رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال ششم بهار 1401 شماره 20

مقالات

۱.

رابطه افشای ریسک و هموارسازی سود با ریسک شرکت

کلید واژه ها: هموارسازی سود افشای ریسک ریسک شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۰
افشای ریسک و هموارسازی سود از استراتژی های مهم شرکت در مواجه با ریسک است. هدف این مقاله بررسی ارتباط بین دو استراتژی افشای ریسک و هموارسازی سود در رابطه با سطوح ریسک شرکت است. به این منظور برای پاسخ به سوالات پژوهش مبنی بر اینکه رابطه افشای ریسک و هموارسازی سود بر سطح ریسک شرکت چگونه است، از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 117 شرکت به روش حذف سیستماتیک طی سال های 1389 تا 1398 انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد رابطه مثبت و معنادار بین افشای ریسک و ریسک شرکت و بین سطح هموارسازی سود و ریسک شرکت وجود دارد. با افزایش ریسک شرکت به طرز معناداری میزان افشای ریسک و سیاست هموارسازی سود در شرکت های مورد بررسی افزایش می یابد. نتایج پژوهش برای سرمایه گذاران و هیئت مدیره شرکت ها که علاقه مند به درک استراتژی های گزارشگری جایگزین که مدیران هنگام مواجه با ریسک بالا انتخاب می کنند، مهم است. در مجموع نتایج پژوهش خلاء پژوهشی موجود در حوزه اهمیت استراتژی های افشای ریسک و هموارسازی سود بر سطح ریسک شرکت را پر می کند.
۲.

اثرات نامتقارن درجه عبور نرخ ارز بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: درجه عبور نرخ ارز مدیریت سود GMM اقلام تعهدی اقلام اختیاری اقلام درآمدی و اقلام واقعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۷۷
به طور کلی، متغیرهای کلان پولی و مالی از جمله عواملی هستند که می توانند بر عملکرد شرکت ها تاثیرگذار باشد. نرخ ارز از جمله این عوامل است که روابط تجاری بنگاه های اقتصادی با دنیای خارج را تحت تاثیر قرار می دهد. ریسک نرخ ارز ناشی از تغییر در بازده سهام در نتیجه نوسانات ارزهای خارجی است. از سویی، مدیریت سود همواره محل چالش مدیران و سرمایه گذاران است و در این بین، عمده مطالعات صورت گرفته به عوامل درون شرکتی مدیریت سود و کمتر به متغیرهای برون شرکتی به ویژه تاثیر متغیر مهمی همچون نرخ ارز پرداخته شده است. در این مطالعه، اثرات نامتقارت درجه عبور نرخ ارز بر مدیریت سود 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1399-1387 با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است. بر اساس نتایج، شوک های مثبت ارزی بر SEM1 و SEM2 تاثیر منفی بر SEM4 تاثیر مثبت و معناداری از نظر آماری دارد و شوک های منفی تاثیر مثبت و معناداری بر SEM3 دارد. ضمن آن که درجه عبور شوک مثبت نرخ ارز صرفا بر SEM4 و عبور شوک مثبت نرخ ارز نیز بر SEM3 بزرگتر از واحد است اما در ارتباط با سایر موارد درجه گذر نرخ ارز ناقص است. بر مبنای نتایج درجه عبور نرخ ارز بسته به نوع شوک ارزی و متغیر مدیریت سود اثرات نامتقارن بر مدیریت سود دارد.
۳.

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی

کلید واژه ها: کیفیت گزارشگری مالی حاکمیت شرکتی کیفیت حسابرسی داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۱
شرکت ها به عنوان واحدهای اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر می باشند. به دلایل مختلفی که مهم ترین آن ها جدایی مالکیت از مدیریت می باشند، شرکت ها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون از شرکت را نیز بر عهده دارند. کاراترین شکل پاسخگویی، بر اساس شواهد تجربی، گزارشگری مالی می باشد. کیفیت گزارشگری مالی بیانگر دقت و صحت گزارش های مالی در بیان اطلاعات مربوط به عملیات شرکت، خصوصاً جریان های نقد مورد انتظار، به منظور آگاه کردن سرمایه گذاران است. لذا مطالعه عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی حائز اهمیت می باشد. بر اساس مطالب بیان شده، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین دو فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 الی 1399 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که ارتباط مثبتی بین حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی برقرار است بدین معنی که با افزایش حاکمیت شرکتی، کیفیت گزارشگری مالی افزایش خواهد یافت؛ علاوه بر این، بین کیفیت حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد بدین معنی که با افزایش کیفیت حسابرسی داخلی، کیفیت گزارشگری مالی افزایش خواهد یافت.
۴.

مطالعه اثر ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی بر اجتناب مالیاتی

کلید واژه ها: ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی بیش سرمایه گذاری در نیروی انسانی کم سرمایه گذاری در نیروی انسانی اجتناب مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۹۰
هدف: امروزه نقش نظام های مالیاتی در تأمین درآمد های هر کشور از محل منابع مالیاتی بر کسی پوشیده نیست. با این حال، اغلب مدیران، مالیات را از عمده ترین عوامل خروج وجه نقد و تهدیدی برای تداوم فعالیت شرکت قلمداد می کنند و همواره درصدد یافتن راهی به منظور کاهش پرداخت مالیات می باشند. یکی از راه حل های مورد استفاده، فعالیت های اجتناب مالیاتی است. همچنین، با نگاهی به مراحل تمدن بشری مشخص می شود که نقش نیروی انسانی از نیروی کار ساده به سرمایه انسانی تکامل یافته است، چرا که پیشرفت تکنولوژی بدون تحولات نیروی کار، فاقد کارایی است. هدف اصلی در این پژوهش بررسی اثر ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی بر اجتناب مالیاتی شرکت ها است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر زمانی جزو پژوهش های گذشته نگر است. به دلیل استفاده از داده های کمی از نوع پژوهش های کمی است. به دلیل اینکه از طریق تجزیه و تحلیل و استنباط از مشاهدات به یک نتیجه کلی می رسد، این پژوهش از نوع استقرایی است. از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی محسوب می شود. با توجه به هدف پژوهش، سه فرضیه تدوین شد که از طریق سه مدل رگرسیون خطی چندگانه آزمون گردید. جهت آزمون فرضیه ها، نمون های متشکل از 165 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 7 ساله از سال 1393 تا 1399 به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی بر اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، تأثیر مثبت و معنادار، کم سرمایه گذاری در نیروی انسانی بر اجتناب مالیاتی نیز تأیید شده است. نتیجه گیری: می توان از نتایج پژوهش استنباط کرد که سرمایه گذاری بیش از اندازه در نیروی انسانی می تواند باعث افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و کاهش جریآن های نقدی عملیاتی شده و این انگیزه را برای مدیران ایجاد نماید که از طریق اقدامات اجتناب مالیاتی درصدد بهبود جریان نقدی عملیاتی و حفظ تداوم فعالیت شرکت برآیند. همچنین کم سرمایه گذاری در نیروی انسانی نیز باعث کاهش بهره وری و سودآوری شرکت شده به گونه ای که شرکت ها نتوانند نیاز های فعلی خود را تأمین کنند (پرداخت دستمزد، بهره ها و مالیات ها) و انگیز های برای مدیران شرکت جهت افزایش نقدینگی از طریق اجتناب مالیاتی باشد که می تواند منجر به افزایش ریسک مالیاتی شرکت شود.
۵.

نقش مدیریت منابع انسانی در عملکرد سازمان

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی مدیریت عملکرد کارکنان بهره وری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۱ تعداد دانلود : ۳۵۵
کارکنان هر سازمان به عنوان ارزشمندترین دارایی آن تلقی شده و عملکرد ایشان، تاثیر زیادی در حرکت به سوی اهداف و تحقق رسالت سازمان دارد. در این راستا مدیریت منابع انسانی، با وظایفی از قبیل جذب، نگهداری، پرورش و ارتقای نیروهای انسانی توانمند، نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا می کند. در این مطالعه مروری که در سال 1400 انجام شده است، از مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی اس.آی.دی، مگیران، ایران داک، گوگل اسکالر استفاده شد. مجموعه مقالات بررسی شده شامل 40 مقاله بود و در جستجوی مقالات، کلمات کلیدی به کار رفته شامل این کلید واژه ها بود: مدیریت منابع انسانی، مدیریت عملکرد، کارکنان، بهره وری. مقالاتی که حجم نمونه نامشخص داشت، مقالاتی که در آنها نحوه اجرا به خوبی مشخص نشده بود در روند مطالعه حذف شدند. همچنین مقالاتی که متن کامل آن ها در دسترس نبود نیز از مطالعه حذف شدند. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای برنامه های مدیریت منابع انسانی به شکل صحیح، علاوه بر تحق اثربخشی و افزایش کارایی در سازمان، رضایتمندی شغلی، تعهد و وفاداری سازمانی را در کارکنان ایجاد نموده و در نهایت سازمان در راه رسیدن به اهداف استراتژیک خود، موفق عمل می نماید.
۶.

اصول اخلاقی در حسابداری

کلید واژه ها: اخلاق حسابداری قانون ساربنز-آکسلی مدیریت سود حسابداری اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۶۰
استانداردها و اصول اخلاقی برای هر حرفه ای که قصد دارد استعدادهای حرفه ای خود را ارتقا دهد و کارایی کلی کسب و کار را توسعه دهد بسیار مهم است. عصر اطلاعات و دنیای تجارت کنونی، حرفه حسابداری را ملزم به رعایت شفافیت و ارائه گزارش های مالی دقیق می کند؛ بنابراین حسابدارانی که مسئول تهیه گزارش های مالی دقیق، مختصر و به موقع هستند، باید بالاترین استانداردهای مسئولیت اخلاقی را رعایت کنند. با این حال، رفتار اخلاقی در میان متخصصان حسابداری همیشه تضمین نمی شود. تحقیق حاضر بررسی می کند که آیا یک وابستگی متقابل قوی بین حرفه حسابداری و نقش حسابدار وجود دارد یا خیر. این مطالعه همچنین نقش نهادهای حسابداری حرفه ای را در ترویج و ارتقای اخلاق در حرفه حسابداری جهانی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که نقش حسابدار وابسته به اخلاق حرفه حسابداری است.
۷.

بررسی و مقایسه سبک های تصمیم گیری در کارکنان سازمان های دولتی (مطالعه موردی: حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان)

کلید واژه ها: سبک تصمیم گیری راه حل کارکنان عقلایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۷۲
تصمیم گیری به عنوان فرایند مسئله یابی، شناسایی و انتخاب راه حل مناسب، همواره از مهمترین وظایف مدیریت و افراد شاغل در سازمان می باشد. از این رو، شناسایی انواع سبک های تصمیم گیری و بررسی و مقایسه آنها، حائز اهمیت است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد که به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 950 نفر ازکارکنان شاغل در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در سه شهرستان آبادان، خرمشهر و شادگان بوده که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 273 نفر محاسبه گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس (1995) می باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه محاسبه گردیده و نتایج حاصل از آن مطلوب می باشد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-25 و Excel و همبستگی پیرسون آنالیز شد. نتایج نشان داد، کارکنان مورد مطالعه، تصمیمات خود را بیشتر بر مبنای سبک عقلایی اخذ می نمایند. میان سبک تصمیم گیری شهودی با سایر سبک های تصمیم گیری، همبستگی مستقیم وجود دارد. در حالیکه میان سبک عقلایی با سبک های وابستگی، آنی و اجتنابی همبستگی وجود ندارد.
۸.

تأثیر ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت اقلام تعهدی اختیاری

کلید واژه ها: ریسک غیرسیستماتیک اقلام تعهدی اختیاری مدیریت سود اندازه شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
هدف از انجام این پژوهش، تبیین و بررسی تاثیر ریسک غیرسیستماتیک بر مدیریت سود و اثر اندازه شرکت بر میزان تاثیرگذاری ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت سود است. به منظور دستیابی نمونه ای متشکل از 143 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1384 تا 1394 با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره با داده های تابلوئی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، از نوع توصیفی همبست گی می باشد. یافته های به دست آمده بیانگر این است که ریسک غیرسیستماتیک بر مدیریت سود تاثیر مثبت و معنادار دارد و همچنین اندازه شرکت بر شدت اثرگذاری ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت سود تاثیر ندارد.
۹.

بررسی حسابداری منابع انسانی بعنوان ابزار قدرتمند و با ارزش یک سازمان

کلید واژه ها: حسابداری منابع انسانی ارزش گذاری منابع انسانی چالش های منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۵۷
هر سازمانی، بزرگ یا کوچک، از هرگونه سرمایه ای برای عملیاتی کردن تجارت استفاده می کند. سرمایه شامل پول نقد، اشیا با ارزش و همچنین افرادی است که به منظور کسب درآمد برای یک تجارت و پیشبرد اهداف آن استفاده می شود. منابع انسانی برای توصیف افرادی که در یک شرکت یا سازمان کار می کنند و همچنین توصیف بخشی که مسئول مدیریت کلیه امور مربوط به کارمندان است استفاده می شود. با توجه به گسترش رقابت بین شرکتها و پی بردن موسسات به اهمیت منبع انسانی به عنوان عامل استراتژیک سازمانها و نیاز مدیریت به اطلاعات برای تصمیم گیری، تعیین ارزش این منبع سالهاست که مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق که به روش کتابخانه ای و با مرور پایگاه های الکترونیکی صورت گرفته، به بررسی حسابداری منابع انسانی بعنوان ابزار قدرتمند و با ارزش یک سازمان پرداخته شده است. در پژوهش صورت گرفته مشخص گردید که حسابداری منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین دارایی سازمان می باشد. لذا توجه اساسی به حسابداری منابع انسانی با توجه به نقشی که در سنجش هزینه، ارزش گذاری منابع انسانی و یاری مدیران در تصمیم گیری صحیح سازمان دار، امری ضروری می باشد.
۱۰.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش و عادی

کلید واژه ها: هوش هیجانی پیشرفت تحصیلی دانش آموز تیزهوش دانش آموز عادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۰ تعداد دانلود : ۳۹۶
هوش هیجانی به عنوان عامل مهمی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شناخته می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش و عادی است. روش تحقیق حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از روش گردآوری داده ها از نوع میدانی و بر اساس رویکرد توصیفی همبستگی بوده است. جامعه مورد بررسی این تحقیق شامل دانش آموزان مدارس متوسطه دوره اول منطقه 1 تهران به تعداد 2800 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 337 نفر بوده است. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد که هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دارای ارتباط مثبت و معناداری می باشد. همچنین این نتیجه حاصل شد که بین دانش آموزان پسر و دختر تیزهوش و عادی در خرده مقیاس های هوش هیجانی تفاوت معنادار وجود دارد و همبستگی بالاتری بین دانش آموزان تیزهوش در ارتباط بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دیده شده است.
۱۱.

ادراک از کیفیت خدمات حسابرسی و تمایلات رفتاری صاحبکار

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی کیفیت کارکردی کیفیت تکنیکی استقلال حسابرس تمایلات رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۶۹
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ابعاد کیفیت حسابرسی درک شده در تمایلات رفتاری مشتریان خدمات حسابرسی (صاحبکار) است. جامعه آماری این تحقیق اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و مدیر مالی شرکتهای حسابرسی شده توسط موسسات عضو در جامعه حسابداران رسمی ایران بود. در این تحقیق، ابعاد کیفیت حسابرسی از منظر تکنیک، کارکرد و استقلال به عنوان متغیر مستقل و تمایلات رفتاری بازار شامل تکرار خرید خدمات (تمدید قرارداد حسابرسی)، قصد خرید بیشتر (دریافت خدمات غیر حسابرسی)، معرفی موسسه حسابرسی به دیگران به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات بنیادی قرار دارد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد گبرمیکائیل (2019) بود. بر اساس روش کوکران 239 پرسشنامه انتخاب و مورد آزمون قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها ابتدا ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و آمار توصیفی بررسی و سپس از رویکرد معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و آزمون های نشانگرهای برازش برای تایید و رد فرضیه های تحقیق استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین ابعاد کیفیت حسابرسی تکنیکی، کارکردی و استقلال حسابرس با تمایلات رفتاری (تمدید قرارداد حسابرسی، قصد استفاده از خدمات غیر حسابرسی و معرفی مؤسسه حسابرسی به دیگران) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
۱۲.

طراحی مدل ریسک مدیریت منابع انسانی در حوزه سلامت (مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران)

کلید واژه ها: ریسک منابع انسانی معادلات ساختاری دانشگاه علوم پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۷۷
این تحقیق با هدف تبیین، اولویت بندی و طراحی مدل ریسک های مدیریت منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی، از گروه پیمایشی و بصورت مقطعی است. برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه ای که با استفاده از نظر سنجی از خبرگان منابع انسانی به روش دلفی فازی مورد تأیید قرار گرفت استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل مدل معادلات ساختاری و آزمون تحلیل عاملی اکتشافی به روش تجزیه به ابعاد اصلی و چرخش واریماکس استفاده شده است. بدین منظور از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده گردیده است. در تحقیقاتی که هدف، آزمون مدل خاصی از رابطه بین متغیرهاست از تحلیل مدل معادلات ساختاری استفاده می شود. در این تحقیق نیز پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، مدل یابی به روش PLS در دو مرحله صورت پذیرفت. در مرحله اول، مدل اندازه گیری (مدل بیرونی) از طریق تحلیل های روایی و پایایی و تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت و در مرحله دوم، مدل ساختاری (مدل درونی) به وسیله برآورد مسیر بین متغیرها بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان مولفه های 24 گانه، متغیر ریسک های پاداش و جبران خدمات رتبه اول و ریسک عدم تمرکز به مشتری رتبه دوم و ریسک های تامین منابع انسانی رتبه سوم را دارد. متغیر ریسک عدم برخورداری از قابلیت های استراتژیک در جدول فریدمن دارای کمترین اهمیت می باشد.
۱۳.

گونه شناسی قاعده اضطرار در مسائل مدیریت منابع انسانی در سازمان های آموزشی

کلید واژه ها: سازمان های آموزشی مدیریت منابع انسانی قواعد فقهی قاعده اضطرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۹۰
نیل به اهداف در سازمان های آموزشی بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. تلفیق و اجرای مؤثر مدیریت منابع انسانی با مبانی فقه اسلامی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط به طور مؤثر فعالیتشان را ادامه دهند و بر کارایی خود بیفزایند. امروزه نیاز به تلفیق مبانی مدیریت و فقه و ارائه مصادیقی در این حوزه به خوبی در تمامی سطوح سازمان ثابت شده است. در این راستا لازم است منابع، فرآیند و قواعد مناسب فقهی در بکارگیری اقدامات لازم آموزشی در سازمان شناسایی شود. هدف پژوهش حاضر، گونه شناسی قاعده اضطرار در مسائل مدیریت منابع انسانی می باشد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است که بر اساس آن محقق ابعاد چهار گانه مدیریت منابع انسانی (جذب، بکارگیری، بهسازی و نگهداری منابع انسانی) را در علم فقه تلفیق و تبیین کرده و مصادیق آن را با توجه به قاعده اضطرار ارائه نموده است. لذا محقق در پژوهش خود به بررسی مصادیق مرتبط با قاعده اضطرار در مدیریت منابع انسانی در سازمان های آموزشی پرداخته است. در نهایت باید توجه داشت تصمیم گیری مدیران و مسئولان در نظام مدیریت منابع انسانی بر اساس قواعد فقهی و موازین شرعی، یکی از موضوع های اساسی در کشور است که از منظر حوزه های سیاست گذاری، برنامه ریزی، مدیریت و اجرا اهمیت زیادی دارد.
۱۴.

تأثیر خوانایی گزارشگری مالی بر نقدشوندگی سهام با تأکید بر نقش هزینه نمایندگی

کلید واژه ها: خوانایی گزارشگری مالی هزینه نمایندگی نقدشوندگی سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۶۷
از لحاظ تئوریکی، اعلامیه های افشای اطلاعات مانند گزارش های مالی یک ارتباط مهم بین مدیریت و ذینفعان خارجی (به عنوان مثال سهامداران) در شرکت های سهامی به دلیل تفکیک مالکیت و مدیریت است. سرمایه گذاران خارجی و سهامداران اقلیت می توانند از طریق گزارش های مالی خود در مورد وضعیت مالی، عملکرد و نقدینگی شرکت اطلاعات کسب کنند و از این طریق طرح های رشد و شایستگی مدیریت شرکت را ارزیابی کنند. خوانایی تأثیرات بسزایی بر پایداری سود، هزینه های نمایندگی، نقدشوندگی سهام و مالکیت نهادی و گزارشگری متقلبانه دارد این پژوهش، تاثیر خوانایی گزارشگری مالی بر هزینه نمایندگی و نقدشوندگی سهام دربازده زمانی 1390 تا 1399 برای شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بررسی شده است. همچنین، این پژوهش بردو نظریه نمایندگی و رفتاری تاکید دارد. براین اﺳﺎس، مدل های پژوهش تحت مدل های روش حداقل مربعات معمولی و رگرسیون چند متغیرهﺑﺮآوردشد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺪلﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. نتایج این بررسی نشان می دهد خوانایی گزارشگری مالی با نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین خوانایی گزارش های مالی با هزینه نمایندگی رابطه منفی و معنا داری دارد.
۱۵.

Surveying the relationship between internet with competitiveness and customer loyalty in insurance industry base on Porter competitive forces

کلید واژه ها: Surveying Internet Competitiveness Customer loyalty

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۸
This study was conducted to evaluate the competitiveness and loyalty between the Internets and has been in the insurance industry. The questionnaire was used to collect data. The questionnaires were distributed among 93 Iranian insurance company clients. In order to analyze the data and present the results of SPSS software and structural equation is utilized. The results of this study indicate that the Internet and the Competitiveness and loyalty based on statistical correlation have been made accordingly, all the assumptions in the research that indicates a significant relationship between the Internet and the loyalty and competitiveness component is approved.
۱۶.

طراحی و ارایه مدل شناختی فازی افزایش عملکرد بازاریابی الکترونیکی در شبکه های اجتماعی آنلاین (مطالعه موردی بانک صادرات)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدل شناختی فازی افزایش عملکرد بازاریابی الکترونیکی شبکه های اجتماعی آنلاین بانک صادرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۶۶
موفقیت و اثربخشی برنامه های بازاریابی الکترونیکی زمانی میسر می گردد که سازمان بتواند مطابق با استراتژی بازاریابی دقیق از پیش طراحی شده، عمل کند. از آنجاییکه تاکنون مدلی جهت تحلیل شناختی ارتقای افزایش عملکرد بازاریابی الکترونیکی در شبکه های اجتماعی آنلاین ارائه نشده از این رو، هدف پژوهش حاضر طراحی نقشه شناختی فازی افزایش عملکرد بازاریابی الکترونیکی در شبکه های اجتماعی آنلاین بوده است. روش تحقیق توصیفی کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری و تحلیل داده ها از نوع توصیفی پیمایشی بوده است. برای شناسایی و انتخاب عوامل مدل از بررسی ادبیات و پیشینه ی تحقیقات استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش نقشه شناختی فازی (FCM) و نرم افزار FCMapper استفاده گردید و در نهایت نقشه شناختی فازی افزایش عملکرد بازاریابی الکترونیکی در شبکه های اجتماعی آنلاین تحقیق ارائه شد. نتایج تحقیق نشان داد عامل «ایجاد سرگرمی برای کاربران و مشتریان» با درجه ی مرکزیت 69/8 دارای بیشترین درجه ی مرکزیت است و بر اساس اولویت وزن ها، بالاترین اهمیت را در بین عوامل مربوط به افزایش عملکرد بازاریابی الکترونیکی در شبکه های اجتماعی آنلاین به خود اختصاص داده است. عامل «افزایش تعامل با مشتریان و کاربران» با درجه مرکزیت 70/7 در رتبه ی دومِ اهمیت قرار گرفت. عامل «افزایش سرمایه گذاری بر بازاریابی شبکه های اجتماعی به علت بازدهی سرمایه گذاری بالاتر از سایر روش ها» با درجه مرکزیت 61/7 نیز در رتبه ی سوم اهمیت قرار گرفت.
۱۷.

مدیریت بحران با ارزیابی ریسک سوانح در سازمان های آتش نشانی با استفاده از روش FMEA (مطالعه موردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک)

کلید واژه ها: تکنیک FMEA سوانح مرتبط با سازمان های آتش نشانی ارزیابی ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۸۷
یکی از اولین سازمانهاکه در مواجهه با طیف گسترده ای از حوادث قرار دارد، آتش نشانی است ازاین رو پرسنل سازمان های آتش نشانی در معرض حوادث مختلف قرار می گیرند؛ اما دلایلی چون خطای نیروی انسانی، کیفیت نامناسب تجهیزات، نبود مدیریت کارآمد و... این سازمانها را با مشکلات و حوادثی مواجه می سازد. این حوادث عموما یاعث ایجاد شرایط ریسک در عملیات های مختلف میگردد، هرچند می توان با رعایت اصول ایمنی از بسیاری ازین حوادث جلوگیری نمود یا آثار مخرب آنها را تا حد زیادی کاهش داد. لاکن در اکثر مواقع نمی توان اطمینان حاصل کرد که این حوادث به وقوع نخواهند پیوست. یکی از معمولترین روشها برای رسیدن به این اهداف استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک است. در این پژوهش استفاده از روش ارزیابی ریسک FMEA برای تحلیل مسئله مورد توجه قرار گرفته است. روش FMEA تکنیکی تحلیلی و متکی بر قانون (پیشگیری قبل از وقوع) است که برای شناسایی عوامل بالقوه خرابی و حوادث بکار میرود. حوادث سازمان آتش نشانی اراک از سال 1395 تا سال 1399 ازین طریق مورد ارزیابی قرار گرفته است. با دسته بندی سوانح رخ داده طی پنج سال، مشخص شد که سوانح منجر به نقص عضو، در این روش در سطح بحرانی 3 قرار دارد که توجه و اقدامات پیشگیرانه را در بین سوانح موجود می طلبد.
۱۸.

بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیرعامل و اجتناب از مالیات با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده اندازه و جنسیت کمیته حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: خودشیفتگی مدیرعامل اجتناب از پرداخت مالیات اندازه جنسیت کمیته حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۷۰
هدف این پژوهش بررسی بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیرعامل و اجتناب از مالیات با در نظر گرفتن نقش تعدیل ننده اندازه و جنسیت کمیته حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی و از نوع پژوهش های شبه تجربی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های 1392 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج پژوهش، شرکت هایی که ارتباطات سیاسی بالاتری دارند، شدت افشای مسئولیت پذیری اجتماعی آن ها بیشتر از شرکت هایی است که ارتباطات سیاسی پایین تری دارند؛ بنابراین بین ارتباطات سیاسی و افشای مسئولیت پذیری اجتماعی در ذی نفعانی همچون شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، هزینه نمایندگی به عنوان تعدیل گر بر شدت رابطه بین ارتباطات سیاسی و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها تأثیر می گذارد.
۱۹.

بررسی ارتباط بین ضعف کنترل های داخلی و همزمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: تبیین نقش تعدیلگر ویژگی های هیئت مدیره

نویسنده:

کلید واژه ها: ضعف سیستم کنترل داخلی ویژگی های هیئت مدیره همزمانی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۱
پژوهش حاضر در پی بررسی رابطه ضعف کنترل های داخلی و همزمانی قیمت سهام با توجه به نقش تعدیلگر ویژگی های هیئت مدیره در بین شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری شامل 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سال های 1394 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین بین ضعف سیستم کنترل داخلی و همزمانی قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی های هیئت مدیره رابطه بین ضعف سیستم کنترل داخلی و همزمانی قیمت سهام را تعدیل می کند. همزمانی قیمت سهام در قیمت سهام منعکس می شود و ناکارآمدی کنترل داخلی بر صحت گزارش داخلی مدیریت تأثیر می گذارد و موجب تأخیر در دسترسی اطلاعات داخلی می شود. از این رو ضعف کنترل داخلی، منجر به تخصیص ناکارآمدی منابع از سوی مدیران می شود. ضعف کنترل داخلی صحت اطلاعات مالی را کاهش می دهد و در نتیجه شرایط فرصت طلبی و ارائه نادرست جریان نقدی را برای مدیران فراهم می کند
۲۰.

