رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم پاییز 1400 شماره 82 (جلد نهم)

مقالات

۱.

رویکردهای نوین در مدیریت آموزشی با چالش های آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن

کلید واژه ها: جهانی شدن رویکردهای نوین آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 627 تعداد دانلود : 189
مدیریت در زندگی بشر یک پدیده نو ظهور نیست بلکه عمر آن به درازای عمر تاریخ بشری است. انسان در یک پیوستار تاریخی از زندگی انفرادی به زندگی قومی و از زندگی کشاورزی به حیات مدرن صنعتی و در نهایت به زندگی پیچیده امروزی به نظریه ها و رویکردهای جدید در مدیریت پا نهاده است. پلیته معتقد است که در سال های اخیر کمتر وظایفی به اندازه وظایف مدیر مدرسه مورد سؤال واقع شده است. در حقیقت به موزات اصلاحات و تقویض اختیارات بیشتر به مدیران مدارس، وظایف و مسئولیت های آنان سنگین تر و چالش ها بیشتر شده، در حالی که منابع محدودتر از گذشته است. مدیریت مدرسه در حال حاضر، گسترش بیشتر مهارت ها، دانش و معلومات وسیع و هویت حرفه ای مدیر را می طلبد. مدیران مدارس باید بتوانند جامعه محلی را به همکاری و همیاری بطلبند، مدرسه را به صورت مشارکتی رهبری کنند، میانجیگری تنش ها بشوند، برانگیزاننده و مشوق رشد حرفه ای معلم ها و از همه مهم تر عامل تغییر در مدرسه باشند. تغییر موقعیت و انتظارات از مدیر مدرسه کار برنامه ریزان آموزش مدیران را تحت الشعاع قرار داده و آنان را به تجدید نظر در برنامه های آموزشی و آماده سازی مدیران وا می دارد. به همین سبب است که در بسیاری از کشورها شاهد تهیه برنامه های جدید و تجدید نظر در برنامه های سنتی آموزش مدیران هستیم و گروه ها و کمیسیون های بی شماری به بررسی و ارائه پیشنهادها برای تهیه راهکارهای متناسب با نیازهای نظام آموزشی پویا و اثربخش می پردازند. پدیده جهانی شدن از بحث برانگیزترین مسایل روز جهان به شمار می رود. پدیده ای که در تصمیم گیری ها و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسان ها نقش تعیین کننده ای داشته و مرزهای جغرافیایی را به حداقل ممکن کاهش می دهد، منافع مردم و کشورها را بیش از پیش به هم تنیده کرده و علاوه بر کالا وخدمات، افکار و دانش بشری را نیز آسانتر و بی حد و مرزتر از گذشته مبادله می کند.
۲.

بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری شرکت با درنظر داشتن نقش عدم تقارن اطلاعاتی

کلید واژه ها: اهرم مالی سرمایه گذاری شرکت عدم تقارن اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 957 تعداد دانلود : 107
در تمام کشورهای جهان سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهمترین اجزای تقاضای کل و نیروی محرکه رشد اقتصادی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و از دیر باز نظریه پردازان در صدد تبیین رفتار سرمایه گذاری و شناخت عوامل تاثیر گذار و تقویت کننده بر آن بوده اند. این پژوهش به بررسی تاثیر نسبت اهرم مالی بر سرمایه گذاری شرکت با در نظر داشتن نقش عدم تقارن اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388-1397 است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه و از نرم افزار Eviews نسخه 10 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر اهرم مالی بر میزان سرمایه گذاری شرکت ها را تقویت می نماید.
۳.

