مطالب مرتبط با کلید واژه

رفتار مصرف کننده


۱.

بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر رفتار خرید در فروشگاه های پوشاک با استفاده از مدل معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاکتیک های بازاریابی ارتباطی رضایت ارتباطی رفتار خرید رفتار مصرف کننده لیزرل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲۴
مقاله حاضر تحقیقی میدانی است که هدف از آن بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر رفتار خرید در بخش های خدماتی می باشد. نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که انتخاب تاکتیک های بازاریابی ارتباطی می توانند بر روی رفتار مصرف کننده اثر بگذارند. پژوهش حاضر به دنبال ارائه و آزمون مدلی در حوزه تاثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر رفتار خرید می باشد. جامعه ی تحقیق، مشتریان فروشگاه های ماکسیم در استان تهران می باشد که به روش نمونه گیری دسترس، 90 نفر از مشتریان به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا به بررسی قابل قبول بودن مدل نظری از طریق نرم افزار لیزرل پرداخته شد. نتایج نشان داد که مدل برای جامعه آماری قابل استفاده می باشد. بخش بعدی تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون همبستگی انجام گرفت. نتایج نشان داد که تاکتیک های بازاریابی ارتباطی )ارتباطات، شخصی سازی و رفتار ترجیحی( ارتباط معناداری با تمایل مشتری به ادامه خرید دارند و بین تاکتیک پاداش و تمایل مشتری به ادامه خرید ارتباط معناداری وجود نداشت. همچنین نتایج نشان داد که تاکتیک های بازاریابی ارتباطی تاثیر مثبتی روی رضایت ارتباطی، اعتماد، تعهد ارتباطی و رفتار خرید دارد. این مطالعه می تواند به فروشگاه های خرده فروشی جهت هرچه اثر بخش ترکردن و ارزیابی تاکتیک های بازاریابی ارتباطی کمک کند.
۲.

رابطه بین میزان باروری کل با توسعه اقتصادی و اجتماعی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: رفتار مصرف کننده جمعیت خانوار اقتصاد، باروری نرخ موالید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸۵ تعداد دانلود : ۳۱۹۹
"طرح مساله: در این مطالعه رشد جمعیت و سطح باروری و ارتباط آن با توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران مورد بحث قرار می گیرد. روش: روش بررسی در این مطالعه تلفیقی از روش کتابخانه ای و تحلیل ثانویه است و داده های جمعیتی و آماری از نشریات سازمانهای جهانی از قبیل صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، یونیسف، بانک جهانی و مرکز آمار ایران اخذ و با بهره گیری از نرم افزار spss، ارتباط بین متغیرهای طرح شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که هر اندازه سطح توسعه یافتگی کشوری بالا باشد به همان اندازه میزان زاد و ولد و در نتیجه رشد جمعیت آن کشور کمتر است. نتایج: رابطه بین توسعه یافتگی و نرخ زاد و ولد همان گونه که در این پژوهش نشان داده شده است یک رابطه معکوس می باشد؛ یعنی در مناطق محروم جهان و در سطح ایران و استانهای کشور این رابطه به خوبی نمایان است. استانهای برخوردار از رفاه و توسعه، شاهد میزان رشد جمعیت کمتری هستند. "
۳.

ارزیابی تمایلات(ترجیحات)مشتریان در فرایند تصمیم گیری خرید کالاهای خارجی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

مطالعه عوامل موثر بر ترجیح مشتریان درانتخاب یک تلویزیون با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( مطالعه موردی : شهر اصفهان )(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی رفتار مصرف کننده ترجیح نام تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۵۳
این پژوهش به صور پیمایشی به بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک تلویزیون در شهر اصفهان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی می پردازد . پس از بررسی ادبیات مرتبط با موضوع ، هفت معیار کیفیت صدا ، کیفیت تصویر ، زیبایی ظاهری تلویزیون ، شهرت و اعتبار نام تجاری ، قیمت ، داشتن ضمانت نامه و خدمات پس از فروش و داشتن امکانات متنوع هنگام با تکنولوژی روز به عنوان مهمترین عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک تلویزیون مشخص شده است . مساله تصمیم گیری در سه سطح به صورت سلسله مراتبی ساختار داده شده و تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار انتخاب خبره انجام شد ...
۵.

