رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری زمستان 1397 شماره 9 جلد سوم

مقالات

۱.

پیش بینی میزان رضایت شغلی بر اساس مولفه های عدالت سازمانی و کیفیت زندگی معلمان

کلید واژه ها: عدالت سازمانی کیفیت زندگی رضایت شغلی معلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۳۱۷
هدف پژوهش حاضر، پیش بینی میزان رضایت شغلی بر اساس مولفه های عدالت سازمانی وکیفیت زندگی معلمان استثنایی زاهدان می باشد. این مطالعه توصیفی- از نوع همبستگی در سال1396 در زاهدان انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس استثنایی شهر زاهدان به تعداد 228 نفر که به روش در دسترس 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده ها، سه پرسشنامه عدالت سازمانی مورمن و نیهف (1993)، کیفیت زندگی برف (1993) و رضایت شغلی وانت (1966) می باشد. بود. داده ها با استفاده از همبستگی و رگرسیون ازطریق نرم افزار 19SPSS تجزیه و تحلیل شدند . نتایج نشان داد بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی و بین کیفیت زندگی با رضایت شغلی همبستگی مثبت و مستقیمی درسطح01/0 ≥pوجود دارد. همچنین متغیر عدالت توزیعی و سلامت جسمی بیشترین پیش بینی را از رضایت شغلی معلمان دارند.
۲.

تأثیر یکپارچگی اطلاعاتی بر عملکرد مالی با رویکرد مبتنی بر دانش

کلید واژه ها: یکپارچگی اطلاعاتی عملکرد مالی رویکرد مبتنی بر دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۴۱
یکپارچه سازی سیستم اطلاعاتی (IS) برای شرکت هایی که در طول یک زنجیره عرضه قرار دارند توجه بیشتری را از سوی محققان در زمینه مدیریت عملیات به خود جلب کرده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان و نحوه تاثیر یکپارچگی اطلاعاتی در سازمان و نحوه تاثیر گذاری آن بر وجوه عملکرد مالی شرکت می باشد. در این تحقیق جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ارشد شرکت های واقع در شهرک های صنعتی رشت را شامل می شود که 600 نفر هستند. براساس جدول مورگان می بایست 234 نفر به عنوان نمونه انتخاب می شدند. اما حداقل نمونه قابل قبول برای نرم افزار لیزرل 350 مورد است. بنابراین 400 پرسشنامه توزیع شد که از میان آنها 350 پرسشنامه عودت داده شد که از میان آنها 300 پرسشنامه قابلیت بکارگیری داشت. در این تحقیق تمام فرضیه ها به جز فرضیه 8 تایید شده است.
۳.

بررسی رابطه بین نرخ تنزیل، هزینه سرمایه و ساختار سرمایه با مدیریت سود شرکت

کلید واژه ها: هزینه سرمایه ساختار سرمایه نرخ تنزیل مدیریت سود و اقلام تعهدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۴۱۸
اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ، نحوه تهیه و ارائه آن نماید. بنابراین همواره این نگرانی و مشکل وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد مالی شرکت ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهام-داران عادی قرار دارند، با اهداف خاصی، مدیریت شده باشد. از این رو هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین نرخ تنزیل، هزینه سرمایه و ساختار سرمایه با مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع، توصیفی است. نرخ تنزیل، هزینه سرمایه و ساختار سرمایه به عنوان متغیرهای مستقل و مدیریت سود به عنوان متغیر وابسته تحقیق مطرح شدند. به منظور سنجش مدیریت سود از مدل اقلام تعهدی استفاده شد. در این تحقیق تعداد 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 الی 1395 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. فرضیه های تحقیق با استفاده از برازش مدل های رگرسیون خطی داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. در نهایت نتایج نشان داد که نرخ تنزیل، هزینه سرمایه و ساختار سرمایه به طور مثبت و معنادار با مدیریت سود شرکت ها ارتباط دارد.
۴.

