رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری زمستان 1397 شماره 8 جلد دوم

مقالات

۱.

مدیریت تاثیر اطلاعات در گزارشگری مالی شرکت ها

کلید واژه ها: مدیریت تاثیر اطلاعات نظام راهبری شرکتی گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 570 تعداد دانلود : 15
در این مقاله به کاربردهای مدیریت تاثیر اطلاعات در حوزه عملکرد آتی، جاری، حسابداری، درماندگی مالی و راهبری شرکتی پرداخته شد. به کمک مدیریت تاثیر اطلاعات توضیح بهتری از چرایی و چگونگی انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیران که در حوزه تحقیقات اثباتی قابل طرح بوده است، ارائه می گردد. ضمنا به کمک مدیریت تاثیر اطلاعات تصویری بهتر برای تعامل با حوزه تحقیقات رفتاری فراهم می گردد. زیرا در حوزه تحقیقات رفتاری بحث اصلی ویژگی های روان شناسانه مخاطب است که مدیریت تاثیر اطلاعات بدنبال هدف گیری و تاثیرگذاری بر روان استفاده کنندگان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع پژوهش های توصیفی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، مکانیزم های مختلف راهبری شرکتی که برای هدایت و کنترل شرکت ها به صورت درون و برون سازمانی وجود دارد سبب کاهش رفتارهای مدیریت تاثیر اطلاعات می شود. سازوکارهای راهبری شرکتی کاراتر باعث کاهش دستکاری اطلاعات و افزایش دقت اطلاعات می شوند و و تعصبات کمتری در ارائه اطلاعات شرکت دارند و امکان تصمیم گیری اشتباه توسط افراد خارج از شرکت را کاهش می دهند.
۲.

بررسی تاثیر جذابیت کارفرما و ابعاد آن بر قصد استخدام کارکنان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

کلید واژه ها: جذابیت کارفرما شهرت شرکت قصد استخدام برند کارفرما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 393 تعداد دانلود : 732
در بازار کار رقابتی امروز، جذب و حفظ نیروی کار ماهر و با استعداد به چالش اصلی بسیاری از سازمان ها تبدیل شده است. ارزش ویژه برند کارفرما هدف اصلی فعالیت های برند سازی در بازار کار است که افراد جویای کار را تشویق به قبول پیشنهاد شغلی از سوی کارفرما و کارمندان فعلی را تشویق به ماندن در سازمان می کند و درنتیجه می تواند در بازار کار برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر جذابیت کارفرما و ابعاد آن از جمله: ارزش توجه، ارزش پیشرفت، ارزش اجتماعی، ارزش اقتصادی و ارزش کاربردی بر قصد استخدام کارکنان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل تشکیل می دهد که بر اساس روش معادلات ساختاری 320 پرسشنامه به روش تصادفی ساده در بین جامعه آماری توزیع و 300 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. که به منظور بهره مندی از روش مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) از نرم افزار لیزرل 8.8 استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که جذابیت کارفرما و ابعاد آن بر قصد استخدام کارکنان تاثیر معناداری دارد و سایر یافته حاکی از تاثیر مثبت و معنادار جذابیت کارفرما بر شهرت شرکت می باشد.
۳.

بررسی تاثیر هوش تجاری بر چابکی سازمان در بیمارستان های مقصد گردشگری سلامت (مطالعه موردی شهر تهران)

کلید واژه ها: هوش تجاری چابکی سازمان گردشگری بیمارستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 123 تعداد دانلود : 718
هوش تجاری مجموعه توانایی ها، تکنولوژی ها، ابزارها و راهکارهایی است که به درک ب هتر م دیران از شرایط کسب و کار کمک می نماید. چابکی سازمانی به عنوان توانایی سازمان برای پاسخ به تغییرات محیطی تعریف میشود و کسب ف رصت ه ای بازار کارا و مؤثر را مشخص میکند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هوش تجاری بر چابکی سازمان در بیمارستان های مقصد گردشگری سلامت شهر تهران می باشد روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر حسب روش پژوهش و گرد آوری داده ها، پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارکنان و بیماران بیمارستان های مقصد گردشگری سلامت شهر تهران به تعداد 140 نفر می باشند از میان جامعه آماری از طریق جدول مورگان 103 نفر از مدیران و کارکنان به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه هوش تجاری پروویچ و پرسشنامه چابکی سازمان اسپایدرز استفاده شد برای آزمون فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده شد که کلیه مراحل آزمون فرضیه ها با استفاده از بسته نرم افزاری spss صورت گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیر هوش تجاری متغیر چابکی سازمانی را پیش بینی می کنند. همچنین متغیر های یکپارچگی داده ها ، متغیر ق ابلیت ه ای تحلیلی ، کیفیت محتوای اطلاعاتی ، کیفیت دسترسی به اطلاعات ، اس تفاده از اط لاعات در ف رآیند کسب وکار و فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی متغیر چابکی سازمانی را پیش بینی می کنند.
۴.

