رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم پاییز 1400 شماره 80 (جلد هفتم)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر پرداخت سود سهام و ویژگی های شرکت بر کیفیت درآمد

کلید واژه ها: پرداخت سود سهام کیفیت سود ویژگی های شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 220 تعداد دانلود : 439
این مطالعه تجربی عمدتاً به بررسی تأثیر پرداخت سود تقسیمی و پنج ویژگی شرکت (اندازه شرکت، اهرم شرکت، عملکرد شرکت، شکل قانونی و کیفیت حسابرسی) بر کیفیت سود فعالترین شرکتهای فهرست شده می پردازد. در کشور ایران. نمونه ای از 200 مشاهدات سال شرکت طی چهار سال از 1390 تا 1398 استفاده شد. رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی برای رگرسیون شش متغیر مستقل در کیفیت سود شرکت ها از طریق عدم مدیریت سود شرکت ها که از طریق اقلام تعهدی اختیاری برآورد شد، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج اصلی نشان می دهد که برخی از واگرایی در شیوه های مدیریت سود در چهار سال وجود دارد و ممکن است نشان دهد که مدیریت سود توسط شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران به ویژه در دو سال اول (1390 و 1391) وجود دارد. با این حال، روشهای مدیریت سود نسبتاً کمتری در دو سال گذشته (1397 و 1398) مشاهده شده است. نتایج همبستگی تعدادی از روابط مهم بین مدیریت سود و سه متغیر مستقل (اهرم شرکت، شکل قانونی و کیفیت حسابرسی) را نشان می دهد. نتایج رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی با نتایج بدست آمده از طریق همبستگی پیرسون مطابقت دارد.
۲.

رتبه بندی مدلهای کسب و کار در توسعه بازرگانی خارجی بر اساس رویکرد اقتصاد مقاومتی

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی توسعه بازرگانی خارجی مدل های کسب و کار MADM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 701 تعداد دانلود : 696
با توجه به لزوم ارائه اولویت بندی روشهای مدیریت خدمات صادرات و ارائه تصویری از انواع روشهای موجود در این حوزه و همچنین تعمیق ادبیات علمی رویکرد اقتصاد مقاومتی در ایران و جهان و نهایتاً تسهیل توانمند سازی بخش خصوصی با تمرکز بر شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) این تحقیق به انجام رسید. رویکرد این تحقیق استقرایی با اهداف کاربردی است که در پی توصیف چهارچوب اقتصاد مقاومتی و ارائه روشهای مناسب صادراتی می باشد. از نظر روش تحقیق، تحقیق حاضر توصیفی است. از نظر گردآوری داده، در این تحقیق میدانی و به صورت کتابخانه ای و از طریق استفاده از خبرگان فعال در صنایع مختلف بر اساس مقایسات زوجی صورت می گیرد. روش تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس نظر خبره های صنایع مختلف و استفاده از مدل های MADM است. نتایج تحقیق بر اساس اولویت بندی الگوهای مدیریت خدمات صادرات و واردات بر اساس رویکرد اقتصاد مقاومتی در تعامل با صنایع مختلف شامل، رتبه اول: مدل فعالیت تامین مالی و کارگزاری صادرات رتبه دوم: مدل کسب و کار مدیریت کارگزاران صادراتی، رتبه سوم: مدل مدیریت EMC های بازارهای هدف، رتبه چهارم: مدل کسب و کار سرمایه گذاری در زنجیره تامین صادرات، رتبه پنجم: مدل تامین مالی و کارگزاری واردات، رتبه ششم: مدل تامین مالی صادرات، رتبه هفتم: مدل فعالیت واردات، رتبه هشتم: مدل فعالیت صادراتی ماموریتی، رتبه نهم: مدل تامین فعالیت واردات و رتبه دهم: مدل کسب و کار مبتنی بر بازرگانی بین المللی است.
۳.

شناسایی شاخص های قابلیت های خدماتی در صنعت بانکداری با استفاده از روش دلفی فازی: تجزیه و تحلیل شاخص ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

