاتی که در خصوص رابطه اخلاق حرفه ای و هویت سازمانی صورت گرفته، حاکی از آن است که اخلاق حرفه ای در هویت سازمانی کارکنان نقش موثری دارد. بر همین مبنا در پژوهش حاضر به تحلیل هویت سازمانی و اخلاق حرفه ای پرداختیم و نقش هرکدام را به مورد بررسی قرار دادیم.
۶۲.

ارزیابی تاثیرگذاری ریسک کنترل های داخلی بر حسابرسی

کلید واژه ها: ریسک کنترل داخلی حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 255 تعداد دانلود : 183
کنترل های داخلی ، فرآیندی جهت حصول اطمینان برای دستیابی به اهدافی مانند اثربخشی ،کارایی عملیاتی ، قابلیت اتکای گزارشگری و تطابق فعالیت سازمان با قوانین کاربردی و الزام نهادهای قانونگذار است. عدم کارایی عملیاتی و کیفیت گزارشگری مالی به عنوان پیامدهای منفی ناشی از ضعف کنترل های داخلی می باشد که احتمال میرود این پیامدها ناشی از معیارهای کنترلی شاخص کیفی حسابداری باشد. هدف از به کارگیری حسابرسی مبتنی بر ریسک نیز، افزایش کارایی و اثربخشی حسابرسی است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک کنترل داخلی و حسابرسی اولیه می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است.
۶۳.

نقش تکنولوژی های نوین در ورزش قهرمانی (مطالعه موردی ورزش های رزمی)

کلید واژه ها: ورزش قهرمانی تکنولوژی ورزش های رزمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 99 تعداد دانلود : 370
از اواخر دهه 1880 توجه متخصصین به اندازه گیری در تربیت بدنی و ورزش بطور جدی تری جلب شد. اندازه گیریهای کمی و عینی از وضعیت شاگردان و افراد در زمینه های مختلف باعث توسعه و پیشرفت تربیت بدنی شد. به گفته ون دلن روشهای تربیت بدنی بویژه بعد از سالهای 1920 با آزمونها و روشهای اندازه گیری و ارزشیابی، وسیعتر و غنی تر گردید. زمانی فن آوری و تجهیزات تاثیر بسیار کمی در ورزش حتی در بازی های المپیک داشت؛ اما در بازی های المپیک از دوران مدرن، تکنولوژی به کار رفته در ورزش نقش مهمی هم در آموزش و هم در رقابت ایفا کرده است. ازطریق راه های مختلف از جمله ایجاد رشته ورزشی جدید باشد تا امکانات مورد استفاده در رشته های ورزشی، یا تجهیزات به کار رفته توسط ورزشکاران در رقابت و یا پشتیبانی از آموزش های استفاده شده توسط تیم برای آماده سازی ورزشکاران، آشکار می شود. علاوه بر این، فرآیندهای استفاده از تکنولوژی و روش های فن آوری به منظور بهبود ورزش و تفریح ​​و سرگرمی در هر المپیک شتاب بیشتری گرفته است. استفاده از تکنولوژی های نوین ورزشی در بهبود نتیجه گیری و بهبود قضاوت داوران نقش بسزایی دارد.
۶۴.

تاثیر رسانه ها در توسعه فرهنگ ورزش حرفه ای و همگانی

کلید واژه ها: رسانه فرهنگ ورزش حرفه ای ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 79 تعداد دانلود : 236
فرهنگ حاکم بر مردم، متأثر از عوامل مختلف اجتماعی است که این عوامل، باورها، نگرشها و عملکردها را تحت تأثیر قرار میدهند. دراین بین رسانه های گروهی یکی از ابزارهای اساسی برای بررسی مسائل اجتماعی، اطلاع رسانی، آموزشی و عامل بسیار مؤثری در شکل گیری ارزشهای اجتماعی به شمار می آیند. به نظر میرسد رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، میتوانند نقش مهمی در روشنگری مردم به ویژه نوجوانان و جوانان داشته باشند و در صورت عملکرد صحیح، مانع سوگیری آنها به سوی تفریحات ناسالم شوند. یکی از پدیده های اجتماعی که در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و آحاد مردم را تحت تأثیر قرار داده، تربیت بدنی و ورزش است رسانه های گروهی عامل بسیار مؤثری در شکل گیری ارزشهای اجتماعی به شمار میروند که در بخش ورزشی، محتوای برنامه ها و مطالب درج شده در آن میتواند تأثیر بسزایی در پیشرفت و بهبود وضعیت کشور داشته باشد. در مؤلفه ورزش همگانی و تفریحی، مهمترین اهداف بالا رفتن میزان مشارکت مردم در ورزش و کاهش هزینه درمان در کشور است. در ورزش قهرمانی، مهمترین اهداف، افزایش جمعیت ورزشکار، بهبود کمیت و کیفیت مدال، گسترش رشته های ورودی به المپیک و ارتقاء جایگاه تیم های ملی ایران است. در ورزش حرفه ایی نیز مهمترین اهداف، افزایش سهم اقتصاد، تعداد رشته ها، باشگاها و ورزشکاران. مدیران اجرائی در حوزه ورزش و رسانه، در کاربرد رسانه برای توسعه ورزش به شناخت ورزش و رسانه نیاز دارند.
۶۵.

بررسی تاثیر نگرش سرمایه گذاری بر سوگیری های رفتاری منتخب سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار با نقش تعدیلی تیپ های شخصیت

کلید واژه ها: نگرش سرمایه گذار سوگیری فرا اعتمادی سوگیری سازگارگرایی سوگیری خود اسنادی تیپ های شخصیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 243 تعداد دانلود : 93
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نگرش سرمایه گذار بر سوگیری های رفتاری منتخب سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار با نقش تعدیلی تیپ های شخصیتی می باشد. پژوهش انجام شده به لحاظ هدف از نوع کاربردی، با توجه به فرایند از نوع کمی به شمار می رود. همچنین به لحاظ روش تحقیق از نوع پژوهش های پیمایشی و از نظر تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مشتمل بر سرمایه گذاران حقیقی فعال بورس اوراق بهادار منطقه ای استان یزد در نظر گرفته شده است که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و از روش کوکران، حجم نمونه تعیین گردید. گردآوری داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است که در نهایت تعداد 384 پرسشنامه جمع آوری و در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت که در بخش اول از جداول و نمودارهای فراوانی و بخش دوم با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار smart pls انجام شد. بر اساس یافته های پژوهش، نگرش سرمایه گذار بر سوگیری فرااعتمادی، سوگیری سازگارگرایی، سوگیری خوداسنادی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تاثیر تعدیل گری تیپ b شخصیتی نگرش سرمایه گذار بر سوگیری سازگارگرایی و سوگیری خوداسنادی مورد تایید واقع شد و تاثیر تعدیل گری تیپ a شخصیتی نگرش سرمایه گذار بر سوگیری فرااعتمادی و سوگیری سازگارگرایی نیز تایید گردید.
۶۶.

کاربرد فن آوری نوین دیجیتالی بلاک چین برای حل چالش های حاصل از عدم تقارن اطلاعات در شرکت های بیمه

کلید واژه ها: بلاک چین شرکت های بیمه گزارشگری یکپارچه مالی عدم تقارن اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 755 تعداد دانلود : 801
زمینه و هدف: عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه سبب غیر شفاف شدن روند معاملات شده و پیامد های نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت. فن آوری بِلاک ِچین به صورت عام، نخستین بار توسط هابِر و استورنِتا در سال 1991 بیان شده است که امروزه به عنوان نوعی فن آوری دگرگون کننده در فضای کسب وکار به شمار می رود هدف این پژوهش کاربرد فن آوری نوین دیجیتالی بلاک چین برای حل چالش های حاصل از عدم تقارن اطلاعات در شرکت های بیمه است. روش شناسی: پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی می باشد که دربردارنده روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. این پژوهش از نظر نوع تحقیق یک پژوهش تجویزی تلقی می گردد. یافته ها: عدم تقارن اطلاعات پدیده ای است که اجرای مفاد قراردادهای شرکت بیمه را تحت الشعاع قرار می دهد. این پدیده در موارد عدم وجود شفافیت اطلاعاتی رخ می دهد به گونه ای که یکی از طرفین قرارداد نسبت به اطلاعاتی دسترسی دارد که در اختیار دیگری نیست. اگرچه برخی از اصول حا کم بر قراردادهای شرکت بیمه مانند اصل حداکثر حسن نیت، طرفین قرارداد را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق و ایجاد شفافیت اطلاعاتی می کند، اما در موارد وجود سوء نیت در یکی از متعاملین، اجرای صحیح قراردادهای بیمه منعقده در این حوزه با چالش مواجه می شود. از جمله نتایج ایجاد این پدیده انتخاب منفی خریدار و ایجاد مخاطرات اخلاقی است که واجد آثار سوء بر توسعه اقتصادی یک کشور تلقی می شود. نتیجه گیری: البته راه حل هایی در راستای حل این چالش ها موجود است که بهترین آن ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق پیاده سازی ابزارهای نوین الکترونیکی در نظام استاندارد حسابداری مالی ایران می باشد. بلاک چین بستری است که با برخورداری از شاخصه های منحصر به فرد و ابزارهایی نوین، امکان ایجاد شفافیت حداکثری را فراهم نموده و موجبات رفع این پدیده را ایجاد می نماید.
۶۷.

تشکیل گروه حسابرسی

نویسنده:

کلید واژه ها: گروه حسابرسی تخصصی سازی صنعت ارزیابی گروه آموزش گروه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 63 تعداد دانلود : 398
این مقاله به بحث در مورد تشکیل گروه حسابرسی می پردازد. گروه های حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تأثیر می گذارند و تشکیل گروه ها باهدف یک اقدام مشارکت حسابرسی صورت می گیرد که تحت تأثیر رویه ها و فرایندهای مدیریت شرکت حسابرسی قرار دارد. اگرچه گروه های حسابرسی نقش های مهمی را ایفا می کنند، اما شکل گیری و دلالت آن ها بر کیفیت حسابرسی توجه چندانی را از طرف محققان و اهل فن دریافت نکرده است. این مقاله در مورد تشکیل گروه حسابرسی بر اساس دسترسی (به کارکنان) یا ترجیحات تصمیم گیرنده بحث می کند، مسائل مرتبط با این اقدام را شناسایی می نماید و در مورد رویکردهای بهبود تشکیل گروه حسابرسی از قبیل تخصصی سازی، آموزش، ارزیابی و تداوم گروه بحث خواهد کرد.
۶۸.

تاثیر سواد مالی ذهنی و عینی بر رفتار مخاطره آمیز مالی با نقش تعدیلی استرس مالی

کلید واژه ها: سواد مالی ذهنی سواد مالی عینی رفتار مخاطره آمیز مالی استرس مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 922 تعداد دانلود : 672
سواد مالی فراتر از درک مفاهیم مالی است. افراد در مورد مسائل مالی باید به سواد مالی نسبی برسند و می توانند با به کارگیری دانشی که بدست آوردن، تصمیمات مالی معقولی بگیرند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سواد مالی ذهنی و عینی بر رفتار مخاطره آمیز مالی با نقش تعدیلی استرس مالی است. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ روش میدانی و از جهت شیوه گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان شهرستان یزد است. حجم نمونه با فرمول کوکران تعیین و تعداد 584 پاسخ قابل قبول جمع آوری گردید. برای سنجش متغیرهای سواد مالی ذهنی (2 گویه) و عینی (5 گویه) از پرسشنامه لوساردی و همکاران (2010)، سنجش رفتار مخاطره آمیز مالی (5 گویه) و استرس مالی (5 گویه) به ترتیب از پرسشنامه شیائو و همکاران (2011) و لیم و همکاران (2014) استفاده شده است. تمام پرسشنامه ها دارای طیف 5 گانه لیکرت می باشد. با بهره گیری از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS3 تجزیه و تحلیل داده ها انجام پذیرفت. نتایج حاکی از آن بود که و سواد مالی عینی و استرس مالی بر رفتار مخاطره آمیز مالی تاثیر مثبت و سواد مالی ذهنی بر رفتار مخاطره آمیز مالی تاثیر معکوس و معنی داری دارد. همچنین استرس مالی به عنوان متغیر تعدیلی بر رابطه بین سواد مالی ذهنی و رفتار مخاطره آمیز مالی تاثیر معکوس و بر رابطه سواد مالی عینی و رفتار مخاطره آمیز مالی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. بر اساس نتایج تحقیق می توان گفت هرچقدر افراد سطح دانش و سواد مالی خود را افزایش دهند کمتر رفتارهای مخاطره آمیز در زمینه مالی از خود بروز داده و استرس کمتری تحمل می کنند.
۶۹.

تاثیر ارتباطات سیاسی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ارتباطات سیاسی عملکرد شرکت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 796 تعداد دانلود : 648
واحدهای تجاری به جهت اینکه تحت حمایت های دولت قرار گیرند، تمایل زیادی دارند تا با دولت ارتباط نزدیک برقرار نمایند. ارتباط ذکر شده منافعی از جمله تخفیفات مالیاتی و دسترسی راحت تر به اعتبارات را بدنبال خواهد داشت؛ بنابراین می توان عنوان کرد در نظام اقتصادی مبتنی بر روابط سیاسی، رابطه های سیاسی منبع مهم ارزش برای شرکتهای دارای روابط به شمار می آید. هدف تحقیق حاضربررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. به این منظور تعداد 110 شرکت در طی دوره زمانی 1399- 1392 از طریق روش سیستماتیک بعنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب گردید. روش تحقیق، توصیفی-همبستگی است. برای تخمین مدل رگرسیونی با داده های تابلویی و برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چندگانه به روش پانل-دیتا استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزار 10 Eviews استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ارتباطات سیاسی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد
۷۰.

محافظه کاری در حسابداری: چشم انداز چرخه زندگی

نویسنده:

کلید واژه ها: محافظه کاری حسابداری محافظه کاری مشروط محافظه کاری بی قید و شرط چرخه زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 132 تعداد دانلود : 407
در این مقاله بررسی می شود آیا مرحله چرخه زندگی یک بنگاه موثر بر محافظه کاری در گزارش آن در مقطع است یا خیر. از دو مقیاس محافظه کاری در گزارش گیولی و هاین (2000) استفاده شده است: سطح اقلام تعهدی غیر عملیاتی و نسبت بازار به حساب دفتری (محافظه کاری غیر شرطی (نامشروط)) و مقیاس محافظه کاری باسو (1997) (محافظه کاری شرطی (مشروط)). سالانه بنگاه ها به مراحل چرخه زندگی با استفاده از رویه پیشنهادی دیکینسون (2011) تقسیم می شوند. مشخص شد که محافظه کاری غیر شرطی در گزارش از مراحل چرخه زندگی می کاهد ولی شواهد نشان نداد که محافظه کاری شرطی در گزارش مرتبط با مراحل چرخه زندگی است. یافته ما مکمل یافته Givoly and Hayn (2000) و دارای مفاهیمی برای تجزیه و تحلیل صورت مالی و تحقیقات آینده در خصوص محافظه کاری در حسابداری است.
۷۱.

بررسی ارتباط فرایند توسعه ی محصول جدید و اینفلوئنسرهای شبکه های اجتماعی

نویسنده:

کلید واژه ها: فرایند توسعه ی محصول جدید اینفلوئنسر شبکه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 773 تعداد دانلود : 446
هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط فرایند توسعه ی محصول جدید و اینفلوئنسرهای شبکه های اجتماعی می باشد. امروزه بیشتر سازمان ها ضرورت برخورداری از فرایند بهینه توسعه محصول جدید را به خوبی احساس کرده اند و برای این منظور ازراهکارهای مختلفی استفاده و از افراد متخصص و باتجربه در این زمینه کمک گرفته اند، با این وجود ممکن است معرفی محصولات جدید آنها با شکست مواجه می شود. به همین خاطر شناسایی عوامل موثر در بازاریابی محصولات جدید از اهمیت بسزایی برخورداراست. یکی از این موارد افراد تاثیرگذار یا اینفلوئنسرها هستند. روش این تحقیق توصیفی کاربردی است. روش نمونه گیری با استفاده از روش خوشه ای می باشد. همچنین حجم نمونه این تحقیق با استفاده از جدول مورگان 384 نفر از فلوئنسرهای فعال در حوزه تبلیغات است. روش گردآوری داده ها در مرحله اول به صورت کتابخانه ای و در مرحله دوم به صورت میدانی می باشد. همچنین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. روش تجزیه و تحلیل به وسیله نرم افزار spss و smart-pls می باشد. ضریب مسیر متغیرهای تحقیق بالاتر از 96/1 بدست آمد بنابراین مورد تایید است. نتایج تحقیقات نشان داد که اعتبار اینفلوئنسرها کمک بسیار زیادی به افزایش آگاهی مردم از برند و شناخته تر شدن آن خواهد کرد و در مورد کالا های تند مصرف فاصله کمی بین آگاهی از برند و قصد خرید از برند وجود دارد چرا که تفاوت زیادی بین برند های مختلف از نظر کیفیت در کالا های تند مصرف وجود ندارد و مصرف کننده معمولا در هنگام خرید، برندی را انتخاب خواهد کرد که از قبل درمورد آن آگاهی یافته است.
۷۲.