مطالعه تأثیرگذاری استراتژی کسب و کار بر مدیریت سود واقعی و اثرگذاری رقابت در بازار بر این رابطه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: استراتژی کسب و کار مدیریت سود واقعی رقابت در بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۳۹۴
در سال های اخیر، مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی و توسط محققان مالی به صورت قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از نتایج اتخاذ استراتژی های متفاوت در شرکت ها، تأثیرات آن بر رفتارهای گزارشگری مالی آن ها می باشد که ممکن است بسیار مورد توجه مدیران و مالکان قرار گیرد. پژوهش حاضر به مطالعه ی تأثیرگذاری استراتژی کسب و کار بر مدیریت سود واقعی و اثرگذاری رقابت در بازار بر این رابطه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1396 پرداخته است. تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه ی آماری این پژوهش انتخاب شده اند که با توجه به شرایط نمونه گیری، تعداد 84 شرکت به عنوان شرکت های نمونه انتخاب و داده های مورد نیاز، از صورت های مالی شرکت های مذکور استخراج و بر پایه ی این اطلاعات، فرضیات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر روش پانل دیتا است. در پژوهش حاضر، مدیریت سود واقعی به عنوان متغیر وابسته، استراتژی رهبری هزینه، استراتژی تمایز و رقابت در بازار به عنوان متغیرهای مستقل و بازده دارایی، اهرم، اندازه ی شرکت و رشد به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج تجزیه و تحلیل با استفاده از روش داده های تلفیقی نشان می دهد که استراتژی رهبری هزینه بر مدیریت سود واقعی تأثیر مثبت دارد. همچنین استراتژی تمایز بر مدیریت سود واقعی تأثیر منفی دارد. علاوه بر در فرضیه ی سوم این واقعیت نشان داده شده که طی سال های مورد بررسی، وجود رقابت در بازار باعث ایجاد رابطه ی مثبت بین استراتژی رهبری هزینه و مدیریت سود واقعی نخواهد شد و در فرضیه ی آخر نیز این موضوع نشان داده شد که وجود رقابت در بازار باعث ایجاد رابطه ی معنادار بین استراتژی تمایز و مدیریت سود واقعی نخواهد شد.
۵.

مروری بر رمز ارزها، فرصت ها و تهدیدها

کلید واژه ها: ارز دیجیتال بیت کوین پول مجازی بلاک چین رمز ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴۳ تعداد دانلود : ۲۱۳۷
در پی بحران مالی و بی اعتمادی به نهادهای مرکزی در سال 2009 بازارهای مالی جهان با پدیده نوینی به نام ارزهای مجازی و یا رمز ارزها مواجه شدند. طی زمان بسیار کوتاهی این نوع پول ها توانستند جایگاه خود در مبادلات روزانه مردم را پیدا کنند و اگرچه حاکمیت ها نسبت به پذیرش این نوع از پول مقاومت نشان داده اند و برخوردهای متناقضی در این زمینه وجود دارد اما مخترعان این نوع پول ها و فعالان مالی با تلاش برای رفع چالش ها و ایجاد نوآوری مالی در این عرصه سعی در گسترش این پدیده دارند. در سال های اخیر در ایران نیز استفاده از این وسیله پرداخت نوین گسترش پیدا کرده است. با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیرمتمرکز بودن آن ها که منجر به حذف نهادهای واسط ناظر شده است استفاده از این ارزها فرصت ها و تهدیدهایی را ایجاد می کند. تعداد پول های مجازی در دنیا در حال افزایش است که از آن جمله می توان به بیت کوین به عنوان پرکاربردترین و باارزش ترین پول مجازی در دنیای واقعی، اشاره داشت. بیت کوین یک سیستم اینترنتی عمومی است که یک شبکه پرداخت وجوه و تولید پول به صورت کاملاً الکترونیکی معرفی کرده است. در این مطالعه ابتدا به معرفی اجمالی پول های مجازی پرداخته و سپس با تمرکز بر بیت کوین ضمن شناخت آن فرصت ها و تهدیدهایی که استفاده از ارزهای مجازی در کشور خواهد داشت بررسی شده است.
۶.