کلید واژه ها: قابلیت های خدماتی مزیت رقابتی صنعت بانکداری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 782 تعداد دانلود : 134
تشخیص موقعیت رقابتی منوط به شناسایی منابع ایجاد رقابت پذیری است. از دیدگاه مبتنی برمنابع، ارائه خدمات بطور عمده به منابع و قابلیت های سازمان بستگی دارد تا در بلندمدت مزیت رقابتی پایدار را ایجاد نماید. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی و تعیین قابلیت هایی است که بیشترین تأثیر را در مزیت رقابتی صنعت بانکداری بوجود می آورند. براساس دیدگاه مبتنی بر منابع، ابعاد و قابلیت های خدماتی شامل قابلیت های مدیریتی، سازمانی، بازاریابی و کیفیت خدمات به صورت جامع از طریق مطالعه اسنادی و به کمک روش دلفی فازی و نظر 10 نفر از خبرگان شناسایی شدند. جهت شناسایی قابلیت هایی که بیشترین مزیت رقابتی را برای صنعت بانکداری به ارمغان می آورند از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد قابلیت های مدیریتی نسبت به دیگر قابلیت ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و ترکیب ارزش ها و نگرش های تیم مدیریت عالی برای وظایف ها و تصمیمات سازمانی و همچنین انتظارات مشتریان از فرآیندها و خدمات با کیفیت، دارای اهمیت ویژه ای هستند.
۴.

بررسی رابطه سلامت سازمانی با فرسودگی شغلی با نقش میانجی تعهد سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری منطقه یک همدان)

کلید واژه ها: سلامت سازمانی سازمان سالم تعهد سازمانی فرسودگی شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 625 تعداد دانلود : 518
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سلامت سازمانی با فرسودگی شغلی با نقش میانجی تعهد سازمانی در شهرداری منطقه یک همدان می باشد. بدین منظور یک نمونه 80 تایی به طور کاملا تصادفی ساده از کارکنان شهرداری منطقه یک همدان، مورد آزمون قرار گرفتند. این تحقیق کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد که پایایی آن بیشتر از 0.7 می باشدو روایی آن توسط محققین و اساتید دیگر تائید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و مدل مفهومی پژوهش از نرم افزار Amos استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تعهد سازمانی به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق فرسودگی شغلی کارکنان) بر سلامت سازمانی کارکنان تأثیر دارد که تأثیر مستقیم تعهد سازمانی بر سلامت سازمانی بیشتر است. همچنین، نتایج بررسی ها نشان داد متغیرهای تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان در مجموع، نزدیک به 58 درصد تغییرات سلامت سازمانی را تبیین می کنند.
۵.

نقش استراتژی های سرمایه انسانی بر بهبود رضایت شغلی (مورد مطالعه: بانک ملت شعب تهران)

کلید واژه ها: استراتژی سرمایه انسانی رضایت شغلی صنعت بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 973 تعداد دانلود : 556
هدف پژوهش حاضر که از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت داده ها توصیفی پیمایشی است، بررسی نقش استراتژی های سرمایه انسانی بر بهبود رضایت شغلی است. 250 نفر از کارکنان بانک ملت شعب تهران را جامعه آماری تحقیق تشکیل داده که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 151 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده ها بر اساس پرسشنامه های استاندارد انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفته است. نتایج نشان داد که استراتژی های سرمایه انسانی نقش مثبت و معناداری بر بهبود رضایت شغلی کارکنان دارند. می توان نتیجه گرفت که استراتژی های جذب و استخدام، استراتژی توسعه منابع انسانی، استراتژی مدیریت عملکرد، استراتژی جبران خدمات و استراتژی روابط کارکنان می توانند نقش مثبت و معناداری بر بهبود رضایت شغلی داشته باشند.
۶.

تأثیر ویژگی های حسابرس مستقل و کمیته حسابرسی بر ایجاد ارزش شرکت

کلید واژه ها: ویژگی های حسابرس مستقل کمیته حسابرسی ایجاد ارزش شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 80 تعداد دانلود : 891
هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های حسابرس مستقل و کمیته حسابرسی بر ایجاد ارزش شرکت می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک اطلاعاتی «ره آورد نوین» استخراج شده است. به منظور نیل به این هدف 931 سال-شرکت (133 شرکت برای هفت سال) مشاهده جمع آوری شده از گزارشات مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1392 تا 1398 مورد آزمون قرار گرفته اند. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی استفاده گردید. با استفاده از داده های ترکیبی می توان به دو روش، مدل های رگرسیونی را تخمین زد (تلفیقی و پانل). به منظور تعیین روش تخمین از آزمون F لیمر استفاده گردید و در صورت استفاده از روش پانل، می توان به یکی از دو صورت مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی انجام گیرد که به منظور تشخیص نوع مدل، از آزمون هاسمن استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد ویژگی های حسابرس مستقل و کمیته حسابرسی برایجاد ارزش شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۷.

