رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری زمستان 1397 شماره 10 جلد چهارم

مقالات

۱.

تأثیر گزارش حسابرسی بر محتوای اطلاعات مالی

کلید واژه ها: نوع حسابرس بازده سهام اظهارنظر حسابرس گزارش حسابرسی و سوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 322 تعداد دانلود : 504
اطلاعات مالی می تواند بر تصمیمات شخصی هر یک از استفاده کنندگان اثر بگذارد، تخصیص منابع را تحت تاثیر قرار دهد و بر عملکرد بازار و اثربخشی اقتصاد تاثیر بگذارد. محتوای اطلاعات مالی ارائه شده توسط شرکت ها خود تحت تاثیر عوامل متعددی است که یکی از این عوامل می تواند گزارش های حسابرسی باشد. فرآیند حسابرسی به عنوان یک مکانیزم کنترل کننده، میزان آگاهی بخشی و اعتباردهی صورت های مالی را افزایش می-دهد و یکی از روش های موثر در تسهیل تصمیم گیری های سرمایه ای و معاملاتی در بازار سرمایه است. از این رو هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر گزارش های حسابرسی بر محتوای اطلاعات مالی در بورس اوراق بهادار تهران است. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع، توصیفی است. نوع اظهار نظر حسابرس و نوع حسابرس (سازمان حسابرسی یا موسسات) به عنوان متغیرهای مستقل و محتوای اطلاعات مالی (بازده سهام) به عنوان متغیر وابسته تحقیق مطرح شدند. هم چنین اثر تعاملی سودآوری در رابطه بین اظهارنظر حسابرسی با بازده سهام و نوع حسابرس با بازده سهام مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق تعداد 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1395 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. فرضیه های تحقیق با استفاده از برازش مدل های رگرسیون خطی داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که سودآوری بطور معنادار در رابطه بین نوع حسابرس با بازده سهام تاثیرگذار است. هم چنین نوع حسابرس بطور معنادار بر بازده سهام تاثیرگذار است. اما تاثیر سودآوری در رابطه بین اظهارنظر حسابرس با بازده سهام بطور معنادار مشاهده نشد و اظهارنظر حسابرس بر بازده سهام تاثیر معنادار نداشت.
۲.

نقش اخلاق حسابداری در جلب اعتماد مشتریان نمایندگی گروه خودرو سازی سایپا در استان اردبیل

کلید واژه ها: اخلاق حسابداری جلب اعتماد مشتری درستکاری حسابدار شایستگی و صلاحیت حرفه ای حسابدار رازداری حسابدار عینیت و بی طرفی حسابدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 462 تعداد دانلود : 553
حرفه حسابداری پیامد وجود فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری است و مشتریان یکی از محرکان چرخه اقتصادی محسوب می شوند؛ لذا کسب اعتماد آنان در استفاده از حرفه حسابداری، وظیفه همه حسابداران و شاغلان در این حرفه است تا آینده حرفه حسابداری تضمین شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش اخلاق حسابداری در جلب اعتماد مشتریان است در این پژوهش تأثیر ابعاد اخلاق حسابداری از قبیل درستکاری حسابدار، شایستگی و صلاحیت حرفه ای حسابدار، رازداری حسابدار و عینیت و بی طرفی حسابدار بر جلب اعتماد مشتریان بررسی شده است. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری داده توصیفی و از نوع همبستگی است. مشتریان نمایندگی های سایپا در استان اردبیل جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. حجم نمونه 400 نفر پیش بینی شده که به این منظور از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است؛ و روایی آن بر اساس روش های صوری و محتوایی و برای بررسی کفایت داده ها از شاخص KMO و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس آزمون تحلیل مسیر و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS24 و LISREL8.54 استفاده شد. نتایج نشان می دهد اخلاق حسابداری تأثیر مثبت و معناداری بر جلب اعتماد مشتریان دارد؛ و ابعاد اخلاق حسابداری (درستکاری حسابدار، شایستگی و صلاحیت حرفه ای حسابدار، رازداری حسابدار و عینیت و بی طرفی حسابدار) بر جلب اعتماد مشتریان تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ و بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای ارتقای وضعیت جلب اعتماد مشتری ارائه گردید. از لحاظ موضوعی رابطه بین اخلاق حسابداری و جلب اعتماد مشتری برای اولین بار است که موردبررسی قرارگرفته است و ازلحاظ جامعه آماری نیز اخلاق حسابداری و رابطه آن با جلب اعتماد مشتری اولین بار است که در نمایندگی های گروه خودروسازی سایپا موردبررسی قرار می گیرد.
۳.