بررسی تاثیر و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی

کلید واژه ها: سرمایه گذاری منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی مدلسازی معادلات ساختاری AH

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۸۶
مناطق آزاد تجاری _ صنعتی به عنوان یکی از ابزارهای گسترش صادرات صنعتی و غیر نفتی، و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی، جذب سرمایه های داخلی و خارجی مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفته اند. این تحقیق درصدد است تا عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری_ صنعتی انزلی را بررسی نماید. بدین منظور دوفاز تحلیلی در این تحقیق انجام گرفت؛ ابتدا با به بررسی فرضیات با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart PLS.2 پرداخته شد. جامعه تحقیق را دو گروه تشکیل می دهند. کارشناسان و سرمایه گذاران جهت بررسی فرضیات و 25 نفر از خبرگان جهت اولویت بندی با استفاده از تکنیک ریاضی AHP در گروه اول نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان و به صورت تصادفی انجام شد و در نهایت 207 پرسشنامه قابل قبول مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهند عوامل امکانات زیربنایی با ضریب مسیر و معنی داری (128/0، 13/2)، همچنین قوانین و مقررات با (288/0، 537/6)، سیاست گذاری ها با ( 199/0، 327/4)، مدیریت با (242/0، 074/5)، و مکان یابی ( 152/0، 038/3)، در منطقه آزاد انزلی بر جذب سرمایه گذاری تاثیر دارند. همچنبن در فاز دوم تحلیل با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند متغیره با استفاده از AHP عوامل رتبه بندی گردید. نتایج نشان می دهند که در جذب سرمایه گذاران اولین اولویت را امکانات و تسهیلات زیربنایی، دومین اولویت را قوانین و مقررات، سومین اولویت سیاست گذاری ها، چهارمین اولویت را مدیریت سازمان و پنجمین اولویت را مکان یابی منطقه آزاد، دارند.
۷.

بررسی عوامل موثر بر فساد اداری در سازمان های دولتی (مطالعه موردی اداره صنعت، معدن و تجارت شهر اردبیل)

کلید واژه ها: فساد اداری عوامل سازمانی عوامل مدیریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۱ تعداد دانلود : ۶۱۸
هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر فساد اداری در سازمان های دولتی ( مطالعه موردی اداره صنعت، معدن و تجارت شهر اردبیل) می باشد. روش تحقیق از نوع «توصیفی- پیماشی» می باشدجامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان رسمی و قراردادی سازمان صنایع و معادن شهر اردبیل به تعداد 35 نفر می باشند.برای پیدا کردن حجم نمونه از جدول مورگان که یک جدول استاندارد برای تعیین تعداد نمونه آماری می باشد، استفاده گردیده است. که بر اساس آن تعداد نمونه آماری 32 نفر تعیین گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از آمار استنباطی (ANOVA) استفاده شد. کلیه مراحل از نرم افزار 19SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عوامل مدیریتی و سازمانی بر بروز فساد اداری تاثیر دارد. هم چنین مشخص گردید که هرچه عوامل مدیریتی و سازمانی بهبود یافته و موثر تر اعمال گردد، میزان بروز فساد اداری در سازمان کاهش خواهد یافت.
۸.

بررسی وضعیت اقتصادی و سرمایه انسانی فدراسیون های ورزشی منتخب در شرایط تحریم اقتصادی

کلید واژه ها: اقتصاد ورزشی رقابت پذیری اقتصادی تحریم اقتصادی سرمایه انسانی فدراسیون های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۶۶
هدف از این تحقیق بررسی وضعیت اقتصادی و سرمایه انسانی فدراسیون های ورزشی منتخب در شرایط تحریم اقتصادی است. روش انجام تحقیق از نوع توصیفی و مقایسه ای و نوع تحقیق کاربردی است. جامعة آماری تحقیق را کارشناسان 9 فدراسیون ورزشی منتخب تشکیل می دهند که حدودا 260 نفر کارشناس در این فدراسیونها مشغول به کار هستند و از بین آنها طبق جدول مورگان تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه رقابت پذیری اقتصادی کلاوس شواب(2010) استفاده شد. روایی پرسشنامه به شکل صوری و پایایی آن با بهره گیری از آزمون آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. از آمار توصیفی برای توصیف جامعه تحقیق و متغیرها و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق، استفاده شد، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف به منظور بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها و از آزمون کروسکال والیس برای مقایسه مولفه های تحقیق و مقایسه وضعیت اقتصادی و سرمایه انسانی در فدراسیون های منتخب با یکدیگر استفاده شد. نتایج آزمون ها نشان داد که سرمایه انسانی و رقابت پذیری اقتصادی، جایگاه ضعیفی را در فدراسیون های ورزشی دارد.و اینکه سرمایه انسانی و وضعیت اقتصادی فدراسیون ها با یکدیگر تفاوت معناداری دارند. لذا پیشنهاد می شود توجه ویژه به تناسب نظام آموزشی ورزش با مقتضیات اقتصاد رقابتی، حمایت مالکیت فکری در ورزش، جذب و حفظ نخبه های ورزشی، حضور متخصصان در پست های ورزشی، سرمایه گذاری در بخش آموزش توسعه نیروی انسانی در سازمان های ورزشی و افزایش دستمزد ها و تناسب آن با عملکرد افراد می تواند راهگشا باشد.
۹.