مبادلات بازرگانی در بازارچه های مرزی و نقش آن در توسعه شهری (مطالعه موردی بازارچه مرزی بیله سوار)

کلید واژه ها: مبادلات بازرگانی بازارچه مرزی وضعیت اقتصادی توسعه شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 983 تعداد دانلود : 823
تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش مبادلات بازرگانی در بازارچه های مرزی و نقش آن در توسعه شهری ؛ نمونه موردی بازارچه مرزی شهر بیله سوار صورت گرفته است. از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای گرداوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه بازاریان شاغل در بازارچه مرزی شهرستان بیله سوارتشکیل میدادند که تعداد نمونه ما بر اساس فرمول کوکران 153 نفر به دست آمد که که در نهایت 139 پرسشنامه قابل تحلیل برگشت داده شد. در این تحقیق برای بیان توصیفی داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی از قبیل (جدول، فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد) بهره گیری شد. در بخش آمار استنباطی برای فرض نرمال بودن توزیع داده ها ابتدا از آزمون کولموگروف- اسمیرنف و در قسمت آزمون فرضیه ها از آزمون t یک نمونه ای و نیز رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ساماندهی مبادلات بازرگانی می تواند بر توسعه توسعه شهری تحولات شهری شهروندان تاثیر داشته باشد.
۵.

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر رضایت مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی سازگاری هدف متقابل کارکنان (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای زنجان)

کلید واژه ها: بازاریابی داخلی سازگاری هدف متقابل کارکنان رضایت مشتریان.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 444 تعداد دانلود : 912
امروزه به علت افزایش رقابت در عرصه تجارت داخلی وخارجی, توجه بنگاه ها و موسسات به حفظ مشتریان فعلی وجذب هرچه بیشتر مشتریان سود آور افزایش یافته است. لذا برای جلب رضایت واعتماد مشتریان می بایست کارمندانی راضی ووظیفه شناس تربیت کرد تابتوان خدمات را به بهترین شکل ممکن ارائه داد. در تحقیق موجود به بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر رضایت مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی سازگاری هدف متقابل کارکنان در شرکت برق منطقه ای زنجان پرداخته شده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی _پیمایشی از نوع علی انتخاب شد. جامعه آماری به تعداد 450 نفر بوده که نمونه, براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران, به تعداد 206 انتخاب شد. ابزار گر آوری داده ها, دو پرسشنامه استاندارد, شامل: پرسشنامه بازاریابی داخلی و پرسشنامه رضایت مشتری و پرسشنامه محقق ساخته بود. «روش تجزیه وتحلیل داده ها », با استفاده از آمار توصیفی (شامل: فراوانی, درصد, میانگین وانحراف معیار) و آمار استنباطی از طریق نرم افزارSPSS و LISREL انجام شد. « نتایج تحقیق» نشان داد که بین بازاریابی داخلی بر رضایت مشتریان, بین بازاریابی داخلی بر سازگاری هدف متقابل کارکنان، بین سازگاری هدف متقابل کارکنان بر رضایت مشتریان, تاثیر معناداری وجود دارد.
۶.

