رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری بهار 1399 شماره 30 (جلد چهارم)

مقالات

۱.

شناسایی و رتبه بندی آرمان های تولید سبز در صنعت خودرو با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۷۰
امروزه تولیدکنندگان قطعات فرایندهای صنعتی با استفاده از سوخت های فسیلی و رشد مصرف گرایی بیش از پیش به آلودگی ها و مشکلات زیست محیطی می افزایند. مدیریت و حفاظت از محیط زیست یکی از مهم ترین مسائل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به شمار می رود؛ بنابراین لازم است سازمان ها و مراکز تولیدی محصولات و خدمات خود را سبزتر و سازگارتر با محیط زیست تولید کنند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی آرمان های تولیدسبز در صنعت خودرو، انجام شد. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی می باشد. با مرور ادبیات موضوع 7 آرمان شناسایی شدند. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و نظرات 3 خبره کارخانه ایران خودرو شیراز، جمع آوری و با بهره گیری از تکنیک AHP اولویت بندی شدند. نتایج حاصل نشان می دهد آرمان استفاده حداقلی از مواد اولیه مضر برای محیط زیست با وزن 3195/0 رتبه اول، آرمان افزایش ابتکارات برای کاهش اثرات زیست محیطی با وزن 1591/0 رتبه دوم و آرمان کاهش تولید ضایعات با وزن 1568/0 رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.
۲.

بررسی میزان و نوع رابطه فرهنگ رشته ای با میزان پایبندی به ارزش های اخلاقی علمی در بین دانشجویان (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه ایلام)

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۸
این تحقیق بر اهمیت مفهوم فرهنگ رشته ای اهتمام دارد. یکی از مباحث بسیار مهم و مؤثر در شکل گیری فرهنگ رشته ای، پایبندی به ارزش های اخلاقیِ علمی است. لذا این پژوهش پیرامون بررسی رابطه ی فرهنگ رشته ای با میزان پایبندی به ارزش های اخلاقی علمی تدوین شده است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه ایلام به تعداد 6500 نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 340 نفر به صورت نمونه ی تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه محقق ساخته برای هر یک از سازه های پژوهش می باشد. روایی و پایایی تحقیق از طریق روایی صوری و آلفای کرونباخ سنجیده شد و روایی و پایایی موردتأیید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی و با بهره مندی از نرم افزار spss25 صورت گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که ابعاد سه گانه ی فرهنگ رشته ای (ایفای نقش محقق، همکاری دانشگاهی، جو حمایتی برای فعالیت های پژوهشی) با پایبندی به ارزش های اخلاقی علمی در ارتباط است. در نهایت فرضیه اصلی پژوهش یعنی رابطه بین فرهنگ رشته ای با پایبندی به ارزش های اخلاقی علمی مورد تأیید قرار گرفت.
۳.

بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت اسلامی با سلامت و عدالت سازمانی؛ اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۷۹
این پژوهش با هدف شناسایی بررسی بین ابعاد مدیریت اسلامی با سلامت و عدالت سازمانی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی انجام گردید. جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی به تعداد 65 نفر بوده که حجم نمونه براساس جدول مورگان (1978)، 55 نفر بدست آمد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای انتخاب شده اند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش سه پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳)، پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی گراهام لووز (1986) و پرسشنامه 126 سوالی ابعاد مدیریت اسلامی (1386) استفاده شد است. برای سنجش اعتبار پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقادیر ضریب برای متغیرهای ابعاد مدیریت اسلامی، سلامت سازمانی و عدالت سازمانی به ترتیب مقادیر 974/0، 956/0 و 932/0 بدست آمد. روایی ابزار از نوع محتوایی بوده است که مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی آزمون های همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار spss نسخه 18 و روش مدل ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل نسخه 8/8 استفاده گردید. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و همبستگی است. نتایج نشان داد بین ابعاد مدیریت اسلامی و مولفه های (محیط کاری پرطراوت، کارکنان الهام بخش، رهبری فراگیر، فرهنگ مثبت و موفقیت پایدار) و برای مولفه های عدالت سازمانی (عدالت رویه ای، تعاملی و توزیعی) ارتباط مثبت و معناداری بدست آمد.
۴.