نقش اخلاق در رفتار مصرف کننده

کلید واژه ها: اخلاق تصمیم گیری رفتار مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰۸ تعداد دانلود : ۳۴۸۵
امروزه شاهد توجه روزافزونی نسبت به نقش اخلاق در زمینه تصمیم گیری خرید و رفتار مصرف کننده در سطح بین المللی می باشیم . لذا در این مقاله سعی شده است با استفاده از رویکردهای گوناگون و عمده ترین تئوری ها و مدل های مطرح شده در این زمینه (شامل تئوری هانت - ویتل ، مدل موضوع - مخاطره - قضاوت ، تئوری عمل مدلل) به بررسی نحوه اتخاذ تصمیمات اخلاقی در زمینه خرید بپردازیم .
۶.

مصرف کنندگان چگونه رنگ ها را انتخاب می کنند

کلید واژه ها: رفتار مصرف کننده رفتار استراتژی بازاریابی طراحی محصول نشان مدیریت محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۴ تعداد دانلود : ۷۴۱
دست اندرکاران بازاریابی احتمالا می دانند که رنگ محصولات نقش مهمی در تصمیم خرید مصرف کنندگان ایفا می کند، اما شاید با تحقیقات تجربی در این زمینه چندان آشنا نباشند. هدف این مقاله عبارتست از کاربرد چارچوب یادگیری ارتباطی در ادبیات موضوع رنگ، برای کمک به شناخت نحوه انتخاب رنگ ها از سوی مصرف کنندگان...
۸.

اثرات ارتباط پایدار بر رفتار مصرف کننده

نویسنده:

کلید واژه ها: سبک زندگی رفتار مصرف کننده مشترکان تلفن همراه کد اجتماعی فضای فردگرایانه فاصله زمان- مکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۱۴
این مقاله بر اساس مشاهدات نگارنده و مصاحبه های موردی به طور کلی در این خصوص بحث می کند که چگونه تلفنهای همراه سبک زندگی ایرانیان را تغییر داده اند، به عنوان تسریع کننده بروز رفتارهایی منزجر کننده عمل کرده اند، و نیز چگونه در ایجاد نوع تازه ای از رفتار مصرف کننده و ارتباطی تأثیر گذاشته اند. مقاله به بررسی ایجاد کدهای کاملا جدید اجتماعی در ایران بوسیله رفتار مردم می پردازد. در این مقاله این مسئله مورد توجه قرار خواهد گرفت که چگونه امکان استفاده از یک تلفن همراه، حداقل در مراحل اولیه نفوذ در جامعه، به یک ارزش اجتماعی تبدیل می شود. مقاله به تناقضات موجود میان رفتار فردی و استفاده از تلفن همراه در مکانهای عمومی می پردازد که به معنی صحبت کردن در جایی است که افراد دیگر می توانند آنرا بشنوند. مقاله برخی موضوعات را در خصوص ماهیت تغییر یابنده سبک زندگی ایرانیان مورد توجه قرار می دهد که به خاطر ورود تلفنهای همراه به بازار مصرف ایران بروز کرده است: اینکه آیا مردان بر خلاف استفاده از تلفنهای ثابت، بیشتر از زنان وقت خود را با صحبتهای تلفنی میگذرانند؛ اینکه آیا استفاده از تلفنهای همراه فقط به گروههای سنی مشخصی اختصاص دارد؛ اینکه آیا طبقه و ثروت در تملک تلفنهای همراه نقشی اساسی دارد یا نه؛ و اینکه آیا گسترش فرهنگ استفاده از تلفنهای همراه موجب کاهش استفاده از باجه های تلفن همگانی خواهد شد یا نه. مقاله خاطرنشان می کند که تلفن همراه با از بین بردن سلسله مراتب قدیمی موجب ایجاد فضای فردگرایانه گسترده تری میگردد: امکان انجام مکالمات خصوصی تر را فراهم می کند؛ هیچ کس نمی تواند انواع ارتباطات راه دور را کنترل نماید؛ و تلفن دیگر جزو دارایی های سازمانهای دولتی محسوب نمی شود. در عصر تلفنهای همراه، این افراد، و نه جامعه، هستند که نقش اصلی را ایفا می کنند.
۹.

