رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم پاییز 1400 شماره 79 (جلد ششم)

مقالات

۱.

مقایسه مالکیت مدیریتی بر سرمایه گذاری و حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری در شرکت های تحت مالکیت دولتی با شرکت های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: مالکیت مدیریتی سرمایه گذاری حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری شرکت های دولتی شرکت های خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 223 تعداد دانلود : 521
مالکیت مدیریتی به همسویی منافع مدیران و سهامداران کمک می کند. در واقع، مدیران از تصمیماتی که منجر به تأثیر منفی بر ارزش شرکت شود، اجتناب می کنند؛ بنابراین، مالکیت مدیریتی سازوکاری است که هزینه های کنترلی اعمال شده توسط سهامداران را کاهش می دهد بنابراین، هدف پژوهش حاضر مقایسه مالکیت مدیریتی بر سرمایه گذاری و حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری در شرکت های تحت مالکیت دولتی با شرکت های خصوصی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و برای نیل به هدف پژوهش، با اعمال فیلترینگ، داده های 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی 1390-1398 با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و روش GMM بررسی و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که اثر مالکیت مدیریتی بر سرمایه گذاری و حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری در شرکت های تحت مالکیت دولتی با شرکت های خصوصی تفاوت معناداری دارد. بدین صورت که در شرکت های دولتی این حساسیت منفی و معنادار است؛ یعنی با افزایش درصد مالکیت مدیریتی در شرکت های دولتی، حساسیت مدیران به فعالیت های سرمایه گذاری دستخوش تغییر شده و کاهش می یابد.
۲.

بررسی نقش سواد مالی در عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت OICO)

کلید واژه ها: سواد مالی عملکرد سازمانی شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفتOICO

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 290 تعداد دانلود : 909
داشتن سواد مالی به عنوان اطلاعات پایه، برای انتخاب سرمایه گذاری ها از جمله عواملی است که می تواند بر تصمیم گیری سرمایه گذاری و عملکرد سازمانی مؤثر باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سواد مالی در عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت OICO) انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری محدود و شامل 130 نفر از کارکنان شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت OICO می باشد که روش سرشماری یا تمام شماری انتخاب شدند. در این پژوهش از یک پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و روایی آن به تأیید استاد راهنما و اساتید گروه مدیریت رسیده است و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است که آلفای کرونباخ آن بالای 70 درصد (87/0) می باشد. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات پیشینه و مبانی نظری از روش کتابخانه ای و داده ها از روش های میدانی به کار گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف و آزمون رگرسیون خطی در بسته های نرم افزاری نسخه ی 22 در بخش آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که سواد مالی کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر بسزایی دارد. همچنین سواد مالی کارکنان بر 1. مؤلفه توانایی، 2. مؤلفه وضوح کارکنان، 3. مؤلفه کمک کارکنان، 4. مؤلفه مشوق کارکنان، 5. مؤلفه ارزیابی کارکنان، 6. مؤلفه اعتبار کارکنان، 7. مؤلفه محیط کارکنان تأثیر دارد.
۳.

تأثیر تصویر برند، انتظارات مشتریان و کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان با نقش میانجی ارزش درک شده (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)

کلید واژه ها: تصویر برند انتظارات مشتریان کیفیت خدمات رضایت مشتریان وفاداری مشتریان ارزش درک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 758 تعداد دانلود : 871
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تصویر برند، انتظارات مشتریان و کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان با نقش میانجی ارزش درک شده در شرکت ایران خودرو با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه مشتریان ایران خودرو در سال 1399 بودند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، 384 نفر تعیین گردید. به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از پرسش نامه حسین و همکاران (2014) استفاده گردید. روایی محتوایی پرسش نامه مورد تأیید متخصصان و استاد راهنما قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه با توجه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تأئید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی ( مدل معادلات ساختاری ) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت خدمات، انتظارات مشتریان، تصویر ذهنی بر رضایت مشتریان تأثیر دارد. نتایج همچنین نشان داد که ارزش های درک شده بر رضایت مشتریان تأثیر دارد. نتایج نیز حاکی از آن بود که رضایت مشتریان بر وفاداری مشتریان و شکایت مشتریان تأثیر دارد. در نهایت نتایج نشان داد که شکایت مشتریان بر وفاداری مشتریان تأثیر دارد. نتایج نیز نشان داد که ارزش درک شده نقش میانجی را در رابطه بین کیفیت خدمات و تصویر ذهنی مشتری با رضایت مشتریان دارد.
۴.

