رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم پاییز 1400 شماره 74 (جلد اول)

مقالات

۱.

بهره گیری از مدل تصمیم گیری چند معیاره ویکور جهت ارزیابی و اولویت بندی توانمندی منابع انسانی بخش های مختلف شهرداری تهران

تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۵۰
هدف تحقیق حاضر رتبه بندی بخشهای مختلف اداری شهرداری تهران با رویکرد تکنیک چند معیاره ویکور می باشد. برای سنجش توانمند سازی کارکنان از پرسشنامه ی استاندارد توانمندسازی اسپریتزر استفاده شده است. این مدل، چارچوب های ارائه می نماید که تمامی شاخص های توانمند سازی نیروی انسانی را در بر می گیرد. این ابزار به جهت پایش توانمندی کارکنان، مؤثر می باشد که توانمندی کارکنان را در پنج بُعد احساس موثر بودن، احساس اعتماد، احساس خودمختاری، احساس معنی داری، احساس شایستگی، بر اساس مقیاس لیکرت اندازه گیری می کند. از نظر روش تحقیق کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات پیمایشی – تحلیلی می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جهت رتبه بندی ادارات شهرداری تهران با بهره گیری شاخص توانمند سازی از تکنیک چند معیاره ویکور استفاده گردید. خروجی رتبه بندی ادارات شهرداری تهران نشان می دهد که گزینه 6A (بخش توسعه سرمایه انسانی) در اولویت اول، گزینه 7A(بخش امور اجتماعی و فرهنگی) در اولویت دوم، گزینه 4A (بخش مالی و اقتصاد شهری) در اولویت سوم، گزینه 6A(بخش فنی و عمرانی) در اولویت چهارم، گزینه 1A (بخش حمل و نقل و ترافیک) در اولویت پنجم، گزینه 2A (بخش شهرسازی و معماری) در اولویت ششم و در نهایت گزینه 3A (بخش خدمات شهری و محیط زیست) در اولویت آخر قرار گرفتند. در نهایت پیشنهاداتی متناسب با خروجی های مدل ارائه شده است.
۲.

بررسی استراتژیها و رویکردهای موثر بر توسعه پایدار ساختمانهای سبز شهری (مورد مطالعه: شهرداری تهران)

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۵
پژوهش حاضر به بررسی استراتژیها و رویکردهای موثر بر توسعه پایدار ساختمانهای سبز شهری در شهرداری تهرانمی پردازد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل، کلیه مدیران شهردای تهران می باشند. حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 92 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. روایی ابزار تحقیق با استفاده نظرجمعی از صاحب نظران و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی تحقیق 0.848 تایید شد. داده ها نیز با بهره مندی از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار SMARTPLS تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که محیط توسعه بازار ساختمان سبز بر ارزش زیست محیطی، مشارکت اجتماعی و ارزش اقتصادی ساختمان سبز تاثیر مثبت داشته است. بعلاوه تاثیر متغیرهای مشارکت اجتماعی از ساختمان سبز و ارزش اقتصادی ساختمان سبز بر توسعه پایدار ساختمان سبز نیز معنادار بوده است همچنین نتایج نشان داد ارزش زیست محیطی ساختمان سبز بر توسعه پایدار ساختمان سبز تاثیر مثبت داشته است.
۳.

تأثیر نوسانات تحقق یافته سود در بازار سهام اسلامی بر انتظار بازار از سود های آتی

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۱
انتظارات از آینده ی بازار و سود های آتی تشکیل دهنده ی استراتژی سرمایه گذاران برای ورود به بازار می باشد. هدف اصلی در این پژوهش بررسی اثر گذاری محتوی اطلاعاتی سود پیش بینی شده بر انتظارات بازار از سود های آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره ی زمانی انتخاب شده برای این پژوهش 10 ساله طی سال های 1388- 1397 می باشد. برای بررسی روابط بین متغیرها در پژوهش حاضر از روش اقتصاد سنجی پانل دیتا و کلیه آزمونهای مربوطه استفاده می شود و در نهایت نتیجه گیری می شود که همچون اقلام تعهدی، ارزش بازار به ارزش دفتری، ریسک سیستماتیک، نسبت سود تقسیمی به سود قبل از اقلام غیر مترقبه، اختلاف سود محقق شده و سود برآورد شده و در نهایت اهرم مالی دارای تاثیر معنی دار بر بازده غیر نرمال انباشته در بازار اسلامی می باشند. تأثیر شوک ها بر فرایند نوسانات بازده سهام دارای اثر طولانی مدت است که امکان پذیر بودن قیمت گذشته را در پیش بینی تغییرات قیمت در آینده نشان می دهد. همچنین، یافته ها نشان می دهد که نوسانات عقب مانده خود تأثیر بسیار بیشتری بر نوسانات مشروط تحقق یافته فعلی دارد تا نوسانات متقابل بازار متقابل در همه جفت و نتیجه یکپارچگی ضعیف درون ارزشهای اسلامی است.
۴.

