فاطمه صراف

فاطمه صراف

مدرک تحصیلی: حسابداری، حسابداری، آزاد تهران جنوب، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
۱.

شناسایی و تدوین راهبردهای حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور بر اساس تکنیک های دلفی، سوات و ساختاری – تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسابرسی عملکرد راهبردها مدیریت راهبردی تحلیل ساختاری – تفسیری سوات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 689 تعداد دانلود : 537
نتایج مطالعات و بررسی ها نشان می دهد اجرای حسابرسی عملکرد در کشور از مطلوبیت برخوردار نبوده و اهداف آن محقق نشده است. هدف پژوهش، شناسایی و تدوین راهبردهای بهینه حسابرسی عملکرد با استفاده از تکنیک های دلفی، سوات و ساختاری – تفسیری به منظور ارائه یک نقشه راه مناسب و تحقق اهداف آن می باشد. روش پژوهش، توصیفی - پیمایشی از نوع کابردی و ابزار سنجش پرسشنامه زوجی بر اساس استاندارد ساختاری - تفسیری است. حجم نمونه پژوهش 14 نفر از متخصصین دیوان محاسبات کشور می باشد که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و زمان انجام پژوهش سال 1401 می باشد. روابط میان بیست و شش عامل راهبردی برای اجرای حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور شامل هفت نقطه قوت، شش نقطه ضعف، شش تهدید و هفت فرصت بررسی شد و راهبردهای حسابرسی عملکرد ارائه گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیوان محاسبات کشور باید بر اساس جهت گیری مبتنی بر راهبردهای استخراج شده عمل نماید و در نتیجه جهت گیری تهاجمی برای دیوان محاسبات کشور رویکرد مناسبی می باشد. اصلاح ساختار سازمانی و نظام پاداش، حفاظت از استقلال حسابرسی، خنثی سازی فشارهای سیاسی، اصلاح قوانین ناکارآمد و متناقض، ایجاد یا تقویت زیرساخت های لازم، تدوین استانداردهای حسابرسی عملکرد، استفاده بهینه از ظرفیت های علمی و پژوهشی، محافظت از صلاحیت حرفه ای حسابرسان، خنثی سازی آثار تحریم های بین المللی از مهم ترین راهبردهای حسابرسی عملکرد مبتنی بر تحلیل ساختاری – تفسیری می باشد.
۲.

پیش بینی نوسان شاخص های بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل نوسان گر هماهنگ کوانتومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کوانتوم مالی نوسان گر هماهنگ کوانتومی براونی هندسی اقتصاد فیزیک و بازار سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 435 تعداد دانلود : 412
پیش بینی نوسان همواره یکی از مسایل بسیار مهم در بازارهای مالی محسوب می شود و توجه بسیاری از محققان دانشگاهی و فعالان و سرمایه گذاران بازارهای مالی و سرمایه را در چند دهه گذشته به خود جلب کرده است. در پژوهش حاضر به پیش بینی نوسان شاخص کل و شاخص بازده نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل نوسان گر هماهنگ کوانتومی پرداخته شد. داده های ماهانه بازده لگاریتمی شاخص کل و  شاخص بازده نقدی و قیمت طی بازه زمانی فروردین 1390 الی اسفند 1399 به صورت سری زمانی جمع آوری و محاسبه شد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت جزء مطالعات توصیفی-تحلیلی است. به منظوراجرای مدل نوسان گر هماهنگ کوانتومی از تابع چگالی احتمالی و تابع فوکرپلانک استفاده و نتایج پیش بینی ها با مدل تصادفی حرکت براونی هندسی نیز مقایسه شد. در مجموع شش فرضیه براساس معیار نسبت میانگین قدرمطلق درصد خطا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج فرضیه ها نشان داد که در شاخص کل بورس اوراق بهادار، مدل نوسان گر هماهنگ کوانتومی برای دوره های زمانی کوتاه مدت (24ماهه)، میان مدت (48 الی 72 ماهه) و بلندمدت (96 لغایت 120 ماهه) نسبت به مدل حرکت براونی هندسی از دقت بالاتری در پیش بینی نوسانات برخوردار است. اما در شاخص بازده نقدی و قیمت این کارآمدی تنها در طول دوره های کوتاه مدت 24 ماهه و میان مدت 48 لغایت 72 ماهه مشاهده شد و برای دوره بلندمدت 96 لغایت 120 ماهه نمی توان، مدل نوسان گر هماهنگ کوانتومی را رویکرد مناسبی برای پیش بینی نوسانات دانست.
۳.