مقایسه روش تحلیل بازار بورس اوراق بهادار و بازار فارکس

کلید واژه ها: تکنیکال فاندامنتال روش تحلیل فارکس بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۷۱
امروزه در تمامی دنیا، بازارهای مالی عضو جدایی ناپذیر زندگی انسان ها هستند وسالیان درازی است که در کشورهای پیشرفته، انواع بازارهای مالی وجود دارد؛ که هر کدام از آن ها ویژگی های خاص خود را دارند؛ که بعضی از این بازارها بین المللی هستند و بعضی هم داخلی هستند؛ مثلا بازار فارکس یک بازار بورس بین الملل است که بزرگترین بازار بورس جهان است و در آن پول کشورها ارزش گذاری می شود و یا بازار بورس اوراق بهادار ایران که یک بورس داخلی ایران است و در آن سهام شرکت ها معامله می شود. از آنجای که بورس ها هم از نظر ویژگی های عمومی وابزارهای مورد استفاده و هم از نظر ویژگی های روش تحلیلی با هم متفاوتند. ما در این مقاله قصد داریم بازار فارکس و بازار بورس اوراق بهادارایران را از نظر روش تحلیل با هم مقایسه کنیم. داده های استفاده شده برای بازار بورس ایران در بازده زمانی 1390 تا 1397 و برای بازار فارکس از داده های در بازده زمانی 2019 تا 2021 استفاده شده است. از یافته های تحقیق نشان می دهد که تفاوت خیلی زیادی بین روش تحلیل این دو بازار است. به طوری که روش تحلیل بازار بورس ایران بیشتر به مسائل داخلی کشور ایران و یک صنعت ویا یک شرکت خاص بر می گردد ونوع سرمایه گذاری در آن بلند مدت است. ولی تحلیل بازار فارکس به مسائل کلی جهان وشاخص های کلان اقتصادی جهان و بیشتربه روانشناسی و مدیریت سرمایه برمی گردد و نوع سرمایه گذاری در آن کوتاه مدت استو در کل فلسفه بازار بورس اوراق بهادار تهران سرمایه گذاری است ولی فلسفه بازار فارکس نوسانگیری است.
۲۱.

بررسی تأثیر اجرای قانون بر اختلالات ارزش دارایی های ثابت مشهود با توجه به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اجرای قانون شاخص فرصت طلبانه هموار سازی سود و فشار بدهی اختلالات ارزش دارایی های ثابت مشهود استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۱
شرکت ها برای بهبود فعالیت های خود سعی می کنند با استفاده از اجرای قانون و مقررات که توسط اعضای هیئت مدیره تنظیم شده است فعالیت های خود را به انجام برسانند؛ از این رو، هموارسازی سود و فشار بدهی نیز دونوع شاخصی هستند که می بایست قوانینی برای آن مطرح شود تا بتوان نوسانات و اختلالات به وجود آمده در ارزش دارایی های ثابت را کاهش نمود در این راستا از استاندردهای بین المللی گزارشگری مالی نیز استفاده خواهد شد. این مطالعه با هدف تعیین و بررسی تأثیر اجرای قانون بر اختلالات ارزش دارایی های ثابت مشهود با توجه به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1392 الی 1399 و به مدت 8 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 115 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. با توجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته است و مشخص شد که اجرای قانون بر اختلالات ارزش دارایی های ثابت مشهود با توجه به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش موثری دارد به طوری که در این پژوهش براساس آماره t میزان تأثیرپذیری هر دو فرضیه ویژه (شاخص فرصت طلبانه هموار سازی سود و فشار بدهی) بر کاهش اختلالات ارزش دارایی های ثابت مشهود شرکت با توجه به متغیر تعدیلی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی معنادار و با پژوهش کارامبینیس در سال 2021، هم راستا می باشد.
۲۲.

ارائه مدل تعیین مولفه های مربیگری مشتری

کلید واژه ها: مربیگری مشتری مربیگری بازاریابی رفتار شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۷۸
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل مربیگری مشتریان و تاثیر آن در رفتار شهروندی مشتری است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع نظریه زمینه ای است. به منظور دستیابی به شناخت درستی از مهمترین مؤلفه های تشکیل دهنده و روابط بین آنها، روش مصاحبه عمیق و داده های ثانویه به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها در 15 بعد اصلی هستند که توسط نرم افزار Maxqda تجزیه و تحلیل شده اند و در نهایت با استخراج روابط بین آنها، مدلی جامع و بومی سازی شده جهت دستیابی به شناختی درست از مربیگری مشتری ارائه شده است. نتایج حاصله نشان دهنده این است که عوامل متعددی مدل مربیگری مشتری را تعریف می کنند. هر یک از این عوامل به زیرشاخه های متعددی تقسیم شده اند که شامل شرایط علی (مولفه ها، ویژگی ها و وظایف مربیگری)، شرایط زمینه ای (موانع و محدودیت ها، ویژگی های فردی مشتری)، راهبرد (مربیگری در بازاریابی، یادگیری اجتماعی، مربیگری تیمی، مربیگر چندتخصصی، الگوی مناسب با مخاطب، محیط و انواع پدیده ها)، تعدیلگر (مربیان غیر مستقیم)، پدیده محوری (مربی گری مشتریان) و پیامد (رفتار شهروندی مشتری، ارزش گذاری و ارزش آفرینی و رشد و شکوفایی) است. یافته های این تحقیق حاکی از این است که می توان با فرهنگ سازی و فراهم کردن بسترهای فرهنگی به استخدام (از درون و یا از بیرون)، آموزش و بکارگیری مربیان عرصه کسب و کار پرداخته و نیز با آموزش کارکنانی که ارتباط مستقیم با مشتریان دارند و تبدیل آنها به عنوان مشاوران مشتریان نه فروشندگان صرف و پیاده سازی برنامه هایی که مشتریان خود را نه به عنوان مشتریان صرف بلکه به عنوان شهروندان این فروشگاه بدانند به پیشبرد هر چه بیشتر این فروشگاه به سمت مشتری مداری کمک نمود.
۲۳.

بررسی اثر مالیات شرکت و اهرم مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ریسک سرمایه گذاری مالیات شرکت اهرم مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۷۹
این پژوهش به بررسی تأثیر مالیات شرکت و اهرم مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 108 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی هفت ساله بین سال های 1393 الی 1399 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز نسخه 9 و از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر این است که هزینه مالیات بر ریسک سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارد بدین معنی که با افزایش هزینه مالیات، ریسک سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت. همچنین، اهرم مالی بر ریسک سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری دارد بدین معنی که با افزایش اهرم مالی، ریسک سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت.
۲۴.

بررسی تأثیر کیفیت ورودی های مالی بر صحت پیش بینی سود

کلید واژه ها: صحت پیش بینی سود کیفیت ورودی های مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۹۰
هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت ورودی های مالی بر صحت پیش بینی سود بوده است. قلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1392 تا 1396 بوده و با روش حذف سیستماتیک تعداد 147 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. برای جمع داده ها از مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و به منظور توصیف و تلخیص داده ها از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. در تحلیل داده ها آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و برای تایید و رد فرضیه ها (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد شرکت هایی که اصلاحیه های مالی دارند، گزارش های پیش بینی مدیریت با دقت کمتری را گزارش می دهند، به علاوه شرکت هایی که گزارش نقاط ضعف کنترل داخلی دارند، نیز گزارش های پیش بینی مدیریت با دقت کمتری را گزارش می دهند.
۲۵.

بررسی تأثیر محدودیت های مالی بر سرمایه در گردش بهینه شرکت

کلید واژه ها: سرمایه در گردش بهینه چرخه تبدیل وجه نقد محدودیت های مالی رشد درآمدهای شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۹۵
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محدودیت های مالی بر سرمایه در گردش بهینه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. محدودیت های مالی به پیروی از پژوهش های کاپلان و زینگالس (1998) ارائه شده است. جهانخانی و کنعانی (1384) و جهانشاد و مدانلو (1392) مدل کاپلان و زینگالس را با توجه به مختصات ایران ارائه نمودند. تعداد 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی شش ساله از 1394 تا 1399 طبق شرایط غربال جامعه انتخاب و تعداد 1026 مشاهده شرکت-سال در تحلیل های آماری منظور شده اند. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون شده اند. نتایج برآورد مدل های پژوهش حاکی از این است که محدودیت مالی تأثیر منفی و معناداری بر سرمایه در گردش بهینه دارد به گونه ای که شرکت های با محدودیت مالی بالاتر، سرمایه در گردش بهینه پایین تری داشته اند. از طرفی، متغیر رشد درآمدهای شرکت نیز اثر معناداری بر سرمایه در گردش بهینه شرکت ها داشته و این اثر بصورت مثبت و مستقیم است.
۲۶.

بررسی تأثیر مدیریت شهری بر مشکلات آواربرداری پس از وقوع زلزله

نویسنده:

کلید واژه ها: زلزله مدیریت امداد آواربرداری مدیریت شهری حوادث غیر مترقبه تاب آوری شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۷
امروزه با گسترش شهر و شهرنشینی و افزایش تدریجی تعداد شهرهای بزرگ در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، از یک طرف و رشد شهرها، تمرکز و تجمع جمعیت و افزایش بارگذاری های محیطی و اقتصادی بر بستر آنها از طرف دیگر، منجر به پذیرش این امر شده است که توجه به سمت شهرها و جمعیت های متمرکز در آن شهرها بیشتر گردد. یکی از موضوع هایی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن دست به گریبان هستند، موضوع حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیر مترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است با به کارگیری اصول و ضوابط شهرسازی و تبیین مفاهیم موجود در این دانش مانند فرم، بافت و ساختار شهر، کاربری اراضی شهری، شبکه های ارتباطی و زیرساخت های شهری و غیره می توانیم تا حد زیادی اثرات و تبعات ناشی از حوادث طبیعی را کاهش دهیم. کشور ما باتوجه به قرار گرفتن در مسیر کمربند کوه زایی آلپ وهیمالیا و برخورداری از اقلیم متغیر وناپایداریهای موقت و موسمی در طول تاریخ، بلایای طبیعی به خصوص سیل و زلزله را در اغلب نقاط خودتجربه کرده است. بطوریکه کشور ما یکی از ده نقطه بلاخیز دنیا محسوب می شود. گسترهجغرافیایی ایران از نظر احتمال وقوع این حوادث به ویژه زلزله، از آسیب پذیرترین بخش های کره زمین است که هر ساله وقوع این حوادث موجب خسارت های جانی و مالی فراوان می شود و گستره های شهری نیز همواره تجربه تلخی از بروز این گونه بلایا داشته اند و به نظر می رسد انجام برنامه ریزی خاص جهت مصون سازی هرچه بیشتر فضاهای شهری ضرورت دارد. دانش شهرسازی با تکیه بر داده های جغرافیایی می تواند با تبیین اصول و مفاهیم خود و با استفاده از این داده ها، اثرات این گونه بلایا را تا حد زیادی تقلیل دهد و مدیریت شرایط بحرانی، می توانند با استفاده از این داده ها، اصول مدیریتی لازم جهت کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر این حوادث را به اجرا درآورند. این موضوع ارتباط خاصی با مباحث برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری و جغرافیا دارد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت شهری برمشکلات آواربرداری پس از وقوع زلزله است. مطالعه مروری حاضر از طریق جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از جستجو در پایگاههای دادهای داخلی و SID, Magiran و Irandoc روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر، کتب و مقالات گردآوری شده است.
۲۷.

بررسی تأثیر آموزش و تجهیزات بر کیفیت امداد و نجات کوهستانی

نویسنده:

کلید واژه ها: امداد ورزش کوهنوردی کوهستان امداد کوهستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۶۳
امروزه ورزش کوهنوردی و گردش دسته جمعی در کوهستان بسیار مورد توجه قرار گرفته است وبا توجه به حوادث احتمالی پیش رو برای این ورزش و اهمیت ایمنی، وجود نیروی ویژه دوره دیده را در این امر بسیار مهم جلوه می دهد و نیاز به امداد در کوهستان را الزامی می کندهمانطور که از اسم امداد در کوهستان مشخص است یک فعالیت امدادی در محیط کوهستان است که همین موضوع ایجاب می کند امدادگران از نظر توان جسمانی و ورزشی در حد مطلوبی بوده و با ورزش کوهنوردی نیز آشنا شوند. این نوع کمک رسانی بخاطر حساس بودن موقعیت از نظر مکان و دسترسی و محدودیت امکانات موجود بسیار حائز اهمیت و مورد توجه است. به این دلیل این مقاله به بررسی تآثیر آموزش مهارت های امداد و نجات کوهستانی و تجهیزات بر کیفیت کوهنوردی و امنیت جان کوهنوردان پرداخته است. مطالعه مروری حاضر از طریق جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از جستجو در پایگاههای دادهای داخلی و روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر، کتب و مقالات و تجربیات واقعی گرد آوری شده است.
۲۸.

بررسی تأثیر هموار سازی سود بر خطر سقوط سهام با تأکید بر نقش تعدیل گری پوشش تحلیل گر، مالکان نهادی و اقلام تعهدی اختیاری

کلید واژه ها: خطر سقوط سهام هموار سازی سود پوشش تحیل گر مالکان نهادی اقلام تعهدی اختیاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۷
هدف این تحقیق بررسی تاثیر هموار سازی سود بر خطر سقوط سهام با تاکید بر نقش تعدیل گری پوشش تحیل گر، مالکان نهادی و اقلام تعهدی اختیاری بوده است. قلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1391 تا 1395 بوده و با روش حذف سیستماتیک تعداد 112 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. برای جمع داده ها از مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و به منظور توصیف و تلخیص داده ها از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. در تحلیل داده ها آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و برای تایید و رد فرضیه ها (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد هموار سازی سود بر خطر سقوط سهام تاثیر گذار است، به علاوه متغیر های پوشش تحیل گر، مالکان نهادی و اقلام تعهدی اختیاری نیز بر روابط بین هموار سازی سود و خطر سقوط سهام تاثیر گذارند.
۲۹.

رفتار ریسک پذیر، کیفیت سود و عملکرد بانک (مطالعه موردی سیستم بانکی کشور اسپانیا)

کلید واژه ها: بانک رویکرد مرزی سود رفتار ریسک پذیر پس انداز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۶۴
پس از بحران مالی 2007-2008، برخی از ابعاد عملکرد بانک موضوع بحث بوده است که دو مورد از آنها کارایی بانک و رفتار ریسک پذیر بانک است. ادبیات مربوط به کارایی و بهره وری بانک در سه دهه گذشته به طور قابل توجهی رشد کرده است و پس از بحران مالی شتاب بیشتری به دست آورده است. علاقه به رفتار ریسک پذیر بانک که معمولاً بر پیوندهای آن با سیاست پولی متمرکز است، نسبتاً کم بوده است، اما در سال های اخیر به طور تصاعدی افزایش یافته است. این مقاله ترکیبی از این دو جریان تحقیق است. به طور خاص، ما آزمایش می کنیم که آیا بانک های ناکارآمدتر هنگام انتخاب وام گیرنده، دریافت سود و نیاز به وثیقه، ریسک های بیشتری را متحمل می شوند و اینکه آیا این ارتباط بین ناکارآمدی و ریسک با توجه به نوع بانک تغییر می کند یا خیر. تجزیه و تحلیل ما بر سیستم بانکی اسپانیا متمرکز است که به شدت تحت تأثیر انفجار حباب مسکن قرار گرفته و دستخوش تجدید ساختار اساسی شده است. برای آزمایش فرضیه های خود، ما یک پایگاه داده با اطلاعات بانک ها و بانک های پس انداز، وام گیرندگان آنها (شرکت های غیر مالی) و پیوندهای بین آنها ایجاد کردیم. این مطالعه همچنین با در نظر گرفتن یک رویکرد جدید مرز سود به ادبیات کمک می کند. نتایج ما نشان می دهد که بانک های ناکارآمدتر ریسک های بیشتری را در انتخاب وام گیرندگان خود متحمل می شوند و این رفتار پرهزینه با نرخ های بهره بالاتر جبران نمی شود.
۳۰.

برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از توابع مختلف کاپیولا

کلید واژه ها: ارزش در معرض ریسک کاپیولا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۷۲
ریسک یکی از مفاهیم پایه ای در بازارهای مالی است. با توجه به عدم تصویر دقیق از تحقق خطر، بازارهای مالی نیازمند رویکردهای کنترل و مدیریت ریسک هستند. ارزش در معرض ریسک، معیاری آماری برای اندازه گیری زیان هاست و ریسک را به صورت کمی و مفهومی اندازه گیری می کند. هدف تحقیق حاضر محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از کاپیولا می باشد. به دین ترتیب از کاپیولاهای نرمال (خانواده بیضوی)، گامبل، فرانک، کلایتون، جو (خانواده ارشمیدسی)، گالامبوس، هاستلر-ریس و مقدار حدی تی استیودنت (خانواده مقادیر حدی) استفاده شد. بر اساس چندک های مختلف تابع کاپیولای کلایتون، ارزش در معرض ریسک برآورد شد.
۳۱.

طراحی و تحلیل انتقال دانش در فرآیند نوآوری مشارکتی دانشگاه - صنعت بر اساس نظریه شبکه اجتماعی

کلید واژه ها: دانشگاه ها صنایع نوآوری مشارکتی انتقال دانش شبکه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۷۶
فعالیت های نوآوری مشارکتی را نمی توان از پشتیبانی شبکه های اجتماعی جدا کرد. عوامل زیادی در شبکه اجتماعی بر فعالیت های انتقال دانش تأثیر می گذارند. علاوه بر این، اثربخشی انتقال دانش عملکرد نوآوری مشارکتی را تعیین می کند. از نظر ارتباط بین رفتار نوآوری مشارکتی و شبکه اجتماعی، این مقاله تأثیر برخی از عوامل شبکه اجتماعی در انتقال دانش از نوآوری هم افزایی دانشگاه و صنعت را تحلیل می کند. هدف از این مقاله، کشف قوانین انتقال دانش در فرآیند نوآوری مشارکتی دانشگاه - صنعت (U-I) و بررسی نقش این قوانین از طریق شبیه سازی پویایی سیستم است. در وهله اول، این مقاله دیدگاه های قبلی در مورد نوآوری مشارکتی و انتقال دانش U-I را خلاصه می کند. بر اساس تجزیه و تحلیل متون مدل فرایند انتقال دانش در نوآوری مشارکتی U-I را ارائه می دهد و عوامل موثر بر این روند را تجزیه و تحلیل می کند. ثانیا مقاله از یک روش پویایی سیستم برای تحلیل علیت انتقال دانش در روند U-I استفاده می کند. نوآوری مشارکتی مدل نمودا رهای جریان سیستم را ارائه می دهد و از Vensim برای آزمایش اعتباری مدل استفاده می کند. علاوه بر این، نتایج تجربی نشان می دهد که این مدل می تواند به خوبی متناسب با فعالیت های واقعی انتقال دانش در روند نوآوری مشارکتی U-I باشد. نتایج به دست آمده از این مقاله نشان می دهد که برخی از عوامل در شبکه های اجتماعی (اعتماد، قابلیت انتقال دانش، ظرفیت جذب دانش و سازوکارهای قرارداد) با درجات مختلف بر انتقال دانش U-I تأثیر می گذارند. در آخر برخی پیشنهادات مربوط به ارتقا انتقال دانش با توجه به شبیه سازی ارائه شده است.
۳۲.

بررسی تأثیر تمرکز صنعت بر توانایی بازار برای پیش بینی سودهای آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: سود حسابداری بازده شرکت تمرکز صنعت قدرت بازار صنعت و رقابت بازار صنعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۶۷
سود و توانایی پیش بینی کنندگی آن برای سرمایه گذاران سودمند است و به آنان کمک می کند ریسک و ارزش مورد انتظار بازدهی اوراق بهادار را برآورد کنند. اما عوامل مختلفی بر سود حسابداری و توانایی پیش بینی کنندگی آن تأثیرگذار است، یکی از این عوامل رقابت های موجود در بازار صنایع و تمرکز یا عدم تمرکزی است که در بین شرکت های فعال در یک صنعت وجود دارد. این عامل باعث می گردد که رفتار شرکت ها علاوه بر واقعیات عملکردی خود شرکت، تحت تأثیر رفتار رقبا و توانایی نفوذ بنگاه قرار گیرد. لذا بر پایه این استدلال در پژوهش حاضر با استفاده از یک نمونه متشکل از 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 درصدد بررسی تأثیر تمرکز صنعت بر توانایی بازار برای پیش بینی سودهای آتی است. تجزیه وتحلیل نتایج نشان می دهد که اولاً توانایی پیش بینی کندگی سود آتی برای بازدهی شرکت ها در سطح معنی داری نیست. درواقع بین سودهای سال گذشته، سال جاری و سال آتی با بازدهی بنگاه ها ارتباط معنی دار آماری وجود ندارد. ثانیاً نتایج نشان داد که توانایی پیش بینی کنندگی سود حسابداری تحت تأثیر تمرکز صنعت نیز قرار نمی گیرد و سود حسابداری سال گذشته، سال جاری، و سال آتی تحت تأثیر تمرکز صنعت تأثیر معنی داری بر بازدهی بنگاه ها ندارند. ثالثاً قدرت بازار صنعت قادر است که از طریق سود حسابداری سال قبل بر بازدهی بنگاه ها تأثیر معنی داری بگذارند درحالی که سودهای حسابداری سال جاری و آتی تحت تأثیر قدرت بازار صنعت بر بازدهی بنگاه ها اثرگذار نیستند و نهایتاً نیز رقابت در بازار صنعت بر توانایی پیش بینی سود سال جاری جهت تبیین بازدهی بنگاه ها اثرگذار است اما تأثیری بر ارتباط بین سود سال قبل و سال آتی با بازدهی شرکت ها ندارد.
۳۳.

رابطه کیفیت افشا و مدیریت ریسک بر همزمانی قیمت سهام

کلید واژه ها: کیفیت افشا مدیریت ریسک همزمانی قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۸۹
همزمانی قیمت سهام با انعکاس میزان اطلاعات بازار نسبت به اطلاعات خاص شرکت، موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نهایت کاهش ریسک گزینش مغایر می شود و افزایش نقدشوندگی را به همراه دارد. لذا برپایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت افشا و مدیریت ریسک بر همزمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری متشکل از 86 شرکت طی سال های 1392 تا 1398 است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات شبه تجربی و پس رویدادی در حوزه حسابداری است و از نظر ماهیت اجرا، تحقیق حاضر کاربردی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس روش حداقل مربعات تعمیم یافته با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه دهم صورت گرفته است. نتایج فرضیه اول تحقیق حاکی از آن است که بین کیفیت افشای اطلاعات و همزمانی قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه به دست آمده از فرضیه دوم نشان دهنده آن است که بین مدیریت ریسک و همزمانی قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد تاثیرگذار است.
۳۴.

تعیین نقش زلزله در میزان خرابی های ایجاد شده در سازه های بتنی

کلید واژه ها: زلزله خرابی سازه های بتنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۵
خطرهای زمین لرزه تاثیرات مستقیم مانند گسیختگی گسل های زمین، تکان زمین، روانگرایی خاک و تاثیرات غیر مستقیم از قبیل سونامی، سیل، زمین لغزه و آتشسوزی می باشد. هرکدام از تاثیرات فوق می تواند در خسارت ساختمان نقش مهمی داشته و سطح عملکرد در ساختمان را تحت تاثیر قرار دهد. محدوده نزدیک گسل معمولا در محدوده 15 کیلومتری از گسل فعال فرض میشود. منحنی های شکنندگی یکی از ابزارهای مفید برای ارزیابی احتمالاتی خرابی سازه ها می باشند. در این مطالعه به بررسی نقش زلزله در میزان خرابی های ایجاد شده در سازه های بتنی پرداخته شده است. در ساختمان های بتنی به علت این که انسان در ساخت بتن که ماده اصلی و سازه ای در این نوع از ساختمان ها تلقی میشود نقشی اساسی دارد لذا با قصور در هر یک از گامهای تهیه بتن که شامل نوع و جنس مصالح انتخابی، دانه بندی، نسبت بیش از اندازه آب به سیمان و یا هر گونه مواردی از این قبیل که در نهایت منتج به کاهش مقاومت مورد انتظار طراحی بتن شود، میتواند باعث ایجاد ضعف سازه ای در ساختمان مورد نظر گردد.
۳۵.

تأثیر جهانی شدن و هویت ملی بر رفتار مصرف کننده ایرانی (مطالعه موردی: محصولات برند بی بی لند شهر رشت)

کلید واژه ها: پذیرش فرهنگ مصرف جهانی هویت ملی مادی گرایی قوم گرایی پذیرش مد جهانی پوشاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۸
مطالعه حاضر تاثیر جهانی شدن و هویت ملی بر رفتار مصرف کننده ایرانی در زمینه بررندهای ایرانی برای خرید سیسمونی در بین شهروندان شهر رشت را مورد بررسی قرار داد. روش پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس مسیر از نوع توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل مصرف کنندگان محصولات برند بی بی لند شهر رشت می باشد. تعداد نمونه مورد نظر 10 برابر گویه های پرسشنامه تعیین گردید و 411 نفر به صورت تصادفی از مشتریان انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده های تحقیق پرسشنامه استاندارد بوده و روایی آن مورد تایید خبرگان قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه نیز برای هر دسته از گویه های مربوط به فرضیه ها به روش آلفای کرونباخ بالاتر از 70/0 محاسبه شده است. تجزیه تحلیل داده های بدست آمده از اجزای پرسشنامه با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار ایموس، انجام پذیرفت. یافته های حاصل از آزمون یازده فرضیه، حاکی از آن است که متغیر پذیرش رفتار مصرف کننده جهانی بر پذیرش مد جهانی و مادی گرایی تاثیر مثبت دارد. همچنین هویت ملی مصرف کنندگان بر قوم گرایی و پذیرش مد جهانی تاثیر منفی دارد. همچنین متغیر پذیرش فرهنگ مصرف جهانی بر قوم گرایی تاثیر منفی و متغیر هویت ملی بر مادی گرایی تاثیر منفی دارد. همچنین تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بررسی گردید و درآمد و تحصیلات بر پذیرش فرهنگ مصرف جهانی تاثیر مثبت و بر هویت ملی تاثیر منفی داشتند، اما متغیر جمعیت شناختی سن بر هویت ملی تاثیر مثبت داشت ولی فرضیه تاثیر منفی آن بر پذیرش فرهنگ مصرف جهانی مورد تایید قرار نگرفت.
۳۶.