ارتباط خصیصه های کمیته حسابرسی بر گزارشگری یکپارچه

تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۴۷
شرکت ها امروزه نیاز به یک سیستم گزارشگری دارند که شامل اطلاعات مالی و غیرمالی در کنار هم بوده و همچنین از اختصار کافی نیز برخوردار باشد. از طرفی نظارت بر درستی این گزارشات نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده و برای این منظور وجود کمیته حسابرسی که توانایی بررسی و نظارت بر این گزارشات را داشته باشد از ضروریات می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط خصیصه های کمیته حسابرسی بر گزارشگری یکپارچه است. روش پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش حذف سیستماتیک 100 شرکت در بازه زمانی 1391 تا 1398 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. همچنین فرضیه ها نیز بر اساس آزمون رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار Excel و Eviews تجزیه و تحلیل انجام شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد، بین اندازه کمیته حسابرسی، تعداد جلسات کمیته حسابرسی و گزارشگری یکپارچه رابطه معنادار وجود دارد و همچنین با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان کرد بین تخصص مالی کمیته حسابرسی، استقلال اعضا کمیته حسابرسی و گزارشگری یکپارچه رابطه معنادار وجود دارد. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده مدیران شرکت های بورسی و غیربورسی، سهامداران، سرمایه گذاران قرار گیرد.
۵.

رابطه ورشکستگی با بیش ارزشیابی سهام، مدیریت سود و محافظه کاری

تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۶۱
این پژوهش به بررسی رابطه ورشکستگی با بیش ارزشیابی سهام و مدیریت سود و محافظه کاری حسابداری پرداخته است. متغیر وابسته پژوهش، ورشکستگی و متغیرهای مستقل پژوهش، شامل نماینده های بیش ارزشگذاری سهام (نسبت بهای هر سهم به سود هر سهم تأخیری و نسبت بهای هر سهم به ارزش هر سهم تأخیری) و نماینده مدیریت سود (تعهدات اختیاری) و نماینده محافظه کاری (معیار گیولی و هاین برای محافظه کاری غیرشرطی بر پایه اقلام تعهدی) است. روش پژوهش از نوع کاربردی و روش آماری بکار رفته شامل الگوی رگرسیون OLS با اثرات ثابت است. نمونه آماری پژوهش شامل 526 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 تا 1399 است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مورد بررسی در این بازه زمانی، ورشکستگی با بیش ارزشیابی سهام (به طور متوسط) و مدیریت سود (به طور ضعیف) رابطه منفی معنی داری دارد ولی با محافظه کاری رابطه معنی داری ندارد. همچنین اندازه شرکت و تغییر حسابرس و گردش موجودی کالا بر ورشکستگی مؤثر نیست اما ورشکستگی با نوع موسسه حسابرسی (به طور ضعیف) رابطه منفی معنی داری دارد.
۶.

بررسی تأثیر بازاریابی تجربی و دلبستگی به برند بر تعهد به برند در بین مشتریان بانک سپه

تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
برند بانک سپه به عنوان نخستین بانک دولتی ایرانی، نقش محوری در رفتار مشتریان بانکهای ایرانی ایفا می کند بانک سپه با ایجاد روابط قدرتمند بین مشتری و برند خود، تأثیر شگرفی بر توسعه صنعت بانکداری در ایران گذاشته است. ایجاد چنین روابط قدرتمندی موجب شکل گیری پیوندهای احساسی عمیق و در نهایت عشق به برند بین مشتریان بانک سپه و برند سپه شده است. ایجاد و تقویت پیوندهای قدرتمند عاطفی، مشریان را به مدافعانی سرسخت برای برند تبدیل می کند که نتیجه آن ایجاد سرمایه ای هنگفت برای بانک سپه است که باعث شده بانک سپه در زمره یکی از بهترین بانکهای خاور میانه قرار گیرد. در این پژوهش، با استفاده از مدلی تحقیقاتی، تأثیر بازاریابی تجربی بر تعهد به برند با درنظرگرفتن متغیرهای میانجی دلبستگی به برند، اعتماد به برند و وفاداری به برند در بین مشتریان بانک سپه، با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری بررسی شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود. پاسخ پرسشنامه ها از میان 384 نفر مشتریان بانک سپه جمع آوری شد. روایی پرسشنامه از طریق مبانی نظری و نظر خبرگان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. یافته های پژوهش نشان دادند بازاریابی تجربی در دلبستگی مشتری به برند، وفاداری مشتری به برند و اعتماد مشتری به برند در بانک سپه تأثیرگذار است و موجب تعهد مشتری به برند سپه میشود. پیشنهاد میشود سایر بانک ها، بانک سپه را در برند سازی و بازایابی تجربی الگو قرار داده تا شاهد رشد و شکوفایی صنعت بانکداری کشور باشیم.
۷.

بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و فرهنگ سازمانی در اپیدمی کرونا (مورد مطالعه: شعب بانک ملی ایران شهر اصفهان)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۱
امروزه با اپیدمی بیماری کرونا در بسیاری از سازمان ها، فشارهای عصبی و روانی به درجات گوناگونی وجود دارد. یکی از پیامدهای این عوامل فرسودگی شغلی است. کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی های فردی شاغل می تواند بر بهداشت روانی افراد شاغل تاثیر بگذارد. از سوی دیگر دوام و بقاء هر سازمان به فرهنگ افراد آن سازمان بستگی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی است؛ زیرا دستیابی به توانمندی فرهنگ سازمانی به پدید آوردن و پایدار ماندن پیوند روانی و تعهد افراد به ارزش های سازمان وابسته است. این تحقیق در بین کارکنان بانک ملی ایران شهر اصفهان انجام شد. روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای و روش های آماری همچون آزمون کولموگروف - اسمیرنف، رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها در پژوهش حاضر پرسشنامه است که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که رضایت بخش و قابل قبول می باشد. داده های جمع آوری شده به کمک دو نرم افزار SPSS و LISREL تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد بین فرسودگی شغلی و فرهنگ سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین فرسودگی شغلی بر روی ابعاد فرهنگ سازمانی تاثیر معکوس دارد و می تواند باعث تضعیف فرهنگ سازمانی شود.
۸.

اثر گزارشگری مسئولیت اجتماعی بر رتبه اعتباری شرکت

تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۳۰۵
مسئولیت اجتماعی شرکت ها وگزارش فعالیت های مرتبط با آن در سال های اخیر رو به رشد بوده و به امری رایج تبدیل شده است. گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت با جنبه های اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و محیطی شرکت ارتباط دارد. از طرفی می دانیم که رتبه اعتباری بالای شرکت باعث جذب سرمایه و جلب اعتماد سرمایه گذاران می گردد و با مقایسه ریسک اعتباری آن ها باعث سهولت در تصمیم گیری آنان می شود. لذا مطالعه حاضر به دنبال بررسی اثر گزارشگری مسئولیت اجتماعی بر رتبه اعتباری شرکت می باشد. اگرچه تاکنون پژوهش های متعددی در رابطه با گزارشگری مسئولیت اجتماعی انجام شده، اما پژوهشگران اثر گزارشگری در این زمینه را بر رتبه اعتباری شرکت مورد بررسی قرار نداده اند و اثر گزارشگری بر رتبه اعتباری در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. مطالعه حاضر با استفاده از روش اسنادی و با رویکرد توصیفی به بررسی اثر گزارشگری مسئولیت اجتماعی بر رتبه اعتباری شرکت می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که می توان گزارشگری مسئولیت اجتماعی را به عنوان یک ویژگی کیفی برای شرکت و حتی یک ابزار نوآورانه در نظر گرفت که بر رتبه اعتباری آن شرکت موثر خواهد بود.
۹.