تأثیر توانمندسازی کارکنان بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

کلید واژه ها: توانمندسازی کارکنان نوآوری رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۴۰۴
هدف از انجام این پژوهش تأثیر توانمندسازی کارکنان بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بود. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، ازلحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به تعداد 550 نفر تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت سر شماری است و حجم نمونه با استفاده از جدول استاندارد مورگان 225 نفر به دست می آید. برای اندازه گیری متغیرهای این تحقیق، از سه پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995)، نوآوری سازمانی ونگ و احمد (2004) و رضایت شغلی محقق ساخته استفاده شد. به منظور بررسی و آزمون فرضیه ها از آزمون سوبل از طریق نرم افزار SMART PLS 3 استفاده می گردد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توانمند سازی کارکنان بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۱۰.

بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی تخصص، دوره تصدی گری، اندازه حسابرس بر احتمال تجدید ارائه صورت های مالی

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی دوره تصدی گری حسابرسی تخصص حسابرس در صنعت اندازه حسابرس رگرسیون لجستیک چندگانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۵ تعداد دانلود : ۳۶۶
هدف از تحقیق بررسی این موضوع است که آیا کیفیت حسابرسی در دوره جاری، تأثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت های مالی در دوره آتی دارد؟ بدین منظور رابطه بین عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی در دوره جاری و احتمال تجدید ارائه ارقام مقایسه ای صورت های مالی در دوره های آتی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. به منظور آزمون فرضیات تحقیق پس از جمع آوری و غربال اولیه داده ها، با استفاده از نمونه ای متشکل از شرکت هایی که در صنایع مختلف مشغول فعالیت هستند، بالغ بر 105 شرکت- سال در دوره زمانی نه ساله (1380- 1388) بررسی شد. به منظور محاسبه و طبقه بندی متغیرهای تحقیق از نرم افزار 2013 Excel استفاده شده است، سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون لجستیک چندگانه موجود در نرم افزار 19 SPSS به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است. برای بررسی کیفیت حسابرسی از سه معیار دوره تصدی گری حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و اندازه موسسه حسابرسی استفاده شده است. به طورکلی نتایج تحقیق حاکی از آن است که افزایش کیفیت حسابرسی در دوره جاری، احتمال تجدید ارائه صورت های مالی در دوره های آتی را کاهش می دهد. همچنین نتایج نشان می دهد از میان معیارهای کیفیت حسابرسی تنها میان دوره تصدی حسابرس و احتمال تجدید ارائه صورت های مالی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
۱۱.

تعیین عوامل موثر بر ارزش ویژه برند رویداد های ورزشی در جذب اسپانسر

کلید واژه ها: برند رویداد ورزشی اسپانسر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۵۳۴
هدف از پژوهش حاضر تعیین عوامل موثر بر ارزش ویژه برند رویدادهای ورزشی در جذب حامیان مالی ورزشی در ایران و رتبه بندی این عوامل بود. ازنظر هدف پژوهش حاضر اکتشافی است و در فرایند اجرا از شیوه ترکیبی استفاده شده است در بخش کمی محقق از شیوه ای به نام تئوری داده بنیاد (گراند تئوری) استفاده کرده است و در بخش کمی با روش AHP به رتبه بندی داده های کیفی پرداخته است. جامعه پژوهش حاضر را نخبگان مدیریت رویدادهای ورزشی و بازاریابی ورزشی و حامیان مالی ورزشی تشکیل می داد که با استفاده از شیوه نمونه گیری نظری (هدف دار) و گلوله برفی نمونه موردنظر که ۱۲ نفر از نخبگان درزمینه پژوهش موردنظر بود انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها ، استفاده از مستندات و مصاحبه های کیفی بود و داده ها که بر اساس راهنمای پژوهش در جلسات مصاحبه در این تحقیق به دست آمده با استفاده از کدگذاری طبیعی و باز تحلیل منجر به شناسایی ۲۱ گویه و ۹۳ زیر گویه در قالب 4 مؤلفه مدل آکر (آگاهی از برند رویدادهای ورزشی، کیفیت ادراک شده از برند رویدادهای ورزشی، تداعی از برند رویدادهای ورزشی، وفاداری به برند رویدادهای ورزشی) شد. در بخش کمی نیز داده های حاصل از مصاحبه های کیفی با استفاده از نرم افزار Expert choice رتبه بندی شد. نتایج حاصل تحقیق حاضر این داده ها را با این رتبه بندی نشان داد. در بین مؤلفه های ارزش ویژه برند به ترتیب اهمیت، وفاداری به برند با ضریب ۳۳۹/0، کیفیت ادراک شده از برند با ضریب ۲۶۰/0، آگاهی از برند با ضریب ۲۰۹/0، تداعی از برند با ضریب ۱۹۳/0 به دست آمد.
۱۲.