بررسی شیوه های معنا بخشی در حسابداری مالی

کلید واژه ها: اثر حسابداری تفسیر اعمال معنی دار سرگرمی های مالی زندگی روزمره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 434 تعداد دانلود : 95
توانایی ذاتی حسابداری در ایجاد اثرات و تأثیرگذاری بر ذهن و رفتار مردم، به طور گسترده در مطالعات حسابداری تایید شده است. با این حال، این مقاله استدلال می کند که برای اینکه حسابداری روی مردم تاثیر داشته باشد، ارقام آن باید برای کاربران مورد نظر خود قابل تفسیر باشد. اما چه اتفاقی می افتد که مردم از مطالعه و تفسیر اطلاعات مالی منع می شوند؟ این مقاله به بررسی چگونگی ارائه حساب های مالی به افرادی که باور دارند که توانایی آنها برای ارزیابی ارقام دچار اختلال شده است، می پردازد. این کار از طریق تمرکز تجربی فراتر از حد سازمان حرفه ای و حوزه خصوصی زندگی روزمره، به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه یک برنامه مالی تلویزیونی اطلاعات مالی را با جزئیات کامل نشان می دهد تا شرکت کنندگان خود را به شهروندان مسئول مالی تبدیل کند. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی واز نظر نوع روش، تجربی می باشد. یافته های تجربی این مقاله دلیلی برای پروبلماتیزه کردن شرایطی است که در آن حسابداری قادر به تأثیرگذاری بر روی مردم است، همچنین این نتایج نتیجه گیری می کند که بدون در نظر گرفتن توانایی افراد برای تفسیر حساب های مالی، احتمال اینکه حساب ها بر ریسک سقوط کاربران خود تاثیر بگذارد، کم است.
۷.

ارایه الگوی رتبه بندی شده عوامل موثر در انتخاب پرتفوی بهینه توسط سرمایه گذاران با تکنیک های تلفیقی MCDM فازی

کلید واژه ها: پرتفوی بهینه سرمایه گذاری الگوریتم بهینه سازی MCDM فازی انتروپی شانون تحلیل سلسله مراتبی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 384 تعداد دانلود : 480
این پژوهش با هدف ارایه الگویی برای انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از عوامل مهم رتبه بندی شده در انتخاب سهام و کاربرد تکنیک های MCDM فازی، از نظر هدف پژوهشی توسعه ای با ماهیت کاربردی و روش کمی است که با روش های تصمیم گیری فازی چند معیاره انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه آماری پژوهش شامل 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار است که به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها برای ایجاد وزن های مناسب معیارهای سنجش شرکت ها، پرسشنامه می باشد. روایی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه و پایایی آن با نرخ ناسازگاری 0459/0 مورد تایید قرار گرفت. برای سنجش عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار از روش تحلیل بنیادی و با در نظر گرفتن نسبت های نقدینگی (نسبت جاری، نسبت آنی)، کارایی (دوره وصول مطالبات، گردش دارایی ثابت، نسبت گردش سرمایه جاری)، اهرمی(بدهی به ارزش ویژه، بدهی جاری به ارزش ویژه؛ بدهی غیر جاری به ارزش ویژه و توانایی پوشش بهره)، سودآوری(بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، رشد سود و خالص سود هر سهم)، ریسک و قیمت( قیمت به سود، شاخص بتا، بازده مورد انتظار، جریان نقدی عملیاتی، بازده واقعی سهام و اندازه شرکت) بهره گرفته شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Matlab و Excell استفاده گردید. وزن شاخص های سنجش ابتدا توسط تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی با داده جمع آوری شده از خبرگان و همچنین روش آنتروپی شانون با داده های بورس به صورت جداگانه تعیین شده و با ترکیب نتایج حاصله، وزن نهایی تعدیل شده ایجاد گردید. وزن نهایی بدست آمده شاخص ها از طریق الگوی پیشنهادی تحقیق، ارزش سرمایه گذاری هر کدام از شرکت های بورس را با توجه به اطلاعات بدست آمده ایجاد و رتبه بندی نمود.
۸.

تأثیر زیرساخت های راه آهن بر صنعت گردشگری در دو گروه از کشورهای عضو OECD و کشورهای منطقه منا