نقش تعاملی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی

کلید واژه ها: تنوع جنسیتی هیئت مدیره افشای اطلاعات زیست محیطی عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 728
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعاملی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از اطلاعات 115 شرکت طی بازه زمانی 1394 تا 1400 استفاده شده است. آزمون آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته صورت پذیرفت. به منظور اندازه گیری عملکرد مالی از دو معیار بازده دارایی و نسبت کیوتوبین استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین افشای اطلاعات زیست محیطی و معیارهای عملکرد مالی شرکتها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که تنوع جنسیتی در اعضای هیات مدیره شدت رابطه مثبت بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی را تشدید می کند.
۴.

پیش بینی سلامت مالی با رویکرد هوش مصنوعی قانون گرا با تاکید بر نقش معیار های نظام راهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام راهبری سلامت مالی رویکرد هوش مصنوعی قانون گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 990 تعداد دانلود : 603
سلامت مالی به مفهوم توان سودآوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی می باشد که برای کلیه سهامداران و ذینفعان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اساساً همه ی ذینفعان در واحدهای اقتصادی به داشتن ابزارهای مناسبی که بتوانند سودآوری و تداوم فعالیت واحدها را ارزیابی و پیش بینی کنند علاقه مندند.هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر سلامت مالی و پیش بینی درجه سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از اطلاعات 138 شرکت (1104 شرکت –سال) طی سال های 1390 الی 1397  و نرم افزار متلب[1]</sup> جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. آزمون متغیر گزینی که با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی تجزیه وتحلیل مؤلفه های همسایه انجام شد نشان داده است که از بین معیارهای نظام راهبری نسبت مدیران غیرموظف، نسبت مالکان نهادی، اندازه کمیته حسابرسی و استقلال کمیته حسابرسی و تغییر مدیرعامل جهت تبیین سلامت مالی شرکت ها بالاترین تأثیر را دارد و همچنین جهت پیش بینی درجه سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از روش الگوریتم قانون گرا درخت تصمیم استفاده شد که نتایج پیش بینی حاکی از قدرت بالای الگوریتم هوش مصنوعی قانون گرای درخت تصمیم (باقدرت بیش از 80 درصد) جهت پیش بینی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. [1]. Matlab
۵.

شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی نرم افزار حسابرسی داخلی در هلدینگ های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نرم افزار حسابرسی داخلی هلدینگ های تجاری حسابرسی سنتی حسابرسی رایانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 822 تعداد دانلود : 910
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی سامانه های نرم افزاری حسابرسی داخلی، جهت مدیریت بهتر هلدینگ های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش: روش شناختی در این پژوهش، کمی و از نوع پیمایشی- کاربردی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری 50 هلدینگ تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که مؤلفههای اقتصاد دولتی در کشور، نگرش مدیران هلدینگهای تجاری، دانش منابع انسانی و مکانیزم های نظام راهبری شرکتی در پیادهسازی نرمافزارهای حسابرسی داخلی در هلدینگهای تجاری مؤثر هستند. نتیجه گیری: با توجه به سهم دولت در اقتصاد و حضور مستقیم و غیر مستقیم در هلدینگ های تجاری، استقرار سامانه های نرم افزاری در چنین بنگاه هایی با موانعی مواجه است که با اتخاذ سیاست های کلان و برنامه ریزی و اجرای آن می توان بستر لازم را برای تحقق این مهم فراهم نمود. دانش افزایی: مؤسسات حسابداری، حسابرسی و حسابرسان داخلی برای تعریف، حفظ و ارتقا نقش خود، نیازمند کسب مهارت های نوین و استفاده از فناوری های روز دنیا در این حرفه می باشند.
۶.

