رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری زمستان 1399 شماره 46 (جلد اول)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر امور مالی دیجیتال بر مصرف خانگی

کلید واژه ها: امورمالی دیجیتال مصرف خانگی پرداخت آنلاین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۰۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر امورمالی دیجیتال بر مصرف خانگی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش نامحدود می باشد. لذا حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با خطاء 07/0 و در سطح اطمینان 95% عدد 196 بدست آمد. قلمرو زمانی از سال ۱۳۹4-۱۳۹۹ می باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی-پیمایشی می باشد ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. تعداد 250 عدد پرسشنامه بین حجم نمونه انتخاب شد که به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج از نرم افزار Spss ویراست 26 استفاده شده است. برای نرمال کردن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و جهت آزمون فرضیه پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین امورمالی دیجیتال و مصرف خانگی ارتباط معناداری وجود دارد؛ و از تحلیل واریانس، اثر مثبت و معناداری بین امورمالی دیجیتال و مصرف خانگی استخراج شد.
۲.

تأثیر توانایی مدیران بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش دوره تصدی مدیرعامل و رقابت در بازار محصول

کلید واژه ها: ریسک سقوط قیمت سهام توانایی مدیران دوره تصدی مدیر عامل رقابت در بازار محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۳۶۳
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر توانایی مدیران بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش دوره تصدی مدیر عامل و رقابت در بازار محصول است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده های 105 شرکت برای دوره 8 ساله 1397-1390 است. روش نمونه گیری، روش حذفی سامانمند می باشد. روش مورد استفاده برای برآورد الگو روش رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی است. نتایج تحقیق نشان داد که توانایی مدیران تاثیر معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد. همچنین نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی دوره تصدی مدیر عامل، توانایی مدیران تاثیر معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد. سایر نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی رقابت در بازار محصول، توانایی مدیران تاثیر معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد.
۳.

طرح حفظ مشتری (مطالعه موردی برای یک شرکت مشاوره شغلی و کاریابی در دو بافت خدمات B2C و B2B)

کلید واژه ها: حفظ مشتری مدیریت ارتباط با مشتری شرکت کاریابی خدمات B2B خدمات B2C

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۳۴
امروزه شرکت هایی با عملکرد برتر در صنایع مختلف، در حال حرکت به سمت حفظ مشتریان و جلب وفاداری آن ها می باشند، زیرا اغلب بازارها در مرحله بلوغ خود قرار دارند، رقابت در حال افزایش و هزینه های جذب مشتریان جدید نیز به شدت افزایش یافته است. حتی با وجود اینکه شواهد بسیاری نشان می دهد که حفظ مشتری تاثیری عمده بر ارزش چرخه عمر مشتری، سودآوری و عملکرد شرکتی کلی می گذارد، حفظ مشتری اغلب توجه اندکی را در میان محققان و متخصصان نسبت به جذب مشتری دریافت کرده است. حفظ مشتری و جلب وفاداری آن، برای ادامه کسب و کار، امری حیاتی تلقی می شود و نقشی مرکزی در توسعه روابط کسب و کار ایفا می نماید. هرچند، حفظ مشتری مختص زمینه کاری هر شرکتی است و این موضوع به ندرت در مدلهای موجود برای حفظ مشتری به رسمیت شناخته شده است. از آنجا که شرکتهای ارائه دهنده خدمات مدیریت منابع انسانی به عنوان یک توانمندساز در بازار کار عمل کرده و بر جذب، حفظ و ارتقاء ارزشمندترین دارایی هر سازمان یعنی- نیروی انسانی- نظارت داشته و مشتریانی از هر دو سوی طیف بازار کار (کارفرمایان و کارجویان) دارند و از این رو نیازمند به کارگیری استراتژی های اثبات شده حفظ مشتری در هر دو بافت خدمات بنگاه-با-بنگاه (B2B) و بنگاه-با-مشتری (B2C) می باشد، لذا این مقاله به صورت مروری تحلیلی ضمن معرفی و تشریح اصول حفظ مشتری و استراتژی های مورد استفاده کسب و کارهای بین الملل، به طور خاص به استراتژی های حفظ مشتری در حوزه خدمات و به ویژه منابع انسانی و استخدام پرداخته و در نهایت، راهکارهایی برای طراحی طرح حفظ مشتری در یک شرکت مشاوره شغلی و کاریابی پیشنهاد شده است.
۴.

