رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری پاییز 1397 شماره 6

مقالات

۱.

مطالعه تطبیقی نهادهای واسطه نوآوری باز

کلید واژه ها: نوآوری نوآوری باز واسطه ها واسطه های نوآوری باز پلتفرم های نوآوری باز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۹ تعداد دانلود : ۶۲۲
واسطه های نوآوری باز به عنوان راهی برای شناسایی و بهره برداری از فناوری ها و نوآوری ها در نظر گرفته می شود که سازمان ها باهدف حل مسئله ها و نیازهای خود از مسیر خارج سازمان از آن ها بهره برداری می کنند. نیاز به وجود واسطه ها درگذشته بدلیل توجه سازمان ها تنها به توانمندی های درونی خود جهت حل مسئله های پیش آمده یا ارائه محصولات و برنامه های جدید چندان احساس نمی شد اما با ورود رویکرد نوآوری باز و استفاده سازمان ها از آن در جهت ارائه محصولات و خدماتی باکیفیت و رقابت با سایر سازمان ها، اهمیت به کارگیری و ایفای نقش واسطه ها بیش از پیش نمایان شد. در این مقاله قصد داریم چندین نهاد مختلف فعال در زمینه واسطه نوآوری باز را با یکدیگر مقایسه کنیم. روش پژوهش از نوع مروری و از دسته الگوبرداری جهت بررسی نهادهای مورد مطالعه است. تعداد نهاد واسطه مورد بررسی در این پژوهش 11 مورد است که از دو بخش خصوصی و دولتی انتخاب شده اند. در انتخاب نهادهای واسطه سعی شده از واسطه های پیشرو در سطح بین المللی و از کشورهای مختلف باشند. این نهادها از کشورهای آمریکا، چین و اتحادیه اروپا انتخاب شده اند. در این پژوهش علاوه بر معرفی نهادهای واسطه ، فرآیندهای درونی و کارکردهای آن ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. سپس واسطه های مورد بررسی براساس شاخص هایی با یکدیگر مقایسه شده اند. از نتایج بررسی ها مشخص می شود که نهادهای واسطه علاوه بر فعالیت مستقیم در حوزه واسطه گری خدمات جانبی مختلفی جهت تسهیل فرآیند حل مسئله سازمان ها انجام می دهند. در نهایت درس های استخراج شده کلیدی از بررسی واسطه ها جهت راه اندازی یک نهاد واسطه بومی ارائه شده است.
۲.

ارزیابی عوامل مؤثر بر اعتماد به بانکداری تلفن همراه با تمایل مصرف کنندگان به استفاده از آن

کلید واژه ها: اعتماد به بانک داری تلفن همراه کیفیت خدمات کیفیت اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۴۸۹
هدف اصلی از انجام این تحقیق ارزیابی عوامل مؤثر بر اعتماد به بانکداری تلفن همراه با تمایل مصرف کنندگان به استفاده از آن در شعب بانک ملت شهر ساری می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مشتریان بانک ملت می باشند که تجربه استفاده از بانک داری تلفن همراه را داشته باشند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی بوده است و همچنین بر مبنای شیوه گردآوری داده ها، تحقیق حاضر کمی است که به کمک پرسشنامه داده های تحقیق گردآوری شده است نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان، تعداد 384 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و جهت آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرونوف، و ضریب همبستگی اسپیرمن برای تعیین رابطه بین متغیرهای تحقیق به کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که عوامل تأثیرگذار بر اعتماد مصرف کنندگان به بانک داری تلفن همراه، با تمایل مصرف کنندگان به استفاده از بانک داری تلفن همراه ارتباط مثبت و معناداری دارد.
۳.