بازاندیشی مصرف کننده یا مصرف تظاهری در ارتباطات سیار

نویسنده:

کلید واژه ها: رفتار مصرف کننده مشترکان تلفن همراه کد اجتماعی فضای فردگرایانه فاصله زمان– مکان مصرف تظاهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۲
این مقاله به بررسی و تحلیل بازاندیشی مصرف کنندگان و مصرف تظاهری آنان در محیط ارتباطات سیار می پردازد. تلفن همراه با عنوان وسیله ارتباطی ‏سیار و همراه موجب بازاندیشی مصرف کننده و همچنین بروز رفتارهای تظاهری در بین آنان شده است. در این مقاله استدلال می شود که چگونه مصرف ‏کننده ایرانی تلفن همراه نوع تازه ای از رفتار مصرف کننده را به نمایش گذاشته و چگونه امکان استفاده از تلفن همراه به ارزشی اجتماعی تبدیل شده ‏است. در این مقاله برخی موضوعات در خصوص ماهیت تغییر یابنده سبک زندگی ایرانیان مورد توجه قرار می گیرند که به خاطر ورود تلفن های همراه ‏به بازار مصرف ایران بروز کرده است: اینکه آیا مردان بیشتر از زنان وقت خود را با صحبت های تلفنی می گذرانند؛ اینکه آیا استفاده از تلفن های همراه ‏فقط به گروه های سنی مشخصی اختصاص دارد؛ اینکه آیا طبقه و ثروت در تملک تلفن های همراه نقشی اساسی دارد یا نه؛ و اینکه آیا گسترش فرهنگ ‏استفاده از تلفن های همراه موجب کاهش استفاده از باجه های تلفن همگانی خواهد شد؟ نویسنده خاطرنشان می کند که تلفن همراه با از بین بردن سلسله ‏مراتب قدیمی موجب ایجاد فضای فردگرایانه گسترده تری می گردد.‏
۱۰.

رابطه بین استفاده از تصاویر ورزشی در تبلیغات و رفتار مصرفی تماشاچیان مسابقات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات رفتار مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۷۸
تحقیق حاضر به بررسی رابطه استفاده از تصاویر ورزشی در تبلیغات و رفتار مصرف کننده به انجام رسید. جامعه تحقیق مورد نظر، تماشاگران مسابقات ورزشی شهر تهران بودند. نمونه آماری از طریق نمونه گیری چند مرحله ای به دست آمد. به این منظور تعداد 300 نفر در این تحقیق شرکت داشتند. روش تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی – همبستگی و روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه صورت گرفت. به این منظور، از پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه علمدارلو (1377) با تجدید نظر متخصصان در این تحقیق استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از تصاویر ورزشی نسبت به تصاویر غیرورزشی به طور معنی داری با رفتار مصرف کننده ارتباط دارد. در حقیقت عامل مهمی در فرایند خرید مصرف کننده محسوب می شود. نتیجه ارتباط بین عوامل فردی رفتار مصرف کننده و استفاده از تصاویر ورزشی نشان داد که استفاده از تصاویر ورزشی با رفتار مصرفی افراد با تحصیلات بالا و پردرآمد ارتباط معنی داری دارد. باتوجه به نتایج این تحقیق و مطابقت آن با فواید عینی به دست آمده از استفاده از تصاویر ورزشی در شرکت های بزرگ و به طبع آن کسب درآمدهای بالا از این طریق می توان راهکارهای مناسبی به بازاریابان فعال شرکت های داخلی جهت تبلیغ از طریق ورزش و افتخارات ورزشی برای اثربخشی بیشتر با صرفه هزینه های کمتر ارائه داد.
۱۱.

مروری بر الگوهای اقتصاد اسلامی

نویسنده: مترجم:

کلید واژه ها: روش علمی رفتار مصرف کننده نظام اقتصادی رفتار اقتصادی تحلیل اقتصادی نظریه اقتصاد اسلامی رفتار تولید کننده بازار و توزیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۹۷
در این مقاله نویسنده درصدد تحلیل اقتصادی نظام اسلامی در عرصه اقتصاد به منظور ارائه تصویری کلی از این نظام و تبیین روش های کلی این نظریات است. نویسنده پیش از مرور بر نظریات اقتصاد اسلامی چارچوب قانونی و اخلاقی نظام اقتصادی اسلام را تبیین کرده و پس از آن به توضیح نظریه رفتار مصرف کننده، رفتار تولیدکننده، بازار و توزیع و نقش اقتصادی دولت از دیدگاه اسلام می پردازد. وی در خاتمه نتیجه گیری می کند که این نظریات قادرند رفتار اقتصادی افراد و جوامع مسلمان و غیرمسلمان را تفسیر کنند.
۱۲.

بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک دولتی ( مطالعه موردی : شهر اصفهان )(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصفهان رفتار مصرف کننده بازاریابی خدمات بانکی ترجیح نام تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۱۶۲
هدف اصلی هر سازمان، ورای فروش محصول خود، ایجاد نوعی رابطه و پیوند پایدار بین محصول و گروه خاصی از مشتریان است که عصاره آن نوعی تعهد و وفاداری مشتری نسبت به محصول سازمان خواهد بود. ایجاد چنین تعهدی، طی فرایندی صورت می گیرد که شامل آشنا شدن مشتری با محصول، شناخت پیدا کردن نسبت به آن و سپس ترجیح محصول است. در صورت موفقیت آمیز بودن این فرایند، وفاداری مشتری، موفقیت سازمان و مایوس شدن سایر رقبا تضمین خواهد شد. در این مقاله، عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک دولتی در شهر اصفهان با طرح 9 فرضیه در خصوص تاثیر خدمات گسترده بانکی، امکان دسترسی سریع، نمای ظاهری بانک، اعتبار بانک، سرعت عمل، فناوری جدید روز، برخورد کارکنان، سود پرداختی به سپرده ها و هزینه کارمزد تسهیلات بر ترجیح مشتریان مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از یک نمونه آماری 150 نفری مشتریان شعبِ بانک های دولتی شهر اصفهان که به طور اتفاقی انتخاب شدند، استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داده است که کلیه عوامل فوق بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک دولتی تاثیر قطعی داشته اند. همچنین بین نظر مشتریان با توجه به سن، شغل، مدرک تحصیلی و نوع حساب بانکی، تفاوت معناداری وجود داشته است. نحوه برخورد کارکنان و امکان دسترسی سریع مشتریان به بانک و سرعت عمل، به ترتیب از مهم ترین عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک دولتی در شهر اصفهان بودند.
۱۳.

بررسی عوامل موثر بر نگرش خریداران فرش ماشینی نسبت به نام های تجاری مختلف در شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصرف کننده رفتار مصرف کننده نام تجاری نگرش فرش ماشینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۱۸
امروزه پیش بینی و درک رفتار مصرف کنندگان به منظور تاثیر گذاری بر رفتار آن ها محور توجه بازاریابان قرار گرفته است. در ادبیات موجود در زمینه رفتار مصرف کننده، نگرش به عنوان عامل شکل گیری و جهت دهنده رفتار او مورد توجه بوده است. نگرش، بیان احساسات درونی است که نشان از نظر مساعد یا نامساعد یک شخص نسبت به موضوعاتی خاص دارد . با توجه به اهمیت شناخت و پیش بینی رفتار مصرف کننده، مقاله حاضر رابطه بین خصیصه های مورد انتظار خریداران از فرش ماشینی و نگرش آن ها را در مورد نام های تجاری متفاوت مورد بررسی قرار داده است. خصیصه های شناسایی شده عبارتند از: تبلیغات، کیفیت متصور، قیمت، اعتبار نام تجاری، و زیبایی، نتایج این تحقیق حاکی است که تمام این متعیر ها با نگرش خریداران رابطه دارند. در ضمن جنسیت و سطح تحصیلات، تاثیر تعدیل کننده ای بر نگرش داشته است. به علاوه زیبایی و کیفیت متصور به ترتیب مهم ترین عوامل مرتبط با نگرش خریداران فرش ماشینی در شهر اصفهان شناسایی شدند
۱۴.

