رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری زمستان 1399 شماره 51 (جلد ششم)

مقالات

۱.

طراحی مدل مدیریت منابع انسانی اسلامی در صنعت بانکداری با رویکرد دیمتل

کلید واژه ها: یادگیری مفهومی روش تدریس مدیریت بر آموزش تدریس دیداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۲۱۴
منشأ تغییرات مثبت در نگرش کارکنان نسبت به کار و محیط کاری آشنایی با رهنمودهای قرآنی در زمینه اسلام در مدیریت منابع انسانی و پیاده سازی اصول صحیح آن می باشد. مدیریت منابع انسانی و بسیاری از مسائل مربوط به آن در دین اسلام ریشه دارد اما با این وجود در ادبیات کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام مقاله حاضر شناخت ابعاد و معیارهای مدیریت منابع انسانی اسلامی در صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش دلفی فازی و بررسی شدت ارتباطات بین ابعاد با رویکرد آزمایشگاه ارزیابی و تحلیل تصمیم گیری (دیمتل)، می باشد. جامعه و نمونه آماری 25 نفر از اساتید حوزه و دانشگاه که مسلط به مباحث منابع انسانی و اسلامی می باشند، استفاده شده است. پس از مرور دقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد در پنج بُعد و شانزده معیار شناسایی شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد بُعد شایستگی های رفتاری اثرگذارترین بُعد در مبانی ابعاد مورد بررسی می باشد. همچنین اثرپذیرترین معیار نیز نظام جبران خدمات است. نتایج پژوهش حاضر می تواند دید جامعی را به مدیران ارشد منابع انسانی در سازمان ها در اصلاح رفتار خویش و بهره مندی هر چه بیشتر از مدل طراحی شده در خصوص شناخت مؤلفه های کلیدی مدیریت منابع انسانی اسلامی ارائه نماید.
۲.

کاربرد بررسی نظریه آشوب در تحلیل پیش بینی های مالی

کلید واژه ها: تحصیلات تکمیلی عملکرد سازمانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۲۵۳
تغییر قیمت در بازارهای مالی یکی از متغیرهای مهمی است که می تواند تاثیر چشمگیری بر اقتصاد کشورها، مدیریت و تخمین ریسک مالی پرتفوی سهام در شرکت های سرمایه گذاری داشته باشد؛ بنابراین شناخت ساختار قیمت کالاها همواره مورد توجه پژوهشگران اقتصادی بوده است و تلاش هایی برای پیش بینی رفتار بازارهای مالی صورت گرفته است. از این رو در این پژوهش سعی در شکافتن اصل تئوری آشوب و ارائه کارایی های مختلف آن براساس پژوهش های پیشین در بازارهای مالی است.
۳.

عوامل تأثیرگذار بر خودکارآمدی مالی در میان دانشجویان حسابداری

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای رضایت شغلی باورهای خودکارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۱۸
هدف اصلی تحقیق بررسی عوامل تاثیرگذار بر خودکارآمدی مالی در میان دانشجویان حسابداری است. جامعه آماری تحقیق دانشجویان حسابداری دانشگاهها در ایران بودند که 384 دانشجوی حسابداری به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه تحقیق بصورت الکترونیکی در میان آنان توزیع و جمع آوری شد. اطلاعات گردآوری شده توسط پرسشنامه ها به وسیله نرم افزار SPSS24 و AMOS24 با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه های تحقیق نشان داد که کیفیت یادگیری مالی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی والدین تأثیر مثبت و معناداری بر سواد مالی دانشجویان حسابداری دارد. کیفیت یادگیری مالی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی والدین تأثیر مثبت و معناداری بر خودکارآمدی مالی دانشجویان حسابداری دارد. سواد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر خودکارآمدی مالی دانشجویان حسابداری دارد. سواد مالی در رابطه کیفیت یادگیری مالی و خودکارآمدی مالی دانشجویان حسابداری نقش میانجی دارد. سواد مالی در رابطه وضعیت اقتصادی و اجتماعی والدین و خودکارآمدی مالی دانشجویان حسابداری نقش میانجی دارد.
۴.

