رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری بهار 1400 شماره 53 (جلد دوم)

مقالات

۱.

فروشگاه پاپ آپ به منزله یک سبک عملیات بین المللی سازی خرده فروشی

کلید واژه ها: خود اشتغالی زنان کارآفرینی عوامل توسعه شغلی زنان ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 106 تعداد دانلود : 844
هدف از انجام این پژوهش، اول توصیف ویژگی های فروشگاه پاپ آپ در یک بستر بین المللی، دوم بررسی عوامل برانگیزاننده ی انتخاب آن و سوم تحلیل و بررسی نقش آن در روند بین المللی سازی خرده فروشی است. نتایج اصلی جنبه های دیگری از فروشگاه پاپ آپ بین المللی را پوشش می دهند که تفاوت های بین انتخاب FOM و سایر قالب های فروشگاهی را نمایان می سازند. مشخصه های اصلی شامل مکان استقرار، طراحی و جو، آمیخته بازارپردازی و رویدادهای فروشگاهی هستند که برای جلب توجه مصرف کننده خارجی بسیار خلاقانه هستند. انگیزه های انتخاب عبارت اند از: (1) آزمایش و تطبیق مفهوم با مصرف کنندگان خارجی ناآشنا با این مفهوم فروشگاهی، (2) افزایش و پایدارسازی نمایه بین المللی برند خرده فروشی و (3) توسعه شبکه های ارتباطی با ذینفعان در بازارهای خارجی. نقش پردازی در فرآیند بین المللی سازی خرده فروشی رویکرد پویایی است که با تغییر نقش از جایگزینی سبک در مرحله ورود به ترکیب سبک در مرحله بعدی توسعه اتخاذ می شود. نتایج حاصل از این تحقیق مشخصاً در ارتباط با نحوه تکوین مفهوم فروشگاه پاپ آپ بین المللی طی زمان خط مشی هایی را برای تحقیقات آتی پیشنهاد می دهند. این پژوهش برای مدیران خرده فروشی بین المللی که مایل به انتخاب فروشگاه پاپ آپ به عنوان یک سبک عملیات بین المللی سازی هستند رهنمودهایی را ارائه می دهد.
۲.

تأثیر فضای مجازی بر شهرستان تاکستان «فضای مجازی فرصت ساز یا فرصت سوز؟»

کلید واژه ها: رهبری استراتژیک تغییر سازمانی محیط خارجی عملکرد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 207 تعداد دانلود : 981
هدف این پژوهش بررسی تأثیر فضای مجازی در شهرستان تاکستان و معرفی فرصت هایی است که ممکن است فضای مجازی در اخیارمان قرار دهد و معرفی فرصت هایی است که توسط فضای مجازی از بین می رود. جامعه هدف این پژوهش مردم شهرستان تاکستان است. این پژوهش، به روش ژرفانگر از نوع کتابخانه ای تهیه شده است. این پژوهش با درنظر گرفتن موقعیت های گوناگون شهرستان تاکستان به ارائهراهکارهایی می پردازد که با آن می توان فضای مجازی را به خدمت گرفت و موارد آسیب زای آن را معرفی کرده و درصدد حذف آن برآمده است. در مجموع می توان نتیجه گرفت فضای مجازی جامعه ای تازه تاسیس است که برای خود فرصت ها و تهدیداتی دارد؛ در صورت شناخت آن و به خدمت گرفتن آن می توان ضمن حذف تهدیات آن را به فرصت مناسب جهت نیل به اهداف و مقاصد به خدمت گرفت. اگرچه فضای مجازی می تواند فرصت ساز برای جامعه به خصوص جوانان باشد، اما در مرحله عمل بسیاری از سیاست های ترسیم شده عملی نمی شوند؛ و می بایست علاوه بر ترمیم نقاط ضعف برنامه کلی به شیوه اجرای صحیح آن توجه خاص گردد.
۳.