تأثیر جهت گیری بازار بر کیفیت خدمات و رضایت مشتری (دانشجو)

کلید واژه ها: کیفیت رضایت بازار مشتری گرایی رقابت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۲۴
افزایش رقابت در بازار متغیر، متلاطم و پرآشوب جهانی موجب گردیده است تا شرکت ها فعالیت های خود را به سمت بازارهای دوردست در سراسر جهان سوق دهند تا بتوانند با به دست آوردن سهم بازار و کسب درآمد، بقای سودآوری و رشد خویش را حفظ نمایند. از این رو جهت گیری بازار در علوم بازاریابی مدرن از مدت ها پیش مورد توجه دانشگاهیان و مدیران حرفه ای بوده است. یکی از موضوعات مهم جهت گیری بازار «رضایت مشتریان وکیفیت خدمات» ارائه شده است؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف تاثیرجهت گیری بازار بر کیفیت خدمات ورضایت مشتری (دانشجو) انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی –همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات استفاده از مطالعات کتابخانه ای و جستجوهای اینترنتی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضردانشجویان دانشگاه های واقع در شهر ایلام می باشد که تعداد جامعه آماری 23948 نفر است که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 378 نفردر نظر گرفته شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده واز طریق گروه های تلگرامی در اختیار دانشجویان قرار گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه های جهت گیری بازار (لی و همکاران،2015) و کیفیت خدمات (پاراسون وهمکاران،2008) و رضایت مشتری (درزی و بهات، ۲۰۱۸) می باشد. داده های این پژوهش با استفاده از از نرم افزار spss و pls3 تجریه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که جهت گیری بازار بر کیفیت خدمات ورضایت دانشجویان تاثیر مثبت ومعنی داری دارد و فقط فرضیه تاثیر مشتری گرایی بر رضایت دانشجویان رد شده است.
۵.

بررسی رابطه بین محتوای اطلاعاتی سود و پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: سود محتوای اطلاعاتی سود پایداری سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۵۰
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محتوای اطلاعاتی سود و پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت ها 106 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. دوره زمانی پژوهش حاضر بین سال های 1389 تا 1398 می باشد. برای بررسی فرضیات از نرم افزار ایویوز و روش رگرسیون پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
۶.

رابطه بین هزینه فرصت، ریسک پذیری بانک و قیمت سهام با نسبت پرداخت سود سهام

کلید واژه ها: ریسک پذیری نسبت کفایت سرمایه ارزش فعلی عایدات انتظاری نسبت پرداخت سود سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۳۳۴
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر ریسک پذیری بانکها، هزینه فرصت (نسبت کفایت سرمایه) و قیمت سهام (ارزش فعلی عایدات انتظاری بانک)، بر نسبت پرداخت سود سهام است. با استفاده از نمونه ای متشکل از 18 بانک دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی، در دوره زمانی 7 ساله (1393-1387)، بررسی سؤالات پژوهش بررسی شدند. هر یک از فرضیه های تحقیق با به کارگیری روش رگرسیون خطی چند متغیره و داده های "ترکیبی/تلفیقی" مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که بین معیار معکوس ریسک پذیری و هزینه فرصت (نسبت کفایت سرمایه) با نسبت پرداخت سود سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. این نتایج تأیید کننده این دیدگاه است که با کاهش ریسک پذیری و نسبت کفایت سرمایه بانک، سود سهام پرداختی بانک بر اساس معیارهای مختلف (سود سهام پرداختی به ارزش بازار، سود سهام پرداختی به ارزش دفتری، سود سهام پرداختی به درآمد سهام)، به طور چشمگیری کاهش می یابد. ولیکن بین ارزش فعلی عایدات انتظاری بانک و معیار های مختلف نسبت پرداخت سود سهام رابطه معکوس ولی معنادار نبوده است. به بیان دیگر، سود سهام پرداختی بانکها مستقل از ارزش فعلی عایدات انتظاری است. در نتیجه با افزایش ارزش فعلی عایدات انتظاری، سود سهام پرداختی بانک بر اساس معیارهای مختلف، تحت تأثیر قرار نمی گیرد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و روش پژوهش آن از نوع «علّی» یا «پس رویدادی» است. این نوع روش، برای انجام پژوهش هایی به کار می رود که در صدد بررسی علت یا علل روابط معینی است که در گذشته روی داده و به اتمام رسیده است.
۷.

مروری برگزارشهای پردازش تحلیلی برخط

نویسنده:

کلید واژه ها: گزارش های OLAP OLAP و هوش تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۳۲۷
امروزه سیستم های اطلاعاتی در سازمانها به میزان انبوه اطلاعات تولید می کنند. تحلیل و پردازش درست و دقیق این اطلاعات می تواند در جهت تصمیم گیریهای کلان مدیریتی موثر بوده و به مدیران کمک کند تا تصمیمات بهینه ای برای موفقیت سازمان خود بگیرند. برای پردازش و تحلیل این اطلاعات همچنین تسهیل و سرعت بخشیدن به عملیات گزارش گیری و پرس و جوهای متنوع، از سیستم ها و پایگاه داده های تحلیلی استفاده می شود. پردازش تحلیلی برخط (OLAP) به طور گسترده در جهت نمایش داده های پیچیده برای تجزیه و تحلیل موثر، تعاملی و معنی دار مورد استفاده قرار می گیرد. قدرت آن در نمایش داده های عملیاتی عظیم برای تجزیه و تحلیل تعاملی است. این فناوری (OLAP) به مجموعه ای از تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها برای مشاهده داده ها از منابع مختلف در ابعاد مختلف، به صورت تعاملی، برای پشتیبانی تصمیم اشاره دارد. پیچیدگی در حال رشد و حجم داده های مورد تجزیه و تحلیل، الزامات جدیدی را به سیستم های OLAP تحمیل می کند. در این مقاله قصد داریم مروری بر انواع سیستم های پردازش تحلیلی برخط، گزارشهای مربوطه و تازه های این حوزه داشته باشیم.
۸.

ارتباط تنوع هیئت مدیره و ویژگی های رفتاری هیئت مدیره با ریسک سقوط آتی قیمت سهام با توجه به کیفیت گزارشگری مالی

کلید واژه ها: ریسک سقوط آتی قیمت سهام کیفیت گزارشگری مالی تنو ع تحصیلات تنوع تصدی هیئت مدیر ه محافظه کاری مدیریت کوته بینی مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۹۱
این تحقیق با هدف بررسی ارتباط تنوع هیئت مدیره و ویژگی های رفتاری هیئت مدیره با ریسک سقوط آتی قیمت سهام با توجه به کیفیت گزارشگری مالی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تنوع تحصیلات و تنوع تصدی هیئت مدیره رابطه منفی و معنی داری با ریسک سقوط آتی قیمت سهام دارند؛ کوته بینی مدیریت رابطه مثبت و معنی داری با ریسک سقوط قیمت سهام دارد؛ اما رابطه محافظه کاری مدیریت معنی دار نیست. همچنین کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط تنوع هیئت مدیره (تصدی و تحصیلات) با ریسک سقوط آتی قیمت سهام تأثیرگذار است و آن را تقویت می کند. به علاوه کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه محافظه کاری با ریسک سقوط آتی قیمت سهام تأثیرگذار است؛ اما بر رابطه کوته بینی و ریسک سقوط آتی سهام تأثیرگذار نیست.
۹.

مدل سازی قیمت گذاری آپارتمانهای مسکونی در شهر تهران با استفاده از سیستم پویا

کلید واژه ها: دینامیک سیستم آپارتمان پیش بینی صنعت ساخت و ساز بازار مسکن ‏اقتصاد کلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۷۰
مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های اثر گذار و تفکر بر انگیز زندگی امروز شهری و همچنین موثر ترین مؤلفه ها در سیسیتم های اقتصادی- اجتماعی در جهان امروز، ویژگیهایی دارد که در طول زمان در حال تغییر شدید و دگرگونی هایی سریع است. با توجه به پیچیدگی و وجود معضلهای متعدد در بخش صنعت ساختمان، ساماندهی و ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضا در تمام مؤلفه های این بخش، از مهم ترین اهداف و برنامه های دولت به شمار می آید. این پژوهش به ساخت مدلی برای تحلیل بازار مسکن پرداخته و با اعمال سیاستها و سیناریوهای مختلف، نحوه قیمت گذاری و پیش بینی قیمت برای خانوارهای ایرانی در مسکن را به عنوان یک کالای اقتصادی ضروری و همچنین کاهش و بهبود نوسانهای اقتصادی را تحلیل میکند. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش تحقیق تلفیقی از سیستم های دینامیکی و اقتصادسنجی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تقاضای سرمایه ای مسکن در طول زمان سبب افزایش قیمت مسکن می شود و هر دو دارای روند یکسانی می باشند؛ که در نتیجه تمام فرضیات اثبات می شوند.
۱۰.

بررسی ارتباط بین تنوع هیات مدیره و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: تنوع هیات مدیره و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۸۸
هدف این پژوهش مطالعه بررسی تأثیر استقرار کمیته حسابرسی و دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر گزارشگری مالی متقلبانه می باشد. قابل ذکر است بازده زمانی در این پژوهش محدود به سال های 1390- 1397 می باشد، همچنین این پژوهش دارای دو فرضیه می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که استقرار کمیته حسابرسی و دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر گزارشگری مالی متقلبانه یعنی تجدید ارائه صورتهای مالی ناشی از انگیزه های متقلبانه مدیریت تأثیر معنادار و معکوسی دارد؛ اما تاثیر استقرار کمیته حسابرسی و دوگانگی وظیفه مدیر عامل (جدایی نقش) بر گزارشگری مالی متقلبانه بدون انگیزه های مدیریت معنی دار نیست.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