نقش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بر سطح کیفیت زندگی بیمه شدگان (مورد مطالعه کشاورزان، روستائیان و عشایر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی استان همدان)

نویسنده:

کلید واژه ها: هوش هیجانی مهارت های ارتباطی شیوه های مدیریت تعارض مدیران آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۱۰
پژوهش حاضر به بررسی نقش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بر سطح کیفیت زندگی بیمه شدگان پرداخت. تحقیق حاضر از دیدگاه هدف، تحقیق کاربردی و همچنین از دیدگاه نحوه کنترل، پیمایشی و زمینه یابی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کشاورزان، روستائیان و عشایر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی استان همدان می باشند که در سال 1399 تسهیلات بیمه اجتماعی دریافت نموده اند. نمونه آماری با توجه به جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی ساده به تعداد 60 نفر برآورد گردید. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که ارائه تسهیلات بیمه های اجتماعی بر کیفیت زندگی کشاورزان، روستائیان و عشایر تاثیرگذار است. به عبارتی ارائه تسهیلات بیمه های اجتماعی از سوی صندوق بیمه اجتماعی، سبب افزایش سطح کیفیت زندگی کشاورزان، روستائیان و عشایر شده است.
۵.

بررسی تأثیر اعتماد به برند بر جایگاه برند در بانک رفاه کارگران شهر همدان

کلید واژه ها: آموزش الکترونیکی کیفیت زندگی کاری رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۸۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اعتماد به برند بر جایگاه برند در بانک رفاه کارگران شهر همدان انجام شده است . پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است . جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه مشتریان بانک رفاه کارگران شهر همدان که در سال 1399 حداقل یکبار از خدمات این بانک استفاده نموده اند. از آنجا که تعداد جامعه آماری غیرقابل دسترس می باشد، جامعه نامحدود در نظر گرفته شده است . با توجه به نامحدود بودن جامعه با استفاده از فرمول کوکران و از روش نمونه گیری تصادفی نسبی به تعداد 384 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش از نوع پرسشنامه ای استاندارد بوده که اعتبار وروایی پرسشنامه مورد بررسی وتایید قرار گرفته است. نتایج حاصل از پرسشنامه؛ اعتماد به برند 2/74% و جایگاه برند 4/70% به دست آمد. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده های پژوهش، داده های جمع آوری شده از طریق آزمون کولموگروف –اسمیرنوف والگوی ساختاری با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار آماری SPSS نسخه 25 و PLS نسخه 3، فرضیه های آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت ونتایج نشان داد که اعتماد به برند به میزان 32% متغیر جایگاه برند را تبیین نمود،. با مشاهده این نتایج می توان گفت که اعتماد به برند موجب تأثیر گذاری بر جایگاه برند در نزد مشتریان شعب بانک رفاه شهر همدان می شود.
۶.

بررسی تأثیر نام تجاری بر اعتماد مصرف کننده (مورد مطالعه: گروه تولیدی پوشاک 85)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدل آموزشی مونته سوری تحلیل محتوا کتاب علوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۷۷
امروزه نام تجاری، همانند سرمایه ای برای سازمان و محصولات آن ارزش آفرینی می کند از این رو هر چه ارزش یک نام تجاری در ذهن مصرف کننده جا افتاده تر و بیشتر باشد تاثیر بیشتر و بارز تری بر اعتماد مصرف کننده نسبت به خرید خود خواهد داشت. لذا سازمان ها می توانند منافع بیشتری نسبت به رقبای خود از این این اعتماد حاصل شده کسب کنند. پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل نقشی که ارزش ها و عناصر نام تجاری درجلب اعتماد مصرف کننده بازی می کنند می پردازد. جامعه آماری پژوهش را مصرف کنندگان محصولات گروه تولیدی پوشاک 85 در استان گیلان شکل می دهد. اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ کﻤک آزﻣﻮن ﺿﺮیﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕی، ﻓﺮﺿیﻪ ﻫﺎی پژوهش ﺗﺤﻠیﻞ و تفسیرﻣی ﺷﻮﻧﺪ. برای سنجش اندازه نمونه و روابط میان متغیر ها از تحلیل عاملی و جهت ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎیﺎیی یﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣی شده از روش ﺿﺮیﺐ آﻟﻔﺎی گروﻧﺒﺎخ استفاده شده است. نتایج نشان گر این است که ارزش های نام تجاری که عبارتند از وﻓﺎداری، کیفیت درک ﺷﺪه، ﺗﺪاﻋی و آﮔﺎﻫی از ﻧﺎم ﺗﺠﺎری بر اعتماد مصرف کننده تاثیر مثبت داشته و همچنین عناصر نام تجاری که عبارتند از تصویر و شخصیت نام تجاری بر اعتماد مصرف کننده تاثیر مثبت دارند.
۷.