بررسی تاثیر خوش بینی مدیریت بر رابطه بین ریسک واقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: خوش بینی مدیریت اقلام تعهدی اقلام تعهدی اختیاری ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 685 تعداد دانلود : 640
بیش اعتمادی (خوش بینی) مدیران ناشی از ارزیابی بیش از حد بازده آتی شرکت از پروژه های سرمایه گذاری می باشد. از آنجایی که ماهیت فعالیت های تجاری سرمایه گذاری به گونه ای است که کسب بازده مستلزم تحمل ریسک است توجه به این نکته مهم هم ضروری است که در فرآیند تصمیم گیری برای اجرای پروژه یا سرمایه گذاری، در بسیاری از مواقع محافظه کاری و ریسک گریزی غیر منطقی مدیران سبب انتخاب گزینه های پر هزینه و کم ارزش گردیده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر خوش بینی مدیریت بر رابطه بین ریسک واقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش ریسک به عنوان متغیرمستقل، اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر وابسته، خوش بینی مدیریت بعنوان متغیرتعدیل کننده و اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارو بازده سهام بعنوان متغیرکنترلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران 6928،حجم نمونه تعداد 116شرکت می باشد. دوره زمانی تحقیق طی سال های 1391 تا 1396می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و روش گردآوری داده ها در بخش آزمون فرضیات از صورت های مالی و سایت بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها نیز آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه می باشد. آزمون فرضیات از آزمون اف لیمرو آزمون دوربین واتسون و آزمون رگرسیون چندگانه انجام شد. نتایج تحقیق نشان می دهد خوش بینی مدیریت بر رابطه بین ریسک ویژه و اقلام تعهدی اختیاری تاثیر معنادار و بر رابطه بین ریسک غیرسیستماتیک و اقلام تعهدی اختیاری معناداری مورد تایید نمی باشد
۴.

تأثیر سبک زندگی و عادت به برند بر دیدگاه مشتریان از زندگی اسلامی (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه افق کوروش شهر همدان)

کلید واژه ها: سبک زندگی مشتری عادت به برند میزان اسراف در زندگی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 970
این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از جهت روش گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق عبارت است از مشتریان فروشگاه افق کوروش در شهر همدان که تعداد آنها نامحدود می باشد. حجم نمونه تحقیق با توجه به جدول مورگان تعداد 384 نفر تعیین شد. همچنین روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع تصادفی ساده می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جهت سنجش روایی از روشهای روایی محتوایی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که نتایج نشان داد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است. جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج نشان داد هر یک از مولفه های پرسشنامه تحقیق بالاتر از مقدار 7/0 است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار 2003 Smart PLSانجام شد. نتایج نشان داد سبک زندگی مشتری بر میزان اسراف در زندگی اسلامی مشتریان فروشگاه افق کوروش در شهر همدان تاثیر معناداری دارد. عادت به برند بر میزان اسراف در زندگی اسلامی مشتریان این فروشگاه تاثیر معناداری دارد.
۵.

بررسی نقش تعدیل گری ابعاد بازارگرایی در رابطه بین شخصیت برند با وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: مشتریان بیمه ایران در شهر مشگین شهر)

کلید واژه ها: بازارگرایی شخصیت برند وفاداری مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 314 تعداد دانلود : 712
هدف تحقیق حاضر بررسی نقش تعدیل گری ابعاد بازارگرایی در رابطه بین شخصیت برند با وفاداری مشتریان بیمه ایران در مشگین شهر می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق تمامی مشتریان بیمه ایران در مشگین شهر می باشد که با استفاده از اطلاعات جدول مورگان تعداد 276 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شده و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس نسبت به گرداوری اطلاعات از آنها اقدام گردید. ابزار گرداوری اطلاعات شامل پرسشنامه های استاندارد بازارگرایی نرور و اسلاتر، شخصیت برند توسط جونز و وفاداری مشتریان هلگسن و نست می باشد. جهت تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد که بین مولفه بازارگرایی (مشتری مداری، رقابت پذیری و هماهنگی بین بخشی) با وفاداری مشتریان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (05/0 >P) همچنین بین شخصیت برند با وفاداری مشتریان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (05/0 >P). همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که ابعاد بازارگرایی در رابطه بین شخصیت برند با وفاداری مشتریان نقش تعدیل گری معناداری دارند (05/0 >P).
۶.