بررسی رابطه بین توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصادی

کلید واژه ها: بازار سرمایه توسعه اقتصادی رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 135 تعداد دانلود : 788
بازار سرمایه متاثر از عوامل گوناگونی می باشد. این عوامل به دو دسته عوامل درونی و عوامل بیرونی طبقه بندی می شوند. ازجمله عوامل درونی، سوددهی و سیاستهای تقسیم سود شرکت، میزان ریسک شرکت، عملکرد مدیران و... می باشد. عوامل بیرونی خارج از کنترل شرکت بوده و از جمله مهمترین عوامل بیرونی متغیرهای اقتصادی می باشند که بر رکود و رونق بورس اوراق بهادار تاثیر می گذارند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصادی ایران می باشد. داده های مورد نیاز به صورت فصلی طی دوره زمانی 1382 تا 1391 مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. در پژوهش حاضر از آزمون های ریشه واحد دیکی- فولر برای بررسی پایایی متغیرها از آزمونهای هم انباشتگی جوهانسن –جوسیلیوس و آزمون علیت گرنجری نیز استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که با توجه به عدم توسعه یافتگی بورس تهران، اثر توسعه بازار سرمایه بر رشد اقتصادی بسیار کم است و همچنین با توجه به آزمونهای انجام شده اثر رشد اقتصادی بر توسعه بازار سرمایه نیز کم و ناچیز است.
۸.

اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر مقایسه پذیری صورت های مالی و رقابت در بازار محصول

کلید واژه ها: اجتناب مالیاتی کارایی سرمایه گذاری مقایسه پذیری صورت های مالی رقابت در بازار محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 962 تعداد دانلود : 493
هدف از این پژوهش بررسی اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر مقایسه پذیری صورت های مالی و رقابت در بازار محصول است. با استفاده از نمونه ای شامل 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره زمانی 1389-1398 و استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته می باشد، همچنین داده های خام مرتبط با تحلیل های آماری، از نرم افزار ره آورد نوین و سایت کدال استخراج شده و سپس در Excel طبقه بندی شده و درنهایت داده ها در نرم افزار EVIEWS مورد آزمون قرار گرفته است. در پژوهش حاضر برای تحلیل مدل از مجموعه داده های مقطعی و ترکیبی استفاده می شود. نتایج نشان داد که اجتناب از مالیات می تواند منجر به افزایش انحراف از سطح مورد انتظار سرمایه گذاری و بروزناکارامدی سرمایه گذاری شود و در صورت مداخله مقایسه پذیری صورت های مالی و رقابت در بازار محصول، این رابطه تعدیل خواهد شد. به طوریکه مقایسه پذیری صورت های مالی این رابطه را تضعیف و رقابت در بازار محصول این رابطه را تشدید می کند.
۹.

مدلسازی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت (مطالعه موردی: کارکنان شهرداری تهران)

کلید واژه ها: مدیریت دانش خلاقیت ‏انعطاف خلاقیت سیال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 81 تعداد دانلود : 926
امروه دانش و اطلاعات نقش بسیار مهمی در زندگی بسیاری از افراد جامعه دارد. عصر امروز، عصر سازمانهای مبتنی بر دانش است. مدیریت دانش در راستای دستیابی به منابع نوین دانشی، تئوری های نوینی همچون مدیریت دانش جامعه گرا که هدف آن دستیابی به منابع عظیم دانش مشتریان است را مورد توجه جدی قرار داده است که در این تحقیق به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر خلاقیت پرداخت شد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان شهرداری تهران بودند که با استفاده از روش کوکران حجم نمونه 298 نفر به دست آمد، نمونه گیری به صورت تصادفی بود. برای سنجش متغیرهای دموگرافیک حجم نمونه ازآمار توصیفی مانند میانگین، فراوان و درصد فراوانی در دسته های مختلف استفاده خواهد شد. در نتایج تحقیق فرضیه تاثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش اینترنت اشیا بر خلاقیت را تایید کرد.
۱۰.

Development and transformation of human resources in the framework of green management

کلید واژه ها: Green Management Human Resources Environment

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 457 تعداد دانلود : 863
Today, managers in the public and private sectors consider having knowledge of laws and green issues to be important and necessary for the survival of their organizations. Therefore, human resources are one of the most important factors in environmental management and must be involved in strategic decisions. Green Human Resource Management focuses on the company's environmental management practices, in which human resource management acts as a platform for linking human resource management actions to the company's environmental management activities. The world is really entering and experiencing a green economy. Green economy is one of the new topics of scientific societies in recent decades, which aims at human welfare, social justice and creating confidence in environmental protection along with economic growth. The success of a company's environmental management depends on the environmentally friendly behavior of its employees. Because their behavior improves the company's environmental performance. Given that the research article is a promotional article with a review of resources and previous research, finally provides practical solutions for the development and evolution of human resources in the framework of green management that can be defined by variables in future research.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