رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری پاییز 1399 شماره 41 (جلد دوم)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر ریسک سقوط سهام و سرمایه گذاران نهادی بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

کلید واژه ها: ریسک سقوط سهام سرمایه گذاران نهادی بازده سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۷۲
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر ریسک سقوط سهام و سرمایه گذاران نهادی بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال های 1390 الی 1396 انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با 99 نمونه می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های مقطعی است و از حیث هدف کاربردی است. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار Eviews9 انجام شده است. نتایج نشان داد که بین ریسک سقوط قیمت سهام و بازده سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین سرمایه گذاران نهادی و بازده سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
۲.

امکان سنجی استفاده از سیستم تولید به هنگام در راستای دستیابی به تولید ناب درشرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

کلید واژه ها: تولید به هنگام تولید ناب آزمون ناپارامتری H- کراسکال والیس سطح موجودی بهره وری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۱۱
این تحقیق با هدف بررسی امکان سنجی استفاده از سیستم تولید به هنگام در راستای دستیابی به تولید ناب درشرکت مجتمع گاز پارس جنوبی صورت گرفته است. این پژوهش در حوزه حسابداری مدیریت بوده و ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه است. تحقیق حاضر بر اساس نوع هدف کاربردی و بر اساس روش، از نوع توصیفی تحلیلی است. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه های پژوهش از طریق پرسشنامه کتبی با 46 سوال جمع آوری شده است. برای تعیین میزان پایایی این پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب آلفای بدست آمده برای این پرسشنامه برابر 920/0 بدست آمد که قابل قبول و رضایت بخش است. در این پژوهش سؤالات پرسشنامه با مطالعه متون مختلف در زمینه تولید به هنگام و تولید ناب و نظر متخصصان و کارشناسان در چندین مرحله اصلاح و نهایی شد. بنابراین سؤالات پرسشنامه از اعتبار محتوایی لازم برخوردار است. جهت صحت و سقم فرضیه ها 150 پرسشنامه توزیع شده بین واحد های مالی، تولید، انبار و مدیریت مورد بررسی قرار گرفت. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS19 در دو سطح تجزیه و تحلیل شد و از آزمون ناپارامتری H-کراسکال والیس برای نمونه های مستقل فرضیات تحقیق استفاده گردید که نتایج بدست آمده حاکی امکان استقرار و پیاده سازی سیستم تولید بهنگام در راستای دستیابی به تولید ناب در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی بود (فرضیه اصلی) و همچنین امکان دریافت مواد اولیه و کالای مورد نیاز شرکت وجود دارد (فرضیه فرعی اول) و نیز شرکت می تواند نیاز به کالای درجریان ساخت خود را برطرف و موجودی مواد اولیه و کالای ساخته شده خود را کاهش دهد (فرضیه فرعی دوم).
۳.

بررسی روش تدریس حل مساله بر یادگیری ریاضی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر لردگان

نویسنده:

کلید واژه ها: حل مساله یادگیری ریاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۹۵
پژوهش حاضر به بررسی روش تدریس حل مساله بریادگیری ریاضی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر لردگان پرداخته است. در پژوهش حاضر جامعه ی آماری کلیه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر لردگان است و نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. بدین صورت که ابتدا شهر لردگان از لحاظ جغرافیایی تقسیم شد. از هر ناحیه جغرافیایی یک منطقه و از هر منطقه یک مدرسه در بین پنج ناحیه، به صورت تصادفی یک مدرسه و از آن مدرسه تعداد 60 دانش آموز انتخاب شدند. از بین 60 نفر به طور تصادفی 30 نفر در گروه آزمایش در یک کلاس و 30 نفر در گروه کنترل در کلاس دیگر قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد یادگیری استفاده شده است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات آزمون تحلیل کواریانس استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین روش تدریس حل مساله بریادگیری ریاضی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر لردگان اثرگذاری معناداری وجود دارد.
۴.