بررسی الگوهای مصرفی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار مصرف کننده دانشجویان دختر مصرف بی توجه به نقش مصرف منزلت گرا الگوهای مصرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۶ تعداد دانلود : ۶۹۴
امروزه مصرف به یکی از اساسی ترین مفاهیم جامعه مدرن تبدیل شده است، به گونه ای که می توان آن را پدیده ای اجتماعی تلقی نمود که نیازهای چندگانه افراد را برآورده می سازد. با وجود چنین اهمیتی، در مورد الگوهای مصرفی زنان در ایران به ویژه دانشجویان دختر، اطلاعات دقیقی در این زمینه وجود ندارد. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی الگوی مصرف منزلت گرا و مصرف بی توجه به نقش در بین دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان است، همچنین این نوشتار درصدد است تا تاثیر عوامل فردی (تمایل به منحصر به فرد بودن) و عوامل اجتماعی (تاثیرپذیری از دیگران و توجه به اطلاعات مقایسه اجتماعی) را بر الگوهای مصرفی دانشجویان دختر بسنجد. تحقیق حاضر با روش پیمایشی انجام شده و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه است. نمونه آماری این پژوهش 369 دانشجوی دختر مشغول به تحصیل در دانشگاه اصفهان بوده و نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه بندی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که الگوی مصرفی افراد نمونه، در انتخاب و مصرف محصولات، متمایل به الگوی مصرف منزلت گرا بوده است. همچنین عوامل فردی (تمایل به منحصر به فرد بودن) و اجتماعی (توجه به اطلاعات مقایسه اجتماعی) تاثیر مثبتی بر مصرف منزلت گرا دارند، در زمینه مصرف بی توجه به نقش نیز عوامل فردی (تمایل به منحصر به فرد بودن) و عوامل اجتماعی (تاثیرپذیری از دیگران و توجه به اطلاعات مقایسه اجتماعی) تاثیر منفی بر این الگوی مصرفی داشته است
۱۵.

رفتار مصرف کننده در بازاریابی دیجیتال(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رفتار مصرف کننده محیط دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۴۰۷
رفتار مصرف کننده، مجموعه فعالیت هایی است که در جهت کسب، مصرف و دور انداختن کالا و خدمات صورت می گیرد. بررسی نکات کلیدی رفتار مصرف کننده، معرفی چرخه تحلیل مصرف کننده، بررسی ساختار ذهنی مصرف کننده، معرفی محیط دیجیتال و ارایه مدل شکل گیری و تاثیر ساختار ذهنی بر محیط دیجیتال، بررسی رفتار ارتباطی مصرف کننده در محیط دیجیتال در مقاله حاضر، مورد بررسی قرار می گیرد.شناخت ساختار ذهنی مصرف کننده و عوامل موثر در نحوه شکل گیری آن در طراحی سایت ها و فرآیند جستجوی مصرف کننده به منظور بالا بردن نرخ بازدهی از سایت ها و ترغیب مصرف کنندگان به خرید از آنها بسیار تاثیرگذار است.
۱۶.

شناسایی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه های سونوگرافی در شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کیفیت قیمت رفتار مصرف کننده بازاریابی صنعتی نام و نشان تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۷ تعداد دانلود : ۶۳۸
این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که چه عواملی بر رفتار خریداران دستگاه های سونوگرافی موثراند؟ و اولویت بندی این عوامل چگونه است؟ در این تحقیق با اقتباس از مدل کوادآ که در مورد رفتار خریداران کالاهای صنعتی است، عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه های سونوگرافی در شهر تهران شناسایی شدند.نتایج تحقیق نشان دادند که چهار عامل کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری بر رفتار خریداران دستگاه های سونوگرافی موثر هستند. همچنین نتایج دیگر این تحقیق بیانگر آن بودند که عوامل کیفیت، خدمات پس از فروش، قیمت و نام و نشان تجاری به ترتیب از بیشترین اهمیت در نزد پزشکان برخوردارند.نمونه تحقیق در این پژوهش شامل 64 نفر از پزشکان متخصص سونوگرافی در شهر تهران است. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از روش پرسشنامه و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزارهای Excel، Expert Choice، Minittab15 و SPSS16 استفاده شده است.
۱۷.

سبکهای تصمیم گیری مشتریان بر اساس مدل اسپرولز و کندال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار مصرف کننده خرده فروشی سبک تصمیم گیری مدل اسپرولز و کندال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری
تعداد بازدید : ۴۴۹۵ تعداد دانلود : ۲۱۴۰
این پژوهش با هدف ارزیابی سبک های تصمیم گیریِ مدل اسپرولز و کندال در بین مشتریان فروشگاه های زنجیره ای سپه شهر تهران سؤال اصلی این پژوهش به این صورت مطرح شد که اولویت و اهمیت سبک های تصمیم گیری مدل اسپرولز و کندال در بین مشتریان فروشگاه های زنجیره ای سپه شهر تهران چگونه است؟ نمونه آماری این تحقیق شامل 180 نفر از اعضای جامعه آماری بود که به طور تصادفی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه حضوری بود. نتیجه تجزیه و تحلیل داده های تحقیق بیانگر آن بود که پنج سبک در بین مشتریان فروشگاه های زنجیره ای سپه شهر تهران شناسایی شد.
۱۸.