تأثیر پیاده سازی سبک رهبری خیراندیش بر بهره وری سرمایه های انسانی در شعب تأمین اجتماعی استان اصفهان با نقش میانجی کارآفرینی ناب

کلید واژه ها: خلاقیت کارمندان رهبری تحول گرا شرایط نواوری اثر بخشی مستقل خلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 982 تعداد دانلود : 123
هدف اصلی پژوهش حاضر، شناخت تأثیر پیاده سازی سبک رهبری خیراندیش بر بهره وری سرمایه های انسانی در شعب تامین اجتماعی استان اصفهان با نقش میانجی کارافرینی ناب می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی (میدانی) است. در این تحقیق، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل در شعب تامین اجتماعی استان اصفهان می باشند که تعداد آن ها در زمان انجام تحقیق حاضر، هفتصد و پنجاه نفر بوده که بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد دویست و پنجاه وشش نفر به عنوان نمونه تحقیق به طور تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شد. قابل ذکر است که برای سنجش روایی پرسش نامه ها از "روایی محتوایی" استفاده و همچنین به منظور تأیید پایایی (اعتبار) از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. به منظور بررسی آزمون فرضیه ها، مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کار رفته است. یافته های پژوهش نشان می دهند کلیه مولفه های سبک رهبری خیراندیش بر بهره وری سرمایه های منابع انسانی تأثیر معنی داری دارند. ضمنا مشخص گردید که متغیر کارافرینی ناب بر تاثیرگذاری متغیر مستقل (سبک رهبری خیراندیش) بر متغیر وابسته (بهره وری سرمایه های انسانی) نقش میانجی دارد.
۴.

سهم مدیران زن در نوآوری سازمانی: یک رویکرد رفتاری

نویسنده:

کلید واژه ها: اشتراک دانش اجرای تغییر سازمان های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 179 تعداد دانلود : 645
هدف این مقاله تحلیل روابط بین مدیران زن (یک مشخصه جمعیت شناختی) و نوآوری سازمانی (یک پیش بینی کننده عملکرد شرکت) با در نظر گرفتن نقش میانجی فرهنگ تصمیم گیری هیئت مدیره است. برای بررسی دقیق فرایندها و رفتارهای هیئت مدیره، ما از داده های نظرسنجی برای آزمودن فرضیه های خود در نمونه ای از ۳۴۱ شرکت نروژی استفاده می کنیم. نتایج نشان می دهد که مدیران زن به طور مثبت و قابل توجهی در نوآوری سازمانی سهم دارند. علاوه بر این، رابطه مثبت بین مدیران زن و سطح نوآوری سازمانی توسط برخی ابعاد فرهنگی تصمیم گیری میانجی گری می شود: میزان تعارض شناختی و میزان آمادگی و مشارکت در طی جلسات هیئت مدیره. مفاهیم ضمنی برای نظریه و عمل و رهنمودهای پژوهشی آتی مورد بحث قرار می گیرند.
۵.

طراحی مدل جانشین پروری مدیران منابع انسانی در چارچوب نظام ارزشی اسلامی

کلید واژه ها: تغییر مدیریت تغییر مدل ها روش ها تکنیک ها سازمان ها توسعه (تحول)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 199 تعداد دانلود : 837
جانشین پروری یک راهبردی برای سازمان های آینده نگر در رویارویی با وقایعی نظیر بازنشستگی، استعفا، جابه جایی است تا از ورود افراد ناشایست به پست های کلیدی هنگام خروج مدیران اسبق از سازمان، جلوگیری شود. در دو دهه اخیر یکی از اساسی ترین چالش های پیش روی سازمان ها شناسایی، پرورش و بهره گیری از مدیران شایسته می باشد. هدف از مقاله حاضر طراحی مدل ساختاری تفسیری جانشین پروری مدیران منابع انسانی با توجه به رویکرد نظام ارزشی اسلامی است. بدین منظور ابتدا با مرور دقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد و مؤلفه های جانشین پروری شناسایی سپس با توجه به نظر 10 نفر از اساتید حوزه و دانشگاه مدل بومی جانشین پروری مدیران منابع انسانی طراحی گردید. آنگاه با استفاده از نظرات خبرگان و ماتریس های مقایسات زوجی و روش ISM به سطح بندی ابعاد مدل بومی جانشین پروری پرداخته شده است. در پایان نیز با روش تحلیل میک مک وضعیت هر متغیر پژوهش مشخص گردید. نتایج تحقیق حاضر می تواند دید جامعی را به مدیران منابع انسانی سازمانی در شناخت بیشتر مؤلفه های اسلامی و ایرانی در نظام جانشین پروری ارائه نماید.
۶.