رابطه قدرت مدیر عامل و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های بورسی

کلید واژه ها: قدرت مدیر عامل ریسک سقوط قیمت سهام بورس اواراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 400 تعداد دانلود : 11
شرکت های فعال در بازار صنایع بورس اوراق بهادار تهران امروزه از چالش های ریسک اجزای قیمت که ممکن است به وجود آید مستثنی نیست خصوصاً با توسعه کمی و کیفی شتابانی که در سالهای اخیر در ریسک اجزای قیمت و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران رخ داده است همچنین به خاطر گستردگی فعالیت ها، شرکت ها به جدیدترین روش های برآورد ریسک نیاز دارند تا ریسک احتمالی تا حد امکان کاهش یابد. بنابراین در این پژوهش درصدد هستیم که وضعیت فعلی ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادار تهران را در صنعت دارویی مورد بررسی قرار داده و بر مبنای آن به برآورد رابطه ریسک اجزای قیمت بر خطر سقوط قیمت سهام بپردازیم تا بدین طریق شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بتواند در این محیط پرتلاطم به حیات خود ادامه دهند و خود را پیشاپیش برای تغییرات آتی آماده سازند. در نهایت نتیجه گیری میشود که بین قدرت مدیر عامل و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های بورسی رابطه معنی دار وجود دارد. ما تأثیر منفی قابل توجهی از ریسک سقوط قیمت سهام بر قدرت مدیر عامل را مطرح و پیدا کردیم، که نشان می دهد قدرت مدیر عامل پس از سقوط قیمت سهام کوچکتر می شود. ما همچنین دریافتیم که نتایج ما برای شرکت هایی با مدیران عامل زن قوی تر است و عمدتاً توسط شرکت هایی با مدیران اجرایی کوتاه تر هدایت می شود.
۵.

بررسی استراتژی های مدیریت ریسک و تأثیر آن بر ارتقا اثر بخشی سازمانها

کلید واژه ها: ریسک ریسک سوداگرانه ریسک استراتژیک ریسک عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 317 تعداد دانلود : 244
از آنجا که دنیای کسب و کارو صنعت با تحولات و دگرگونیهای متعددی همچون جهانی شدن، برون سپاری و ایجاد ائتلافهای استراتژیک مواجه است، مدیریت ریسک در فعالیتهای سازمانها اعم از تجاری و غیر انتفاعی اهمیت روزافزونی یافته است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد. به طورکلی، ریسک با مفهوم احتمال متحمل زیان و یا عدم اطمینان شناخته می شود که انواع مختلف و طبقه بندیهای متنوع دارد. یکی از این طبقه بندیها ریسک سوداگرانه و ریسک خطرناک است. تمامی اشکال ریسک شامل عناصر مشترکی چون محتوا، فعالیت، شرایط و پیامدها هستند. طبقه بندی دیگر ریسک استراتژیک و ریسک عملیاتی است. مدیریت ریسک به مفهوم سنجش ریسک و سپس اتخاذ راهبردهایی برای مدیریت ریسک دلالت دارد. انواع ریسک ها برحسب احتمال وقوع و تأثیر آنها قابل تقسیم است که نتیجه آن پورتفوی ریسک و اعمال استراتژی های مناسب (انتقال، اجتناب، کاهش و پذیرش) است.
۶.

بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر تعهد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان اداری شهرداری تهران)

کلید واژه ها: ساختار سازمانی رسمیت تمرکز پیچیدگی تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 586 تعداد دانلود : 229
ابعاد ساختاری بیانگر ویژگی های درونی سازمان هستند و شدت یا ضعف هر کدام از این سه بعد در شکل گیری کلی ساختار سازمانی مؤثر است. ساختار سازمانی شاما سه بعد پیچیدگی، تمرکز و رسمیت است که هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر این ابعاد بر تعهد سازمانی است. مطالعه حاضر یک مطالعه همبستگی است که جامعه آماری آن کلیه کارکنان اداری شهرداری تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه بندی شده بود. ابزار گرداوری اطلاعات شامل پرسش نامه ساختار سازمانی و پرسش نامه تعهد سازمانی بود. آزمون نرمال بودن داده ها نشان داد که داده ها نرمال هستند به همین جهت از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین هر سه مولفه ساختار سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد.
۷.