بررسی میزان قابلیت اطمینان سازه لرزه ای پیشرفته در ساختمان های بتنی بوسیله مهاربندهای کمانش ناپذیر

کلید واژه ها: قابلیت اطمینان سازه لرزه ای پیشرفته ساختمان های بتنی مهاربندهای کمانش ناپذیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۳۹
کنترل ارتعاشات و خرابی ساختمان های بتن مسلح در برابر زلزله کاری دشوار است. این امر نیاز به استفاده از دستگاه های نوآورانه برای افزایش رفتار لرزه ای ساختمان های بتنی دارد. در این بررسی ساختمان های بتن آرمه با مهاربندهای کمانش ناپذیر ( مهاربندهای کمانش تاب) را برای رسیدن به این هدف طراحی شده است. برای این منظور، سه سازه قاب بتن مسلح سنتی با سطوح طبقات 5 و 10 با استفاده از روش شناخته شده الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب به منظور کاهش هزینه و به حداکثر رساندن عملکرد لرزه ای طراحی شده اند. تحلیل دینامیکی فزاینده، شکنندگی لرزه ای و قابلیت اطمینان سازه ای بر حسب بیشینه دریفت بین طبقه ای برای تمامی ساختمان ها محاسبه شده است. برای سازه انتخاب شده و مدل های معادل با مهاربندهای کمانش ناپذیر، نتیجه گرفته می شود که نرخ افزایش سالانه هنگامی که مهاربندهای کمانش ناپذیر در نظر گرفته می شوند، به طور قابل توجهی کاهش می یابد. عملکرد لرزه ای سیستم مهاربندی کمانش ناپذیر، در دو سطح عملکرد آستانه فرو ریزش و قابلیت استفاده بی وقفه و تنها با در نظر گرفتن پیشانی در نیاز و ظرفیت لرزه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله به منظور ارزیابی ظرفیت لرزه ای دینامیکی فزاینده استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد سیستم مهاربندی کمانش ناپذیر در سطوح عملکرد فوق، عملکرد لرزه ای مطلوبی دارد، هرچند عملکرد آن در سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه نگرانی هایی را ایجاد می کند.
۳۷.

تعیین و ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های بتنی

کلید واژه ها: عملکرد لرزه ای گسل ساختمان های بتنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۴۱
خطرهای زمین لرزه تاثیرات مستقیم مانند گسیختگی گسل های زمین، تکان زمین، روانگرایی خاک و تاثیرات غیر مستقیم از قبیل سونامی، سیل، زمین لغزه و آتشسوزی می باشد. هرکدام از تاثیرات فوق می تواند در خسارت ساختمان نقش مهمی داشته و سطح عملکرد در ساختمان را تحت تاثیر قرار دهد. محدوده نزدیک گسل معمولا در محدوده 15 کیلومتری از گسل فعال فرض میشود. منحنی های شکنندگی یکی از ابزارهای مفید برای ارزیابی احتمالاتی خرابی سازه ها می باشند. در ساختمان های بتنی به علت این که انسان در ساخت بتن که ماده اصلی و سازه ای در این نوع از ساختمان ها تلقی میشود نقشی اساسی دارد لذا با قصور در هر یک از گامهای تهیه بتن که شامل نوع و جنس مصالح انتخابی، دانه بندی، نسبت بیش از اندازه آب به سیمان و یا هر گونه مواردی از این قبیل که در نهایت منتج به کاهش مقاومت مورد انتظار طراحی بتن شود، میتواند باعث ایجاد ضعف سازه ای در ساختمان مورد نظر گردد.
۳۸.

بررسی تأثیر اعتبار تجاری بر همزمانی قیمت سهام

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتبار تجاری همزمانی قیمت سهام رقابت در بازار محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۷۱
هدف این پژوهش بررسی تاثیر بررسی تاثیر اعتبار تجاری بر همزمانی قیمت سهام است، به منظور دستیابی به این هدف دو فرضیه تدوین شد که جهت آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 163 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های مقطعی بکار برده شد، همچنین نرم افزار Eviews9 برای تحلیل های آماری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که شرکت های با اعتبار تجاری بالا نسبت به دارایی ها، همزمانی قیمت سهام بالایی دارند و رقابت در بازار محصول بر رابطه بین اعتبار تجاری نسبت به دارایی ها و همزمانی قیمت سهام تاثیر معنی داری دارد، نتایج پژوهش همچنین حاکی از آن است که شرکت های با اعتبار تجاری بالا نسبت به فروش، همزمانی قیمت سهام بالایی ندارند و رقابت در بازار محصول بر رابطه بین اعتبار تجاری نسبت به فروش و همزمانی قیمت سهام تاثیر معنی دارین دارد.
۳۹.

تأثیر مالکیت خانوادگی بر عملکرد شرکت در زمان بحران مالی

نویسنده:

کلید واژه ها: مالکیت خانوادگی عملکرد مالی بحران مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۵۵
هدف اصلی این پژوهش بررسی بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی بر عملکرد شرکت در زمان بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به این هدف سه فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 46 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1394 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی بکار برده شد. همچنین نرم افزار Eviews8 برای تحلیل های آماری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که مالکیت خانوادگی بر عملکرد مالی شرکت تأثیر معنی داری نداشته، اما بحران مالی دارای تأثیر معنی داری بر عملکرد مالی می باشد، علاوه براین نتایج پژوهش حاکی از آن است که مالکیت خانوادگی بر رابطه بین بحران مالی و عملکرد تأثیر معنی داری دارد.
۴۰.

بررسی نقش تعدیل گر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: ارتباطات سیاسی ریسک سقوط قیمت سهام هزینه سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۹
تأثیر روابط سیاسی بر واحدهای تجاری، مورد توجه بسیاری از تحقیقات در سراسر جهان بوده است. از آنجا که مدیران اجرایی و غیر اجرایی با داشتن ارتباطات سیاسی می توانند با استفاده از ارتباطات و روابط خود با سیاستمداران، مزایای متنوعی را برای شرکت به ارمغان بیاورند، آن ها اغلب به نظر واقعاً قدرتمند می باشند؛ بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر تأثیر نقش تعدیل کننده ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای تحقق اهداف پژوهش دو فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و طی سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ریسک سیاسی و ارتباطات سیاسی دارای ارتباط منفی و معنا دار با هزینه سرمایه هست. همچنین نتایج نشان داد که ارتباطات سیاسی به عنوان تعدیل گر بر شدت رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه سرمایه شرکت ها تأثیر می گذارد.
۴۱.

اثر صورت جریان وجوه نقد بر ارزش شرکت

کلید واژه ها: صورت جریان وجوه نقد ارزش شرکت و جریان های ورودی و خروجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۶۷
صورت جریان وجوه نقد، اطلاعات مربوط به ارزیابی جریان های وجه نقد آتی، عدم قطعیت این جریان ها و ارزش بازار شرکت را فراهم می کند. درواقع ورود نقدینگی به جای خروج نقدینگی در تمام فعالیت های شرکت، عملکرد قیمت سهام و ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر صورت جریان وجوه نقد بر ارزش شرکت است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های ترکیبی 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388-1399 با استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره بررسی و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و سرمایه گذاری و همچنین رابطه مثبت و معناداری بین فعالیت های تأمین مالی و ارزش شرکت وجود دارد.
۴۲.

نادیده انگاری تفاوت های جنسیتی و ارتباط آن با ناسازگاری زوجین

کلید واژه ها: تفاوت زن و مرد خانواده تفاوت های تکوینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۴۵
از جمله موضوعات مهم در مباحث خانواده؛ شناخت تفاوت های جنسیتی و تکوینی زن و مرد است که درابعاد گوناگون آن می تواند مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد. این مقاله بر آن است تا با شناسایی دقیق این تفاوت ها در ابعاد مختلف فکری، واکنش به تنش های روحی، عاطفی و نیاز های طبیعی، علاوه بر اثبات وحدت ارزش انسانی آن ها، کارکرد ناهمگونی آن ها نیز مشخص می شود تا در سایه شناخت این تفاوت ها، زوجین زندگی مشترک شادمانه و همزیستی رضایت بخشی را تجربه کنند. پژوهش حاضر به روش اسنادی و به شیوه توصیفی تحلیلی بر اساس مطالعات منابع علمی و دینی صورت گرفته است. ازدواج پیوند دو فرد متفاوت است که هریک چارچوب منبعی جداگانه دارند و دیدگاه ها، ارزش ها و سلیقه شان از آن ریشه می گیرد و در نهایت به این نتجیه می رسد که تفاوت های زن و مرد تناسب است نه نقض و کمال، قانون خلقت خواسته است با این تفاوت ها تناسب بیشتری میان زن و مرد که قطعا برای زندگی مشترک ساخته شده اند.
۴۳.

حسابرسی محیط زیست: ابزاری نوین در مدیریت زیست محیطی سازمان ها

کلید واژه ها: حسابداری محیط زیست حسابرسی محیط زیست محیط زیست پایدار منافع و مخارج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۹۷
در عصر کنونی سیر فزاینده تخریب محیط زیست به بحرانی بدل گشته که روز به روز بر وخامت و دامنه تاثیر آن افزوده می گردد. اگرچه، توسعه پایدار اقتصادی مسئولیت مشترکی بین سازمان، دولت و مصرف کنندگان است، لیکن سازمان ها می توانند نقش پویایی در کاهش تخریب محیط زیست ایفا نمایند. در این راستا، ارزیابی کامل هزینه های زیست محیطی مرتبط با فعالیت و یا محصولات سازمان ها، از حسابداری محیط زیست انجام می شود. با این حال، سیستم حسابداری محیط زیست جهت ارزیابی و افشای اثرات زیست محیطی است و نمی تواند اطمینان کافی در خصوص رعایت الزامات قانونی محیط زیست را فراهم آورد. از سوی دیگر، سازمان هایی که فعالیت های مربوط به محیط زیست را در گزارش های خود وارد می کنند، برای صحت اطلاعات خود نزد استفاده کنندگان نیاز به تایید برون سازمانی حرفه ای مستقل تحت عنوان حسابرسی محیط زیست دارند. لذا، در این تحقیق بر حسب اهمیت موضوع، پذیرفتن تعهد به انجام حسابرسی محیط زیست، مخارج و منافع حسابرسی محیط زیست، نقش حسابرسی محیط زیست در سیستم مدیریت محیط زیست و هزینه های محیط زیست در حسابداری محیط زیست بطور اخص مورد بحث قرار گرفته اند.
۴۴.

بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران، تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: بیش اطمینانی مدیریت تامین مالی داخلی کارایی سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۳۸
این که افراد هنگام تصمیم گیری دارای تورش های شناختی بوده و نمی توانند کاملا عقلایی تصمیم گیری نمایند، موضوع اصلی مالی رفتاری می باشد. یکی از تورش های مهم شناختی بیش اطمینانی می باشد. مطالعات مختلف نشان داده که افراد حرفه ای و مشاغلی که نیاز به تصمیم گیری دارند بیش از دیگران در معرض این تورش قرار دارند. مدیران بیش اطمینان با عدم سرمایه گذاری درست، استفاده بیش از حد از وجوه نقد داخل شرکت و عدم تقسیم آن، هزینه های زیادی را بر سهامداران تحمیل می کنند. بر این اساس هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران، تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 تشکیل می دهند که در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. چهار فرضیه زیر در این پژوهش تدوین شد:1) بین بیش اطمینانی مدیران با تأمین مالی داخلی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 2) بین تأمین مالی داخلی با سرمایه گذاری بیش از حد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 3) بین تأمین مالی داخلی با سرمایه گذاری کمتر از حد رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. 4) مدیران دارای بیش اطمینانی، از طریق افزایش تأمین مالی داخلی بر حجم سرمایه گذاری می افزایند. یافته های پژوهش حاکی تایید فرضیه های مذکور است.
۴۵.

بررسی تأثیر سرمایه فکری و عملکرد مالی بر نقد شوندگی سهام در شرکت های فرایندی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: نقد شوندگی سهام عملکرد مالی سرمایه فکری شرکت های فرایندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۵۵
موضوع نقدشوندگی در سال های اخیر توجه زیادی را در مطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده است. نقدشوندگی یک دارایی عبارت است از "قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن". هدف این تحقیق، بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی بر نقد شوندگی سهام در شرکت های فرایندی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شده است؛ بنابراین 167 شرکت طی سال های 1394 الی 1399 مورد مطالعه قرار گرفته اند. فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج رگرسیون در میان نمونه مورد مطالعه نشان داد، ابعاد سرمایه فکری از جمله سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری تاثیر مثبت و معنی دار و بازده دارایی ها تاثیر معکس و معناداری بر نسبت نقدشوندگی سهام دارد.
۴۶.

تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر مشارکت (منابع انسانی) کارکنان

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی شرکت مشارکت کارکنان رفتار کارکنان نگرش کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۱۸
اگرچه مسئولیت اجتماعی شرکت موضوعی است که یک جریان تحقیقاتی غنی را شامل می شود و در ادبیات مدیریت به سرعت در حال رشد است، اما نقش کارکنان در اجرای سیاست های مسئولیت اجتماعی و تأثیر آن سیاست ها بر کارکنان در کشورمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، درک رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد کارکنان مهم است، زیرا موفقیت یک شرکت تا حد زیادی به کارکنان آن بستگی دارد، لذا با توجه به اهمیت کارکنان و همچنین تأثیراتی که ممکن است سیاست های مسئولیت اجتماعی شرکت بر آنها داشته باشد، توجه بیشتر به رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نگرش ها و رفتار کارکنان ضروری است. بدون درک تأثیر مسئولیت اجتماعی بر کارکنان، ممکن است نتیجه گیری نادرستی در مورد سودمندی یا تأثیر سیاست های مسئولیت اجتماعی داشته باشیم. مقاله حاضر مروری بر تحقیقاتی دارد که نشان دادند، چگونه فعالیت های طراحی شده سازمان برای پرداختن به مسائل اجتماعی در زمینه محیطی و اجتماعی بر کارمندان تأثیر می گذارد.
۴۷.

حسابرسی تأثیر محافظه کاری برکیفیت سود از منظر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

نویسنده:

کلید واژه ها: محافظه کاری کیفیت سود گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۵
اطلاعات حسابداری یک کالای عمومی است که برای دارنده آن، مزیت رقابتی ایجادمیکند. دو ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری عبارتست از مربوط بودن و قابلیت اعتماد (میزان صداقت). هیئت استانداردهای حسابداری آمریکا قابلیت رسیدگی را به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بیان کرده و به عنوان یکی از مفاهیم تشکیل دهنده قابلیت اعتماد برمیشماردکه برسودمندی اطلاعات مالی کمک میکند؛ زیرا هدف از رسیدگی اطلاعات مالی، ایجاد اطمینان از این موضوع است که اندازه های حسابداری، بیانگرهمان چیزهایی هستندکه باید گزارش شوند (یحیی حساس یگانه 1391). باتحلیل نظریه های نمایندگی واطلاعات وبررسی مفاهیم معتبرحاکم برعرصه های مالی واقتصادی میتوان تاثیرمحافظه کاری برکیفیت سود را بررسی نمود. محافظه کاری به عنوان میزان قابلیت رسیدگی (تاییدپذیری) بالاترموردنیاز، برای شناسایی سودها نسبت به زیان ها تعریف شده است. این امربه شناسایی سریعترزیان هادرمقایسه با سودها می انجامد و نتیجه این روّیه کاهش درخالص ارزش دارایی ها است. وجود رویه های محافظه کاری درگزارشگری مالی، درپاسخ به تقاضا برای این گونه اطلاعات درجهت حل مسایل نمایندگی است (واتز،2003). رعایت محافظه کاری حسابداری درشرکت ها، تاحدود زیادی مسایل نمایندگی را حل میکند و تعارض بین گروه های مختلف در گیردرشرکت های سهامی راکمتر مینماید. بال و شیکومار (2005) بیان نمودند که تقاضا برای گزارشگری محافظه کارانه دال براین ادعا است که محافظه کاری برای استفاده کنندگان گزارش های مالی شرکت سودمند است. نگاه خوش بینانه مدیران ومالکان نسبت به شرکت به احتمال زیاددرصورت های مالی منعکس میگردد. درنتیجه، بدبینی درحسابداری یک امرضروری است تا این نگاه خوش بینانه خنثی شود (بال و شیکومار،2005) و اما کیفیت سود موضوعی است که درسال های اخیر به کانون توجه در ارزیابی عملکردمالی شرکت ها تبدیل شده است. درپی رسوایی های مالی اخیر، اطمینان واعتماد سرمایه گذاران به سیستم گزارش گری مالی تضعیف شده وکیفیت سود به عنوان یک عامل مهم درتعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده، پدیدارگشته است، دراین مقاله به بررسی ارتباط وتاثیرمحافظه کاری برکیفیت سود پرداخته میشود.
۴۸.

مدل سازی رفتار گله ای و تصمیمات سرمایه گذاران با نقش متغیر میانجی احساسات سرمایه گذار

کلید واژه ها: احساسات سرمایه گذار تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری رفتار گله ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۶
هدف این تحقیق بررسی تاثیر رفتار گله ای بر تصمیم سرمایه گذاری با نقش میانجی احساسات سرمایه گذار در بازار بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری این تحقیق شامل سرمایه گذاران در بازار های سهام در منطقه 8 شهر تهران می باشد. تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش در دسته تحقیقات علّی قرار می گیرد؛ داده های مورد نیاز این تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده اند که دارای 25 سوال می باشد و معیار ارزش گذاری برای سؤالات پرسشنامه حاضر مقیاس پنجگانه طیف لیکرت می باشد؛ برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل عاملی تأییدی به منظور بررسی وضعیت شاخص های طراحی شده و تایید آنها و از تکینک معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است و نرم افزار مورد استفاده لیزل است؛ نتایج نشان دادند که رفتار گله ای بر احساسات سرمایه گذار وتصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری تأثیر دارد و همچنین احساسات سرمایه گذار بر تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری تأثیر دارد.
۴۹.

بررسی تأثیر حسابرسی داخلی بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

کلید واژه ها: حسابرسی داخلی اجتناب مالیاتی نرخ موثر مالیاتی حاکمیت شرکتی بورس تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۴۳
اجتناب مالیاتی حاصل مهمترین تصمیمات مدیران شرکت است که به واسطه جلوگیری از انتقال منابع شرکت به دولت می تواند آثار مساعد یا نامساعدی بر ارزش شرکت بر جای گذارد. مدیران می توانند از طریق به تاخیر انداختن پرداخت مالیات، مانع از خروج وجه نقد شرکت شوند. . این پژوهش به بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر اجتناب مالیاتی شرکت های منتخب بورس تهران می پردازد. جامعه ی آماری مورد مطالعه این پژوهش از 105 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. فرضیه پژوهش دربازه زمانی پنج ساله(1391الی1395)موردآزمون قرارگرفت.نتایج تحقیق حاکی از آن است که حسابرسی داخلی هیچ اثر معناداری بر اجتناب مالیاتی ندارد و همچنین در بین متغیرهای کنترلی،اندازه شرکت و بازده دارایی ها به ترتیب دارای اثر مثبت و منفی بر اجتناب مالیاتی شرکت بودند.
۵۰.

بررسی اثر عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیطی و فرهنگی بر وفاداری مشتری با نقش میانجی تصویر برند

نویسنده:

کلید واژه ها: وفاداری مشتری تصویر برند برند هاکوپیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۷۴
یکی از موضوعات اساسی که در زمینه برند و برندسازی و همچنین مدیریت برند طی سال های اخیر در پژوهش های بازاریابی بسیار مدنظر قرار گرفته رضایت، اعتماد و وفاداری مصرف کننده روی برند است. لذا مطالعه حاضر به بررسی اثر عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیطی و فرهنگی بر وفاداری مشتری با نقش میانجی تصویر برند ویژه برند هاکوپیان می پردازد. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی است و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی میباشد و از نظر زمان نیز، از نوع مقطعی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مشتریان پوشاک هاکوپیان در در شهر تهران میباشند، تشکیل می دهند و 384 نفر مطابق با فرمول کوکران براورد گردید. نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیطی و فرهنگی بر وفاداری مشتری با نقش میانجی تصویر برند تاثیر معناداری دارند و لذا فرضیات مطالعه تایید شد.
۵۱.

بررسی نقش فناوری اطلاعات در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده شرکت های دانش بنیان

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات بهبود کیفیت خدمات شرکت دانش بنیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۵۵
هدف تحقیق حاضر بررسی نقش فناوری اطلاعات در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده شرکت ها است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 200 نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در شهر تهران بوده که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 132 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS انجام پذیرفته است. روایی و پایایی تحقیق موید این است که ابزار تحقیق حاضر از اعتبار بالایی برخوردار می باشد. نتایج پژوهش حاکی از نقش مثبت و معنادار فناوری اطلاعات در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده شرکت های دانش بنیان است. همچنین نتایج دیگر پژوهش نشان داد که قابلیت زیرساخت فناوری اطلاعات و مهارت های فنی فناوری اطلاعات نیز نقش مثبت و معناداری بر بهبود کیفیت خدمات ارائه شده شرکت های دانش بنیان دارند. از اینرو به مدیران شرکت های دانش بنیان پیشنهاد می گردد تا در راستای بهبود کیفیت خدمات شان به فناوری اطلاعات و مولفه های آن توجه ویژه ای داشته باشند.
۵۲.

بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با مدیریت اثربخش خیرین حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نویسنده:

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی ابعاد مسئولیت اجتماعی مدیریت اثربخش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۴۷
پژوهش حاضربا هدف بررسی رابطه بین سطح بعدهای مختلف مسئولیت اجتماعی بر سطح مدیریت اثربخش در خیرین حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی لرستان می باشد. روش تحقیق حاضر بر اساس هدف، کاربردی بوده وازنظر ماهیت توصیفی- همبستگی می باشدو نحوه گردآوری داده های توصیفی از شاخه پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را 170 نفراز کارکنان خیرین حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی لرستان می باشد. جهت بررسی روایی از روایی محتوایی/صوری استفاده شده است. مقدار پایایی بدست آمده برای تمامی متغیر ها بیشتراز 7/0 می باشد. برای گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای و روش میدانی استفاده شده است. همچنین جهت بررسی رابطه بین متغیرها و تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل آمار بااستفاده از نرم افزار SPSS23 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی با اثربخشی خیرین حوزه سلامت برابر رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و هر سازمانی از نحوه عملکرد مدیریت خبر می دهد و بر میزان احساس مسئولیت و انجام وظایف و تحقق اهداف سازمانی اثر می گذارد.
۵۳.

بررسی تأثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر اعتماد سازمانی در کارکنان اداره تأمین اجتماعی شهر همدان

کلید واژه ها: عدالت سازمانی رضایت شغلی اعتماد سازمانی اداره تأمین اجتماعی شهر همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۹۱
با توجه به نتایج چون مقدار سطح معنی داری برابر 383/0 و بزرگتر از مقدار خطا 05/0 می باشد و قدر مطلق آماره "t" برابر 784/0 می باشد با اطمینان 95 درصد فرض صفر تایید می شود. پس ادعای محقق تایید نمی شود یعنی ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر اعتماد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره تأمین اجتماعی شهر همدان تأثیر مثبت و معنادار ندارد. ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر اعتماد سازمانی کارکنان اداره تأمین اجتماعی شهر همدان تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج جدول 4-10، چون مقدار سطح معنی داری برابر 081/0 و کوچکتر از مقدار خطا 05/0 می باشد و قدر مطلق آماره "t" برابر 915/2 می باشد با اطمینان 95 درصد فرض صفر رد شده و فرض یک تایید می شود پس تاثیر متغیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر اعتماد سازمانی مقدار ضریب آن 195/0 می باشد. پس نتیجه می گیریم متغیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر اعتماد سازمانی کارکنان اداره تأمین اجتماعی شهر همدان موثر است که مقدار آن 213/0 و مثبت (مستقیم) است. پس ادعای محقق تایید می شود یعنی ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر اعتماد سازمانی کارکنان اداره تأمین اجتماعی شهر همدان تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد. ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان اداره تأمین اجتماعی شهر همدان تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج جدول 4-11، چون مقدار سطح معنی داری برابر 004/0 و کوچکتر از مقدار خطا 05/0 می باشد و قدر مطلق آماره "t" برابر 412/6 می باشد با اطمینان 95 درصد فرض صفر رد شده و فرض یک تایید می شود پس متغیر تاثیر متغیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رضایت شغلی مقدار ضریب آن 376/0 می باشد. پس نتیجه می گیریم متغیر تادراک کارکنان از عدالت سازمانی، به شکل معناداری بر رضایت شغلی کارکنان اداره تأمین اجتماعی شهر همدان موثر است و مقدار تاثیر نیز برابر 376/0 درصد می باشد که مقدار آن مثبت (مستقیم) است. پس ادعای محقق تایید می شود یعنی ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان اداره تأمین اجتماعی شهر همدان تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد.
۵۴.

بررسی تأثیر عوامل محیطی بر خرید ناگهانی

کلید واژه ها: استراتژی بازاریابی رفتار مصرف کننده خرید ناگهانی بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۹۴
شرکت ها همواره به دنبال سود هستند و برای تحصیل سود باید نیازهای مشتری را مورد توجه قرار دهند، بنابراین موضوع رفتار مصرف کننده مطرح می شود که یکی از مباحث مهم بازار یابی است. در حوزه رفتار مصرف کننده انواع خریدها مطرح می شود که یکی از طبقه بندی های آن شامل خرید های ناگهانی است. تلاش علم بازاریابی بر این است که شیوه های رفتار مصرف کننده را تحت تأثیر قرار دهد. به کارگیری دانش رفتار مصرف کننده در جهت توسعه ی استراتژی بازاریابی، نوعی هنر است. برای همین تحلیل تأثیرهای رفتار مصرف کننده بر استراتژیهای بازاریابی، گامی فراتر از یک علم است و نوعی هنر به شمار می آید. رفتار مصرف کننده شامل فرآیندهای روانی و اجتماعی گوناگونی است که قبل و بعد فعالیت های مربوط به خرید و مصرف وجود دارد. در ورای هر عمل خرید یک فرآیند مهم تصمیم گیری نهفته است که باید بررسی شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عوامل بیرونی و درونی بر خرید ناگهانی بوده است. این تحقیق از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و در دسته تحقیق های علی قرار داد
۵۵.

بررسی وضعیت چسبندگی هزینه های اداری و عمومی در چرخه حیات

کلید واژه ها: چسبندگی هزینه چرخه حیات تصمیمات سنجیده بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۷۰
شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکت ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مدل رایج و سنتی رفتار هزینه ها، هزینه های متغیر به نسبت تغییرات در سطح فعالیت تغییر می کنند، به این معنا که اندازه تغییر در هزینه ها تنها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد و نه به جهت تغییر؛ اما نظریه ی جدید در مورد رفتار هزینه ها حاکی از آن است که میزان درصد افزایش هزینه ها با افزایش حجم فعالیت، بیشتر از میزان درصد کاهش هزینه ها درنتیجه ی کاهش همان حجم فعالیت است. این نوع رفتار هزینه به «چسبندگی هزینه ها» معروف شده است. عوامل متعددی بر چسبندگی هزینه ها مؤثر است. هدف این پژوهش بررسی وضعیت چسبندگی هزینه های اداری و عمومی در چرخه حیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور فرضیه هایی در این پژوهش ارائه شده است که به آزمون و بررسی تحلیلی وضعیت چسبندگی هزینه های اداری و عمومی در چرخه حیات شرکت ها می پردازد. جامعه آماری شامل کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی 9 ساله از 1391 تا 1399 است. از بین کل جامعه، با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 167 شرکت انتخاب شده و موردبررسی قرارگرفته است. جهت بررسی فرضیه ها از تحلیل رگرسیون به روش داده های پنلی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در سال های موردبررسی بین چسبندگی هزینه ها و چرخه حیات شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، چرخه حیات شرکت باعث کاهش چسبندگی هزینه در شرکت ها می شود. ازاین رو، فعالیت هایی که در جهت شناخت عوامل تعیین کننده ی ساختار هزینه ی شرکت ها انجام می شود، باید با توجه به انگیزه های مدیران در اتخاذ تصمیمات مرتبط با هزینه ها و منابع این شرکت ها، خصوصاً انگیزه های ناشی از نمایندگی باشد.
۵۶.

