مطالب مرتبط با کلید واژه " سیستم اطلاعات "


۱.

نقش سیستم اطلاعات منابع انسانی در بهبود تصمیمات مدیران

کلید واژه ها: تصمیم گیریاطلاعاتسیستم اطلاعاتبرنامه ریزی نیروی انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۴ تعداد دانلود : ۵۶۵
دهه آغازین قرن 21 و هزاره سوم به عصر ارتباطات و اطلاعات تعلق دارد و سیمای کنونی جهان حاکی از انفجار اطلاعات حاصل از پیشرفتهای فناوری اطلاعات است. جریان عظیم اطلاعات فرایند تصمیم گیری را نیازمند آشنایی کامل مدیران با سیستم های اطلاعاتی و استفاده بهینه از آنها ساخته است...
۲.

طراحی مفهومی سیستم اطلاعات گردشگری ورزشی

تعداد بازدید : ۱۲۱۱ تعداد دانلود : ۴۷۷
امروزه صنعت مسافرت و جهانگردی بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب میآید و سیستم های اطلاعات گردشگری از شاخص های مهم در حوزه توسعه گردشگری است. تحقیق حاضر توصیفی - تحلیلی است و جامعه آماری آن را 86 نفر از مدیران و کارشناسان اداره میراث فرهنگی گردشگری و اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی را تشکیل میدادند که نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. اطلاعات با استفاده از مدارک و اسناد موجود و طرح مفهومی پیشنهادی به همراه پرسشنامه و نیز پرسشنامه دیگری شامل 32 سؤال در خصوص جریان اطلاعات در سیستم موجود جمع آوری شد. پرسشنامه سه شاخص سرعت، دقت و مرتبط بودن اطلاعات را در وضعیت موجود و مطلوب مقایسه میکرد. بعد از سه مرحله بررسی و شناخت سیستم موجود، تجزیه و تحلیل سیستم موجود گردشگری و شناسایی شکاف های اطلاعاتی ماتریس معماری اطلاعات ایجاد و در نهایت از آزمون t زوجی برای تعیین تفاوت وضع موجود و مطلوب استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد بین سیستم اطلاعات موجود گردشگری با طرح مفهومی مطلوب از نظر سرعت، مرتبط بودن ودقت و صحت اطلاعات تفاوت معنیداری وجود دارد. همچنین در شاخص مرتبط بودن اطلاعات بین اداره کل تربیت بدنی و میراث فرهنگی و گردشگری تفاوت معنی داری وجود دارد. با توجه به نتایج، به نظر میرسد کارشناسان اداره کل تربیت بدنی و گردشگری در خصوص افزایش سرعت، مرتبط بودن و حذف اطلاعات زائد نظر مساعدی دارند. این عقیده میتواند اهداف اطلاعاتی سازمان را به منظور استفاده از سیستم های اطلاعاتی به روز هموار سازد و از این طریق موجب رضایت مشتریان شود که با نتایج اصفهانی و همکاران و پور مهدی و همکاران همخوانی دارد؛ بنابراین لزوم بهکارگیری طرح مفهومی گردشگری در سازمان های گردشگری، به ویژه سازمان های ورزشی توصیه میشود.
۳.

نرم افزارهای مورد استفاده در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان از دیدگاه کاربران

کلید واژه ها: سیستم اطلاعاتنرم افزارکاربربخش مدارک پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۰ تعداد دانلود : ۵۰۸
مقدمه: با توجه به نقش کامپیوتر در مدیریت اطلاعات به تدریج انگیزه ی سرمایه گذاری برای نرم افزارهای کاربردی در بخش مدارک پزشکی گسترش یافته است؛ اما آن چه در پذیرش و پیاده سازی موفقیت آمیز نرم افزارها حایز اهمیت است جلب نظر و حمایت کاربران می باشد. هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین نظرات کاربران درباره ی نرم افزارهای مورد استفاده در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان بود. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی بود. نمونه ی پژوهش با جامعه ی پژوهش برابر بوده است و شامل کاربران نرم افزارهای بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان مشتمل بر 92 نفر بود. داده ها با استفاده از پرسش نامه ای خود ساخته مشتمل بر 4 بخش مبنی بر ویژگی های نرم افزارهای واحدهای بخش مدارک پزشکی گردآوری شد. روایی پرسش نامه توسط اساتید متخصص و پایایی آن از طریق آزمون مجدد با Cronbach’s alpha 98 درصد تأیید گردید و در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 16 در سطح آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بیشترین رضایت کاربران با میانگین 5/76 درصد از نرم افزارهای واحدهای کدگذاری و کمترین رضایت با میانگین 3/45 درصد از نرم افزارهای واحدهای بایگانی می باشد. بیشترین رضایت کاربران در واحدهای پذیرش مربوط به سهولت استفاده از نرم افزار با میانگین 100 درصد، در واحدهای کدگذاری مربوط به حذف انواع ایندکس به شیوه ی دستی با میانگین 98 درصد، در واحدهای آمار بیشترین رضایت کاربران مربوط به حفظ محرمانگی اطلاعات با میانگین 100 درصد و در واحدهای بایگانی مربوط به سهولت استفاده از نرم افزار با میانگین 5/89 درصد می باشد. نتیجه گیری: میانگین رضایت کاربران از مجموع نرم افزارهای بخش مدارک پزشکی 8/61 درصد می باشد که به طور عمده هم در راستای نقش تخصصی آن ها نیست و این امر بیانگر کاستی هایی در طراحی نرم افزارهای مورد بررسی است. پیامد این کاستی ها خدشه دار شدن رسالت سیستم های کامپیوتری را در گردآوری، پردازش و توزیع داده ها به دنبال دارد و بهترین راهکار برای حل این معضل نیازسنجی از کاربران و متخصصان مدیریت اطلاعات بهداشتی قبل از طراحی و اجرای نرم افزارها در بخش مدارک پزشکی می باشد.
۴.

مکان یابی با سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل حداکثر پوشش وزن دار

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۸
در عصر حاضر، بنگاه های اقتصادی، به ویژه بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری، برای رقابت در دنیای کسب و کار به دنبال حداکثر پوشش مشتریان، کاهش هزینه و افزایش سود و کارایی هستند. برای این منظور با استفاده از روش های علمی به دنبال تعیین و انتخاب بهترین مکان برای شروع فعالیت اقتصادی می باشند. مطالعه حاضر با هدف مکان یابی شعب «بانک مهر اقتصاد» در منطقه یک شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل حداکثر پوشش وزن دار انجام گرفته است. ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در مکان یابی شعب بانک شناسایی شدند؛ سپس با تهیه دو پرسشنامه و توزیع آن ها در میان مدیران بانک، وزن معیارها و زیرمعیارها بر اساس روش بهترین بدترین به دست آمد. از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تعیین نقاط بالقوه که ورودی مدل حداکثر پوشش وزن دار هستند، استفاده شد؛ درنهایت مکان های مناسب با حل مدل حداکثر پوشش وزن دار در نرم افزار متلب مشخص شدند.