شیوه های مدیریت منابع مالی و ارائه راهکارهایی برای افزایش درآمد شهرداری

کلید واژه ها: مدیریت مالی شهرداری ها منابع درآمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 228 تعداد دانلود : 692
امروزه اولین و مهم ترین محدودیت برای حل مسائل روزافزون شهری و ناکارآمدی خدمات رسانی، فقدان منابع مالی پایدار و مستمر، نظام ناکارآمد مدیریت و برنامه ریزی هزینه است که در نهایت به عدم موفقیت چشم اندازهای پیش بینی شده شهری و نارضایتی شهروندان منتهی می شود. بنابراین ضرورت مطالعات بیشتر در این زمینه از اهمیت بالایی جهت پایداری درآمد و ایجاد کیفیت مناسب زندگی برای شهروندان برخوردار است که در این مسیر، نگاه نو به منابع مالی در شهرداری ها، متضمن آینده روشن براى شهرها جهت توسعه و تحقق شهر ایدئال می باشد. در همین ارتباط مقاله حاضر در نظر دارد به مطالعه و شناخت منابع مالی و راهکارهای درآمدزایی برای شهرداری ها بپردازد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مدیریت مالی نیازمند به حرکت انداختن و منظم کردن ابزارهای پولی لازم برای مقاصد توسعه شهری است که محدود به بودجه شهرداری نمی گردد بلکه تمامی منابع مالی راکد و فعال موجود در شهر را در بر می گیرد. همچنین از آنجا که شهرداری ها برای اداره مطلوب امور شهر و ساختن شهری زیبا و سالم برای شهروندان، هزینه های گزافی را متحمل می شوند بنابراین همواره بایستی در جستجوی ایجاد منابع کافی درآمد و خلق راهکارهای افزایش منابع مالی، علاوه بر منابع درآمد موجود داخلی و خارجی باشند که برخی از آنان در این مقاله اشاره شده است.
۸.

بررسی تشکیلات مدیریت و حسابداری در شهرداری ها

کلید واژه ها: شهرداری بودجه و اعتبارات درآمد حسابداری خزانه تدارکات اموال حسابرسی داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 774 تعداد دانلود : 53
حسابداری شهرداری ها در مقام مقایسه با حسابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی می باشد و کلیه خصوصیات قائل شده در کتب و منابع مختلف حسابداری دولتی در مورد حسابداری شهرداری ها نیز صادق است ولی حسابداری شهرداری ها در مقایسه با حسابداری دولتی دارای ویژگی خاص می باشد. دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت می گردد ایجادکننده تعهدات و پرداخت کننده هزینه های انجام شده خواهند بود و هزینه های انجام شده را در دفاتر خود ثبت می نماید و درآمد دولت در دستگاه دیگری متمرکز می گردد. در صورتی که در شهرداری ها حسابداری درآمد و هزینه در یک واحد مالی مجتمع و در دفاتر منعکس خواهد شد و می توان حساب-های درآمد شهرداری را توأم یا غیرمتمرکز و به طور جداگانه عمل نمود. گزارشگری مالی تعهدی به تهیه صورت های مالی و گزارش های سالانه بر مبنای اطلاعات تعهدی اشاره دارد. صورت های مالی بر مبنای تعهدی، اطلاعات حسابداری جامع تری نسبت به اطلاعات حاصل از سیستم سنتی حسابداری نقدی ارائه می دهد. صورت های مالی بر مبنای تعهدی برای یک بخش، شامل صورت عملیات، صورت برنامه، صورت دارایی ها و بدهی ها، صورت جریان های نقدی، صورت مبادلات حساب های مستقل و یادداشت های همراه و مدارک مربوط به مدیر و حسابرس مستقل است.
۹.