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و قابل اتکا و مربوط بودن اطلاعات حسابداری

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی قابل اتکا و مربوط بودن اطلاعات حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۸۹
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و قابل اتکا و مربوط بودن اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش به منظور برآورد اطلاعات حسابداری با استفاده از میانگین سه عامل مختلف، تغییر سالانه در حساب های دریافتنی، کل تعهدات و اقلام تعهدی سرمایه در گردش و جهت اندازه گیری مسئولیت اجتماعی از چک لیست امتیازبندی شده استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش از اطلاعات تعداد 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393-1399 استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه ها، از مدل های رگرسیونی و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین مسئولیت اجتماعی و قابل اتکا و مربوط بودن اطلاعات حسابداری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
۵۷.

بررسی رابطه بین رقابت محصول و محتوای اطلاعاتی با تأکید بر مالکان نهادی

کلید واژه ها: رقابت در بازار محصول مالکیت نهادی محتوای اطلاعاتی سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۶۸
یکی از عناصر کلیدی گزارش های مالی، سود خالص است که به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می گردد و همواره مورد استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان گزارش های مالی قرار می گیرد. با توجه به این مهم، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و محتوای اطلاعاتی سود است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 120 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1390 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی -پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی -همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رقابت در بازار محصول تأثیر مثبت و معناداری بر محتوای اطلاعاتی سود دارد و همچنین، مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و محتوای اطلاعاتی سود، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۵۸.

ارائه راهکارهای رفع موانع توسعه بازار صنعت دارویی ایران با رویکرد تحلیل خاکستری

کلید واژه ها: موانع توسعه بازار صنعت دارویی تکنیک دلفی فازی تحلیل حاکستری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۵
استراتژی توسعه بازار یک برنامه استراتژیک کوچک است که برای کمک به شرکت ها به منظور معرفی و انتقال محصولات جدید به بازار، افزایش سهم موجود خود در بازار و یا گسترش استفاده از محصولات فعلی خود برای انجام کارهای جدید طراحی شده است. هدف از انجام پژوهش حاضرشناسایی موانع توسعه بازار صنعت دارویی ایران و رشد این صنعت با تکنیک دلفی فازی، وزن دهی و اولویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری است. بدین منظور ابتدا با مرور دقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد موانع توسعه بازار صنعت دارویی شناسایی سپس با توجه به نظر 25 نفر از اساتید دانشگاه مدل بومی موانع توسعه بازار این صنعت طراحی گردید. آنگاه با استفاده از نظرات خبرگان و ماتریس های مقایسات زوجی و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری به سطح بندی ابعاد پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاضر می تواند دید جامعی را به مدیران ارشد صنایع دارویی ایران در راستای رفع موانع توسعه بازار ارائه نماید.
۵۹.

مطالعه عوامل موثر بر تعهد شغلی کارمندان ادارات دولتی

نویسنده:

کلید واژه ها: تعهد شغلی عوامل مؤثر بر تعهد شغلی کارمندان ادارات دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۷۵
وجود نیروی انسانی متعهد در سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و وجود چنین نیروی انسانی متعهدی می تواند یک مزیت رقابتی و موقعیت برتر استراتژیک برای سازمان محسوب شود. بسیاری از تحقیقات عملکرد بالا، افزایش بهره وری، کاهش ترک خدمت و جابه جایی کارکنان را نتیجه افزایش تعهد سازمانی کارکنان سازمان ها دانسته اند. امروزه مسئله انگیزش، تعهد و حفظ کارمندان دغدغه بزرگ سازمان ها شده است. بسیاری از سازمان ها دریافته اند که موفقیت آن ها در شرایط رقابتی اساساً به تعهد و وفاداری کارکنان بستگی دارد و این در حالی است که وجود یک سیستم حقوق و دستمزد رقابتی به تنهایی برای انگیزش و تعهد و نگهداشت پرسنل با مهارت و با تجربه کافی نیست و سازمان ها باید برآن باشند که علاوه بر طراحی سیستم حقوق و دستمزد رقابتی حس غرور را در کارمندان خود بوجود آورند تا کارکنان، نسبت به سازمان، اداره و محل کار و همچنین شغلشان احساس تعهد داشته باشند؛ بنابراین مدیران و مسئولین باید به عواملی که موجب بالا رفتن تعهد کارمندان می شود را باید شناسایی کنند. بررسی ها نشان داد که عوامل موثر بر تعهد شغلی کارمندان ادارات؛ ویژگی های شخصیتی، ویژگی ها ساختاری، متغیرهای ساختاری و ... می باشد.
۶۰.

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و مشارکت سازمانی کارکنان با میزان بهره وری مالی در سازمان

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی مشارکت سازمانی بهره وری مالی عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۰
سازمانهای مدرن امروزی چنان وسیع و پیچیده شده اند که مدیریت آنها از عهده یک فرد به تنهایی بر نمی آید. این امر مشارکت همه جانبه افراد در تمامی سطوح و رده های مختلف سازمانی را ایجاب می کند. از متغیرهای متقدم و موثر بر نگرش های شغلی می توان از خصوصیات شخصی هم چون سن، جنسیت، وضعیت، تأهل، تحصیلات، سابقه استخدام، سطح مهارت، نام برد. لذا این تحقیق علاوه بر بررسی تاثیر این عوامل بر میزان مشارکت پرسنل به ارائه الگوی مناسب نظام پیشنهادات در سازمانهای مردم نهاد شهر بوشهر می پردازد. این تحقیق به تبیین ویژ گی های شخصیتی و مشارکت سازمانی کارکنان با میزان بهره وری مالی در سازمان های مردم نهاد پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان مردم نهاد شهر بوشهر در سال 1401 بودند. در این پژوهش اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه ساختار یافته جمع آوری گردیده است. روایی پرسشنامه ها به روش روایی محتوایی و صوری تأیید شد. برای تحلیل داده ها، ابتدا از روش های آماری توصیفی استفاده شد؛ تا یک تصویر کلی و اجمالی از متغیرها بدست آید. برای اندازه گیری روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته و نیز روابط متغیرهای مستقل با هم از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک متغیره، رگرسیون چند متغیره و آزمون معنی دار T استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین جنسیت و مشارکت در تصمیم گیری سازمانی، بین جنسیت و بهره وری مالی، بین سمت کارکنان و عملکرد مالی، بین تحصیلات کارکنان و عملکرد مالی، بین جنسیت و بهره وری مالی، بین سمت کارکنان و بهره وری مالی آنها در سازمان تفاوت معنی داری وجود دارد و همچنین بین سابقه خدمت کارکنان و مشارکت آنها در تصمیم گیری سازمان، بین سابقه خدمت کارکنان و مشارکت آنها در تصمیم گیری سازمان، بین سطح تحصیلات و مشارکت کارکنان یک همبستگی مستقیم و معنی داری وجود دارد.
۶۱.

بررسی تاثیر کیفیت گزارش حسابرسی بر ریسک حسابرسی با توجه به نقش میانجی مدیریت سود و حاکمیت شرکتی

نویسنده:

کلید واژه ها: کیفیت گزارش حسابرسی ریسک حسابرسی حاکمیت شرکتی مدیریت سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۸۷
هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت گزارش حسابرسی بر ریسک حسابرسی با توجه به نقش میانجی مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بوده است. قلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1393 تا 1399 بوده و با روش حذف سیستماتیک تعداد 135 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. برای جمع داده ها از مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و به منظور توصیف و تلخیص داده ها از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. در تحلیل داده ها آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و برای تایید و رد فرضیه ها (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد بین ساختار مالکیت و پریشانی مالی رابطه وجود دارد و همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی و مدیریت سود تاثیر منفی کیفیت گزارش حسابرسی بر ریسک حسابرسی؛ را تعدیل می کند.
۶۲.

تجزیه و تحلیل پویایی هزینه کیفیت با رویکرد سیستمی

نویسنده:

کلید واژه ها: کیفیت هزینه هزینه کیفیت پویایی شناسی سیستم ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۶۵
کیفیت به معنای مناسب بودن محصول برای یک هدف خاص و تطابق با نیازمندی های مشتری تعریف شده است. هزینه هایی که در طراحی، اجرا، عملیات و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت رخ می دهد هزینه کیفیت نام دارد که یکی از ابزارهای تصمیم گیری در جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت بوده و با آگاهی از آن به عنوان یک محرک قابل توجه و کنترل اثربخش آن می توان به مزیت رقابتی پایدار دست یافت. از این رو هدف این پژوهش بررسی پویایی های هزینه کیفیت با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها است. بدین منظور پس از بررسی مبانی نظری تحقیق پیرامون هزینه کیفیت و شناسایی عناصر گروه های مختلف هزینه کیفیت، نمودار جریان-حالت استخراج گشته و سپس رفتار مدل با استفاده از نرم افزار ونسیم شبیه سازی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در صورت عدم تخصیص هزینه پیشگیری یا ارزیابی در سیستم مدیریت کیفیت، هزینه های شکست داخلی و خارجی و هزینه کیفیت به طور چشم گیری افزایش می یابد. هم چنین افزایش هر یک از هزینه های پیشگیری یا ارزیابی تاثیر قابل توجهی بر کاهش هزینه های شکست و هزینه کیفیت خواهد داشت و افزایش هزینه پیشگیری در مقایسه با هزینه ارزیابی نقش موثرتری در کاهش هزینه های شکست و هزینه کیفیت ایفا می کند. نتایج بدست آمده حاکی از این است که سازمانها می بایست در راستای کاهش هزینه کیفیت بخش قابل توجهی از هزینه سیستم مدیریت کیفیت خود را صرف هزینه هایی از جمله توسعه تجهیزات، مهندسی نگهداری و تعمیرات، آموزش، طرح ریزی فرایندهای جدید و کارا، بازرسی و استقرار ممیزی های کیفیت نمایند.
۶۳.

بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی مدیران مدارس شهرستان لردگان

کلید واژه ها: تعهد سازمانی فرسودگی شغلی لردگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۸۷
هدف پژوهش بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی مدیران مدارس شهرستان لردگان بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی مدیران مدارس شهرستان لردگان به تعداد 218 نفر می باشد؛ که با توجه به فرمول کوکران تعداد نمونه در این پژوهش 140 نفر محاسبه شد که به صورت تصادفی طبقه ای به همین تعداد پرسشنامه میان مدیران مدارس در مقاطع تحصیلی مختلف شهرستان لردگان توزیع وجمع آوری گردید. برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (1981) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر استفاده گردید. روایایی پرسشنامه ها توسط متخصصین و پایایی پرسشنامه ها به کمک ضریب آلفا کرونباخ تأیید شد چون ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها از مقدار استاندارد 7/0 بیشتر بود در نتیجه سوالهای مربوط به متغیرهای تحقیق از پایایی لازم برخوردار بوده است؛ و داده ها به کمک ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین تعهد سازمانی با مؤلفه های فرسودگی شغلی مدیران مدارس شهرستان لردگان رابطه منفی و معناداری نشان داده شده است که با افزایش تعهد سازمانی، میزان ابعاد فرسودگی شغلی نیز در بین مدیران مدارس شهرستان لردگان کاهش خواهد یافت.
۶۴.

تأثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی جو سازمانی (مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر)

کلید واژه ها: رهبری تحول گرا عملکرد جو سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۸
هدف تحقیق حاضر تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی جو سازمانی در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده جامعه آماری تحقیق، کارکنان پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر به تعداد 325 نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران 176 نفر به طور تصادفی از جامعه آماری انتخاب خواهد شد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده خواهد شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه عملکرد کارکنان لائو و ساردسی (2012)، پرسشنامه رهبری تحول پورصادق (1392) و پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (۱۹۶۳) استفاده شد. برای تعیین روایی از روایی صوری و سازه استفاده شد و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت. داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از فنون آمار توصیفی با نرم افزار SPSS22 و فنون آمار استنباطی به کمک نرم افزار آماری Smart PLS3 از طریق روش مدل یابی معادلات ساختاری تکمیل و جمع آوری گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین رهبری تحولی و عملکرد کارکنان و جو سازمانی رابطه معناداری وجود دارد همچنین رهبری تحول گرا بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی جو سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
۶۵.

بررسی تأثیر حمایت سازمانی درک شده بر رضایت شغلی معلمان شهرستان لردگان

نویسنده:

کلید واژه ها: حمایت سازمانی درک شده رضایت شغلی معلمان شهرستان لردگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۷۷
هدف پژوهش بررسی تأثیر حمایت سازمانی درک شده بر رضایت شغلی معلمان شهرستان لردگان بود. روش تحقیق با توجه به نوع مطالعه از نوع همبستگی است که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را معلمان شهرستان لردگان تشکیل دادند و نمونه آماری برابر با 100 در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های درک حمایت سازمانی (آیزنبرگر: 1986) و رضایت شغلی (JDI) استفاده شد. اعتبار پرسشنامه ها با بهره گیری از نظریات اصلاحی استادان مدیریت تعیین شد و پایایی دو پرسشنامه، با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، به ترتیب 81/0 و 79/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد حمایت سازمانی درک شده بر رضایت شغلی معلمان شهرستان لردگان اثرگذار است.
۶۶.

بررسی مالکیت سهام کارکنان، سودآوری و اهرم مالی در مدیریت سود شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار

نویسنده:

کلید واژه ها: مالکیت سهام کارکنان سودآوری اهرم مالی مدیریت سود بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۸
هدف از پژوهش حاضر بررسی مالکیت سهام کارکنان، سودآوری و اهرم مالی در مدیریت سود شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی می باشد. انجام پژوهش در قالب استدلالات قیاسی-استقرائی است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعه صورتهای مالی، یاداشت های همراه و گزارش های مالی شرکت های مورد مطالعه، نرم افزارهای اطلاعاتی، آرشیوهای الکترنیکی و اینترنتی جمع آوری و در صحنه گسترده اکسل سازماندهی و محاسبه شده تا در نهایت اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، در محدوده زمانی بین سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۰ می باشد نمونه مطالعاتی به روش حذف سیستماتیک با توجه به محدودیت های فوق 60 شرکت می باشد. نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین اهرم مالی با مدیریت سود وجود دارد. همچنین ارتباط معناداری بین سودآوری با مدیریت سود وجود دارد. بین مالکیت سهام کارکنان با مدیریت سود رابطه منفی و معناداری وجود ندارد.
۶۷.

بررسی عدم تقارن اطلاعاتی و اندازه شرکت در مدیریت سود شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار

نویسنده:

کلید واژه ها: مالکیت سهام کارکنان سودآوری اهرم مالی مدیریت سود بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۸۸
مقدمه: اطلاعات مالی اساس ارزشیابی را در بورس اوراق بهادار تشکیل می دهد. در مطالعه حاضر به بررسی عدم تقارن اطلاعاتی و اندازه شرکت در مدیریت سود شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار پرداخته شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی می باشد. انجام پژوهش در قالب استدلالات قیاسی-استقرائی است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعه صورتهای مالی، یاداشت های همراه و گزارش های مالی شرکت های مورد مطالعه، نرم افزارهای اطلاعاتی، آرشیوهای الکترنیکی و اینترنتی جمع آوری و در صحنه گسترده اکسل سازماندهی و محاسبه شده تا در نهایت اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، در محدوده زمانی بین سالهای ۱۳90 الی ۱۳92 می باشد نمونه مطالعاتی به روش حذف سیستماتیک با توجه به محدودیت های فوق 60 شرکت می باشد. یافته ها: نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود وجود دارد. همچنین ارتباط معناداری بین اندازه شرکت با مدیریت سود وجود دارد.
۶۸.

بررسی تاثیر طرد زبانی در میان کارمندان سازمانی بر روی رفتار کاری میان فردی

کلید واژه ها: طرد زبانی رفتار کاری میان فردی رفتارهای شهروندی میان فردی انحراف رفتاری میان فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۶۲
روندهای سازمانی و دموگرافیک با یکدیگر در ارتباط هستند و مسائل زبانی در کانون این فرایند ها قرار دارد. اگرچه زبان از توانایی ذاتی ایجاد پیوندهای میان فردی برخوردار است، اما می تواند به عنوان وسیله ای برای طرد افراد مورد استفاده قرار گیرد. ساختار طرد زبانی این پدیده را توصیف می کند. در این مطالعه، پژوهشگر با استفاده از نظریه هویت قومی-زبانی، بررسی کرد که چگونه طرد زبانی بر دو رفتار کاری میان فردی تأثیر می گذارد: رفتارهای شهروندی میان فردی و انحراف رفتاری میان فردی. برای این منظورا داده های سه شرکت بزرگ ایرانی استفاده کردیم. نتایج نشان داد که طرد زبانی با ایجاد رفتارهای شهروندی میان فردی پایین تر و رفتارهای انحرافی میان فردی بالاتر همراه بود. این نتایج نشان داد که عدم همگروهی هویتی به عنوان مکانیسمی برای توضیح طرد زبانی که منجر به رفتارهای شهروندی میان فردی و رفتارهای انحرافی میان فردی میشود، عمل می کند. علاوه بر این، کارکنانی که مورد طرد زبانی قرار میگیرند و خودکارآمدی اجتماعی پایین تری دارند در رفتارهای شهروندی میان فردی کمتر و رفتارهای انحرافی میان فردی بیشتری شرکت دارند. ما در مورد پیامدهای نظری مرتبط با پدیده طرد زبانی و پیامدهای آن برای مدیران شاغل در سازمان های گوناگون بحث می کنیم.
۶۹.

بررسی رابطه بین معاملات بلوکه شده و همزمانی قیمت سهام

کلید واژه ها: معاملات بلوکه شده و همزمانی قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۰
معاملات سهام در شرایط معمول نمی تواند از حجم سفارش معینی که محدودیت حجمی نامیده می شود تجاوز کند و حسب مورد نیازمند تایید جداگانه مقام ناظر بازار است، زیرا معاملات بیش از سقف معین می تواند تاثیرات قابل توجهی در قیمت سهام و وضعیت سهامداران و بازار داشته باشد. در واقع، این معاملات بیشتر توسط کسانی صورت می گیرد که قصد مدیریت شرکت را داشته و لذا چنین معامله ای ممکن است در وضعیت آتی شرکت و برنامه های پیش رو تاثیر قابل ملاحظه ای بگذارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین معاملات بلوکه شده و همزمانی قیمت سهام می باشد. شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1399 جامعه آماری این پژوهش می باشد که با توجه به نمونه گیری بصورت حذف سیستماتیک 119 شرکت به عنوان نمونه آماری تعیین شده است. پژوهش حاضر مبتنی بر پژوهشات کتابخانه ایی است و این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت به صورت همبستگی می باشد. داده های مربوط متغیر به وسیله نرم افزارها و سی دی ها و سایت های مربوطه به بورس تهران، جمع آوری گردید. بررسی داده های گردآوری شده با نرم افزار Eviews10 و آزمون های رگرسیون انجام پذیرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که بین معاملات بلوکه شده و همزمانی قیمت سهام رابطه معکوسی و معناداری وجود دارد.
۷۰.

تاثیر رهبری استبدادی بر نوآوری کارکنان (مطالعه موردی کارکنان شرکتهای ساختمانی)

کلید واژه ها: رهبری استبدادی ابتکار کارکنان تبادل رهبر - عضو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۶۷
پژوهش حاضر به بررسی رابطه رهبری استبدادی با ابتکار کارکنان پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. این پژوهش، در روش شناسی توصیفی - پیمایشی می باشد جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت های ساختمانی خوزستان به تعداد 120 نفر می باشند. در این پژوهش به علت کم بودن حجم جامعه، کل جامعه آماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شد؛ بنابراین روش نمونه گیری سرشماری می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. پرسشنامه رهبری استبدادی: محقق ساخته حسینی نسب و همکاران (1391) شامل 8 سوال، پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی لودال و همکاران (2006) شامل 6 سوال می باشد. هم چنین برای انجام تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS22 و pls استفاده شده است. در نتیجه در فرضیه اصلی بین رهبری استبدادی و ابتکار کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. فرضیه فرعی اول و دوم رهبری استبدادی با تبادل رهبر - عضو و شناسایی تیم رابطه مثبت و معناداری دارد. فرضیه فرعی سوم و چهارم تبادل رهبر- عضو و شناسایی تیم با ابتکار کارکنان رابطه مثبت و معناداری دارد. فرضیه فرعی پنجم تبادل رهبر - عضو با شناسایی تیم رابطه مثبت و معناداری دارد. فرضیه فرعی ششم فاصله قدرت با رهبری استبدادی رابطه مثبت و معناداری دارد. فرضیه فرعی هفتم فاصله قدرت با شناسایی تیم رابطه مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین همه هشت فرضیه پژوهش تایید می شود.
۷۱.

رابطه مدیریت تعارض و سرسختی شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان صداسیما خوزستان

کلید واژه ها: مدیریت تعارض سرسختی شغلی فرسودگی شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۹
پژوهش حاضر با موضوع رابطه مدیریت تعارض و سرسختی شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان صدا سیما خوزستان صورت پذیرفت. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، کاربردی است، همچنین از نظر نوع داده های جمع آوری شده میدانی است. در نهایت، نوع پژوهش حاضر از لحاظ نحوه اجرا، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری کارکنان صدا و سیمای استان خوزستان که تعداد آن ها 483 نفر می باشد و 214 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش تصادفی ساده برای حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری در این پژوهش پرسشنامه فرسودگی شغلی تدیم (1990) شامل 22؛ پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض 15 سوالی توسط رابینز و دی سنزو (1998) و پرسشنامه سرسختی شغلی (1979) 17 سوالی مورینو-جیمنز استفاده شده است. روایی پرسشنامه با نظر استاد راهنما و متخصصین از طریق روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. جهت پایایی از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که برای هر متغیر فرسودگی شغلی 0.78، مدیریت تعارض 0.86 و سرسختی شغلی 0.80 بدست آمد که نشان دهنده روایی مناسب پرسشنامه ها بود. برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و روش های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تاییدی) استفاده می شود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید. نتایج نشان داد همبستگی بین سبک های مدیریت رقابتی و اجتنابی با فرسودگی شغلی مثبت و همبستگی بین سبک های همکاری، انطباقی و سبک مصالحه نیز با فرسودگی شغلی منفی است. بر اساس نتایج بدست آمده تمامی ضرایب همبستگی بدست آمده بین سبک های مدیریت تعارض با فرسودگی شغلی در سطح آلفای 01/0 معنی دار است (01/0>p). براساس نتایج بدست آمده همبستگی بین سبک های مدیریت رقابتی و اجتنابی با فرسودگی شغلی مثبت و همبستگی بین سبک های همکاری، انطباقی و سبک مصالحه نیز با فرسودگی شغلی منفی است. همچنین تمامی ضرایب همبستگی بدست آمده بین سرسختی شغلی و مولفه های آن با فرسودگی شغلی منفی و در سطح آلفای 01/0 معنی دار است (01/0>p). منفی بودن ضرایب همبستگی بدست آمده نشان دهنده وجود ارتباط غیرمستقیم بین سرسختی شغلی و فرسودگی شغلی می باشد. براین اساس می توان نتیجه گرفت افراد دارای سرسختی بالاتر از فرسودگی شغلی کمتری برخوردارند.
۷۲.

بررسی میزان اثر سرمایه های اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی بر افزایش سطح معنویت در کار کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز)

نویسنده:

کلید واژه ها: سرمایه های اجتماعی بعد شناختی بعد ساختاری بعد رابطه ای و معنویت در کارکارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۰
در این پژوهش با موضوع بررسی میزان اثر سرمایه های اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی بر افزایش سطح معنویت در کار کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز، تلاش شده است با استفاده از روش توصیفی - پیمایشی و با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای (مطالعه آثار مکتوب، مقاله و سایت ها) و میدانی (پرسشنامه) به بررسی میزان اثر متغیر مستقل (سرمایه های اجتماعی) و ابعاد سه گانه آن شامل بعد شناختی، بعد ساختاری و بعد رابطه ای بر متغیر وابسته (معنویت در کار کارکنان) پرداخته شود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان سازمان تأمین شهر اهواز به تعداد 90 نفر می باشد و تعداد نمونه آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته با استفاده از روش تصادفی ساده و جدول مورگان 73 نفر می باشند. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که فرضیه اصلی به همراه سه فرضیه فرعی تحقیق پذیرفته شده است که در میان آنها شاخص بعد ساختاری بالاترین مقدار بتا بر افزایش سطح معنویت در کار کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز را به اندازه 709/0 واحد داشته است.
۷۳.

تاثیر مدیریت آموزشی بر هوش معنوی و هوش هیجانی در بین دانش آموزان

کلید واژه ها: مدیریت آموزشی هوش معنوی هوش هیجانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۲
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت آموزشی بر هوش معنوی و هوش هیجانی در بین دانش اموزان است. این پژوهش از نوع همبستگی و جامعه مورد پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان در پایه سوم راهنمایی مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه شامل 100 دانش آموز می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسش نامه هوش معنوی ناصری (1386) و پرسش نامه هوش هیجانی سیبریا شرینک و مدیریت آموزشی استفاده شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. برای تحلیل آماری داده های پژوهش از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و ...) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. نتایج تحلیل داده های پژوهش به شرح زیر است: مدیریت آموزشی بر هوش معنوی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. مدیریت آموزشی بر هوش معنوی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.
۷۴.

بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی و معنویت سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری تهران)

نویسنده:

کلید واژه ها: تعهد سازمانی فرسودگی شغلی معنویت سازمانی شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی و معنویت سازمانی در بین کارشناسان شهرداری تهران بود. این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، جزء پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش، کلیه کارشناسان شهرداری تهران می باشند که تعداد آنها 400 نفر می باشد. تعداد نمونه بر اساس جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان برابر با 196 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس تعداد کارکنان انتخاب شد. روش گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای و میدانی بوده است. جهت گرد آوری داده ها در این تحقیق سه پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و می یر (1990)، فرسودگی شغلی مسلش و همکاران (1996) و معنویت در کار میلیمن و همکاران (2003) به درجه بندی لیکرت 5 گزینه ای (کاملاً موافقم-موافقم-نظری ندارم-مخالفم-کاملاً مخالفم) مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار SPSS و آزمون های آمار توصیفی و استنباطی مانند آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان داد میان ابعاد تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و ابعاد تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی تأثیر دارند. همچنین نتایج نشان داد میان ابعاد تعهد سازمانی و معنویت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و ابعاد تعهد سازمانی بر معنویت سازمانی تأثیر دارند.
۷۵.

انتخاب سبد بهینه ی سهام به منظور سرمایه گذاری با توجه به محدودیت بودجه، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

نویسنده:

کلید واژه ها: تحلیل پوشش داده ها پرتفوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۵۹
تحلیل پوششی داده ها یک ابزار توانمند بر پایه ی برنامه ریزی ریاضی برای ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی ها و خروجی های چندگانه است. هدف این پژوهش ارایه روشی برای انتخاب یک دسته بهینه از بین دارایی های پذیرفته شده در بازار بورس با توجه به محدودیت بودجه ی سرمایه گذار براساس میزان کارایی و اندازه ی عملکرد آن هاست. در این تحقیق هر دارایی یک واحد تصمیم گیرنده درنظر گرفته شده است که شامل بردار ورودی و خروجی است. در این مقاله به منظور سرمایه گذاری در بازار بورس، فرض بر این است که بودجه ی سرمایه گذار مقدار معلوم و محدود است و سرمایه گذار قصد دارد بداند کدام یک از دارایی ها را جهت سرمایه گذاری انتخاب و در هر دارایی چه میزان سرمایه گذاری نماید.
۷۶.