بررسی ارتباط کارآفرینی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

کلید واژه ها: کارافرینی ورزش فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 346 تعداد دانلود : 981
هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط کارآفرینی سازمانی در اداره ورزش و جوانان استان فارس بود. روش تحقیق، توصیفی - همبستگی بود که بصورت میدانی انجام شد. نمونه آماری پژوهش تعداد 250 کارمند اداره کل ورزش وجوانان استان فارس بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگاریت هیل (2003) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها توسط آزمون آلفای کرونباخ برای کارآفرینی سازمانی 75/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و معادلات ساختاری) استفاده شد، نرم افزارهای مورد استفاده نیز SPSS 21 بودند. نتایج حاصل نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین مدیریت مشارکتی و کارآفرینی سازمانی وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که مدیریت مشارکتی قادر به پیش بینی کارآفرینی است. نتایج معادلات ساختاری نشان 56 درصد تغییرات کارآفرینی سازمانی در اداره ورزش وجوانان استان فارس توسط مدیریت مشارکتی قابل تبیین است. بنابراین مدیران سازمان های ورزشی باید به موضوع مدیریت مشارکتی و استفاده از نظرات و ایده های کارکنان در جهت رسیدن به اهداف سازمانی توجه کنند.
۷.

بررسی تاثیر عوامل انگیزشی عملیات منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد مشتری مدارانه کارکنان

کلید واژه ها: انگیزش عملیات منابع انسانی استراتژیک مشتری مداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 416 تعداد دانلود : 529
تحقیق حاضر از منظر هدف،کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد و به بررسی تاثیر عوامل انگیزشی عملیات منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد مشتری مدارانه کارکنان با مطالعه موردی مدیریت شعب غرب تهران بانک صادرات ایران می پردازد. عوامل انگیزشی عملیات منابع انسانی استراتژیک موثر بر عملکردمشتری مدارانه کارکنان در این تحقیق شامل تشویقهای پولی و مالی، تشویقهای غیرپولی و مالی، ارتقاء سازمانی، ماهیت و طراحی شغل و جلب مشارکت کارکنان بوده که مورد بررسی قرارگرفت. حجم نمونه شامل 300 نفر از کارکنان مدیریت شعب غرب تهران بانک صادرات ایران می باشد و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه شامل 35 سوال با مقیاس لیکرت استفاده شده است. پس از تحلیل داده های جمع آوری شده، از طریق آزمون نرمال پارامتریک T تک نمونه ای و آزمون فریدمن، نتایج بدست آمده حاکی از آن است که از دیدگاه کارکنان مدیریت شعب غرب تهران بانک صادرات ایران، اگرچه کلیه عوامل یادشده دارای رابطه معناداری با عملکرد مشتری مدارانه کارکنان می باشند، لیکن عوامل تشویقهای پولی و مالی، تشویقهای غیرپولی و مالی وماهیت و طراحی شغل بر عملکردمشتری مدارانه کارکنان تاثیر گذار است و عوامل ارتقاء سازمانی و جلب مشارکت کارکنان با توجه به مطالعه موردی این بانک تاثیری بر عملکرد مشتری مدارانه کارکنان ندارد. همچنین طبق آزمون فریدمن، ماهیت و طراحی شغل بیشترین تاثیر و ارتقاء سازمانی کمترین تاثیر را بر عملکرد مشتری مدارانه کارکنان در این بانک دارد.
۸.

نقش حاکمیت شرکتی بر سلامت و فساد مالی بانکها

کلید واژه ها: نظام بانکی حاکمیت شرکتی شفافیت سلامت مالی فساد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 284 تعداد دانلود : 316
ایجاد ثبات و سلامت در نظام بانکی در گروی استقرار امن پولی و مالی است که یکی از الزامات آن استقرار حاکمیت شرکتی است. استقرار حاکمیت شرکتی می تواند یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی باشد. این مقاله با استناد از روش کتابخانه ای و اسنادی به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر سلامت نظام بانکی است. در این مقاله بعد از طبقه بندی و دسته بندی فساد مالی، علل و عوامل اصلی بروز فساد مالی بررسی می شود. عواملی چون عوامل اداری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قوانین و مقررات دولتی، مالیاتها و عوارض گمرکی دولتی و رفتار مسئولان، عرضه کالاها و خدمات یارانه ای، سیستم تنبیه و مجازات می باشد. در پایان این مقاله به بررسی رشوه و رشوه خواری و تاثیر حاکمیت شرکتی بر رفع آن پرداخته می شود.
۹.