کاربرد اینترنت اشیاء در حسابداری و حسابرسی

کلید واژه ها: تاریخ نگاری اسلامی تشابه تشابه القاب تشابه نام کتاب اشتباهات مورخان و مصنفان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 730 تعداد دانلود : 158
تحقیق حاضر به بررسی تاثیرپذیری حسابداری و حسابرسی از فناوری اینترنت اشیاء و کاربرد آن در این دو حیطه و همچنین دیجیتال سازی حسابداری و حسابرسی بر اساس صنعت نسل چهارم می پردازد. این پژوهش به توسعه و پیشرفت حسابداری و حسابرسی بر اساس اینترنت اشیاء تمرکز نموده است. اینترنت اشیاء توصیف کننده سیستمی است که در آن اشیاء در دنیای فیزیکی و با استفاده از حسگرهایی که در درون اشیاء قرار دارند یا به آن ها متصل هستند، از طریق فناوری های ارتباطی بی سیم و با سیم به اینترنت متصل شده و به تبادل اطلاعات می پردازد. در این پژوهش ابتدا اینترنت اشیاء و کاربرد های آن ذکر می شود سپس مزایا و مخاطرات استفاده از آن در حسابداری و حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اینترنت اشیاء بر امنیت داده های ورودی، دیجیتالی و خودکار شدن آن ها می افزاید و همچنین باعث بهبود و تسریع گزارش دهی در حسابداری و حسابرسی می شود و در عین حال می تواند خطراتی را نیز به دنبال داشته باشد که به برخی از آنان اشاره شده است.
۷.

تأثیر منابع نامشهود سازمانی بر عملکرد صادرات

نویسنده:

کلید واژه ها: مناسبات تعامل امام خامنه ای همگرایی و واگرایی تقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 117 تعداد دانلود : 301
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیونددادن منابع نامشهود سازمانی بر عملکرد صادرات در صادرکنندگان صنعت پوشاک استان خراسان رضوی است. روش: روش جمع آوری اطلاعات در مباحث نظری و پیشینه تحقیق، روش کتابخانه ای بوده و در قسمت اصلی تحقیق، روش میدانی- پیمایشی است. در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار Spss و lisrel، از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف و روش معادلات ساختاری استفاده خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد به طور کلی مقادیر شاخص های کلی برارزش مدل اندازه گیری این پژوهش کاملاً از وضعیت قابل قبولی برخوردار است و حاکی از رابطه معنی داری منابع نامشهود بر عملکرد صادرات در صادرکنندگان صنعت پوشاک استان خراسان رضوی بود.
۸.

اثر پیوند روانشناسی و اقتصاد متعارف بر تصمیم گیری های اقتصادی (و سقلمه) (با تأکید بر اقتصاد رفتاری)

کلید واژه ها: بین المللی سازی خرده فروشی سبک عملیات بین المللی سازی فروشگاه پاپ آپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 54 تعداد دانلود : 336
اقتصاددانان اولیه مانند آدام اسمیت و استاد وی در دانشگاه گلاسکو، اقتصاد را بر اخلاق متکی کرده بودند. به همین دلیل است که اقتصادی رفتاری می تواند اقتصاد را شفاف تر توضیح دهد. منکیو، در آخرین دیدگاهش، توسعه ی اقتصاد رفتاری را، خوشایند و سازگار می داند؛ همچنین ریچارد تیلر اثبات نموده که افراد مطابق با تئوری های اقتصادی رفتار نمی کنند. چراکه بسیاری از متغیرهای خارجی و داخلی همچون احساسات بر انتخاب و تصمیم افراد سایه گسترده اند. از طرفی روان شناسان نشان دادند که روش های جدید عقلانیت الگوهای طبقه بندی شده ای را به دنبال دارد که نظریه های سنتی اقتصاد از تبیین آن ناتوانند. اقتصاد مرسوم و نئوکلاسیک با وجود تبیین های قدرتمندی که درباره رویدادهای جامعه داشت به دلیل نگاه مکانیکی و ماشینی به انسان و در نظر گرفتن فرض انسان عقلایی نتوانست انبوهی از تصمیمات و رفتارهای رایج زندگی انسان های معمولی را توضیح دهد؛ اما ترکیب روانشناسی و اقتصاد و ... می تواند این ناهماهنگی ها را توضیح دهد. در این پژوهش نشان داده ایم اقتصاد رفتاری را نه به معنای جایگزینی برای علم اقتصاد متعارف بلکه اصلاح کننده ساختمان نظریات این علم درنظر گرفته می شود. همچنین نشان داده ایم با اقتصاد رفتاری و تبیین های روانشناسی می توان کارا تر رفتار نمود. از طرفی رفتار فرد دیگر می تواند مارا تحت تاثیر قرار دهد و ما هم در برابر رفتار خطرناک کمتر یا بیشتر آسیب پذیر کند. جالب تر اینکه اقتصاددانان تا مدت ها بر آن بودندکه تصمیم گیری ها و اعتقادات افراد از قوانین و اصول منطقی پیروی می کند اما اقتصاددانان رفتاری و روانشناسان ثابت کردند افراد در برخی موارد کاملاً غیر منطقی رفتار می کنند. همچنین در این پژوهش دریافته ایم که انسان در بیشتر اوقات بر اساس سیستم شناختی شهودی رفتار می کند که کاملا مخالف اقتصاد متعارف است.
۹.