اهمیت سیستمهای اطلاعات در سازمانها با تاکید بر سیستم اطلاعاتی تصمیم یار(DSS) و مقایسه با سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات سیستمهای تصمیم یار مدیران آموزشی تصمیم گیری سیستم های اطلاعات مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۶۳۸
امروزه در عصری زندگی می کنیم که بسیاری از آموزه های سنتی دگرگون شده و در حال تغییر مستمر است. این تغییرات در حوزه سازمان و مدیریت بارزتر است و آثار آن در قالب خلاقیت، نوآوری وخلق دانش در جهت بهبود کیفیت زندگی بشر قابل درک است. وجه ممیزه ی سازمان ها در عصر اطلاعات و ارتباطات، همانا دانش محوری و آفرینش دانش توسط منابع انسانی است. امروزه اطلاعات برگ برنده شرکتهای بزرگ تجاری می باشد. ازآنجا که گردآوری اطلاعات به روش دستی ومعمولی برای شرکتهای چند ملیتی بزرگ، غیرممکن می باشد پس آنها به سیستم های اطلاعاتی برای پرکردن این خلاء روی آورده اند. اطلاعات لازمه تصمیم گیری است و امروزه پدیده ای چون انفجار اطلاعات و آلودگی اطلاعات مطرح است که لازمه استفاده مفید از اطلاعات دراین آشفته بازار وجود سیستم های اطلاعاتی یکپارچه ومنسجم برای تنظیم ومنظم کردن اطلاعات برای استفاده کاوشگران اطلاعات می باشد. از طرفی بیش از هشتاد درصدکار روزانه مدیران صرف اطلاعات می شود از جمله دریافت اطلاعات، برقراری ارتباط و استفاده از اطلاعات در طیف وسیعی از امور مختلف. از آنجایی که اطلاعات مبنای تمام فعالیت های یک سازمان است، سیستم هایی باید وجود داشته باشند که اطلاعات را تولید و مدیریت کنند. هدف چنین سیستم هایی ایجاد تضمین در ارائه اطلاعات صحیح و قابل اطمینان در مواقع مورد نیاز و در شکل قابل استفاده است. چنین سیستم هایی، سیستم های اطلاعات نامگذاری شده اند. مدیران می توانند با استفاده از این اطلاعات، چگونگی اثربخشی تصمیمات و فعالیتهای سازمانی را کنترل کنند و با برنامه ریزی و تصمیم های به موقع، بر توانمند کردن سازمان خود بیافزایند. تحقیق حاضر با درک اهمیت وضرورت تحقیق که اکنون فناوری های نوین در بهبود کیفیت تصمیم گیری مدیران ایفای نقش می کنند، شکل گرفته و هدف آن نقش فناوری اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی در بهبود کیفیت تصمیم گیری مدیران می باشد.
۴.

بررسی رابطه ی کیفیت خدمات با وفاداری دانشجویان با توجه به نقش میانجی ارزش ادراک شده، رضایت دانشجویان و تصویر ذهنی برند

کلید واژه ها: کیفیت خدمات رضایت دانشجویان تصویرذهنی برند ارزش ادراک شده وفاداری دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۹۸
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی کیفیت خدمات با وفاداری دانشجویان با توجه به نقش میانجی ارزش ادرک شده، رضایت دانشجویان و تصویر ذهنی برند در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد . جامعه آماری شامل دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 97-96 به تعداد 10000 نفر می باشد. حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و مطابق با جدول کرجسی –مورگان 384 نفر انتخاب گردید. روش گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی بوده است. درروش میدانی از پرسشنامه های استاندارد کیفیت خدمات پاراسورمان و زیتهامل، تصویر ذهنی برند زیتهامل و سلنز، ارزش ادراک شده زیتهامل و چوی، رضایت استنک و همکاران و وفاداری زیتهامل و همکاران استفاده شده است. برای انجام آماره های توصیفی از نرم افزار spss وبرای انجام تحلیل استنباطی از نرم افزار Smart PLSاستفاده شده است. یافته ها نشان داد که بین کیفیت خدمات با وفاداری دانشجویان رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد و ارزش ادراک شده، رضایت دانشجویان و تصویر ذهنی برند رابطه ی بین کیفیت خدمات و وفاداری دانشجویان را میانجی گری می نمایند.
۵.