بررسی اثربخشی معیارهای نه گانه مدل EFQM در شرکت سایپا

کلید واژه ها: اثربخشی سازمانی مدل تعالی EFQM شرکت سایپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۲۳۷
در این پژوهش به بررسی میزان اثربخشی معیارهای نه گانه مدل EFQM در شرکت سایپا پرداخته شده است. منظور از اثربخشی بررسی میزان مؤثر بودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمان است. به طورکلی، دریک سازمان، محاسبه اثربخشی چندان ساده نیست و شاخص ها و روش های متعددی برای سنجش و اندازه گیری عملکرد سازمان وجود دارد. یکی از روش های ارزیابی سازمانی، خودارزیابی است که در مدل EFQM یا تعالی سازمانی به آن توجه ویژه ای شده است. در این مدل، 9 مؤلفه وجود دارد که با استفاده از این مؤلفه ها پنج فرضیه برای تحقیق در نظر گرفته شد. روش های ارزیابی در مدل به عنوان رهیافت شناخته می شوند که ابزار پرسشنامه به عنوان یک رهیافت مدل برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که نشان داد پرسشنامه ﺍﺯ ﭘﺎیﺎیﯽ مطلوبی ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ است. جامعه آماری این پژوهش 432 نفر از کارمندان اداری و ستادی این سازمان است. پرسشنامه ها با نظرات نمونه آماری که 203 کارمند اداری و ستادی شرکت سایپا تکمیل گردیدند و داده ها در نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این آزمون ها به تایید تمامی فرضیه ها انجامید و اثربخشی شاخص های مدل در سازمان را نشان داد. با توجه به این تحقیق نقاط ضعف و قوت سازمان در بحث اثربخشی سازمانی مشخص گردید.
۱۳.

نقش مدیریت دانش مشتری و نوآوری سازمانی بر اثر بخشی سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی مهارت سازمانی

کلید واژه ها: مدیریت دانش نوآوری سازمانی اثر بخشی سازمان مهارت سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۳۸
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت دانش مشتری و نوآوری سازمانی بر اثر بخشی سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی مهارت سازمانی مى باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردى و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشى است. جامعه آماری در مطالعه حاضر شامل کلیه کارکنان صنایع دفاع شهر تهران می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری کنترل شده ابزارهای پژوهش در بین 321 نفر از کارکنان صنایع دفاع به اجرا در آمده است. تعداد نمونه آمارى این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد و ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود، و برای تجزیه و تحلیل این اطلاعات از آمار توصیفی آلفای کرونباخ، کولموگروف اسمیرنوف و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. در نهایت براى تجزیه و تحلیل آزمون ها از نرم افزارهای SPSS23 و PLS2استفاده شده است. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که مدیریت دانش مشتری، نوآوری سازمانی و مهارت سازمانی بر اثر بخشی سازمان تاثیر مثبت و معنی دار دارد. نتایج مربوط به شاخص های برازش مدل با سطح اطمینان 99% نیز حاکی از آن است که مدل آزمون شده پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. نتیجه گیری کلی نشان دهنده نقش مثبت مدیریت دانش مشتری و نوآوری سازمانی بر اثر بخشی سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی مهارت سازمانی در صنایع دفاع می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