تأثیر نقش میانجی قابلیت های عملیاتی شرکت در رابطه بین فشار بازار و نوآوری باز (مورد مطالعه: شرکت های مستقردر شهرک صنعتی بندر کیاشهر)

نویسنده:

کلید واژه ها: اشتیاق تحصیلی جدیت تحصیلی پیشرفت تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۴۰
پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که داده های آن با روش پیمایشی گرد آوری شده اند و از منظر رویکرد تحلیلی نیز از نوع طرح های همبستگی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر نقش میانجی قابلیت های عملیاتی شرکت در رابطه بین فشار بازار و نوآوری باز می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های مستقردر دو شهرک صنعتی بندر کیاشهر می باشد که در انتخاب آن از روش سرشماری استفاده شد. گردآوری داد ها با روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی و با کمک ابزار پرسشنامه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها، در فرآیندی چند مرحله ای صورت گرفت که شامل: شناسایی مؤلفه ها با کمک ادبیات تحقیق، بررسی پایایی و روایی شاخص ها و آزمون های R^2 و T- Values می باشد. در مراحل بعدی نتایج هریک از آزمون ها در قالب مدل ارائه و تفسیر گردید. با توجه به چهار چوب مفهومی پژوهش از سه پرسشنامه با طیف لیکرت جهت سنجش استفاده شد. برای بررسی ارتباط بین چند متغیر در مدل مفمومی پژوهش، از روش حدا قل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. در نهایت فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش با توجه به نتایج آزمون مورد تایید قرار گرفت که نشان می دهد فشار بازار بر نوآوری باز شرکت تاثیر مثبت و معنا داری دارد و همچنین فشار بازار از طریق قابلیت های عملیاتی تاثیر مثبت و معناداری بر نوآوری باز سازمان دارد.
۸.

تأثیر فناوری اطلاعات بر قیمت گذاری حسابرسی (مطالعه موردی در شهرداری شیراز)

کلید واژه ها: منابع انسانی اسلامی صنعت بانکداری بانک ملی ایران روش دلفی فازی تکنیک آزمایشگاه ارزیابی و تحلیل تصمیم گیری (دیمتل)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۱۶
از لحاظ نظری انتظار می رود وجود فناوری اطلاعات، گسترش و تنوع آن بر حق الزحمه حسابرسی موثر باشد، اما به رغم تمام مزیت های ذاتی فناوری اطلاعات، هنوز به کارگیری آن با مقاومت کارکنان در برابر پذیرش فناوری اطلاعات همراه است. با وجود مزایای فراوانی که کاربرد فناوری اطلاعات در حسابرسی دارد، آنها با مسائل و مشکلات مربوط به کاربرد آن از جنبه های گوناگون همانند عوامل فردی، فرهنگی، سازمانی و اجتماعی روبه رو شده اند. این پژوهش درصدد بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی در شهرداری شیراز است. روش پژوهش مورد استفاده اکتشافی پیمایشی از نوع نظرسنجی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان حوزه مالی شهرداری شیراز در سال 1399 تشکیل می دهد. نمونه پژوهش، 110 نفر است. به منظور بررسی پرسش های پژوهش از آزمون های t یک نمونه ای و آزمون میانه استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فناوری اطلاعات تأثیر معناداری بر قیمت گذاری حسابرسی دارد؛ یعنی هر چه فناوری اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افزایش یابد، حق الزحمه حسابرسی کاهش می یابد.
۹.