ابعاد دوسوتوانی سازمانی

کلید واژه ها: دوسوتوانی سازمانی مدیریت راهبردی رفتار سازمانی یادگیری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۲۴۵۵
توانایی یک سازمان برای انعطاف پذیری و سازگاری با تغییر، بوسیله کشف فرصت های جدید، در حالی که بطور همزمان، از طریق بهره برداری از قابلیت های موجود، موثر و همتراز با عملیات روزانه باشد، به عنوان دوسوتوانی سازمانی تعریف می شود. رسیدن به دوسوتوانی سازمانی بدیهی و کم اهمیت نبوده، و در این بررسی دست کم سه راه حل برای پشتیبانی از آن ارائه می شود (ساختاری، موقتی و زمینه ای). همچنین، بررسی ای درباره زمینه دوسوتوانی سازمانی در چارچوب یادگیری سازمانی، مدیریت منابع، مدیریت فناوری و رفتار سازمانی، همین طور درباره عوامل موثر بر آن، انجام شده است.
۶.

مقایسه ی شایستگی اجتماعی، کیفیت زندگی و آشفتگی هیجانی دانش آموزان متوسطه کم خواب و پرخواب شهر چابهار

کلید واژه ها: شایستگی اجتماعی کیفیت زندگی آشفتگی هیجانی کم خواب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۴۳۴
پژوهش حاضر با هدف مقایسه ابعاد شایستگی اجتماعی، کیفیت زندگی و آشفتگی هیجانی دانش آموزان متوسطه کم خواب و پر خواب شهر چابهار به انجام شده است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و روش بررسی آن توصیفی و از نوع تحقیقات علی- مقایسه ای است. جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان متوسطه شهر چابهار تشکیل داده اند. نمونه آماری شامل 80 نفر از دانش آموزان کم خواب (40 نفر) و پر خواب (40 نفر) دوره متوسطه شهر چابهار بوده است، که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه شایستگی اجتماعی فلنر و همکاران (1990)، پرسشنامه کیفیت زندگی آلین لاین (2005) و پرسشنامه تحمل آشفتگی هیجانی سیمونز (2005) بوده است. به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌییﻦ ﭘﺎیﺎیی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ها، از روش آﻟﻔﺎی کﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده شد، کﻪ ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎی آن برای همه پرسشنامه ها بیش از 7/0 بدست آمده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که: بین دانش آموزان کم خواب و پرخواب شهر چابهار از نظر مولفه های شایستگی اجتماعی(مهارت ها و توانایی های شناختی، مهارت های رفتاری، کفایت هیجانی و آمایه های انگیزشی)، مولفه های کیفیت زندگی(عملکرد جسمی، نقش جسمی، درد جسمی، سلامت عمومی، نشاط، کارکرد اجتماعی، نقش هیجانی و سلامت روانی) و مولفه های آشفتگی هیجانی(تحمل آشفتگی هیجانی، ارزیابی ذهنی آشفتگی، میزان توجه به هیجانات منفی در صورت وقوع و اقدام های تنظیم کننده برای تسکین آشفتگی) تفاوت معناداری وجود دارد.
۷.

شناسایی عملکردهای بازاریابی هدفمند با رویکرد مدیریت دانش مشتری با تحلیل روش DEMATEL

کلید واژه ها: بازاریابی هدفمند مدیریت دانش مشتری راهکارها وفاداری مشتری DEMATEL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۸۸۵
رویکردهای بازاریابی هدفمند و به کارگیری عملکردهای آن یک چالش مهم در رقابت کسب وکار شده است. بهای بالای دانش مشتری و درکی که سازمان ها از اهمیت رضایت مشتری کسب کرده اند، آن ها را به سمت بازاریابی هدفمند سوق می دهد. حرکت به سمت حفظ مشتریان و جلب وفاداری آن ها از اهداف یک بازاریابی هدفمند است، زیرا جامعه کنونی دریافته است که برای جذب مشتری و حفظ جایگاه خود در بین مشتریان در فضای به شدت رقابتی امروزه نیازمند برنامه ریزی و استفاده از یک استراتژی قوی هست. سازمان ها نیاز به اطلاعاتی درباره اینکه مشتریانشان چه کسانی هستند، انتظارات و نیازهای آن ها چیست و چگونه باید نیازهای آن ها را برطرف کرد، دارند. سازمان به راحتی می تواند لیست مشتریان خود را با توجه به میزان خرید، نوع سلیقه و در صورت تنوع زیاد اجناس مورد عرضه از طرف سازمان، با توجه به نوع کالا مشتریان را طبقه بندی نماید و سعی نماید با داشتن مطلوبیت مناسب در کالا مشتریان را قانع به خرید از خود نماید. با توجه به اهمیت شناخت عملکردهای بازاریابی این مقاله به شناسایی و تحلیل مؤلفه های اصلی بازاریابی هدفمند با رویکرد مدیریت دانش مشتری پرداخته است. در همین راستا شمایی از عوامل تأثیرگذار دانش مشتری و مؤلفه های سازنده بر یک بازاریابی هدفمند را ارائه خواهیم داد. سپس با طراحی یک مدل مفهومی آیتم های مهم و اثرگذار بازاریابی هدفمند همراه با رویکردهای مدیریت دانش مشتری را به صورت خلاصه موردبحث قرار می دهیم.
۸.

رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری با توجه به اثر تعدیلگری عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: کیفیت گزارشگری مالی کارایی سرمایه گذاری عدم تقارن اطلاعاتی ساختار مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۹ تعداد دانلود : ۷۳۶
تصمیمات سرمایه گذاری، یکی از مهم ترین تصمیمات مالی توسط مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و افزایش کارایی سرمایه گذاری از جمله مسائل با اهمیت است. لذا بررسی عوامل اثرگذار بر آن ضروری می باشد. لذا در تحقیق با استفاده از داده های 100 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 1386 تا 1395 به بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری با توجه به نقش تعدیلگری دو متغیر عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار مالکیت پرداخته شده است. در این تحقیق از داده ها و مدل های پنلی جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد، همچنین نتایج تحقیق بیانگر نقش معنادار متغیر تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و نقش معنادار متغیر ساختار مالکیت بر این رابطه می باشد.
۹.

مقایسه دیدگاه ذینفعان ورزش فوتبال استان گیلان درباره عوامل موثر بر بروز پرخاشگری تماشاگران

کلید واژه ها: پرخاشگری تماشاگر فوتبال خشون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۴ تعداد دانلود : ۴۳۸
افزایش بروز پرخاشگری در بین تماشاگران فوتبال، مورد توجه بسیاری از اساتید و متخصصین تربیت بدنی و ورزش قرار گرفته است. هدف این پژوهش، مقایسه دیدگاه ذینفعان ورزش فوتبال استان گیلان درباره عوامل موثر بر بروز پرخاشگری تماشاگران است. این تحقیق از نظر هدف به عنوان یک تحقیق کاربردی به شمار می رود و از نوع تحقیقات توصیفی است؛ از سوی دیگر تحقیق حاضر از آنجایی که به مطالعه ویژگی ها و صفات افراد جامعه می پردازد و وضعیت فعلی جامعه را در قالب چند صفت یا متغیر مورد بررسی قرار می دهد از نوع تحقیق توصیفی - پیمایشی است جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ذینفعان ورزش فوتبال استان گیلان می باشند که شامل مربیان، داوران و بازیکنان حرفه ای فوتبال استان گیلان می باشند که در بازه زمانی از ابتدای اسفند ماه 1396 تا پایان تیر ماه 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت خوشه ای طبقه بندی شده است و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان است. روش اجرای تحقیق میدانی است و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است؛ همچنین ابزار پرسشنامه محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفته، مورد تایید اساتید مدیریت ورزشی قرار گرفته و روایی آن تایید شده و میزان پایایی ابزار گردآوری داده ها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ بصورت کلی 89/0 درصد محاسبه شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نمونه آماری، از توصیف آماری متغیرهای تحقیق و روش های آمار استنباطی استفاده می شود. این تحقیق از نظر نوع روش از نوع تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره و مقایسه ای T استیودنت مستقل می باشد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون فرضیه ها و تعمیم نتایج به جامعه آماری از نرم افزار SPSS 23 استفاده شد نتایج پژوهش نشان داد که بین دیدگاه ذینفعان ورزش فوتبال استان گیلان درباره عوامل موثر بر بروز پرخاشگری تماشاگران تفاوت معنی داری وجود دارد، و همچنین بین دیدگاه مربیان فوتبال استان گیلان با داوران فوتبال استان گیلان درباره عوامل موثر بر بروز پرخاشگری تماشاگران، و بین دیدگاه مربیان فوتبال استان گیلان با بازیکنان حرفه ای فوتبال استان گیلان درباره عوامل موثر بر بروز پرخاشگری تماشاگران، و بین دیدگاه داوران فوتبال استان گیلان با بازیکنان حرفه ای فوتبال استان گیلان درباره عوامل موثر بر بروز پرخاشگری تماشاگران، نیز تفاوت معنی داری وجود دارد. در انتهای این پژوهش نیز پیشنهاداتی جهت کاهش بروز رفتارهای پرخاشگرایانه تماشاگران ارائه شده است.
۱۰.