بررسی عوامل موثر بر شیوه های ابراز خشونت در تماشاگران و بازیکنان فوتبال

کلید واژه ها: فوتبال خشونت خشونت تماشاگران خشونت بازیکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۳۵
هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر شیوه های ابراز خشونت در تماشاگران و بازیکنان فوتبال است، در این مقاله از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی برای گرد آوری اطلاعات استفاده می شود، جامعه آماری این پژوهش 350 نفر از تماشاگران و بازیکنان فوتبال لیگ برتر استان گیلان در رده بزرگسالان در بازه زمانی فروردین تا تیرماه سال 1399 هستند که بدلیل شرایط بیماری کرونا از این تعداد 80 پرسشنامه تکمیل شده مورد بررسی قرار گرفت و حجم نمونه و میزان پایایی ابزار گرد آوری داده ها نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بصورت کلی 70 درصد (α=70%) محاسبه شده است و در پژوهش از روش توصیفی و کاربردی استفاده شده و روش نمونه گیری در دسترس است، برای انتخاب آزمون پارامتریک یا ناپارامتریک از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده گردید و همچنین ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته طبق مدل لیکرت است که برای جمع آوری اطلاعات بکار می رود و روایی پرسشنامه توسط استاد راهنما و اساتید مدیریت ورزشی تاییده شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Spss 22 و Smart Pls 3 برای تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان داد که همبستگی بین متغیرهای سن، جنسیت، وضعیت تحصیل، تأهل و اشتغال با خشونت به تأیید رسید. یافته ها حاکی از آن است رابطه تعاملی بین عوامل های فردی و شخصیتی، امنیتی، موقعیتی (محیطی)، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، اقتصادی و خدماتی و رفاهی با خشونت تماشاگران و بازیکنان فوتبال معنی دار است، بعبارتی دیگر همه این عوامل اثر معناداری برکاهش شیوه های ابراز خشونت در تماشاگران و بازیکنان فوتبال دارند که نشان می دهند با آموزش، برنامه ریزی دقیق و مدون توسط مسئولین ذیربط و رسانه ها می توان شیوه های ابراز خشونت در تماشاگران و بازیکنان فوتبال را به حداقل رساند.
۵.

رابطه درگیری شغلی و منابع شغلی با میل به گردش شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

کلید واژه ها: درگیری شغلی منابع شغلی میل به گردش شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۲۶۸
این پژوهش با هدف رابطه درگیری شغلی و منابع شغلی با میل به گردش شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان انجام شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی، از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی و همبستگی و از لحاظ ماهیت کمی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در سال 1398 بودند که تعداد آنها 140 نفر بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، حجم جامعه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد که پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها تعداد 110 نفر به پرسشنامه ها پاسخ صحیح دادند. گردش شغلی با پرسشنامه شادفر (1389)، درگیری شغلی با پرسشنامه شافلی و همکاران (2002) و منابع شغلی با پرسشنامه باباکاس و همکاران (2009) سنجیده شدند. یافته ها نشان داد که سطح منابع شغلی حدود 2/63%، میزان میل به گردش شغلی کارکنان تقریباً 4/67% و درگیری شغلی دارای سطحی به میزان 2/74% بود. نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیری تحت نرم افزار SPSS نسخه 25 نشان داد که بین درگیری شغلی و منابع شغلی با میل به گردش شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود داشت.
۶.

معیارهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران

کلید واژه ها: قضاوت اخلاقی تصمیم گیری اخلاقی اخلاق عدالت سوگیری رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۵ تعداد دانلود : ۴۲۳
این پژوهش با هدف یافتن معیارهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران انجام شد و بخشی از رساله دکتری محقق می باشد. محقق به بررسی و تحلیل مقاله های جدید و مرتبط با موضوع در کشورهای مختلف و همچنین به مطالعه نظریه های اندیشمندان متعدد در زمینه تصمیم گیری اخلاقی و عدالت اجتماعی پرداخت و برای تایید آنها از خبرگان کمک گرفت. این پژوهش توسعه ای می باشد و بر اساس استراتژی پیمایشی و مصاحبه اکتشافی انجام می شود. یافته ها نشان می دهد که عوامل موثر شامل: معیارهای سازمانی، عمومی، قانونی، حرفه ای، دینی، پس زمینه ویژگیهای شخصیتی و فیزیولوژیک و پس زمینه های محیطی شخص می باشد. مدیر بر اساس این معیارها به قضاوت اخلاقی می پردازد و قضاوت به صورت تصمیم اخلاقی بروز آشکار می شود. اعتبار شاخص ها از سوی خبرگان تأیید شده است و با اطمینان 95 درصد می توان گفت از سوی کل جامعه خبرگان مورد تأیید است. با استفاده از آزمون t ی ک نمونه ای، سطح اطمینان در این آزمون % 95 تعیین شده است. نتایج بدست آمده حاکی از قابلیت اطمینان بالای پرسشنامه 1 و قابلیت اطمینان نسبی پرسشنامه شماره 2 می باشد. محاسیه وزن شاخص ها نشان می دهد که مصالح دینی دارای کمترین وزن و پس زمینه های فردی دارای بیشترین وزن در بین شاخص ها بودند. این گوناگونی، برنامه ریزی و اقدامات زیادی را در زمینه های مختلف فردی و اجتماعی و سازمانی لازم می دارد تا کسانی تربیت گردند که در جایگاه مدیریت، تصمیم های اخلاقی بگیرند که نتیجه اش، برقراری عدالت اجتماعی مورد نظر چشم انداز ایران 1404 است.4
۷.