ارزیابی تجربه خرید آنلاین مبتنی بر ویژگی های رفتاری مشتریان محصولات هنری

کلید واژه ها: تجربه خرید آنلاین ویژگی های رفتاری محصولات هنری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 602 تعداد دانلود : 836
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تجربه خرید آنلاین مبتنی بر ویژگی های رفتاری مشتریان محصولات هنری انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر مشتریان فروشگاههای آنلاین محصولات هنری بوده است. روش نمونه گیری پژوهش غیر تصادفی از نوع در دسترس یا قضاوتی می باشد. نمونه نهایی 384 نفر تعیین گردید که درنهایت 250 پرسشنامه مورد تحلیل نهایی واقع گردید. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. داده های پژوهش به کمک نرم افزار SMARTPLS و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس تجزیه و تحلیل انجام شده، فاکتورهای موثر بر تجربه خرید آنلاین مبتنی بر ویژگی های رفتاری مشتریان شامل ویژگیهای فردی، ویژگیهای موقعیتی، ویژگیهای انگیزشی و ویژگیهای محصول می باشد که درنهایت نتایج حاصله نشان دهنده تاثیر همه ویژگی های رفتاری مشتریان در توسعه تجربه خرید آنلاین مشتریان فروشگاههای محصولات هنری بوده است.
۷۳.

بررسی رابطه درآمد متصدیان بیمه با ثروت و موفقیت در شرایط اقتصادی بحرانی

نویسنده:

کلید واژه ها: ثروت موفقیت درآمد متصدیان بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 509 تعداد دانلود : 237
سال های اخیر شرایط اقتصادی دچار نوسانات زیادی بوده و با بحران کرونا و تورم این نوسانات دو چندان شده اند. متصدیان بیمه (شرکتهای بیمه ای) در شرایط اقتصادی خاصی که در سال های اخیر رخ داده با ریسک های مختلفی روبه رو هستند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه درآمد متصدیان بیمه با ثروت و موفقیت در شرایط اقتصادی بحرانی بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی بود. داده های متصدیان بیمه در دوره 5 ساله 1396 تا سال 1400 با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی مورد تحلیل قرار گرفت. بدین منظور مدل های رگرسیونی با متغیرهای شرایط اقتصادی بحرانی تورم و کرونا مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین تنوع بخشی درآمد ها با ثروت و موفقیت متصدیان بیمه رابطه معناداری وجود دارد. در شرایط اقتصادی بحرانی که مواردی مانند کرونا و تورم وجود دارد مدیران، سرمایه گذاران و تحلیلگران باید ریسک های احتمالی را در نظر بگیرند.
۷۴.

رابطه روش مدیریت تضاد و فرسودگی شغلی کارمندان با در نظر گرفتن عوامل نگرانی

کلید واژه ها: دستگاه های اجرایی عوامل نگرانی شغلی روش مدیریت تضاد فرسودگی شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 217 تعداد دانلود : 463
فرسودگی شغلی می تواند برای دستگاه های اجرایی هزینه های زیادی ایجاد نماید. عوامل نگرانی کارمندی بر فرسودگی شغلی و شیوه مدیریت اثرگذار است. شیوه های مدیریتی باید فرسودگی شغلی را کاهش دهند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه روش مدیریت تضاد و فرسودگی شغلی کارمندان با در نظر گرفتن عوامل نگرانی در دستگاه های اجرایی ایران است. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است که در سال 1401 در دستگاه های اجرایی انجام شد. برای انجام تحقیق 190 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. در این تحقیق 6 فرضیه تنظیم شد. برای بررسی فرضیه های تحقیق از پرسشنامه طیف 5 گزینه ای لیکرت استاندارد استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین روش مدیریت تضاد و فرسودگی شغلی کارمندان با در نظر گرفتن عوامل نگرانی در دستگاه های اجرایی ایران رابطه معناداری وجود دارد. مدیران باید نگرانی کارمندان را با مدیریت صحیح کاهش دهند.
۷۵.

تاثیر جهت گیری استراتژیک و قابلیت زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی فرهنگ یادگیری و مزیت رقابتی (مورد مطالعه: شرکت سایپا دیزل)

کلید واژه ها: جهت گیری استراتژیک قابلیت زنجیره تامین عملکرد سازمانی فرهنگ یادگیری مزیت رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 46 تعداد دانلود : 719
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک و قابلیت زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی فرهنگ یادگیری ومزیت رقابتی (مورد مطالعه: شرکت سایپا دیزل) می باشد. روش تحقیق بکار گرفته شده، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از حیث هدف یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت سایپا دیزل تهران می باشد که تعداد آنها 2000 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 322 نفر براورد گردید که برای نمونه گیری از روش تصادفی در دسترس استفاده شد. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع اوری و بوسیله نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دهنده تایید فرضیه های تحقیق بوده و بیان می داردکه جهت گیری استراتژیک و قابلیت زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی فرهنگ یادگیری ومزیت رقابتی تاثیر معناداری در بین کارکنان شرکت سایپا دیزل دارد.
۷۷.

کاربرد فنآوری در حسابداری مدیریت: مقاله مروری

نویسنده:

کلید واژه ها: فن‏آوری حسابداری مدیریت هوش مصنوعی فنآوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 929 تعداد دانلود : 282
مقدمه: تامل و بررسی سیر تکاملی حسابداری مدیریت، نشان می دهد که علیرغم تغییرات فنآورانه و تحولات نوین تکنولوژی دهه های گذشته، این شاخه از دانش حسابداری اگر چه فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشته است، لیکن روش های مورد استفاده در آن از پیشرفت های چشمگیری برخوردار نبوده است. بررسی مستندات تاریخی، نتایج پژوهش های محققان و صاحبنظران این رشته و همچنین تحقیقات انجمن های حرفه ای حاکی از این است که با توجه به نیازهای متعدد و متنوع در مدیریت منابع، در سطوح خرد و کلان، حسابداری مدیریت ناگزیر به رشد و توسعه لازم می باشد تا بتواند جوابگو باشد. به منظور پاسخگویی به نیازهای موجود، حسابداری مدیریت می یابد به آخرین فنآوری های روز دنیا از قبیل فنآوری اطلاعاتی، هوش مصنوعی، نانوفنآوری و ... مجهز شود. برای فهم این موضوع، این سوال پیش می آید که حسابداری مدیریت توانسته است خود را با شرایط جدید فنآورانه منطبق و سازگار نماید؟ پاسخ به این سئوال انگیزه و هدف این مقاله مروری است. روش: این مطالعه با هدف مرور بر متون پژوهشی جهان پیرامون فنآوری و حسابداری مدیریت انجام شد. در این مقاله مروری بررسی نظام مند کلید واژه Technology, Information Technology, Artificial intelligence, Management Accounting در عنوان و چکیده نقالات چاپ شده در پایگاه های علمی معتبر بین المللی مورد جستجو قرار گرفت و کلیه مقالات فارسی و انگلیسی و مرتبط فهرست شد. یافته ها: ابتدا خلاصه مقالات بررسی شده و در چند مرحله موارد تکراری و غیرمرتبط از مطالعه حذف گردید و در نهایت مقالات نهایی برای بررسی جامع و استخراج داده ها انتخاب شدند. نتیجه گیری: نتایج مطالعه و بررسی مقالات مرتبط با موضوع پژوهش حاکی از آن بود، بین فنآوری های نوین از جمله، فنآوری اطلاعات، نانو فنآوری، فناوری الگوریتم، فنآوری بلاکچین، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، یادگیری ماشین، سیستم های خبره، منطق فازی، شبکه های عصبی و حسابداری مدیریت، رابطه مثبتی وجود دارد، هر چند برخی مطالعات این رابطه را به صلاح حسابداری مدیریت ندانسته اند. آنچه از توانمندی فنآوری ها در مطالعات محققان ارائه شده، به این معنی است که می توان از این روش ها برای حفظ منافع طولانی مدت بشر نظیر حفظ محیط زیست در آینده و کاهش هزینه های زیست محیطی و اجتماعی بهره جست.
۷۸.

نقش زنان در ترویج فرهنگ اسلامی و تقویت هویت دینی و ملی فرزندان

کلید واژه ها: زنان فرهنگ اسلامی هویت دینی ملی فرهنگی تاریخی تربیتی اسلام قرآن حجاب و عفاف الگوپذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 168 تعداد دانلود : 559
زنان به عنوان بخش مهمی از پیکر اجتماع، در جامعه حامل بار سنگین مسئولیت های خانوادگی و اجتماعی هستند که دوشادوش مردان می توانند در صحنه های مختلف اجتماعی حضور می یابند. نقش زنان و ابعاد سازنده آنان در زمینه های اخلاقی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تربیتی چشمگیر است. در این مقاله برآنیم که نقش زنان را در ترویج فرهنگ اسلامی و تقویت هویت دینی و ملی فرزندان بررسی کنیم. به درستی که جوامع از طریق بانوان فرهیخته، با سواد، دانشمند، محقق و متعهد به اصول اسلامی در جهت تکامل ملّت ها حرکت میکنند زیرا زنان متدّین و متعهد که پای بند اصول اخلاقی و دینی هستند فرزندان لایق و شایسته تحویل جوامع میدهند. عوامل موفقیت در ترویج فرهنگ اسلامی و تقویت هویت دینی و ملی، توجه و کاربست ارزشهای مورد نظر شامل اطاعت از ولایت، عدالت خواهی، مشارکت بدور از تبعیض، ادامه ی راه ائمه (ع)، دفاع ازاسلام و انقلاب، علم آموزی و روشنی هدف، تعهد و ایمان، شهامت، اشتیاق به برنامه ریزی، انعطاف داشتن و... می باشد. همانطور که زنان در تربیت فرزندان نقش محوری دارند، به لحاظ ساختار عاطفی آنها، توان نهادینه سازی ترویج فرهنگ را نیز دارند امّا برای انجام این رسالت، باید بستر و زمینه ی مناسب فراهم شودو امکانات موجودجهت بروز و ظهور استعدادهاو توانایی های زنان در جامعه فراهم و مهیّا گردد.
۷۹.

نقش مدیریت استرس در سازمانهای دولتی و مراکز آموزشی

کلید واژه ها: مدیریت استرس مدیریت استرس بهبود عملکرد کارکنان سازمانها و مراکزآموزشی استرس شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 898 تعداد دانلود : 478
“استرس” یک واقعیت انکارناپذیر در زندگی کنونی است و گریز از آن امکان پذیر نیست. ضرورتی ندارد که استرس به تمامی از زندگی حذف شود. بدون استرس، زندگی چنان ساکن و راکد خواهد شد که جز به تنبلی و کودنی ذهنی نمی انجامد اما از سوی دیگر، افزایش استرس نیز نظام و سیستم تعادل بدن را به هم می ریزد و کارایی مطلوب را دچار اختلال می سازد و تنها راه مقابله با استرس «مدیریت استرس» است. این روزها استرس به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی همه ما تبدیل شده است. سرعت زیاد زندگی باعث می شود بسیاری از اوقات احساس کنیم تحت فشار هستیم و نمی توانیم عملکرد کافی داشته باشیم. با وجود اینکه به نظر می رسد استرس با دنیای مدرن در ارتباط نزدیک است، ریشه ی این هیجان به هزاران سال پیش می رسد. در گذشته استرس برای بقا ضرورت داشته است. نیاکانمان در برابر خطرات بیرونی این هیجان را تجربه می کردند تا بتوانند جان خود را با واکنش های جنگ یا گریز نجات دهند؛ بنابراین استرس فواید محافظتی خاصی برایمان دارد، اما از آنجایی که می تواند کارکرد عادی را مختل کند، باید راهکارهای مدیریت استرس را یاد بگیریم. در ادامه، نگاهی دقیق تر به این هیجان خواهیم داشت. این پژوهش با هدف بررسی نقش مدیریت استرس بر بهبود عملکرد کارکنان سازمان ها ومراکز آموزشی صورت گرفته است و روش آن توصیفی و تحلیلی و از نوع کتابخانه ای است. یکی از موضوعات پراهمیت در دنیای پرتکاپوی امروزی بحث استرس و فشارهای عصبی و روانی است. فشارهای عصبی به عنوان مهم ترین عامل به وجود آورنده امراض روحی، جسمی و رفتاری انسانها توجه پزشکان، روانشناسان و دانشمندان علوم رفتاری و مدیریت را به خود معطوف نموده است. بنابراین مدیریت و شناسایی میزان استرس می تواند اطلاعات گرانبهایی در خصوص برنامه ریزی برای به حداقل رساندن استرس ها و مقابله با آن و جلوگیری و پیشگیری از فرسودگی شغلی در اختیار مسئولین کشور قرار دهد تا آنان با اتخاذ تدابیر منطقی در محیط کار، فضای آرامی را بوجود آورند تا کارکنان دچار مشکلات روحی، روانی و فشار ناشی از محیط کار و عوامل دورن سازمانی نشوند.
۸۰.

مطالعات ادبیات نظری مسئولیت اجتماعی شرکت و کارایی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن نقش ساختار سرمایه

کلید واژه ها: کارایی سرمایه گذاری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ساختار سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 539 تعداد دانلود : 61
امروزه، بحث پایداری شرکت ها که متشکل از مسئولیت پذیری اجتماعی، مسئولیت پذیری زیست محیطی و مسئولیت پذیری اقتصادی است در سطح مجامع مهم بین المللی و حرفه حسابداری مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس رابطه ی این مسئولیت پذیری اجتماعی که مدیران باید به آن پایبند باشند و همچنین کارایی سرمایه گذاری که مدیران باید برای تخصیص بهینه منابع تصمیم بگیرند تا تغییرات ساختار سرمایه مثبت وبهینه ای برای شرکت های خود رقم بزنند از نقش به سزایی برخوردار است لذا با توجه به همین امر به بررسی یک ادبیات کلی از مسئولیت پذیری اجتماعی و کارایی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن نقش ساختار سرمایه پرداختیم که در آن ۲۷ مقاله داخلی و خارجی را از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ مورد بررسی قرار دادیم نتایج این مطالعات نشان می دهد، شرکت هایی که مسئولیت پذیری اجتماعی را در سطح بالاتری انجام می دهند و پایبندی بیشتری به آن دارند با توجه، به مقبولیت عمومی آنها از طرف جامعه این ظرفیت را دارند که کارایی سرمایه گذاری بهینه تری داشته باشند و در طرح های با بازده داخلی بیشتری سرمایه گذاری کرده وساختار سرمایه خو را بهینه تر از قبل کنند؛ بنابراین یک بنگاه اقتصادی یا کسب وکار، از هر نوعی که باشد، بدون شک یک موجودیت و دارایی همگانی است. مسئولیت اجتماعی بنگاه تمامی جنبه های حاکمیت شرکتی را پوشش می دهد و در مورد این است که چگونه شرکت ها تجارت شان را به روش اخلاقی انجام می دهند و اثر جنبه های اقتصادی، محیطی و اجتماعی حقوق بشر را در نظر می گیرند. مسئولیت پذیری اجتماعی، در ابعاد اجتماعی موجب بهبود کیفیت زندگی اجتماعی افراد می شود. همچنین مسئولیت پذیری اجتماعی تلاش شرکت برای حداکثر سازی سود را افزایش خواهد داد؛ بنابراین می توان انتظار داشت که کارایی سرمایه گذاری در شرکت هایی که مسئولیت پذیری اجتماعی بیشتری دارند، تحت تاثیر قرار گیرد. همچنین میزان اهرم مالی و نسبت ساختار سرمایه شرکت نیز می تواند براین ارتباط اثر گذار باشد.
۸۱.

مطالعه نظری بودجه مشارکتی در پاسخگویی مدیران در پژوهش های تجربی

کلید واژه ها: بودجه ریزی بودجه مشارکتی پاسخگویی هزینه یابی اولویت بندی هزینه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 606 تعداد دانلود : 967
هدف از پژوهش حاضر بررسی بودجه مشارکتی در پاسخگویی مدیران است. بودجه ریزی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخصهای عملکرد و تخصیص منابع است. بنابراین حول دو نکته: ارتباط بودجه با نتیجه و ارتباط شاخص عملکرد و ارزیابی است. درمرحله اول: عوامل موثر بر بودجه ریزی شناسایی میشود ودر مرحله دوم: بهترین عوامل موثر در تعیین بودجه ریزی مشخص می گردد. مدیریت مالی عمومی یکی از مهمترین وظایف دولت ها یا مدیران است که بر عملکرد بخش های مختلف تاثیر گذار است. بودجه ریزی از مهمترین ابزارهای حسابداری است که دولت ها و سازمانها برای برنامه ریزی و کنترل درآمد و هزینه های خود مورد استفاده قرار میدهند. بودجه ریزی نگاه مدیران را متوجه آینده می سازد و مدیران برای نگاه به آینده می توانند مشکلات خود را پیش بینی و برنامه ریزی کنندو می توانند قبل از روبرو شدن با هزینه های ناگهانی و مشکل ساز از قبل برنامه ریزی کنند و هزینه ها را اولویت بندی کنند تا قادر باشند با چالش های پیش رو مقابله کنند. یکی از کارهای مهم مدیران این است که به جای استفاده از بودجه ریزی سنتی از بودجه ریزی مشارکتی استفاده نمایند تا با آگاهی کامل از هزینه ها بودجه ریزی نمایند.
۸۲.