فروشگاه های پاپ آپ (POP-UP STORE) ابزاری نوین در صنعت خرده فروشی

تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۴۵
صنعت خرده فروشی ازجمله مهم ترین صنایع تأثیرگذار بر زنجیره تأمین هر شرکت صنعتی و تولیدی است و ازجمله مهم ترین ویژگی های محیط کنونی صنعت خرده فروشی نیز رقابت فزاینده ای است که هرروز با پیدایش و توسعه رقبای جدید در این صنعت مشاهده می گردد. نتیجه مستقیم این وضعیت، ضرورت و توجه جدی در به کارگیری سازوکارهای مؤثر در حفظ و ارتقاء رضایتمندی مشتریان و به تبع آن، فروش از طریق کیفیت بخشی به خدمات و ارزش آفرینی بیشتر برای مشتریان می باشد. پاپ آپ یک مفهوم ساده است که می تواند مسبب ادراک تجربه ی متمایز مشتریان و تکرار رفتار معاملاتی آنان شود، با افزایش رشد مشتریان هوشمند، شرکت های واقع در صنعت خرده فروشی نیز بایستی درصدد برنامه ریزی و پیاده سازی ابزاری باشند که نه تنها مسیر دستیابی به اهداف آزمایش و شبیه سازی بازار، عناصر برجستگی، تصویر، دانش و عملکرد برندهایشان را تسهیل سازد، بلکه منجر به آوازه جویی، خبرسازی و در نهایت ارزش آفرینی برای مشتریانشان گردد، خرده فروشی پاپ آپ به عنوان یک ابزار قدرتمند در راستای خلق گزاره های ارزش مستقیم، ارتباطی و اطلاعاتی برای مشتریان تلقی می شود، می تواند اثرگذار واقع شود.
۵.

اظهارنظر تعدیل شده ی حسابرسی و تأمین مالی در شرایط ادغام و تملیک (مطالعه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۴
فرایند ادغام و تملیک در راستای مدیریت استراتژیک و مالی شرکتی بنگاه های اقتصادی تبلور می یابد و در قالب تصمیمات استراتژیک شرکت از یک سو، مرتبط با مباحث مالی شرکتی است و از سوی دیگر و از حیث سودآوری دارایی ها، در ارتباط با مدیریت سرمایه گذاری شرکت ها است. همچنین بر اساس استاندارد 700 حسابرسی، ارائه ی اطلاعات سودمند به استفاده کنندگان، یکی از اهداف انتشار صورت های مالی است و حسابرسان می بایست اظهارنظرهای درست و قابل اطمینانی به ذینفعان ارائه نمایند و در صورت بروز شرایطی خاص، اظهارنظرهای خود را به صورت تعدیل شده (مشروط، مردود و یا عدم اظهارنظر) ارائه نمایند. علاوه بر این راهبرد تأمین مالی در شرکت ها، از مباحث مهم دانشمندان مالی وحسابداری است. به گونه ای که از تأمین مالی علاوه بر علم، به عنوان هنر مدیران مالی شناخته می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اظهارنظر تعدیل شده ی حسابرسی و تأمین مالی در شرایط ادغام و تملیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از رگرسیون لجستیک بهره گرفته شده است. تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه ی آماری در نظر گرفته شده و با نمونه گیری انجام شده تعداد جامعه ی آماری 89 شرکت (445 سال- شرکت) محدود شده است. این شرکت ها طی 5 سال مالی (1397-1393) مورد بررسی قرار گرفته شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد در صورتی که شرکت با استفاده از فروش سهام تأمین مالی شده باشد، حسابرسان به اظهارنظر تعدیل شده ی رو به پایین بیشتری نیاز خواهند داشت اما اظهارنظر تعدیل شده ی رو به پایین بیشتری در صورتی که شرکت با استفاده از بدهی تأمین مالی شده باشد، کمتر خواهد بود.
۶.