کلید واژه ها: صنعت گردشگری حمل و نقل زیرساخت های راه آهن روش گشتاورهای تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 345 تعداد دانلود : 943
حمل و نقل را می توان شاهرگ اصلی صنعت گردشگری دانست، به گونه ای که بین پیشرفت صنعت جهانگردی و حمل و نقل رابطه ای تنگاتنگ و کاملاً مستقیم وجود دارد که نقصان یکی باعث افت دیگری نیز می شود. سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل هر کشور جزء زیرساخت های توسعه آن کشور محسوب می شود. که در واقع نخستین گامی است که برای بهبود صنعت جهانگردی و اوضاع حمل و نقل برداشته می شود. در این میان حمل و نقل ریلی به دلیل انرژی کمتر، آلودگی کمتر، ایمنی بیشتر، ظرفیت بالای حمل مسافر از مزایای بیشتری نسبت به سایر ناوگان برخوردار است. بنابراین هدف این مطالعه بررسی تأثیر زیرساخت های راه آهن بر صنعت گردشگری در دو گروه از کشورهای عضو OECD و کشورهای منطقه منا طی دوره 2015-2000 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و داده های مورد نیاز آن به روش اسنادی جمع آوری شده است. طبق نتایج بدست آمده، درجه باز بودن تجاری، توسعه شاخص بهداشت، تعداد خطوط راه آهن، تعداد مسافرهای حمل شده تأثیر مثبت در هر دو گروه از کشورها و نرخ ارز واقعی تأثیر منفی در کشورهای عضو OECD و تأثیر مثبت در کشورهای منطقه منا بر صنعت گردشگری دارند و همچنین مقایسه ضرایب در هر دو گروه از کشورها بیانگر این است که میزان تأثیرگذاری زیرساخت های راه آهن بر صنعت گردشگری در کشورهای عضو OECD بیشتر از کشورهای منطقه منا می باشد.
۹.

بررسی رابطه بازارگرایی با کیفیت مواجهه خدمت در صدا و سیمای مرکز اردبیل

کلید واژه ها: بازارگرایی کیفیت مواجهه خدمت صداوسیمای مرکز اردبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 448 تعداد دانلود : 892
امروزه از بازارگرایی برای اجرای مفهوم بازاریابی و عملیاتی ساختن آن استفاده می شود اخیراً مواجهه خدمت در حوزه بازاریابی خدمات و کیفیت خدمت، توجه ویژه ای به دلیل اهمیت ادراکات مشتری به خود جلب کرده است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بازارگرایی باکیفیت مواجهه خدمت در صداوسیمای مرکز اردبیل است. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مشتریان مراجعه کننده به صداوسیما در استان اردبیل که تعداد آن ها بر اساس فرمول جامعه نامحدود کوکران 384 نفر محاسبه و پرسشنامه به صورت نمونه گیری در دسترس در بین مشتریان توزیع گردید ؛ و روایی آن بر اساس روایی صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. جهت یافته های پژوهش از نرم افزار معادلات ساختاری PLS 4.9 استفاده گردید. نتایج نشان داد که بازارگرایی و کیفیت مواجهه خدمت در مرکز صداوسیمای اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین نقش تعدیل گر کیفیت خدمات در رابطه با بازارگرایی و کیفیت مواجهه خدمت تائید شد.
۱۰.

مولفه ها، عناصر و عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان

نویسنده:

کلید واژه ها: سیستم مدیریت دانش عوامل موفقیت فرهنگ سازمانی چالش های مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 532 تعداد دانلود : 663
قدرت دانش یک منیع مهم برای حفظ میراث ارزشمند، یادگیری موارد نو و تازه، حل مشکلات و مسایل، ایجاد هسته های رقابت و بنیان نهادن موقعیت های جدید برای فرد و سازمان در حال حاضر و همچنین برای اینده است. در دهه های پیشین با ظهور انقلاب صنعتی، تمامی توجهات معطوف به صنعت و تولید انبوه و ارایه راهکارهای در جهت بهبود و توسعه آن بوده است اما هم اکنون با انقلاب دیگری به نام انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات روبه رو شده ایم که دریچه جدیدی را به روی ما گشوده و باعث تغییر نگرش ما شده است. در این نگرش دانش به عنوان یک منبع ارزشمند در کنار منابعی که قبلا در اقتصاد مورد توجه قرار بود به عنوان یک دارایی ارزشمند مطرح می شود.در نگرش جدید صنعت محوری جای خود را به دانش محوری داده است. در این مقاله عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانشدر سازمان ها بررسی و مورد شناسنایی قرار گرفته اند . نتایج این بررسی نشان می دهد عوامل کلیدی موفقیت در سیستم دانش در سازمان ها عبارتند از : رهبری، فرهنگ سازمانی، دانش آشکار، دنش پنهان، کانون های دانش، اندازه گیری دانش، افراد و مهارتها، اهرم تقویت کنندگان بازار دانش، زیر ساخت تکنولوژیک.
۱۱.