مطالعه ادبیات نظری رابطه جانشینی اجتناب مالیاتی و نسبت بدهی در پژوهشهای تجربی

کلید واژه ها: اجتناب مالیاتی اهرم مالی ساختار سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 608 تعداد دانلود : 983
هدف این پژوهش، مطالعه ادبیات نظری و پژوهش های انجام شده در ارتباط با اجتناب مالیاتی و خط مشی بدهی شرکت ها و میزان اثرگذاری برخی ویژگی های شرکت ها است. در این مطالعه جهت دستیابی به اهداف پژوهش، از مبانی نظری و پژوهش های صورت گرفته استفاده شده است. برای دست یابی به اهداف پژوهش، مروری جامع از پیشینه ها طی سال های 1383 تا 1401 صورت گرفت. نتایج پژوهش در دیدگاهی فراتحلیل به بررسی مفاهیم نظری و پژوهشی در مشخص کردن روابط بین عوامل پژوهش صورت پذیرفت. نتایج این تحقیق مروری، مورد استفاده دانشجویان و محققان در این زمینه قرار خواهد گرفت.
۸۳.

مرور ادبیات نظری مدیریت ریسک عملیاتی در پژوهش های حسابداری

کلید واژه ها: ریسک ریسک عملیاتی مدیریت ریسک عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 791 تعداد دانلود : 328
از آنجا که دنیای کسب و کارو صنعت با تحولات و دگرگونی های متعددی همچون جهانی شدن، برون سپاری و ایجاد ائتلاف های استراتژیک مواجه است و با توجه به پیچیده شدن عملیات بانکی، پیشرفت های تکنولوژیکی، ادغام ها و جداسازی های در مقیاس های بزرگ، مقوله مدیریت ریسک در فعالیت های سازمان ها اعم از تجاری و غیر انتفاعی بخصوص بانک ها اهمیت روز افزونی یافته است. با مطالعه ادبیات نظری ریسک عملیاتی و استراتژی های مدیریت. صرف نظر از نوع ریسک، عناصر اصلی تمامی آن ها یکسان است که شامل: محتوا، فعالیت، شرایط و پیامدها است. البته شاید این عناوین بسته به نوع ریسک، تغییراتی در ظاهر داشته باشند، ولی مفاهیم بنیادی آنها یکسان است. با توجه به اینکه پایه و اساس مدیریت ریسک عملیاتی اطلاعات زیان است، تجربه بانک های مطرح گویای آنست که این بانک ها ضمن فراهم سازی بسترهای اطلاعاتی لازم، گام های بلندی در راستای مدیریت ریسک عملیاتی و کنترل آن برداشته اند.
۸۴.

مطالعه نظری ابزارهای حسابداری مدیریت در توانایی مدیران

کلید واژه ها: استادیار دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری دانشگاه آزاد جاسک جاسک ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 591 تعداد دانلود : 491
گاهی اوقات جمع آوری اطلاعات درباره ابزارها و تکنیک های حسابداری مدیریت خیلی مشکل به نظر می رسد و این برای محقق درپیدا کردن ابزارها و تکنیک ها از اینجا و آنجا دردسر ایجادمی کند. از طرف دیگر در بعضی از مواقع، برخی می خواهند که مبناهایی از ابزار و تکنیک های مختلف مورد استفاده در حسابداری مدیریت را بدانند. در محیط تجارت کنونی برای کسب مزیت رقابتی، باید از رویکردهای نوین حسابداری مدیریت استفاده نمود. این انتظار وجود داردکه استفاده صحیح از رویه های مناسب حسابداری مدیریت، شرکت ها را حتی در شرایط وقوع رکودهای اقتصادی، درسطح قابل قبولی نگه دارد. وجود ابزارهای نوین حسابداری مدیریت، مدیران را در دستیابی بهتر به اهداف شرکت یاری می کند. ابزار های نوین حسابداری مدیریت بر شاخص ارزش افزوده اقتصادی مثبت و برابر است. از این رو، می توان گفت بکارگیری ابزار های حسابدرای مبتنی بر ارزش توانسته باعث بهبود عملکرد شرکت می شود.
۸۵.

مطالعه ادبیات نظری اخلاق و مسئولیت پذیری اجتماعی در پژوهش های تجربی

نویسنده:

کلید واژه ها: اخلاق مسئولیت پذیری اجتماعی پژوهش های حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 521 تعداد دانلود : 125
هدف این پژوهش مطالعه ادبیات نظریه ی پژوهش های انجام شده در ارتباط بین اخلاق و مسئولیت پذیری اجتماعی است. در این پژوهش از مبانی نظری و پژوهش های صورت گرفته استفاده شده است برای دستیابی به اهداف پژوهش. مروری جامع از پیشینه ها طی سالهای گذشته صورت گرفته و نتایج در دیدگاهی فراتحلیل به بررسی مفاهیم نظری و پژوهشی در مشخص کردن روابط بین عوامل پژوهش انجام شده است. نتایج این تحقیق مروری مورد استفاده دانشجویان و محققان در این زمینه قرار خواهد گرفت.
۸۶.

مطالعه ادبیات نظری اهمیت حاکمیت شرکتی و عملکرد در پژوهش های حسابداری

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی اهمیت شفافیت ذینفعان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 858 تعداد دانلود : 120
امروزه واژه راهبری حاکمیت شرکتی یک مفهوم مورد توجه ودرحال تکوین در دنیای کسب و کار است. حاکمیت شرکتی شالوده روابط شرکت با گروه های ذینفع است. از راهبری شرکتی برداشت ها و تعاریف متنوعی وجود دارد. حاکمیت شرکتی در سطح خرد، دستیابی به اهداف شرکت ودرسطح کلان، تخصیص بهینه منابع جامعه را درنظردارد. این پژوهش مروری جامع بر ادبیات موضوع حاکمیت شرکتی می باشد به طور جامع و کلی میتوان حاکمیت شرکتی را اینگونه تعریف کرد: قوانین و مقررات، ساختارها، فرآیند ها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که به موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان وضع می شود. در این پژوهش سعی شده است حاکمیت شرکتی از نظر محققان مختلف، اهمیت و نگرش های حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گیرد.
۸۷.

تأثیر خودشیفتگی و ویژگی های مدیران بر سطح افشای گزارشگری پایداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: خودشیفتگی هیأت مدیره ویژگی های مدیران سطح افشای گزارش پایداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 624 تعداد دانلود : 602
گزارشگری پایداری شرکت ها، ره آوردهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی شرکت است که نشان می دهد یک واحد تجاری با در نظر گرفتن این مسائل، چگونه طرح های توسعه خود را در آینده اجرا می کند. برای همین سیاست های گزارشگری پایداری شرکت ها به عنوان بخش مهمی از راهبردهای شرکت ها در نظر گرفته و در این راه شرکت های بزرگ معمولاً گزارشات پایداری خود را به عنوان یک راهبرد شرکتی می پذیرند. همچنین خودشیفتگی، رفتار و نوع تصمیمات مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد و ترکیبی از ویژگی های مهم شخصیتی از قبیل خود بزرگ بینی در عین شکنندگی، اشتغال ذهنی در مورد موفقیت، احساس محق بودن، مورد تحسین واقع شدن، تخیلات مربوط به قدرت زیاد، زیبایی و موفقیت، حساسیت زیاد به انتقاد و تمایل به بهره کشی از دیگران در روابط بین فردی می باشد. هیأت مدیره ها معمولاً افرادی هستند که حق کنترل، سیاست گذاری های کلان، نظارت و حاکمیت بر یک شرکت را دارا هستند. این افراد سلامت شرکت را در حوزه های مختلف مثل عملکرد مالی مناسب، تناسب فرآیندها، اقدامات و قانونی بودن فعالیت های سازمان با هدف پیشبرد سازمان تضمین می نمایند. در این تحقیق به بررسی تأثیر خودشیفتگی و ویژگی های مدیران بر سطح افشای گزارشگری پایداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جهت آزمون فرضیه ها از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1395 لغایت انتهای سال 1399 می باشد و نمونه مورد بررسی تحقیق، مشتمل بر 191 شرکت که با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انتخاب گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که خودشیفتگی مدیران، تحصیلات هیأت مدیره، مالکیت هیأت مدیره، ثبات هیأت مدیره و غیر موظف بودن هیأت مدیره بر سطح افشای گزارشگری پایداری تأثیر معنادار دارند؛ اما اندازه و جلسات هیأت مدیره بر سطح افشای گزارشگری پایداری تأثیر معناداری ندارند.
۸۸.

شاخصه مطلوب مدیریت دخالت دولت در خانواده

نویسنده:

کلید واژه ها: دولت خانواده شاخصه مطلوب و مقاومتی اقتصاد فرهنگ شاخصه مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 858 تعداد دانلود : 671
در مورد اندازه و شاخصه مطلوب و مقاومتی مدیریت دخالت دولت در خانواده بین مکاتب و دیدگاه های مختلف اقتصادی و فرهنگی و... اتفاق نظر وجود ندارد دولت ها را ازنظر مداخله اقتصادی و فرهنگی و...می توان در طیف گسترده ای دانست که از دولت کلاسیک آغاز و به دولت برنامه ریز متمرکز ختم می شود. نوع بینش شاخصه مطلوب و مقاومتی دخالت دولت در خانواده، در طی سال های گذشته بارها دستخوش تغییر و تحول و بازنگری قرارگرفته است. تغییر نگرش ها باعث تغییر و تحول وظایف و مسئولیت های محول شده به دولت و بنابراین تغییر اندازه و ترکیب اقتصاد و فرهنگ و... دولت می گردد درزمینهٔ این بینش ها عواملی وجود دارد که می تواند تحول و تغییر اندازه و رشد دولت را در طی زمان و در میان کشورهای مختلف توضیح دهد. در این مقاله نیز تلاش خواهد شد تا ضمن بررسی کتاب ها و مقالات و اسناد در این زمینه، نخست به تعریف دولت و سپس به تعریف خانواده پرداخته شود و در ادامه به تعامل مقاومتی اقتصادی و فرهنگی و...دولت و خانواده نگاهی شود سپس شاخصه مطلوب و مقاومتی دخالت دولت در خانواده در اقتصاد و فرهنگ و... موردبررسی و تبیین قرار داده می شود. مهم ترین روش برای استنباط اصول و مبانی شاخصه مطلوب و مقاومتی دخالت دولت در خانواده، در تعبیری کلی، روش اجتهادی-استنباطی است که البته می تواند دامنه وسیعی داشته باشد و حتی روش تحلیل مفهومی متداول را نیز شامل شود.
۸۹.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مدیریت هزینه بر اساس کیفیت ارائه خدمات با استفاده از مدل ترکیبی سلسله مراتبی و ویکور فازی (مطالعه موردی: شرکت تولید مواد غذایی گلدیس دشت فارس)

کلید واژه ها: مدیریت هزینه کیفیت خدمات مدل ترکیبی سلسله مراتبی ویکور فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 168 تعداد دانلود : 319
هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل مدیریت هزینه بر اساس کیفیت ارائه خدمات بوده است.جامعه اماری، شرکت تولید مواد غذایی گلدیس دشت فارس و روش اماری توصیفی – تحلیلی بوده که از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی و روش ویکور فازی اشتفاده شده است. برای سنجش مدیریت هزینه از شاخص های "ارزش بازار شرکت، سودآوری، فعالیت، بازده سرمایه، مبتنی بر ارزش آفرینی" استفاده شد. هم چنین کیفیت خدمات بر اساس 7 مولفه قابلیت اطمینان به خدمات، اختصاصی بودن خدمات، ارایه خدمات به صورت حرفه ای، سرعت ارایه خدمات، تسهیلات خدمات، وضعیت ظاهر و طرز رفتار کارکنان و میزان ابراز علاقه کارکنان شرکت گلدیس دشت فارس مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس آن، گزینه ها رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد؛ گزینه های بازده سرمایه، و سودآوری مشترکا به عنوان گزینه های برتر انتخاب شدند. عوامل مبتنی بر ارزش آفرینی ، بازده سرمایه و فعالیت، به ترتیب رتبه های دو تا چهار را کسب کردند.
۹۰.

مطالعه نقش تکنیک های حسابداری مدیریت در راهبری سازمان ها

کلید واژه ها: حسابداری مدیریت حسابداری مدیریت استراتژیک تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک اهداف کوتاه مدت اهداف بلند مدت اهداف استراتژیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 752 تعداد دانلود : 186
در عصر حاضر شرکت های مختلف در حال فعالیت در محیطی پر تغییر و پیچیده هستند، چالش های سازمانی به دلایل مختلفی از قبیل کوتاه شدن دوره عمر محصول به وسیله های نوآوری های مستمر و عملیات قانون زدایی و خصوصی سازی شدیدتر شده اند. این پیچیدگی ها، سازمان ها را به سمت اصلاح تفکرات استراتژیک و همچنین اصلاح سیستم های حسابداری و مالی سوق داده است. سیستم های حسابداری سنتی بر عملیات داخلی شرکت متمرکزند و اصولا مالی محورند، در مقابل، تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک هم جنبه های مالی و هم جنبه های غیر مالی امور شرکت ها را در نظر می گیرد؛ بنابراین حسابداری مدیریت استراتژیک در طول زمان جهت تجهیز سازمان ها به ابزارهای حفظ بقا و حفظ سهم بازار به وجود آمد و رشد کرد. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده و نوع پژوهش، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 253 نفر می باشند. با توجه به جدول کریسی- مورگان، حجم نمونه 153 نفر تعیین و سپس به دلیل بررسی اهداف استراتژیک که اهدافی بالای 5 سال می باشند، شرکت های با سابقه پایین حذف و حجم نمونه به 107 شرکت کاهش یافت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های جمع آوری شده از آمارهای توصیفی شامل (فراوانی ها، درصدهای فراوانی، ترسیم جداول مربوط، میانگین، میانه و انحراف معیار) و آمارهای استنباطی شامل (T تک متغیره جهت بررسی تاثیر تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک بر اهداف کوتاه مدت، بلند مدت و استراتژیک- و آزمون فریدمن جهت رتبه بندی مشکلات شناسایی شده) استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل به وسیله نرم افزار SPSS22 نتایج حاکی از تایید هر چهار فرضیه و نشان دهنده تاثیرگذار بودن تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در رسیدن به انواع اهداف و منافع گوناگون است.
۹۱.

عوامل موفقیت زنان در سازمانها با رویکرد عدالت اجتماعی (تحلیل محتوای متنی)

کلید واژه ها: موفقیت زنان سازمان عدالت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 316 تعداد دانلود : 273
هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موفقیت زنان با رویکرد عدالت اجتماعی بر اساس تحلیل محتوای متنی مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی می باشد و با توجه به اینکه در این پژوهش از روش های مطالعه کتابخانه ای استفاده شد، می توان بیان کرد که بر اساس ماهیت، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است و از نوع روش نیز کیفی است. بر همین اساس با بکارگیری روش تحلیل محتوای متنی، عوامل مرتبط موفقیت زنان شناسایی و در نهایت بر اساس ابعاد عدالت اجتماعی نام گذاری شدند. نتیجه گیری: باتوجه به نتایج کسب شده از طرح پژوهشی پیش رو؛ می بایست به عوامل شناسایی شده در جهت موفقیت زنان توجه بیشتری نمود و زمینه را برای پیشرفت روز افزون کسب و کارهای ایجاد شده به دست زنان با رویکرد عدالت اجتماعی مهیا نمود.
۹۲.

بررسی رابطه اعتماد به نفس بیش از حد مدیران با هزینه غیرعادی حسابرسی با توجه به نقش تعدیلگر مالکیت نهادی

کلید واژه ها: بیش اعتمادی مدیران هزینه غیرعادی حسابرسی مالکیت نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 656 تعداد دانلود : 133
تحقیقات جدید بر پیامدهای اقتصادی اعتماد بیش ازحد مدیریتی متمرکز است و دیدگاه های مختلفی را در مورد نقش مثبت و منفی آنها ارائه می دهد. بااین حال، مطالعات کمی در مورد تأثیر بیش اعتمادی مدیریت بر قیمت گذاری حسابرسی، به ویژه حق الزحمه حسابرسی غیرعادی، وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه اعتماد به نفس بیش از حد مدیران با هزینه غیرعادی حسابرسی با توجه به نقش تعدیلگر مالکیت نهادی. اطلاعات موردنیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 146 شرکت در بازه زمانی 1399-1392 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل برآورده شده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین بیش اعتمادی مدیران و هزینه غیرعادی حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد؛ رابطه مالکیت نهادی با هزینه غیرعادی حسابرسی منفی و معنی دار است؛ و مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و هزینه غیرعادی حسابرسی تاثیر منفی و معنی دار دارد.
۹۳.