بررسی تأثیر ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر احتمال بروز تقلب شهرداری شیراز

کلید واژه ها: تئوری آشوب بازار سهام بازارهای مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۸۹
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی بر احتمال بروز تقلب در شهرداری شیراز است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی- همبستگی می باشد همچنین از نظر شیوه جمع آوری داده ها پیمایشی و از نظر زمان اجرای پژوهش مقطعی می باشد. این مطالعه شامل یک دوره یک ساله در سال 2020 است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارمندان و مدیران شهرداری شیراز است. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان با حجم جامعه نامحدود 381 نفر می باشد. برای دستیابی به نمونه در نظر گرفته شده، 150 پرسشنامه توزیع شده و 109 پرسشنامه نیز بازگردانده شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ تعیین شده است و پایایی آن نیز تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ابعاد مسئولیت اجتماعی بر احتمال بروز تقلب شهرداری شیراز تأثیر معناداری دارد؛ بنابراین پرداختن به این موضوع می تواند پیامدهای قابل توجهی را در تقویت نظام کنترل داخلی شرکت ها، افزایش پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی حسابداران و ارتقای موقعیت حرفه حسابداری در جامعه در بر داشته باشد.
۱۰.

Investigating the effect of knowledge-based organizations on employee productivity (Case study of Homa Airlines in Fars)

کلید واژه ها: خودکارآمدی مالی سواد مالی کیفیت یادگیری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۴۵
The research is applied in terms of purpose and descriptive and survey in terms of nature and method. In this study, we examine the effect of 6 independent variables on a dependent variable Knowledge production, knowledge acquisition, knowledge organization, knowledge storage, knowledge dissemination or distribution, knowledge application, independent variables and productivity are our dependent variables In this research, the descriptive analysis of these variables with respect to mean, median, standard deviation, skewness and elongation values ​​has been studied and The hypothesis of normality of the studied variables and Pearson and Spearman correlation coefficient is the research hypothesis. The statistical population in this study is 350 employees of Homa Airlines are in Fars, which includes worker, employee.
۱۱.

ارزیابی و طبقه بندی موسسات آموزش عالی بر اساس مدل فرآیندی دمینگ با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها

کلید واژه ها: بیمه اجتماعی کیفیت زندگی بیمه شدگان بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۸۴
چرخه دمینگ یکی از اصطلاحات رایج مدیریتی در بحث بهبود مستمر است که دانشمندان زیادی آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند. بر اساس این چرخه سازمانها بایستی مراحل مختلفی را جهت بهبود مستمر طی نمایند؛ بنابراین مدیران به عنوان اصلی ترین محرکان این چرخه می توانند بر اساس توانمندیهای خود این چرخه را با سرعتهای متفاوتی در بازه سکون تا گردش مستمر به حرکت در آورند، در این راستا مطالعه حاضر با هدف توسعه یک مدل فرآیندی و عینی بر اساس تحلیل پوششی داده ها جهت ارزیابی عملکرد رفتاری 20 موسسه آموزش عالی استان خراسان شمالی انجام شده است. از نوآوری این تحقیق طبقه بندی موسسات آموزش عالی در مراحل مختلف چرخه دمینگ به موسسات برنامه گرا، عمل گرا، کنترل گرا و بازخورد گرا (نتیجه محور) می باشد. نتایج این تحقیق علاوه بر مشخص کردن کارائی هر موسسه آموزش عالی می تواند با ایجاد سازمان مجازی به عنوان مبنائی جهت مدیریت در چرخه حیاتی دمینگ طراحی نماید. در تحلیل پوششی داده ها برای هر یک از واحدهای ناکارا تعدادی از واحدهای کارا به عنوان مرجع به همراه ضریبی برای مشخص کردن میزان تاثیر گذاری آن ها تعیین و معرفی می شود. به عنوان مثال موسسه آموزشی FH برای آنکه بتواند از سازمان های کارا در فرآیند برنامه ریزی خود الگوبرداری بنماید مدل تحلیل پوششی داده ها دو سازمان JD با ضریب 0.13 و سازمان RS با ضریب 3.0 را پیشنهاد می کند؛ بنابراین موسسات می توانند به طور مجزا در مراحل چرخه دمینگ از سازمان ها مختلف الگوبرداری نمایند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