مدیریت جهادی اسلامی و بهره وری عملکرد فرصت ها و چالش ها

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی جهادی روحیه جهادی مدیریت جهادی سازمان و نهاد بهره وری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 885 تعداد دانلود : 379
مدیریت یکی ازعرصه های مهم و قابل توجه در سبک زندگی اسلامی است. مدیریت جهادی برخاسته از فرهنگ جهادی و حاکی از مدیریت برمبنای ارزش های اسلامی است. فرهنگ جهادی مجموعه ای از سرمایه های فکری و ارزشی است که بر رفتار اجتماعی انسان اثر می گذارد. مدیریت جهادی که همان مدیریت اسلامی و برگرفته ازمبانی اسلام ومکتب ائمه اطهار (ع) است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به طور عملی وارد عرصه علم و مدیریت در ایران گردید. الگوی مدیریت جهادی، مدیریتی در تعامل و هماهنگی کامل با الگوها و اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی نظیر سند چشم انداز توسعه و الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت مطرح شده و در همین راستا قابل بررسی و تبیین است. تبیین مفهوم، شاخصه ها و مولفه های مدیریت جهادی منوط به تحقیق و تدبر در قرآن کریم و منابع اسلامی است. فرهنگ سازمانی جهادی به مثابه شخصیت یک سازمان تاثیر بسزایی در موفقیت یا شکست آن دارد. در مدیریت اسلامی (جهادی) انسان گرایی به معنای واقعی کلمه مطرح است، یعنی توجه به انسان و ارزش های او و احترام و محبت به او، نه برای بهره وری بیشتر، بلکه برای این که او انسان است و در شریعت، انسان دارای حقوق مربوط به خویش است. درفرهنگ اسلامی نیز مدیریت عبارتست از ایجاد هماهنگی دراجزای یک نظام و فراهم کردن زمینه رشد و تعالی انسان ها از طریق ارائه خدمت شایسته به آن ها. هدف این پژوهش، ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیرت جهادی با هدف شناسایی چالش ها می باشد. در ادامه ضمن تبیین مدیریت جهادی ویژگی ها و مولفه های مدیریت جهادی و فرهنگ سازمانی جهادی نیز معرفی شده است. در پژوهش این نوشتار از روش های کتابخانه ای استفاده شده است.
۴.

تأثیرات چند سطحی جهت گیری کارآفرینی شرکتها بر نوآوری بنیادی و عملکرد مالی (مورد مطالعه: موسسه حسابرسی بهراد مشار)

کلید واژه ها: جهت گیری کارآفرینی شرکتها نوآوری بنیادی عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 790 تعداد دانلود : 506
در سال های اخیر استراتژی های جهت گیری کارآفرینی بر پایه ی مدل ها، روش ها و استاندارد های ویژه ای تدوین شده و پژوهشگران و متخصصان سعی در ساختارمند کردن این فرآیند نموده اند. از این رو بهره گیری از روش ها و متد های استاندارد در توسعه این استراتژی ها و برقراری مکانیزم هایی در جهت افزایش تعاملات آنها به منظور نوآوری بنیادی و اجرای سیاست های مطلوب کمک زیادی به بالا رفتن نرخ موفقیت خدمات و در نتیجه رشد عملکرد مالی می نماید. پژوهش حاضر به تأثیرات چند سطحی جهت گیری کارآفرینی شرکتها بر نوآوری بنیادی و عملکرد مالی در موسسه حسابرسی بهراد مشار پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی میباشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان موسسه حسابرسی بهراد مشار می باشند. حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 82 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.879 و روایی نیز با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. بعلاوه، اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار SMARTPLS و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که جهت گیری کارآفرینی بر عملکرد مالی و نوآوری بنیادی تاثیر معناداری داشته است. بعلاوه نتایج نشان داد نوآوری بنیادی بر عملکرد مالی تاثیر مثبتی دارد. همچنین نتایج نشان میدهد جهت گیری کارآفرینی از طریق نوآوری بنیادی بر عملکرد مالی تاثیر معناداری داشته است.
۵.

