رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری پاییز 1399 شماره 44 (جلد پنجم )

مقالات

۱.

تأثیر طراحی بصری تبلیغات وب بر افزایش خرید آنلاین

کلید واژه ها: طراحی بصری اینترنت وب تبلیغات خرید آنلاین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 805 تعداد دانلود : 414
امروزه، اینترنت به یک بستر گسترده و عظیم برای انجام بسیاری از معامله های تجاری و رسانه ای قوی جهت بازاریابی تبدیل شده است. آمارها نشان می دهند که تعداد کاربران اینترنت و تمایل به خرید و فروش از طریق اینترنت افزایش یافته است. بر این اساس، هدف اصلی در این پژوهش، تأثیر طراحی بصری تبلیغات وب بر افزایش خرید آنلاین می باشد. این پژوهش، از لحاظ نوع تحقیقات، پژوهشی توصیفی پیمایشی می باشد. با استفاده از روش (میدانی) پیمایشی با بهره گیری از ابزار پرسشنامه ی محقق ساخته به ارزیابی مؤلفه های پژوهش که حاصل از ادبیات موضوع می باشند و در ارتباط با متغیرهای مورد مطالعه می باشد پرداخته شد وسپس داده های پژوهش از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از شاخص های آمار توصیفی مانند فراوانی و درصد، برای توصیف اطلاعات مربوط به ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان مراجعان و مشتریان شهر تهران که خرید اینترنتی و آنلاین داشته اند از قبیل سطح تحصیلات، سن و سابقه خرید اینترنتی استفاده شد و همچنین در ادامه برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار SPSS 22 و از آزمون میانگین (one sample t.test) استفاده شد؛ و سپس با استفاده آزمون فرضیات نتیجه شد که بعد بصری تبلیغات با تغییر رفتار شناختی افراد، تغییر رفتار عاطفی افراد، تغییر در میزان اعتماد افراد و تغییر در نگرش افراد دارای سطوح سنی و تحصیلی مختلف بر قصد خرید آنان تاثیر معناداری دارد.
۲.

تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش واسطه ای فعالیت های سیاسی شرکت در مجتمع گاز پارس جنوبی

کلید واژه ها: مسئولیت پذیری اجتماعی عملکرد مالی فعالیت های سیاسی شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 801 تعداد دانلود : 55
سازمان ها باید پاسخگویی، مسئولیت پذیری و احترام به حقوق اعضای جامعه را در قالب برنامه های گسترده و راهبردی خود، مورد توجه قرار دهند. آن ها در ازای بهره مندی از زیرساخت ها و سرمایه های اجتماعی، زیستی و علمی محیط پیرامون، باید در برنامه ه ای خود، مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی و رعایت حقوق مصرف کنندگان را به صورت شایسته لحاظ کنند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش واسطه ای فعالیت های سیاسی شرکت در مجتمع گاز پارس جنوبی می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از آنجا که برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده گردید، بنابراین از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان رسمی بخش امور مالی و اداری مجتمع پارس جنوبی است که تعداد آن ها 300 نفر می باشد. از جامعه آماری مذکور با استفاده از فرمول کوکران تعداد 169 نفر انتخاب شد و پرسشنامه ها بطور تصادفی بین کارمندان توزیع شد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق در مدل یابی معادلات ساختاری بر مبنای PLS از روشی به نام بوت استراپ استفاده شد. نتایج نشان داد که مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی و فعالیت های سیاسی شرکت تأثیر معناداری دارد؛ و فعالیت های سیاسی شرکت بر عملکرد مالی تأثیر معناداری دارد.
۳.

بررسی تأثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی بر تغییر حسابرس

کلید واژه ها: پیچیدگی اطلاعات حسابداری کیفیت حسابرسی تغییر حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 115 تعداد دانلود : 619
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی برتغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک اطلاعاتی «ره آورد نوین» استخراج شده است. به منظور نیل به این هدف 966 سال- شرکت (138 شرکت برای هفت سال) داده های جمع آوری شده از گزارشات مالی سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1392 تا 1398 مورد آزمون قرار گرفته اند. به منظور تخمین این مدل از تکنیک رگرسیون لوجیت استفاده می شود. برای اینکه در مدل رگرسیون خطی، تخمین زن های ضرایب رگرسیون، بهترین تخمین زن های بدون تورش خطی باشند، لازم است تا واریانس جزء خطای مدل ثابت باشد و بین متغیرهای توضیحی هم خطی وجود نداشته باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که پیچیدگی اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی بر تغییر حسابرس تأثیر منفی و معناداری دارد.
۴.