فلسفه حجاب و نقش تربیتی آن در دین اسلام

کلید واژه ها: حجاب عفاف تقوی حجب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 864 تعداد دانلود : 211
از آنجا که جامعه ی ما جامعه ای است بنیان گرفته بر ارزش های اسلامی و اثر یافته از آموزه های قرآنی و تعالیم اهل بیت علیهم السلام است یکی از آموزه های مهم آن مسأله ی حجاب و عفاف است که از جایگاه خاصّی برخوردار است در این مقاله که به روش کتابخانه ای با گردآوری و مطالعه منابع مختلف دینی از جمله: قران کریم، صحیفه سجادیه، نهج البلاغه، تفاسیر مختلف قرآن و سیره و فرمایشات ائمه اطهار (س) بحث حجاب و نقش تربیتی آن در دین اسلام مورد بر رسی قرار گرفت در این مقاله این نتایج به دست آمد که: وجوب رعایت پوشش برای زن یکی از احکام ضروری اسلام می باشد که آیات و روایات و سیره ی معصومین بر آن دلالت دارند؛ و یکی از اهداف مهم تشریع این حکم، پاکسازی محیط اجتماعی از مظاهر فریبنده و تحریک آمیز جنسی و جلوگیری از ابتلاء به انحرافات جنسی است. لذا پوشیده بودن زنان در جامعه، نه تنها موجب تقویت بنیان خانواده می شود بلکه سبب حفظ ارزش زن و جلوگیری از ابتذال و تباهی او نیز می گردد.
۹۴.

دین و نقش آن در تعلیم و تربیت

کلید واژه ها: دین تعلیم تربیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 816 تعداد دانلود : 47
هدف این مقاله بررسی دین اسلام و نقش آن در تعلیم و تربیت اسلامی می باشد از آن جا که موضوع تعلیم و تربیت و روشهای آن، مطلبی است که از دیرباز و زمانهای بسیار دور توجه بشر را به خود معطوف ساخته و در تمام عصرهای گوناگون زندگانی انسان از اهمیت والایی برخوردار بوده است که علاوه بر پیامبران الهی که رسالت و مسئولیت تعلیم و تربیت جوامع بشری را به عهده گرفته بودند، دانشمندان و اندیشمندان هر جامعه و ملتی همگام با آنان در این رهگذر می کوشیدند. در هر مکتب تربیتی دین به عنوان راهنمای اصلی تعلیم و تربیت نقشه راه اندیشمندان و مربیان تربیتی بوده که مبانی، اصول و روشهای تربیتی از آن استخراج می گردد؛ لذا در این مقاله به روش مطالعات کتابخانه ای دین اسلام و نقش آن در تعلیم و تربیت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و این نتایج به دست آمد که: نقش دین در تربیت از اهمیت بسیاری برخوردار است و می توان از آن به عنوان طبیب واقعی همه انسان ها یاد کرد، زیرا دین برنامه ای جامع است که توسط خداوند برای انسان ها فرستاده شده است، این در حالی است که خداوند از همه ابعاد انسان آگاه بوده و دین را برای بندگان خود مهم شمرده تا آنان را به راه راست هدایت کند.
۹۵.

عوامل کارایی معلمان و جایگاه معلم در تربیت اسلامی

کلید واژه ها: عوامل کارآیی معلم تربیت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 535 تعداد دانلود : 665
نیروی انسانی در هر جامعه تعیین کننده پیشرفت و توسعه در آن جامعه است؛ رسالت تعلیم و تربیت نیروی انسانی بر عهده آموزش و پرورش در هر جامعه می باشد که نقش اصلی آن بر عهده معلمان آن جامعه می باشد. در تربیت اسلامی این نقش تربیتی بسیار پر رنگ تر به نظر می رسد؛ زیرا الگوی تربیتی اسلام رسول خدا (ص) می باشد که در کتاب راهنمای تعلیم و تربیت بشر (قرآن مجید) به عنوان معلم و شغل آن و سایر انبیای الهی معلمی عنوان شده است بنابر این برای تربیت سازنده نیروی انسانی باید معلمان ِخوب تربیت کرد که هدف این تحقیق عوامل کارایی معلمان و جایگاه معلم در تربیت اسلامی می باشد که به روش مطالعات کتابخانه ای به آن پرداخته شده است و به این نتایج منجر شد که از جمله عوامل مهم در کارایی معلمان: افزایش منزلت اجتماعی دبیران، تأمین نیازمندی های مادی دبیران، انتخاب افرادی که خصوصیات ذهنی، جسمی و روحی مناسب برای معلمی، ارائه آموزش های مناسب اولیّه به داوطلبان معلمی، ایجاد محیط مناسب کار برای دبیران، ارزشیابی عملکرد دبران و پاداش دادن به دبیران کارآمد، تشکیل دوره های آموزش ضمن خدمت مفید برای دبیران و ... می باشد.
۹۶.

تاثیرات تجهیزات محافظت فردی آتش نشانان بر درک ذهنی

کلید واژه ها: تجهیزات حفاظتی فردی (PPE) احساس گرمایی احساس شنوایی چکمه های محافظ وزن لباس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 346 تعداد دانلود : 507
هدف مطالعه حاضر این بوده است تا تاثیرات اجزای ناقص تجهیزات محافظت فردی (PPE) بر درک ذهنی در طول تمرین و ریکاوری در دمای 28 درجه سانتی گراد با RH چهل درصد را بررسی نماید. هشت آتش نشان در هشت وضعیت شرکت کرده اند که مشتمل بر انواع ترکیب های اجزای تجهیزات مخافظت فردی با وزن از 7.8 تا 14.9 کیلو گرم می باشد (تجهیز کامل با کل PPE یا FullPPE؛ FullPPE بدون تجهیزات تنفس مستقل یا NoSCBA؛ FullPPE بدون چکمه ها یا NoBoots؛ FullPPE بدون کلاه ایمنی یا NoHelmet؛ FullPPE بدون دستکش ها یا NoGloves؛ Full PPE بدون زیرشلواری یا NoJP؛ بدون تجهیزات کلاه ایمنی، دستکش ها، پوتین ها یا تجهیزات تنفس، NoHGBS و Control (1.1 کیلو گرم؛ پوشیدن شلوارک ها، پیراهن های بلند پوشاننده آرنج و زیرشلواری های بلند)). نتایج نشان داده اند: (1) کاهش فشار درک شده به صورت ذهنی به طور قابل ملاحظه ای در NoJP در طول تمرین و ریکاوری نسبت به NoHelmet و Nogloves بیشتر بوده است در حالی که NoJP تفاوت چشمگیری با NoBoots و NoHGBS داشته است. (2) NoBoots تاثثیر چشمگیری در تخفیف سختی گرمایی روانشناختی نسبت به فشار روانشناختی داشته است. (3) در معرض قرار گرفتن دست ها و پا ها به ترتیب بر حس گرمایی موضعی و حس عرق ریزی دست ها و پا ها تاثیر داشته است در حالی که در معرض قرار گرفتن سر بر حس گرمایی سر و حس عرق ریزی تاثیری نداشته است. (4) رابطه بین رطوبت یک منطقه خاص کوچک بر لباس و حس عرق ریزی یک تابع لگاریتمی را نشان داده است. مطالعه حاضر مشخص می نماید که کاهش وزن پوتین ها باعث تسکین فشار روانشناختی در طول تمرین شده است نظر به این که د راوردن ژاکت و کندن دستکش ها، پوتین ها و کلاه ایمنی به طور همزمان بعد از تمرین موثرترین روش برای تسکین سریع فشار گرمایی بودند.
۹۷.

بازنگری بر ارتقاء تکنولوژی در مدیریت بحران و آتش سوزی های شهری

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت بحران تکنولوژی حریق آتش سوزی شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 937 تعداد دانلود : 952
امروزه با توجه به افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن کشور و در پی آن افزایش تراکم جمعیتی در شهرها، میزان حوادث و خطرپذیری رو به افزایش است. از این رو شهر تهران با توجه به موقعیت جغرافیایی و بار جمعیتی بالا به همراه گستردگی کاربری های ناسازگار و فرسوده در مجاورت یکدیگر، دائماَ در ریسک و خطر بالایی در زمینه بلایای طبیعی و آتش سوزی قرار دارد. باتوجه به موارد گفته شده، نیاز به یک مدیریت جامع شهری در زمینه بحران های محتمل شهری ضروری می باشد. مدیریت بحران شهری شامل برنامه ریزی برای پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی می باشد. در این مقاله به مطالعه و بررسی راهکارهای تکنولوژیک و تحقیقات نوین ارائه شده توسط محققین در سراسر جهان در جهت مدیریت بحران حریق شهری و کاهش خطرات و آسیب پذیری از جمله مطالعات پیرامون شبکه لوله کشی گاز شهری، سیستم اعلام حریق چند سنسوری و تحلیل مکانیابی مناطق پرخطر به وسیله روش GIS اشاره می شود. در ادامه، تحقیقات صورت گرفته در کشور پیرامون همین موضوع ارائه می گردد. همچنین جهت نیل به اهداف مدیریت بحران صحیح، با بررسی آتش سوزیهای به وقوع پیوسته در کشور چین به عنوان یک کشور موفق در کاهش میزان خسارات حریق، راهکارهای انجام شده در این کشور بیان می گردد.
۹۸.

مطالعه و بازبینی مدیریت بحران در حوادث شهری با رویکرد زلزله و ارائه راهکارهای پیشنهادی

نویسنده:

کلید واژه ها: بحران مدیریت بحران زلزله برنامه ریزی شهری آمادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 974 تعداد دانلود : 126
گسترش شهر و شهر نشینی و افزایش تدریجی تعداد شهرهای بزرگ در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، از یک طرف و رشد شهرها، تمرکز و تجمع جمعیت و افزایش بارگذاریها ی محیطی و اقتصادی بر بستر آنها از طرف دیگر، ضمن توجه بیشتر به شهرها، منجر به پذیرش نقشها و عملکردهای متعدد شده است. یکی از موضوعات مهمی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن روبرو هستند موضوع حوادث طبیعی از جمله زلزله است. از طرفی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های حاشیه ای و غیر استاندارد در کشورهای در حال توسعه، بنا به دلایلی از قبیل عدم رعایت معیارهای فنی و مهندسی در ساخت بنا، شبکه ارتباطی ناکارامد، عدم وجود تاسیسات و تجهیزات شهری، بیشتر از سایر بافت های شهری در معرض خطر زلزله قرار دارند. ضرورت کاهش آسیب پذیری شهر در برابر زلزله، یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی کالبدی و برنامه ریزی شهری محسوب میگردد؛ با توجه به ماهیت غیر مترقبه بودن این حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است این دانش به مجموعه اقداماتی گفته می شود که قبل، حین و بعد بحران جهت کاهش اثرات این حوادث و کاهش آسیب پذیری انجام می شود. با بکارگیری اصول و ضوابط شهرسازی و تبیین مفاهیم موجود در این دانش مانند بافت و ساختار شهر، کاربری اراضی شهری، شبکه های ارتباطی و زیر ساختهای شهری میتوان تا حد زیادی اثرات و تبعات ناشی از حوادث طبیعی را کاهش داد.
۹۹.

نقش ایستگاه های آتش نشانی در مدیریت حوادث غیر مترقبه شهری و کاهش خسارات پس از حوادث (آتش سوزی و ...)

نویسنده:

کلید واژه ها: ایستگاه آتش نشانی مدیریت بحران ایمنی مکان یابی بهینه MCDM GIS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 720 تعداد دانلود : 76
در سال های اخیر وقوع حوادث طبیعی متعدد از جمله زلزله های مهیب، سیل های وحشتناک، طوفان های فصلی، خشکسالی، رانش های مکرر زمین، بارش برف سنگین، برودت هوا و یخبندان، آتش سوزی های وسیع جنگل ها، بهمن و سایر حوادث طبیعی گوناگون در کشور باعث شده، ایران یکی از کشورهای آسیب پذیر جهان از حیث رخداد حوادث طبیعی محسوب شود. علاوه بر این حوادث، وقوع حوادث انسان ساختی همچون آتش سوزی های منازل و اماکن تجاری و صنعتی، تصادفات جاده ای و حوادث ترافیکی، انفجارات، خفگی ناشی از گاز گرفتگی (CO2)، حوادث ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی در منزل و یا محل کار و غیره که در همه آنها به نحوی دخالت بشر و عدم رعایت استانداردهای ایمنی مشهود بوده، به طور مرتب در مناطق و شهرهای مختلف کشور مشاهده می شود. در این نوشتار با اشاره به نقش شهرداری ها و سازمان ها و واحدهای تابعه آن به خصوص ایستگاه های آتش نشانی در افزایش ایمنی شهری، به لزوم توجه ویژه به نقش برجسته ایستگاه های آتش نشانی در مدیریت بحران اشاره خواهد شد. این تحقیق با هدف تعیین نقش ایستگاه های آتش نشانی در مدیریت بحران اعم از سانحه حریق، زلزله و سیل و... تهیه گردید. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، بر اساس ماهیت و روش تحقیق، کتابخانه ای و توصیفی است. همچنین روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و همچنین توصیفی و استنباطی می باشد. همچنین بر اساس نتایج پژوهش در شاخص های ارتباط و دسترسی به تجهیزات و ایمنی، بیشترین بعد آسیب پذیر، دوری از مراکز امداد و نجات و ایستگاه های آتش نشانی و همچنین کمبود خودروهای امدادرسان و کمبود تجهیزات پزشکی است. بنابراین، پیشنهادهایی مانند مکانیابی بهینه ایستگاه های آتش نشانی، نظارت بیشتر شهرداری بر ساخت و سازهای مقاوم و استفاده از مصالح مقاوم در برابر بحران های طبیعی و آتش سوزی و... ارائه می گردد.
۱۰۰.

ارزیابی و مدیریت خطر درحوادث غیر مترقبه طبیعی

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزیابی مدیریت خطر بحران های طبیعی کلانشهرها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 599 تعداد دانلود : 434
وقوع مخاطرات و بحران های محیطی (زلزله، طوفان و سیل) در مناطق مختلف کشور اجتناب ناپذیر بوده و تنها با اتخاذ روش های مدیریت صحیح می توان خسارات حاصل از این بحران ها را به حداقل کاهش داد. مدیریت ریسک از جمله روش هایی است که قبل از وقوع حوادث با شناسایی و ارزیابی خطر های احتمالی پیش رو در شرایط بحرانی به اتخاذ تدابیر مناسب در جهت تقلیل آسیب ها اقدام می نماید. در این راستا هدف مطالعه حاضر ارزیابی ریسک های اصلی در زمان وقوع حوادث طبیعی و ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب در جهت کاهش اثرات این بحران ها در کلانشهرها می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز از دو طریق کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده اند. جامعه آماری شامل کارشناسان و صاحب نظران مدیریت بحران در سازمان مدیریت بحران کشور و شهرداری تهران می باشند. حجم نمونه به روش گلوله برفی هدفمند 65 نفر تعیین گردید. برای ارزیابی و رتبه بندی ریسک ها از آزمون t و آزمون فریدمن بهره گرفته شده است. یافته ها نشان داد که ریسک های اصلی شهری به ترتیب اهمیت عبارت اند از آسیب به زیرساخت های اصلی (آب، برق و گاز)، صدمه دیدن مراکز حیاتی و امدادی (بیمارستان ها، آتش نشانی)، مسدودشدن مسیرهای اصلی شهری، کمبود ظرفیت مراکز درمانی و اورژانس، نشست زمین، تخریب سیستم حمل و نقل (مترو) و تخریب سازه ها و تاسیسات غیراستاندارد. برای مدیریت ریسک های ارزیابی شده، راهکارهایی ارائه شده است که نیازمند برنامه ریزی و نظارت سازمان های متولی امر مدیریت بحران در سطح استان ها و کلانشهرها می باشد.
۱۰۱.