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی اعتماد کبفبت خدمات وفاداری مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 113 تعداد دانلود : 193
مسئولیت اجتماعی شرکت، مفهومی که چندی است در دنیای امروز و به ویژه سازمان های بزرگ جایگاهی برای خود پیدا کرده است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان ها و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می کند و این مسئولیت از اهداف اقتصادی و مالی فراتر می رود. در نتیجه تحقیق حاضر به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری (مشتریان بانک رفاه کارگران شهر ساوه) پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش پژوهش، توصیفی- همبستگی است. جامه آماری، مشتریان مستقر در شهر تهران در سال 1400 بود. حجم نمونه برابر با 384 نفر، به روش نمونه گیری در دسترس و آسان، انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات متغیرهای تحقیق، پرسشنامه استاندارد بوده که به منظور سنجش روایی آن از تحلیل عاملی تائیدی و برای بررسی میزان پایایی از دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده گردید. داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS و PLS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق بیانگر اثر مثبت مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان بانک رفاه کارگران داشته است. نتایج همچنین نشان می دهد که اعتماد و کیفیت خدمات الکترونیکی متغیری میانجی است که در رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و وفاداری مشتری نقش دارد.
۶.

تبیین مدل عوامل موثر بر توسعه محصولات جدید در سازمان با تأکید بر عوامل خارج سازمانی

نویسنده:

کلید واژه ها: عوامل موثر توسعه محصول جدید عوامل خارج سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 441 تعداد دانلود : 147
هدف از این پژوهش، تبیین مدل عوامل موثر بر توسعه محصولات جدید در سازمان با تأکید بر عوامل خارج سازمانی بود. بنابراین از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی است، چرا که علاوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی، جنبه کاربردی نیز برای شرکت ها خواهد داشت. با توجه به هدف و ماهیت، این پژوهش از نظر روش، یک پژوهش کیفی می باشد. نتایج نشان داد که مولفه های اصل مدل عوامل موثر بر توسعه محصولات جدید در سازمان با تأکید بر عوامل خارج سازمانی شامل شاخص های طراحی، توسعه محصول و جذابیت، استراتژی برد-برد، تصمیم گیری ها، انسجام درونی، کیفیت و مسئولیت پذیری، پذیرش مشتری و ارزش های بازار مدیریت ارتباط با مشتری و پاسخگویی شرکت، ایجاد و توسعه رفتار منجربه خرید و بهبود مستمر، ایجاد ارزش برای ذینفعان، شایستگی، اثربخشی، مفیدبودن و عملکرد فرهنگی بوده است.
۷.

بررسی شیوه مدیریت پسماندهای بهداشتی و درمانی

کلید واژه ها: پسماند بهداشتی و درمان شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 183 تعداد دانلود : 679
پسماندها از ابتدای خلقت بشری همواره همراه انسان بوده و هستند و با پیشرفت علوم و فنون و گسترش فناوری هم از نظر نرم افزاری و هم از نظر سخت افزاری اشیاء و وسایلی چه در حین تولید و چه پس از مصرف به نظر اضافه و زاید تلقی می شود که همواره ذهن انسانها را به خود مشغول کرده است. ابتدا مواد زاید و ضایعات به دلیل توان بالای پالایندگی طبیعت و مکانیسم های طبیعی و ساده بودن پسماندها بدلیل سادگی مواد و کالاهای مورد استفاده بسادگی و پس از گذشت مدت زمان مشخص و قابل قبول و در شرایط محیطی طبیعی مضمحل شده و خطری را برای به صورت کل و جزء در برنمی داشت. به تدریج و با همه گیری و گسترش شهرنشینی به ویژه در قرون اخیر و تنوع محصولات مورد استفاده و پیچیدگی محصولات به ویژه پس از اکتشاف و استخراج نفت و فرآورده های آن و پتروشیمی مواد پلاستیکی به ویژه از تنوع بالایی برخوردار شده اند و غالباً برای بسته بندی با استفاده در ساختار محصولات مختلف بکار برده می شوند. در راستای تقسیم کار و بوجود آمدن نهاد بلدیه و سپس شهرداری در ایران وظیفه تمیز نمودن معابر و جمع آوری ضایعات و پسماندهای شهروندان بر عهده این نهاد قرار داده شده است. شهرداری از ابتدای تشکیل و قبل از آن بلدیه، وظیفه جمع آوری زباله ها را از سطح شهر داشته و تا به امروزه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است که بعضی از آنها پیوسته با مدیریت شهری همراه بوده است و به نظر می رسد که حل آن نیازمند برنامه ریزی اساسی و پیگیری مستمر و فرهنگ سازی و آموزش مستمر و مدیریت واحد می باشد. مدیریت پسماند دارای پیچیدگی های مشخص نامعینی می باشد. یکی از پسماندهایی که در حوزه شهری تولید آن ناگیزیر به نظر می رسد. پسماندهای غیرعادی به ویژه پسماندهای پزشکی می باشد که با وجود استقرار مراکز بهداشتی و درمانی متعدد با مدیریت های مختلف و متعدد راهبردی دفع ایمن و بهداشتی این نوع زایدات با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.
۸.