شناسایی و تعیین اولویت اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی

کلید واژه ها: مدیریت زیست محیطی مدیریت منابع انسانی سبز اقدامات و فعالیت ها تاپسیس فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۵۴۱
بی شک دنیای کنونی، دنیای سازمان ها است و متولیان این سازمان ها انسان ها هستند؛ انسان هایی که در کالبد سازمان روح می دمند، آن را به حرکت در می آورند و اداره می کنند. سازمان ها بدون وجود نیروی انسانی نه تنها مفهومی ندارند، بلکه اداره آن ها نیز میسر نخواهد بود. یکی از دغدغه هایی که امروزه مورد توجه سازمان ها می باشد، رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیت ها و به عبارتی، مدیریت سبز می باشد. یکی از راه کار های تحقق مدیریت زیست محیطی، توجه به این موضوع در مدیریت منابع انسانی و یا به عبارتی، مدیریت منابع انسانی سبز می باشد. این پژوهش، ضمن بررسی مبانی نظری مدیریت منابع انسانی سبز، به دنبال شناسایی و تعیین اولویت اقدامات آن می باشد. جامعه آماری این تحقیق، مدیران و کارکنان شرکت سیم و کابل یزد هستند و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از تکنیک تاپسیس فازی استفاده شده است. نتایج این تحقیق، به عنوان آغازی بر فرآیند پیاده سازی مدیریت منابع انسانی سبز می باشد که باید با برنامه ریزی نظام مند انجام شود.
۱۱.

تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان براساس مدل سروک وال (مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهرستان بندرانزلی)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات رضایت مشتری ابعاد کیفیت خدمات سروکوال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۷ تعداد دانلود : ۵۹۱
خدمات رکن اصلی اقتصاد در جوامع امروز است و بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های خدماتی، هدایت و پشتیبانی بسیاری از فعالیت های اقتصادی جامعه را بر عهده دارند. در واقع آنچه بقا و تداوم فعالیت مؤسسات مالی بویژه بانک ها را تضمین می کند، ارائه خدمات در شکل مطلوب و مطمئن و متناسب است تا بتواند با برآوردن انتظارات و خواسته های مشتریان، رضایت و وفاداری آنان را موجب شوند. این تحقیق با هدف ارزیابی ابعاد کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق بانک های ملی شهرستان بن درانزلی می باشد و حجم نمونه آن مشتریان بانک ملی شهرستان بندرانزلی بوده که از طریق فرمول جامعه نامحدود به تعداد 422 نفر انتخاب گردید. جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری و آزمون همبستگی و رگرسیون و آزمون فریدمن جهت رتبه بندی استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده حاکی از تأیید تمامی فرضیه های این تحقیق داشت و در رتبه بندی ابعاد این تحقیق بعد عوامل محسوس دارای بالاترین رتبه در میان ابعاد دیگر بود.
۱۲.

بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر رقابت پذیری با توجه به نقش نوآوری با رویکرد معادلات ساختاری (مطالعه موردی: مخابرات منطقه یزد)

کلید واژه ها: یادگیری سازمانی نوآوری مدل سازی معادلات ساختاری رقابت پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۵۵۹
در این تحقیق به ارزیابی مدل تأثیر یادگیری سازمانی بر رقابت پذیری با توجه به نقش نوآوری در مخابرات منطقه یزد پرداخته شده است، روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را 360 نفر از کارکنان مخابرات منطقه یزد در بر می گیرد. قلمرو زمانی تحقیق در سال های 97-1396می باشد. حجم نمونه با بهره مندی از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، 140 نفر به دست آمد. داده ها به کمک پرسشنامه گردآوری شدند که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری و تکنیک حداقل مربعات جزئی در نرم افزار آماری Smart – PLS استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که یادگیری سازمانی بر نوآوری کارکنان و فرایند نوآوری و نیز نوآوری کارکنان بر فرآیند نوآوری تأثیر مثبت و معناداری (مستقیم) داشته و همچنین فرایند نوآوری با در نظر گرفتن اثر متغیر مداخله گر اثربخشی استراتژی نوآوری بر رقابت پذیری اثر مثبت و معناداری دارد.
۱۳.