تأثیر مالکیت نهادی و مالکیت عمده بر مدیریت دریافتنی ها

کلید واژه ها: مالکیت نهادی مالکیت عمده مدیریت دریافتنی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 699 تعداد دانلود : 208
هدف این پژوهش بررسی تاثیر مالکیت نهادی و مالکیت عمده بر مدیریت دریافتنی ها است. در راستای هدف پژوهش، دو فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این دو فرضیه با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه ای متشکل از 105 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی هشت ساله بین سال های 1390 لغایت 1397 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد مالکیت نهادی تاثیر منفی بر مدیریت دریافتنی ها دارد. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت عمده تاثیر منفی بر مدیریت دریافتنی ها دارد.
۵.

بررسی میزان تأثیر پذیری سکون زدگی شغلی کارکنان از تفکر استراتژیک مدیران و مولفه های آن در سازمان آتش نشانی شهر رشت

کلید واژه ها: سکون زدگی شغلی کارکنان تفکر استراتژیک مدیران گوش دادن به صداهای جدید برقراری تعاملات جدید ایجاد انگیزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 616 تعداد دانلود : 776
تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تاثیرپذیری سکون زدگی شغلی کارکنان از تفکر استراتژیک مدیران و مولفه های آن در سازمان آتش نشانی شهر رشت انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. حجم نمونه آماری 169 نفر از کارکنان سازمان آتش نشانی شهر رشت می باشد که به روش خوشه ای و سپس تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تفکر استراتژیک معمایی و پرسشنامه سکون زدگی شغلی واحدی استفاده شده است. جهت بررسی فرضیه ها از روش آمار استنباطی رگرسیون خطی توسط نرم افزار SPSS 24 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان دادند بین تفکر استراتژیک مدیران و سکون زدگی شغلی کارکنان رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد، همچنین بین ایجاد انگیزش تازه توسط مدیر و ترسیم چارچوب فکری جدید توسط مدیر با سکون زدگی شغلی کارکنان رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد؛ بین گوش دادن به صداهای جدید توسط مدیر، برقراری تعاملات جدید توسط مدیر و استقبال مدیر از تجربه های جدید با سکون زدگی شغلی کارکنان رابطه معنی دار وجود ندارد.
۶.

مدیریت بحران و نقش فناوری اطلاعات

کلید واژه ها: بحران فناوری اطلاعات مدیریت بحران سیستم های اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 72 تعداد دانلود : 419
بحران ها، حوادثی هستند که خرابی های زیادی بوجود آورده و باعث به خطر افتادن جان افراد می شوند. این خرابی ها می توانند به صورت منطقه ای، مانند سیل، یا به صورت سراسری، مانند زلزله و آتشفشان، نمود پیدا کنند. حتی بحران هایی نیز در حد جهانی، مانند مشکل سال ۲۰۰۰ رایانه ها، وجود دارند. با توجه به گسترش فناوری اطلاعات در تمام زمینه ها و نیز فواید بی شمار استفاده از آن، خصوصا در مواردی که حجم داده ها و پردازش آن ها بسیار بالا است، استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت بحران بسیار حیاتی است. این مقاله از نوع مروری مبتنی بر بررسی مقالات و مطالعات کتابخانه ای می باشد.
۷.

بررسی تأثیر ارزش دانش مدیریت برتر و تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی شرکت بیمه ایران استان گیلان)

کلید واژه ها: ارزش دانش مدیریت برتر تسهیم دانش عملکرد سازمانی شیوه های اشتراک دانش یادگیری سازمانی و نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 998 تعداد دانلود : 634
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر ارزش دانش مدیریت برتر و تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی شرکت بیمه ایران استان گیلان) می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش اجرا در زمره تحقیقات توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت های کوچک و متوسط شهر صنعتی رشت می باشد که تعداد آنها با توجه به استعلامی که از مدیریت این شرکت بیمه ایران استان گیلان گرفته شد 357 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 167 نفر برآورد گردید و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و Smart PLS3 انجام گرفت و نتایج بدست آمده نشان دهنده تاثیر گذاری ارزش دانش مدیریت برتر بر شیوه های اشتراک دانش، تسهیم دانش بر یادگیری سازمانی، شیوه های اشتراک دانش بر نوآوری، یادگیری سازمانی بر نوآوری و نوآوری بر عملکرد سازمانی شرکت بیمه ایران استان گیلان می باشد. همچنین شیوه های اشتراک دانش واسطه تأثیر ارزش دانش مدیریت برتر بر نوآوری، یادگیری سازمانی واسطه تأثیر تسهیم دانش بر نوآوری، نوآوری واسطه نفوذ شیوه های اشتراک دانش در عملکرد سازمانی و نوآوری واسطه نفوذ یادگیری سازمانی در عملکرد سازمانی شرکت بیمه ایران استان گیلان دارند.
۸.