حکمرانی مدیران و ریسک ورشکستگی با توجه به تمرکز بازار صنعت

تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 949
برخی از مطالعاتی که به عوامل و رویدادهایی که منجر به ورشکستگی می شوند توجه تواشته اند، ویژگی ها و فرصت طلبی مدیران و همچنین رقابت پذیری میان شرکت ها را در این زمینه مؤثر دانسته اند. هدف این تحقیق بررسی رابطه حکمرانی مدیران و ریسک ورشکستگی با توجه به تمرکز بازار صنعت است. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی همبستگی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 116 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1392 تا 1400 مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین حکمرانی مدیران و ورشکستگی شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما هیچ یک از شاخص های تمرکز بازار صنعت بر این رابطه تأثیرگذار نیستند.
۷.

بررسی میزان آشنایی دانشجویان دکتری حسابداری با روش شناسی تحقیق در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش شناسی پژوهش حسابداری دانشجویان دکتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 705 تعداد دانلود : 338
با توجه به اهمیت اشراف پژوهشگران به روش شناسی پژوهش، جهت انجام پژوهش های بدیع و اثرگذار، پژوهش حاضر به دنبال بررسی میزان آشنایی دانشجویان دکتری با روش شناسی تحقیق در حسابداری است. این مقاله از نوع توصیفی پیمایشی و از حیث هدف از نوع کاربردی است. در راستای انجام این پژوهش، پرسشنامه ای 60 سؤالی در سال 1399 در خصوص میزان آشنایی 178 دانشجویان دکتری حسابداری ورودی 1396 دانشگاه های دولتی، آزاد و پردیس با روش شناسی استفاده شده است. روش نمونه گیری در مرحله اول به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای است که تعداد نمونه در هر طبقه (شامل سه طبقه دولتی، آزاد و پردیس) را مشخص می کند و در وهله دوم پرسشنامه با استفاده از نمونه گیری خوشه ای با رعایت نسبت ها در دانشگاه های انتخاب شده بین دانشجویان دکتری توزیع شده است. برای انجام این پژوهش از آزمون میانگین تک نمونه ای و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که میزان شناخت دانشجویان دکتری حسابداری از روش شناسی پژوهش در سطح ضعیف و غیر مطلوبی می باشد و میزان آشنایی دانشجویان دکتری حسابداری دانشگاه های دولتی نسبت به دانشگاه آزاد و پردیس بیشتر است.  یافته های این پژوهش لزوم تقویت بنیه پژوهشی دانشجویان حسابداری و توجه هرچه بیشتر به درس روش تحقیق در این رشته را مبین می سازد.
۸.