شناسایی مؤلفه های کلیدی وفاداری به برند در کالاهای لوکس با استفاده از تکنیک دلفی فازی

نویسنده:

کلید واژه ها: وفاداری برند کالاهای لوکس تکنیک دلفی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۶۶
وفاداری نوعی نگرش مثبت به یک محصول است که بر اثر استفاده مکرر از آن به وجود می آید که دلیل آن را فرآیندهای روانی می دانند. برندهای لوکس به محصولات دارای سطح کیفیت بالا، محصولات لذت جویانه و اغلب دست ساز اشاره می کند که با قیمت بسیار فراتر از سودمندی کارکردی خود، به فروش می رسند. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های کلیدی وفاداری به برند در کالاهای لوکس با استفاده از تکنیک دلفی فازی است. بدین منظور پس از مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش به شناسایی ابعاد وفاداری به برند در کالاهای لوکس با نظر 30 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی مسلط به مفاهیم تحقیق پرداخته شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که تبلیغات دهان به دهان؛ تمایلات خریدار؛ افزایش خرید کالاهای هدف؛ تکرار خرید توسط مشتری؛ میزان ترجیح برند نسبت به سایر برندها و رفتار خریداران قبلی بر وفاداری به برند کالاهای لوکس تأثیر مستقیمی دارند.
۷۷.

ارتقاء وفاداری مشتریان: تحلیلی بر مسئولیت اجتماعی بانک دی در تهران

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی وفاداری مشتریان رضایت مشتریان بانک دی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۹۵
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان در بانک دی شهر تهران، می باشد. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی و پیمایشی بود. برای انتخاب نمونه آماری از فرمول کوکران (جامعه نامحدود) استفاده می شود که حجم نمونه به دست آمده 384 می باشد و از روش تصادفی ساده استفاده شد. بدین ترتیب برای نمونه گیری از افراد در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که اعتبارسنجی ابزار گردآوری داده ها، به وسیله روایی محتوایی و برای برآورد پایایی آن ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزارهای spss و lisrel استفاده شد. یافته پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی بانک بر وفاداری مشتریان، رضایت مندی مشتریان، تصویر بانک، کیفیت خدمات در بانک دی شهر تهران تأثیر دارد. از سوی دیگر، کیفت خدمات بر وفاداری مشتریان بانک دی شهر تهران تأثیر ندارد. رضایت مندی مشتریان بر وفاداری آنان در بانک دی شهر تهران تأثیر ندارد و تصویر شرکت بر رضایت مندی مشتریان بانک دی شهر تهران تأثیر دارد.
۷۸.

تاثیر مازاد بدهی بر ریسک پذیری

کلید واژه ها: مازاد بدهی ریسک پذیری سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۹
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مازاد بدهی بر ریسک پذیری می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی همبستگی می باشد. تعداد جامعه آماری غربالگری شده شامل 167 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق عموما از وب سایت شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران، صورت های مالی شرکت های موجود در سایت کدال بدست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره به کمک نرم افزار Eviews استفاده شد. نتایج نشان داد مازاد بدهی بر تصمیمات سرمایه گذاری (ریسک پذیری) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی و معناداری دارد.
۷۹.

تبیین عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمانی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد با رویکرد نقشه فازی

نویسنده:

کلید واژه ها: آموزش فنی و حرفه ای فرهنگ سازمانی نقشه فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۵۳
هدف از انجام تحقیق حاضر، شناسایی ابعاد، ویژگی ها و شاخص های موثر بر فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد است. برای تحلیل فرهنگ سازمانی از مدل دنیسون استفاده شد. این مدل فرهنگ سازمان را بر اساس چهار بعد درگیر کارشدن، سازگاری، یکپارچگی و ماموریت و سه شاخص اصلی به ازای هر بعد، مورد ارزیابی قرار می دهد. در این تحقیق، طیف لیکرتی که در مدل دنیسون به کار می رود با استفاده از منطق فازی دقیق شده است. داده های تحقیق از توزیع پرسشنامه در بین 70 نفر از کارکنان اداره کل و مراکز آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد جمع آوری گردید. در تحلیل داده ها ابتدا از شیوه های تحلیل عامل اکتشافی برای شناسایی عوامل مکنون فرهنگ سازمانی استفاده گردید. سپس از شیوه آزمون ناپارامتریک فازی برای ارزیابی شکافهای فرهنگی بین وضعیت موجود و ایده آل استفاده گردید. مطابق با نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، دوازده عامل فرهنگ سازمانی به عنوان عوامل مکنون شناسایی و شاخص های برازندگی در مورد آنها تایید شد. نتایج آزمون ناپارامتریک فازی مبین این است که بین وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه ها، شاخصها و ویژگیهای فرهنگ سازمانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای یزد شکاف معنی داری وجود دارد. نقشه فازی فرهنگ سازمانی اداره کل نشان دهنده این است که شاخصهای توانمندسازی و ارزشهای بنیادین و ویژگی اصلی سازگاری، نقاط قوت و شاخصای تیم گرایی و نیت و جهت استراتژیک و ویژگی اصلی مأموریت، نقاط ضعف فرهنگ سازمانی هستند.
۸۰.

ارزیابی میزان اثر سرمایه اجتماعی در ایجاد تاب آوری سازمانی در شرکت های خصوصی کهکیلویه و بویراحمد

نویسنده:

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی تاب آوری سازمانی شرکت خصوصی کهکیلویه و بویراحمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۰
هدف این پژوهش ارزیابی میزان اثر سرمایه اجتماعی در ایجاد تاب آوری سازمانی در شرکت های خصوصی کهکیلویه و بویراحمد می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه کارمندان شرکت های خصوصی کهکیلویه و بویراحمد که تعداد آن بیش از صدهزار نفر است. نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش spss و smart-pls است. یافته های آمار تحلیلی ذکر کرد تمامی ضرایب مربوط به مسیرهای بین متغیرهای این تحقیق از مقدار 96/1 بیشتر است که معنادار بودن تمامی مسیرها و مناسب بودن مدل ساختاری را نشان داد. نتایج تحقیقات نشان داد سرمایه اجتماعی منبع مهمی است که به سازمان کمک می کند تا از طریق بهبود قابلیت انعطاف پذیری خود، در برابر مشکلات در شرایط نامطلوب کنار بیاید. پس از تجزیه و تحلیل داده هایی که از شرکت های خصوصی جمع آوری شد، نتایج نشان می دهد که سه بعد سرمایه اجتماعی از اهمیت معناداری در تاب آوری سازمان برخوردارند؛ بنابراین تمامی فرضیات تایید شد.
۸۱.

بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت تامین سبز با میانجیگری مقاومت کارکنان به تغییر (مورد مطالعه: کارخانه ها و کارگاه های فعال کهکیلویه و بویراحمد)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین سبز مقاومت کارکنان به تغییر مدیریت منابع انسانی سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۴۴
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت تامین سبز با میانجیگری مقاومت کارکنان به تغییر در کارخانه ها و کارگاه های فعال کهکیلویه و بویراحمد می باشد. بر اساس نمونه ای از 384 نفر از کارکنان کارخانه ها و کارگاه های فعال کهکیلویه و بویراحمد، داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLSSEM) تجزیه و تحلیل شدند. یافته های این مطالعه نشان داد که بارهای عاملی بالاتر از 4/0 مطلوب هستند بنابراین تمامی روابط مستقیم بین ابعاد منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز از نظر آماری پشتیبانی و تایید شدند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی برای مدیریت موفقیت آمیز پایداری کارخانه ها و کارگاه های فعال کهکیلویه و بویراحمد بسیار حیاتی است.
۸۲.

تاثیر سابقه آموزشی و گرایش های مدیرعامل بر ارزش بازار نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: سابقه آموزشی مدیرعامل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نگهداشت وجه نقد ارزش نگهداشت وجه نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۵۶
اهمیت وجه نقد در بازار سرمایه به علت افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پولی سبب شده است تا در سال های اخیر توجه محققین و پژوهشگران به بررسی عوامل موثر بر نگهداشت و ارزش نگهدشات وجه نقد جلب شود. از اینرو در این تحقیق تاثیر سابقه آموزشی و گرایش های مدیرعامل بر ارزش بازار نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردیده است. متغیرهای مستقل در این تحقیق مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی مدیران عامل شرکت های بورس بوده است. اندازه گیری ارزش نگهداشت وجه نقد با استفاده از مدل فالکندر و ونگ (2006) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی گردآوری داده ها از سال 1393 الی 1399 بود. نتایج آماری با بهره گیری از تکنیک داده های پانل نشان داد سابقه آموزشی مدیرعامل شامل رشته و مقطع تحصیلی با ارزش نگهداشت وجه نقد ارتباط معناداری داشته است. از اینرو به سرمایه گذاران و سایر فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود سابقه آموزشی مدیرعامل را در کنار سایر مولفه های موثر بر تصمیم گیری های اقتصادی خود مد نظر قرار دهند.
۸۳.

معماری سازمانی؛ نقشه استراتژیک تحول و توسعه در مالی و حسابداری

کلید واژه ها: نقشه های استراتژیک تحول حسابداری معماری سازمانی سیستم های اطلاعات حسابداری تحول دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۷۳
در ادبیات سیستم های اطلاعات حسابداری به معماری سازمانی توجه محدودی شده است. این حالی است که معماری سازمانی می تواند رویکرد مهمی برای تحول سازمان فراهم آورد. هارتفورد رویکردی را به کار برده که بتوان بر اساس آن از نقشه های استراتژی کاپلان و نورتون به عنوان بخشی از فرایند معماری سازمانی برای تحول بخش مالی و تعبیه استراتژی در حسابداری و امور مالی استفاده کرد. این فرآیند یک جریان خطی از اطلاعات است که چرخه اطلاعات را منعکس می نماید در حالی که بایگانی» منبع واحدی از حقایق را برای اطلاعات مالی فراهم می آورد. در این مقاله نقشه های استراتژی هارتفورد برای طراحی مجدد عملکرد مالی به منظور دستیابی به» مالی با عملکرد بالا مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است. با این کار یک رویکرد منحصر به فرد و «یک عمل نوآورانه» را بررسی و اجازه داده می دهیم سیستم های اطلاعات حسابداری و مالی در روند تدوین استراتژی یک سازمان مورد استفاده قرار گیرد.
۸۴.

مسئولیت حسابرس در قبال کشف تقلب

کلید واژه ها: حسابرس تقلب مسئولیت حسابرس مدیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۶۶
همواره در طول تاریخ تخطی از قانون به نحوی وجود داشته است. نمونه ای از این نقض قانون، تقلب است. تقلب نوعی از دروغ، کلاه برداری و حیله گری است که باعث ایجاد برتری ناعادلانه متقلب بر دیگران می شود. جلوگیری و ایمن سازی سازمان از تقلب همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیران است که باعث صرف زمان و هزینه زیادی در سازمان می شود. این پژوهش مروری به بررسی ماهیت تقلب، فرآیند شکل گیری آن و مسئولیت های حسابرسان در مواجهه با آن به روش مرور منابع کتابخانه ای پرداخته است. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که اگرچه حسابرسان در بررسی های خود به موارد مشکوک به تقلب برخورد می کنند اما "مدیر" مسئول نهایی هر گونه اقدامی از جمله تقلب در سازمان است و حسابرس تنها در برابر بررسی های منطقی خود پاسخگوست.
۸۵.

بررسی تأثیر هوش هیجانی بر فرسودگی شغلی با نقش میانجی درگیری شغلی (مطالعه موردی: کارکنان اداره پست شهر همدان)

کلید واژه ها: درگیری شغلی شور و حرارت در کار وقف شدن در کار غرق شدن در کار و فرسودگی شغلی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۶۸
روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش، روش کاربردی و پیمایشی بوده است که در جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان اداره پست شهر همدان شامل 188 نفر بوده که تعداد 123 پرسشنامه بر اساس جدول مورگان، برای تجزیه و تحلیل آماری در نظر گرفته شده است. در این تحقیق پرسشنامه مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات بوده است که با استفاده از مدل و ابعاد آن، توسط محقق طراحی شده و با نظرات اساتید محترم و سایر صاحب نظران اصلاح و روایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. برای اثبات پایایی پرسشنامه های تحقیق نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که پایایی سوالات 872/0 و 805/0 محاسبه شده که با توجه به مقادیر آلفا بزرگتر از 70/0 می باشند، نتایج حاکی از پایایی بالای آزمون بوده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و نمودارها ستونی و آمار استنباطی شامل آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای سنجش نرمال بودن توزیع متغیر ها و از ضرایب همبستگی اسپیرمن برای سنجش میزان رابطه درگیری شغلی و زیر شاخه آن با کاهش فرسودگی شغلی استفاده شده است. بررسی نتایج آزمون فرضیات نشان داد که کلیه فرضیات تحقیق پذیرفته شدند و بین درگیری شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان هلال احمر استان همدان همبستگی برابر 446/0- وجود دارد.
۸۶.

بررسی نقش موزه در گردشگری کودک

کلید واژه ها: گردشگری موزه گردشگری کودک دانش شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۷۴
کودکان به واسطه موزه بین تاریخ و اکنون ارتباط برقرار می کنند. موزه ها نمایش تاریخ هستند و قصه های زیادی در خود دارند و کودکان از طریق این قصه ها تاریخ را درمی یابند. موزه بستری برای خلق ایده های نو ایجاد می کند. توانایی موزه در بازنمایی ابعاد گوناگونِ موضوعی که به نمایش می گذارد، موجب ایجاد فهم و درک گسترده تری از موضوع برای کودک می شود. فضاهای مرتبط با فعالیت کودکان تاثیر بسزایی در رشد فیزیکی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی آنان دارد؛ بنابراین در طراحی و ایجاد موزه ها باید نقش و جایگاه کودک را جدی گرفت، این نگرش نه تنها فرهنگ مان را زنده خواهد نمود بلکه در نحوه تربیت کودکان و شیوه نگرش شان در آینده تاثیر عمیقی خواهد داشت و موجب ارتقای گردشگری کودک می شود.
۸۷.

شناسایی و اولویت بندی موانع رفتاری شایستگی مدیران در سازمان های دولتی با رویکرد دلفی فازی و روش بهترین – بدترین (BWM)

کلید واژه ها: شایستگی رفتاری مدیران سازمان های دولتی موانع تکنیک دلفی فازی روش بهترین - بدترین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۸۵
در سال های اخیر اساس مزیت رقابتی سازمان ها و شرکت ها از منابع طبیعی به سرمایه ی انسانی تغییر یافته است؛ بنابراین استفاده مؤثر از سرمایه انسانی به شکل شایستگی های مدیریتی در محیط رقابتی بسیار حیاتی می باشد. سازمان ها اهمیت بهبود شایستگی های مدیران خود را با تکیه بر این اصل که مدیران شایسته احتمال بیشتری دارد که اهداف و آرمان های عملکرد خود را برآورده کنند درک کرده اند. هدف از انجام مقاله حاضر پس از مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش به شناسایی موانع رفتاری شایستگی مدیران در سازمان های دولتی با نظر 25 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی مسلط به مفاهیم تحقیق پرداخته شد. نتایج حاصل از وزن دهی و اولویت بندی موانع شایستگی رفتاری مدیران با روش بهترین – بدترین نشان می دهد بُعد گرایش های فرهنگی نامناسب رتبه اول و قانون گریزی و سیاست زدگی و ویژگی های شخصیتی مدیران، تضاد سازمانی و سبک رهبری رتبه های بعدی را کسب نمودند.
۸۸.

بررسی تاثیر رهبری دانش محور بر نوآوری باز از طریق نقش میانجی ظرفیت جذب

کلید واژه ها: رهبری دانش محور نوآوری باز ظرفیت جذب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۸
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر رهبری دانش محور بر نوآوری باز از طریق نقش ظرفیت جذب در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل، کلیه کارکنان شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می باشند. حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 82 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. روایی ابزار تحقیق با استفاده نظرجمعی از صاحب نظران و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی تحقیق 0.884 تایید شد. داده ها نیز با بهره مندی از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار SMARTPLS تحلیل شدند. نتایج، حاکی از آن است که رهبری دانش محور بر نوآوری باز و ظرفیت جذب تاثیر معناداری داشته است. این در حالی است که تاثیر ظرفیت جذب بر نوآوری باز نیز معنادار بوده است. همچنین نتیجه فرضیه میانجی نشان میدهد متغیر ظرفیت جذب رابطه ی بین متغیر رهبری دانش محور و نوآوری باز را به طور معنی داری میانجی گری (افزایشی) می کند. در نتیجه فرضیه مورد نظر تایید می شود.
۸۹.

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و تصمیمات مالیاتی در شرکت ها پذیرفته شده در بورس

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی. تصمیمات مالیاتی حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۴
یکی از موارد مهم برای منابع درآمدی آینده، مالیات است. مالیات علاوه بر تأمین مالی مورد نیازدولت، نقدینگی را نیز کنترل کرده و ضمن توزیع بهتر درآمد و ثروت کشور، آن ها را در محل های مناسب خرج می کند. اجتناب مالیاتی و فرار از پرداخت مالیات در کشورها باعث شده است تادرآمدهای مالیاتی از آنچه برآورد شده است کمتر باشدمحافظه کاری و اجتناب مالیاتی از جمله سیاست هایی هستند که می توانند به منظور انگیزه های مالیاتی مورد استفاده شرکت ها قرار گیرند. شواهد حاکی از این می باشد که محافظه کاری ابزاری رایج و قابل قبول برای کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها می باشد و حاکمیت شرکتی مناسب، موجبات افشا و گزارشگری بموقع توسط شرکت ها را فراهم می کند. عدم وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی مناسب، میتواند زمینه را برای اقدامات فرصت طلبانه مدیران فراهم سازد ؛ یکی از این اقدامات فرصت طلبانه سوق دادن فعالیتهای اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی در جهت منافع خودشان میباشد که میتواند موجب اتلاف منابع مالیاتی گرددهدف حاکمیت شرکتی ، حصول اطمینان از عدم وقوع رفتار فرصت طلبانه است که از طریق کاهش مشکلات نمایندگی و اطلاعات نامتقارن بالقوه بین نماینده مدیر و ذینفعان مختلف (سهامداران، اعتباردهندگان و غیره)، تحقق می یابد. کاهش این گونه مشکلات، باعث افزایش اعتبار به دفاتر شرکت ها ومانع اجتناب از مالیات و فرار مالیاتی می گردد. کمیت، کیفیت و بموقع بودن اطلاعات افشا شده از سوی مدیران شرکت، یکی از مهمترین ابزارهای تصمیم گیری برای جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی می باشد. این تحقیق به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و تصمیمات مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد.مطالعه مروری حاضر از طریق جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از جستجو در پایگاههای دادهای داخلی و SID, Magiran, و Irandoc روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر، کتب و مقالات گردآوری شده است.
۹۰.

ارتقاء رفتار حمایتی کارکنان: تحلیلی بر نقش برند سازی داخلی

کلید واژه ها: برند سازی داخلی رفتار حمایتی کارکنان وضوح نقش تعهد عاطفی تعهد مستمر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۵
درک و شناخت رفتار حمایتی، کلید موفقیت در صنعت خدمات است، حمایت در عمل عبارت است از رفتار واقعی و قصد رفتاری با در نظر گرفتن اینکه این دو رابطه مثبت وجود دارد. تحقیق حاضر بدنبال تأثیر برند سازی داخلی بر رفتار حمایتی کارکنان در شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی می باشد. تحقیق حاضر، کاربردی و روش توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد برند سازی داخلی مدل گاراس و همکاران (2018) و وضوح نقش بر اساس پرسشنامه کینکز (2010)، تعهد عاطفی مدل آلن میر و همکاران (1993)، رفتارهای حمایتی کارکنان از برند (رفتار شهروندی برند) گراس و همکاران (2018) است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از معادلات ساختاری از نرم افزارهای spss و pls استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر آن است که برند سازی داخلی بر رفتار حمایتی کارکنان در بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی تأثیر دارد؛ همچنین وضوح نقش؛ نقش میانجی در تأثیر برند سازی داخلی بر رفتار حمایتی کارکنان در بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی ایفا می کند همچنین تعهد عاطفی و تعهد مستمر نقش میانجی در تأثیر برند سازی داخلی بر رفتار حمایتی کارکنان در بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی ایفا می کند.
۹۱.

بررسی موانع و مشکلات خرید اینترنتی؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد

کلید واژه ها: خرید اینترنتی کسب و کار الکترونیک کالا و خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۵۲
خرید اینترنتی یکی از مفاهیم مهم تجارت الکترونیک است که امروزه مورد استقبال عموم قرار گرفته است. صرفه جویی در زمان، تنوع و امکان مقایسه کالاها و خدمات و ... تنها بخشی از مزایای آن بشمار می روند. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و محدودیت های خرید اینترنتی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد می باشد. نمونه آماری، شامل 360 نفر از دانشجویان این دانشگاه است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای- بعنوان یکی از ابزارهای رایج تحقیق روش مستقیم برای کسب داده هاست-که توسط محقق طراحی گردیده است و برای بررسی روایی آن از روایی محتوایی استفاده شده است. بر این اساس پرسشنامه با نظر کارشناسان رفع ابهام و اصلاح شده و پرسشنامه نهایی آماده اجرا گردید. پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ (α=0.814) تعیین گردیده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمون t تک نمونه ای نشان داد که متغیرهای دسترسی نابرابر به کامپیوتر، تحصیلات کامپیوتری، وضعیت اقتصادی، سن و امنیت در خرید اینترنتی به طور معنی داری تأثیر گذار هستند.
۹۲.

بررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی از دیدگاه مدیران اجرایی، مالی و کارشناسان حسابداری مراکز بهداشت دانشگاه شهید صدوقی یزد

کلید واژه ها: نظام حسابداری حسابداری تعهدی مدیران اجرایی مدیران مالی مراکز بهداشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۵
مقدمه: توجه به ایفای نقش صحیح و به موقع مسئولیت پاسخ گوئی و ارزیابی عملکرد مدیران، به کارگیری مبنای تعهدی در ثبت رویدادهای مالی واحدهای دولتی را بسیار موًثر می سازد. از این رو، بررسی مزایا و معایب این مبنای حسابداری و عوامل موًثر بر پیاده سازی آن ضروری می باشد. هدف: مطالعه حاضر با هدف برسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی از دیدگاه دیدگاه مدیران اجرایی، مالی و کارشناسان حسابداری مراکز بهداشت دانشگاه شهید صدوقی یزد انجام گرفته است. روش: این پژوهش به صورت پیمایشی- مقطعی در اسفند ماه سال 1400 انجام گرفت. جامعه شامل کلیه مدیر اجرایی، مدیران مالی و کارشناسان حسابداری شاغل در مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بودند که 105 مدیران مالی به روش تصادفی انتخاب شدند و با مصاحبه حضوری و آنلاین میزان عوامل مؤثر بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی بنا به دیدگاه آنان بررسی و ثبت شد. داده ها توسط نرم افزار spss22 و با استفاده از درصد و آزمون های آماری t تجزیه و تحلیل انجام شد. یافته ها: نتایج حاصله از پژوهش نشان داده است، عوامل مدیریت، نیروی انسانی متخصص، قوانین و مقررات، چارچوب نظری و پاسخگوئی و پاسخ خواهی بر به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی تأثیرگذار است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که به نظر آزمدنی ها، تأثیر عوامل مورد بررسی بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی در سطح بالایی قرار دارد و در این بین عامل مربوط به مدیریت بیش ترین و چارچوب نظری کم ترین میزان تأثیر را بر پیاده سازی حسابداری تعهدی داشته است.
۹۳.

مطالعه تأثیر فرصت های رشد بر نوسان پذیری بازده سهام

نویسنده:

کلید واژه ها: فرصت های رشد نوسان پذیری بازده سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۵
نوسان پذیری بازده سهام، یکی از موضوع های بحث برانگیز مالی است که در سال های اخیر مورد توجه محققان بازار سرمایه در بازار های نوظهور قرار گرفته است. دلیل این گرایش به ارتباط بین نوسان پذیری قیمت و به تبع آن بازده و تأثیر آن بر عملکرد بخش مالی و همچنین کل اقتصاد بر می گردد. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر فرصت های رشد بر نوسان پذیری بازده سهام است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان می دهد که فرصت های رشد بر نوسان پذیری بازده سهام در سطح خطای 5 درصد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۹۴.

شناسایی پیشران های موثر بر تمایل رفتاری رانندگان ماشین سنگین نسبت به حمل محموله با تناژ غیرمجاز با رهیافت مدلسازی ساختاری-تفسیری

کلید واژه ها: تمایل رفتاری تناژ غیرمجاز ماشین سنگین مدلسازی ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۸۳
هدف: یکی از بزرگترین مسائل و مشکلات حوزه ی حمل و نقل، حمل محموله با تناژ غیرمجاز است که بسیاری از رانندگان ماشین سنگین به دلایل مختلف این کار را انجام می دهند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی پیشران های موثر بر تمایل رفتاری رانندگان ماشین سنگین نسبت به حمل محموله با تناژ غیرمجاز با رهیافت مدلسازی ساختاری-تفسیری است. روش پژوهش: این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها توصیفی است. همچنین از نظر نوع برخورد با مسله از نوع مدلسازی (کمی) است که از روش مدل سازی ساختاری تفسیری برای تحلیل استفاده می شود. این پژوهش در دو فاز اجرا شده است که در فاز اول از طریق بررسی ادبیات سیزده پیشران انتخاب شدند و در فاز دوم از مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کامیوندارانی هستند که سابقه ی آنها در این شغل بالای 20 سال بوده و حداقل دارای سه دستگاه ماشین سنگین هستند. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع نمونه گیری هدفمند بوده و 15 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش انتخاب شدند یافته ها: برای برای سطح بندی مولفه ها از رویکرد ساختاری تفسیری استفاده شده است. در این بخش نیز 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه های روش ساختاری تفسیری برای آنان ارسال گردید و سطح بندی از طریق روش ISM انجام شد که در هفت سطح متغیرها قرار گرفته اند. نتیجه گیری: نتایج روش ساختاری تفسیری نشان داد که پیشران ها در هفت سطح قرار گرفتند. مشکلات شخصی، عدم وجود جرائم بازدارنده و انگیزه سودجویی در سطح اول و زد و بند با ماموران راهور در سطح هفتم قرار گرفته است.
۹۵.

کاربرد تکنیک های هوش مصنوعی در حوزه مالی و حسابداری

نویسنده:

کلید واژه ها: هوش مصنوعی داده کاوی متن کاوی افشاهای روایتی (متنی)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۰
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن اصلی پاسخگویی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه است. ﻧﻘﺶ اﺻﻠی ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟی، اﻧﺘﻘﺎل اﺛﺮﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧی ﺑ ﻪروﺷ ی ﻣﻌﺘﺒ ﺮ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ. مطالعات بسیاری درباره کیفیت گزارشگری مالی در دنیا صورت گرفته است که عمدتا با تکیه بر گزارش های ساختار یافته و محاسبات کمّی و عددی است. این در حالی است که امروزه بخش زیادی از اطلاعات مالی از طریق افشاهای کیفی مانند گزارش های روایتی و اسناد متنی منتشر می شوند. جستجوی ابزارهایی که بتواند با بررسی منابع مالی و تحلیل آن ها از میان داده های خام در گزارش های ناساختاریافته و کیفی، دانش مفید را استخراج نماید، منجر به شکل گیری شاخه ای در هوش مصنوعی گردیدکه به داده کاوی معروف است. استفاده از داده کاوی در مورد متن خود شاخه ای دیگر را در علوم هوش مصنوعی به نام متن کاوی ایجاد کرد. متن کاوی نوع خاصی از داده کاوی است که بیشتر به دنبال استخراج اطلاعات مفیداز داده های متنی ساختار نیافته ونیمه ساختاریافته (مانند اسناد متنی) از طریق تشخیص و نمایش الگوها است. پژوهش های بسیاری نشان داده اند که امروزه جهت سنجش و اندازه گیری و پیش بینی متغیرهای مالی و حسابداری باید ازگزارش های کمّی فاصله گرفته و بر گزارش های کیفی تکیه بیشتری شود وبه جای تکیه صرف بر» اعداد و ارقام« بر تجزیه و تحلیل »متن گزارش ها« نیز اتکا کرد؛ همین امر باعث شده است که پژوهشگران حسابداری و مالی در سال های اخیر تکنیک های هوش مصنوعی را در حوزه های مختلف دانش حسابداری و حسابرسی خصوصا برای درک رابطه بین متن در افشاهای شرکتی و عناصر بنیادی شرکت بیشتربه کار گیرند. در این مقاله سعی شده است پرکاربردترین و موثرترین تکنیک های هوش مصنوعی در حیطه مالی، حسابداری و حسابرسی معرفی و تشریح شوند.
۹۶.

نگاه به برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه با محوریت مسائل اجتماعی و اقدامات و عملکردها

نویسنده:

کلید واژه ها: برنامه چهارم توسعه برنامه پنجم توسعه برنامه ششم سلامت اشتغال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۷
هدف نهایی توسعه بهبود وضعیت مردم از بعد مادی و معنوی است. از این رو برنامه ریزی و سیاست گذاری های اجتماعی باید به این مهم توجه داشته باشند. در این پژوهش در صدد هستیم برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه را با محوریت مسائل اجتماعی و نگاهی به عملکرد دولت در موضوعات مختلف سلامت و بهداشت، آموزش، اشتغال، اعتماد و سرمایه اجتماعی بررسی کنیم. اینکه هر کدام از این برنامه ها بیشتر روی کدام موضوع یا محورها تاکید داشته اند. دارای چه مزیت هایی بوده اند. چه خلاء هایی داشته اند. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی بوده است و از ابزار کتابخانه استفاده گردیده است.
۹۷.

اثر بخشی شادکامی بر انسجام و عملکرد تیمی بازیکنان فوتبال اروند بندرعباس

کلید واژه ها: شادکامی انسجام تیمی عملکرد تیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۷۸
هدف و زمینه پژوهش: انسجام فرایندی است پویا که در تمایل یک گروه برای وفادار ماندن نسبت به یکدیگر، متحد ماندن در دستیابی به اهداف مؤثر و ارضای نیازهای عاطفی اعضاء را نشان داده می شود و شادکامی بازتابی از این واقعیت است که ما به طور کلی چگونه احساس خوبی داریم. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی شادکامی بر انسجام و عملکرد تیمی فوتبالیست هایباشگاه اروند بندر عباس است روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل 70 نفر از بازیکنان تیم فوتبال باشگاه اروند بندرعباس در سال 1396 است که دارای عملکرد و انسجام تیمی ضعیف بودند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر به این صورت است که در آن 30 نفر از بازیکنان مرد فوتبال تیم اروند که درسال 1396 دارای مشکلاتی در انسجام و عملکرد تیمی بودند و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره کنترل و مداخله مورد آزمایش قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات بر اساس مقیاس انسجام تیمی کارون، وید مایر و براولی (2001) وعملکرد تیمی میچاییل و ست (1997) است. یافته های پژوهش و: نتایج نشان می دهد که تحلیل کواریانس یک طرفه در متغیرهای انسجام تیمی (56/87 = F و 001/0 > P) و عملکرد تیم (94/91 = F و 001/0 > P) معنی دار می باشد. نتیجه گیری: بنابراین نشان داد شادکامی بر انسجام تیمی و عملکرد تیم بازیکنان فوتبال باشگاه اروند بندرعباس موثر است. همچنین نتایج نشان داد شادکامی بر انسجام تیمی بازیکنان فوتبال باشگاه اروند بندرعباس اثر بخش می باشد. بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش و اثر مثبت شادکامی بر انسجام و عملکرد تیمی بازیکنان پیشنهاد می گردد در تیم های فوتبال آموزشی این متغیر در فرایند تمرین بکار گرفته شود.
۹۸.

نقش رتبه بندی معلمان بر بهبود اشتیاق شغلی آنان در مدارس متوسطه شهرستان مراغه

کلید واژه ها: رتبه بندی معلمان اشتیاق شغلی مدارس متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۴۲
هدف پژوهش حاضر، نقش رتبه بندی معلمان بر بهبود اشتیاق شغلی آنان در مدارس متوسطه شهرستان مراغه است. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق حاضر معلمان مدارس متوسطه دوره اول شهرستان مراغه می باشد که تعداد آن ها 350 نفر بوده و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 183 نفر بوده و به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد بود که اعتبارسنجی ابزار گردآوری داده ها، به وسیله روایی نمادین و برای برآورد پایایی آن ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته پژوهش نشان داد که رتبه بندی و ابعاد آن انصاف (برابری)، کیفیت عملکرد مطلوبیت، اطلاع رسانی و کارآمدی شاخص ها بر اشتیاق شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر مراغه موثر است.
۹۹.

بررسی تأثیر دسترسی به منابع مالی بر رابطه بین ارزش بازار شرکت و عوامل پیش بینی کنندگی بازده مازاد سهام

نویسنده:

کلید واژه ها: اهرم مالی سرمایه در گردش عوامل پیش بینی کنندگی بازده سهام ارزش بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۴۹
هدف این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه در گردش و سطح اهرم شرکت بر رابطه بین ارزش بازار شرکت و عوامل پیش بینی کنندگی بازده مازاد سهام می باشد. عوامل پیش بینی کنندگی بازده مازاد سهام شامل وجه نقد و معادل های آن، سود قبل از بهره، مالیات و اقلام غیرمترقبه، ارزش کل دارایی ها منهای وجه نقد و معادل های آن، هزینه بهره، کل سود سهام پرداختی، خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی، ارزش کل دارایی به غیر از نقد و معادل آن منهای خالص سرمایه در گردش می باشد. قلمرو مکانی تحقیق شامل دوره زمانی یازده ساله از سال 1382 تا 1393 است. داده های تحقیق از طریق روش کتابخانه ای استفاده شده است، همچنین مبانی نظری تحقیق از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری گردید و داده های مربوط به شرکت های نمونه از منابعی چون دنا سهم، ره آور نوین، سایت بورس و ... استخراج شده است و از طریق رگرسیون چند متغیره و از روش پانل دیتا برای آزمون فرضیات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین نقدینگی، سودآوی، هزینه بهره سود سهام و دارایی ها با ارزش بازار شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با اهرم مالی و خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. در نتیجه این آزمون بیانگر اثر مثبت و معنادار نقدینگی، سودآوی، هزینه بهره سود سهام، خالص ارزش سرمایه در گردش و دارایی ها بر ارزش بازار شرکت و اثر منفی و معنادار اهرم مالی و خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی بر ارزش بازار شرکت می باشد.
۱۰۰.

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیر انتفاعی

کلید واژه ها: سیستمهای اطلاعاتی حسابداری سازمانهای خدماتی شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۵۳
سازمانهای غیرانتفاعی ویژگی هایی دارند که مشابه سازمانهای خدماتی هستند. به عنوان مثال بسیاری از سازمانهای غیرانتفاعی خدمات ناملموسی را به مشتریان خود ارائه نموده و از کارکنان آموزش دیده حرفه ای استفاده می کنند. از سوی دیگر هدف یک سازمان خدماتی رسیدن به سود است در حالیکه در مورد سازمان غیرانتفاعی اینچنین نیست (مگر اینکه به یک سطح عملکردی سر به سر دست یافته باشد) و در بسیاری از سازمانهای غیرانتفاعی، سنجش پولی تنها در مورد ورودی امکانپذیر است نه برای خروجی آنها. عدم در دسترس بودن ابزارهای سنجش پولی خروجی ها، غالبا پی ریزی سیستمهای بودجه ای موثر را در یک سازمان غیرانتفاعی دشوار می سازد. با این حال برای ارزیابی موثر هر پیشنهادی هم سود و هم هزینه باید تابع سنجش کمی پولی باشند. از جمله این دلایل می توان از سرمایه گذاریهای اندک در دارایی های مشهود بلند مدت که ضرورت اغلب سازمانهای خدماتی هستند و دشواری تعریف اهداف عملیاتی بسیاری از این سازمانها، یعنی نخستین گام در پی ریزی سیستمهای کارآمد اطلاعات حسابداری بودجه ای نام برد.
۱۰۱.

بررسی رابطه رویدادهای بزرگ و گرایش های اکولوژیکی بر نگرش های برند شهری و کیفیت زندگی (مطالعه موردی شهروندان کلان شهر رشت)

نویسنده:

کلید واژه ها: تجربه عاطفی رویدادهای بزرگ گرایش های الکولوژیکی نگرش برند شهری و کیفیت زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۳۴
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه رویدادهای بزرگ و گرایش های اکولوژیکی بر نگرش های برند شهری و کیفیت زندگی است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان کلان شهر رشت است. حداقل حجم نمونه مورد نیاز 418 نفر تعیین شد که 500 پرسشنامه در بین شهروندان توزیع گردید. در نهایت 421 پرسشنامه معتبر جمع آوری و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و smart PLS 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل داده ها مشخص گردید در سطح 95% تجربه عاطفی در رویداد های بزرگ با نگرش های برند شهری و گرایش های اکولوژیکی رابطه معناداری دارد؛ گرایش های اکولوژیکی با نگرش های برند شهری رابطه معناداری دارد؛ و همچنین نگرش های برند شهری با کیفیت زندگی شهروندان رابطه معناداری دارد.
۱۰۲.

انتقال اعتماد در جامعه هواداران برند در رسانه های اجتماعی (مورد مطالعه: مشتریان شرکت هاکوپیان)

کلید واژه ها: رسانه اجتماعی روابط برند انتقال اعتماد جامعه هواداران تعامل مصرف کنند هاکوپیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۸۵
اجتماعات برند رسانه اجتماعی، ابزارهای بالقوه ای را برای توسعه روابط برند فراهم می سازند. امروزه شرکت های بیشتری متوجه مزایای استفاده از جوامع آنلاین شده اند چرا که این جوامع دارای فرصت هایی برای ارتباطات موثر با مشتریان و دستیابی به اطلاعات بیشتر هستند. در این تحقیق به بررسی انتقال اعتماد در جامعه هواداران برند در رسانه های اجتماعی، با در نظر گرفتن نقش تعامل مصرف کننده پرداخته شده است. روش تحقیق بر حسب هدف کاربردی و برحسب نحوه جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی می باشد. جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق از نمونه ای به حجم 384 خریدار و با روش نمونه گیری در دسترس از مراکز خرید شرکت هاکوپیان در تهران استفاده شده است که پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ 781/0 مورد تایید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دادند که اعتماد مشتری به مشتری و به بازاریاب بر ایجاد ارتباط در جامعه هوادارن برندی که در رسانه های اجتماعی ایجاد شده اند، تاثیر مثبتی دارد. از جهت دیگر مشارکت مصرف کننده، اعتماد مشتری به دیگر مشتریان و اعتماد مشتری به بازاریاب بر ایجاد اعتماد برند در جامعه هواداران رسانه های اجتماعی برند تاثیر گذار است. تاثیر تعامل مصرف کننده در شبکه های اجتماعی بر اعتماد به نام و نشان تجاری برای کاربران موبایل قویتر از کاربران سایر دستگاه های غیر موبایل می باشد و در نهایت اینکه تعامل مصرف کننده ها با یکدیگر بر اعتماد ایجاد شده به نام تجاری برای مشتریان بیشترین تاثیر را می گذارد.
۱۰۳.

تاثیر استراتژی منابع انسانی بر پیاده سازی مؤلفه های تعالی سازمان اداره کل دامپزشکی استان لرستان

نویسنده:

کلید واژه ها: استراتژی منابع انسانی تعالی سازمان مؤلفه های تعالی سازمان دامپزشکی استان لرستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۷۲
هدف این پژوهش بررسی تاثیراستراتژی منابع انسانی بر مؤلفه های تعالی سازمان بر اداره کل دامپزشکی استان لرستان می باشد. روش پژوهش براساس هدف از انواع مطالعات کاربردی-توسعه ای و از نوع روش توصیفی- پیمایشی می باشد. در این مطالعه از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در بخش توصیفی، خلاصه ای از متغیرهای تحقیق در قالب جدول و نمودار ارائه شده و در بخش استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. جهت انجام آزمونهای آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد ارتباط مثبت و معناداری بین استراتژی منابع انسانی و رهبری در بین کارکنان اداره کل دامپزشکی استان لرستان در سطح 01/0P< وجود دارد. بر اساس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که استفاده از مدل بیان شده، باعث می شود اداره کل دامپزشکی استان لرستان نه تنهامی تواند به بهبود مشکلات اداره خود بپردازد بلکه باعث می شود که در صدد به دست آوردن امتیاز بیشتر به سوی تعالی و ارتقای هر چه بیشتر پیشروی کنند.
۱۰۴.

تأثیر قابلیت ها و منابع تکنولوژی اطلاعاتی سازمان بر مزیت رقابتی و عملکرد مالی

کلید واژه ها: قابلیت های برنامه ریزی استراتژیک سازمان مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات میزان کارآفرینی مزیت های رقابتی سازمان عملکرد مالی سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
همواره در اکثر سازمان های جهان مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکرد سازمان های خویش می باشند. از سویی، یکی از مهم ترین عوامل در محیط های تجاری با پویایی بالا دستیابی به مزیت های نو و منعطف با شرایط بازار می باشد. در چنین شرایطی، تنها عاملی که می تواند سازمان و مدیران را در مواجهه با این شرایط موفق کند داشتن اطلاعات مؤثر و کارآمد است. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شده است، تأثیر قابلیت ها و منابع سیستم های اطلاعاتی در کسب مزیت رقابتی و ارتقاء عملکرد مالی سازمان در صنعت بانکداری مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران شعب بانک ملی در سطح شهر تهران است که تعداد آن ها 514 نفر گزارش شده است. از این جامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 220 نمونه انتخاب و پرسشنامه ها در بین آن ها توزیع شده است و داده های به دست آمده با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. جهت تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه در این تحقیق از روش اعتبار محتوا استفاده شده است و نتایج نشان داده اند که پرسشنامه از اعتبار لازم برخوردار است. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده نشان داده است که به پایا بودن ابزار سنجش پژوهش می توان اتکا نمود. نتایج آزمون نه فرضیه در این پژوهش نمایانگر آن است که منابع انسانی، دانشی و رابطه ای در حوزه فناوری اطلاعات بر قابلیت های برنامه ریزی استراتژیک سازمان در این حوزه، تأثیر مثبت و معناداری دارند. قابلیت های برنامه ریزی استراتژیک نیز بر توانمندی سازمان در زمینه مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات و میزان کارآفرینی سازمان، تأثیر مثبت و معناداری دارد. از طرفی توانمندی مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات بر میزان کارآفرینی مؤثر بوده و میزان کارآفرینی و مزیت رقابتی سازمان در حوزه فناوری اطلاعات نیز تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی داشته است.
۱۰۵.

تاثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی بر کیفیت و حق الزحمه حسابرسی (شواهد تجربی: بورس اوراق بهادار تهران)

کلید واژه ها: کمیته حسابرسی کیفیت حسابرسی حق الزحمه حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۴
در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی پرداخته شده است. پرسش پژوهشی تحقیق حاضر این است که آیا حضور زنان در کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد یا خیر. جامعه آماری در تحقیق حاضر بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد 115 شرکت از این جامعه بعنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. به منظور انجام تحلیل های آماری در پژوهش حاضر از روش رگرسیون خطی در نسخه 9 نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نشان می دهد که حضور زنان در کمیته حسابرسی شرکت موجب کاهش اقلام تعهدی اختیاری و افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود. با توجه به یافته های فوق می توان چنین نتیجه گیری نمود که حضور زنان در کمیته حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی و افزایش هزینه نمایندگی شرکت می شود.
۱۰۶.

بررسی تاثیر متقابل مدت همکاری مدیریت مالی و تصدی موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: مدت همکاری مدیریت مالی تصدی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۸۱
هدف این تحقیق بررسی تاثیر متقابل مدت همکاری مدیریت مالی و تصدی موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزوه تحقیقات کاربردی است. از لحاظ ماهیت جزء تحقیقات مروری است. از لحاظ نوع استدلال جزوه تحقیقات قیاسی- استقرایی می باشد. از نظر بعد زمان جزوه تحقیقات گذشته نگر می باشد. از نظر طول مدت زمان تحقیق جزء روش ترکیبی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت ها 128 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بازه زمانی مورد بررسی بین سال های 1392 الی 1399 می باشد. این اعتقاد وجود دارد که عملکرد تنها در یک فضای تصمیم گیری، معنی پیدا می کند؛ یعنی تصمیم گیرندگان داخلی و خارجی شرکت باید در مورد عملکرد به توافق برسند. کلمه عملکرد به طور وسیع در مبحث مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول بیانگر این است مدت همکاری مدیریت مالی بر کیفیت حسابرسی تاثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم بیانگر این است تصدی موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تاثیر معکوس و معناداری دارد.
۱۰۷.

بررسی تاثیر تجمیع و ساختار مالکان و برخی مشخصات عملکردی بر مخاطره بازار شرکتها

کلید واژه ها: ترکیب ساختار مالکان مخاطره بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۷۳
در این تحقیق به بررسی تاثیر تجمیع و ساختار مالکان و برخی مشخصات عملکردی بر مخاطره بازار شرکتهامی پردازیم در این راستا درصد و تعداد سهامداران نهادی و تمرکز در ترکیب سهامداران و اندازه شرکتها بر مخاطره بازار مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است دوره مورد بررسی 1393 الی 1398 و تعداد شرکتها 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق از نظر نوع داده ها از نوع تحقیقات تجربی و توصیفی- مبتنی برتحلیل رگرسیونی است که از داده های واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج نشان داد تعداد و درصد سهام سهامداران نهادی ارتباط و تاثیر معناداری بر مخاطره بازار شرکتها ندارند بعلاوه میزان تمرکز مالکان شرکتها نیز بر مخاطره بازار شرکتها مورد تایید قرار نگرفته است تاثیر اندازه و سرمایه شرکتها نیز تایید نشده است.
۱۰۸.

تأثیر مؤلفه های برنامه ریزی استراتژیک شرکت بر قابلیت های بازاریابی با میانجی کارآفرینی

کلید واژه ها: برنامه ریزی استراتژیک قابلیت های بازاریابی کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۷۲
مساله اصلی تحقیق حاضر به دلیل اهمیت برنامه ریزی استراتژیک در قابلیت های بازاریابی، بررسی تأثیر مؤلفه های برنامه ریزی استراتژیک شرکت بر قابلیت های بازاریابی با میانجی کارآفرینی است. روش تحقیق حاضر توصیفی است و از نظر هدف، کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکت تولیدی لوازم آشپزخانه درسا است که تعداد آنها 270 نفر است. نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 159 نفر انتخاب شده است. همچنین روش نمونه گیری ساده در دسترس می باشد. در تحقیق حاضر از دو نوع روش گرداوری کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود که ابزار اصلی پرسشنامه است. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. روش تجزیه و تحلیل حداقل مربعات جزئی می باشد که با استفاده از نرم افزار Smart PLS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. در نهایت نتایج نشان می دهد که شاخص های برنامه ریزی استراتژیک همچون تفکر استراتژیک، بازاندیشی، بازسازی، بازآفرینی و قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها بر قابلیت های بازاریابی با نقش میانجی کارآفرینی تاثیرگذار است. پس شرکت ها باید برنامه ریزی استرتژیک خود را به گونه ای ارائه کنند که قابلیت های بازاریابی و کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد.
۱۰۹.

شناسایی چالش های پیش روی گردشگری دفاع مقدس (بازدید از مناطق عملیاتی)

کلید واژه ها: گردشگری دفاع مقدس مناطق عملیاتی بازاریابی توسعه گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۸۲
آمارها نشان می دهد که گردشگری عنصر اقتصاد جهانی است که هنوز راهی دراز در پیش دارد و رشد آن در گرو توجه زیادی می باشد. لذا لازم و ضروری است تا کشورمان توجهی بیشتری به این صنعت و صنایع وابسته و درآمدزای هم راستا با آن همچون گردشگری جنگ که امروزه به یکی از اساسی ترین زیرمجموعه های گردشگری محسوب می گردد، نمایند. تحقیق حاضر با موضوع شناسایی چالش های پیش روی گردشگری دفاع مقدس (بازدید از مناطق عملیاتی) انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و رویکرد کلی پژوهش کمی و کیفی (آمیخته) می باشد. جامعه آماری بخش کیفی اساتید دانشگاه با تخصص گردشگری دفاع مقدس، کارشناسان و دست اندرکاران خبره در صنعت گردشگری جنگ و جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مدیران و کارشناسان فعال در صنعت گردشگری دفاع مقدس به تعداد 105 نفر در سال 1400 هستند. در بخش کیفی نمونه آماری از روش نمونه گیری گلوله برفی برای انتخاب نمونه استفاده شده است که تعداد نمونه بستگی به میزان مشارکت خبرگان در پژوهش حاضر و اشباع نظری بود که به تعداد 12 نفر بودند، همچنین در بخش کمی از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از جدول مورگان و کرجسی به تعداد 82 نفر استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 24 چالش پیش روی توسعه گردشگری دفاع مقدس شناسایی شده و ضعف در بازاریابی، مهمترین چالش پیش روی توسعه گردشگری در این مناطق است. همچنین، مشخص شد که مناطق مستعد گردشگری دفاع مقدس، با کمبود امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری مواجه هستند.
۱۱۰.

بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت ارتباط بامشتری با عملکرد سازمانی بانک قرض الحسنه مهر ایران استان آذربایجان غربی

کلید واژه ها: مدیریت دانش مدیریت ارتباط با مشتری عملکرد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۲
هدف تحقیق شناسایی رابطه مدیریت دانش و مدیریت ارتباط بامشتری با عملکرد سازمانی در بانک قرض الحسنه مهر ایران استان آذربایجان غربی می باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان و مدیران بانک قرض الحسنه مهر ایران استان آذربایجان غربی به تعداد 772 نفر می باشد. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 257 نفر به دست آمد. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته مدیریت ارتباط با مشتری و پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش و عملکرد سازمانی استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط استاد راهنما و تنی چند از اساتید مدیریت تایید شد و پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از تکمیل پرسش نامه ها به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون های رگرسیون و هم چنین آزمون پیرسون به این نتیجه رسیدیم که داشتن ارتباط بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری (شناخت نیاز، درک متقابل، انعطاف پذیری، مشتری محوری، وفاداری) و ابعاد مدیریت دانش (خلق دانش، ذخیره دانش، تفهیم دانش، کاربرد دانش) با عملکرد بانکها در حوزه مالی، مشتریان، فرایندها و رشد و یادگیری ارتباط قوی وجود دارد.
۱۱۱.

بررسی تأثیر مدیریت سود و استراتژی تجاری بر ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ریسک ورشکستگی مدیریت سود استراتژی تجاری مدیریت تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۹۵
حاکم شدن وضعیت رقابتی بر بازارهای مالی بسیاری از شرکت ها را با احتمال ریسک ورشکستگی مواجه کرده و از گردونه رقابت خارج می کند. این امر می تواند موجب نگرانی صاحبان سرمایه شود. از ریسک ورشکستگی به عنوان یک حقیقت مهم در چرخه عمر واحدهای تجاری مدرن یاد می شود که می تواند منجر به تحمل هزینه های اقتصادی و اجتماعی سنگین به سهامداران، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان و در مجموع به کل اقتصاد خواهد شد. مسئله اصلی در اینجا شناسایی عواملی است که می توان از طریق آن ها احتمال ریسک ورشکستگی شرکت در آینده نزدیک را پیش بینی کرد. بر اساس مطالب ذکرشده هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین مدیریت سود و استراتژی تجاری با ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین دو فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 الی 1398 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که مدیریت سود بر ریسک ورشکستگی تأثیر مثبت و معناداری دارد بدین معنی که با افزایش مدیریت سود، ریسک ورشکستگی افزایش خواهد یافت؛ درحالی که استراتژی تجاری تأثیر منفی و معناداری بر ریسک ورشکستگی دارد، بدین معنی که با افزایش استراتژی تجاری، ریسک ورشکستگی کاهش می باید.
۱۱۲.

رابطه کیفیت حسابرسی، ثبات و هدف مالی با امکان تقلب در صورتهای مالی

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی ثبات مالی هدف مالی امکان تقلب رگرسیون لاجیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۶
در این پژوهش به بررسی رابطه کیفیت حسابرسی، ثبات و هدف مالی با امکان تقلب در صورتهای مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. به منظور اندازه گیری ثبات مالی از نرخ رشد دارایی ها؛ و به منظور سنجش هدف مالی از بازده دارایی ها استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 83 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392- 1397 می باشد. به منظور تحلیل فرضیات از رگرسیون لاجیت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین کیفیت حسابرسی و امکان تقلب رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی با افزایش کیفیت حسابرسی در شرکت، امکان تقلب در صورت های مالی کاهش می یابد. همچنین یافته های پژوهشی نشان داد ثبات و هدف مالی موجب ترغیب تقلب در شرکت می شود. بر اساس نتایج پژوهش فرضیه منافع شخصی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش می شود.
۱۱۳.

بررسی چگونگی نظارت راهبری بر شاخص های اقتصادی عملیات شرکتها

کلید واژه ها: نظارت راهبردی شاخص های اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده بازار ارزش ایجاد شده برای سهامداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۹۸
این پژوهش به بررسی چگونگی نظارت راهبری بر شاخص های اقتصادی عملیات شرکتها می پردازد. در این پژوهش نظارت راهبردی شامل تمرکز مالکیت، سهامدار نهادی، مالکیت سهامدار عمده و سهام آزاد شناور می باشد و همپنین جهت شاخص های اقتصادی از معیار های ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، ارزش ایجاد شده برای سهامداران و معیار کیو توبین استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1394-1399 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی استفاده شده است و یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر شاخص های اقتصادی تاثیر می گذارد؛ بنابراین تاثیر متغیرها به صورت جداگانه بررسی شد و نتایج یکسانی در خصوص تاثیر مثبت متغییر های مستقل تمرکز مالکیت، سهامدار نهادی، مالکیت سهامدار عمده بدست آمد ولی در خصوص متغیر مستقل سهام آزاد شناور این نتایج از این قرار نبود و رابطه منفی و معناداری بین این متغیر و معیار های ارزیابی عملکرد اقتصادی بدست آمد.
۱۱۴.

بررسی آثار جابجایی دستوری حسابرسان بر کیفیت کار آنها در شرکتهای معتمد بورس و اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: جابجایی دستوری کیفیت کار شریک حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۹۹
در پژوهش حاضر، بررسی آثار جابجایی دستوری حسابرسان بر کیفیت کار آنها در شرکتهای معتمد بورس و اوراق بهادار تهران بررسی می شود. از اینرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضیه هاتشریح میشوند. هدف اصلی بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1394 تا 1399 را در بر میگیرد و قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای معتمد بورس و اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیات در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره با به کارگیری داده های ترکیبی و مقطعی استفاده می گردد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق از روش های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد که در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به تبیین و توصیف ویژگی های جمعیت شناختی داده ها پرداخته می شود و سپس برای برآورد پارامترها و بررسی آزمون فرضیات تحقیق، فروض کلاسیک رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین از نرم افزارهای 6 EViews و 19 SPSS برای تحلیل توصیفی داده ها و آزمون فرضیات و استخراج مدل رگرسیون استفاده می شود. براساس نتایج پژوهش بین آثار جابجایی دستوری حسابرسان بر کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد؛ و بین آثار جابجایی دستوری شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.
۱۱۵.

فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر توانمندسازی کارکنان

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات توانمندسازی فناوری های جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۵
این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه تغییر تکنولوژیکی بر توانایی ها و نگرش های شغلی کارکنان تاثیر می گذارد. روش پژوهش مورد استفاده یک رویکرد کتابخانه ای است که از طریق بررسی ادبیات موجود مطالعات کتابخانه ای انجام شده شده است که در این راستا پژوهش های پیشین که با موضوع پژوهش مرتبط بودند، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند و بعد از تحلیل یافته های پیشین نتایج این بررسی ها نشان میدهد که تغییر تکنولوژیکی به طور قابل توجهی بر تعاملات در محل کار تاثیر می گذارد. حتی اگر تغییر تکنولوژیکی برخی مشاغل را جابه جا کند، ممکن است اثرات مثبتی در میان کارکنانی داشته باشد که استخدام شده اند و یا خواهند شد. علاوه بر که تا جایی که کارگران قدرت استفاده از مهارت ها و قابلیت های منحصر به فرد خود را دارند، تمایل به خلاق تر و فعال تر بودن دارند، در نتیجه به فرآیند نوآوری کل شرکت های خود کمک می کنند وموجب توانمندتر شدن کارکنان میشود. همینطور سرمایه گذاری شرکت ها در بخش فناوری اطلاعات باعث افزایش بهره وری شرکت میشود. ولی واکنش همه کارمندان مشابه نیست و ممکن است در مقابل پذیرش فناوری اطلاعات به دلیل این که کارمندان ممکن است باور داشته باشند که شرکت های آن ها به دنبال استفاده از فن آوری های جدید برای جایگزینی آنها هستند.
۱۱۶.

تاثیر مالکیت دولتی بر روابط بین افشای ریسک با ارزش گذاری زیر قیمت واقعی و نوسانات بازده عرضه اولیه سهام

کلید واژه ها: ارزش گذاری زیر قیمت واقعی نوسانات بازده عرضه اولیه سهام افشای ریسک مالکیت دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۴
هدف این تحقیق بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر روابط بین افشای ریسک با ارزش گذاری زیر قیمت واقعی و نوسانات بازده عرضه اولیه سهام بوده است. قلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1394 تا 1999 بوده و با روش حذف سیستماتیک تعداد 50 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. برای جمع داده ها از مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و به منظور توصیف و تلخیص داده ها از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. در تحلیل داده ها برای تایید و رد فرضیه ها (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد مالکیت دولتی بر روابط بین افشای ریسک با ارزش گذاری زیر قیمت واقعی عرضه اولیه سهام نقش تعدیل گری دارد و همچنین مالکیت دولتی بر روابط بین افشای ریسک با نوسانات بازده عرضه اولیه سهام نقش تعدیل گری دارد.
۱۱۷.

برآورد الگویی برای پیش بینی لحن افشای اطلاعات با استفاده از شبکه های عصبی و رگرسیون خطی

کلید واژه ها: لحن افشای اطلاعات قابلیت مدیران شبکه های عصبی رگرسیون خطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۶۹
هدف این تحقیق برآورد الگویی برای پیش بینی لحن افشای اطلاعات با استفاده از شبکه های عصبی و رگرسیون خطی وده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1392 تا 1398 بوده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی است و براساس نحوه جمع آوری داده ها جزء روش تحقیقهای غیرآزمایشی میباشد و روابط میان متغیرها را بررسی و متغیرها را توصیف می کند و در نهایت به ارائه مدل میپردازد. علاوه بر این، در حوزه مطالعات پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشته) قرار می گیرد و مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سایر اطلاعات واقعی است ؛ در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ازروش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 147 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید؛ به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای متلب 2019 و ایویوز 7 بهره گرفته شده است. در این پژوهش به منظور پیشبینی لحن افشای اطلاعات از پارامترهای مؤثری نظیر اخبار بد، قابلیت مدیران، عملکرد مالی (بازده دارایی) و... استفاده گردید؛ نتایج بدست آمده از پژوهش، حاکی از آن است که استفاده الگوی مبتنی بر شبکه عصبی دارای توانایی بیشتری در پیش بینی لحن افشای اطلاعات نسبت به رگرسیون دارد.
۱۱۸.

نقش ناقرینگی اطلاعاتی بر روابط بین هزینه های انحصاری افشای عمومی، کارایی اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورت های مالی

کلید واژه ها: ناقرینگی اطلاعاتی هزینه های انحصاری افشای عمومی کارایی اطلاعاتی قابلیت مقایسه صورتهای مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۵
هدف این تحقیق بررسی نقش ناقرینگی اطلاعاتی بر روابط بین هزینه های انحصاری افشای عمومی، کارایی اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1393 تا 1397 بوده است. در این تحقیق، هزینه های انحصاری افشای عمومی متغیرمستقل و فاکتورهای کیفی اطلاعات متغیرهای وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ازروش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 120شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون Fلیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد تاثیر منفی هزینه های انحصاری افشای عمومی بر فاکتورهای کیفی اطلاعات مشتمل بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی؛ کارایی اطلاعاتی، لحن مثبت مدیریت و کیفیت اطلاعات محیط در شرایط ناقرینگی اطلاعاتی قوی تر است.
۱۱۹.

پیش بینی سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی با تعهد مدیران متوسطه آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد

کلید واژه ها: سرمایه فکری سرمایه انسانی سرمایه ساختاری سرمایه ارتباطی عملکرد سازمان تعهد کاری مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۶
هدف از این پژوهش پیش بینی سرمایه فکری و توسعه عملکرد سازمانی بر تعهد کاری وحرفه ایی مدیران متوسطه در شهرستان شهرکرد می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، 384 نفر ازمدیران دو ناحیه ی شهرستان شهرکرد با استفاده از روش نمو نه گیری تصادفی طبقه ای متناسب باحجم، 217 نفر (164 نفرمدیر خانم و 53 نفر مدیر آقا) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه مورد نظر با توجه به حجم جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است. ابزار گرد آوری داده، پرسشنامه های سرمایه فکری؛ عملکرد سازمانی و اثربخشی عملکرد برتعهد کاری مدیران بوده اند که روایی و پایایی آنها به تایید رسیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی و از آزمونهای t آزمون همبستگی و رگرسیون چند گانه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد سرمایه فکری تاثیر مثبت و معناداری بر متغیر های پژوهش یعنی تعهد حرفه ایی مدیران و عملکرد سازمانی دارد. همجنین عملکرد سازمانی نیز تاثیر مثبت و معنا داری بر تعهد حرفه ایی مدیران دارد.
۱۲۰.

بررسی تأثیر مدیریت تغییر بر نوآوری سازمانی با تمرکز بر نقش میانجی رفتار نوآورانه کارکنان ادارات دولتی استان خوزستان

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت تغییر نوآوری سازمانی رفتار نوآورانه سازمان های دولتی استان خوزستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۶
با توجه به تغییرات سریع محیطی در عصر حاضر، اهمیت نوآوری دولت ها برای مقابله با تغییرات، روز به روز بیشتر می شود. با این حال، اعضای سازمان به دلیل عدم اعتماد، وسواس نسبت به موفقیت های گذشته، بی اعتمادی به استراتژی های ناشی از تغییر، هزینه های نسبتاً زیاد، تهدید ارزش و حوادث و عواملی از این دست ممکن است در برابر تغییر و نوآوری مقاومت نشان دهند. سازمان ها برای غلبه بر این مقاومت ها و نوآوری موفق، به مدیریت تغییر نیاز دارند. لذا در نبود شواهد کافی در ایران، هدف این مطالعه بررسی تأثیر مدیریت تغییر بر نوآوری سازمانی از طریق رفتار نوآورانه در سازمان های دولتی استان خوزستان بوده است. متغیرهای مستقل، چهار عنصر مدیریت تغییر (هدف سازمانی، رهبری تحول آفرین، مشارکت و ارتباطات، آموزش و پرورش)، متغیر وابسته، نوآوری سازمانی و متغیر میانجی، رفتار نوآورانه کارکنان است. داده های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل از کارکنان ادارات دولتی استان خوزستان جمع آوری شده است. در این راستا 230 پرسشنامه جمع آوری شد و بر اساس رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS 2 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در همین راستا نتایج نشان داد که سه عامل رهبری تحول آفرین، مشارکت و ارتباطات و آموزش و پرورش بر رفتار نوآورانه تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین هدف سازمانی، رهبری تحول آفرین و مشارکت و ارتباطات اثر مستقیم و معنادار بر نوآوری سازمانی دارد. علاوه بر این رهبری تحول آفرین و آموزش و پرورش از طریق رفتار نوآورانه نیز به صورت غیرمستقیم بر نوآوری سازمانی تأثیر دارد.
۱۲۱.

ارزیابی پیامدهای توجه به ویژگی های شغلی و نقش آن در کاهش ازخود بیگانگی شغلی

کلید واژه ها: ویژگی های شغلی تنوع مهارت ها ماهیت شغل اهمیت شغلی استقلال شغلی بازخورد شغلی از خود بیگانگی شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۶۴
تحقیق حاضر، مطالعه ای توصیفی درباره ویژگی های شغلی، از خودبیگانگی شغلی و ارتباط بین این دو متغیر است. ازخودبیگانگی مفهومی است که بر آثار شمار زیادی از متفکران و اندیشمندان علم مدیریت و سازمان تأثیر گذاشته است. در این میان سه تن از صاحبنظران این حیطه که مفهوم فوق را به صورت جدی تری مورد بحث و بررسی قرار دادند، می توان از کارل مارکس، ماکس و بر و مانهایم یاد نمود که هرکدام از آنها از اندیشه های وزینی در مورد از خود بیگانگی شغلی کارکنان برخوردار بوده و به طور مفصل در مورد عوارض فردی، سازمانی واجتماعی آن بحث نمودند. محققان بر این باورند که ازخودبیگانگی شغلی در سازمان هایی رواج دارد که افراد دارای مشاغلی ساده، تکراری، بی اهمیت و بدون اختیار هستند و به عبارتی فاقد ویژگی های شغلی چون تنوع مهارت ها، ماهیت شغل، اهمیت شغلی، استقلال شغلی، بازخورد شغلی هستند.
۱۲۲.

بررسی تاثیر مدیران بر درآمدهای شهرداری

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت درآمد پایدار اداره شهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۵۵
امروزه مدیریت شهری نیازمند یک نظام پایدار درآمدی است تا از طریق آن بتواند به وظایف ذاتی خود عمل کند. اداره ی مطلوب شهر و ارائه خدمات مناسب به شهروندان و هدایت پروژه های عمرانی، بوسیله مدیران در شهرداری مستلزم دستیابی به درآمد است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مدیریت بر دستیابی، شهرداری ها به منابع درآمدی انجام شده است.
۱۲۳.

بررسی تاثیر فرهنگ بر خط مشی گذاری عمومی در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: خط مشی گذاری عمومی فرهنگ فرهنگ عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۸
تصمیم گیری در سطح کلان برای حل مسائل و مشکلات کلان توسط دولت ها برای رسیدن به مصالح و منافع عامه مردم را خط مشی گذاری می گویند که فرآیند آن به طور کلی بعد از احساس مشکل و ادراک مشکل شامل تدوین خط مشی، اجرای خط مشی و ارزیابی خط مشی می شود. باید توجه داشت که علم خط مشی گذاری عمر چندانی نداشته، اما به دلیل تاثیرات عمیق آن در یرطرف کردن مشکلات و مسائل عامه جامعه در زمینه های مختلف از جمله خط مشی گذاری فرهنگی، خط مشی گذاری فضای مجازی و خط مشی گذاری اقتصادی و غیره، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده و مورد توجه و اقبال ویژه ای قرار گرفته است. یکی از حوزه های خط مشی گذاری، فرهنگ است. در این مقاله به بررسی تاثیر فرهنگ بر خط مشی گذاری عمومی پرداخته می شود.
۱۲۴.

کیفیت آموزش مجازی در دوران همه گیری کووید-19 در دانشگاه های دولتی (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان)

کلید واژه ها: کووید-19 آموزش مجازی کیفیت آموزش مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۸۴
امروزه، کیفیت و اثربخشی آموزش اهمیت زیادی دارد و موسسات و دانشگاه های ارائه کننده آموزش به طور مداوم به ارزیابی کیفیت و عوامل دخیل در آن می پردازند. هدف تحقیق حاضر، بررسی کیفیت آموزش مجازی در دوران همه گیری کووید-19 در دانشگاه های دولتی (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان) است که به روش توصیفی و به صورت پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق، شامل دانشجویان دختر در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 1400-1399 بوده است که تعداد ۱۷۵ پرسشنامه توزیع گردید که تعداد ۱۲۰ پرسشنامه به صورت کامل دریافت گردید که نرخ بازگشت برابر با ۶۸ درصد می باشد. ابزار اندازه گیری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت تهیه شد. یافته های حاصل از تحلیل داده های پژوهش نشان داد که کیفیت آموزش به صورت مجازی و حضوری در دوران کووید-19 در دانشگاه های دولتی باهم تفاوتی ندارد.
۱۲۵.

تاثیر بیماری وسواس فکری-جبری بر خوانایی گزارشگری مالی بر اساس شاخص های فوگ، فلش و طول متن

نویسنده:

کلید واژه ها: خوانایی گزارشگری مالی بیماری وسواس فکری-جبری شاخص فوگ شاخص فلش شاخص طول متن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۶۸
هدف از پژوهش بررسی بیماری وسواس فکری_جبری در خوانایی گزارشگری مالی بر اساس شاخص های فوگ، فلش و طول متنمی باشد. روش پژوهش حاضر، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها پیمایشی و از لحاظ بررسی رابطه متغیر های پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه پژوهش حاضر، گزارش های مالی حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1391 تا 1399 می باشد. اطلاعات مریوط به بیماری وسواس فکری_جبری بر اساس پرسشنامه وسواس فکری_جبری پادوا در میان مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد که نمونه نهایی شامل 98 شرکت و 121 مدیر مالی می باشد. برای بررسی بیماری فکری_جبری در خوانایی گزارشگری مالی سه فرضیه تدوین گردید. بر این اساس سه شاخص خوانایی گزارشگری مالی بر اساس شاخص های فوگ، فلش و طول متن مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و لوجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان داد که بیماری وسواس فکری_جبری بر خوانایی گزارشگری مالی بر اساس شاخص های فوگ، فلش و طول متن تاثیر دارد. نتایج این پژوهش کمک شایانی به استانداردهای حسابداری و حسابرسی و همچنین قوانین تجارت با توجه به ویژگی های شخصیتی گزارشگران مالی می نماید.
۱۲۶.

نقش تعدیل کننده کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ریسک افشای اطلاعات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی ریسک افشای اطلاعات مالی عدم تقارن اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۶۴
سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بر اساس اطلاعات منتشر شده در گزارش های اقتصادی، مالی و غیرمالی، تصمیم می گیرند. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم هایشان، علاوه بر اطلاعات مالی، اطلاعات غیرمالی مانند اطلاعات کارکنان، عملکرد اجتماعی و زیست محیطی و دارایی های نامشهود را دخالت می دهند. مدیران می توانند برای شفاف تر شدن اطلاعات، اطلاعات مالی و غیرمالی واقعیت های اقتصادی شرکت را به طور داوطلبانه از طریق گزارشگری مالی، افشا کنند. هدف کلی این پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ریسک افشای اطلاعات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی 105 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1392 تا 1399 می باشد دو فرضیه پژوهش با توجه به سطح معناداری موردقبول 95 درصد مورد تایید قرار گرفتند؛ بنابراین می توان بیان کرد رابطه مستقیم بین ریسک افشای اطلاعات و تقارن اطلاعاتی شرکت وجود دارد و همچنین کیفیت حسابرسی نقش تعدیل کننده ای بر رابطه بین ریسک افشای اطلاعات مالی و تقارن اطلاعاتی شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
۱۲۷.

مروری بر رابطه مالکیت روان شناختی دانش، پنهان سازی دانش با نقش میانجی اعتماد و رهبری اخلاقی بر این رابطه

کلید واژه ها: اعتماد پنهان سازی دانش رهبری اخلاقی مدیریت دانش مالکیت روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۹۷
مدیریت دانش در سازمان ها دارایی های دانشی را به فرصت هایی برای مزیت های رقابتی پایدار تغییر می دهد به طوری که منابع ناملموس به عنوان دارایی های حیاتی سازمان، به مزیت رقابتی پایدار و موفقیت بلند مدت سازمان ها منجر خواهند شد. کانلی و همکاران خاطر نشان کردند کارکنان تصمیم می گیرند که اجازه ی دسترسی دیگران را به دانش موجود نزد خود ندهند. این رفتار کارکنان با عنوان پنهان سازی دانش شناخته شده است. پنهان سازی دانش به تلاش عمدی شخص برای جلوگیری یا پنهان کردن دانش درخواست شده ی همکاران یا دیگر اعضای سازمان اشاره می کند. اگر افراد قابلیت یادگیری استفاده خلاقانه از دانش در سازمان ها را دارا باشند، به الگوی جدید تفکر دست می یابند که می توانند به تعریف مجدد امور و شیوه انجام آن ها بپردازند، اما پنهان کردن دانش می تواند موفقیت و بقای سازمان را به خطر اندازد. عوامل بسیاری در پنهان کردن دانش موثر هستند. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل کلیدی پنهان سازی دانش با مرور دقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش و با تمرکز بر رابطه مالکیت روان شناختی دانش، اعتماد و رهبری اخلاقی است. بدین منظور پس از مطالعات کتابخانه ای و مرور کتب و مقالات مرتبط به دسته بندی عوامل پنهان سازی دانش و ارائه مدل مفهومی پرداخته شده است.
۱۲۸.

بررسی تحلیلی و ارائه مدل مطلوب بیانیه ماموریت سازمان

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک بیانیه ماموریت سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۲
ﺗﻌﺮﯾﻒ روﺷﻦ از ﻣﻘﺼﺪ راﻫﺒﺮدی و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪفﻫﺎی واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ آن ﺮا ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد. بیانیه ماموریت سندی است جامع که هویت و فلسفه وجودی و مزیت رقابتی یک سازمان را بیان می کند و آن را از دیگر سازمان ها تمایز می کند. این پژوهش به صورت مروری با هدف یافتن یک مدل مطلوب برای تدوین بیانیه ماموریت سازمان ها از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ و در آن سعی شده است تا با بررسی محتوایی تحقیقات انجام شده بر ارائه مدل مطلوب و کارآمد بیانیه ماموریت یک سازمان با نگرش های مختلف مدیریت استراتژیک به یک الگوی مطلوب و جامع در مورد تدوین بیانیه ماموریت دست یافته و به عنوان مدل مطلوب شاخص برای تدوین بیانیه ماموریت سازمان های مختلف مورد بهره برداری قرار گیرد.
۱۲۹.

بررسی تأثیر مقررات جریان سرمایه بر نقدینگی سهام و کیفیت گزارشگری مالی با توجه به عدم تقارن اطلاعات در حسابداری

نویسنده:

کلید واژه ها: کنترل سرمایه نقدینگی سهام محافظه کاری شرطی کیفیت گزارشگری مالی سطح مدیریت درآمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۵۵
شرکت ها برای افزایش نقدینگی سهام و بهبود کیفیت گزارشگری مالی از عدم تقارن اطلاعاتی استفاده می نمایند؛ نقش مقررات جریان سرمایه نیز می تواند در این راستا تأثیرگذار باشد که کراکی و همکارانش در سال 2020 به این موضوع پرداخته اند و از این رو، محقق سعی بر این دارد که موضوع و فرضیات وی را در ایران مورد سنجش قرار دهد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مقررات جریان سرمایه بر نقدینگی سهام و کیفیت گزارشگری مالی با توجه به عدم تقارن اطلاعات در حسابداری (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) انجام گرفته است. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1392 الی 1399 و به مدت 8 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 82 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته است و مشخص شد که مقررات جریان سرمایه بر نقدینگی سهام و کیفیت گزارشگری مالی با توجه به عدم تقارن اطلاعات در حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد به طوری که در این پژوهش براساس آماره t میزان تأثیرپذیری متغیر مستقل بر متغیر وابسته به صورت معکوس و منفی می باشد و با پژوهش کراکی و همکاران در سال 2020، همراستا می باشد.
۱۳۰.

بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر تغییر رفتار مدیریتی مدیران با توجه به متغیر میانجی ریسک درونی و بیرونی

کلید واژه ها: عدم قطعیت سیاست اقتصادی تغییر رفتار مدیران ریسک درونی ریسک بیرونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۵
با توجه به مطالعه هانگ و همکارانش در سال 2021، شرکت ها در تلاش هستند جهت تغییر رفتار مدیریتی مدیران و بهبود رفتار آنها، به عدم قطعیت سیاست اقتصادی توجه نمایند؛ چرا که احتمال می رود این شاخص بتواند در تغییر رفتار مدیریتی نقش داشته باشد؛ اما ریسک درونی و بیرونی نیز به عنوان متغیرهای میانجی می تواند نقش متغیر مستقل و وابسته را پررنگ تر نماید؛ از این رو این مطالعه سعی دارد فرضیه فوق را مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر تغییر رفتار مدیریتی مدیران با توجه به متغیر میانجی ریسک درونی و بیرونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1395 الی 1399 و به مدت 5 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 101 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته است و مشخص شد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر تغییر رفتار مدیریتی مدیران با توجه به متغیر میانجی ریسک درونی و بیرونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد؛ بنابراین، مدیران شرکت ها می بایست برای تقویت رفتار مدیران اجرایی در اتخاذ تصمیمات به دو مولفه ریسک درونی و بیرونی (ریسک شرکتی و راهبردی) توجه نمایند تا بتوانند عدم قطعیت سیاست اقتصادی را مدیریت نمایند؛ این پژوهش با مطالعه هانگ و همکاران در سال 2021 هم راستا و سازگار می باشد.
۱۳۱.

شناسایی عوامل تأثیرگذار در ارتقا و رشد استارتاپ ها

کلید واژه ها: استارتاپ ها ارتقا و رشد عوامل کلیدی دلفی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۰
در شرایط کنونی، استارتاپ های فناوری موفق تبدیل به موتور رشد اقتصاد اطلاعاتی و اقتصاد اینترنتی شده اند و توسعه اخیر اکوسیستم های استارتاپ در سراسر جهان، نتایج چشمگیری در آینده اقتصاد جهانی خواهد داشت. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و معیارهای ارتقا و رشد استارتاپ های مبتنی بر اینترنت با استفاده از تکنیک دلفی فازی است؛ بنابراین پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش با استفاده از نظرسنجی از 25 خبره صاحبنظر و صاحبان کسب و کارهای استارتاپی آنلاین از میان 5 بُعد و 48 معیار شناسایی شده با غربالگری دلفی فازی تعداد معیارها به 22 معیار تقلیل یافت.
۱۳۲.

مناسب سازی فضای پارک های عمومی جهت استفاده معلولین و ناتوانان جسمی و حرکتی (نمونه موردی بررسی یک بوستان به ازای هر یک از مناطق یازده گانه شهر شیراز)

کلید واژه ها: مناسب سازی معلولین پارک ناتوانان جسمی حرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۴
فضاهای عمومی شهری نقش مهمی در برنامه های توسعه مناطق شهری دارد که از جمله ملزومات آن ایجاد بسترهای فضایی و کالبدی مناسب جهت استفاده همه اقشار جامعه از خدمات و امکانات عمومی، به منظور تحرک و جابجایی بهتر و دسترسی آسان تر در سطح شهر است. در این نگارش سعی شده با توجه به ضوابط و معیارهای موجود در منابع و لحاظ کردن آن درمشاهدات میدانی، همچنین با بررسی وضعیت پارک های منتخب شهر شیراز جهت استفاده این قشر مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در پژوهش حاضر از روش توصیفی کاربردی استفاده شده است؛ که گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای و میدانی است، همچنین برای انتخاب نمونه ها، از روش نمونه گیری کوکران استفاده شده است. با در نظر گرفتن ضوابط مطلوب طراحی برای معلولین و نیز شناسایی ویژگی های پارک های مناطق یازده گانه شیراز، اشکالات به منظور اصلاح و مناسب سازی فضای بوستان برای معلولین در سه برنامه پیشنهادی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آورده شده است.
۱۳۳.

بررسی تأثیر ورود مدرنیته بر مقبره های ایران (نمونه موردی مقابر نادرشاه، کمال الملک، ابن سینا، خیام، حافظ، فردوسی، پهلوی اول و سعدی)

کلید واژه ها: آرامگاه مقبره مرگ پست مدرن ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۸۸
پس از انقلاب صنعتی در اروپا شیوه جدیدی در هنر و معماری غرب موسوم به شیوه مدرن فراگیر شد. این شیوه در ایران در دوره پهلوی اول غالبا در معماری ساختمان های اداری، حکومتی و مسکونی نمود پیدا کرد. ایدئولوژی حاکم در دوره پهلوی دوم مبنی بر بازگشت به خویشتن باستانی و احیای فرهنگ کهن ایرانی بود. با غالب شدن نهضت مدرن در معماری ایران نمونه های جدیدی از معماری پدیدار شد. از جمله شاهد طراحی مقبره برای بزرگان و هنرمندان که برای تقریبا سیزده قرن در ایران متوقف شده بود می باشیم. نگارندگان به بررسی ایده طراحی این آرامگاه ها و رابطه سبک مدرن وارد شده به ایران با مشخصات و ویژگی های فردی و زمانی متوفی می پردازد که شامل آرامگاه های فردوسی، نادرشاه، کمال الملک، ابن سینا و خیام می باشد.
۱۳۴.

تأثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان شهرداری شهرکرد

نویسنده:

کلید واژه ها: رهبری تحول آفرین تعهد سازمانی شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۷۱
هدف این پژوهش بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان شهرداری شهرکرد می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق کلیه کارکنان شهرداری شهرکرد بودند که حجم آنها طبق آخرین آمار در سال مذکور مجموعاً 120 نفر برآورد شده بود. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده، 91 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد رهبری باس و آوالیو (2000) و پرسشنامه تعهدسازمان استیرز و پورتر (1997) استفاده گردید. در این پژوهش جهت اطمینان از پایایی پرسشنامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه رهبری باس و آوالیو، 78/0 و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر، 81/0 برآورد گردید. برای تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزاز Smart PLS استفاده شد. نتایج نشان داد رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان شهرداری اثرگذار می باشد.
۱۳۵.

بررسی اثرگذاری حقوق شهروندی بر مدیریت شهری مورد مطالعه شهر شهرکرد

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق حقوق شهروندی فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۳
هدف پژوهش بررسی اثرگذاری حقوق شهروندی بر مدیریت شهری در شهر شهرکرد می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق کلیه کارکنان شهرداری شهرکرد بودند که حجم آنها طبق آخرین آمار در سال مذکور مجموعاً 120 نفر برآورد شده بود. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده، 91 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه بود که متناسب با اهداف پژوهش تنظیم شد و پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ برای پرسشنامه حقوق شهروندی حیدری نظری و همکاران (1400) 80 درصد و برای پرسشنامه مدیریت شهری 79 درصد به دست آمد. به منظور بررسی روایی پرسشنامه نیز از روایی صوری استفاده شد که نشان دهنده تأیید پایایی پرسشنامه مورد نظر است برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد با بهبود ابعاد حقوق شهروندی، مدیریت شهری در شهر شهرکرد بهبود پیدا می کند.
۱۳۶.