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی با استفاده از مدل اولسون در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: محافظه کاری ریسک ورشکستگی مدل اولسون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۴۳۵
در این تحقیق به ارزیابی رابطه بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی با استفاده از مدل اولسون در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 102 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب گردیده است. متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار ره آورد نوین و بانک اطلاعاتی اداره آمار شرکت بورس، برای محاسبه متغیر های پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده ها از بین سالهای 1387 تا سال 1392 گردآوری و مورد آزمون قرار گرفته اند که از تعداد 604 سال-شرکت تعداد 269 داده سال توسط مدل اولسون ورشکسته تشخیص داده شدند. نتایج حاکی از این مطلب بود که بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی با استفاده از مدل اولسون رابطه معنی داری به صورت معکوس وجود دارد.
۱۴.

بررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا با رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری تهران

کلید واژه ها: رفتار شهروندی سازمانی رهبری تحول گرا سبک رهبری شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۶۸۹
رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتاری داوطلبانه و فراتر از نقش در سازمان های امروزی از ضرورت بسیاری برخوردار است زیرا سازمان ها در محیط پیچیده و بسیار متغیر امروز نمی توانند به درستی احتیاجات و نیازمندی های شغلی مورد نیاز را در شرح شغل خود مشخص کنند و مشخص سازند که چه رفتارهایی برای دستیابی به اهداف سازمانی ضرورت دارد. با توجه به مطالب ارائه شده هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 3 شهر تهران است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر نوع روش تحقیق به صورت همبستگی است جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان و کارشناسان شهرداری منطقه 3 شهر تهران که نعدادشان 730 نفر می باشد. با توجه به حجم جامعه 730 نفری حجم نمونه 252 نفر از طریق فرمول کوکران محاسبه شد. و به روش تصادفی ساده نمونه مورد مطالعه انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه رهبری تحول گرا و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی است. هر دو پرسشنامه استاندارد می باشند و دارای روایی و اعتبار قابل قبول می باشند، برای تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار آماری SPSS از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد همچنین از آزمون t متغیره جهت بررسی وضعیت رفتار شهروندی و سبک رهبری کارکنان استفاده گردید. نتایج نهایی حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد همه مؤلفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی ارتباط دارد و از بین این مؤلفه ها ترغیب ذهنی و نفوذ آرمانی ارتباط بالاتری دارد.
۱۵.

تاثیر محافظه کاری و اجتناب مالیاتی بر ابعاد کیفیت سود در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهاردار تهران

کلید واژه ها: کیفیت سود سیاست های مالیاتی محافظه کاری اجتناب مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۷۸۵
نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آن ها احساس می کردند سود گزارش شده میزان قدرت سود یک شرکت را آن چنان که در ذهن مجسم می کنند، نشان نمی دهد. آن ها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است ضمناً تحلیل گران دریافتند که تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد. از این رو هدف اصلی این تحقیق تاثیر محافظه کاری و اجتناب مالیاتی بر ابعاد کیفیت سود در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهاردار تهران است. تحقیق جاری از نظر هدف در دسته ی تحقیقات کاربردی و از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها به عنوان تحقیقی توصیفی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که 93 شرکت طی دوره ی زمانی 1391 تا 1395 برای آزمون فرضیه های پژوهش انتخاب شدند. به منظور بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته هشت فرضیه تدوین و آزمون گردید. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از نرم افزار Eviews نسخه ی 7 استفاده شده است. بررسی رابطه متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته در این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره و بر مبنای داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که محافظه کاری و اجتناب مالیاتی بر ابعاد کیفیت سود در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهاردار تهران تاثیر معناداری دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