مسئولیت اجتماعی شرکتی و ریسک فساد: چشم انداز جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 473 تعداد دانلود : 867
این مقاله با بررسی اینکه آیا مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR)بر روی ریسک فساد در سطح شرکت اثر می گذارد یا نه و تا چه حد، دانش ما را در زمینه ی ریسک فساد شرکت افزایش می دهد. با به کار بردن یک نمونه در یک کشور در شرکت های بزرگ چند ملیتی در یافتیم که CSR در سطح شرکت ریسک فساد را کم می کند. در بررسی دقیقتر ، دریافتیم که در رابطه ی بین CSR و ریسک فساد ، متغیر هایی در سطح کشور مانند کیفیت نهادی، حمایت از حقوق ذینفعان خرد ، توسعه بازار سهام و آزادی مطبوعات در میان هستند. به علاوه ، دریافتیم که در کشور های نو ظهور تنها هنگامی که کیفیت نهادی در سطح کشوری وجود داشته باشد و شهروندان از آزادی مطبوعات برخوردار باشد، CSR ریسک فساد را کاهش می دهد. یافته های ما نشان داد که هم نهاد های رسمی و هم کیفیت جامعه مدنی در اثر CSR بر ریسک فساد تأثیر دارد.نتایج ما برای کنترل های درون زایی (آندوژنیتی) و خطای ممکن انتخاب نمونه پایایی دارد.
۱۲.

رابطه بین مدیریت دارایی ها و بدهی ها با عملکرد مالی و کیفیت گزارشگری مالی در بانک ها

کلید واژه ها: مدیریت دارایی ها و بدهی ها کیفیت گزارشگری مالی بانک ها تحلیل پوششی داده ها عملکرد مالی بانک ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 238 تعداد دانلود : 63
یکی از چالش های اساسی در نظام بانکی، افزایش کارایی است. اکنون بانک ها ناگزیرند تا میزان کارایی فعالیت-های خود را به منظور رقابت پذیری بیشتر در عرصه ی داخلی و بین المللی افزایش دهند. از نظر اقتصادی کارایی به مفهوم تخصیص بهینه منابع ، حداکثر استفاده از منابع و تحمل حداقل هزینه با فناوری موجود است. بنابراین محاسبه کارایی بانک ها و شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو در این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت دارایی ها و بدهی ها با عملکرد مالی و کیفیت گزارشگری مالی در بانک ها طی سال-های 1387-1394 پرداخته شد و نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین مدیریت دارایی ها و بدهی ها با نسبت بازده دارایی ها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما بین مدیریت دارایی ها و بدهی ها با کیفیت گزارشگری مالی و ارزش بانک رابطه معناداری یافت نشد.
۱۳.

بررسی تاثیر شایستگی مدیران بر عملکرد شرکت (مطالعه موردی مدیران بانک شهرستان اردبیل)

کلید واژه ها: شایستگی مدیران عملکرد تجاری مشتری عملکرد مالی و غیر مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 868 تعداد دانلود : 602
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر شایستگی مدیران بر عملکرد تجاری (مطالعه موردی بانک کشاورزی) می باشد. روش مورد استفاده برای انجام این تحقیق روش پیمایش از نوع توصیفی و همبستگی است جامعه آماری شامل مدیران بانک کشاورزی می باشد و روش نمونه گیری با توجه به تعداد مدیران موجود در هر شعبه یا قسمت تعیین گردید. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 109 نفر از مدیران محاسبه گردیده است. برای گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه، شایستگی مدیران و عملکرد تجاری استفاده شده است برای تجزیه و تحلیل داده ها پس از اطمینان از نرمال بودن جامعه از ضریب همبستگی پیرسون و برای دست یابی به میزان رابطه از تحلیل رگرسیون چند گانه استفاده شد. و نیز از نرم افزار Spss نسخه 19برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد نتایج تحقیق حاکی از آن است که شایستگی مدیران بر عملکرد مالی در بانک کشاورزی تأثیر دارد. شایستگی مدیران بر عملکرد تجاری در بانک کشاورزی تأثیر دارد. شایستگی مدیران تاثیر بالقوه بر عملکرد مالی بانک کشاورزی دارد همچنین شایستگی مدیران بر عملکرد غیر مالی بانک کشاورزی نیر تاثیر دارد و شایستگی مدیران بر عملکرد مشتری در بانک کشاورزی تأثیر دارد.
۱۴.

