رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم تابستان 1400 شماره 72 (جلد یازدهم)

مقالات

۱.

واکاوی تعامل سازمانی بر تعهد عاطفی با نفش میانجی رضایت شغلی و اشتغال به کار کارکنان وزارت آموزش و پرورش استان البرز در دوران پسا کرونا

کلید واژه ها: تعهد عاطفی تعامل سازمانی اشتغال به کار رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۷۲
امروزه ویروس کرونا یا همان کوئید 19 کل جهان را فراگرفته است و تمام کشورها به نوعی با این ویروس دست و پنجه نرم می کنند. این ویروس تمام افراد دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است. میلیون ها انسان در کره زمین به این ویروس مبتلا شده اند و هزاران نفر جان خود را از دست داده اند و چه بسیار خانواده ها که عزادار این ویروس منحوس شده اندسازمان ها امروزه در محیطی کاملاً رقابتی در دوران کرونا که همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند. در این میان کارکنان به عنوان مشتریان داخلی سازمان نقش اساسی را بر عهده دارند، آنان مشتاق هستند که نیازهایشان برطرف شده و نسبت به شغلشان رضایت کامل داشته باشند، هدف از پژوهش حاضر واکاوی تعامل سازمانی بر تعهد عاطفی با نفش میانجی رضایت شغلی و اشتغال به کار کارکنان وزارت آموزش وپرورش استان البرز در دوران کرونا صورت گرفت. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان وزارت آموزش وپرورش استان البرز به تعداد 387 می باشد. با توجه به حجم نمونه موردنیاز با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 193 نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد هولتمن و همکاران (2012) عیدی و همکاران (1393) گل پرور (1389) مینه سوتا (1967) است، روایی ابزار از طریق روایی سازه، روایی همگرا و واگرا موردسنجش قرار گرفت. پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 877/0 محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از نرم افزار 3PLS نشان داد که تعامل سازمانی بر رضایت شغلی و اشتغال به کار و تعهد عاطفی تأثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین رضایت شغلی بر تعهد عاطفی و اشتغال به کار بر تعهد عاطفی تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین رضایت شغلی و اشتغال به کار نقش میانجی دارد.
۲.

بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت و سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش تعدیلگر اندازه بانک

کلید واژه ها: تمرکز مالکیت سودآوری اندازه بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۳۶
هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت و سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش تعدیلگر اندازه بانک می باشد. برای دستیابی به این هدف، در محاسبه سودآوری بانک از دو شاخص بازده کل دارایی ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) استفاده گردید. نمونه ی آماری شامل 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1398 (7 ساله) می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی و با نرم افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین تمرکز مالکیت و سودآوری (بازده کل دارایی ها) ارتباط مستقیم وجود دارد ولی بین تمرکز مالکیت و سودآوری (بازده حقوق صاحبان سهام) ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین اندازه بانک ارتباط بین تمرکز مالکیت و سودآوری (بازده کل دارایی ها) را تعدیل می کند در حالیکه اندازه بانک ارتباط بین تمرکز مالکیت و سودآوری (بازده حقوق صاحبان سهام) را تعدیل نمی کند.
۳.

اثر ویژگی های کمیته حسابرسی بر تغییر حسابرس

کلید واژه ها: ویژگی های کمیته حسابرسی تغییر حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۹۵
هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر تغییر حسابرس می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک اطلاعاتی «ره آورد نوین» استخراج شده است. به منظور نیل به این هدف 966 سال-شرکت (138 شرکت برای هفت سال) مشاهده جمع آوری شده از گزارشات مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1392 تا 1398 مورد آزمون قرار گرفته اند. به منظور تخمین این مدل از تکنیک رگرسیون لوجیت استفاده می شود. برای اینکه در مدل رگرسیون خطی، تخمین زن های ضرایب رگرسیون، بهترین تخمین زن های بدون تورش خطی باشند، لازم است تا واریانس جزء خطای مدل ثابت باشد و بین متغیرهای توضیحی هم خطی وجود نداشته باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال و خبرگی کمیته حسابرسی بر تغییر حسابرس تأثیر مثبت و معناداری دارند.
۴.