مدیریت آموزشی در فضای مجازی و بررسی تکالیف دانش آموزان

کلید واژه ها: مدیریت کلاس درس فضای مجازی بررسی تکلیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۲۳
فناوری اطلاعات وارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند وقوی برای ارتقاء کیفیت وکارایی آموزش مورد استفاده قرار داد. به گونه ای که شیوه های سنتی آموزش را دستخوش تغییر قرار دهد ودیگر نیازی به حضور فیزیکی درکلاسهای درس نباشد. عصرکنونی را عصر ارتباطات، عصر فراصنعتی، عصر دانش وغیره نامیده اند. در این پژوهش با عنوان مدیریت آموزشی در فضای مجازی و بررسی تکلیف دانش آموزان، مسائل مربوط به آن درمدارس ایران توجه وعنایت هرچه بیشتر طراحان وبرنامه ریزان آموزشی را برای حرکت به سمت مجازی شدن معطوف دارد. روش این پژوهش بصورت کیفی و در قالب مشاهده مستقیم و همچنین روش مصاحبه است. نتایج حاکی از آن است که آموزش مجازی در رشد و توسعه کشور نقش آموزش به ویژه آموزش ابتدایی بسیار مهم می باشد و می بایست جدی گرفته شود و برای امر مزبور مسئولان و معلمان دلسوز و آگاه به صورت تخصصی تربیت شوند. در این راستا باید فضای آموزشی زیبا برای این مدارس طراحی کرد و مدیریت آنها را به افراد آگاه و باتجربه سپرد.
۱۳۷.

عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر مدارس ایران در دوران کرونا

کلید واژه ها: عزت نفس خلاقیت مدارس دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۶
موضوع پژوهش، عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسرمدارس ایران در دوران کرونا می باشد. جذابیت فعالیت های فرهنگی و هنری در مدارس و ایجاد فضای صمیمی ناشی از آن بر عهده مدیریت و مجموعه کادر مدرسه می باشد. چرخه فرهنگی در تقابل با فعالیت های دیگر می تواند ریشه های قوی درخت علم و دانش را آبیاری نماید. روش پژوهش، مروری کتابخانه ای می باشد. نتیجه: خلاقیت چیزی بیش از یک خصوصیت شناختی یا شخصیتی است که افراد ممکن است در آن تغییر کنند بلکه فعالیتی است که در طول حیات انسان توسعه و تکامل پیدا می کند. پژوهشگران روانشناسی تحولی خلاقیت به دو جنبه این تبدیل طولی توجه کرده اند. بسیاری از مطالعات در هریک از این دو مقوله بر رشد افرادی تمرکز کرده اند که بر پیشرفتهای خلاق خود تمجید و تحسین شده اند گرچه تحقیقات در زمینه بروز انواع رفتار خلاق روزمره نیز کمبودی ندارد.
۱۳۸.

تاثیر اعتماد به برند و رضایت از برند بر وفاداری به برند با نقش میانجی روابط برند (مورد مطالعه شرکت شاتل)

کلید واژه ها: اعتماد به برند رضایت از برند وفاداری به برند روابط برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۸
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر اعتماد به برند و رضایت از برند بروفاداری به برند با نقش میانجی روابط برند (مورد مطالعه شرکت شاتل) صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه مشتریان نمایندگی اینترنت شاتل در شهرستان ساوه در سال 1399 به تعداد 2000 نفر تشکیل می دهند. با توجه به تعداد جامعه از جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز استفاده خواهد شد که معادل با 322 حجم نمونه تعیین می شود. روش نمونه گیری تصادفی ساده است. روش گردآوری داده ها در تحقیق حاضر به دو صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های اعتماد برند (ولتسو،2015) شامل 8 سوال، رضایت از برند (اسپرینگ،1996) شامل 6 سوال، روابط برند (ولتسو،2007) شامل 11 سوال و وفاداری به برند (ولتسو،2015) با 7 سوال استفاده شده است. در تحقیق حاضر بمنظور تعیین روایی پرسشنامه ها از روایی محتوا استفاده شد که برای این منظور پرسشنامه ها به تأیید اساتید راهنما، مشاور و روش تحقیق رسید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت. برای اندازه گیری پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ همه ابعاد پژوهش بیشتر از 0.7 بوده که پایایی مناسب ابزار را تأیید می سازد. تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و Smart Pls در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. نتایج یافته های تحقیق نشان داد که رضایت از برند بر وفاداری برند تاثیر معنادار دارد (0.302). اعتماد به برند بر وفاداری برند تاثیر معنادار دارد (0.417). روابط برند بر وفاداری برند تاثیر معنادار دارد (0.890). اعتماد به برند بر روابط برند تاثیر معناداری دارد (0.161). رضایت از برند بر روابط برند تاثیر معناداری دارد (0.604).
۱۳۹.

تاثیر فساد اداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شهرداری های استان مرکزی

نویسنده:

کلید واژه ها: فساد اداری مسئولیت پذیری اجتماعی بخش های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۲
پژوهش حاضر با موضوع تاثیر فساد اداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی شهرداری هاصورت پذیرفت. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها، میدانی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و نحوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شهرداری های استان مرکزی که تعداد آنها 450 نفر است و برای تعیین حجم نمومه 207 نفر با استفاده از جدول مورگان در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده خواهد بود و روش گردآوری اطلاعات هم از طریق پرسشنامه می باشد. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS انجام خواهد شد که در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم بندی شده اند. در قسمت آمار توصیفی از جداول و نمودارها برای تجزیه و تحلیل و همچنین از روش های میانگین، انحراف معیار و خطای استاندارد شاخص های مورد مطالعه، استفاده خواهد شد (SPSS) همچنین در آمار استنباطی برای تعیین تاثیر متغیرها از نرم افزار PLS و برای سنجش نقش میانجی از آزمون سوبل استفاده خواهد شد.
۱۴۰.

تاثیر مسئوولیت پذیری اجتماعی و عدم اطمینان محیطی بر عملکرد مالی شهرداری های استان مرکزی

نویسنده:

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی عملکرد مالی عدم اطمینان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۶۳
پژوهش حاضر با موضوع تاثیر مسئوولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی شهرداری هاصورت پذیرفت. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها، میدانی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و نحوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شهرداری های استان مرکزی که تعداد آنها 450 نفر است و برای تعیین حجم نمومه 207 نفر با استفاده از جدول مورگان در نظر گرفته شد. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه جمع آوری شدند در همین راستا از پرسشنامه های عدم اطمینان وربتن (2006 13 سوالی)، مسئولیت اجتماعی تیاگی (2012) 20 سوالی، عملکرد مالی اسچولز و همکاران (2010) 9 سوالی بهره گرفته شد. داده های بدست آمده از پرسشنامه از طریق روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد عدم اطمینان با (ضریب تاثیر 0.185 و آماره t 2.011)، مسئولیت اجتماعی با (ضریب تاثیر 0.523 و آماره t 5.458) و همچنین عدم اطمینان (با ضریب تاثیر 0.206 و آماره t 2.642)، مسئولیت اجتماعی (با ضریب تاثیر 0.403 و آماره t 5.426) بر عملکرد مالی تاثیر مثبت و معناداری دارند.
۱۴۱.

خودکارآمدی ادراک شده مدیران مدارس از شایستگی های مدیریتی و ارتباط آن با میزان رضایت از وضعیت یادگیری و آموزش در مدارس

کلید واژه ها: خودکارآمدی ادراک شده شایستگی های مدیریتی میزان رضایت یادگیری و آموزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۶۰
پژوهش حاضر به بررسی خودکارآمدی ادراک شده مدیران مدارس از شایستگی های مدیریتی و ارتباط آن با میزان رضایت از وضعیت یادگیری و آموزش در مدارس پرداخته است. تحقیق حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی ازنظر اجرا از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس مقطع دبیرستان شهر زاهدان می باشد. تعیین حجم نمونه از نرم افزار sample power استفاده شده است که تعداد 181 نفر با روش حذف سیستماتیک بعد از نمونه گیری خوشه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه شایستگی های مدیران شیلر (2003) شامل 28 سوال، پرسشنامه خودکارآمدی ادراک شده شرر و همکاران (1994) شامل 31 سوال، پرسشنامه رضایت از یادگیری فرج اللهی و همکاران (1391) شامل 21 سوال می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در فرضیه اصلی: خودکارآمدی ادراک شده و شایستگی های مدیریتی مدیران مدارس با رضایت از وضعیت یادگیری در مدارس رابطه دارد، فرضیه فرعی اول: خودکارآمدی ادراک شده مدیران مدارس با رضایت از آموزش در مدارس رابطه دارد. فرضیه فرعی دوم: شایستگی های مدیریتی با رضایت از آموزش در مدارس رابطه دارد و در این پژوهش هر سه فرضیه تایید می گردد.
۱۴۲.

نقش اینترنت اشیا در رسانه

نویسنده:

کلید واژه ها: اینترنت اینترنت اشیاء رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۷۶
اینترنت اشیاء (IoT) اقلام خانگی معمول را شامل می شود که در اصل به اینترنت متصل نیستند و سپس اتصال این اشیاء از قبیل تلفنهای همراه را مستقیما با اینترنت برقرار می کند IoT وعده می دهد که شیوه های تعامل مردم با یکدیگر در جامعه را از طریق رسانه های اجتماعی متحول می کند که در این مقاله به این مساله پرداخته شده است. استفاده از تجهیزات مختلف در اینترنت اشیاء باعث به وجود آمدن مقدار زیادی داده خواهد شد. تحلیل و بررسی این اطلاعات و پیدا کردن همبستگی بین آنها، می تواند روشهای تبلیغات و هدفمندی خدمات را تغییر دهد. به عنوان مثال با جمع آوری داده های مربوط به لوازم الکترونیکی، می توان علاقه مردم به برخی از محصولات و شیوه استفاده از آنها را بهتر درک کرد و برنامه های بلند مدت و پرسودتری، برای تولید محصولات جدید و ارائه تبلیغات بدست آورد.
۱۴۳.

جایگاه مطالعه در اسلام

نویسنده:

کلید واژه ها: کتاب مطالعه علم قرآن اسلام کتابخانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۳
مطالعه یکی از ارکان اصلی زندگی و بقای انسان ها است. انسان به وسیله مطالعه وتفکر می اموزد که چگونه در برابر نا ملایمات و مشکلات به زندگی خود ادامه میدهد. چگونه زندگی و حیات خود و دیگر انسان ها را راحت تر و مرفه تر کنند بنابراین مطالعه افراد در جامعه هم برای خود فرد سودمند است و هم برای جامعه بشری مفید است. در دین مبین اسلام و کلام الله مجید کسب علم و دانش و به تبع آن، مطالعه و کتابخوانی از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است. مطالعه از آنجایی ارزش و اهمیت می یابد که معجزه پیامبر اکرم (ص) کتاب بوده و وحی الهی و پیام الهی در قالب کتاب بر مردم ابلاغ شده است و در این کتاب مقدس هم اولین آیاتی که بر پیامبر (ص) نازل شده با امر به خواندن و الفاظ علم و قلم همراه شده است. پژوهش حاضر جایگاه مطالعه در اسلام را مورد بررسی قرار داده است. دراین پژوهش با تکیه بر آیات و روایات، روش های مطالعه صحیح را مطرح نموده و در راستای ترویج فرهنگ توسعه مطالعه وکتابخوانی راهکارهایی را ارائه نماید. در این پژوهش نشان داده می شود که در اسلام کتاب و مطالعه به عنوان یک استراتژی بی بدیل برای رشد و تعالی فرد و جامعه مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه به روش کتابخانه ای انجام شده که جهت گردآوری مطالب آن از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. در این پژوهش از روشی نظام مند استفاده می شود. وسعی براین بود که آیات و روایات را تحلیل نموده و در راستای تبیین و توضیح بحث مورد مطالعه از آن ها استفاده شود.
۱۴۴.

شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای روحی اثرگذار بر کم کردن حوادث شغلی

کلید واژه ها: عوامل روحی حوادث شغلی ایمنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۴۲
رشد سریع فن آوریهای نوین موجب تغییرات اساسی در ماهیت کار گردیده و پیچیدگی سیستمها را در بسیاری از صنایع افزایش داده و موجب به وجود آمدن تهدیداتی جدی شده است و حوادث فاجعه باری را در صنایع ایجاد کرده است. پیشگیری از آسیب و بیماری های ناشی از کار از اهمیت حیاتی برای کارکنان، صنعت و به طورکلی در جامعه برخوردار است. فرهنگ ایمنی سازمان در حال حاضر به عنوان یک عامل تأثیرگذار قوی در وقوع حوادث محل کار پذیرفته شده است چراکه علیرغم اجرای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در سازمانها و بهبود مستمر ایمنی در محل کار، معرفی قوانین و مقررات سختگیرانه در مورد ایمنی و فراهم کردن تجهیزات مناسب برای کارکنان، هنوز هم وقوع حادثه در سازمانها گزارش می شود. بررسی و تجزیه وتحلیل بسیاری از حوادث ازجمله حوادث بزرگ نشان می دهد که وقوع این حوادث نمی تواند تنها با نقص اتفاقی تجهیزات توصیف و توجیه شوند بلکه نگرشها و رفتارهای انسانی و فاکتورهای سازمانی نیز به عنوان یک اولویت بسیار مهم در وقوع حوادث مطرح می باشند.
۱۴۵.

شاخص های مدل تعالی H3SE در شرکتهای صنایع فلزی شهرستان ساوه

کلید واژه ها: H3SE مدیریت تعالی سازمانی EFQM صنایع آلومینیوم سازی شهرک صنعتی کاوه HSE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۱
ارزیابی سیستم های نوین ایمنی و بهداشت حرفه ای مؤید تسری نگاه به این حوزه شرکت های تولیدی به حوزه مسئولیت اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی بوده است. از این رو بنا به علل پیش گفته مدل تعالی H3SE نقش پر رنگ و بی بدیلی را در کاستن از مخاطرات زیست محیطی و اجتماعی و بروز حوادث ایمنی و امنیتی ایفا می کند. ازجمله مشکلات سیستم های پیشین حداقل رساندن حوادث، کاهش یا به حداقل رساندن بیماریهای حرفه ای، ایجاد سیستم ممیزی، آموزش و فرهنگ سازی در عرصه ایمنی، تعهدپذیری سازمانی، ایجاد نظام مشوق، تغییر در نگرش تولیدی، ایجاد ارتباطات بهتر درون و برون سازمانی و حفظ سرمایه ها می توان دانست. مبتنی بر منطق پیچیدگی ها تحلیل سیستم ها بدون بررسی تعامل، اندرکنش و روابط علّی میان زیرشاخص ها امری بدون فایده می باشد. هدف از انجام این پژوهش تحلیل روابط علّی شاخص های مدل تعالی H3SE در صنایع آلومینیوم سازی شهرک صنعتی کاوه است. به این منظور مدل ایستای به وسیله رویکرد پویای سیستم ها و نرم افزار Vinsim شبیه سازی شد و از این رهگذر رابطه علّی میان شاخص ها در گذر زمان مورد بررسی قرار گرفت. به دیگر سخن در قیاس با مدل های فعلی، مدل H3SE در بردارنده 12 معیار اصلی است. در این میان شاخص های مدیریت فرایندها، مدیریت منابع و کارکنان حایز بیشترین کد های احصا شده بود که نشان از اهمیت بیشتر این دو شاخص در قیاس با سایر شاخص ها است.
۱۴۶.

تأثیر مدیریت آموزشی بر امید تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در بین دانش آموزان در مدارس استان گیلان

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت آموزشی امید تحصیلی خودکارآمدی تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۷
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی میزان تأثیرگذاری مدیریت آموزشی بر امید تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در بین دانش آموزان در مدارس استان گیلان می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. تحقیق کاربردی پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش ها، ابزار، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود و چون تاثیر گذاری بین سه متغیر را مورد سنجش قرار می دهد از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل دانش آموزان مدارس استان گیلان (متوسطه اول) می باشد که تعداد آنها نامحدود بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه های نامحدود 384 نفر براورد گردید و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. داده های تححقیق با استفاده از نرم افزار SPSS22 و LISREL8.54 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایح بدست امده نشان دهنده تایید فرضیه های تحقیق بوده که بیان می کنند مدیریت آموزشی بر امید تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در بین دانش آموزان در مدارس استان گیلان تاثیر گذار می باشد.
۱۴۷.

نقش حسابرسان در مبارزه با پول شویی

کلید واژه ها: پول شویی حسابرسی کنترل داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۷۸
طبق استانداردهای حسابرسی صاحبکاران موجود به طور مستمر و صاحبکاران بالقوه پیش از پذیرش باید ارزیابی شوند که در این خصوص درستکاری مدیران و شرکای صاحبکار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدین منظور حسابرس تفحص لازم را از طریق مذاکره با اشخاص مرتبط، کسب اطلاعات مکتوب از مراجع ذیربط و بررسی پایگاه های اطلاعاتی مربوط انجام خواهد داد. قوانین مقابله با پولشویی حسابرس را ملزم به توسعه دامنه کار حسابرسی نمی کند، اما در کار حسابرسی معمول ممکن است موارد ارتکاب قطعی یا حدسی پول شویی شناسایی شود که در این صورت گزارش موارد مزبور الزامی است. حسابرس در جریان حسابرسی صورتهای مالی واحدهای تجاری مشمول قوانین مزبور، اقدامات واحد تجاری برای کسب اطمینان معقول از رعایت قوانین پول شویی را بررسی، اثربخشی آنها را ارزیابی و از مدیران در باره رعایت مقررات پول شویی تاییدیه اخذ می کند.
۱۴۸.

اقدامات مدیریت منابع انسانی برای کاهش شکاف مهارت ها و شایستگی ها در نیروی کار

نویسنده:

کلید واژه ها: بلاکچین مدیریت منابع انسانی نقصان مهارت کارمندان اجماع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۰
شکاف بین مهارت های مورد نیاز شرکت و شایستگی های نیروی کار استخدام شده می تواند منبعی برای ناکارآمدی باشد. هدف از این تحقیق توسعه چارچوب منابع انسانی مبتنی بر بلاکچین برای تطبیق نیازهای شرکت و شایستگی های نیروی کار است. این چارچوب به مرکز آموزش شرکت برای استاندارد سازی شایستگی ها منابع انسانی کمک خواهد کرد، سپس توسط بخش منابع انسانی برای توسعه مطالب آموزشی کلیدی استفاده خواهد شد. برای به دست آوردن اطلاعات معتبر در مورد مهارت های مورد نیاز شرکت، ما نمونه اولیه ای را مبتنی بر بلاکچین ایجاد می کنیم. از این رو، HRM مبتنی بر بلاکچین برای بهبود کیفیت شایستگی های نیروی کار در یک سازمان تشکیل خواهد شد. سازمان های فعلی در تلاشند تا نیازهای نیروی کار را مطابق با استانداردهای کیفیت صنعت برآورده کنند؛ بنابراین، این به همه طرف ها کمک می کند تا بین نیازهای صنعت با بازار کار تعادل ایجاد کنند. مرکز آموزش شرکت از طریق یک نهاد صالح، به عنوان یک واسطه یا میانجی برای یکپارچه کردن اطلاعات شرکت ها، موسسات آموزشی و موسسات صدور گواهینامه حرفه ای، عمل خواهد کرد. در نتیجه، در دراز مدت، نیروی کاری که دارای شرایط لازم شرکت ها در چنین صنایعی هستند همیشه موجود است. بلاکچین به پردازش اطلاعات و داده های مورد نیاز طرفین کمک می کند تا به شکل گیری ارتباط بین آنها کمک موثر و کارآمد شود.
۱۴۹.

ادراکات مدیران از اعتماد در محل کار در زمان تغییر استراتژیک در شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتماد مدیریت تغییر ارتباطات شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۶
هدف این مقاله بررسی و ارائه گرایش ها و پیشرفت های فعلی در زمینه ادراکات مدیران از اعتماد و مدیریت تغییر در یک دوره از تغییرات سازمانی استراتژیک می باشد. یک مجموعه ی ۱۲۶ نفری از کارمندان مدیریتی (مدیران ارتباطات، مدیران عملیاتی، مدیران کنترل کیفیت، مدیران ایمنی و مدیران اداری) که در سازمان های مختلف در شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان کار می کنند، پرسشنامه آنلاین را پاسخ داده و تکمیل کردند. طراحی / روش شناسی / رویکرد – یک مطالعه کیفی با استفاده از پرسشنامه آنلاین با سؤالات مصاحبه ای برای رسیدن به یافته های این مطالعه انجام گرفت. برای شناسایی ادراکات مربوط به اعتماد و مدیریت تغییر در طول تغییر سازمانی در سازمان های مختلف در شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان، پرسش های منحصر به فرد به حمایت از نتایج تحقیق کمک کرد و مسائلی را که از جلسات مصاحبه با شرکت کنندگان در این مطالعه منتشر شد، برجسته کرد. یافته ها – یافته ها نیاز به رهبری سازمانی برای ایجاد اعتماد متقابل و ارتباطات موثر با کارکنان مدیریت برای همکاری موفق در طول زمان تغییر استراتژیک و افزایش کارایی کل کارکنان را برجسته کردند. این مطالعه برای محققان و دانشگاهیان در حوزه مدیریت تغییر و ارتباطات، ارائه پیشرفت ها و گرایشات جاری در مورد ادراکات از اعتماد و مدیریت تغییر در شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان، مناسب می باشد. همچنین ممکن است برای دستیابی به شناخت از رشته های دیگر در میان همتایان و همکارانشان کمک کند.
۱۵۰.

بررسی ارتباط تجدید ارائه صورت های مالی باثبات سودآوری

کلید واژه ها: تجدید ارائه صورت های مالی ثبات سود شرکت کیفیت سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۵۹
تجدید ارائه صورت های مالی از دیدگاه سرمایه گذاران نه تنها بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته است، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کیفیت سودهای گزارش شده می شود. لذا بر پایه این استدلال، هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط تجدید ارائه صورت های مالی باثبات سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری متشکل از 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1399 است. نتایج فرضیات تحقیق نشان می دهد که شرکت هایی که درآمدهای تجدید ارائه شده کمتری دارند، از ثبات سود بالاتری برخوردارند و فرضیه دوم حاکی از آن است که شرکت هایی که هزینه های تجدید ارائه شده کمتری دارند، از ثبات سود بالاتری برخوردارند. همچنین فرضیه سوم تحقیق بیانگر آن است که شرکت هایی که تعدیلات سنواتی کمتری دارند، از ثبات سود بالاتری برخوردارند. فرضیه چهارم نشان دهنده آن است که شرکت هایی که تجدید ارائه کمتری در دارائی ها و بدهی های جاری دارند، از پایداری بالاتری در سود برخوردارند.
۱۵۱.

تاثیر تأخیر در شناخت سود بر رابطه میان سود و بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: بازده سهام تأخیر اعلان سود سود حسابداری آتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۸۵
افشای کامل، به موقع و باکیفیت اطلاعات مالی، به افزایش شفافیت این اطلاعات منجر شده، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. از طرف دیگر، افشای توأم با شفافیت صورت های مالی می تواند کسب بازده های غیرواقعی را کاهش دهد. در میان این اطلاعات منتشرشده توسط شرکت ها، سود از اهمیت بالایی برخوردار است و موردتوجه بسیاری از استفاده کنندگان است. بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تأخیر در شناخت سود بر رابطه بین سود و بازده سهام است. نمونه آماری متشکل از 167 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 تا 1399 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش که با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره انجام شده است حاکی از وجود ارتباط معنادار بین سودهای حسابداری و بازده سهام شرکت ها است. همچنین، نتایج به دست آمده حاکی از ارتباط سودهای حسابداری آتی با بازده سهام شرکت ها درزمانی که شناخت سود در صورت های مالی نسبت به بازار تأخیر دارد، می باشد.
۱۵۲.

بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصولات و سود تقسیمی با نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی

کلید واژه ها: رقابت بازار محصول سود تقسیمی هزینه نمایندگی حاکمیت شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۰
تصمیم شرکت در مورد اینکه چه میزان سود به عنوان سود تقسیمی می تواند پرداخت و به چه میزانی می تواند انباشته شود، موضوع تصمیم گیری در مورد سیاست تقسیم سود است. سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است. جنسن و مک لینگ (1976) مبانی نظریه نمایندگی را مطرح کردند و نشان دادند به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت، بین مدیران و مالکان تضاد منافع وجود دارد. در این راستا، پژوهش های قبلی نشان داده اند رقابت بین شرکت ها می تواند سازوکاری مؤثر برای کاهش مسائل نمایندگی بین مدیران و سهامداران باشد. بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصولات و سود تقسیمی با نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی در صنعت خودروسازی و قطعه سازی خودرو در کشور ایران می باشد. بازه زمانی موردمطالعه از سال 1392 تا 1399 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حاکمیت شرکتی بر رابطه بین رقابت بازار محصول و سود تقسیمی نقش تعدیل گر را دارد.
۱۵۳.

بررسی ارتباط بین محدودیت های مالی، تولید ناخالص داخلی و اقلام تعهدی اختیاری

کلید واژه ها: تولید ناخالص داخلی مدیریت سود افشای اطلاعات محدودیت های مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۷۶
یکی از مهم ترین اقلام حسابداری که در گزارش های مالی تهیه و ارائه می شود، سود خالص است. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری به حساب می آید. باید توجه داشت که برخی از ویژگی های ذاتی شرکت ها، سودمندی اقلام تعهدی را با افزایش احتمال میزان خطای برآورد کاهش داده و از این طریق بر روی کیفیت اقلام تعهدی تأثیرگذار است و موجب می شود تا مدیران برای نشان دادن هر چه بهتر عملکرد شرکت، از طریق اقلام تعهدی اقدام به مدیریت سود کنند. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین محدودیت های مالی، تولید ناخالص داخلی و مدیریت سود است. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که بین محدودیت های مالی شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و میزان اقلام تعهدی اختیاری افشاشده رابطه منفی و معناداری وجود دارد. لذا فرضیه اول مورد تایید واقع گردید. همچنین نتایج حاکی از تایید فرضیه دوم مبنی بر آن است که بین میزان محدودیت های مالی شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و میزان اطلاعات مربوط افشاشده رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ و از سویی دیگر، فرضیه سوم نشان می دهد بین تولید ناخالص داخلی و مدیریت سود در شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
۱۵۴.

نقش حاکمیت شرکتی و اثرات منفی کووید 19

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی کووید- 19 کیفیت گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۳
شیوع بیماری کووید-19 تقریباً تمامی کشورهای جهان را در برگرفته است و علاوه بر این در پی شیوع ویروس کرونا، بورس های جهانی بی سابقه ترین سقوط های سالیان اخیر خود را تجربه کرده اند. با این وجود پیامدهای این بیماری برای اقتصاد ایران که با تحریم های ظالمانه آمریکا نیز مواجه است، شدیدتر و پیچیده تر است. لذا وجود یک سازوکارهای اساسی حاکمیت شرکتی در شرکت ها بسیار نقش بااهمیتی در این دوره از بحران کرونا دارد. هرچه شرکت ها از سازوکارهای قوی تری برخوردار باشند، نیز در برابر این بحران مستحکم تر خواهند بود. بنابراین در پژوهش حاضر سعی گردید به مروری بر مبانی نظری حاکمیت شرکتی و نقش های آن در یک سیستم مالی و سپس به بحران کووید-19 در سطح جهان و ایران و تاثیر آن بر ابعاد مختلف نیز پرداخته شود.
۱۵۵.

ارتباط بین رهبری تحول گرا و عملکرد شغلی مطالعه موردی (کارکنان بیمارستان کاشانی شهرکرد)

نویسنده:

کلید واژه ها: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه منابع انسانی) موسسه آموزش عالی نور هدایت شهرکرد شهرکرد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۶۲
هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین رهبری تحول گرا و عملکرد شغلی کارکنان بیمارستان کاشانی شهرکرد بود. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، از نظر هدف کاربردی است و از روش انجام این تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده جامعه آماری پژوهش کارکنان بیمارستان کاشانی شهرکرد به تعداد 880 نفر می باشد. برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد با توجه به اینکه تعداد جامعه 880 نفر می باشد ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بویل و همکاران (2019) می باشد. نتایج نشان داد رهبری تحول گرا بر عملکرد شغلی کارکنان بیمارستان کاشانی شهرکرد اثرگذار است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