ضوابط و مقررات شهرسازی و منابع مالی شهرداری ها

کلید واژه ها: ضوابط و مقررات شهرسازی ضوابط و مقررات مالی شهرداری ها توسعه پایدار شهری مدیریت شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 54 تعداد دانلود : 304
مجموعه تصمیمات مردم ساکن هر شهر، شکل آن شهر را می سازد. ولی شهر باید کنترل شود، چون زندگی شهر با هرج و مرج و بدون سازوکارهای انتظام بخش و قابل اجرا رو به نابودی خواهد رفت. بر همین اساس، همه ی جوامع برای کنترل تصمیمات مردم و عملکرد صحیح و آسان، نیاز به قوانین و مقررات دارند تا بتوانند با اطمینان زندگی کنند، به کار خود بپردارند و بدانند که از دیگران هم می توان انتظار پیروی از این مقررات را داشت. ضوابط و مقررات شهرسازی، آن بخش از تصمیمات مردم را که بازتاب فضایی و کالبدی دارد، کنترل و هدایت می کند و «توسعه ی پایدار» که مفهوم عدالت را در طول زمان و همچنین در عرض زمان در بردارد، می تواند به عنوان آرمان و مقصد نهایی این نوع از ضوابط و مقررات قرار گیرد. اگر ضوابط و مقررات شهرسازی، به نحو کارآمدی، به منظور تحقق اهداف و آرمان های توسعه ی پایدار، تدوین شود و به همان صورت نیز به اجرا درآید، «تضمین کننده» ی شکل گیری نوعی سکونتگاه (شهر)، با آرمان های توسعه ی پایدار خواهد بود. در این میان تنگناهای مالی نظام مدیریت شهری و اتکای آن به تأمین درآمد از طریق شیوه های ناپایدار، آفت این نقش خواهد شد و موجب ناپایداری توسعه ی شهر می شود.
۱۰.

بررسی منابع تأمین درآمدهای شهرداری ها در راستای ارائه راهکار برای افزایش درآمد پایدار

کلید واژه ها: درآمد پایدار درآمد ناپایدار شهرداری ها راهبردها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 612 تعداد دانلود : 236
شهرداری ها از جمله مؤسسات عمومی و غیردولتی می باشند که هزینه های جاری و عمرانی خود را از محل درآمدهای وصولی از شهروندان، مؤسسات، کارخانجات و... تأمین می نمایند. بنابراین بهتر است که شناخت مختصری از کدهای درآمدی شهرداری ها ارائه گردد تا تصمیمات لازمه در جهت بهبود درآمدها مخصوصاً درآمدهای پایدار صورت پذیرد. فقدان کارایی شهرداری ها در جذب منابع قابل وصول و سیاست های مقطعی و موردی باعث وابستگی شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار از جمله عوارض ساخت و ساز و فروش تراکم شده است و این عوامل مدیریت شهری را در رسیدن به توسعه پایدار شهری با چالش هایی مواجه کرده است. تکیه بیش از اندازه شهرداری ها به الگوی کنونی تأمین منابع درآمدی ناپایدار اقتصاد شهری را در بر داشته است. در رویکرد نوین اقتصاد شهری، مباحث نوینی پا به عرصه تئوری و اجرا گذاشته است که هدف عمده آن ها، شناسایی سازوکارهای ارتقاء و بهبود منابع پایدار برای تأمین هزینه ها در حوزه مدیریت شهری می باشد. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت منابع تأمین درآمدهای شهرداری ها در راستای ارائه راهکار برای افزایش درآمد پایدار با روش توصیفی- تحلیلی در این سازمان می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد از الزامات اولیه شهرداری ها برای ارائه خدمات مناسب از جمله ایجاد و حفظ و نگهداری معابر و راه ها، ایمنی عمومی، جمع آوری و دفع مناسب فاضلاب ها، تأمین و توزیع آب آشامیدنی سالم، جمع آوری زباله و ایجاد محیط شهری مطلوب، همچنین ارائه سیمای مناسب تری از فضاهای شهری، طراحی فضاهای گذران اوقات فراغت مردم، ارتقای سطح کالبدی و فیزیکی شهرها، به صورت مستقیم به درآمدهای پایدار می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