نقش فعالیت های فرهنگی در اصلاح و تربیت و بازگشت زندانی به زندگی (مورد مطالعه زندان مرکزی همدان)

کلید واژه ها: فعالیت های فرهنگی زندان مرکزی همدان خدمات اجتماعی مراقبت بعد از خروج بازگشت به زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۱ تعداد دانلود : ۹۴۸
هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش فعالیت های فرهنگی در اصلاح و تربیت و بازگشت زندانی به زندگی در زندان مرکزی همدان است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری پژوهش را زندانیان شرکت کننده در فعالیت ها و کلاس های آموزشی-فرهنگی زندان مرکزی همدان تشکیل می دادند که طی یک سال گذشته از زندان آزاد شده اند؛ از آنجا که امکان دسترسی به تمامی زندانیان آزاد شده فراهم نبود، لذا جامعه آماری این پژوهش، تمامی زندانیان زندان مرکزی همدان تعیین گردید که طی یک سال گذشته از زندان مرکزی همدان آزاد شده و جهت تشکیل پرونده به اداره خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج اداره کل زندان-های استان همدان مراجعه کرده اند؛ از این رو تعداد 209 نفر، به عنوان نمونه در دسترس در این پژوهش شرکت نمودند. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته در قالب طیف لیکرت بود؛ برای سنجش میزان پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ بر روی 22 نمونه مورد مطالعه استفاده شد که مقدار آن بیشتر از 7/0 اندازه گیری گردید. شیوه تحلیل اطلاعات آمار، توصیفی و استنباطی بود. نتایج به دست آمده از نرم افزار SPSS حاکی از آن بود که نقش فعالیت های فرهنگی زندان و ابعاد آن از جمله ارتقاء سطح آگاهی و دانش علمی زندانیان، پرکردن اوقات فراغت آنان، ارتقاء سطح ارزش های دینی و اخلاقی زندانیان، ارتقاء سطح سلامتی و تغییر نگرش زندانیان نسبت به جرم در اصلاح و تربیت و بازگشت زندانی به زندگی بالاتر از حد متوسط بود. فعالیت های فرهنگی زندان بیشتر منجر به تغییر نگرش زندانیان نسبت به جرم شده و کمترین تأثیر آن مربوط به ارتقاء سطح سلامتی بود. در رتبه بندی نقش های
۸.

شناسایی و دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM) با استفاده از روش های MCDM

کلید واژه ها: MADM MCDM MODM بی مقیاس کردن تابع مطلوبیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۵ تعداد دانلود : ۴۷۷
تصمیم گیری چند معیاره یک چارچوب نوید بخش برای ارزیابی مسائل چند بعدی، متناقض و ناسازگار است. انسان در زندگی روزمره خود تصمیمات بسیاری می گیرد. این تصمیمات از مسائل شخصی و فردی تا مسائل بزرگ و کلان را شامل می شود. در اکثر مسائل تصمیم سازی، عموما اهداف و عوامل متعددی مطرح است و فرد تصمیم ساز سعی می کند که بین چند گزینه موجود (محدود یا نامحدود) بهترین گزینه را انتخاب نماید. انسان به طور ناخواسته در شبانه روز تعداد زیادی از این گونه تصمیمات می گیرد که برخی از آنها به دلیل هزینه بالای خطا در آنها، نیاز به بررسی و دقت بیشتری دارند. غالباً تصمیم گیری در محیط های پیچیده ناپایدار یکی از مسائل بسیار مهم به شمار می رود. در این موارد تصمیم گیرندگان با گزینه هایی متفاوت که تحت تاثیر معیارهای مختلفی از جمله محیط داخلی و خارجی سازمان متأثر می شوند روبرو می باشند که در این صورت استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره به عنوان ابزارهایی کارا در جهت اخذ تصمیم، مناسب می باشند. مباحث تصمیم گیری های چند معیاره یک بخش مهم از دانش تصمیم گیری مدرن را تشکیل می دهد. این مباحث به طور گسترده در زمینه های متعددی مانند اجتماعی، اقتصادی، نظامی، مدیریتی و ... به کار می رود. ما در این مقاله سعی نموده ایم تا توسط روش SAW و همچنین با توجه به نظر خبرگان که به شاخص های تعیین شده، با دو مولفه ی الف) سهولت محاسبات و ب) فراوانی استفاده و اختصاص وزن 0.5 به هرکدام از شاخصه ها و به عبارتی دیگر تعداد گام های کمتر و راحتی انجام محاسبات با میزان تکرار و به کارگیری یک روش خاص در تعاملات و تحقیقات گوناگون که از اهمیت یکسان برخوردار هستند، توانسته ایم تکنیک های تصمیم گیری را به روش MADM شناسایی و سپس دسته بندی نماییم.
۹.