فضاهای کاربردی در ایستگاه آتش نشانی و نقش این فضاها در کارآیی آتش نشانان

نویسنده:

کلید واژه ها: ایستگاه آتش نشانی عملکرد فضا معماری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 655 تعداد دانلود : 765
ایستگاه آتش نشانی یکی از فضای پر کاربرد در طراحی فضای شهری محسوب می شود، دقت در فضاهای مورد استفاده در ایستگاه آتش نشانی از الویت های طراحی معماری این فضا معماری است. بناهای همانند ایستگاه آتش نشانی که مکان های عملکرد گرا، در فضاهای شهری هستند و نقش اساسی در مدیریت بحران دارند، همراه مورد توجه از نظر استقرار مکانی و ... قرار گرفته اند اما این بنا ها متاسفانه از نظر معماری مورد توجه بسیار زیاد قرار نگرفته اند. این پژوهش با بررسی فضاهای مورد استفاده در ایستگاه های آتش نشانی تلاشی دارد تا با بکاری گیری روش های تحلیلی و توصیفی، تاثیر فضای عملکردی در طراحی ایستگاههای آتش نشانی را مورد بررسی قرار داده است.
۱۰۲.

اثربخشی و احترام به مباحث پدافند غیر عامل و تاثیر آن بر کاهش خسارات ناشی از زلزله در مدارس

نویسنده:

کلید واژه ها: پدافند غیر عامل زلزله ایمن سازی مدارس مدیریت بحران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 260 تعداد دانلود : 505
کودکان بعنوان سرمایه های آینده هر کشوری بیشترین زمان خود را در طی روز در مدارس می گذرانند و این از وظایف دولتها است که با استاندارد سازی مدارس دولتی و نظارت بر استاندارد بودن مدارس غیر دولتی، سلامت کودکان را در زمانی که در مدرسه هستند تأمین کنند. رعایت مبحث 21 مقررات ملی ساختمان که به ضوابط فنی مربوط به پدافند غیر عامل می پردازد، می تواند به ایمن سازی ساختمان ها جهت کاهش تلفات در زمان حادثه (اعم از جنگ و حوادث غیر مترقبه مانند انفجار، نشست زمین و ... و یا حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل طوفان و غیره) یاری رساند. در همین راستا، شهر تهران با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی خود و قرار داشتن بر روی چند گسل فعال به شدت در خطر زلزله قرار دارد و در صورت ایمن سازی مدارس هم می توان به میزان زیادی از آسیب به کودکان (که بطور کلی در زمان حادثه بیشتر در معرض خطر هستند) کاست و هم می توان از مدارس بعنوان پایگاه هایی جهت امدادرسانی به آسیب دیدگان استفاده کرد. هدف این پژوهش بدست آوردن یک سنگ بنای مناسب جهت ساخت مدارس با هدف به حداقل رساندن خسارات ناشی از زلزله و یا سایر حوادث طبیعی غیر مترقبه می باشد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای مبحث 21 مقررات ملی ساختمان تهیه شده و به بررسی راهکارهایی که در این مبحث در ارتباط با ایمن سازی ساختمان ها ارائه شده می پردازد. در پایان به بررسی تأثیر رعایت مقررات ملی ساختمان و همچنین تأثیر استفاده از فناوریهای نوین ساختمانی در ایمن سازی، بر ایمن سازی مدارس پرداخته می شود.
۱۰۳.

اقدامات اجرایی سامانه فرماندهی حوادث در بهبود ایمنی شهری درزمان حوادث

نویسنده:

کلید واژه ها: ایمنی شهری سامانه فرماندهی حوادث بحران شهری آتش سوزی زلزله مخاطرات طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 690 تعداد دانلود : 948
خطر طبیعی، پدیده ای است که در محدوده سکونت انسان اتفاق افتاده و زندگی او را تهدید می کند و ممکن است باعث وقوع بلایایی جانی و مالی زیادی شود (Smith, 2000: 5)؛ به طوری که انسان ها از آغاز آفرینش تاکنون همواره با انواع آسیب ها و بلایای طبیعی مانند سیل، طوفان، زلزله و غیره دست به گریبان بوده اند و از این بابت آسیب های جانی و مالی فراوانی به آن ها وارد شده است. این بلایای طبیعی هر ساله، بخش های زیادی از اروپا وآسیا را ویران می کند (Rashid, 2002: 2). امروزه برای جلوگیری و کاهش اثرات جانی و مالی چنین مخاطراتی، دانشی به نام «سامانه فرماندهی حوادث» به وجود آمده است. چنین رویکردی بسیاری از بلایا و مخاطرات طبیعی را که رخ داده است یا ممکن است رخ دهد، مدیریت و سامان دهی می کند؛ از این رو در دنیای امروز مدیریت بحران از جمله مسایلی است که لازم است در فرایند برنامه ریزی شهری بدان توجه شود؛ به طوری که رویدادهای بحرانی مربوط به بلایای طبیعی مانند سیل، طوفان و زلزله به پیش زمینه اساسی مدیریت برای ایجاد برنامه ریزی و کنترل تبدیل شده است (Nichols, 2013: 21). قبلاً تصور می شد وقوع حوادث و بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله در مناطق شهری، آثار و پیامدهای کمتری در مقایسه با این مخاطرات در سطح روستاها دارد؛ اما با توجه به تغییرات مشخصی که در ساختار و سازمان شهرها به وجود آمده، ایمنی آن ها در برابر حوادث غیر مترقبه بسیار ضروری است (حجازی زاده و همکاران، 1390: 32). هدف اصلی پژوهش حاضر اقدامات اجرایی سامانه فرماندهی حوادث در بهبود ایمنی شهری با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد گستردگی شهر، حاشیه نشینی و کمتر توجه کردن به مقررات ملی ساختمان از جمله مسائلی است که امروزه کلانشهرها را درگیر خود کرده است، بنابراین ابتدا باید موضوع آگاه سازی و فرهنگ سازی را میان مردم ارتقا داده و در جهت کاهش بحران ها و آسیب ها در سطح این کلانشهرها گام برداریم؛ که مجهز نمودن آتش نشانی، آمبولانس، درمانگاه، بیمارستان، پلیس و نیروی انتظامی و گروه های امدادرسانی و ... از جنبه های مختلف دارای اهمیت و ضرورت می باشند؛ و لازم است همه مدیران با افزایش آگاهی های خود در مقابل بحران ها و حوادث توانمند و در جهت منافع اقتصادی، شهر و منافع انسانی گام بردارند. در این بین شناخت و بررسی آسیب پذیری کاربری های حساس و مهم شهر یاسوج و انتخاب راهکار های مناسب در ایمن سازی و کاهش این آسیب ها در مقابل بلایای طبیعی و انسانی ضرورت اجتناب ناپذیری است.
۱۰۴.

ایفای نقش سیستم های هوشمند در عملکرد مدیریت حوادث در حمل ونقل جاده ای

نویسنده:

کلید واژه ها: سیستم های هوشمند بحران حمل و نقل جاده ای مدیریت حوادث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 364 تعداد دانلود : 375
یکی از مشکلات مهم و خطرآفرین در راه ها سوانح طبیعی است و بیشتر مواقع موجب بروز بحران و مشکلات ناشی از آن می شود. روزبه روز بر خطرات ناشی از حوادث و بلایای طبیعی در کشور های دنیا افزوده می شود، در نتیجه ارائه برنامه مناسب دولت ها و به کارگیری روش های مناسب مدیریتی و پیشگیرانه در جهت کاهش تلفات انسانی و خسارات مالی در هنگام وقوع چنین حوادثی ضروری است. در راستای اقدام پیشگیرانه در مراحل مدیریت بحران های جاد های و کاهش اثرات آن، استفاده از سامانه های حمل ونقل هوشمند نقشی به سزا دارد. این سامانه ها، سامانه های حمل ونقلی هستند که از به کارگیری اطلاعات، ارتباطات و فناوری های واپایشی برای بهبود و اصلاح عملیات شبکه حمل ونقل عمل می کند. این ابزار بر پایه سه عامل، اطلاعات، ارتباطات و هماهنگ سازی استوار است که کاربران جاده ها را در جهت اتخاذ تصمیم بهتر و مناسب تر یاری می کند و بر صرفه جوئی در زمان، نجات جان انسان ها، افزایش کیفیت زندگی، محیط زیست و بهبود فعالیت ها و تولیدات تجاری حرکت می کند. کاربر مدیرت بحران و شرایط اضطراری مستقیما به شناسایی، آگاه سازی و پاسخ به حوادث اضطراری و غیر اضطراری اشاره می کند که در جاده یا مجاورت آن رخ می دهد. در این راستا، خدمات مدیریت اورژانس و امدادرسانی نیز دارای اهمیت است که این خدمات بر افزایش توانایی پلیس، آتش نشانی و گروه های امداد جهت پاسخ گویی مناسب در مواقع اضطراری تأکید دارد.
۱۰۵.

عملکرد ایستگاه های آتش نشانی در مدیریت حوادث غیر مترقبه و کاهش خسارات پس از حوادث (آتش سوزی و ...)

کلید واژه ها: ایستگاه آتش نشانی مدیریت بحران ایمنی مکان یابی بهینه MCDM GIS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 198 تعداد دانلود : 351
در سال های اخیر وقوع حوادث طبیعی متعدد از جمله زلزله های مهیب، سیل های وحشتناک، طوفان های فصلی، خشکسالی، رانش های مکرر زمین، بارش برف سنگین، برودت هوا و یخبندان، آتش سوزی های وسیع جنگل ها، بهمن و سایر حوادث طبیعی گوناگون در کشور باعث شده، ایران یکی از کشورهای آسیب پذیر جهان از حیث رخداد حوادث طبیعی محسوب شود. علاوه بر این حوادث، وقوع حوادث انسان ساختی همچون آتش سوزی های منازل و اماکن تجاری و صنعتی، تصادفات جاده ای و حوادث ترافیکی، انفجارات، خفگی ناشی از گاز گرفتگی (CO2) حوادث ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی در منزل و یا محل کار و غیره که در همه آنها به نحوی دخالت بشر و عدم رعایت استانداردهای ایمنی مشهود بوده، به طور مرتب در مناطق و شهرهای مختلف کشور مشاهده می شود. در این نوشتار با اشاره به نقش شهرداری ها و سازمان ها و واحدهای تابعه آن به خصوص ایستگاه های آتش نشانی در افزایش ایمنی شهری، به لزوم توجه ویژه به نقش برجسته ایستگاه های آتش نشانی در مدیریت بحران اشاره خواهد شد. این تحقیق با هدف تعیین نقش ایستگاه های آتش نشانی در مدیریت بحران اعم از سانحه حریق، زلزله و سیل و... تهیه گردید. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، بر اساس ماهیت و روش تحقیق، کتابخانه ای و توصیفی است. همچنین روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و همچنین توصیفی و استنباطی می باشد. همچنین بر اساس نتایج پژوهش در شاخص های ارتباط و دسترسی به تجهیزات و ایمنی، بیشترین بعد آسیب پذیر، دوری از مراکز امداد و نجات و ایستگاه های آتش نشانی و همچنین کمبود خودروهای امدادرسان و کمبود تجهیزات پزشکی است. بنابراین، پیشنهادهایی مانند مکانیابی بهینه ایستگاه های آتش نشانی، نظارت بیشتر شهرداری بر ساخت و سازهای مقاوم و استفاده از مصالح مقاوم در برابر بحران های طبیعی و آتش سوزی و... ارائه می گردد.
۱۰۶.

طرح پدافند غیر عامل در شهرهای بزرگ با مشارکت سازمانهای امدادی

کلید واژه ها: طرح جامع پدافند غیر عامل سازمانهای بحران مدار شهری سازمانهای امدادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 680 تعداد دانلود : 638
حوادث بزرگی که وقوع آنها ساختار شهری را برهم زده و جریان زندگی را در کلان شهرها به مخاطره می اندازند را میتوان در سه دسته عمده حوادث طبیعی، حوادث انسان ساز و تهدیدات خارجی جای داد. در زمان وقوع یک حادثه بزرگ و تا مدتی بعد از آن، تمامی نگاه ها، امیدها و انتظارات معطوف به خدمات سازمانهای بحران مدار شهری و توان عملیاتی و تجهیزاتی آنها میباشد. ارگان های بحران مدار شهری همچون سازمان آتش نشانی، اورژانس، مدیریت بحران شهری، نیروی انتظامی، هلال احمر و ... قبل و بعد از حوادث در خصوص تامین ایمنی داخلی و بعضا بیرونی شهرها فعالیت داشته و هر یک در حیطه وظایف و اختیارات خود به ایفای نقش می پردازند لکن در زمان وقوع بحران در کلان شهرها، ایجاد ارتباط، تعامل و همکاری اثر بخش این ارگان ها به منظور هم افزایی توان انجام اقدامات مشترک و همچنین افزایش تاب آوری بعد از حادثه امری ضروری و حائز اهمیت می باشد. در این مقاله کنترل مشارکتی و برنامه ریزی شده بحران در حوادث بزرگ با رویکرد شناخت راهکارهای تعامل مابین تمامی سازمانهای بحران مدار شهری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در این راستا طرحی جامع در خصوص پدافند غیرعامل مشترک شهری با محوریت سازمانهای بحران مدار به رشته تحریر در خواهد آمد. همچنین در این طرح راهکارهای همگرایی اهداف و ایجاد کانون های مشترک خدمات پیشگیرانه، عملیاتی و تاب آور مابین ارگانهای بحران مدار شهری قبل و بعد از وقوع بحران مورد بررسی قرار میگیرد.
۱۰۷.

تفاوت کارکرد مدیریت ایمنی، مدیریت حوادث و مدیریت ریسک در بخش حمل و نقل

کلید واژه ها: مدیریت ریسک مدیریت ایمنی مدیریریت حوادث حمل و نقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 115 تعداد دانلود : 193
مدیریت ایمنی ابزار تصمیم گیری در بهبود عملکرد مستمر یک سیستم است که در آن حفظ جان انسان ها به عنوان هدف غایی تعریف می شود. در سیستم حمل و نقل نیز بخش ایمنی همواره جایگاه خاصی داشته است ولیکن امروزه با توجه به شناسایی و بروز انواع خطرات و بحران های ناشی از آن که تا پیش از این از یک سو برخورد با آنها در سیستم ایمنی تعریف نشده بود و از سوی دیگر در حد توان بخش ایمنی سازمان نبوده است، مطرح گردیده. جهت مقابله با این خطرات از شیوه های مدیریت ریسک و مدیریت بحران در سطوح بالای سازمان به صورت غیر منسجم استفاده می گردد. جهت برخورد ساختار یافته با خطرات و حوادث ناشی از آن لازم است تا از مدیریت ایمنی، بحران و ریسک در کنار یکدیگر استفاده شود. در این مطالعه با بررسی هر یک از این روش های مدیریتی از لحاظ مراحل، فرآیندها و حیطه عملکرد به مقایسه کارکرد آنها بر حسب سه شاخص محدوده تحت پوشش، چرخه مدیریت و نوع و منشأ خطرات پرداخته شده است. سپس جایگاه و نقش هر کدام از این شیوه ها در برخورد با خطرات و حوادث منتج شده از آنها در سه بخش شناخت، برنامه ریزی و عملیات مشخص گردیده. در نتیجه نظام ساختار یافته ای جهت برخورد با خطرات و حوادث ناشی از آن با بهره گیری از سه شیوه مدیریتی ذکر شده ارائه گردیده است که در آن مدیریت ریسک همانند چتری مدیریت ایمنی و مدیریت بحران را در بر می گیرد.
۱۰۸.

ایفای نقش و اثرگذاری سیستم حسابداری در جوابگویی و انضباط مالی

کلید واژه ها: حسابداری دولتی انضیاط مالی سیستم حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 130
در عصر حاضر با عنایت به محدویت های منابع و افزایش نیازها و انتظارات از یک سوو گسترش فساد مالی در سازمانهای دولتیاز سوی دیگر نیاز به ایجاد بستر لازم برای انضباط مالی و پاسخگویی به مردم و ارایه اطلاعات شفاف را ضروری ساخته است. با افزایش سیر صعودی رشد و توسعه تکنولوژی و تنوع فعالیتها می طلبد در سازمانهای دولتی نسبت به سنجشو پایش هزینه های هر فعالیت اقدام نموده تا مشکلات جذب اعتبار و تخصیص و توزیع صحیح عادلانه آن تا حدی مرتفع گردد. لذا در این مقاله با بررسی نقش و تاثیر سیستم حسابداری دولتی در پاسخگویی و انضباط مالی به نقاط قوت و ضعف سیستم فعلی حسابداری پرداخته می شود و همچنین پیشنهاد های کاربردی برای اصلاح نقاط ضعف ارایه می گردد.
۱۰۹.