تحلیل میزبانی رویداد های ورزشی در استان یزد با استفاده از مدل سوات (swot)

کلید واژه ها: میزبانی رویدادهای ورزشی سوات موقعیت راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 900 تعداد دانلود : 351
هدف از پژوهش حاضر تحلیل وضعیت میزبانی رویدادهای ورزشی در استان یزد با استفاده از مدل سوات می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل روسا و نواب رئیس های هیئت های ورزشی استان و مدیران اجرایی ورزش، اساتید مدیریت ورزشی و مربیان ورزشکاران نخبه دارای سابقه مشارکت در برگزاری رویداد ورزشی در استان یزد می باشد (جمعا ۱۸۰ نفر). روش نمونه گیری در این تحقیق، تمام شمار و نمونه برابر با جامعه می باشد و درنهایت ۱۵۰ نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته سوات بود که روایی آن از طریق نظرات ۱۰ نفر از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ (۸۴/0) تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و ...) و آمار استنباطی (آزمون رتبه ای فریدمن) استفاده گردید. همچنین برای تعیین موقعیت راهبردی وضعیت میزبانی رویداد ورزشی در یزد از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی (IFE )، ارزیابی عوامل خارجی (EFE ) و ماتریس داخلی و خارجی (IE ) استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که میزبانی رویدادهای ورزشی در استان یزد دارای ۱۶ قوت، ۹ ضعف، ۱۰ فرصت و ۸ تهدید می باشد وضعیت میزبانی رویدادهای ورزشی در استان یزد در منطقه راهبردی WO قرار دارد. نتیجه گیری می شود که دست اندرکاران در حوزه میزبانی رویدادهای ورزشی استان یزد باید از فرصت های خارجی پیش روی خود برای از بین بردن ضعفهای داخلی استفاده نمایند.
۱۰.

نقش بانک کشاورزی در فقرزدایی و افزایش درآمد روستاهای زاهدان

کلید واژه ها: توسعه پایدار کشاورزی اعتبارات بانکی سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 194 تعداد دانلود : 148
کمبود سرمایه در بخش کشاورزی که ناشی از پایین بودن سطح درآمد و در نتیجه ناچیز بودن میزان پس انداز خانوارها می باشد یکی از مشکلات توسعه بخش کشاورزی است. این وضعیت علاوه بر اینکه امکان افزایش ظرفیت بخش های تولیدی و بکارگیری ن آوری های نوین را در فرآیند تولید در این مناطق با محدودیت مواجه ساخته است، موجب بروز مشکلات اجتماعی چون مهاجرت روستاییان به شهرها، بیکاری پنهان و آشکار و کاهش سطح زندگی خانوارها شده است. از این رو انتظار می رود که تسهیلات اعتباری مؤسسات رسمی، وسیله مناسبی برای روند انتقال و تسریع در امر توسعه کشاورزی باشد. روش تحقیق در این تحقیق که دارای دو بخش نظری و تجربی است، در بخش نظری از روش اسنادی و کتابخانه ای و در بخش تجربی از روش پیمایش استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل از یک مدل ادغام داده ها و سری زمانی بین شهرستانهای سیستان و بلوچستان در برخی سال های 96 1390 استفاده شده است ،کارشناسان بر اعتبارات کشاورزی و ارایه خدمات حمایتی مناسب به کشاورزان به عنوان عوامل تقویت کننده جریان توسعه کشاورزی، تأکید می کنند، کشاورزی تنها شغل پایدار بخش روستایی و بانک کشاورزی حامی این بخش است و به ویژه در شرایط تحریم، بخش کشاورزی می تواند مزیت رقابتی ما در بازارهای بین المللی و صادرات غیر نفتی باشد و در این راستا بانک کشاورزی با حمایت مالی از توسعه مکانیزاسیون، بهبود روش های کشت و پشتیبانی از تحقق کشاورزی اقتصادی، سهم به سزایی در افزایش تولیدات صادرات محور، بهبود کیفی و استانداردسازی محصولات کشاورزی و درنتیجه توسعه پایدار این بخش دارد
۱۱.