نقش کارآفرینی استراتژیک در شناسایی و کشف فرصت های کارآفرینی

تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۸۰
امروزه با توجه به روند روزافزون تغییر و تحولات محیطی، سازمان ها و شرکت ها، برای پاسخگویی اثربخش به نیازهای محیطی خویش نیازمند کارآفرینی استراتژیک هستند. کارآفرینی و مدیریت استراتژیک به رشد و تولید ثروت منجر می شوند. این پژوهش، به بررسی نقش کارآفرینی استراتژیک در شناسایی و کشف فرصت های کارآفرینی در شرکت های شهرک صنعتی یزد، پرداخت. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی 240 مدیر عامل و معاونین و سرپرستان ارشد شرکت های شهرک صنعتی یزد بودند. با توجه به قاعده هومن، نمونه ای به اندازه 150 نفر انتخاب شد. در این پژوهش از دو پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک و پرسشنامه بررسی وضعیت کارآفرینی (از حیث وضعیت موجود و تلاش برای رسیدن به ایده آل ها)، (اقتباس شده از پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی اسدالله کردنائیچ و پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی مارگاریت هیل)، در سازمان، استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها، از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر کارآفرینی استراتژیک و ابعاد آن بر شناسایی و کشف فرصت های کارآفرینی، مثبت و معنی دار است.
۷.

اثر تعدیل کننده مالکیت دولتی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت کنترل های داخلی

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۵۵
یکی از فرایند های که واحد تجاری در رابطه با مسئله ی نمایندگی و کنترل آن مورد استفاده قرار می دهد، کنترل های داخلی است. بر این اساس تغییرهای درخور توجه در شرایط کسب و کار و شرایط رقابتی بازار می تواند کنترل های داخلی و اثر بخش بودن آن را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیل کننده مالکیت دولتی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت کنترل-های داخلی است. در راستای هدف پژوهش، دو فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این دو فرضیه با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه ای متشکل از 105 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی پنج ساله بین سال های 1392 لغایت 1396 انتخاب گردید. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع پژهش های بنیادی تجربی و از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های همبستگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش رگرسیون لوجستیک استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد هرچه رقابت بازار محصول افزایش می یابد، احتمال یافتن ضعف در کنترل های داخلی بیشتر می شود. همچنین نتایج نشان داد که در شرکت هایی با مالکیت دولتی، احتمال اینکه با افزایش رقابت بازار محصول شرکت از کیفیت کنترل های داخلی پایین برخوردار باشند در مقایسه با شرکت هایی که مالکیت خصوصی دارند، بیشتر است.
۸.

بررسی جایگاه حسابرسی داخلی بر میزان محافظه کاری شرکت ها

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۵۲
حسابرسی داخلی به عنوان یکی از مکانیزم های درون سازمانی اصلی راهبری شرکتی قلمداد می گردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی جایگاه حسابرسی داخلی بر میزان محافظه کاری شرکت ها می باشد. این تحقیق از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش تجربی از نوع پس رویدادی است. در پژوهش های پس رویدادی، روابط احتمالی بین متغیرها از طریق مشاهده شرایط موجود، موردمطالعه قرار می گیرد که در آن، موارد موردمطالعه در گذشته رخ داده اند و توسط محقق قابل دستکاری نیستند. بازه زمانی پژوهش، از زمان الزام وجود کمیته های حسابرسی یعنی ابتدای سال 1394 الی 1397 می باشد و تجزیه و تحلیل آنها، از نرم افزارهای Excel و Eviews9 صورت گرفت. نتایج بدست آمده از بررسی داده های تحقیق نشان می دهد که بین تخصص مالی اعضای حسابرسی داخلی، استقلال اعضای حسابرسی داخلی و تجربه اعضای حسابرسی داخلی و محافظه کاری شرطی ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