تأثیر اپیدمی کرونا بر صادرات محصولات فرهنگی

کلید واژه ها: صادرات محصولات فرهنگی محصولات فرهنگی اپیدمی کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۳۲۵
نظر به اینکه فعالیت های بخش فرهنگ بسیار گسترده و متنوع است و طیف وسیعی از نمایش، خواندن کتاب، هنرهای تجسمی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و .... را شامل می شود، لذا بررسی وضعیت فعالیت های کالاهای فرهنگی و آگاهی از عوامل تأثیرگذار در واردات و صادرات آن ها در جهت تبیین و تحلیل مسائل اقتصادی بخش فرهنگ با در نظر گرفتن اپیدمی کرونا و راهکارهای مناسب در جهت بهبود صادرات محصولات فرهنگی در این پاندمی و همه گیری کرونا ویروس امری ضروریست. هدف از این پژوهش تآثیر اپیدمی کرونا بر صادرات محصولات فرهنگی می باشد. نتایج نشان داد صادرات محصولات فرهنگی به دلیل کاهش حضور مردم در اجتماع و عدم برگزاری نمایشگاه ها و بسته شدن سینما و تعطیلی کنسرت ها و تئاتر در در اپیدمی کرونا کاهش قابل توجهی داشته که استفاده از فضای مجازی بهترین روشی است که می تواند تأثیر قابل توجهی بر افزایش صادرات و درآمد حاصل از صادرات محصولات فرهنگی در این اپیدمی و حتی دوران پسا کرونا داشته باشد.
۵.

رابطه گزارش مقبول حسابرسی با بیش ارزشیابی سهام و مدیریت سود و محافظه کاری

کلید واژه ها: اظهارنظر مقبول حسابرس بیش ارزشیابی سهام مدیریت سود محافظه کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۷۵
این پژوهش به بررسی رابطه اظهارنظر مقبول حسابرس با بیش ارزشیابی سهام و مدیریت سود و محافظه کاری حسابداری پرداخته است. متغیر وابسته پژوهش، اظهارنظر مقبول حسابرس و متغیرهای مستقل پژوهش، شامل نماینده های بیش ارزشیابی سهام (نسبت بهای هر سهم به سود هر سهم تاخیری و نسبت بهای هر سهم به ارزش هر سهم تاخیری) و نماینده مدیریت سود (تعهدات اختیاری) و نماینده محافظه کاری (معیار گیولی و هاین برای محافظه کاری غیرشرطی بر پایه اقلام تعهدی) می باشد. روش پژوهش از نوع کاربردی و روش آماری بکار رفته شامل رگرسیون لاجیستیک می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 429 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 تا 1399 می باشد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مورد بررسی در این بازه زمانی، اظهارنظر مقبول حسابرس رابطه معنی داری با بیش ارزشیابی سهام و مدیریت سود و محافظه کاری ندارد. همچنین نوع موسسه حسابرسی و اندازه شرکت و تغییر حسابرس و گردش موجودی کالا و بازده دارایی ها بر ارائه گزارش مقبول حسابرسی مؤثر نیست اما اظهارنظر مقبول حسابرس با ارائه گزارش مقبول سال پیش رابطه مثبت و با اهرم مالی رابظه منفی معنی داری دارد.
۶.

بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر ساختار سرمایه؛ شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ساختار سرمایه عدم اطمینان محیطی اهرم مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۳۶۸
محیطی که شرکت ها در آن فعالیت می کنند، محیطی در حال تغییر و رقابتی است که شرکت ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعدد و گسترش فعالیت های خود از طریق سرمایه گذاری های جدید هستند. انجام این سرمایه گذاری ها نیازمند تأمین منابع مالی است که این منابع را می توان از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تأمین کرد. شرکت هاییکه اهرم مالی بالایی دارند، اگر قادر به پرداخت تعهدهای ناشی از تأمین مالی برون سازمانی نباشند، هم در معرض ریسک ورشکستگی قرار خواهند گرفت و هم قادر به پیداکردن اعتباردهندگان جدید در آینده نخواهند بود. در چنین شرایطی اگر شرکت تمایل به دریافت وام جدید داشته باشد، از سوی اعتباردهندگان از لحاظ توان پرداخت بدهی در دوره های آتی مورد بررسی دقیق قرار می گیرد؛ بنابراین، بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه لازم و ضروری به نظر می رسد. یکی از عوامل عدم اطمینان محیطی هست. در تحقیق حاضر ارتباط عدم اطمینان محیطی و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به روش توصیفی همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 تشکیل می دهند که در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل رگرسیونی با روش پانل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان دادکه عدم اطمینان محیطی بر ساختار سرمایه تاثیر معناداری و مثبت دارد.
۷.

بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر ریسک سیستماتیک به واسطه نقش تعدیلگر مدیریت ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: تنوع جنسیتی هیئت مدیره ریسک سیستماتیک مدیریت ریسک شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۵۷
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر ریسک سیستماتیک به واسطه نقش تعدیلگر مدیریت ریسک در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. متغیر وابسته ریسک سیستماتیک و متغیر مستقل تنوع جنسیتی هیئت مدیره و متغیر تعدیلگر مدیریت ریسک شرکت می باشد. این تحقیق از جنبه هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بشمار می رود، از بعد نحوه استنباط، در گروه تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار می گیرد. برای گردآوری اطلاعات، تعداد 131 شرکت در دوره سال های 1392 تا 1397 به عنوان نمونه آماری از بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم افزار Eviews10 تجزیه و تحلیل گردید. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که تنوع جنسیتی هیئت مدیره تاثیر منفی و معناداری بر ریسک سیستماتیک شرکت دارد، لذا با افزایش تنوع جنسیتی هیئت مدیره، ریسک سیستماتیک شرکت کاهش می یابد. مدیریت ریسک شرکت بر رابطه میان تنوع جنسیتی هیئت مدیره و ریسک سیستماتیک شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد.
۸.

بررسی نقش متغیرهای کیفیت حسابرسی و دوره ی تصدی حسابرس در تأثیر گذاری مدیریت سود بر عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی دوره تصدی حسابرس مدیریت سود عملکرد شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۳۸۵
کیفیت حسابرسی و میزان تصدی حسابرس میتواند شاخص های مناسبی در جهت درک عملکرد شرکت باشد. چرا که از طریق کیفیت حسابرسی و میزان تصدی حسابرس مدیریت سود بر عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر گذار خواهد بود. در این پژوهش با بررسی داده های آماری مربوط به بورس واراق بهادار تهران در بازه ی 9 ساله ی اخیر به بررسی نقش متغیرهای کیفیت حسابرسی و دوره ی تصدی حسابرس در تاثیر گذاری مدیریت سود بر عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل دیتا و برازش مدل های رگرسیونی پرداخته شد. در نهایت مشخص شد که متغیرهای کیفیت حسابرسی و دوره ی تصدی حسابرس با ضرایب معنی دار آماری در تاثیر گذاری مدیریت سود بر عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار میباشد. همچنین دوره تصدی حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتی و شاخص عملکردی شرکت تاثیر دارد.
۹.

واکاوی چالش های اینترنت اشیاء درحوزه سلامت (مورد مطالعه: استفاده ازعلم فناوری دربهینه سازی وسایل مورداستفاده معلولین)

نویسنده:

کلید واژه ها: اینترنت اشیاء سلامت هوشمند چالش های اینترنت اشیاء معلولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۵۸
اینترنت اشیاء تکنولوژی های گسترده و جدیدی هستند که برای ارائه زندگی دارای رفاه بیشتر به کار می روند. اینترنت اشیا که به آن چیزنت نیز می گویند و در بسیاری از حوزه های زندگی روزمره مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از این حوزه ها مربوط به اینترنت اشیاء درحوزه سلامت برای افراد دارای معلولیت است که به دلیل مشکلاتی که دارند، به اطرافیان خود وابسته اند. فناوری اینترنت اشیا ء در این بخشکاربردهای متنوعی داردکه در ایران به اندازه کافی مورد بررسی قرارنگرفته است. هدف این پژوهش چالش های اینترنت اشیاء درحوزه سلامت (مورد مطالعه: استفاده ازعلم فناوری دربهینه سازی وسایل مورداستفاده معلولین) می باشد. روش پژوهش: پژوهش یک مقاله مروری است که درمجموع پس از جمع آوری مقالات مرتبط باعنوان این پژوهش براساس یافته های پژوهش حاصل ازمرورمقالات، با تعدیل موانعی که جمع آوری شده، چالش ها و راهکار (های) مناسب ارائه داده می شود.
۱۰.

تأثیر اجتناب مالیاتی بر رابطه بین سرمایه گذاری بیش از حد و محدودیت در تامین مالی با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

کلید واژه ها: سرمایه گذاری بیش از حد اجتناب از مالیات مدلسازی معادلات ساختاری محددیت در تامین مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۰۹
این پژوهش به بررسی تاثیر اجتناب از مالیات بر رابطه بین سرمایه گذاری بیش از حد و محدودیت در تامین مالی در کشور ایران در جهت کمک به مدیران برای تصمیم گیری و عملکرد بهتر در امر پرداخت مالیات، حفظ وجه نقد و استفاده از آن در جهت سرمایه گذاری می پردازد. در این پژوهش از اطلاعات 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1398 استفاده شده است. به منظور بررسی تاثیر متغیرها از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و برای تحلیل الگوها از رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین محدودیت در تامین مالی و سرمایه گذاری بیش از حد رابطه منفی وجود دارد، اما این رابطه معنادار است. همچنین با وجود رابطه منفی بین محدودیت مالی و اجتناب از مالیات، اجتناب از مالیات به عنوان یک متغیرمیانجی، اثر معنادار و مثبتی بر سرمایه گذاری بیش از حد دارد. می توان نتیجه گیری نمود که محدود کردن اجتناب از مالیات سرمایه گذاری را کاهش می دهد. چرا که اجتناب مالیاتی منبع خوبی از تامین مالی داخلی است که بر سطح سرمایه گذاری شرکت تاثیر گذاشته و باعث غلبه بر نرخ بندی سرمایه از جنبه انتخاب نامطلوب می شود همچنین با تاثیر بر رشد اندازه شرکت باعث ایجاد خطر اخلاقی شود.
۱۱.