تأثیر عوامل عاطفی بر واکنش های رفتاری مشتری به تبلیغات شخصی شده آنلاین با نقش میانجی مولفه های نظریه انتخاب عقلایی

کلید واژه ها: تبلیغات شخصی شده آنلاین نظریه انتخاب عقلایی واکنش رفتاری عوامل عاطفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۳۳۶
پژوهش حاضر به تعیین تاثیر عوامل عاطفی بر واکنش های رفتاری مشتریان به تبلیغات شخصی شده با نقش میانجی مولفه های نظریه انتخاب عقلایی پرداخته است؛ بنابراین جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مشتریان برند هاکوپیان در شهر تهران می باشند. نمونه گیری در این تحقیق، به روش غیرتصادفی در دسترس با حجم نمونه 384 نفر بر اساس فرمول کوکران انجام گردیده است. جهت سنجش روایی از فرم خبرگان و محاسبه شاخص های cvi و cvr استفاده شد و سنجش پایایی با استفاده از معیارهای اندازه گیری مدل که شامل روایی سازه، روایی همگرا، روایی واگرا، پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ و پایایی شاخص بوده و با نرم افزار اسمارت 3pls محاسبه گردید. پژوهش از نوع کمّی بوده و پیمایشی است. همچنین هدف، آزمون فرضیه است. جهت گیری پژوهش کاربردی و از میان انواع پژوهش های توصیفی، از نوع علّی می باشد. نتایج نشان داد ابزار مورد استفاده دارای روایی و پایایی لازم می باشد. نتایج نهایی حاکی از آن است که نظریه انتخاب عقلایی باعث تغییر در باورهای مشتریان در تبلیغات شخصی شده می شود و به ایجاد یک رفتار خاص کمک می کند. لذا در نظر گرفتن اهمیت حریم خصوصی و هزینه های ادراک شده از شخصی سازی نشدن باعث می شود مشتری احساس امنیت داشته و به تبلیغات شخصی شده هاکوپیان اطمینان کند؛ زیرا اگر مشتری در تبلیغات شخصی شده احساس رضایت و امنیت داشته باشد می تواند با اطمینان کامل به خرید محصول بپردازد. لذا باید اطمینان حاصل کند که بدون حمایت تبلیغات شخصی شده هاکوپیان متضرر می شود و این دید باعث می شود به تبلیغات شخصی شده شرکت توجه نماید.
۱۰.

ارزیابی نقش گرایش به یادگیری، اعتماد و تعهد کارکنان بر اثربخشی خدمات لجستیک

نویسنده:

کلید واژه ها: گرایش به یادگیری اثربخشی خدمات لجستیک اعتماد و تعهد کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۲۴۷
پیشرفت های علمی و فناورانه، رقابت شدید، عدم اطمینان اقتصادی سازمان ها، جایگاه یادگیری در سازمان را به عنوان یکی از راهکارهای رویارویی منطقی با شرایط متغیر کنونی ارتقا داده است. بطوریکه در اداره سازمان به نحوی مناسب، موثر و کارآمد، باارزش ترین و ضروری ترین نیاز سازمانها منابع انسانی آن سازمان می باشد. از طرفی یکی از مهمترین نیازهای کارکنان در سازمان، برقراری اعتماد میان آنها و مدیر می باشد وجود سطوح بالای اعتماد در سازمان باعث ایجاد هزینه های پایین ارزیابی و دیگر مکانیزم های کنترل خواهد بود و کارکنان خود را کنترل و دارای انگیزه های درونی خواهند بود. در مطالعه حاضر، ما از این نظریه استفاده کردیم تا ارزیابی کنیم که چگونه تعهد، اعتماد و جهت گیری یادگیری بر اثربخشی خدمات لجستیک در نمایندگیهای ایران خودرو استان گلستان تأثیر می گذارد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بود بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان نمایندگی های فعال ایران خودرو در استان گلستان به تعداد 724 نفر بوده و با مراجعه به جدول گرجسی مورگان تعداد 260 نفر بصورت تصادفی خوشه ای بعنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد یانا و همکاران (2018) می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار لیزرل Lisrel8.8 جهت تحلیل عامل تأییدی و مدلسازی معادلات ساختاری برای ارزیابی و آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی داری گرایش به یادگیری بر اثر بخشی خدمات لجستیکی، اعتماد و تعهد کارکنان بوده و اینکه گرایش به یادگیری هم بطور مستقیم و هم بطور غیر مستقیم از طریق متغیر های واسطه اعتماد و تعهد بر اثر بخشی خدمات لجستیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