بررسی ابعاد اندازه گیری عملکرد و پیچیدگی های آن در بخش عمومی

نویسنده:

کلید واژه ها: اندازه گیری عملکرد بخش عمومی پیچیدگی گزارشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 937 تعداد دانلود : 671
مدیران بخش عمومی با پیچیدگی اشتغال در محیط های عمومی مواجه هستند. بنابراین وجود یک سیستم چند بعدی از اندازه گیری عملکرد می تواند در تعیین جوانب مهم سازمان های عمومی کارساز باشد. در این تحقیق از میان ابعاد متعدد اندازه گیری، روش زنجیره ای در باره عملکرد عمومی معرفی شده است و به تشریح رابطه ای سه بعدی میان ابعاد اندازه گیری عملکرد- بعد ارزش های رقابتی، بعد جهت گیری و بعد داده ها و پیچیدگی های ارزیابی عملکرد با در نظر گرفتن ویژگی های خاص مدیریتی – انواع اصلاحات عملکرد، سیاست گذاری ها، روش های ارائه خدمات و انواع برنامه ها- و گزارشگری عملکرد پرداخته شده است. همراه شدن چنین روش زنجیره ای با اندازه گیری عملکرد و نیز فعالیت های مدیریتی، به مدیران عمومی فرصت تجربه جدیدی در درک چگونگی طراحی سیستم های اندازه گیری عملکرد برای انعکاس پیچیدگی سازمان های عمومی را ارائه می دهد. هم چنین در این تحقیق ابعاد اندازه گیری عملکرد به طور همزمان بکار گرفته شده اند که این امر می تواند به مدیران عمومی در انتخاب شاخص های عملکرد مناسب در شرایط گوناگون کمک کننده باشد.
۱۲.

تاثیر بروکراسی بر مطالعات تطبیقی (بر اساس نظریه فرد ریگز)

کلید واژه ها: مدیریت تطبیقی بروکراسی تئوری منشوری فرد ریگز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 39 تعداد دانلود : 694
مدیریت تطبیقی عبارتست از مطالعه وجوه اشتراک و افتراق میان نظام های اداری و مدیریت از ابعاد و جنبه های گوناگون. این مقایسه می تواند بین سازمانهای مختلف مانند دولتی و غیردولتی، سازمان های انتفاعی و غیرانتفاعی، تولیدی و غیرتولیدی، بزرگ وکوچک، موفق و ناموفق انجام گیرد. مطالعه تطبیقی در مدیریت در سطح کلان عبارتست از مقایسه نظام ها و شیوه های مدیریت در نظام های اجتماعی مختلف برای تعیین وجوه اشتراک و افتراق بین آنها و در نهایت سنجش و ارزیابی آنها. این مقایسه ممکن است بین دو یا چند جامعه یا یک جامعه در زمان های متفاوت صورت گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بروکراسی بر مطالعات تطبیقی بر اساس نظریه فرد ریگز می باشد. جهت گردآوری اطلاعات پیرامون موضوع تحقیق و بررسی ادبیات تحقیق از مطالعات کتابخانه ای (کتب، مقالات و پایان نامه های انگلیسی و فارسی موجود) استفاده شده است. این تحقیق یک مطالعه مروری بوده و تحقیقات مرتبط از سال 1381 تا کنون را مورد بررسی قرار داده است. مطالعه حاضر می تواند در راستای نتایج حاصل از آن به دلیل ارائه اطلاعات مفید در خصوص مدیریت تطبیقی در سازمانها برای مدیران، محققان و دانشجویان ارزشمند باشد.
۱۳.

بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر هموارسازی سود

کلید واژه ها: هموارسازی سود اندازه شرکت سودآوری مالکیت نهادی اهرم مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 678 تعداد دانلود : 774
در این پژوهش اثر اندازه شرکت، سودآوری، مالکیت نهادی، اهرم مالی و نسبت سودآوری به عنوان متغیرهای حسابداری بر هموار سازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال های 1388تا 1396 مورد بررسی قرار داده است. ابتدا شرکت های نمونه را با استفاده از شاخص ایکل به هموار و غیر هموار دسته-بندی و در نهایت با استفاده از آزمون های هاسمن و لیمر به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه ی بین اندازه ی شرکت، سودآوری ، مالکیت نهادی و اهرم مالی با هموار سازی سود مورد تایید قرار گرفت ولی رابطه ی بین نسبت سودآوری با هموارسازی سود مورد تایید قرار نگرفت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