بررسی تأثیر تنوع هیات مدیره، تعهدات بدهی و مجموعه فرصت های سرمایه گذاری بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: فضای مجازی شهرستان تاکستان فرصت ها تهدیدات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 852 تعداد دانلود : 522
مجموعه فرصت سرمایه گذاری نقش مهمی در نظریه مالی شرکت دارد چرا که دارایی های ترکیب شده در جایگاه خود بر ساختار مالی و سیاست سود سهام و کیفت سود دارد، کیفیت سود گزارش های مالی را غنی تر می کند زیرا پیش بینی جریان های نقدی آینده باعث میشود مدیران نوسانات جریان پول را جیران کنندو سود را هموارتر سازند و باعث کاهش تضاد بین سهام داران با عملکردشرکت به عنوان رابط هایی در نظر گرفته می شوند که انتقال مشروط دولت از حقوق کنترل به وام دهندگان را برای محدود کردن اقدامات مدیریتی غیر بهینه تسهیل می کند. روش پژوهش: تحقیق بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. این پژوهش ازنوع توصیفی همبستگی و روش شناسی پژوهش ازنوع پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه ها ازمدل رگرسیون چندمتغیره استفاده خواهد شد. برای گردآوری اطلاعات در مورد ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و فرمولهای استخراج متغیرهای تحقیق از روش کتابخانهای استفاده می شود. یافته ها: برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1394 تا 1398 استفاده شده است و نمونه نهایی متشکل از 115 شرکت بوده که پس از اعمال محدودیت های مورد نظر در این تحقیق انتخاب شده اند. آزمون ها با استفاده از نرم افزار Eviews8 و تکنیک آماری داده های پانلی (اثرات ثابت) صورت پذیرفته است. بحث و نتیجه گیری: با یافته های حاصل از فرضیه اول مشاهده شد که تعهدات بدهی بر کیفیت سود تأثیر معکوس و معناداری دارد. فرضیه دوم نیز نشان داد فرصت های سرمایه گذاری بر کیفیت سود اثر منفی و معناداری دارد. در نتیجه مشخص شد که تعهدات بدهی و فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های می تواند منجر به کیفیت سود می شود.
۱۰.

بررسی ارتباط بین پایداری سود و واکنش بازار سهام در شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: سبک رهبری خیراندیش بهره وری سرمایه های انسانی کارافرینی ناب شعب تأمین اجتماعی استان اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 47 تعداد دانلود : 984
یکی از اقلام کلیدی در تصمیم گیری مدیران سود شرکتها می باشد. پایداری سود و عناصر تشکیل دهنده سود که شامل جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی می باشد می تواند بر کیفیت سود تاثیر گذاشته و مدیران را جهت تصمیم گیری راهنمایی نماید. هدف از این پژوهش بررسی پایداری سود، پایداری جریان وجوه نقد و پایداری اقلام تعهدی و همچنین تاثیر آنها بر عملکرد فعالان بازار می باشد. از اینرو داده های 100 شرکت تولیدی در سالهای 1388 تا 1396 با استفاده از آزمون معنی داری F در رگرسیون چند گانه مورد بررسی قرار گرفت. پس از معرفی عناصر کیفیت سود، پایداری سود و اجزای نقدی و تعهدی آن، سپس ارتباط آنها با واکنش بازار سهام بررسی شد؛ که نتایج تحقیق بیانگر این مطلب است که سود واجزای آن دارای پایداری بالایی میباشند، اما رابطه معنی داری بین آنها و واکنش بازار سهام (بازده غیرعادی سهام) وجود ندارد.
۱۱.