بررسی کاربرد نسبت طلایی در بسته بندی محصولات و تاثیر آن بر رفتار خرید مصرف کنندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار مصرف کننده بسته بندی نسبت طلایی جنبهی روانی بسته بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱۳ تعداد دانلود : ۱۵۲۴
بسته بندی یکی از مؤثرترین ابزار بازاریابی در فروش بسیاری از محصولات به خصوص محصولات مصرفی است. از آن جا که بسیاری از خریدها، به ویژه در فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای بدون برنامه ریزی قبلی انجام میگیرد، نقش بسته بندی در جلب توجه خریداران بسیار مهم است. بسته ای میتواند در جذب مشتری موفق باشد که زیبا و جذاب طراحی شود. عوامل متعددی مانند رنگ؛ شکل؛ ساختار و غیره در جذابیت بسته بندی نقش دارند. به نظر میرسد، یکی از عواملی که بر جذابیت بسته بندی تاثیرگذار است، طراحی بسته بندی با استفاده از نسبت طلایی است. نسبت طلایی(618/1) نسبتی است که از تقسیم طول به عرض مستطیل به دست میآید. این نسبت به وفور در طبیعت و برخی بناهای تاریخی یافت می شود. در این پژوهش، تاثیر نسبت طلایی بر میزان جذابیت بسته بندی بررسی میشود. بدین منظور بسته هایی با نسبت طلایی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی مدل سازی شد و در کنار بسته هایی بدون نسبت طلایی قرار گرفت و از 400 نفر از مصرف کنندگان تهرانی نظر خواهی (مصاحبه) شد. یافته های این پژوهش نشان داد، بسته بندیهایی که با نسبت طلایی طراحی شده باشند از نظر خریداران جذاب به نظر میرسند. در عین حال نتایج نشان داد، جنسیت و سن تاثیری بر انتخاب بسته بندی های دارای نسبت طلایی ندارند.
۱۹.

انگیزش های موثر بر انتخاب برندها در صنعت بیمه

تعداد بازدید : ۲۲۰۵ تعداد دانلود : ۹۴۲
مقاله پیش رو چگونگی تأثیرگذاری عوامل انگیزشی در انتخاب برند را مورد سؤال قرار داده است. ازاین رو می کوشد تا محرک های مؤثر در انتخاب شرکت بیمه گر را در فرآیند تصمیم گیری خرید مشتریان به طوراخص بررسی کند. با توجه به ماهیت پژوهش، روش تحقیق در آن، توصیفی و از بعد نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده و نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفته است. برای پاسخ به سؤالات، 144 نفر به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شده اند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که میان عوامل انگیزشی و انتخاب بیمه گر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین عواملی چون شفافیت و صداقت در اطلاع رسانی برندها، تجربه شخصی در استفاده از خدمات یک برند، شهرت آن برند و تعامل دهان به دهان با مشتریان ناراضی برند بیمه گر به ترتیب به عنوان مهم ترین محرک های مؤثر بر انتخاب برندها در صنعت بیمه بیان شدند.
۲۰.

مقایسه الگوی نگرشی و رفتاری زنان و مردان بازدیدکننده از وب سایت های فروش

تعداد بازدید : ۱۹۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۱۱
نتایج تحقیقات در مورد تفاوت های جنسیتی از نظر اهداف و شیوه های استفاده از اینترنت متناقض بوده است، و اتفاق نظر کمی در این زمینه وجود دارد. این مقاله قصد دارد تا در محیط وب سایت های ایرانی، تفاوت بین نگرش ها، احساسات و ترجیحات زنان و مردان استفاده کننده از اینترنت را مقایسه و تحلیل نماید. بدین منظور داده های مورد نیاز از مراجعه کنندگان به پورتال های فروش اینترنتی شهر تهران گردآوری شد. پس از ارسال الکترونیکی پرسشنامه برای 150 نفر نمونه از زنان و مردان جامعه آماری، 89 پرسشنامه از مردان و 97 پرسشنامه زنان برگشت داده شد. داده ها از لحاظ شاخص های مرکزی و پراکندگی تحلیل و فرضیات تحقیق با آزمون های تی مستقل و فریدمن بررسی شد. یافته ها حاکی از آن است که نگرش مثبت زنان نسبت به خرید الکترونیک کاهش یافته است، در حالی که نگرش مردان کاملا برعکس است. همچنین احساسات، ادراکات و اولویت های خرید این دو گروه هم کاملا متفاوت است