دست اندرکاران و پیش نیازهای لازم برای حرکت به سمت حسابداری تضمینی در بخش دولتی

کلید واژه ها: حسابداری تضمینی پاسخگویی بخش دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 985 تعداد دانلود : 152
با تحولاتی که طی سه دهه گذشته در زمینه آگاهی شهروندان از حقوق اجتماعی و افزایش مطالبات شان درخصوص پاسخ خواهی روی داده است، دولتمردان کشورهای دارای رژیم سیاسی مردم سالار، درخصوص یافتن ابزارهای مناسب برای ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی به چاره جویی پرداختند. نظام حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی برمبنای تعهدی، از دیرباز به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی مطرح بوده است، برخی از سازمانهای دولتی، در راستای فراهم کردن تسهیلات لازم برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی، به سمت استفاده از مبنا ی حسابداری تعهدی کامل حرکت کرده اند و به نظر می رسد پیاده سازی کامل حسابداری تعهدی در بخشهای عمومی کشور ضروری باشد. نتایج تحقیق نشاندهنده این است که عوامل مدیریت، نیروی انسانی متخصص، قوانین و مقررات، چارچوب نظری، درآمدهای دولت و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی بر بکارگیری حسابداری تعهدی دربخش دولتی تأثیرگذار بوده و درنظرگرفتن این عوامل از الزامات بکارگیری مبنای تعهدی می باشد. همچنین ظرفیت اداری ومهارت های لازم برای اصلاحات درکشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، کتابچه راهنمای نظام آماری دولت برای کسب شناخت از کاربردهای کامل سیستم عملکردجدید، از پیش شرطهای لازم برای حرکت به سمت حسابداری تعهدی می باشند.
۱۱۰.

بازبینی صورت وضعیت حسابداری و حسابرسی و تاثیرآن در گسترش بازار سرمایه

کلید واژه ها: حسابداری حسابرسی بازار سرمایه اطلاعات مالی توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 899 تعداد دانلود : 158
یکی از ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ و ﭘﻮیﺎیی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠی در ﻫﺮ کﺸﻮری، ﭘﺮ رﻧﮓ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎیﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠی آن کﺸﻮر اﺳﺖ. ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ پر رﻧﮓ کﺮدن ﻧﻘﺶ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﻧیﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺪویﻦ یک اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮ و ﺧﺎﻟی از ﺿﻌﻒ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان مهم ترین زیر مجموعه این سیستم، اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، خصوصا ”مدیران هر سازمان” قرار می دهد. از طرفی، ﺻﺮاﺣﺖ در ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﻮرس ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزﻣﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮاﺑﻮرس ﻫﻢ راه اﻧﺪازی ﺷﺪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋ ه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. پس در بازار سرمایه اطلاعات مالی یکی از منابع اصلی و با ارزش است و تاثیر بسزائی در یکپارچه سازی و رقابتی کردن بازار دارد. هدف از مطالعه این تحقیق، نگرشی بر نقش و تاثیر حسابداری وحسابرسی در پیشرفت توسعه بازار سرمایه می باشد. نوع تحقیق، توصیفی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود حسابداری وحسابرسی تاثیر بسزایی در پیشرفت و توسعه بازار سرمایه ایفاء می کند.
۱۱۱.

کاربرد سیستم های هوشمند مصنوعی در مواجهه با جعل در حسابداری و مسئولیت حسابرسان در رویارویی با اینگونه تخلفات

کلید واژه ها: تقلب در حسابداری استاندارد حسابرسی تخلف گزارشگری مالی مسئولیت حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 754 تعداد دانلود : 332
سیستم گزارشگری مالی همواره در جلب اعتماد عمومی و بحران هایی مواجه بوده است، افزایش شمار تقلب ها و تجدید ارائه صورت های مالی که اغلب با ورشکستکی شرکت های بزرگ همراه است نگرانی را در مورد صورت های مالی بوجود آورده است. به همین جهت، پیشگیری یا کشف تقلب های با اهمیت در صورت های مالی همواره کانون توجه سرمایه گذاران، مدیران و حسابرسان بوده است. بررسیهای متعدد نشان داده است در حالی که سیاستمداران، دادگاهها، نشریات مالی وبسیاری دیگر، از حسابرسان انتظار کشف وگزارش کردن تقلبات را دارند، حرفه حسابرسی به طور عمومی، مسئولیتهای خود را در این زمینه کاهش داده و براین نکته تأکیدمی کندکه کشف تقلبات از مسئولیتهای مدیران است و حسابرسی برای این نقش برنامه ریزی نشده و غیرقابل اتکاست. پژوهش حاضر به بررسی تقلب در حسابداری و نقش حسابرسان در قبال آن می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در صورت واکنش نادرست حسابرس در بحث حسابداری تقلب باعث شکست ساختار شرکت ها در جامعه مالی شده و یک نیاز بزرگ برای مهارت در سه ناحیه کلیدی شناسایی و افشا و جلوگیری از تخلفات را در ساختارهای ضعیف به وجود می آورد.
۱۱۲.

مطالعه مقدماتی و مفاهیم اولیه کسب و کارهای کوچک مبتنی بر شاخص های حسابداری و مالی

کلید واژه ها: پایداری عملکرد مالی ارزیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 419 تعداد دانلود : 451
کسب و کار های کوچک با توجه به تعداد کارکنان و درآمد آنان با کسب و کار های بزرگ مقایسه می شود. ارزیابی عملکرد این شرکت ها فرآیندی است که برای جمع آوری، تحلیل و گزارش اطلاعات مطابق با کارایی یک فرد، گروه، سازمان، سیستم یا بخش به کار میرود. هدف از ارزیابی عملکرد مشاهده این است که آیا خروجی ها مطابق با آنچه مد نظر است و یا آنچه باید به دست آید هست یا خیر. ارزیابی پایداری نیز فرآیندی که به ارزیابی عملکرد سازمانها و شرکتهای مختلف متناسب با شاخص های پایداری شامل اقتصادی، زیست محیطی و مسئولیتهای اجتماعی پرداخته میشود. در این مطالعه مبانی و مفاهیم پایداری کسب و کارهای کوچک و متوسط مبتنی بر شاخصهای مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
۱۱۳.

نقش IT در تکنیک های ثبتی و گزارش حسابداری و ممییزی و داخلی واثر آن در مدیریت اقتصادی

کلید واژه ها: حسابرسی داخلی حسابداری IT مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 130 تعداد دانلود : 376
سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیریهای مدیریت راهبردی در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیریها نقش تعیین کننده ای در میزان درآمد های اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیتهای تعیین شده و استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کشور دارند. درمحیط های رقابتی ضروری است تا مدیران با استفاده از فرایند ارزیابی عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و استراتژی های مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند. با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیتهای رقابتی شرکتها وسازمانها در جهان امروز میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن می تواند به عنوان معیار سنجش مؤفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد و با استفاده از آنها می توانند به سنجش ارزیابی وضعیت موجود طرحه ای استراتژیک و راهبردی سازمان و بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارآیی آنها اقدام کنند. گسترش رقابت موجب شده تا مدیریت ارشد در بسیاری از سازمانهای نوین در به دست آوردن موقعیت مناسب در بازار و حفظ آن تمرکز یابد. مدیران دریافته اند بسیاری از سیستم های سازمانی که انتظار می رود برای پیشبرد عملیات مفید واقع شود در جهت عکس اهداف سازمان حرکت می کند و موجب عقب ماندگی می شود. در این راستا حسابرسان و حسابداران با تکنیک های اجرائی نوین و با رعایت استانداردهای روز می توانند در جهت بهبود و تقویت این سیستم ها نقش مهم و ارزنده ای را ایفاء کنند. در نتیجه حساب خواهی مطلوب بخش دولتی و خصوصی هنگامی ایجاد می شود که با برنامه ریزی و عملکرد واحدها بر اساس بیان آشکار اهداف و نتایج مورد انتظار مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین حسابرسی داخلی و حسابداری بیان واضحی از رعایت صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی در عملکرد تمامی سازمان های بزرگ و کوچک است.
۱۱۴.

طرح و برنامه ریزی برای مدیریت حوادث غیر مترقبه (زلزله) در بیمارستان (مطالعه موردی)

کلید واژه ها: زلزله بیمارستان ایمنی مدیریت بحران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 731 تعداد دانلود : 738
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی یکی از کشورهای زلزله خیر جهان به شمار می آید. بطوریکه تاکنون زمین لرزه ها ی بسیاری مناطق مختلفی از کشور را با خسارات و تلفات سنگینی روبرو کرده است. بر این اساس آمادگی در مقابل این پدیده طبیعی امری ضروری به شمار می آید. در این بین بیمارستان ها به دلیل ساختار و وظایف خاصی که برای آن تعریف شده است تقاضا برای خدمات رسانی آنها در مواقع بحران افزایش می یابد. لذا ضروری است بیمارستانها با توجه به موقعیت و امکانات موجود آمادگی لازم برای شرایط بحران را کسب نمایند. در این مقاله نیز سعی شده است با مطالعه کتابخانه ای، تحلیلی و بررسی موردی یکی از بیمارستانهای شهر تهران نقاط ضعف و قوت موجود در بیمارستانها در شرایط بحران (زلزله) مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی به منظور ارتقاء سطح عملکرد این بخش در زمان و بعد از وقوع زلزله ارائه گردد.
۱۱۵.

بررسی عوامل موثر بر عملکرد آتش نشانی در مدیریت بحران

کلید واژه ها: ایمنی شهری مدیریت بحران ایستگاه های آتش نشانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 587 تعداد دانلود : 218
یکی از اصول بنیادی در مدیریت بحران، موقعیت ایستگاه های آتش نشانی است. ایمنی شهر در برابر سوانح و حوادث بویژه آتش سوزی در کاربریهای مختلف و تضمین امنیت جانی و مالی شهروندان برعهده این عنصر مهم شهری است. ایستگاه های آتش نشانی از جمله مراکز مهم و حیاتی خدمات رسانی در شهرها هستند که نقش مهمی در تأمین ایمنی و آسایش شهروندان و توسعه شهرها دارند. در این تحقیق نقش و مسئولیت های سازمان آتش نشانی در هنگام بحران بعد از آن مورد بررسی قرار می گیرد. جایگاه سازمان آتش نشانی در سیستم مدیریت بحران یک کشور و در کل ساختار سیستم مذکور می تواند نقش مهمی در مدیریت بحران داشته باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و داده های مورد نیاز علاوه بر مستندات رسمی، از بررسی های میدانی فراهم شده است. بر اساس بررسی های بعمل آمده برروی موارد بحران در کشور، به نظر می رسد این مدیریت بحران آنچنان که باید و شاید به این امر توجه نداشته اند. به طوری که در مدیریت بحران شهری نیاز به توجه بیشتر به مسایل ایمنی شهروندان به ویژه ایمنی در مقابل سوانح آتش سوزی همچنان احساس می گردد.
۱۱۶.

بررسی، تحقیق و تخمین سازه های چوبی در برابر قدرت زلزله (آتش سوزی)

کلید واژه ها: روش های نوین ساخت زلزله ساختمان چوبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 949 تعداد دانلود : 344
سیستم ساختمان های چوبی یکی از روش های نوین ساخت با امتیازات سازه ای و زیست محیطی ویژه می باشد. به طوریکه در کانادا، امریکا، ژاپن، چین و چند کشور دیگر به عنوان یک سیستم پیشرفته و مطلوب مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش های بسیاری در رابطه با اثرات زیست محیطی سازه های چوبی انجام شده است که برتری چوب را نسبت به فولاد و بتن در مواردی همچون عمر مفید مصالح، تولید وقابلیت کاربرد در محل احداث نشان می دهد. در این مقاله سیستم ساختمانی چوبی که یکی از پیچیده ترین سیستم های ساختمانی است، از نظر زلزله و آتش سوزی مورد بررسی قرار گرفته است. ودر این گذر سبک سازی، عایق بندی و کاهش چشم گیر مصرف انرژی، کاهش آلودگی محیط زیست، کاهش پرت مصالح ساختمانی، سرعت در ساخت و کاهش سرمایه و عمر بیشتر که از جمله مزایای ساختمان های چوبی می باشد مورد توجه قرار گرفته است در نتیجه یکی از دلایل عملکرد خوب این ساختمان ها در برابر زلزله، سبک بودن وزن آنها نسبت به گونه های دیگر است. همچنین وجود اجزای غیر سازه ای زیاد مانند دیوارهای باربر باعث افزایش مقدار انرژی هدر رفته توسط ساختمان در برابر زلزله می شود. علاوه بر این وجود اتصالات زیاد شکل پذیری ساختمان را افزایش می دهد.
۱۱۷.

لزوم بروزرسانی تجهیزات و خودروهای آتش نشانی در کنترل آتش سوزی های درون شهری

کلید واژه ها: تجهیزات آتش نشانی کنترل حریق درون شهری خودروهای آتش نشانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 988 تعداد دانلود : 757
سازمان آتش نشانی همواره یکی از حساس ترین مراکز امدادی محسوب می شود، وجود تجهیزات به روز و کارآمد نیز تا حد زیادی مسیر امداد رسانی را هموار می کنند، با توجه به اهمیت شغل آتش نشانان و با عنایت به اینکه این عزیزان در همه حال آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند، باید امکانات لازم برای آنها فراهم شود. خوشبختانه در طی یک سال اخیر تحول خوبی در حوزه آتش نشانی از لحاظ تجهیزات و امکانات شکل گرفته که می تواند منشا خدمات ارزنده تری به همشهریان باشد. آموزش در بخش علمی و تامین زیر ساخت های آموزشی برای افزایش نیروی جسمانی و علمی آتش نشانان و بروز رسانی تجهیزات دو مقوله مهم در مسیر ارائه خدمات با کیفیت تر یک ضرورت آتش نشان ها است. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر ضرورت بروزرسانی امکانات و تجهیزات آتش نشانی در کنترل حریق درون شهری با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. در یک جمع بندی می توان اینطور نتیجه گرفت رشد قارچ گونه ساختمان های بلند، بافت قدیمی، کم عرض بودن خیابان ها، افزایش ساختمان های چند طبقه و گسترش شهرنشینی در سال های گذشته نیاز به افزایش تجهیزات آتش نشانی را ضرورت بخشیده بطوری که خیابان های کم ارز خطری جدی برای ساکنان آن است. در این میان توسعه ایستگاه های آتش نشانی متناسب با نیاز هر منطقه و محدوده جغرافیایی و میزان خطرپذیری و ناایمن بودن آن نقطه و براساس برنامه های آتی، برش دوساله و در جهت تحقق اهداف مدیریت شهری، بازسازی ایستگاه های قدیمی و بروزرسانی تجهیزات آتش نشانی یک ضرورت اساسی برای مدیرت شهری می باشد. در این میان آموزش آتش نشانی و مدیریت بحران و نیز آشنایی با خدمات ایمنی برای تمام صنوف، اماکن و شهروندان برنامه ریزی در مواقع لزوم یاریگر همکاران در سازمان می باشد که باید از برنامه های مدیران شهری باشد.
۱۱۸.

ایفای نقش و رهبری یکپارچه در بهبود و کنترل بحران از منظر کاهش حوادث شهری

کلید واژه ها: رهبری یکپارچه مدیریت حوادث کنترل بحران آسیب پذیری شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 72
بحران های طبیعی بر زندگی میلیون ها نفر در سراسر جهان تأثیر می گذارد و هزینه های اقتصادی و اجتماعی به وجود می آورد. مدیریت بحران های طبیعی می تواند این هزینه ها را کاهش دهد و جوامع را در برابر این بحران ها ایمن و مصون کند. در دنیای امروز مدیریت بحران از جمله مسایلی است که لازم است در فرایند برنامه ریزی شهری بدان توجه شود؛ به طوریکه رویدادهای بحرانی مربوط به بلایای طبیعی مانند سیل، طوفان و زلزله به پیش زمینه اساسی مدیریت برای ایجاد برنامه ریزیو کنترل تبدیل شده است. بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های حاشیه ای و غیر استاندارد در کشورهای در حال توسعه، بنا به دلایلی از قبیل عدم رعایت معیارهای فنی و مهندسی در ساخت بنا، شبکه ارتباطی ناکارآمد، عدم وجود تاسیسات وتجهیزات شهری، بیش تر از سایر بافت های شهری در معرض خطر زلزله قرار دارند. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر نقش مدیریت یکپارچه در بهبود و کنترل بحران از منظر کاهش آسیب پذیری شهری با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. نتیجه پژوهش نشان می دهد مدیران سازمان باید با بحران روبرو و بر آن چیره شوند. آنها باید میزان حمایت مردم و همچنین دارائیهای ارزشمند سازمان شامل دارائیهای ناملموس نظیر حسن نیت و تصویر ذهنی از سازمان را اندازه گیری کنند. از همه مهمتر، آنها باید در مقابل بحران با شجاعت، اراده محکم و تعهد، متانت و پشتکار واکنش نشان دهند. مدیریت خوب بحران می تواند تا حد زیادی باعث تسهیل در مواجهه با بحران و رهایی از خطر شود. متاسفانه مدیران ضعیف ممکن است بحران را خوب درک نکنند و سازمانهای خود را در معرض خطرات بیشتری قرار دهند. همچنین سازمانهای مربوطه باید به نحو مطلوبی نسبت به انجام تمهیدات لازم و ضروری و بهبود امور و اوضاع بعد از بروز بحران اقدام بعمل آورند. تنها چیزی که امروزه در دنیای کسب وکار روشن و مشخص است این است که مدیران باید برای عدم اطمینان آماده باشند. بحرانها رویدادهای ناگواری هستند که می توانند باعث افول سازمان شوند.
۱۱۹.