بررسی شاخص های مؤثر بر سیستم مدیریت پسماند با رویکردی بر شیوه های جمع آوری و دفع زباله های شهری

کلید واژه ها: مدیریت پسماند زباله های شهری جمع آوری و دفع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 262 تعداد دانلود : 81
امروزه یکی از معضلات مهم شهر نشینی روند رو به رشد تولید زباله است و کاهش تولید پسماند وشیوه دفع مناسب امری ضروری است. امر جمع آوری، دفع، بازیافت و اصولا مدیریت مواد زاید جامد در ایران با توجه به نوع و کیفیت زباله های ایران تفاوت فاحشی با سایر کشورهای جهان دارد، لذا بکارگیری هر گونه تکنولوژی بدون شناخت مواد و سازگاری عوامل محلی کار ارزنده ای نیست. مدیریت مناسب مواد زائد جامد شهری به عنوان یکی از مهمترین مسائل زیستمحیطی در سراسر جهان مطرح میباشد. مشکلات زیست محیطی و بهداشتی به وجود آمده بر اثر عدم مدیریت صحیح پسماند شامل افزایش بیماری، ازدیاد حیوانات ولگرد، آلودگی هوا، آب، زمین و غیره است. لذا با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعی شده است تا مدیریت پسماند با تاکید بر شیوه های جمع آوری و استانداردهای دفع زباله های شهری بیان گردد.
۹.

بررسی تأثیر اینرسی سازمانی بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری شوشتر)

کلید واژه ها: اینرسی سازمانی چابکی سازمانی شهرداری شوشتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 718 تعداد دانلود : 490
در این پژوهش به بررسی اینرسی سازمانی بر چابکی سازمانی در شهرداری شوشتر پرداخته شده است. به همین منظور طبق مطالعات صورت گرفته مدل اولیه پژوهش طراحی و فرضیه های پژوهش تبیین گردید. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی و پیمایشی است. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز، از پرسشنامه ای با 35 گویه استفاده شد. روایی پرسشنامه بر اساس نظر اساتید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری پرسشنامه شامل کلیه کارکنان شهرداری شوشتر بودند. نمونه مورد بررسی نیز با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 220 نفر محاسبه شد. بر اساس نتایج به دست آمده اینرسی سازمانی موجب کاهش چابکی سازمانی به میزان 0.60 می شود. همچنین از بین ابعاد مورد بررسی اینرسی سازمانی، اینرسی اقدام و اینرسی روانشناختی دارای بیشترین اثر کاهنده بر چابکی سازمانی بودند.
۱۰.