بررسی رابطه بین هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پست بانک ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: هویت سازمانی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پست بانک ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 290 تعداد دانلود : 399
پژوهش حاضر با هدف "بررسی رابطه هویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پست بانک ایران استان کرمان سال 1397" انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش؛ توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه کارکنان پست بانک ایران به تعداد 74 نفر بودند که با روش سرشماری (تمام شماری) انتخاب با توجه به هدف و فرضیات مطرح شده مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو پرسشنامه استاندارد هویت سازمانی چنی (1982) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (1991) بود. استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، و تحلیل واریانس نشان داد که بین هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پست بانک رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. به علاوه، نتایج نشان داد که مولفه های هویت سازمانی قادرند به طور معنی داری 40 درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی کنند. همچنین از بین مولفه های هویت سازمانی به ترتیب، عضویت، وفاداری و شباهت بیشترین رابطه را با رفتار شهروندی سازمانی داشته اند.
۱۵.

بررسی تأثیر بازاریابی سبز و ابعاد آن بر رفتار مصرف کننده در فروشگاه های پوشاک هپی لند شهر اردبیل

کلید واژه ها: بازاریابی سبز برچسب زیستی تبلیغات زیستی برند سبز رفتار مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 474 تعداد دانلود : 100
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازاریابی سبز و ابعاد آن بر رفتار مصرف کننده در شهر اردبیل می باشد در این راستا، محقق تلاش کرده است ضمن شناسایی ابعاد، شاخص ها و مقیاس های اندازه گیری بازاریابی سبز، رابطه آن را با رفتار مصرف کننده مشخص نموده و پیشنهاد هایی را برای انجام تحقیقات آتی در این زمینه ارائه دهد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان فروشگاه های پوشاک هپی لند در شهر اردبیل می باشد؛ که با بهره گیری از روش معادلات ساختاری 240 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس در جامعه آماری توزیع و 212 پرسشنامه به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. ابزار اندازه گیری پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد بازاریابی سبز و رفتار مصرف کننده استفاده گردید که روایی آن به روش روایی صوری و محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 921/۰، 818/0 تائید شد. برای آزمون فرضیه پژوهش از نرم افزار لیزرل 8.8 تحلیل عامل تائیدی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازاریابی سبز و سه بعد آن برچسب زیستی، تبلیغات زیستی و برند سبز بر رفتار مصرف کننده تأثیر مثبت و معنادار دارد.
۱۶.

ارزیابی ارتباط عملکرد اجتماعی، عملکرد غیر مالی و زیست محیطی شرکت های شهرک صنعتی ایلام

کلید واژه ها: عملکرد اجتماعی عملکرد غیرمالی عملکرد زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 110 تعداد دانلود : 513
هدف از مطالعه این پژوهش، بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی با عملکرد غیرمالی و زیست محیطی شرکت های صنعتی ایلام است. روش تحقیق توصیفی– همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شرکت های شهرک صنعتی به تعداد 300 نفر از مدیران و کارکنان می باشد که به صورت تصادفی طبقه ای بر اساس فرمول کوکران تعداد 168 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار تحقیق از پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آنها بدست آمد. برای روش تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار 16 SPSS استفاده شده است. برای تعیین پایایی سوالات پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده که برای عملکرد اجتماعی (79/0)، عملکرد غیرمالی (78/0)، عملکرد زیست محیطی (89/0) بدست آمده است. از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف جهت نرمال بودن داده ها که مشخص گردید همه متغییرها نرمالند لذا از آمار پارامتریک استفاده شده است. از آزمون رگرسیون تک متغیره و رگرسیون چندگانه جهت تایید فرضیات استفاده شد و از لحاظ سطح معناداری همه متغییرها کمتراز 05/0 هستند و لذا همه فرضیات تایید گردیدند. نتایج پژوهش نشان می دهدکه میان متغییرهای تحقیق رابطه معناداری وجود دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