برنامه ریزی چالش های ایمنی پارکینگ های طبقاتی

کلید واژه ها: مدیران زن فرآیندهای هیئت مدیره نوآوری سازمانی فرهنگ تصمیم گیری تعارض شناختی آماده سازی و مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 925 تعداد دانلود : 208
این مقاله به بررسی و مطالعه تحقیقات انجام شده در خصوص موضوعات مرتبط با پارکینگ های طبقاتی در کشور می پردازد. ساماندهی فضاهای پارکینگهای عمومی علی الخصوص پارکینگهای طبقاتی به عنوان یکی از مهمترین اجزای راهها و معابر شهری سهم بسزایی در مطلوبیت و آرام سازی محیط شهری دارد. هدف نهایی این تحقیق، نشان دادن ابعادی از پارکینگ طبقاتی است که در مطالعات انجام شده در کشور، مهجور مانده است. با شناسایی این زمینه های مطالعاتی و همچنین تحقیقات دیگری که به صورت همزمان انجام شده اند، نهایتا قادر خواهیم بود در آینده، نسبت به شناسایی مشکلات و مسائل مطرح شده، دسته بندی مشکلات، سناریوهای مقابله با دسته های مشکلات، تعیین نقاط تغییر با اهمیت، برآورد حجم و نوع پارکینگ موردنیاز و برآورد کلی هزینه احداث پارکینگ به تناسب نوع آنها اقدام نماییم. بدین منظور در مرحله گردآوری نتایج بدست آمده، اقدام به ارائه تمامی مطالب یافت شده طی این فعالیت گردیده است. در نهایت و در مرحله جمع بندی، اقدام به ارائه نتایج بدست آمده می گردد.
۱۲.

مدیریت بحران حوادث گاز کلر

کلید واژه ها: جانشین پروری مدیران قرآن کریم نهج البلاغه تکنیک ساختاری تفسیری (ISM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 501 تعداد دانلود : 306
گاز کلر یکی از مواد خطرناک است که در صنایع شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد. علیرغم تلاش های انجام شده جهت کنترل رهایش گاز کلر، رهایش ناگهانی آن در تاسیسات مربوطه رخ می دهد. عدم انجام اقدامات مناسب پس از انتشار این گاز می تواند منجر به صدمه جدی بر روی سلامت کارکنان و جمعیت ساکن اطراف ناحیه صنعتی شود. مطالعه حاضر سناریوهای انتشار گاز کلر را بررسی نموده، سطوح اضطرار را مشخص کرده و الگویی بهینه از واکنش موثرتر و سریع تر با حداقل اقدامات لازم جهت کنترل شرایط اضطراری فراهم می کند. اجرای یک مانور روش شایعی برای ارزیابی و پایش برنامه مقابله و عملیات در بلایا در یک جامعه می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که آنالیز خطرات فرآیندی به صورت سیستماتیک با استفاده از روش های شناسایی خطرات و آنالیز پیامد می تواند در شناسایی حوادث احتمالی بزرگ نقش موثری داشته باشد. همچنین با دسته بندی سناریوهای رهایش در یکی از سطوح اضطرار می توان الگویی بهینه جهت مدیریت شرایط اضطراری انتخاب نمود .
۱۳.

مدیریت ایمنی جایگاه سوخت CNG

کلید واژه ها: اینترنت اشیاء صنعت نسل چهارم حسابرسی نسل چهارم دیجیتال سازی حسابداری و حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 505 تعداد دانلود : 727
در این مقاله به بیان مکانیزمی برای افزایش امنیت خودروهای گازسوز و جایگاه های سوخت گاز فشرده طبیعی در هنگام سوخت گیری پرداخته شده است. با توجه به خطراتی که امروزه برای خودروهای گازسوز در هنگام سوخت گیری در جایگاه های CNG وجود دارد سعی شده تا سیستمی برای کاهش خسارات جانی و مالی ارائه داده شود. این سیستم با بررسی نکات و قواعد ایمنی سوخت گیری این نوع خودروها که عدم رعایت آنها موجب وقوع حوادث ویا خسارات جبران ناپذیری خواهد بود، نظیر خالی بودن خودرو از سرنشین، بازبودن درب صندوق عقب، خاموش بودن موتور خودرو و مهمتر از همه معتبر بودن تاریخ معاینه فنی و برچسب سوخت گیری خودرو گازسوز، صلاحیت خودرو را جهت سوختگیری در جایگاه CNG بررسی می کند و درصورت رعایت تمامی مواردی که در بالا ذکر گردید اجازه سوخت گیری را به خودرو گازسوز خواهد داد. در صورتی که هر یک از موارد بالا رعایت نشده باشد از سوختگیری جلوگیری می شود. اولویت اصلی این سیستم به حداقل رسانیدن خسارت جانی می باشد. همچنین به بیان قابلیت های ثانویه این سیستم، در صورت پیاده سازی و بهره برداری از آن اشاره می شود. قابلیت هایی نظیر رهگیری خودرو در صورت سرقت، کمک به کاهش آلودگی هوا.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