بررسی میزان تأثیر بکارگیری رسانه های اجتماعی بر عملکرد شرکت در صنعت ساختمان

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی عملکرد شرکت سهم بازار سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 46 تعداد دانلود : 399
این پژوهش با هدف مدل سازی تاثیر بکارگیری شبکه های اجتماعی بر عملکرد شرکت در صنعت ساختمان صورت گرفته است. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات، توصیفی است. همچنین براساس اطلاعات گردآوری شده از شرکت های فعال در صنعت ساختمان مستقر در ایران میزان تأثیر شبکه های اجتماعی بر عملکرد کسب و کار را می سنجد. از این رو، نظرات 67 نفر از افراد فعال در صنعت ساختمان که به صورت تصادفی انتخاب شده اند، در قالب پرسش نامه گردآوری شد. با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری نیز، ارتباط میان شبکه های اجتماعی با عملکرد کسب وکار استخراج شد. به طورخلاصه بر اساس نتایج به دست آمده، رابطه معناداری میان استفاده از شبکه های اجتماعی با عملکرد کسب وکار وجود دارد و آگاه سازی به عنوان مهم ترین عامل استفاده از شبکه های اجتماعی شناسایی شد، و پس از آن به ترتیب مدیریت ارتباط با مشتری، اشتراک گذاری تجارب و تامین مصرف کنندگان در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفتند و اما عامل تحقیقات بازار در تحلیل معادلات ساختاری این پژوهش حذف گردید. در میان سنجه های عملکرد شرکت، مهمترین سنجه برای بررسی عملکرد شرکت، سود شرکت بوده است.
۱۱.

معاملات با اشخاص وابسته، میزان تنوع و شکست حسابرسی ناشی از تقلب شرکت: تجزیه و تحلیل سطح فرد حسابرسی

نویسنده:

کلید واژه ها: شکست حسابرسی تقلب شرکت ها پیچیدگی اطلاعات معاملات با اشخاص وابسته تنوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 798 تعداد دانلود : 450
هدف از این پژوهش رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته، میزان تنوع و شکست حسابرسی ناشی از تقلب شرکت را مورد بررسی قرار می دهد. شرکت های نمونه به صورت دستی از لیست شرکای حسابرسی که به دلیل تقلب شرکت ها تحریم شده اند، طبق قانون اوراق بهادار و قانون حسابداران رسمی در ایران بین سالهای 1395 تا 1399، جمع آوری شده اند. نتایج تجربی نشان می دهد که افزایش پیچیدگی اطلاعات شرکت ها با افزایش ارزش پول کلی معاملات با اشخاص وابسته، بویژه معاملات مبتنی بر درآمد با اشخاص وابسته، احتمال افزایش شکست حسابرسی را افزایش می دهد. افزون بر این، تنوع محصول پیچیده تر باعث افزایش احتمال شکست حسابرسان می شود. این نتایج از فرضیه عدم تقارن اطلاعات پشتیبانی می کند یعنی افزایش پیچیدگی اطلاعات شرکت ها، شفافیت اطلاعات را کاهش می دهد و بنابراین عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و حسابرسان را افزایش می دهد و موجب افزایش ریسک حسابرسی می شود. این پژوهش نشان می دهد که حسابرسان زمانی که شرکت دارای معاملات با اشخاص وابسته پیچیده و تنوع محصول است، باید به ارائه کار حرفه ای حسابرسی توجه کنند.
۱۲.

بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی بر رابطه بین ارتباطات سیاسی شرکت و افشای مسئولیت پذیری اجتماعی در قبال ذی نفعان

نویسنده:

کلید واژه ها: ارتباطات سیاسی مسئولیت پذیری اجتماعی هزینه نمایندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 330 تعداد دانلود : 154
هدف این پژوهش بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر رابطه ی بین ارتباطات سیاسی شرکت و افشای مسئولیت پذیری اجتماعی در قبال ذی نفعان (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) می باشد. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی و از نوع پژوهش های شبه تجربی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش سه فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های 1392 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج پژوهش، شرکت هایی که ارتباطات سیاسی بالاتری دارند، شدت افشای مسئولیت پذیری اجتماعی آن ها بیشتر از شرکت هایی است که ارتباطات سیاسی پایین تری دارند. بنابراین بین ارتباطات سیاسی و افشای مسئولیت پذیری اجتماعی در ذی نفعانی همچون شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، هزینه نمایندگی به عنوان تعدیل گر بر شدت رابطه بین ارتباطات سیاسی و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها تأثیر می گذارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