بررسی رابطه بین مدیریت سازمان، مهارت های فناوری اطلاعات و عملکرد کارکنان شهرداری های استان گیلان

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت سازمان مهارت های فناوری اطلاعات عملکرد کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۰۸
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت سازمان، مهارت های فناوری اطلاعات و عملکرد کارکنان شهرداری های استان گیلان می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان فنی شهرداری های استان گیلان بوده که تعداد آنها 560 نفر می باشد. حجم تمونه با استفاده از فرمول کوکران 229 نفر بوده و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده می شود. برای پاسخگویی به فرضیات پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری و آزمون های متفاوت با استفاده از نرم افزار SPSS22و Smart PLS3 انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که آماره معنی داری بین متغیر مدیریت سازمان و مهارت های فناوری اطلاعات برابر (339/20) می باشد همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر (725/0) است. آماره معنی داری بین متغیر مهارت های فناوری اطلاعات و عملکرد کارکنان برابر (242/3) می باشد، همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر (263/0) است. آماره معنی داری بین متغیر مدیریت سازمان و عملکرد کارکنان ایمنی برابر (657/4) می باشد. همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر (369/0) است که نشان دهنده رابطه بین مدیریت سازمان، مهارت های فناوری اطلاعات و عملکرد کارکنان شهرداری های استان گیلان می باشد.
۱۲.

یکپارچگی بانک

نویسنده:

کلید واژه ها: بسبب روان پولی روان رفتاری روان تکلیفی حسابهای خدماتی و فعالیتی بانک حوزه ی فعالیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۸۷
بانک در اقتصاد، همواره مورد توجه بوده است. البته چگونگی بنیان بانک در ایران، هنوز مورد بحث قرار نگرفته است؛ و در همان سالها بدون توجه به فرهنگ و آداب و رسوم و نحوه ی اقتصاد مردم که بر پایه ی اسلام است، بنای بانک را گذاشتند. در مقاله ی بسبب، به چیدمان بانک و نحوه ی عملکرد آن توجه شده است و تلاش شده است که طرحی نو، در حیطه ی آینده نگری سازمانها طراحی گردد. بسبب یعنی یک بانک با چندین حساب در مقابل بانکهای معاصر که چندین بانک با محدود حساب غیر خدماتی. بسبب: بانک یکپارچه مستقل است؛ که یک بانک است دارای چندین حساب است؛ و این حسابها مستقل هستند. در صورتی که بانکهای معاصر، بانک چند شاخه ی مستقل هستند. البته نقطه ی اشتراک هر دو نوع بانک، وجود بانک مرکزی است. در طرح بسبب تمام بانکها، شعبات بانک مرکزی هستند و تمام حسابها بر اساس خدمات و فعالیتها ایجاد میشوند. نگاه نوینی در میزان و سنجش بسبب بکار رفته است، بنام روان پولی. علت پیدایش روان پولی در این طرح، از بکارگیری نوع حسابها با برنامه ی خدماتی و فعالیتی است. دیگر حسابها کوتاه مدت و بلند مدت و قرض الحسنه نیستند؛ بلکه بر اساس خدمات و فعالیت نام میگیرند و انجام وظیفه میکنند. نکته یی دیگر که در بانکهای حاضر به واضح دیده میشود، این است تمام شعبات بانکها از تمام مناطق از نظر مالی و پولی تغذیه میکنند و به مرکز خود انتقال میدهند؛ در صورتی که طرح و مقاله ی بسبب با ایجاد و ارایه ی بانک حوزه ی فعالیتی، میخواهد از این پس شعبات بانک مرکزی را از لحاظ عملکردیی در هر منطقه را، بر اساس حوزه ی فعالیتی تعریف کند؛ یعنی اینکه بانک تمام منابع و ذخایر و دارایی های خود را برای سازندگی و ساماندهی همان منطقه بکار گیرد و در عین حال از مرکز نیز درخواست منابع کند؛ بر خلاف شرایط حاضر.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