حسابرسی محیط زیست: ابزاری نوین در مدیریت زیست محیطی سازمان ها

کلید واژه ها: حسابداری محیط زیست حسابرسی محیط زیست محیط زیست پایدار منافع و مخارج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 533 تعداد دانلود : 738
در عصر کنونی سیر فزاینده تخریب محیط زیست به بحرانی بدل گشته که روز به روز بر وخامت و دامنه تاثیر آن افزوده می گردد. اگرچه، توسعه پایدار اقتصادی مسئولیت مشترکی بین سازمان، دولت و مصرف کنندگان است، لیکن سازمان ها می توانند نقش پویایی در کاهش تخریب محیط زیست ایفا نمایند. در این راستا، ارزیابی کامل هزینه های زیست محیطی مرتبط با فعالیت و یا محصولات سازمان ها، از حسابداری محیط زیست انجام می شود. با این حال، سیستم حسابداری محیط زیست جهت ارزیابی و افشای اثرات زیست محیطی است و نمی تواند اطمینان کافی در خصوص رعایت الزامات قانونی محیط زیست را فراهم آورد. از سوی دیگر، سازمان هایی که فعالیت های مربوط به محیط زیست را در گزارش های خود وارد می کنند، برای صحت اطلاعات خود نزد استفاده کنندگان نیاز به تایید برون سازمانی حرفه ای مستقل تحت عنوان حسابرسی محیط زیست دارند. لذا، در این تحقیق بر حسب اهمیت موضوع، پذیرفتن تعهد به انجام حسابرسی محیط زیست، مخارج و منافع حسابرسی محیط زیست، نقش حسابرسی محیط زیست در سیستم مدیریت محیط زیست و هزینه های محیط زیست در حسابداری محیط زیست بطور اخص مورد بحث قرار گرفته اند.
۹.

بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و چسبندگی هزینه ها با تاکید بر تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: شفافیت اطلاعات حسابداری چسبندگی هزینه ها تمرکز مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 225 تعداد دانلود : 133
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و چسبندگی هزینه ها با تاکید بر تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق با استفاده از اطلاعات تاریخی به صورت پس رویدادی یعنی با استفاده از اطلاعات گذشته است. داده های واقعی شرکت ها به صورت پانل داده و سال شرکت موردبررسی قرارگرفته است. این کار با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندگانه انجام می گردد. همچنین تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزوه تحقیقات کاربردی است. از لحاظ ماهیت جزوه تحقیقات مروری است. از بعد ماهیت داده های تحقیق جزوه تحقیقات کمی است. به جهت بعد شناخت جزوه تحقیقات به روش نیمه تجربی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت ها 169 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سال های مورد بررسی بین سال های 1394 الی 1399 می باشد. همچنین از روش تحلیل رگرسیون (داده های تابلویی) برای آزمون فرضیات استفاده شده است. چسبندگی هزینه ها درواقع روند عدم تقارن اطلاعاتی را بیان می کند با این حساب که اگر تعادل بین هزینه ها و فروش در بازارهای مالی حفظ نشود در این باره شرکت ها هزینه های زیادی را متحمل خواهند شد زیرا سهامداران و سرمایه گذاران در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای سرمایه ای را حس خواهند کرد و ناهنجاری سرمایه ای را به وجود خواهند آورد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول حاکی از این است که بین شفافیت اطلاعات حسابداری و چسبندگی هزینه رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد. همچنین یافته های آزمون دوم نشانگر این است که تمرکز مالکیت رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و چسبندگی هزینه ها را تعدیل می نماید.
۱۰.

مدل سازی ساختاری - تفسیری عوامل راهبردی حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور بر اساس تحلیل سوات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسابرسی عملکرد سوات عوامل راهبردی مدل سازی ساختاری - تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 814 تعداد دانلود : 303
حسابرسی عملکرد نقش مؤثری در ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی دارد. نتایج مطالعات نشان می دهد اجرای حسابرسی عملکرد در کشور از مطلوبیت برخوردار نبوده و اهداف آن محقق نشده است. در این پژوهش، مدل سازی ساختاری - تفسیری عوامل راهبردی حسابرسی عملکرد در قالب نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها با هدف تحقق اهداف آن در دیوان محاسبات کشور ارائه شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی - پیمایشی و زمان انجام پژوهش زمستان سال 1400 می باشد. برای انجام آن از ابزار پرسشنامه مقیاس زوجی بر اساس استاندارد ساختاری – تفسیری استفاده شده است. نمونۀ پژوهش نیز 14 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات کشور دارای تخصص و تجربه کافی در حوزه حسابرسی عملکرد می باشد که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش، ارتباط میان عوامل راهبردی حسابرسی عملکرد با رویکرد ساختاری – تفسیری تجزیه و تحلیل شده و نتایج آن در قالب مدل های نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، تهدیدها و کلیه عوامل راهبردی ارائه گردیده است. نتایج پژوهش، رابطه میان نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور را به صورت کلی و جزئی نشان می دهد که برای سیاست گذاری های و تصمیم گیری مدیران دیوان محاسبات کشور با جهت حل مشکلات اجرایی حسابرسی عملکرد و تحقق اهداف آن در کشور قابل توجه است.
۱۱.