رهبری و همکاری در کنترل حوادث ناشی از بافت فرسوده شهری

کلید واژه ها: مدیریت اقتصادی مشارکتی کنترل حوادث بافت فرسوده شهرسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 903 تعداد دانلود : 77
ایمنی شهرها به ویژه بافت فرسوده و تاریخی در برابر مخاطرات و مدیریت حوادث آن یکی از اهداف برنامه ریزی شهری بوده و در این راستا اولین گام، اطلاع از میزان تاب آوری محلات بافت فرسوده و مدیریت آن در برابر مخاطرات است. در گذشته شکل گیری بافتهای شهری با توجه به نیازهای زمانی- مکانی و شاخصه های فرهنگی- هویتی دوره خود بوده، وطبعاً این شکل گیری در زمان خود بسیار مطلوب و موجبات آسایش ساکنین را فراهم آورده بود، ولی با گذشت زمان و بهوجود آمدن تکنولوژیهای نوین و پیشرفت انسان به سوی زندگی ماشینی، این بافتها که زمانی خود از مطلوبترین زیستگاه های شهری بوده اند مبدل به بافتهای فرسوده گردیده اند، بافتهای فرسوده به قسمتی از شهر اطلاق می گردد که ارزشهای زندگی شهروندی آن کاهش یافته و ساکنین آن از شرایط زندگی در محل خود رضایت نداشته و نیازهای اساسی آنان نیازهایخدماتی و فرهنگی برآورده نمی گردد. بخش عمده ای از سطح شهر های بزرگ و تاریخی ایران، دچار فرسودگی و ناکار آمدی است. در این محدوده ها سرمایه های انسانی، مالی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرها در معرض خطر قرار دارند. بر اساس شاخص های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بافت فرسوده شهری به محدوده یا بلوک شهری اطلاق می شود که بیش از 50 درصد بناهای آن ناپایدار، معابر آن نفوذ ناپذیر و املاک آن ریزدانه باشد. راهکارهایی که مدیریت بحران زلزله به منظور کاهش آسیب پذیری بافت های شهری ارائه می دهد، در ارتباط با زمینه هایی است که در نظام شهرسازی و مخصوصاً برنامه ریزی بهسازی بافت های فرسوده، مورد بررسی قرار می گیرد. زمینه هایی که به طور مشترک میان برنامه ریزی بهسازی و مدیریت بحران زلزله مورد توجه است، در چهار محور کاربری زمین، دسترسی، تراکم و فضای باز می باشد.
۱۲۰.

سامانه فرماندهی حوادث در مواجه با بحرانهای طبیعی

کلید واژه ها: مدیریت یکپارچه سازمان بحران طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 222 تعداد دانلود : 642
با وجود تلاش های اثربخش بسیاری که در گذشته برای مدیریت شهر انجام شده است، اما در برخی موارد نبود قوانین، مقررات و دستورالعمل های کارا و اجرایی و نیز ناهماهنگی بین شهرداری ها، سازمان های دولتی و ارگان های ذی نفع، نواقصی را در بخش های مختلف اداره شهر در مواجه با بحران به همراه داشته است. امروزه شهرنشینی شتابان، موقعیت جغرافیایی نامناسب مراکز جمعیتی، عدم توجه به پهنه بندی خطرات، عدم تحقق برنامه های توسعه منطقه ای، رشد نامتوازن مناطق، نزدیکی مراکز جمعیتی به یکدیگر و افزایش تراکم جمعیتی سبب شده است تا در زمان وقوع بلایای طبیعی، با سوانحی بزرگ مقیاس مواجه شویم که این موضوع چالش های جدی را ایجاد می نماید. از طرفی به جهت هزینه بر بودن اقدامات پیشگیرانه در مواجه با سوانح طبیعی به ویژه در کشورهای درحال توسعه، لزوم پرداختن به مدیریت حین بحران جهت پاسخگویی سریع واثربخش به سوانح، به امری غیرقابل انکار بدل شده است. رشد شتابان شهرنشینی وگسترش بی رویه شهرها، معضلات و پیچیدگی هایی را به همراه داشته است. از پیامدهای این پدیده، شدت یافتن ضرب اهنگ تغییر فضایی_ کالبدی شهرها به طور اعم در مرا کز شهری، بافت های کهن و اصولاً بخش های مرکزی شهرها بطوراخص بوده است که اغلب سبب افت منزلت های اجتماعی، نابسامانی در سازمان فضایی_کالبدی، زوال اقتصادی و نا کارآمدی کارکردی در این محدود ه ها شده است؛ و در نتیجه می توان گفت وسعه شهر و مدیریت بحران مروری بر گذشته نشان می دهد که وقوع بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله و غیره، معمولاً تأثیرات مخرب و زیانباری بر سکونتگاه های انسانی باقی گذارده و تلفات و خسارات سنگینی به جا گذاشته است. لذا از دیدگاه ایمنی، بهترین و مناسب ترین اقدام لازم، جداسازی انسان از منطقه خطر است؛ چرا که نمی توان خطر را محدود یا به طور کامل تحت کنترل درآورد.
۱۲۱.

تاثیر آموزش و مشارکت عمومی درمدیریت حوادث شهری (آتش سوزی در ساختمان بلند مرتبه)

نویسنده:

کلید واژه ها: آتش سوزی مشارکت مدیریت بحران شهرها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 396 تعداد دانلود : 574
یکی از بلایایی که تاریخچه ای طولانی داشته و منشأ به وجود آوردن آن انسان بوده است، حریق یا آتش سوزی است. جهت جلوگیری از این گونه حوادث مدیریت بحران نقش موثری ایفا می کند. بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله، گردباد و ... در طول دوران حیات کره زمین همواره وجود داشته است و خواهد داشت اما نکته قابل توجه این است که اثرات این بلایای طبیعی کاملا از بین نمی رود و تنها می توان اثرات آنرا متعادل ساخت. وضعیت بحرانی وضعیتی است که بر اثر وقوع یک حادثه مشخص روی داده به طوری که سازمانهای معمول با منابع و امکانات موجود قادر به مقابله با آن نیستند. مدیریت بحران به عنوان واکنشی در برابر وضعیت بحرانی در برگیرنده یک سری عملیات و اقدامات پیوسته و پویا است که به طور کلی براساس اصول کلاسیک مدیریت شامل برنامه ریزی، سازماندهی، تشکیلات رهبری و کنترل است. پس می توان گفت با توجه به توسعه عمودی شهرها، معضلات و بحران های متبوع آن لزوم آمادگی، پیشگیری و شناسایی مخاطرات آن و لزوم استفاده مناسب و کارا از دستورالعمل های عملیاتی استاندارد بیش از پیش حس می شود. در این قبیل بحران ها مسائل پیچیده ای از قبیل دسترسی، ارتفاع ساختمان، تهویه، تخلیه ساکنین، تامین آب و سازماندهی نیروها به وجود می آید شناخت کامل از ساختمان و نحوه فرماندهی و دستورالعمل عملیاتی استاندارد در مواجهه با حریق ساختمانهای بلند از موارد کلیدی در دستیابی به پاسخگویی مناسب میباشد. بدین منظور هر سازمان آتش نشانی باید با توجه به امکانات و تجهیزات و شرایط خود نسبت به تدوین و بکارگیری این دستورالعمل اقدام نماید.
۱۲۲.

مداخله درحوادث غیر مترقبه و ترویج فرهنگ ایمنی در تعامل با افکار عمومی

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت بحران نیازها حوادث آموزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 79 تعداد دانلود : 561
قوع پدیده های طبیعی (زلزله، سیل و ...) و غیر طبیعی ممکن است موجب بروز حوادث ناگهانی و ناگوار شودکه در این میان عوامل تهدید کننده جان و مال انسان، چهره واقعی تری پیدا می کندو موجب از دست رفتن جان تعدای از انسانها نیز می شود. در این مواقع باید تمام تمهیدات لازم و ویژه را به کار بست تا از گسترش احتمالی خرابی های بعدی و بیشتر جلوگیری نموده و جان عده ای را ازتهدیدات بعدی نجات داده مجروحین و مصدومان را تحت مداوا قرار داد، نیازهای عمومی و خدمات اساسی مورد نیاز مردم را برای محافظت از نابودی عرضه نموده، ابنیه و ساختمانهای تخریب شده را بازسازی یا دوباره بنا کرد و بالاخره سریعاً و بدون فوت وقت به یاری جامعه شتافت. خوشبختانه هنگام بروز حادثه، مردم و سازمانهای مسئول بلافاصله وارد عمل می شوند و با انجام اقدامات سریع واکنشی، خطر را کم رنگ می کنند. افراد، گروهها و سازمانهای محلی سریعاً وارد صحنه می شوند و شاید اقدامات انجام شده آنها همیشه از موفقیت و کارایی لازم برخوردار نباشد، اما می تواند در اسرع وقت، نیاز قربانیان فاجعه و حوادث غیر مترقبه را تأمین کند. ارائه آموزشهای لازم و داشتن دانش کافی از آنچه که واقعاً هنگام حدوث یک فاجعه روی می دهد، به تنظیم اقدامات مناسب برای مقابله با آن کمک می کند که در این میان نیازهای مدیریت بحران باید به خوبی شناخته شوند. وظیفه اصلی و شناخته شده واحد مدیریت بحران، ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مختلف دولت محلی در ارتباط با کاهش اثرات فاجعه، آمادگی پیش از وقوع، واکنش به موقع در شرایط اضطراری و جبران خسارت وارده است. هدفی که این مقاله دنبال میکند، این است که میخواهد آنچه را که معمولاً هنگام وقوع حوادث روی می دهد تشریح و مشکلاتی که بر اثر بروز فاجعه گریبانگیر مردم بلازده می شود ترسیم و شیوه هایی برای سازماندهی و هماهنگ کردن فعالیتها به منظور حل این مشکلات ارائه کند و در نهایت پیشنهاد تکمیل آن به صورت مدون و جامع در قالب یکی از مباحث مقررات ملی توسط سازمانهای ذی ربط تهیه و در اختیار عموم و کلیه مسئولین قرار گیرد.
۱۲۳.

آشفتگی حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی معضلی در مدیریت حوادث غیر مترقبه (زلزله)

نویسنده:

کلید واژه ها: حاشیه نشینی مخاطرات شهری مدیریت زلزله سکونتگاه غیر رسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 887
افزایش بی رویه جمعیت شهرها به ویژه نخست شهرهای کشورهای درحال توسعه ناشی از رشد طبیعی و مهاجرت، باعث ایجادپدیده اسکان غیررسمی شده که این پدیده معضلات کالبدی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی را در این شهرها به وجود آورده است. مردم ساکن در این محدوده ها بیشتر به گروه های کم درآمد و میان درآمد پایین تعلق دارند. جمعیت ساکن در بافت های حاشیه ای که در حال حاضر در اولویت بهسازی و توانمندی شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار گرفته اند. مشخصات اصلی این سکونتگاه ها که باعث شده به نام سکونتگاه غیررسمی اطلاق شوند هم وضعیت سند رسمی مالکیت و هم اشتغال و اقتصاد غیررسمی است. منظور از اقتصاد غیررسمی، فعالیت مجرمانه و غیرقانونی نیست؛ بلکه منظور، آن گروه های شغلی است که زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند و بیشتر، کارگران ماهر روزمزد و کارگران فصلی و شاغلان بخش خدمات ساده را شامل می شوند. علاوه بر این وضعیت، امکانات مسکن و کیفیت ساخت نیز در این محدوده ها مسائل جدی دارد. هدف مقاله حاضر بحران حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی معضلی در مدیریت زلزله با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد آنچه در مدیریت بحران و کاهش بلایا در مراحل مختلف لازم و ضروری است همکاری های بین بخشی در بین دستگاه های متولی می باشد؛ و در تعیین استراتژی های مربوط به مدیریت بحران سکونتگاه ها، عوامل درونی و بیرونی شاخص اجتماعی، تهدیدات و نقاط قوت و ضعف شاخص محیط زیستی، عوامل بیرونی (فرصت و تهدید) و نقاط ضعف شاخص اقتصادی، باید در اولویت قرار گیرد. در نتیجه تشکیل کارگروه هماهنگی مدیریت بحران در مناطق حاشیه و سکونتگاه های غیررسمی و سایر مناطق هدف می تواند کارساز باشد.
۱۲۴.

بررسی و تحلیل بکارگیری روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت در سازمانها

نویسنده:

کلید واژه ها: بهای تمام شده مدیریت هزینه یابی کرازبی هزینه یابی هدف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 497 تعداد دانلود : 774
در جهان امروز محیط تجاری - رقابتی شرکت ها را ملزم کرده است که محصولات و خدماتی را با کیفیت و مطابق خواست مشتریان، در حالی که قیمت های فروش و خدمات اکثراً توسط بازار تعیین می شود را تولید نمایند. عرضه کنندگانی که بتوانند محصولات و خدماتی را با کیفیت و کارکرد مشابه اما قیمت های پایینتر به بازار ارائه کنند، گوی سبقت را از دیگر رقبا خواهند ربود و سهم خود را در بازار افزایش خواهند داد. یکی از مهمترین تکنیکهایی که می تواند موسسات را در این راه کمک کند استفاده مناسب و صحیح از انواع سیستم های هزینه یابی می باشد. هزینه یابی یک مقوله استراتژیک در مدیریت است که به طور عمده تمرکز خود را بر نحوه محاسبه بهای تمام شده محصولات یا خدمات آتی واحد تولیدی یا خدماتی معطوف می کند. هر واحد تولیدی – خدماتی با توجه به نوع محصولات تولیدی یا خدمات ارائه شده، لاجرم باید یکی از انواع روش های هزینه یابی را انتخاب و از آن استفاده نماید. در این مقاله انواع روش های هزینه یابی معمول مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
۱۲۵.

ارزیابی وضعیت جاده های منتهی به شهر تهران در صورت بروز زلزله بر اساس تجارب حضور در حوادث متشابه

نویسنده:

کلید واژه ها: راه های مواصلاتی زلزله تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 175 تعداد دانلود : 940
در این مقاله وضعیت کلی راه های مواصلاتی به شهر تهران به عنوان یک شریان حیاتی در برابر حادثه احتمالی مهیب مثل زلزله مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به محتمل بودن بسیار زیاد وقوع زلزله در تهران، چالشهای فراوانی در خصوص امداد و نجات حمل و نقل جاده ای به شهر تهران بوجود می آید. شکل گیری انواع سفرها لزوم بکارگیری تدابیر مختلف مدیریت تقاضا با برنامه ریزی قبلی ضرورت دارد. طرح سناریو و برآورد مجروحین نیازمند به حمل به خارج از شهر، اسکان اضطراری، سفرهای ناگهانی برای کسب اطلاع و غیره از مواردی است که باید ملاحظه گردد. در این تحقیق از برآورد آسیب پذیری شهر تهران حاصل از نتایج مطالعات گروه ژاپن استفاده گردید و بر اساس تجارب زلزله بم در سال 1382 تخمینی از انواع سفرها و تسهیلات مورد نیاز برای شهر تهران انجام پذیرفت و در ادامه راهکارهایی برای مدیریت ترافیک در این شرایط ارائه گردید که به عنوان اقدامی پیشگیرانه برای تصمیم سازی مدیریت بحران احتمالی زلزله تهران مثمر ثمر است.
۱۲۶.

شناخت و تریاژ بعد های آمادگی مدارس در مقابل حوادث غیر مترقبه (زلزله)

نویسنده:

کلید واژه ها: بحران زلزله مدارس بعد آمادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 385 تعداد دانلود : 435
مدارس به عنوان مکان هایی که هزاران کودک و نوجوان و حتی بزرگسالان بهترین زمان حیات خود را در آن می گذرانند، دارای آسیب پذیری بالاتری در برابر بلایای طبیعی از جمله زلزله هستند؛ اما با آمادگی رویارویی با چنین رخدادهایی می توان از شدت آن کاست. در راستای آمادگی همه جانبه، شناسایی ابعاد و معیارهای آمادگی مدارس و تعیین میزان اهمیت هر یک می تواند گامی اساسی در این روند باشد؛ بنابراین، این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت بندی ابعاد آمادگی مدارس در برابر پدیده ی زلزله انجام گرفته است که با استفاده از مطالعات کتب، مقاله و ... این ابعاد شناسایی شدند و با روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت بندی آنها صورت گرفت. در نتیجه، مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه AHP می باشد که در بازه زمانی اردیبهشت ماه سال 1394 از طریق ایمیل و مراجعه حضوری توزیع گردید. یافته ها نشان می دهد که ابعاد آمادگی مدارس در برابر مخاطره ی زلزله شامل سه بعد برنامه های اضطراری با وزن نسبی 523/0، عملیات اضطراری با وزن نسبی 189/0 و منابع و تجهیزات اضطراری با وزن نسبی 288/0 می باشند. به نظر می رسد که برنامه های اضطراری با دارا بودن بیشترین وزن نسبی و پس از آن منابع و تجهیزات اضطراری نقش موثرتری در آمادگی مدارس در برابر زلزله داشته باشند.
۱۲۷.