بررسی تأثیر رهبری دانش محور و شایستگی های رهبر بر وفاداری کارکنان (مطالعه موردی بیمه گزاران شرکت بیمه ایران استان گیلان)

کلید واژه ها: رهبری دانش محور شایستگی های رهبر وفاداری کارکنان اشتراک گذاری دانش و عملکرد شغلی بیمه گزاران شرکت بیمه ایران استان گیلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 413 تعداد دانلود : 188
هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر رهبری دانش محور و شایستگی های رهبر بر وفاداری کارکنان با میانجی گری متغیرهای اشتراک گذاری دانش و عملکرد شغلی (مورد بررسی: بیمه گزاران شرکت بیمه ایران استان گیلان) می باشد. روش تحقیق بکار گرفته شده، توصیفی از نوع علی بوده و از حیث هدف یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری تحقیق بیمه گزاران شرکت بیمه ایران استان گیلان که تعداد آنها 2340 نفر (با توجه به استعلامی که گرفته شده) می باشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 269 نفر برآورد گردید و از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده گردید. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه استاندارد گرداوری شد و بوسیله نرم افزارهای Spss و Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست امده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که شایستگی رهبر در سازمان تأثیر مثبتی بر اشتراک دانش داشته، رهبری دانش محور تأثیر مثبتی بر عملکرد شغلی بیمه گزاران دارد. شایستگی در شخص رهبر بر عملکرد شغلی کارکنان، اشتراک دانش بر عملکرد شغلی کارکنان، اشتراک دانش بر وفاداری کارکنان و عملکرد شغلی بر وفاداری بیمه گزاران تاثیر مثبتی دارد. همچنین اشتراک دانش نقش واسطه ای بین روابط شایستگی رهبر در سازمان و عملکرد شغلی کارکنان، عملکرد شغلی نقش واسطه ای بین روابط رهبری دانش محور و وفاداری کارکنان و عملکرد شغلی نقش واسطه ای بین روابط شایستگی در شخص رهبر و وفاداری بیمه گزاران شرکت بیمه ایران استان گیلان دارند.
۹.

بررسی تأثیر یکپارچگی زنجیره تامین و کنترل داخلی بر رضایت مشتری و عملکرد مالی شرکت بیمه ایران شهر رشت

کلید واژه ها: یکپارچگی زنجیره تامین کنترل داخلی رضایت مشتری عملکرد مالی و شرکت بیمه ایران شهر رشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 940 تعداد دانلود : 623
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین و کنترل داخلی بر رضایت مشتری و عملکرد مالی شرکت بیمه ایران شهر رشت می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و در این تحقیق از هر دو روش میدانی و کتابخانه ای استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بود که دارای روایی محتوایی بوده و پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید که پایایی کل پرسشنامه بالاتر از 7/0 بدست آمد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت بیمه ایران شهر رشت بود که تعداد آنها 157 نفر می باشد که به دلیل کم بودن حجم جامعه اماری از روش سرشماری استفاده شده و پرسشنامه ها در بین کل جامعه اماری پخش شد و در نهایت تعداد 151 پرسشنامه سالم برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Smart PLS3 استفاده گردید. نتایج نشان دهنده تایید کلیه فرضیات تحقیق بوده و می توان اینگونه بیان نمود که یکپارچگی زنجیره تامین و کنترل داخلی بر رضایت مشتری و عملکرد مالی در بین کارکنان شرکت بیمه ایران شهر رشت تاثیر معناداری دارد.
۱۰.

تأثیر فرهنگ سازمانی و عملکرد رهبری بر رضایت شغلی بیمه گزاران شرکت بیمه ایران استان گیلان

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی عملکرد رهبری رضایت شغلی مشارکت سازمانی اعتماد سازمانی و شرکت بیمه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 239 تعداد دانلود : 688
هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و عملکرد رهبری بر رضایت شغلی بیمه گزاران شرکت بیمه ایران استان گیلان می باشد. روش تحقیق بکار گرفته شده، توصیفی از نوع توصیفی بوده و از حیث هدف یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری تحقیق بیمه گزاران شرکت بیمه ایران استان گیلان که تعداد آنها 2340 نفر (با توجه به استعلامی که گرفته شده) می باشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 269 نفر برآورد گردید و از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده گردید. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه استاندارد گرداوری شد و بوسیله نرم افزارهای Spss و Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست امده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که کلیه فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفته و براین اساس فرهنگ سازمانی و عملکرد رهبری بر مشارکت سازمانی و اعتماد سازمانی تاثیر داشته و مشارکت سازمانی و اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی تاثیر داشته و همچنین فرهنگ سازمانی و عملکرد رهبری بر رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی مشارکت سازمانی و اعتماد سازمانی در بین بیمه گزاران شرکت بیمه ایران استان گیلان تاثیر معناداری دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