فین تک در صنعت بانکداری

تعداد بازدید : 458 تعداد دانلود : 930
در عصر سومین انقلاب فناوری، فناوری دیجیتال، مانند کلان داده و محاسبات ابری، به سرعت در حال رشد و توسعه است. فین تک که از ادغام امور مالی و فناوری سرچشمه می گیرد، زمانی پدیدار شد که نیاز به یکپارچگی پویا به وجود آمد. ظهور و توسعه فناوری مالی تأثیر بسزایی بر موسسات مالی به ویژه بانک های تجاری دارد. فین تک محدودیت های زمانی و مکانی را شکسته است و بانک های تجاری را قادر می سازد تا مشتریان بیش تری در منطقه بزرگ تری داشته باشند. خدمات آنلاین و ربات های هوشمندی که توسط فناوری مالی آورده شده اند، جایگزین نیروی کار سنتی شده اند و هزینه ها را کاهش داده اند. فین تک می تواند آگاهی نوآورانه بانک های تجاری را افزایش دهد، به استعدادهای نوآورانه اهمیت دهد و دائماً برای ایجاد محصولات جدید و خدمات جدید نوآوری ایجاد کند. رابطه بین فناوری مالی و بانک های تجاری یک رابطه جایگزین نیست بلکه مکمل است. فناوری مالی می تواند بانک های تجاری را برای انجام محصولات و خدمات و سایر نوآوری ها برای بهبود کارایی عملیاتی و کاهش هزینه ها تشویق کند. بسیاری از تحلیل گران، آینده صنعت بانکداری را در گرو رشد فین تک ها می دانند؛ به گونه ای که تمایل به سرمایه گذاری فین تک با سرعت زیادی درحال رشد است. فین تک در حوزه مالی شفافیت ایجاد کرده و ریسک ها را کاهش می دهند. موجب بهبود دسترسی مشتریان به خدمات مالی شده و سرعت را افزایش می دهد. فین تک طراحی شده است که با چابکی بیش تر، خدمت دهی به بخش های مختلف و خدمات بهتر و سریع تر؛ تهدیدی برای خدمات سنتی باشد و در نهایت این خدمات را به چالش بکشد.
۱۲.

معماری سازمانی؛ نقشه استراتژیک تحول و توسعه در مالی و حسابداری

کلید واژه ها: نقشه های استراتژیک تحول حسابداری معماری سازمانی سیستم های اطلاعات حسابداری تحول دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 552 تعداد دانلود : 340
در ادبیات سیستم های اطلاعات حسابداری به معماری سازمانی توجه محدودی شده است. این حالی است که معماری سازمانی می تواند رویکرد مهمی برای تحول سازمان فراهم آورد. هارتفورد رویکردی را به کار برده که بتوان بر اساس آن از نقشه های استراتژی کاپلان و نورتون به عنوان بخشی از فرایند معماری سازمانی برای تحول بخش مالی و تعبیه استراتژی در حسابداری و امور مالی استفاده کرد. این فرآیند یک جریان خطی از اطلاعات است که چرخه اطلاعات را منعکس می نماید در حالی که بایگانی» منبع واحدی از حقایق را برای اطلاعات مالی فراهم می آورد. در این مقاله نقشه های استراتژی هارتفورد برای طراحی مجدد عملکرد مالی به منظور دستیابی به» مالی با عملکرد بالا مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است. با این کار یک رویکرد منحصر به فرد و «یک عمل نوآورانه» را بررسی و اجازه داده می دهیم سیستم های اطلاعات حسابداری و مالی در روند تدوین استراتژی یک سازمان مورد استفاده قرار گیرد.
۱۳.