وظیفه مدیریت واحد شهری در مقابله با حوادث شهری با رویکرد (آتش سوزی در محلات حومه نشین)

کلید واژه ها: مدیریت بحران بهسازی نوسازی بافت فرسوده محلات حاشیه نشین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 73 تعداد دانلود : 90
توسعه روز افزون و رو به رشد جمعیت شهرها و ایجاد کلانشهرها موجب تکامل مدیریت شهری شده است. چالش و مشکلات شهرها، موجب تغییر رویکرد در مدیریت شهری مسئولین و مدیران شهری به منظور مقابله خردمندانه با مسائل شهرها و توسعه پایدار شده و آنها را به سمت مدیریت یکپارچه شهری سوق داده است. هدف پژوهش حاضر نقش مدیریت یکپارچه شهری در مقابله با بحران آتش سوزی در محلات حاشیه نشین با مطالعه کتابخانه ای و اسنادی می باشد. چالش اداره شهرها به واسطه گسترش شهرنشینی و گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری نسبت به گذشته بیشتر شده است که این خود لزوم تغییر در نظام مدیریتی و برنامه ریزی را انکارناپذیر می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد. هر گونه اقدام در جهت ساماندهی پهنه های فرسوده از یکسو مستلزم سیاست گذاری، برنامه ریزی و برخورداری از مدیریت اجرایی هماهنگ است و از دیگر سو نیازمند مشارکت فعالانه و همه جانبه مردم با مدیریت شهری است. همچنین نظارت ارگان های فعال در امر ساخت و سازهای شهری و ارتقاء آگاهی ساکنین در به کارگیری مصالح بادوام، مهمترین راهکارها بوده که از اولویت های اجرایی برتر می باشند. مدیریت یکپارچه شهری، ازاین رو ضروری است که شهروندان و شهرداری ها به دلیل عدم وجود هماهنگی میان دستگاه های مختلف در شهرهای بزرگ، هزینه های زیادی را متحمل می شوند. مدیریت شهری باید برای شهر برنامه ریزی کند، فعالیتهای شهر را سازمان دهد، بر فعالیتهای انجام شده نظارت کند، حتی برای انجام بهینه امور، انگیزش لازم را در سازمان مدیریت شهری؛ سایر نهادها؛ بخش خصوصی و شهروندان ایجاد نماید.
۱۲۸.

اثر بخشی مسئولیت مدنی سازمانی و تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای بر نقش سازمان آتش نشانی در مدیریت و ساماندهی برای کاهش آسیب های ناشی از حوادث طبیعی

نویسنده:

کلید واژه ها: ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ اجتماعی سازمانی تعهد سازمانی تعهد حرفه ای مدیریت بحران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 409 تعداد دانلود : 638
پژوهش حاضر باهدف، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمانی و تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای بر نقش سازمان آتش نشانی در مدیریت بحران برای کاهش آسیب های بلاهای طبیعی است. این پژوهش ازلحاظ گردآوری داده در زمره تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. در پژوهش حاضر، برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده گردید و حجم جامعه، 70 نفر از کارکنان آتش نشانی و خدمات شهری و ایمنی ایلام می باشند که حجم نمونه بر طبق جدول مورگان 59 نفر را انتخاب شد. شیوه نمونه گیری غیر احتمالی و جهت تجزیه وتحلیل داده ها در این تحقیق از نرم افزارهای spss و pls استفاده شده است. نتایج نشان دهنده تائید تمام فرضیات پژوهش است و تأثیر معناداری بین آن ها وجود دارد.
۱۲۹.

تاثیر تصمیم گیری مدیران شهری در خدمات رسانی بهینه به شهروندان

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت شهری خدمت رسانی شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 560 تعداد دانلود : 463
توسعه شهری زمانی می تواند در مسیر پایداری قرار گیرد که بتواند راهکارهایی مشخص را برای تأمین مطلوب نیازهای خدماتی ساکنان ارائه کند، اما متأسفانه تاکنون به دلیل نگرش بخشی، ضعف ساختاری مدیریت شهری و فقدان مشارکت مردمی، سازمان های خدمات رسان شهری، توزیع فضایی عادلانه خدمات انجام نشده است. این در حالی است که تمرکز مراکز خدمات رسانی در یک موقعیت جغرافیایی علاوه بر ایجاد مناطق دو قطبی و بالا و پایین در شهرها، جمعیت بالای مصرف کننده را به آن مناطق سرازیر می کند و باعث فشار زیست محیطی، ترافیکی و آلودگی صوتی و هوا می شود؛ به طوری که اکنون در شهرها شاهد محیط های متراکم و نامطلوب و ناسازگار با توسعه پایدار هستیم. هر کدام از طبقات و تقسیمات کالبدی شهر بر اساس نیازهای شهروندان خدمات مختلفی را می طلبد و بر این اساس با توجه به میزان گنجایش جمعیت مورد نیاز در سطح مناطق باید خدمات مختلف توزیع شود، از این رو توزیع ناعادلانه امکانات و خدمات مفهوم شهر پایدار را به چالش می کشاند. امروزه کلانشهرها برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان خود نیازمند مدیریت منسجم و هماهنگ هستند که می توان با تعامل سازنده سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی و البته به دور از موازی کاری و اتلاف منابع برای تحقق آن گام برداشت. پیرو این دیدگاه که مدت ها در مراکز تصمیم گیری و مجامع فکری کشور مطرح بوده همچنین احساس ضرورت و فوریت در مورد لزوم تحول در ساختار نظام مدیریت کشور، مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ برنامه سوم و چهارم توسعه به دولت اجازه داده تا وظایف مدیریت شهری را به نهادهای محلی واگذار کند. از طرفی وسعت و پراکندگی کلان شهرها طالب تعادل در حجم عملیات مدیریت شهری با توان آن است؛ به طور کلی، قلمرو خدمات شهری، پیچیدگی زیادی در انواع و تعداد کارگزاران تأمین خدمات شهری به وجود آمده که این مورد، وظایف مدیریت شهری را در هماهنگی سنگی تر می کند.
۱۳۰.

شناسایی عوامل موثر بر میزان اعتماد شهروندان به عملکرد شهرداری

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتماد مدیریت شهری شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 520 تعداد دانلود : 64
اعتماد مهمترین مولفه نظم اجتماعی و یکی از ارکان سرمایه اجتماعی است و بررسی تجربی آن در جامعه می تواند راهکاری عملی برای نیل به فرهنگ متعالی شهروندی باشد. از عوامل مهم و موثر در انسجام و یکپارچگی جامعه، وجود اعتماد در بین افراد و گروهها و سازمان ها مختلف اجتماعی است. بسیاری از پژوهشگران و صاحبنظران اجتماعی بر اهمیت اعتماد در جامعه تأکید نمودهاند. شهرداری بهعنوان یکی از بزرگ ترین سازمانهای اجتماعی هنگامی میتواند از کارایی و بهره وری بیشتری برخوردار باشد که اعتماد شهروندان را به عنوان سرمایه اجتماعی و معنوی کسب کند و از آن در مسیر اهداف سازمانی و توسعه شهری استفاده نماید. این پژوهش باهدف بررسی میزان اعتماد شهروندان به عملکرد شهرداری و عوامل تأثیرگذار بر آن انجام شده است.
۱۳۱.

بررسی عوامل موفقیت در اجرای پروژه های عمرانی در شهرداری ها

نویسنده:

کلید واژه ها: پروژه های عمرانی مدیریت شهری عوامل موفقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 125 تعداد دانلود : 36
شهرداری در عرف جهانی بعنوان مظهری از دولت به شمار می آید. این ارگان مردمی موثرترین نهاد شهری وظایف و خدمات گسترده ای بعهده دارند. یکی از متداول ترین مشکلات در شهرداریها عدم اتمام به موقع پروژه و تاخیر در اجرای آنهاست. بطوری که اگر بهره برداری از پروژه ها با تاخیر مواجه شوند، ضمن اتلاف سرمایه های ملی، برخی از آنها توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست خواهند داد. شهرداری ها بنا به ماموریت خود، متولی تامین زیرساخت های توسعه شهری از طریق تعریف پروژه های عمرانی می باشند. هدف از این پژوهش شناسایی علل عدم پیشرفت پروژه ها و شناسایی عوامل موثر بر عدم تحقق برنامه ها می باشد. سوابق، گزارشات و مطالعات مربوط به پروژه های پیشین، نشان می دهند که یکی از اصلی ترین دلایل بروز اختلافات و عدم موفقیت در اجرای پروژه ها، عدم تناسب سیستم اجرایی و محدوده مسئولیت ها با ظرفیت ها و توان سازمانی طرفین می باشد؛ در واقع با عدم شناخت ظرفیتهای سازمانی و خصوصیات پروژه، ساختار قراردادی نامناسبی از سوی کارفرما پیشنهاد شده و پیمانکار با برداشت نادرست از محدوده مسئولیت پذیری خویش پا در این پروژه ها می گذارد. این عدم تناسب محدوده مسئولیت پذیری با ساختار قراردادی و یا عدم آگاهی از حیطه مسئولیت پذیری نتیجه ای جز بروز اختلافات و کاهش احتمال در دستیابی به اهداف عملکردی مدنظر نخواهد داشت.
۱۳۲.

کاربرد GIS در مدیریت شهری

نویسنده:

کلید واژه ها: GIS مدیریت شهری برنامه ریزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 947 تعداد دانلود : 91
شهرداری به عنوان یکی از مهم ترین عناصر مدیریت شهری می تواند نقشی تأثیرگذار در ارائه ی خدمات عمومی و اداره ی پاره ای از امور محلی داشته باشد. بی شک با توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیرات وسیع آن بر جنبه های مختلف زندگی، ابعاد خدمات شهری نیز دستخوش تحولات گسترده ای شده است. چنانکه لازمه زندگی در شهرهای امروزی به عنوان نقاط تمرکز خدمات و تعاملات، به کارگیری روش ها و فناوری های نوین خدمات رسانی می باشد. GIS یک سیستم اطلاعاتی است که پردازش آن بر روی اطلاعات مکان مرجع یا اطلاعات جغرافیایی است و به کسب اطلاعات در رابطه با پدیده هایی می پردازد که به نحوی با موقعیت مکانی در ارتباطند. تحقیق حاضر به صورت تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین با شیوه استدلالی، به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز ارجاع شده است. سپس با توجه به اطلاعات به دست آمده به بررسی امکانات، خدمات و وضعیت کلی مدیریت شهری شهرداری ها که کاربرد سیستم GIS دارند، پرداخته شد.
۱۳۳.

چالش ها و مسایل فراروی شهرداری ها در نیل به جایگاه نهاد اجتماعی شهرداری ها

نویسنده:

کلید واژه ها: نهاد اجتماعی مدیریت شهری چالش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 715 تعداد دانلود : 654
شهرداری در چند سال اخیر با درک ضرورت تغییر ساختار و رویکرد در مدیریت شهری، توجه به مباحث اجتماعی و فرهنگی را در دستور کار جدی خود قرار داده است. ازاینرو افزایش کیفیت زندگی شهری به همراه پررنگ شدن نقش اجتماعات محلی و همچنین تبدیل شدن شهرنشینان به شهروندان فعال و ایجاد شهر انسانی تر و انسان شهری تر، از مزایای اتخاذ رویکردهای اجتماعی شهرداری میباشد. رویکرد اجتماعی شهرداری در جهت حل مسائل و مشکلات عدیده شهر و شهروندان و همچنین توجه بیشتر به نیازهای معنوی و انسانی شهروندان نیازمند ساختارسازی، ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش سرمایه اجتماعی است. ازاینرو مسئله این تحقیق شناخت وضع موجود شهرداری، ترسیم وضع مطلوب به عنوان نهادی اجتماعی و درنهایت ارائه راهبردهای مدیریتی ارتقاء جایگاه شهرداری به نهادی اجتماعی است.
۱۳۴.

تأثیر مدیریت منابع انسانی دانش محور بر دارایی های فکری در اکوسیستم های استارتاپی

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی دارایی های فکری اکوسیستم استارتاپی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 143 تعداد دانلود : 910
هدف از این پژوهش بررسی میزان تأثیر مدیریت منابع انسانی دانش محور بر دارایی های فکری در اکوسیستم های استارتاپی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران بخشهای مختلف اکوسیستم های استارتاپی به تعداد 100 نفر بوده که از این میزان بر اساس جدول مورگان تعداد 75 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه های استاندارد بود. روایی ابزار تحقیق توسط استاد راهنما و تعدادی از خبرگان و میزان پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ تایید شد. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل داده های آماری با نرم افزار Smartpls نشان داد که مدیریت منابع انسانی دانش محور بر ابعاد دارایی های فکری (دارایی های ساختاری، دارایی های ارتباطی و دارایی های انسانی) بر دارایی های فکری اکوسیستم های استارتاپی تاثیر معناداری دارد. این در حالی است که تاثیر مدیریت منابع انسانی دانش محور بر دارایی های انسانی نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است.
۱۳۵.

بررسی تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد آموزشی از طریق نقش میانجی چابکی سازمانی در سازمان آموزش وپرورش استان تهران

کلید واژه ها: هوش سازمانی چابکی سازمانی عملکرد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 165 تعداد دانلود : 496
امروزه؛ ارتقا سطح عملکرد آموزشی برای تحقق اقتصاد دانایی محور به عنوان یکی از چالش های اساسی پیش روی مدیران و برنامه ریزان قرار داشته و در این خصوص سیاست های مختلفی به کار گرفته شده است که تغییر در سازکارهای هوش سازمانی یکی از مهم ترین آنان به شمار می رود. از طرفی چابکی سازمانی، فرآیندها و افراد سازمان را با تکنولوژی پیشرفته همگام ساخته و نیازهای کارکنان را بر اساس محصولات و خدمات با کیفیت خود و در یک قالب زمانی نسبتاً کوتاه رفع می کند. پژوهش حاضر به مطالعه بررسی تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد آموزشی سازمان آموزش و پرورش استان تهران با توجه به نقش میانجی چابکی سازمانی می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی میباشد. همچنین جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان مربوطه در ادارات سازمان آموزش و پرورش استان تهران تشکیل می دهد. حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 259 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.849 و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار لیزرل و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که هوش سازمانی بر چابکی سازمانی و عملکرد سازمانی سازمان آموزش و پرورش استان تهران. همچنین نتایج نشان میدهد تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی معنادار شده است.
۱۳۶.

ارزیابی تاثیرتوانمندیهای فناوری اطلاعات بر توسعه محصولات جدید با توجه به اثر نوآوری و دانش بازار

کلید واژه ها: توانمندیهای فناوری اطلاعات توسعه محصولات جدید نقش دانش بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 864 تعداد دانلود : 973
د ر ا ین مطا لعه سعی شد ه ا ست ارزیابی تاثیرتوانمندیهای فناوری اطلاعات بر توسعه محصولات جدید با توجه به اثر نوآوری و دانش بازار بر ر سی قر ا ر گیر د . تحقیق حا ضر ا ز لحا ظ ر و ش ، تحقیقی پیما یشی و ا ز لحا ظ هد ف ، تحقیقی کا ر بر د ی - تو سعه ا ی ا ست . جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت کرمان موتور می باشند. روش نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد استفاده شده. این تحقیق بر اساس معادلات ساختاری می باشد و برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تعیین تاثیر قابلیت زیرساخت فناوری اطلاعات بر اثربخشی و بهره وری توسعه محصولات جدید تاثیر معناداری داشته است. هچنین نتایج نشان داد تاثیر قابلیت زیرساخت فناوری اطلاعات بر دانش بازار معنادار شده است. بعلاوه نتایج نشان داد متغیر تاثیر تعدیلی فرایند نوآوری بر رابطه زیرساخت فناوری اطلاعات و اثربخشی و بهره وری توسعه محصول جدید معنادار شده است.
۱۳۷.

تاثیر قابلیتهای نوآوری بر عملکرد کسب و کار با توجه به نقش واسطه ای چابکی استراتژیک

نویسنده:

کلید واژه ها: قابلیتهای نوآوری چابکی استراتژیک عملکرد کسب وکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 870 تعداد دانلود : 676
پژوهش حاضر به مطالعه بررسی تاثیر قابلیتهای نوآوری بر عملکرد کسب وکار اکوسیستم های استارتاپی با توجه به نقش میانجی چابکی استراتژیک می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی میباشد. همچنین جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران اکوسیستم های استارتاپی تشکیل می دهد. حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 80 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.849 و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار Smartpls و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که قابلیتهای نوآوری بر چابکی استراتژیک و عملکرد کسب وکار تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان میدهد تاثیر چابکی استراتژیک بر عملکرد کسب وکار معنادار شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