جایگاه کارآموزی در توسعه مهارت الکترونیکی

تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۷
هدف: بسیاری از کارفرمایان حالت های کاری مجازی را برای کارهای مبتنی بر پروژه آزمایش می کنند. کارآموزی مجازی یکی از این شیوه ها است که در سراسر جهان محبوبیت فزاینده ای پیدا می کند، به ویژه کارآموزی های الکترونیکی که مستلزم کار از راه دور با کارفرمایان است. با این حال، در مورد میزان کارآموزی های الکترونیکی فرصت های یادگیری برای چنین کارآموزان الکترونیکی اندک است. طراحی/روش شناسی/رویکرد: مطالعه حاضر تجربیات راهنمایی را در یک نمونه مقطعی از 30 کارآموز الکترونیکی که برای شرکت های مختلف کار می کنند، مورد بررسی قرار داد. داده ها با استفاده از یک نظرسنجی آنلاین در دو مرحله گردآوری داده ها جمع آوری شد. یافته ها: طول دوره های کارآموزی الکترونیکی باعث افزایش رضایت مربیگری نشد، اما احتمال اینکه کارآموزان الکترونیکی دارای مربی باشند، هرچه مدت کارآموزی های الکترونیکی بیشتر باشد، بیشتر است. مشاوره صرف نظر از ساعات کار در هفته ارائه می شد. مربیگری باعث افزایش مهارت های گزارش شده، به ویژه در ارتباط با مهارت های ارتباطی و توانایی آنها در تفکر استراتژیک در مورد مشکلات می شود. علاوه بر این، کارآموزان الکترونیکی تحت راهنمایی بیشتر فرصت همکاری و کمک به دیگران را داشتند. آنها همچنین فرصت هایی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات، دانش و تجربیات داشتند. محدودیت ها/پیامدهای تحقیق: این مطالعه کارآموزانی را از استان های مختلف استخدام کرد. تفاوتهای بالقوه مرتبط فرهنگی به عنوان بخشی از این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفت. مفاهیم کاربردی: نتایج نشان می دهد که مزایای راهنمایی مشاهده شده در رابطه با کارآموزی های سنتی را می توان در کارآموزی های الکترونیکی تقویت کرد. کارآموزی های الکترونیکی فرصتی است برای مدیران و کارکنان، صرف نظر از اندازه شرکت، برای تبدیل شدن به مربی؛ بنابراین کارآموزی های الکترونیکی نشان دهنده یک فرصت یادگیری و توسعه مهارت های کاربردی و همچنین کاربردی کار است که گزینه های اضافی را برای بسیاری از کارآموزان و سازمان ها ایجاد می کند. اصالت/ارزش: شواهد نشان می دهد که راهنمایی در حال تبدیل شدن به یک ویژگی منظم برای کارگران مجازی و موقت مانند کارآموزان الکترونیکی است که بسیاری از آنها برای پروژه های کوتاه مدت استخدام می شوند. از آنجا که کار از راه دور به یک روش استاندارد تبدیل شده است، کارآموزی های الکترونیکی در حال افزایش است-و شایسته مطالعه بیشتر به منظور ترویج بهترین شیوه ها است.
۱۰.

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر چسبندگی هزینه: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۳۱
چسبندگی هزینه وضعیتی است که مدیران تمایل به افزایش ظرفیت تولید بهنگام مواجه با افزایش فروش بوده اما در صورت کاهش تقاضا مایل به کاهش ظرفیت های بلا استفاده خود نیستند. در اصلاح به این پدیده چسبندگی هزینه نیز گفته می شود. در این پژوهش هدف بررسی تاثیر مولفه ی سرمایه اجتماعی بر رفتار نامتقارن هزینه ها می باشد. بدین منظور شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1398 مشتمل بر 98 شرکت یا بعبارت دیگر 1666 سال – شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آزمون فرضیه این پژوهش نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و چسبندگی هزینه ها وجود دارد به عبارت دیگر افزایش سرمایه اجتماعی موجب افزایش چسبندگی هزینه ها می شود. از نتیجه این پژوهش می توان استنباط نمود تصمیمات مدیران در زمانی که مولفه های سرمایه اجتماعی افزایش می یابد تغیر می کند. در واقع با افزایش سرمایه اجتماعی، مدیران تمایل کمتری برای کاهش هزینه ها در دوره های رکود دارند چراکه ایشان وجود هنجار های مشارکتی قوی بیرونی را درک کرده و تصمیمات خود را در راستای اجتناب از مجازات های اجتماعی بنا می دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