تأثیر نقدینگی، نسبت بدهی، اندازه و سن شرکت بر تأخیر گزارش حسابرسی

تعداد بازدید : 837 تعداد دانلود : 390
گزارش های دوره ای حاوی اطلاعات ارزشمندی برای سرمایه گذاران است و قبل از اینکه این اطلاعات در دسترس قرار بگیرد، وجود تأخیر طولانی باعث می شود این اطلاعات برای سرمایه گذاران کم ارزش شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر نقدینگی، نسبت بدهی، اندازه و سن شرکت بر تأخیر گزارش حسابرسی است. اطلاعات موردنیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 168 شرکت در بازه زمانی 1393-1400 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل برآورده شده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد نقدینگی شرکت بر تأخیر گزارش حسابرس تأثیر مثبت و معنی دار دارد؛ اندازه شرکت بر تأخیر گزارش حسابرس تأثیر منفی و معنی دار دارد؛ همچنین نتایج نشان داد نسبت بدهی و سن شرکت نیز بر تأخیر گزارش حسابرس تأثیر مثبت دارند؛ اما تأثیر آنها معنی دار نیست.
۱۴.

عملکرد پایداری شرکت و تداوم سود بر ارتباط بین کیفیت سود و جریان نقد آتی

کلید واژه ها: عملکرد پایداری تداوم سود کیفیت سود جریان نقد اتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 73 تعداد دانلود : 622
عملکرد پایداری شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت نه تنها به دلیل افزایش آگاهی مصرف کنندگان، مقررات و راهبری شرکتی، بلکه همچنین به عنوان یک عامل برای بهبود عملکرد شرکت در بلندمدت، در طول دو دهه گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته و به مسئله مهمی در سطح جهان تبدیل شده است. سودهای پایدار قسمتی از سودهای موجود است که ماندگارند و ماندگاری آن ها ادامه می یابد. ماندگاری سودها را مربوط به کیفیت سودها دانسته و استدلال می کنند آن میزان تغییرات در اجزای فعلی سودها که به ارزش های آتی منتقل می شود، نشاندهنده کیفیت سودها است. همه سودهای حسابداری گزارش شده دائمی نیستند. عملکرد پایداری شرکت و تداوم سود بر ارتباط بین کیفیت سود و جریان نقد آتی رابطه معناداری وجود دارد؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1400 و با استفاده از اطلاعات 186 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد کیفیت سود رابطه معناداری با جریان نقد آتی دارد. همچنین عملکرد پایداری و تداوم سود بر رابطه بین کیفیت سود و جریان نقد آتی تأثیر معناداری دارند.
۱۵.

تاثیر عدم اطمینان جریان نقدی بر هزینه تحقیق و توسعه با اثر تعدیل کنندگی محدودیت مالی

تعداد بازدید : 136 تعداد دانلود : 47
شرکت ها می توانند به طور استراتژیک وجه نقد را برای کاهش ریسک ناشی از عدم اطمینان جریان نقدی نگهداری کنند تا نیازهای سرمایه گذاری شرکت روی فعالیت های تحقیق و توسعه ای را برآورده کنند. شرکت هایی با محدودیت های مالی و ریسک جریان نقدی بالا تمایل دارند با کاهش سرمایه گذاری، پول نقد را پس انداز کنند.از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا عدم اطمینان جریان وجه نقد بر هزینه تحقیق و توسعه با نقش تعدیلی محدودیت مالی تأثیر دارد یانه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 120 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول، متغیر عدم اطمینان جریان نقدی با توجه به اینکه سطح معناداری آن کوچکتر از 5 درصد هستند که نشان دهنده رابطه معنادار با هزینه تحقیق و توسعه است و همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که فرضیه متغیر تعاملی (محدودیت مالی* عدم اطمینان جریان نقدی) با توجه به اینکه سطح معناداری آن کوچکتر از 5 درصد هستند که نشان دهنده رابطه معنادار با هزینه تحقیق و توسعه است .
۱۶.

کاربرد هوش مصنوعی در حسابداری

کلید واژه ها: هوش مصنوعی سیستم های خبره شبکه ی عصبی الگوریتم ژنتیک منطق فازی و یادگیری ماشینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 905 تعداد دانلود : 574
هدف پژوهش حاضر بررسی کاربرد هوش مصنوعی در حسابداری است. پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد فلسفی و علمی بر پایه روش شناخت تاریخی به موضوع تعامل حسابداری و تکنولوژی هوش مصنوعی می پردازد. در حقیقت بر اساس این رویکرد محقق قصد دارد به بیان فلسفی، نقش تکنولوژی هوش مصنوعی و مدیریت آن در دانش حسابداری را ارائه دهد و به سؤالاتی که در خصوص ارتباط بین این دو رشته که در تئوری و عمل مطرح می باشد به سوأل اصلی پژوهش یعنی "کاربرد هوش مصنوعی در حسابداری چیست" را تبیین کرد. همچنین چگونه می توان همسو با تحولات تکنولوژی باعث ارتقاء جایگاه حسابداری در سازمان ها و جامعه گردید، پاسخ دهد. برای جمع آوری منابع مورد نیاز، اسناد و مدارک آرشیوی که نتیجه تحقیقات تجربی است، بررسی گردید و مبانی نظری و پیشینه تحقیق به روش کتابخانه ای شناسایی و مورد استفاده قرار گرفت. در پژوهش حاضر با توجه به گسترده بودن مباحث فوق، پنج عاملی که نقش عمده تری در تشریح کاربرد هوش مصنوعی در حسابداری دارند، شامل سیستم های خبره، شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک، منطق فازی و یادگیری ماشینی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته، استفاده از هریک از عوامل فوق به تنهایی نتایج کامل و دقیقی را ارائه نمی دهد. لیکن پیشنهاد می گردد محققین این حوزه، عوامل ارائه شده فوق را جهت ارائه الگوی واحد بکار گرفته تا از این طریق بتوان استفاده بهینه را از هوش مصنوعی برد.
۱۷.

تأثیر چرخش مدیرعامل بر سیاست پایدار سود تقسیمی و میزان تقسیم سود با توجه به ساختار مالکیت

کلید واژه ها: چرخش مدیرعامل سیاست پایدار سود تقسیمی میزان تقسیم سود ساختار مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 321 تعداد دانلود : 851
هدف این تحقیق بررسی تأثیر چرخش مدیرعامل بر سیاست پایدار سود تقسیمی و میزان تقسیم سود با توجه به ساختار مالکیت است. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 140 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1391 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد چرخش مدیرعامل بر سیاست پایدار سود تقسیمی تأثیر منفی و معنی دار دارد؛ اما چرخش مدیرعامل بر میزان تقسیم سود اثرگذار نیست؛ مالکیت نهادی تأثیر منفی بر سیاست پایدار سود تقسیمی دارد؛ اما تأثیر مالکیت دولتی و همچنین نقش تعدیلگر مالکیت دولتی و نهادی بر رابطه چرخش مدیرعامل و سیاست پایدار سود تقسیمی معنی دار نیست. مالکیت دولتی تأثیر مثبت و مالکیت نهادی تأثیر منفی بر سیاست پایدار سود تقسیمی دارد؛ اما نقش تعدیلگر مالکیت دولتی و نهادی بر رابطه چرخش مدیرعامل و تقسیم سود معنی دار نیست.
۱۸.

تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی ارزش شرکت بازده سهام عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 787 تعداد دانلود : 850
هدف پژوهش حاضر مطالعه تأثیر بازده سهام و عملکرد مالی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت است. این پژوهش تحلیلی و هدف آن کاربردی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون استفاده شده است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و اطلاعات از سایت بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1399 می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. متغیرهای تعدیل گر بازده سهام و عملکرد مالی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت را معنادار و مثبت می کنند. بنابراین تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت به دلیل عدم کارایی بازار و عدم آگاهی کافی حاضرین در بازار سرمایه از   مکانیسم های حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار نمی گیرد و درصورتی سرمایه گذاران واکنش مثبتی به مکانیسم های حاکمیت شرکتی نشان می دهند که این تأثیر در بازده سهام و عملکرد شرکت نمایان شود.
۱۹.

تأثیر افق مالکیت نهادی بر مسئولیت اجتماعی و ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افق مالکیت نهادی مسئولیت اجتماعی ارزش سهام شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 15 تعداد دانلود : 452
سرمایه گذاران نهادی با مالکیّت بخش قابل توجّهی از سهام شرکت ها، از نفوذ زیادی در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار هستند و می توانند رویه های مدیریت را تحت تأثیر قرار دهند. کارکرد درونی مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی می تواند منجر به بهبود جایگاه شرکت، افزایش بازدهی، سودآوری، ارزشمندی و بقای بلندمدت شرکت ها شوند. با افشای مسئولیت اجتماعی، می توان حمایت مادی و غیر مادی سرمایه گذاران نهادی را توسط شرکت ها به دست آورد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر افق مالکیت نهادی بر مسئولیت اجتماعی و ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1389 الی 1399 است. یافته های پژوهش نشان می دهد، افق مالکیت نهادی بلندمدت بر مسئولیت اجتماعی و ارزش سهام شرکت ها تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که افق مالکیت نهادی کوتاه مدّت بر مسئولیت اجتماعی و ارزش سهام شرکت ها تأثیر منفی و معنادار دارد؛ بنابراین به سرمایه گذاران در بازار سرمایه پیشنهاد می گردد به منظور سرمایه گذاری بهتر با ریسک کمتر به نوع مالکان نهادی شرکت ها توجه گردد.
۲۰.

تاثیر مسئولیت اجتماعی دیجیتال بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد استراتژیک بر اساس نقش میانجی مشارکت مشتری شرکت های کوچک و متوسط با فناوری پیشرفته

کلید واژه ها: عملکرد مسئولیت اجتماعی عملکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی دیجیتال مشارکت مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 246 تعداد دانلود : 920
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی دیجیتال بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد استراتژیک بر اساس نقش میانجی مشارکت مشتری شرکت های کوچک و متوسط با فناوری پیشرفته در استان تهران انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه صاحبان و مدیران شرکت های کوچک و متوسط با فناوری پیشرفته در استان تهران بودند که تعداد 384 نفر از میان آنان به عنوان نمونه در نظر گرفته شد که به همین تعداد پرسشنامه جهت پاسخگویی در میان آنها توزیع و جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه های پژوهش به وسیله نرم افزارهای SPSS24 و AMOS24 با استفاده از مدل سازی مع ادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه های تحقیق نشان داد که مسئولیت اجتماعی دیجیتال تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت دارد، لذا با افزایش مسئولیت اجتماعی دیجیتال، عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت افزایش می یابد. مسئولیت اجتماعی دیجیتال تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد استراتژیک شرکت دارد، لذا با افزایش مسئولیت اجتماعی دیجیتال، عملکرد استراتژیک شرکت افزایش می یابد. مشارکت مشتری در مسئولیت اجتماعی دیجیتال در رابطه میان مسئولیت اجتماعی دیجیتال و عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت نقش میانجی دارد. مشارکت مشتری در رابطه میان مسئولیت اجتماعی دیجیتال و عملکرد استراتژیک شرکت نقش میانجی دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان