رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال 7 بهار 1402 شماره 24

مقالات

۱.

آیا استانداردهای حسابرسی مهم هستند؟

نویسنده:

کلید واژه ها: استانداردهای حسابرسی کیفیت حسابرسی تقاضای حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 479 تعداد دانلود : 736
درک صحیح نقش اقتصادی استانداردهای حسابرسی یک قدم مهم به سمت بهبود بازدهی و کارایی حسابرسی است. در این مقاله، من بیان می کنم که استانداردهای حسابرسی زمانی بیشترین اهمیت را دارند که یک حسابرس ممکن است برای حسابرسی ضعیف مشوق داشته باشد. در حالی که این نتیجه گیری ممکن است غافلگیرکننده نباشد، اما شرایطی که تحت آن استانداردها ممکن است دارای اثر مطلوب بر روی کیفیت حسابرسی باشند یا نه کمتر آشکار هستند. به طور ویژه تر، من تعدادی از مشاهدات در مورد اینکه استانداردها چه کارهایی می توانند انجام دهند را ارئه می کنم: استانداردها می توانند (1) فقدان قابلیت مشاهده ی نتیجه ی حسابرسی را با تمرکز بر فرآیند حسابرسی جبران کنند، (2) به طور نسبی مزیت اطلاعاتی در اختیار حسابرس به عنوان یک متخصص حرفه ای را کاهش می دهند که ممکن است حسابرس را تشویق کند تا حسابرسی ضعیف انجام دهد؛ (3) تنوع تقاضا در بین ذینفعان مختلف را متعادل کنند که ممکن است حسابرس را به سمت پایین ترین مخرج رایج سوق دهند و یک بازار براساس انتخاب معکوس را ایجاد کنند؛ و (4) یک معیار فراهم کنند که تنظیم مسئولیت قانونی حسابرس در رویداد یک حسابرسی زیراستاندارد را تسهیل می کند. اگرچه من همچنین تعدادی از مشاهدات در مورد اینکه استانداردها نباید انجام دهند نیز ارائه می کنم: استانداردها نباید (1) استفاده از قضاوت توسط حسابرسان را دلسرد کنند؛ (2) تقاضای بالقوه برای سطوح جایگزین ارزشمند اقتصادی از اطمینان را محدود کنند؛ (3) به روتین رویه ای بیش از حد یا استانداردسازی در اجرای حسابرسی منجر شوند؛ و (4) براساس یک دستورالعمل اجرای قانون تعیین شوند. در انتها، فراتر رفتن استانداردها از حدود، ارزش اقتصادی حسابرسی را برای بسیاری از ذینفعان کاهش می دهد و منجر می شود به فشار اجرت برای شرکت های حسابرسی. خوشبختانه، این نگرش ها می توانند مباحث آینده در مورد سطح و انواع استانداردها را آگاه سازند که برای حرفه ی حسابرسی مناسب می باشند.
۲.

تاثیر ارتباط کیفیت گزارشگری مالی برتصمیم گیری مدیران در شرکتها

کلید واژه ها: کیفیت گزارشگری تصمیم گیری مدیران افزایش تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 586 تعداد دانلود : 932
تاثیر گزارشگری مالی با کیفیت بر تصمیم گیری مدیران مساله ای است که محققان توجه خاصی به آن مبذول داشته اند. حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است و مدیران باید جهت تصمیم گیری بهتر، اطلاعات مناسب و با کیفیت را از تمام کانالهای رسمی و غیر رسمی به دست آورند. کیفیت اطلاعات اثر مستقیمی بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد و از این طریق نقش مهمی را در تعیین هزینه سرمایه ایفا می کند. افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث کیفیت تصمیم گیران و در نهایت افزایش بهره وری تولید و محصولات شرکتها خواهد شد. این تحقیق در پی انست که تاثیر گزارشگری مناسب و با کیفیت را بر بهبود تصمیم گیری مدیران بسنجد و سئوال تحقیق در این نوشتار این خواهد بود که کیفیت گزارشگری در تصمیم گیری مدیران در شرکتها چه تاثیری دارد؟ راههای افزایش کیفیت گزارشگری چه می باشد؟
۳.

اثر ۸ هفته تمرین مقاومتی با الگوی باردهی هرمی دوگانه و مسطح بر قدرت عضلانی اندام فوقانی و تحتانی هندبالیست های بی تمرین و دارای اضافه وزن

کلید واژه ها: الگوی تمرین مقاومتی بی تمرینی هندبالیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 226 تعداد دانلود : 29
هدف: چاقی و اضافه وزن امروزه به یک معضل جهانی تبدیل شده است. تمرینات مقاومتی بالاترین اثرگذاری را بر قدرت عضلانی را دارد که می تواند منجر به ارتقای کیفیت زندگی افراد گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی با الگوی باردهی هرمی دوگانه و مسطح بر قدرت عضلانی اندام فوقانی و تحتانی هندبالیست های بی تمرین و دارای اضافه وزن بود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون–پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل هندبالیست های زنجان که حداقل 6 ماه تمرینات ورزشی نداشتند. نمونه آماری این مطالعه از بین 36 ورزشکار به روش تصادفی انتخاب شد و در سه گروه 12 نفره (گروه هرمی دوگانه، گروه هرمی مسطح و کنترل) تقسیم شدند. برنامه تمرینی گروه های هرمی مسطح و دوگانه به مدت هشت هفته (سه جلسه در هفته) انجام شد. برای گروه کنترل هیچ برنامه ای در نظر گرفته نشد و فعالیت خاصی نداشتند. از آزمون آماری Shapiro-wilk برای نرمال بودن توزیع داده ها استفاده شد. برای بررسی تفاوت درون گروهی و بین گروه ها به ترتیب از آزمون های آماری تی همبسته و آنووا استفاده شد. همه آنالیز های آماری با استفاده از نرم افزار spss ورژن 22 و نرم افزار EXELL ورژن 2010 استفاده شد. یافته ها: قدرت عضلانی اندام فوقانی و تحتانی ورزشکاران بی تمرین و دارای اضافه وزن در طی هشت هفته تمرین مقاومتی با الگوی باردهی هرمی دو گانه و مسطح افزایش معنی داری را نشان داد (001/0=P). نتایج آزمون T گروه های همبسته نشان داد که هشت هفته تمرین مقاومتی با الگوی هرمی دوگانه بر قدرت عضلانی اندام تحتانی ورزشکاران بی تمرین و دارای اضافه وزن تاثیر معنی داری داشته است (001/0=P). نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد تمرینات قدرتی با الگوی باردهی هرمی دوگانه و مسطح در بهبود قدرت آزمودنی های ورزشکار بی تمرین موثر بوده است. به نظر می رسد که تمرینات هرمی دوگانه نسبت به تمرینات از نوع مسطح در افزایش قدرت و یا حجم عضلانی برتری داشته است.
۴.

تأثیر کیفیت کنترل داخلی بر رابطه بین توانایی مدیریت و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: کارایی سرمایه گذاری توانایی مدیریت کیفیت کنترل داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 980 تعداد دانلود : 10
با افزایش رقابت در عرصه تجارت، شرکت ها برای بقاء خود، نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و به موقع دارند. با توجه به تحولات جهان امروز، خصوصاً کشورهای در حال توسعه، این کشورها برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند راهکارهایی مناسب جهت استفاده بهتر از امکانات خود می باشند. در این راستا، یکی از عوامل مهم در جهت حل مسائل اقتصادی کشورها، بسط و توسعه سرمایه گذاری است؛ اما این امر به تنهایی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی، علاوه بر مسأله توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری نیز از جمله مسائل با اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری و همچنین نقش تعدیل گری کیفیت کنترل داخلی در این رابطه می پردازد. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین دو فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 الی 1400 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد توانایی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارد، یعنی افزایش توانایی مدیریت، افزایش کارایی سرمایه گذاری به دنبال دارد؛ علاوه بر این، نتایج بیانگر این است که کیفیت کنترل داخلی رابطه بین توانایی مدیریت و کارایی سرمایه گذاری را تقویت می کند.
۵.

شناسایی چالش های پیش روی صنعت خودروسازی ایران در شرایط آزادسازی واردت خودرو با رویکرد کسب مزیت رقابتی (مطالعه موردی: گروه خودروسازی سایپا)

کلید واژه ها: واردات مزیت رقابتی آزادسازی واردت شرکت سایپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 437 تعداد دانلود : 781
هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های پیش روی صنعت خودروسازی ایران در شرایط آزادسازی واردت خودرو با رویکرد کسب مزیت رقابتی در شرکت سایپا می باشد. برای شناسایی این چالش های از مدل حسینی (1390) به عنوان چارچوب نظری در نظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارشناسان و خبرگان صنعتی و دانشگاهی و گروه خودروسازی سایپا می باشد با توجه به اینکه تعداد عامل های شناسایی شده 29 شاخص می باشد، در مجموع 116 نفر مورد نیاز است. جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته چالش های واردات خودرو و پرسشنامه استاندارد کسب مزیت رقابتی حسینی (1390) استفاده شد. برای شناسایی چالش های پیش روی صنعت خودروسازی ایران از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و جهت اولویت بندی چالش ها از آزمون فریدمن با نرم افزارهای SPSS و SMART PLS، استفاده شده است. نتایج حاصل از پایایی مقیاس و تحلیل عاملی اکتشافی نشان می دهد از 29 علل اولیه شناسایی شده شناسایی چالش های پیش روی صنعت خودروسازی ایران، 26 عامل شناسایی و در شش دسته چالش همکاری و یادگیری فناوری، چالش قدرت رقابتی، چالش رشد و توسعه، چالش سیاست گذاری در شرکت، چالش رفتار مشتری، چالش خدمات به مشتری تقسیم بندی شدن، همچنین نتیجه آزمون نرم افزار PLS نشان داد که چالش های واردات بر کسب مزیت رقابتی رابطه دارد. از سوی دیگر، با توجه به آزمون فریدمن چالش همکاری و یادگیری فناوری بیش ترین و چالش خدمات به مشتری کمترین تأثیر را بر روی صنعت خودروسازی ایران در شرایط آزادسازی واردت خودرو دارد.
۶.

رتبه بندی بانک های خصوصی با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره SECA و سیستم CAMEL

کلید واژه ها: رتبه بندی ارزیابی عملکرد معیارهای سلامت بانکی روش های تصمیم گیری چندمعیاره روش SECA سیستم CAMEL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 244 تعداد دانلود : 478
هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بانک های خصوصی با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره SECA است. برای ارزیابی عملکرد مالی بانک ها، سیستم های سلامت مختلفی از جمله سیستم CAMEL وجود دارد. در این پژوهش از معیارهای CAMEL برای ارزیابی عملکرد بانک ها استفاده شده است. باتوجه به اینکه هر یک از معیارها بعد خاصی از بانک را ارزیابی می کند، نیاز به روش هایی برای تجمیع این ابعاد احساس می شود که روش های تصمیم گیری چندمعیاره یکی از این روش ها است. در این پژوهش برای رتبه بندی بانک ها در سال 1400، از روش SECA که مدل برنامه ریزی غیرخطی چندهدفه است، به دلیل مزیت ارزیابی هم زمان معیارها و گزینه ها استفاده شده است.
۷.

نقش میانجی گری نوآوری سازمانی بر تأثیر فرهنگ سازمانی بر مزیت رقابتی

نویسنده:

کلید واژه ها: نوآوری سازمانی فرهنگ سازمانی مزیت رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 811 تعداد دانلود : 33
هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش میانجی گری نوآوری سازمانی بر تأثیر فرهنگ سازمانی بر مزیت رقابتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز می باشد. در این پژوهش روش تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ زمان اجرا و منطق اجرا به ترتیب مقطعی و استقرایی است. همچنین تحقیقی توصیفی پیمایشی از شاخه میدانی است. در تحقیق حاضر، جامعه آماری شامل کلیه ی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز می باشد که برابر با 50 نفر بوده است. از بین جامعه آماری تعداد 44 نفر را با استفاده از روش نمونه گیری جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب و روش نمونه گیری مورد استفاده از نوع تصادفی ساده می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز (1998)، پرسشنامه استاندارد مزیت رقابتی لی و همکاران (2006) و پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی که به صورت ترکیبی از پرسشنامه های جیمنز و همکاران (2008)، پنیادز (2006) و پراجگو و سوهل (2006) استفاده شده است. همچنین میزان روایی و پایایی متغیرها محاسبه شد که متغیرها و مولفه ای آنها از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار شدند. در انجام آن از تکنیک های آماری توصیفی و استنباطی استفاده می شود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های تحلیل عاملی، معادلات ساختاری و آزمون سوبل با استفاده از نرم افزارهای آماری Spss 22 و Smart Pls انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز، فرهنگ سازمانی بر مزیت رقابتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز، تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نوآوری سازمانی بر مزیت رقابتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز، تأثیر معناداری وجود ندارد.
۸.

توانایی شناختی، دانش اقتصادی و سواد مالی

کلید واژه ها: دانش اقتصادی توانایی شناختی سواد مالی دانش مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 163 تعداد دانلود : 984
توانایی شناختی با بسیاری از نتایج مالی ارتباط مثبت دارد. توانایی شناختی به مهارت های طبیعی مغز اشاره دارد که برای کارهای ساده و پیچیده استفاده می شود. در مجموع، این مهارت ها که به نحوه پردازش اطلاعات، شناسایی الگوها و تحلیل مسائل مربوط است، توانایی شناختی نامیده می شود و می تواند با تمرکز بر حوزه های مختلف بهبود پیدا کند. یک رابطه مهم برای درک میزان ارتباط توانایی شناختی با دانش بیشتر از اقتصاد است، اما این به طور گسترده آزمایش نشده است. در این مطالعه رابطه بین توانایی شناختی و دانش اقتصادی و سواد مالی در میان 353 نفر از سرمایه گذاران فعال در بازار بورس با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است. در این راستا نتایج این مطالعه نشان داده است که ارتباط مثبت و معناداری میان دانش اقتصادی و سواد مالی و توانایی شناختی برقرار است. این در حالی است که این روابط به طور مثبت توسط آموزش میانجی گری می شوند.
۹.

تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر خستگی عاطفی بانقش میانجی تعلق سازمانی

نویسنده:

کلید واژه ها: مسئولیت پذیری تعلق سازمانی خستگی عاطفی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 129 تعداد دانلود : 855
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرمسئولیت پذیری اجتماعی بر خستگی عاطفی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان بانقش میانجی تعلق سازمانی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان که در 507 نفر دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان می باشند. با استفاده از جدول مورگان تعیین حجم نمونه تعداد 220 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه نمونه گیری طبقه ای نسبی و غیراحتمالی می باشد. تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف، کاربردی می باشد که مبتنی بر تحقیقات میدانی و کتابخانه ایی است. داده ها توسط پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری؛ کارول (1991)، تعلق سازمانی شاوفلی و همکاران (2003)، خستگی عاطفی جانگ (1995) جمع آوری شده است؛ که روایی آن ها با روایی سازه؛ و پایایی آن ها با آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS23 و SMART PLS2 تحلیل شدند نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد: که مسئولیت پذیری اجتماعی بانقش میانجی تعلق سازمانی بر خستگی عاطفی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان تاثیر دارد با افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان نیز تعلقات سازمانی افزایش می یابد.
۱۰.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تسهیم دانش در سازمانهای دولتی با رویکرد دلفی فازی

نویسنده:

کلید واژه ها: دانش مدیریت دانش تسهیم دانش معیارهای تسهیم دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 472 تعداد دانلود : 10
هدف اصلی این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تسهیم دانش در سازمانهای دولتی با رویکرد دلفی فازی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و اساتید دانشگاهی منتخب و متخصص در راستای سازمانهای دولتی که دارای ویژگی هایی نظیر در دسترس بودن، تجربه، تناسب رشته تحصیلی، مدرک دکتری، اشتغال به تدریس در دانشگاه، سابقه پژوهشی و تألیفی در این زمینه بودند، به تعداد 20 نفر می باشند که از نظرات آنها استفاده شده است. روش نمونه گیری تحقیق، نمونه گیری قضاوتی و نمونه گیری گلوله برفی است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه از 20 نفر خبرگان تحقیق با 4 عامل یا معیار در چهارگروه کلی عوامل انسانی، عوامل ساختاری، عوامل فرهنگی، موانع تسهیم دانش می باشدبرای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از اجرای پرسشنامه ها، از روش دلفی فازی در شناسایی 38 عامل اصلی موثر بر تسهیم دانش، وزن دهی عوامل یا معیار مدل پیشنهادی و طبقه بندی آنها در چهارگروه کلی عوامل انسانی، عوامل ساختاری، عوامل فرهنگی، موانع تسهیم دانش بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد پس از رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیم دانش سازمانی در سازمانهای دولتی مشخص گردید که عوامل انسانی رتبه اول، عوامل ساختاری رتبه دوم، عوامل موانع تسهیم دانش رتبه سوم، عوامل فرهنگی رتبه چهارم را کسب نموده اند.
۱۱.

تاثیر چرخه عمر شرکت بر رابطه اهرم مالی و محافظه کاری حسابداری

کلید واژه ها: اهرم مالی محافظه کاری حسابداری چرخه عمر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 868 تعداد دانلود : 249
شرکت ها در طول چرخه عمر خود سیاست های متناسب با وضعیت خود را اتخاذ می نمایند تا بتوانند با اطمینان از مراحل چرخه عمر عبور نمایند. در این پژوهش به بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر رابطه اهرم مالی و محافظه کاری حسابداری با استفاده از داده های 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که با استفاده از روش حذف سامانمند انتخاب شدند، در فاصله زمانی ۱۳۹3 تا ۱400 پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین اهرم مالی و محافظه کاری رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد و با توجه به بزرگتر بودن ضریب در مرحله رشد بیانگر این می باشد که شدت این رابطه در این مرحله از مراحل افول و بلوغ بیشتر می باشد.
۱۲.

تئوری های مدیریت استراتژیک و ارزش گذاری شرکت های دانش بنیان

نویسنده:

کلید واژه ها: تئوری مبتنی بر منابع تئوری اثرات ساختار صنعت تئوری دیدگاه شبکه ارتباطی ارزش گذاری شرکت های دانش بنیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 940 تعداد دانلود : 286
ارزش گذاری یک شرکت دانش بنیان اغلب به عنوان نقطه مبارزه ای برای مذاکره بین شرکت های سرمایه گذار خطرپذیر و کارآفرینان در نظر گرفته می شود. برای پر کردن این شکاف، هدف مطالعه حاضر استفاده از تئوری های مدیریت استراتژیک برای ارزش گذاری شرکت های دانش بنیان است. این مطالعه به پرسش های پژوهشی می پردازد، مانند اینکه آیا تئوری های استراتژیک (تئوری مبتنی بر منابع، تئوری اثرات ساختار صنعت و تئوری دیدگاه شبکه ارتباطی) ارزش گذاری یک شرکت دانش بنیان را امکان پذیر می کنند و چگونه سرمایه گذاران خطرپذیر اهمیت این تئوری ها را برای ارزیابی اقتصادی اولویت بندی می کنند و تغییر می دهند. طبق تئوری مبتنی بر منابع، منابع داخلی (ویژگی های کارآفرینان و ویژگی های تیم کارآفرین) به پیش بینی ارزش گذاری شرکت های دانش بنیان کمک می کند. با ریشه یابی در دیدگاه ساختار صنعتی، می توان بیان کرد که یک سرمایه گذاری جسورانه در شرکت های دانش بنیان احتمالاً دارای ارزش بالاتری است و بسته به ویژگی های خاص صنعت قابل پیش بینی است. در بررسی پژوهش های صورت گرفته در رابطه با موضوع تحقیق، محققان از دو معیار تمایز محصول و نرخ رشد صنعت به عنوان متغیرهای ساختاری صنعت استفاده کرده اند. این متغیرها می توانند با ارزش گذاری پیش از سرمایه گذاری یک شرکت سرمایه گذار خطر پذیر در شرکت های دانش بنیان مرتبط باشند. تمایز محصول نشان دهنده پتانسیل رشد و نوآوری در بازار است که یک پارامتر اصلی برای هر شرکت دانش بنیان است. علاوه بر این، از آنجایی که یک سرمایه گذاری جسورانه در شرکت های دانش بنیان در خارج از صنایع اجرا نمی شود، نرخ رشد صنعت نیز بر ارزش گذاری پیش از سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان تأثیر می گذارد.
۱۳.

تاثیر کمیته های حسابرسی بر رابطه بین بیش ارزشیابی سهام و مدیریت سود

کلید واژه ها: کمیته حسابرسی بیش ارزشیابی مدیریت سود بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 580 تعداد دانلود : 416
همانطوری که آشکار است در نتیجه نظارت کمیته های حسابرسی، مدیریت و تصمیم گیرندگان با توجه به تاثیری که حسابرسان بر شفافیت محیط گزارشگری مالی، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت دارند، بیشتر در ارتباط با فرصت های سرمایه گذاری خود و کارایی سرمایه گذاری ها برنامه ریزی کرده و از اینرو بر ارزشگذاری واقعی سهام شرکت ها از طرف سرمایه گذاران تأثیر بسزایی می تواند داشته باشد. در این تحقیق نیز به بررسی ارتباط بین بیش ارزشیابی سهام و مدیریت سود، ارتباط بین کمیته های حسابرسی و مدیریت سود و نقش کمیته های حسابرسی بر رابطه بین بیش ارزشیابی سهام و مدیریت سود با استفاده از مدل پانل دیتا در بین 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391-1394 می پردازد. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که فرضیه اول تحقیق تایید و به عیارت دیگر بین بیش ارزشیابی سهام و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد و این اثر منفی است به عبارت دیگر بیش ارزشیابی باعث افزایش مدیریت سود می شود و کمیته حسابرسی باعث کاهش اثر بیش ارزشیابی سهام بر مدیریت سود می شود. همچنین فرضیه دوم تحقیق تایید و بطوریکه بین ضریب کمیته حسابرسی و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین ضریب اثر کمیته های حسابرسی بر رابطه بین بیش ارزشیابی سهام و مدیریت سود در آزمون فرضیه سوم بطور معنی داری تایید شد و بطوریکه کمیته های حسابرسی منجر به کاهش اثر بیش ارزشیابی سهام بر مدیریت سود می شود. سایر نتایج نشان داد که در هر سه مدل، معنی داری اثر مثبت اندازه شرکت و فرصت های رشد بر مدیریت سود تایید و اثر منفی اهرم مالی بر مدیریت سود تایید و با افزایش درجه اهرم مالی میزان مدیریت سود نیز کاهش می یابد.
۱۴.

تأثیر اعتماد مشتریان بر قصد خرید مجدد آن ها از فروشگاه های ورزشی شهر اردبیل

کلید واژه ها: اعتماد قصد خرید مشتریان فروشگاه های ورزشی اردبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 565 تعداد دانلود : 624
ﺗﺠﺮﺑه قبلی ﻣﺸﺘﺮیﺎن از ﺧﺮیﺪ ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ بر اعتماد وتصمیم آنان اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ یﺎ ﻣﻨﻔی ﺑﮕﺬارد. از این رو هدف از پژوهش، اهمیت نقش اعتماد مشتریان بر قصد خرید آنان از فروشگاه های ورزشی اردبیل بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی- بنیادی است و از روش کتابخانه ای و روش میدانی برای جمع آوری سؤالات پژوهش استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی شهروندان اردبیلی است که از سال 1399 حداقل یکبار از فروشگاه های ورزشی خرید انجام داده باشند. وبا استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، در مجموع 216 نفر تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی و برای پایایی مقاله از روش آلفای کرونباخ در نرم افزار Spss محاسبه شد. با توجه به آزمون همبستگی صورت گرفته بر روی مقادیر مشخص گردید که متغیر ملاک "اعتماد" نسبت به متغیر ملاک دیگر یعنی "قصد خرید" همبستگی بیشتر و تاثیر بیشتری در جلب رضایت و اعتماد مشتری دارد و فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات نسبتا باید توجه بیشتری باید به این متغیر ملاک با مولفه های آن داشته باشند. به نظر می رسد که اعتماد ایجاد شده بین خریدار و فروشنده، مسئله اصلی در ایجاد یک رابطه ی سودمند و دوطرفه است و باعث ایجاد رضایت مشتریان خواهد شد.
۱۵.

بررسی وضعیت ریسک منابع انسانی در بین کارکنان شهرداری تهران

کلید واژه ها: ریسک منابع انسانی ریسک استراتژیک ریسک عملیاتی ریسک تبعیت ریسک مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 649 تعداد دانلود : 541
اهمیت ریسک منابع انسانی در سازمان ها و صنایع بسیار افزایش یافته و حتی برخی از اندیشمندان از آن به عنوان یک مسئولیت کلیدی برای هر حرفه ای در زمینه منابع انسانی یاد می کنند. ریسک های منابع انسانی ابعاد گسترده ای داشته چراکه فرصت ها و تهدیدهای معناداری برای سازمان به همراه دارد. از اینرو هدف از تحقیق حاضر بررسی وضعیت ریسک منابع انسانی در بین کارکنان شهرداری تهران است. جامعه آماری تحقیق کارکنان شهرداری تهران (شهرداری مرکز) به تعداد 300 نفر می باشند که با استفاده از جدول کرجسی-مورگان، نمونه به تعداد 170 نفر به روش نمونه گیری تصادفی دردسترس از بین آنها انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد است. جهت سنجش از پرسشنامه 33 سوالی استاندارد ارنست و یانگ (2008) استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد تمامی فرضیه ها تأیید شده اند، بعبارتی وضعیت ریسک منابع انسانی و مؤلفه های ریسک استراتژیک، ریسک عملیاتی و ریسک تبعیت و ریسک مالی در بین کارکنان شهرداری تهران با وضعیت مطلوب تفاوت دارد. ریسک منابع انسانی و مؤلفه های ریسک استراتژیک، ریسک عملیاتی و ریسک تبعیت در وضعیتی نامطلوب و ریسک مالی در وضعیتی نسبتاً مطلوب قرار دارد.
۱۶.

تاثیر محیط کار مسموم بر دلبستگی شغلی کارکنان با نقش میانجی حمایت سازمانی و رفاه کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران)

کلید واژه ها: محیط کار مسموم دلبستگی شغلی کارکنان حمایت سازمانی رفاه کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 384 تعداد دانلود : 656
یکی از سازمان های مهم کشور که سال های متمادی با دلزدگی و عدم رضایت کارکنان مواجه است، سازمان آموزش و پرورش می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر محیط کار مسموم بر دلبستگی شغلی کارکنان با نقش میانجی حمایت سازمانی و رفاه کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران) می باشد. این پژوهش به لحاظ طبقه بندی برمبنای هدف، کاربردی است و به لحاظ طبقه بندی برمبنای روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران به تعداد 300 نفر می باشد. نمونه گیری این پژوهش از روش تصادفی ساده است. حداقل حجم نمونه مورد نیاز با توجه به فرمول کوکران برابر 169 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد بوده و داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار spss و Smart-PLS مورد تحلیل قرار گرفتند و با کمک مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه های تحقیق بررسی شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد؛ محیط کار مسموم بر دلبستگی شغلی کارکنان با نقش میانجی حمایت سازمانی و رفاه کارکنان تاثیر معنی دار دارد.
۱۷.

ارتباط ضعف کنترل داخلی با دستکاری فعالیتهای واقعی

کلید واژه ها: ضعف کنترل داخلی دستکاری فعالیت های واقعی بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 124 تعداد دانلود : 758
هدف این تحقیق تبیین ارتباط بین ضعف کنترل داخلی و دستکاری فعالیت های واقعی می باشد. قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های 1390 تا 1395 می باشد. با توجه به روش حذف سیستماتیک تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. از آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، هاسمن و آزمون لین - لوین به عنوان پیش آزمون و از آزمون رگرسیونی به عنوان پس آزمون، برای تایید و رد فرضیه های تحقیق استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزار ایویوز 8 می باشد. نتایج تحقیق نشان داد، ضعف کنترل داخلی با دستکاری فعالیت های واقعی ارتباط معناداری دارد.
۱۸.

نقش تعدیل کنندگی توانایی مدیران بر ارتباط بین مدیریت سود و میزان نگهداری وجوه نقدی شرکتها

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت سود سطح نگهداشت وجه نقد توانایی مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 658 تعداد دانلود : 448
یکی از مسائل مهم در ادبیات تامین مالی بررسی میزان ذخایر نقدی شرکتها بوده که در تصمیم گیری مدیریت شرکت تاثیرگذار می باشد. در بازارهای سرمایه ناکارا، نگهداشت وجه نقد مزیتی به منظور افزایش فرصت سرمایه گذاری ارزشمند بوده و برای شرکت هزینه فرصت به همراه می آورد. هدف اصلی تحقیق رابطه بین مدیریت سود و سطح نگهداشت وجه نقد با تأکید بر نقش تعدیلی توانایی مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در این راستا سطح نگهداشت وجه نقد بعنوان متغیر وابسته و مدیریت سود بعنوان متغیر مستقل می باشند. توانایی مدیریت نیز به عنوان متغیر تعدیل گر می باشد. بر این اساس داده های 132 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران حد فاصل سال های 1394 الی 1398 بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج تحقیق نشان داد بین مدیریت سود و سطح نگهداشت وجه نقد ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد و توانایی مدیریت نیز موجب کاهش این رابطه می شود.
۱۹.

مدیریت پشتیبانی، صلاح و صرفه سازمانی

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت پشتیبانی صلاح سازمانی صرفه سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 425 تعداد دانلود : 235
نقش صرفه جویی در بهبود بهره وری سازمانی شناخت روش های درست مصرف کردن و اعتدال در استفاده از امکانات، برابر اولویت ها و ضرورت ها، بسیار مهم می باشد؛ چنان که همین مورد مهم به عنوان یک اصل اساسی به سازمان های دولتی، عمومی و خصوصی توصیه می شود تا بسیاری از ریخت و پاش ها و استفاده های نابجا از امکانات جای خود را به استفاده بهینه، بجا و اصولی از امکانات بدهد و بهره وری در استفاده از مواهب، امکانات سیر صعودی یابد. استراتژی های کاهش هزینه، در واقع، روش ها یا اصول موثری هستند که باعث بهبود کارایی فعالیت های سازمان می شوند. آنها با بهبود بهره وری، تسریع فرآیندها، حذف ضایعات و استفاده موثر از منابع، هزینه های سازمان را کاهش می دهند.
۲۰.

تأثیر ویژگی های شخصیتی حسابرسان داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی حسابرسی داخلی کیفیت گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 931 تعداد دانلود : 569
ویژگی های شخصیتی حسابرسان داخلی به سبب نقش آن در تعهدات، وظیفه شناسی و پایبندی به وظایف می تواند در کنار سایر ویژگی ها مانند عینیت، مهارت و مراقبت حرفه ای حسابرس داخلی، کیفیت گزارشگری مالی را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی حسابرسان داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی است. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و از حیث روش، توصیفی-همبستگی قلمداد می شود. جامعه آماری پژوهش، شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1393-1400 می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی بر قابلیت اتکا، مربوط بودن و به موقع بودن گزارشگری مالی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین ویژگی شخصیتی توافق پذیری بر قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی اثر مثبت و معناداری دارد؛ اما تأثیر آن بر مربوط بودن کیفیت گزارشگری مالی معنی دار نیست.
۲۱.

بررسی تاثیر هوش رقابتی بر شاخص های عملکردسنج مبتنی بر کارت امتیازی متوازن با نقش تعدیلی سبک های تصمیم گیری مدیران شرکت های کوچک و متوسط

کلید واژه ها: هوش رقابتی عملکرد کارت امتیازی متوازن سبک های تصمیم گیری شرکت های کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 298 تعداد دانلود : 240
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هوش رقابتی بر شاخص های عملکردسنج مبتنی بر کارت امتیازی متوازن با نقش تعدیلی سبک های تصمیم گیری مدیران شرکت های کوچک و متوسط می باشد. پژوهش انجام شده به لحاظ هدف از نوع کاربردی، از نظر نوع مطالعه کیفی و با توجه به فرایند از نوع کمی به شمار می رود. همچنین به لحاظ روش تحقیق از نوع پژوهش های پیمایشی و از نظر تحلیلی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری مشتمل بر مدیران میانی شامل مدیران مالی و فروش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی شهر یزد در نظر گرفته شده است که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و از طریق روش تحلیل توان، حجم نمونه تعیین گردید. گردآوری داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است که 250 پرسشنامه به صورت الکترونیکی و حضوری ارسال و توزیع گردید و در نهایت تعداد 186 پرسشنامه جمع آوری و در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت که در بخش اول از جداول و نمودارهای فراوانی و بخش دوم با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار smart pls انجام شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، هوش رقابتی و سبک های تصمیم گیری مدیران برعملکرد مالی و غیرمالی شرکت های کوچک و متوسط تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ اما تاثیر تعدیل گری سبک های تصمیم گیری مدیران بر رابطه بین هوش رقابتی و عملکرد مالی و غیرمالی مورد تایید واقع نشد.
۲۲.

قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسی

کلید واژه ها: قضاوت در حسابداری تصمیم گیری در حسابداری نظریه سطح تفسیر ویژگی های شخصیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 637 تعداد دانلود : 243
متخصصان امور مالی بر اطلاعات مالی و حسابداری که در گزارش ها و صورت های مالی شرکت ها ارائه می شوند، وابسته هستند و استفاده کنندگان اطلاعات مالی نیز بر مبنای آن، تصمیم گیری می کنند. همین امر موجب شده حرفه حسابداری با موضوعات احتمالی زیادی روبرو گردد به گونه ای که این شغل حساس را تحت تاثیر عوامل و متغیرهای فراوانی قرار می دهد. لذا، با وجود ابزارها و روش های مختلف مورد استفاده، در حسابداری به نظر می آید که حسابداری بیش از هرچیز، فرآیندی قضاوتی است و حسابداران در زمینه های گوناگونی ملزم به تصمیم گیری و قضاوت هستند. نیاز روزافزون حرفه حسابداری به ارائه کارهای اثربخش تر و کاراتر، محققان را به تحقیق بیشتر در مورد نحوه قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و درک حرفه ای تر در عرصه های رقابتی وادار نموده است. از این رو پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری بپردازد. در فضای غیرقابل پیش بینی و متغیر عصر کنونی، برتری در رقابت، هدف اصلی هر سازمانی است. در چنین شرایطی، کوچک ترین لغزش در تصمیم گیری و قضاوت حسابداری، گاه می تواند منجر به زوال یک سازمان شود؛ بنابراین، ضروری است که به منظور رویارویی با تغییرات و واکنش های رفتاری در دنیای رقابتی امروز، مقوله قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری بیشتر مورد توجه قرار گیرد. نتایج این پژوهش، می تواند به ارزیابی دقیق تر ریسک قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و به توسعه و بسط مبانی نظری در این حوزه ها کمک کند.
۲۳.

تاثیر انتخاب بازاریابی الکترونیکی بر میزان رشد فروش شرکت های کوچک و متوسط ایرانی (SMEs)

نویسنده:

کلید واژه ها: بازاریابی بازاریابی الکترونیک فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 114 تعداد دانلود : 170
تدوین، اجرا و ارزیابی صحیح استراتژی های بازاریابی متضمن رشد، توسعه و بقای بنگاه های اقتصادی است. لذا استفاده از روش های نوین، تغییر روشها و ارزیابی مداوم تصمیمات، یکی از وظایف اصلی مدیران ارشد سازمانها است. هدف اصلی در این مقاله بررسی تاثیر انتخاب بازاریابی الکترونیکی را بر روی میزان رشد فروش کسب و کارهای کوچک و متوسط است بعلاوه این پژوهش کاربردی و شیوه گردآوری اطلاعات آن توصیفی است. داده های آماری این پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده و داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار spss پردازش، تجزیه و تحلیل و برای نتیجه گیری مورد استفاده قرار گرفته است جامعه آماری در این پژوهش مدیران بازاریابی و فروش و مدیران ارشد شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی در ایران شهر تهران است، نمونه آماری در این مطالعه شامل 373 نفر می باشد که بر اساس جدول جرسی - مورگان و به روش تصادفی از نوع ساده انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری در این پژوهش از مدل رگرسیون گام به گام (استپ وایز) استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از تحلیل داده های حاصل از نرم افزار بخوبی نشان داده است که انتخاب ای مارکتینگ بطور موثر بر میزان رشد فروش شرکتهای کوچک و متوسط تاثیرگذار است.
۲۴.

بررسی مقوله حسابرسی از منظر قرآن کریم و احادیث

کلید واژه ها: مقوله حسابرسی حسابرسی در قرآن حسابرسی در احادیث حسابرس مستقل حسابرس داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 905 تعداد دانلود : 439
هدف پژوهش حاضر بررسی حسابرسی در قرآن و احادیث با نگاه جامع است؛ که این نگاه جامع هم شامل موضوعات مالی و دنیوی میشده و هم شامل موضوعات اخروی به بیان ساده تر آن اسمی که در قرآن و احادیث از حسابرسی مطرح شده است، موضوعی همه جانبه بوده است و حسابرسی امروزی را نیز دربر می گیرد؛ و ما در پی این موضوع هستیم که بررسی و تحقیق نماییم حسابرسی علم زاده ی غرب نیست و علمی نیست که توسط غربی ها ایجاد شده باشد، بلکه علمی است که هر انسان آزاده خواه یا هر انسانی که فطرت و ذات انسانی در وجود داشته باشد بدین منظور فرضیاتی برگرفته از قرآن و احادیث استنتاج و از طریق پرسشنامه ارسال و داده ها گردآوری شده است و برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از و نتایج فرضیات از آزمون T و فریدمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مقوله حسابرسی در قرآن و احادیث نیز مد نظر قرار گرفته است و در آخر نتیجه کلی این که حسابرس مستقل در احادیث از نظر پاسخ دهندگان دارای اهمیت بیشتر و نیز حسابرس داخلی از منظر احادیث از اهمیت کمتری برخوردار بود.
۲۵.

بررسی نوسان نرخ ارز بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: نوسان نرخ ارز عملکرد شرکت بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 435 تعداد دانلود : 800
هدف اصلی این تحقیق بررسی نوسان نرخ ارز بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در تحلیل استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق پیرامون مدل اقتصاد سنجی از مدل رگرسیون ترکیبی و یا تلفیقی با در نظر گرفتن کلیه مفروضات رگرسیون کلاسیک استفاده شد. این داده ها ترکیبی از داده های مربوط به شرکت های مختلف در سال های مختلف است و بصورت مشاهده های شرکت - سال در نظر گرفته شد. برای بررسی کلی مدل از آماره فیشر استفاده گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Excel2010 پس از اصلاحات و طبقه بندی لازم بر اساس متغیرهای مورد بررسی وارد نرم افزارهای Eviews 8 شده و بر اساس آن نتایج نوشته و از خروجی این نرم افزار مدلی طراحی گردید. بعد از تجزیه و تحلیل های نهایی، در نهایت تمامی فرضیات تحقیق با استفاده از نتایج حاصله از نرم افزارهای مربوطه تایید شد. نتایج پژوهش نشان داد که ارز منعکس کننده واکنش متقابل عرضه و تقاضا در بازاری است که خریداران و فروشندگان بسیاری با وجود جریان به طور نسبی آزاد اطلاعات در آن حضور دارند. آشفتگی بازار ارز یا بی ثباتی سیاسی افزایش می یابد که این امر تمایل شرکت ها را برای انتخاب این نوع دارایی در سبد دارایی های خود برای حفظ ارزش آن نشان می دهد.
۲۶.

مدرنیسم، پست مدرنیسم و حسابداری

نویسنده:

کلید واژه ها: رشد حسابداری انقلاب صنعتی مدرنیسم پست مدرنیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 420 تعداد دانلود : 702
حسابداری در گذار از تاریخ باستان و دوره رنسانس به دوره انقلاب صنعتی و سپس پست مدرنیسم از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. هدف این پژوهش بررسی چگونگی تأثیر مدرنیسم و پست مدرنیسم بر حسابداری و رشدو ترقی آن است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- کیفی بوده و روش آن پس رویدادی (تاریخی) است. نتایج تحقیق نشان می دهد حسابداری مرهون مدرنیسم و پست مدرنیسم است. این دو یک فرصت تاریخی را برای حسابداری فراهم آورده تا ضمن افزایش قدرت حرفه حسابداری، علاوه بر بسط چارچوب های مفهومی به هماهنگ سازی قواعد و استانداردها در سایه جهانی شدن بیاندیشد. حسابداری در بستر تاریخ از گذشته تاکنون در مسیر رشد بوده، در مدرنیته به بلوغ رسیده و در پست مدرنیسم به تکامل تدریجی خود ادامه خواهد داد.
۲۷.

بررسی تاثیر محافظه کاری بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه گذاری

کلید واژه ها: محافظه کاری اجتناب مالیاتی کارایی سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 817 تعداد دانلود : 138
در این پژوهش به بررسی تاثیر محافظه کاری بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. هدف اصلی پژوهش ایجاد رابطه میان متغیر ها و تاثیر آن ها بر روی یکدیگر می باشد که بدین منظور حجم نمونه و دوره مورد نظر به ترتیب 80 شرکت و از سال 1390 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون چند گانه استفاده شده است که برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار های 12STATTA و 10Eviews استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که هیچگونه رابطه ای میان اینکه محافظه کاری در سطح پایین باعث افزایش اجتناب مالیاتی منجر به کاهش کارایی سرمایه گذاری شود وجود ندارد و همچنین مشاهده شد که رابطه میان محافظه کاری که در سطح بالا باعث می شود که با افزایش اجتناب مالیاتی منجر به افزایش کارایی سرمایه گذاری شود وجود نداشته باشد اما میتوان گفت اگر تجزیه تحلیل فرضیات را در سطح 10 درصد گرفته باشیم اجتناب مالیاتی با کارایی سرمایه گذاری رابطه معنی داری پیدا می کند.
۲۸.

فناوری مالی (فین تک) بهره گیری از توان نرم افزاری و سخت افزاری در ارائه خدمات مالی نوین (نوآورانه)

کلید واژه ها: فناوری مالی خدمات مالی نوین فین تک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 229 تعداد دانلود : 931
با توجه به پیشرفت تکنولوژی، خدمات مالی و بانکی نیز همانند سایر صنعت ها درحال تغییر است و تاثیر فناوری های نوین به نحوی است که ضمن اینکه سودآوری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را افزایش می دهد، سبب افزایش سرعت ارایه خدمات و رضایت مشتریان می گردد. صنعت بانکداری در کشور پیشرفت هایی داشته است، ولی هنوز تغییرات چشمگیری در پلتفرم کسب و کار رخ نداده است بنابراین، لازم است مقررات گذاران و مدیران ارشد نظام بانکی، نسبت به فن آوری های نوین مالی، نگرشی متفاوت داشته باشند و آن را بعنوان پیشران تحول پلتفرم کسب و کار جدید صنعت بانکی در نظر بگیرند. از فناوری های نوین مالی، فین تک و ارزهای دیجیتال می باشد که در این مقاله سعی شده ضمن ارایه چارچوب کلی از فناوری های مزبور، روش های نظارتی متداول در کشورهای دیگر بررسی و پیشنهاداتی در خصوص نظارت های فین تک و ارزهای دیجیتال ارایه شود. فین تک ها و ارز های دیجیتال، می توانند شروعی برای عصر جدید خدمات مالی مبتنی بر فن آوری باشند که با حمایت بانک های کشور و بستر سازی قوانین و مقررات و چارچوب نظارتی آن توسط بانک مرکزی، پتانسیل و ظرفیت آن را دارند که اکوسیستم بانکی را به نفع مشتریان تغییر دهند.
۲۹.

تأثیر توانایی مدیریت بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی مدیریت سود توانایی مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 643 تعداد دانلود : 791
بسیاری از مطالعات نشان می دهد که اندازه حسابرس می تواند باعث خدمات حسابرسی باکیفیت شود. هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود و تعیین اثر توانایی مدیریت بر این رابطه بوده است. با استفاده روش داده های ترکیبی، نتایج پژوهش نشان می دهد کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود تأثیر معناداری دارد. همچنین، توانایی مدیریت به طور قابل توجهی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود را تعدیل می کند، یعنی فرضیه دوم تأیید می گردد. سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی نیز می توانند هنگام تصمیم گیری درباره خرید و ارزیابی سهام شرکت ها به ارزیابی توانایی مدیران در کنار ارزیابی ویژگی های شرکت به منظور بررسی کیفیت سود بپردازند. هرچه در دوران تصدی یک مدیر، صورت های مالی تجدید ارائه شده کمتری گزارش شوند، این مدیر از توانایی بالا تری برخوردار است و کیفیت سود گزارش شده توسط وی بالاتر خواهد بود.
۳۰.

تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و فرصت های رشد

کلید واژه ها: کیفیت گزارشگری مالی مسئولیت اجتماعی شرکت فرصتهای رشد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 552 تعداد دانلود : 757
امروزه، مسئولیت اجتماعی شرکت ها، بخش جدایی ناپذیری از مطالعات مالی اقتصادی جهان تلقی می شود. شیوه های مسئولیت اجتماعی شرکتها در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه و خصوصیات و الگوهای افشای مسئولیت اجتماعی بین بخش های مختلف، متنوع است. مسئولیت اجتماعی شرکت ماهیتی است که شرکتها باید نه فقط در مقابل سهامدارانشان پاسخگو و مسئول باشند بلکه همچنین باید در مقابل سایر سهامداران از جمله اعتباردهندگان، خرده فروشان از همه مهمتر مشتریانشان نیز مسئول باشند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و فرصتهای رشد می باشد و قلمرو زمانی سال های بین ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ بوده است. به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی و رگرسیون چندگانه است. فرضیه ها از طریق نتایج حاصل از الگوهای اقتصادسنجی و رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور تعیین معنی دار بودن الگوی رگرسیون از آماره F فیشر استفاده شده است. برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر الگو، از آماره t استیودنت در سطح اطمینان ۹۵%، استفاده شده است. بدین منظور از نرم افزارهای EXCEL و EVIWES استفاده شده است. همچنین از آزمون دوربین واتسون نیز برای بررسی نبود مشکل خود همبستگی بین جملات پسماند استفاده گردید. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد ۱۰۷ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین مسئولیت اجتماعی و فرصتهای رشد ارتباط معنادار وجود دارد. کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و فرصتهای رشد تاثیرگذار است.
۳۱.

بازبینی تأثیرگذاری مشارکت مردمی در شرایط بحران

کلید واژه ها: بحران مشارکت مرمدی احساس انزوای فردی اعتماد اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 417 تعداد دانلود : 538
هدف از پژوهش حاضر تلاشی است در جهت بازبینی تاثیر گذاری مشارکت مردمی در شرایط بحران، بنابراین ابتدا تعریفی از مشارکت مردمی و بحران به صورت مفهومی ارائه شد. سپس با مرور پیشینه و تئوری های موجود در این زمینه چهار متغیر اعتماد اجتماعی، انزوا، پایگاه طبقاتی و احساس آنومی تبیین کننده های مشارکت شناخته شدند. پژوهش حاضر بر مبنای روش پیمایش استوار است. ابزار سنجش پرسشنامه است و برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری چند مرحله ای با استفاده از روش سهمیه ای و تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه نیز ۳۱۹ نفر شهروند است. نتایج آزمون های توصیفی از میانگین نسبتاً بالای تمایل مردم به مشارکت در هر دو بعد خبر می دهد؛ به طوری که میانگین مشارکت در زمان جنگ 55/65 و در حوادث طبیعی 94/68 است. نتایج آزمونهای آماری تحلیلی نیز در نهایت سه متغیر احساس آنومی، اعتماد اجتماعی و انزوای فردی را مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مشارکت مردم در زمان بحران معرفی می کنند.
۳۲.

سن افراد و مدت زمان کار، از عوامل فرسودگی شغلی در آتش نشانان نیستند

کلید واژه ها: آتش نشان فرسودگی شغلی الکل رگرسیون لجستیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 199 تعداد دانلود : 681
مقدمه: هدف از این مطالعه تعیین شیوع فرسودگی شغلی در آتش نشانان از نظر موقعیت و شناسایی عوامل پیش بینی کننده فرسودگی بیشتر به منظور برنامه ریزی استراتژی های پیشگیرانه در آینده بود. روش ها: داده های جمعیت شناختی، سبک زندگی، خستگی (مقیاس شدت خستگی (FSS))، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (SF-8 HRQL) و پرسشنامه فرسودگی شغلی MBI، خستگی عاطفی (EX)، بدبینی (CY) و کارآمدی حرفه ای (PE) از 604 آتش نشان (میانگین سنی 27 سال (IQR 12)) به دست آمد. ارتباط بین پیش بینی کننده ها و ابعاد EX، CY و PE با استفاده از تحلیل های رگرسیون لجستیک چند متغیره مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج: نمرات فرسودگی شغلی در این نمونه پایین بود. سن، مدت زمان کار، تحصیلات یا خستگی با EX یا CY در مدل های تنظیم شده مرتبط نبود. HRQL بهتر فرسودگی EX و CY کمتر را پیش بینی کرد، در حالی که عدم استفاده از الکل CY بالا را پیش بینی کرد. عدم داشتن مدرک دانشگاهی فرسودگی PE بالا را پیش بینی کرد. نتیجه گیری: مدیران آتش نشانی بدون در نظر گرفتن سن و مدت زمان کار در معرض خطر فرسودگی بالاتر هستند و تغییرات هدفمند برای مبارزه با فرسودگی شغلی باید شامل لباس بهتر، بهبود سلامت عمومی و الکل کمتر باشد.
۳۳.

شناخت فعالیت های بنیادین در مدیریت مخاطره زلزله

کلید واژه ها: زلزله مدیریت مخاطره برنامه ریزی جامع دلفی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 220 تعداد دانلود : 412
پرداختن به موضوع مهمی چون زلزله، با وجود همه مطالعات و برنامه ریزی های انجام شده، هنوز هم جایگاه اساسی در مدیریت مخاطره دارد؛ چرا که با وجود اقدامات پیشگیرانه در برنامه های مقابله با بحران زلزله در سراسر کشور، اخبار رسیده از زلزله های، اخیر حاکی از عدم برنامه ریزی مناسب و نبود هماهنگی و اقدام به موقع در مراحل مختلف کنترل بحران است. به نظر میرسد بررسی عوامل مهم مرحله قبل، حین و پس از زلزله، می تواند جامع نگری در حوزه برنامه ریزی بحران و سناریوپردازی برای مواجهه خردمندانه با آن را افزایش داده و به مدیران و مسئولان، امکان تصمیم گیری و اقدام مناسب را در هر مرحله بدهد. در این پژوهش ابتدا به روش تحلیل مضمون، شاخص های مهم مرحله قبل، حین و پس از زلزله شناسایی شدند. سپس کدهای اولیه با استفاده از نرم افزار MAXQDA چندین مرتبه مورد تحلیل و بازبینی قرار گرفته و سپس به کمک تکنیک دلفی فازی، شاخص های مشخص شده در هر مرحله و زیر شاخص های آنها، امتیازبندی و مهمترین اقدام در هر شاخص و زیرشاخص رصد شده است. در مرحله قبل از زلزله، مجموعاً ۶ شاخص و ۲۹ زیر شاخص، در مرحله پاسخ به زلزله، ۶ شاخص و 20 زیر شاخص و مرحله پس از زلزله، ۳ شاخص و ۱۵ زیرشاخص شناسایی شدند و متناسب با روش پژوهش راهکارها و تجزیه و تحلیلهای فازی ارائه شده است. نمونه آماری پژوهش مشتمل بر ۲۸ نفر از اساتید مجرب و صاحب نظر در حیطه های فوق الذکر بوده که به روش گلوله برفی انتخاب گردیده اند.
۳۴.

بررسی تاثیر کیفیت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان با تاکید بر نقش میانجی فضیلت سازمانی در شرکت توسعه منابع انرژی صبا باتری تهران

کلید واژه ها: کیفیت منابع انسانی فضیلت سازمانی عملکرد کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 625 تعداد دانلود : 694
پژوهش حاضر به موضوع بررسی تاثیر کیفیت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان با تاکید بر فضیلت سازمانی پرداخت. روش این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ روش توصیفی و همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها یک تحقیق کمی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان توسعه منابع انرژی صبا باتری تهران به تعداد 400 شرکت در سال 1401 می باشند نمونه آماری کارکنان با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی ساده به تعداد 196 نفر برآورد شد. فضیلت سازمانی با پرسشنامه 15 سوالی کمرون و همکاران (2004)، عملکرد کارکنان با پرسشنامه 37 سوالی عملکرد کارکنان لاری و همکاران (2004) و کیفیت منابع انسانی با پرسشنامه 126 سوالی سالاریه و همکاران (1399) سنجش شدند. سطح کیفیت منابع انسانی 6/45%، فضیلت سازمانی 4/68% و عملکرد کارکنان 8/70% بود. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار PLS نشان داد که کیفیت منابع انسانی به طور مستقیم به میزان 25% بر عملکرد کارکنان و به میزان 32% بر فضیلت سازمانی اثرگذار بود و فضیلت سازمانی به طور مستقیم به میزان 62% عملکرد کارکنان را تبیین نمود، همچنین کیفیت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی فضیلت سازمانی به میزان 45% تاثیر گذاشت.
۳۵.

بررسی مقایسه ای سلامت روان در زنان با ورزش منظم یوگا با زنان عادی

کلید واژه ها: سلامت روان یوگا زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 343 تعداد دانلود : 196
پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای سلامت روان در زنان با ورزش منظم یوگا با زنان عادی در استان لرستان انجام شده است. این پژوهش با روش توصیفی و در قالب یک طرح علی_مقایسه ای اجرا شده است و جامعه آماری آن شامل زنان در استان لرستان که شامل 100 نفر (50 نفر خانم که ورزش یوگا را به طور منظم انجام می دهند و 50 نفر خانم عادی که این تمرینات را انجام نمی دهند)، زنان یوگی به شیوه ی در دسترس و زنان عادی به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسش نامه ای که در جهت جمع آوری اطلاعات در نظر گرفته شد: پرسشنامه سلامت روان عمومی 28 سوالی گلدبرگ بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون t مستقل و به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان دهنده وجود تفاوت معنادار در نمره کل هر 4 خرده مقیاس، نشانه های بدنی (82/4 = F و 03/0 = p) و اضطراب و بی خوابی (81/12 = F و 001/0 = p) و ناکنش وری اجتماعی (29/4 = F و 041/0 = p) و افسردگی (04/10 = F و 002/0 = p) در بین زنان یوگی و زنان عادی می باشد. بحث و نتیجه گیری: پژوهش ها نشان دادند که تمرینات و تکنیک های یوگا می توانند هورمون های مرتبط با استرس و هیجانات منفی را بکاهد و بر کارکرد سیستم عصبی مرکزی تاثیر بگذارد؛ بنابراین فرضیه مذکور تایید می گردد. پس می توان از یافته های این تحقیق نتیجه گرفت که تمرینات یوگا می تواند راهی برای کاهش نشانه های افسردگی، اضطراب و بی خوابی، پرخاشگری و حساسیت بین فردی در زنان باشد.
۳۶.

مروری بر ادبیات حسابداری سرمایه فکری: سقوط و احیای حسابداری سرمایه فکری

نویسنده:

کلید واژه ها: حسابداری سرمایه فکری سقوط حسابداری سرمایه فکری احیای حسابداری سرمایه فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 143 تعداد دانلود : 325
از دهه 1980 اقتصاد جهان به سرعت از یک صنعتی به یک پایگاه دانش تغییر کرده است. در دانش جدید اقتصاد ثروت با توسعه و مدیریت دانش ایجاد می شود. این ارزش ایجاد منابع دانش معمولاً به عنوان سرمایه فکری گفته می شود. ارزش دیگر صرفاً بر اساس نتایج مالی اندازه گیری نمی شود؛ بلکه ارزش فعالیت هایی که منابع دانش را توسعه می دهند نیز باید در نظر گرفته شود. انجام این کار کمک می کند تا درک شود که چگونه کارکنان، مشتریان و فعالیت ها در ایجاد ارزش کمک می کنند و موجب حرکت به سوی چالش چگونگی شناسایی، اندازه گیری و گزارش ارزش منابع دانش می شود. حسابداری سرمایه فکری برای برطرف کردن این چالش توسعه یافته است. اندازه گیری سرمایه فکری به منظور مقایسه شرکت های مختلف، تعیین ارزش واقعی آن ها و حتی بهبود کنترل های آن ها ضروری است. برای داشتن اطلاعات بهتر برای تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، سهامداران و سرمایه گذاران باید دانش و آگاهی بیشتری در مورد سرمایه فکری یک سازمان داشته باشند. حسابداری سنتی از طریق گزارش هایی که برای این اهداف تهیه نشده بودند تا حدی می توانست تصویر مناسبی از سرمایه فکری سازمان فراهم کند ولی این به تنهایی جوابگوی نیازهای سرمایه گذاران و سهامداران نیست. اگر سرمایه گذاران اطلاعات کاملی در مورد ارزش سازمان و سرمایه فکری آن نداشته باشند ارزیابی آنها از وضعیت سازمان دارای اعتبار کمتری خواهد بود و خود این ابهام باعث افزایش هزینه سرمایه برای سازمان می شود. تحلیلگران نیز برای درک بهتر ارزش سازمان باید اطلاعات درستی در مورد ارزش سرمایه فکری آن داشته باشند. با توجه به اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری این پژوهش با مروری بر ادبیات حسابداری سرمایه فکری به بررسی سقوط و احیای حسابداری سرمایه فکری می پردازد.
۳۷.

مدیریت هزینه های شهری

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت مالی درآمد شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 260 تعداد دانلود : 978
امروزه یکی از مسائل مهم شهرداریها در سراسر جهان، ایجاد منابع کافی درآمد و تامین هزینه خدمات شهری است. از این رو از جمله مسئولیتهای اساسی شهردار این است که همواره در تلاش برای تهیه طرحها و برنامه هایی برای افزایش منابع درآمدی شهرداری باشد. از آنجا که اداره مطلوب شهرها و ارائه خدمات مناسب و کنترل و هدایت پروژه های عمرانی علاوه بر اعمال مدیریت صحیح، مستلزم کسب اعتبارات کافی و هزینه صحیح آن میباشد، لذا شهرداریها جهت انجام وظایف خود بایستی از مدیریت مالی قویای برخوردار باشند. منابع درآمد پایدار، عنصر و حلقه مفقوده ای است که فقدان آن عملکرد مدیریت شهری را به شدت تحت تأثیر منفی قرار می دهد و این مدیریت را از برنامه ریزی حتّی میان مدت، خلع سلاح خواهد کرد. مدیریت مالی نیازمند به حرکت انداختن و منظم کردن ابزارهای پولی لازم برای مقاصد توسعه شهری است که محدود به بودجه شهرداری نمیگردد بلکه تمامی منابع مالی راکد و فعال موجود در شهر را در بر میگیرد. همچنین از آنجا که شهرداریها برای اداره مطلوب امور شهر و ساختن شهری زیبا و سالم برای شهروندان، هزینه های گزافی را متحمل میشوند بنابراین همواره بایستی در جستجوی ایجاد منابع کافی درآمد و خلق راهکارهای افزایش منابع مالی، علاوه بر منابع درآمد موجود داخلی و خارجی باشند.
۳۸.

مروری بر توسعه استانداردهای مدیریت پروژه محور در ایران و جهان

کلید واژه ها: استاندارد مدیریت پروژه PRINCE2 PMBOK

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 807 تعداد دانلود : 622
استفاده اثربخش و کارا از فرآیندهای مدیریت پروژه، یکی از عوامل مهم و کلیدی در موفقیت پروژه های سازمانی می باشد. انتخاب و بکارگیری استانداردهای مطرح در این فرآیندها، از یک سو و از سوی دیگر استقرار نظام جامع و عملیاتی مدیریت پروژه، مسیری است که در جهت اتخاذ تصمیمات مدیریتی و بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها، ایجاد سیاستهای متناسب با پروژه، تسهیل ارتباط میان ذینفعان، افزایش بهره وری منابع انسانی، مجریان، مشاوران و پیمانکارانِ طرح ها قرار دارد. امروزه مدیریت پروژه به عنوان یک علم و دانش شناخته شده است و استانداردهایی برای اطمینان از وجود روش های اجرائی مورد نظر این علم و شناسائی عناصر مربوط به آن نگاشته شده و این استانداردها علاوه بر مسائل کلیدی همچون هزینه و زمان، به دیگر مسائل مدیریت پروژه همانند تدارکات، محدوده، یکپارچگی و ریسک نیز می پردازد. از این رو در این مقاله با معرفی و ارائه مهمترین استانداردهای جهانی و شاخص های مدیریت پروژه به بررسی وضعیت استاندارد مدیریت پروژه در ایران و راه های توسعه این استاندارد می پردازیم.
۳۹.

بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی بر توسعه عملکرد صادراتی فرآورده های گوشتی شهر تهران

کلید واژه ها: استراتژی رقابتی استراتژی کاهش هزینه استراتژی تمایز عملکرد صادراتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 912 تعداد دانلود : 865
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی بر توسعه عملکرد صادراتی شکل گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 200 نفر از مدیران و سرپرستان فروش فرآورده های گوشتی در شهر تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و جدول مورگان، تعداد 101 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار PLS و با استفاده از آزمون های تی معناداری و ضرایب مسیر انجام پذیرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که استراتژی های رقابتی به میزان 0.59 بر توسعه عملکرد صادراتی فرآورده های گوشتی شهر تهران تاثیر مثبت و معناداری دارند. نتایج همچنین نشان داد که استراتژی کاهش هزینه به میزان 0.43 و استراتژی تمایز به میزان 0.66 بر توسعه عملکرد صادراتی موثر می باشند. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد که مدیران توجه ویژه ای به مقوله استراتژی رقابتی و تعیین استراتژی تمایز برای خود در راستای توسعه عملکرد صادراتی داشته باشند.
۴۰.

مروری بر عوامل موثر بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان با نگاهی به صنعت بیمه

کلید واژه ها: عوامل تصمیمات خرید صنعت بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 794 تعداد دانلود : 114
امروزه صنعت بیمه از عوامل مهم توسعه و پیشرفت کشورها به حساب می آید و توسعه این شاخص نشان از بهبود وضع اقتصادی و ترقی سطح زندگی افراد یک جامعه است؛ و همچنین در جهان امروزی مهم ترین عامل برای پیروزی در هر کسب وکاری و برای بقا و ماندگاری یک شرکت، سازمان و حتی محصول متفاوت بودن آن است. چراکه دنیای امروز دنیای خاص بودن و متفاوت بودن برای انسان هاست. زمانی که مشتریان از یک برند خوششان نیاید اغلب نسبت به خرید آن برند رغبت نشان نمی دهند. مطالعات نشان می دهد که ما خوشنودی مشتریان از خدمات ضعیف منجر به مقاومت آنان در برابر شرکت می شود دراین مقاله هدف از تحقیق حاضر مروری بر عوامل موثر بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان با نگاهی به صنعت بیمه است.
۴۱.

نقش تکنولوژی های نوین و شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز در تحقق عملکرد پایدار سازمانی

کلید واژه ها: عملکرد پایدار سازمانی تکنولوژی های نوین شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز صنعت خودروسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 903 تعداد دانلود : 892
هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل نقش بکارگیری تکنولوژی های نوین و شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز در تحقق عملکرد پایدار سازمانی شرکت های فعال در صنعت خودروسازی ایران بود. پژوهش حاضر براساس هدف، از نوع کاربردی و از حیث گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی – همبستگی بود. بر همین اساس پس از مطالعه و بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق در زمینه تکنولوژی های نوین، مدیریت منابع انسانی سبز و عملکرد پایدار سازمانی، سازه های موثر شناسایی و در قالب یک مدل مفهومی معرفی شدند. نمونه آماری این پژوهش را 221 تن از مدیران ارشد و میانی شرکتهای فعال در صنعت خودورسازی ایران تشکیل دادند. جهت جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی و پایای آن مورد تایید قرار گرفت، استفاده گردید. به منظور برازش مدل مفهومی پژوهش و آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که بکارگیری تکنولوژی های نوین بر عملکرد پایدار سازمانی و پیاده سازی اثربخش شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز شرکت های مورد مطالعه، تاثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین نتایج تحقیق نشان داد که نقش موثر متغیر میانجی شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز با بکارگیری تکنولوژی های نوین منجر به یکپارچگی و انعطاف پذیری عملیات و استراتژییهای سازمان شده و موجب بهبود و پایداری عملکرد شرکتها خواهد شد.
۴۲.

بررسی عوامل موثر در افزایش وجوه نقد بانک های ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: وجوه نقد بانک سودآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 600 تعداد دانلود : 465
هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر در افزایش وجوه نقد بانک های ایران می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارمندان بانک های ایران می باشد؛ که تعداد آن ها بیش از 100 هزار نفر می باشد. دلیل استفاده و انتخاب جامعه آماری، ماهیت عنوان است، چرا که عوامل موثر در افزایش وجوه نقد بانک ها تنها برای افراد خبره قابل تشخیص است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای، میدانی و اینترنت می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سلماس و نواز (2018) است. نرم افزار مورد استفاده spss می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که سودآوری، بهره وری و نقدینگی موجب افزایش وجوه نقد بانک ها می شود. افزایش سودآوری منجر به رضایت بیشتر سهامداران، مدیران، مشتریان همچنین ارائه خدمات بهتر و فناوری بالاتر می شود. به منظور افزایش سود آوری، ضمن برنامه ریزی و تلاش برای افزایش درآمدها، کنترل هزینه ها نیز دارای اهمیت فراوانی است و در کنار این دو مقوله افزایش سطح فعالیت ها از طریق بهبود سرانه سپرده ها و تسهیلات اعطایی نیز لازم است مورد توجه واقع شود.
۴۳.

ارتباط تعهد مدیریتی با اهرم مالی

کلید واژه ها: تعهد مدیریتی اهرم مالی بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 296 تعداد دانلود : 57
هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط تعهد مدیریتی با شاخص اهرم مالی در بورس اوراق بهادار تهراناست. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 5 ساله 1390 الی 1395 است که از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک در مجموع 128 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند. در جمع آوری داده های پژوهش از روش کتابخانه ای و نرم افزارهای اطلاعات مالی شرکت های بورس اوراق بهادار استفاده شد. در بررسی روابط میان متغیرهای پژوهش، از مدل ایدا گورمزی (2017) استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون) و نرم افزار Eviews استفاده گردید. یافته های مطالعه نشان می دهد تعهد مدیریتی به شکل منفی با شاخص اهرم ارتباط دارد. دوگانگی وظیفه مدیر عامل و میزان مالکیت سهام مدیر عامل با شاخص اهرم مالی ارتباط معناداری دارد.
۴۴.

بررسی ارتباط بین مشتری گرایی، عملکرد، تعهد رفتاری و ارتباطات در بین کارکنان شهرداری های استان گیلان

نویسنده:

کلید واژه ها: مشتری گرایی عملکرد تعهد رفتاری ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 338 تعداد دانلود : 653
هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین مشتری گرایی، عملکرد، تعهد رفتاری و ارتباطات در بین کارکنان شهرداری های استان گیلان می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی - همبستگی است و جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان فنی شهرداری های استان گیلان بوده که تعداد آنها 560 نفر می باشد. حجم تمونه با استفاده از فرمول کوکران 229 نفر بوده و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. برای جمع آوری داده های تحقیق، از پرسشنامه استفاده گردید که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی کلیه پرسشنامه ها محاسبه گردید. در تحلیل مدل پژوهش، از روش معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزار SPSS19 استفاده شده است. در مدل مورد بررسی، مقادیر شاخص برازش اصلی نشان دهنده مناسب بودن مدل بوده است. نتایج نشان داد که بین مشتری گرایی و عملکرد رابطه وجود دارد و تعهد رفتاری و ارتباطات تاثیر بسزایی بر رابطه بین دو متغیر مشتری گرایی و عملکرد در بین کارکنان شهرداری های استان گیلان دارد.
۴۵.

اثر تعدیل کننده دوره تصدی حسابرس بر رابطه اندازه حسابرس و کیفیت حسابرسی

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی اندازه حسابرس دوره تصدی حسابرس هزینه سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 387 تعداد دانلود : 841
موافقان کاهش دوره تصدی حسابرس بر این عقیده هستند که حسابرسان بعد از حضور طولانی مدت در کنار یک صاحبکار به دلیل وابستگی های اقتصادی، انگیزه بیشتری برای حفظ صاحبکار و پذیرش دیدگاه ها و خواسته های وی خواهند داشت که این امر استقلال آنها را مخدوش و ممکن است باعث کاهش کیفیت حسابرسی شود. مخالفان کاهش دوره تصدی حسابرس، اعتقاد دارند مخارج اجرا و اعمال کاهش دوره تصدی حسابرس بیش از منافع آن است. آنها استدلال می کنند که عوامل دیگری نظیر نیاز به حفظ اعتبار و شهرت و ترس از طرح دعاوی حقوقی علیه آنها وجود دارد که حسابرسان را وادار به حفظ استقلال و افزایش کیفیت حسابرسی می کند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر تعدیل کننده دوره تصدی حسابرس بر رابطه بین اندازه حسابرس و کیفیت حسابرسی است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. نتیجه بررسی 142 شرکت و تعداد 852 مشاهد شرکت -سال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1395 الی 1400 حاکی از آن است که بین اندازه حسابرس با کیفیت حسابرسی (هزینه سرمایه) رابطه مثبت معنادار وجود دارد. به عبارتی، در شرکتهایی که حسابرس آنها توسط سازمان حسابرسی صورت پذیرفته است، کیفیت حسابرسی بالاتر است. یافته های این پژوهش نشان داد که دوره تصدی حسابرس می تواند رابطه بین اندازه حسابرس و کیفیت حسابرسی را کاهش دهد.
۴۶.

نقش هوش مصنوعی و اهمیت آن در سیستم های حسابداری

کلید واژه ها: هوش مصنوعی سیستم حسابداری حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 865 تعداد دانلود : 392
هدف: مقاله حاضر به بررسی تأثیر هوش مصنوعی و پیشرفت روز افزون تکنولوژی بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری و نحوه تغییر آن میپردازد. روش: این مقاله یک رویکرد کتابخانهای است که از طریق بررسی ادبیات موجود و مطالعات کتابخانه ای انجام پذیرفته است که در این راستا پژوهش های پیشین که با موضوع مقاله مرتبط بودند، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند. یافته: با توجه به جهانی شدن هوش مصنوعی، لازم می باشد مراکز پژوهشی اعم از دانشگاه ها و مراکز علمی با کمک نهاد های برنامه نویس حسابداری تصمیماتی را در خصوص پیشرفت سیستم اطلاعاتی حسابداری اتخاذ نمایند که به توسعه تجارت آنها کمک می کند; با این وجود که وسعت استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بسیار زیاد می باشد اما سرعت تاثیر تکنولوژی (هوش مصنوعی) بر آن بسیار کم است. نتیجه: در این مقاله اهمیت و نقش هوش مصنوعی بر سیستم اطلاعاتی حسابداری مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین، تاثیر هوش مصنوعی بر سیستم اطلاعاتی حسابداری مورد کنکاش قرار گرفته است.
۴۷.

بررسی رابطه بین کیفیت پیش بینی مدیریت و تصمیمات سرمایه گذاری بر مبنای سود

کلید واژه ها: کیفیت پیش بینی سود سرمایه گذاریری در نیروی کار سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 310 تعداد دانلود : 445
سهامداران و دیگر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب اقتصادی، نیازمند اطلاعات سودمند هستند. در میان اطلاعات سودمند، اطلاعات مربوط به پیش بینی سود از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و پیش بینی سود در ارزیابی چشم انداز آتی شرکت ها نقش مهمی را ایفا می نماید؛ به طوری که بازار سرمایه نسبت به تحقق و عدم تحقق پیش بینی سود از حساسیت بالایی برخوردار است. خطای پیش بینی سود منجر به کاهش سرمایه گذاری در نیروی کار و دارایی های سرمایه ای می شود زیرا هنگامی که سود پیش بینی و سود واقعی تفاوت حائز اهمیتی داشته باشد این مهم منجر به سرمایه گذاری کمتر در واحد اقتصادی می شود. بر همین اساس این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت پیش بینی مدیریت و تصمیمات سرمایه گذاری بر اساس سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400-1392 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی پولد استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت پیش بینی سود با سرمایه گذاری در نیروی کار و سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای بر اساس سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و سرمایه گذاری در نیروی کار و سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای بر اساس سود در شرکت های دارای کیفیت پیش بینی سود مدیریت بالا، نسبت به شرکت های دارای کیفیت پیش بینی سود پایین، بیشتر است.
۴۸.

بررسی نقش حسابرسی داخلی در مبارزه با پولشویی

کلید واژه ها: حسابرسی داخلی پول‎شویی اقتصاد سالم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 281 تعداد دانلود : 369
تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش حسابرسی داخلی در مبارزه با پولشویی صورت گرفته است. پولشویی یکی از مهمترین موضوعاتی است که در بسیاری از کشورها توجه زیادی را به خود جلب کرده است. یکی از دلایلی که باعث شده است این موضوع مهم جلوه کند، آثار مخرب و زیانباری است که بر اقتصاد کشورها می تواند داشته باشد. از سوی دیگر جهانی شدن اقتصاد، آزادسازی جریان های سرمایه بین المللی، توسعه بانکداری الکترونیکی در سطح بین المللی، باعث شده است تا جریان پولشویی نیز تا حدودی تسهیل شود و پولشویان اغلب، شبکه های خود را به کشورهایی منتقل کنند که سیستم های مالی ضعیفی دارند یا کشورهایی که اقدام مؤثری علیه پولشویان انجام نمی دهند. عوامل مختلفی وجود دارند که نقش مهمی در مبارزه با فرآیند پولشویی دارند که در تحقیقات مختلفی از حسابرسی داخلی به عنوان یک عامل مهم در جریان مبارزه با فرآیند پولشویی یاد می کنند. حسابرسی داخلی می تواند با بکارگیری قوانین و مقرارت و آموزش های لازم در این زمینه، گام موثری در جهت مبارزه با پولشویی بردارد. از اینرو در تحقیق حاضر سعی شده است با نگاهی مروری بر مطالعات انجام شده، گام موثری در توسعه نظریه در این زمینه داشته باشد.
۴۹.

تأثیر رهبری مبتنی بر دانش بر عملکرد نوآوری با توجه به نقش رفتار مدیریت دانش

کلید واژه ها: رهبری مبتنی بر دانش کسب دانش اشتراک دانش مستندسازی دانش اجرای دانش عملکرد نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 411 تعداد دانلود : 736
این تحقیق به بررسی تأثیر رهبری مبتنی بر دانش بر عملکرد نوآوری با توجه به نقش رفتار مدیریت دانش پرداخته است؛ لذا یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی-پیمایشی است. کسب وکارهای کوچک و متوسط مستقر در پارک های علم و فناوری شهر تهران به تعداد حدوداً 600 شرکت به عنوان جامعه آماری انتخاب شد. تعداد کارکنان این شرکت ها حدودا 6121 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری دردسترس استفاده شده است که با توجه به محدود بودن جامعه، نمونه آماری بر طبق جدول کرجسی و مورگان برابر 362 نفر به دست آمد. ابزار گردآوری داده پرسشنامه استاندارد است که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. داده های پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل و بیان شد. آمار توصیفی شامل توصیف جمعیت شناختی و متغیرهای پژوهش است. آمار استنباطی نیز در دو بخش برازش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری به روش مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که رهبری مبتنی بر دانش بر مؤلفه های رفتار مدیریت دانش (کسب، اشتراک، مستندسازی و اجرای دانش) تأثیر مثبت معنادار دارد. همچنین تأثیر کسب دانش، اشتراک دانش، اجرای دانش و رهبری مبتنی بر دانش بر عملکرد نوآوری مورد تأیید است.
۵۰.

بررسی قابلیت مقایسه حسابداری، کیفیت گزارش گری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

کلید واژه ها: قابلیت مقایسه حسابداری کیفیت گزارش گری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 669 تعداد دانلود : 632
هدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی روابط بین قابلیت مقایسه حسابداری، کیفیت گزارش گری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی می باشد. با توجه به ادبیات موجود و پژوهش چن و وانگ (2019)، متغیرهای وابسته این پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی بوده و متغیر مستقل این پژوهش، قابلیت مقایسه حسابداری می باشد و متغیرهای کنترلی هم شامل: 1- چرخه عملیاتی، 2- مالکیت نهادی، 3- موسسه بزرگ حسابرسی، 4-اندازه شرکت، 5- نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، 6- بازده دارائی، 7- اهرم، 8- تغییرات فروش ونوسان پذیری فروش می باشند. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 الی 1400 می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها ازنرم افزار Eviews جهت آزمون های مربوطه و آمار توصیفی آزمون فرضیات استفاده می شود. در نهایت از روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین مقایسه پذیری حسابداری و کیفیت گزارش گری مالی رابطه معناداری وجود دارد. یافته های فرضیه دوم پژوهش حاکی از این موضوع است که بین مقایسه پذیری حسابداری وکارآیی قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود دارد.
۵۱.

بررسی رابطه بین کارایی شرکت و بازده سهام در طی بحران کووید 19 (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

کلید واژه ها: کارایی شرکت کارایی کارآمد کارایی ناکارآمد بازده سهام بیماری کووید 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 638 تعداد دانلود : 127
با توجه به مطالعه دانیل و همکارانش در سال 2022، شرکت ها به منظور بهبود بازده سهام، به کارایی شرکت به خصوص در زمان کووید 19 توجه نشان می دهند و جهت دستیابی به سود بیشتر سعی بر این نموده اند که روابط بین آن ها را بررسی نمایند. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1395 الی 1400 و به مدت 6 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 79 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت ها و گزارشهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد که کارایی شرکت از منظر دو شاخص کارایی کارآمد و کارایی ناکارآمد در بلندمدت بر بازده سهام شرکت اثر معناداری داشته که کارایی کارآمد اثر مثبت و کارایی ناکارآمد اثر منفی بر بازده سهام ایجاد نموده که به دلیل عدد بزرگتر کارایی کارآمد نقش کارایی شرکت بر بازده سهام مثبت می باشد، اما بیماری کووید 19 باعث شده است بر بازده سهام شرکتها اثری منفی ایجاد شود.
۵۲.

بررسی رابطه بین زمان ورود به بازار سهام و اثر تمایلی سرمایه گذاران خرد

کلید واژه ها: زمان ورود بازار سهام سرمایه گذاران خرد بازده بازار احساسات سرمایه گذار عدم قطعیت سیاست اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 322 تعداد دانلود : 295
با توجه به مطالعه ژانگ و همکارانش در سال 2022، مدیران شرکت ها در تلاش هستند تا بتوانند سرمایه گذاران بیشتری را به شرکت جذب نمایند و باعث شوند آنها به شرکت تمایل نشان دهند که این کار با رید و فروش به موقع سهام امکان پذیر است؛ به همین منظور این احتمال وجود دارد که زمان ورود به بازار سهام برای آنها دارای اهمیت باشد؛ از این رو هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه بین زمان ورود به بازار سهام و اثر تمایلی سرمایه گذاران خرد (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) میباشد. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا و با استفاده از اثرات ثابت استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 13 صورت گرفت. جامعه آماری و داده های آن، شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران که از بین سال های 1396 الی 1400، به مدت 5 سال در نظر گرفته شده است؛ نمونه آماری نیز 124 شرکت با روش حذفی انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و داده ها از نوع تاریخی با مراجعه به صورت ها و گزارشات مالی شرکتها با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری و طبقه بندی گردید. با توجه به تحلیل نتایج، فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفت و مشخص شد که بین زمان ورود به بازار سهام و اثر تمایلی سرمایه گذاران خرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد به طوری که در این پژوهش برای زمان ورود به بازار سهام چهارشاخص نظیر بازده بازار، احساسات سرمایه گذار، نوسانات بازار، عدم قطعیت سیاست اقتصادی در نظر گرفته شد و نشان داد با سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خرد اثر تمایلی دارد.
۵۳.

تأثیر رفتار ریسک پذیری بانک ها و رقابت در بازار بر ثبات بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ریسک پذیری بانک رقابت بازار ثبات بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 717 تعداد دانلود : 284
هدف این پژوهش؛ بررسی تأثیر رفتار ریسک پذیری بانک ها و رقابت در بازار بر ثبات بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای دستیابی به این هدف، در محاسبه رقابت در بازار از شاخص هرفیندال-هیرشمن استفاده گردید. نمونه ی آماری شامل 15 بانک (135 سال-بانک) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1400 می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی و با نرم افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که ریسک پذیری بانک ها بر ثبات بانک ها تأثیر معناداری ندارد ولی رقابت در بازار بر ثبات بانک ها تأثیر مستقیم و معناداری دارد.
۵۴.

بررسی تأثیر محدودیت مالی و نقدشوندگی بر فرصت های سرمایه گذاری

نویسنده:

کلید واژه ها: فرصت های سرمایه گذاری محدودیت مالی نقدشوندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 63 تعداد دانلود : 632
فرصت های سرمایه گذاری در دسترس شرکت ها، بخش مهمی از ارزش یک شرکت را تشکیل می دهند. نفوذ و گسترش شرکت های جوانی که در عرصه ی تکنولوژی اطلاعات به منصه ظهور رسیده اند و نیز شرایط اقتصاد جهانی، علایق فراوانی را در مورد درک نقش چنین فرصت های سرمایه گذاری در شرکت ها برانگیخته است. هدف این مطالعه تأثیر محدودیت مالی و نقدشوندگی بر فرصت های سرمایه گذاری است. بدین جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1396 تا 1400 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان داد که نقدشوندگی بر فرصت های سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارد و محدودیت مالی بر فرصت های سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری دارد.
۵۵.

رابطه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر بهره وری کارکنان بانک سپه (مورد مطالعه: شهر تهران)

کلید واژه ها: ارتقای بهره وری برنامه ریزی استراتژیک بهره وری کارکنان منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 320 تعداد دانلود : 663
در این دنیای پر رقابت ، برنامه ریزی برای ارتقای بهره وری به عنوان یک فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهم ترین هدف هر سازمانی را تشکیل می دهد و می تواند هم چون زنجیرهایی فعالیت های کلیه بخش های جامعه را در برگیرد. به طوری که رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی کار، سرمایه ، مواد، انرژی و اطلاعات می باشد. این امر سبب شده است که درکلیه کشورها بهره وری و استفاده صحیح و هر چه بهتر و مناسب تر از مجموع عوامل تولید، به اولویتی ملی تبدیل شود و همه جوامع به این باور برسند که تداوم حیات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهره وری ممکن نیست . کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و توجه به مقوله بهره وری نقشی بسزا در توسعه آن دارد. تحقیق حاضر با عنوان ” رابطه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر بهره وری کارکنان بانک سپه در شهر تهران” می باشد؛ که جامعه آماری ، کلیه کارکنان بانک سپه در استان تهران است . جهت انتخاب نمونه مورد بررسی تعداد ٢٩٢ نفر، از طریق تکنیک نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. دادههای استخراج شده از پرسشنامه با استفاده از نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این تحقیق تعداد ١٥٠ نفر پرسشنامه را بصورت کامل تکمیل کردند. بررسی حاضر نشان داد که همبستگی مثبت و بالایی بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و بهره وری کارکنان وجود دارد و با افزایش برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در سازمان میزان بهره وری کارکنان نیز افزایش می یابد.
۵۶.

تاثیر منابع نوآوری بر رضایت شغلی کارکنان با نقش میانجی خودمختاری کارکنان (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران)

کلید واژه ها: منابع نوآوری رضایت شغلی کارکنان خودمختاری کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 961 تعداد دانلود : 797
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر منابع نوآوری بر رضایت شغلی کارکنان با نقش میانجی خودمختاری کارکنان (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران) می باشد. این پژوهش به لحاظ طبقه بندی برمبنای هدف، کاربردی است و به لحاظ طبقه بندی برمبنای روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران به تعداد 1000 نفر می باشد. نمونه گیری این پژوهش از روش تصادفی ساده است. حداقل حجم نمونه مورد نیاز با توجه به فرمول کوکران برابر 278 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد بوده که پایایی آن قبل از توزیع با استفاده از شاخص آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار spss و Smart-PLS مورد تحلیل قرار گرفتند و با کمک مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه های تحقیق بررسی شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که منبع نوآوری پایین به بالا بر رضایت شغلی با نقش میانجی خودمختاری تاثیر معنی داری دارد.
۵۷.

رابطه عوامل سازمانی با رفتارهای غیر شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

کلید واژه ها: عوامل سازمانی رفتارهای غیرشهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 361 تعداد دانلود : 803
این پژوهش، با هدف بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و رفتارهای غیرشهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری انتخاب شده جهت انجام این پژوهش کلیه کارکنان زن و مرد اداره کل ورزش و جوانان استان تهران به تعداد 100 نفر بود. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 80 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه عوامل سازمانی قلی پور و همکاران (1386) و پرسشنامه رفتارهای غیرشهروندی سازمانی رحمانی و همکاران (1392) انتخاب گردید. روایی و پایایی پرسشنامه ها در حد قابل قبولی به دست آمد و ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عوامل سازمانی 84% و برای پرسشنامه رفتارهای غیرشهروندی سازمانی 87% تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی شامل میانگین، فراوانی و رسم جداول فراوانی و نمودارها و روش های آمار استنباطی شامل آزمون کلموگروف-اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، آزمون لوین و تحلیل واریانس Anova استفاده گردید. یافته های پژوهش ارتباط معنا دار بین عوامل سازمانی و رفتارهای غیرشهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران را نشان داد. همچنین یافته های پژوهش رابطه معکوس و معنادار بین مولفه فرهنگ سازمانی و رفتارهای غیرشهروندی سازمانی کارکنان، رابطه معکوس و معنادار بین شفافیت سازمانی و رفتارهای غیرشهروندی سازمانی کارکنان و رابطه مثبت و معنادار بین مولفه استرس شغلی و رفتارهای غیرشهروندی سازمانی کارکنان را نشان داد.
۵۸.

بررسی تاثیر مهد کودک ها بر جامعه پذیری کودکان در شهرستان شوشتر در سال ۱۴۰۰

نویسنده:

کلید واژه ها: جامعه پذیری جامعه پذیری کودکان اجتماعی شدن مهد کودک ها شهرستان شوشتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 549 تعداد دانلود : 939
جامعه پذیری، جریانی است که از طریق آن فرد با هنجار های جامعه آشنا می شود و آن ها را می آموزد و به مرحله اجرا در می آورد تا بتواند متناسب با هنجارهای گروه و جامعه ای که در آن به سر می برد، زندگی کند. این فرایند مستمر و مادام العمر از بدو تولد انسان شکل می گیرد و نهاد های مختلف از جمله خانواده، بستگان، همسایگان، گروه همسالان، مهد مودک، مدارس و ...در آن نقش دارند. ما در این تحقیق به بررسی تاثیر مهد کودک ها بر جامعه پذیری کودکان 4 تا 6 ساله در شهر شوشتر پرداخته شده است. روش تحقیق میدانی و ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته که پایایی ان با استفاده از آلفای کرونباخ 80/0 بدست آمده می باشد. در پایان با استفاده از آمار توصیفی و آزمون T و خی دو به این نتیجه رسیدیم که مهد کودک های شهر شوشتر بر جامعه پذیری کودکان تاثیر داشته و روند آن را تسریع می بخشد، هم چنین مهد کودک های شهر شوشتر از روش های جامعه شناختی، تربیتی و روان شناسی بهره می برند و مهد کودک های شهر شوشتر در فرایند جامعه پذیری، کودکان با مشکلات و معضلاتی روبرو هستند که به بررسی آن ها می پردازیم.
۵۹.

بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی شرکت ها بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و سیاست تمرکز بر مشتریان عمده شرکت

نویسنده:

کلید واژه ها: ساختار هیئت مدیره تمرکزمشتری ارتباطات سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 499 تعداد دانلود : 155
مداخله دولت و حضور اشخاص سیاسی در هیات مدیره، می تواند تصمیم گیری شرکت و مسیر کسب و کار را متاثر سازد. بازار سهام باید کارایی اطلاعاتی را نمایان کند، بنابراین بایستی هر گونه ارزش ارتباطات سیاسی را در صورت وجود، بازتاب دهد بنابراین هدف این تحقیق، بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی شرکت ها بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و سیاست تمرکز بر مشتریان عمده شرکت می باشد. بدین منظور، از اطلاعات 116 شرکت مورد پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1392 سال های تا 1400 مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای بررسی فرضیه ها از از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین استقلال هیئت مدیره و تمرکز بر مشتریان عمده شرکت رابطه معناداری مستقیم وجود دارد همچنین بین استقلال هیئت مدیره و تمرکز بر مشتریان عمده شرکت با تأکید بر ارتباطات سیاسی نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
۶۰.

بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و مدیریت سود با تاکید بر نقش تعدیلی ارتباطات سیاسی مدیران شرکت

نویسنده:

کلید واژه ها: ارتباطات سیاسی توانایی مدیریت مدیریت سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 881 تعداد دانلود : 606
باتوجه به مزایای روابط سیاسی برای شرکت ها و نیاز کمتر شرکت های با ارتباطات سیاسی گسترده برای پاسخگویی به فشارهای بازار برای افزایش کیفیت اطلاعات انتظار می رود چنین شرکت هایی اطلاعات حسابداری با کیفیت پایین تری ارائه کنند. از آنجا که دولت در اقتصاد ایران نقش های گسترده ای دارد، در این تحقیق به بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و مدیریت سود با تاکید بر نقش تعدیلی ارتباطات سیاسی مدیران شرکت پرداخت شد. برای دستیابی به هدف پژوهش، 128 شرکت (مشتمل بر 1152 مشاهده) از تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سالهای 1392 تا 1400 انتخاب شد و همچنین با استفاده داده های تابلویی (روش اثرات ثابت)، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. نتایج نشان داد که بین توانایی مدیریت و مدیریت سود رابطه مستقیم وجود دارد و همچینین ارتباطات سیاسی سبب افزایش شدت رابطه فوق می گردد.
۶۱.

بررسی تاثیر اقتصاد مقاومتی بر توسعه شرکت های دانش بنیان

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی شرکت های دانش بنیان اقتصاد دانش بنیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 720 تعداد دانلود : 437
امروزه با پیشرفت علوم بشری، کاربرد دانش در زندگی انسان در تمام عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افزایش یافته و اقتصاد مبتنی بر علم و دانش و ضرورت توسعه شرکت های دانش بنیان در عرصه های اقتصادی اهمیت زیادی یافته است. در این عرصه شرکت های دانش بنیان می توانند موجب تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته ها و نتایج جدید اقتصادی شوند، این یافته ها می تواند در اجرای اصول اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار گیرد. ضرورت بررسی مولفه های اقتصاد مقاومتی و تاثیر آن بر توسعه شرکت های دانش بنیان می تواند در این زمینه به رشد هر دو مولفه و پیشرفت کشور کمک شایانی داشته باشد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
۶۲.

تاثیر برون سپاری برنامه های آموزشی بر توانمندی کارکنان (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی)

کلید واژه ها: برون سپاری برنامه های آموزشی توانمندی کارکنان سازمان تامین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 103 تعداد دانلود : 239
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر برون سپاری برنامه های آموزشی بر توانمندی کارکنان (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی) می باشد. این پژوهش به لحاظ طبقه بندی برمبنای هدف، کاربردی است و به لحاظ طبقه بندی برمبنای روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش کارکنان ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی به تعداد 300 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد بوده که پایایی آن قبل از توزیع با استفاده از شاخص آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تعداد 169 پرسشنامه به صورت تصادفی ساده جمع آوری شد. داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار spss و Smart-PLS مورد تحلیل قرار گرفتند و با کمک مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه های تحقیق بررسی شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که برون سپاری برنامه های آموزشی به طور کلی بر توانمندی کارکنان تاثیر معنی داری نداشت و تنها دو بعد احساس شایستگی و احساس معنی دار بودن مورد تاثیر آن قرار گرفته است.
۶۳.

ارزیابی کریدورهای ترانزیتی ریلی ایران چالشها و فرصت های توسعه

کلید واژه ها: حمل و نقل ریلی ترانزیت کریدور حمل و نقل ترکیبی امتیازدهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 175 تعداد دانلود : 627
وضعیت ژئوپلیتیک مطلوب کشور ایران به علت قرار داشتن در مسیر تجاری مهم خاور دور به اروپا و وجود کشورهای همسایه محصور در خشکی، کشورمان را با تقاضای قابل توجه عبور کالای ترانزیتی روبرو کرده است. برطرف کردن چالش ها و موانع موجود می تواند فرصت استفاده از مزایای بالقوه ترانزیت و ایجاد درآمد ارزی را بوجود آورد. از بین سیستم های مختلف حمل و نقل، حمل و نقل ریلی از لحاظ اقتصادی، زیست محیطی، ایمنی و حجم بالای کالا و مسافر نسبت به سایر روش های حمل و نقل برتری دارد. راه آهن در دنیای امروز با توجه به امتیازات ذکر شده اهمیت وی ژه ای یافته است که این موضوع را می توان از سهم سرمایه گذاری کشور های پیشرفته دنیا در این صنعت دریافت. در این مقاله کریدورهای جهانی بار در منطقه معرفی گردیده و به مقایسه و امتیازدهی کریدورها در مسیر آسیای میانه و اروپا پرداخته می شود. همچنین امکانات و تجهیزات ضروری جهت توسعه ترانزیت ریلی، قوانین و مقررات موجود در کشور در این زمینه و در پایان چالش ها و فرصت های توسعه حمل و نقل ترانزیت ریلی در ایران مطرح شده است.
۶۴.

مسئولیت اجتماعی و ریسک سیستماتیک شرکت

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی ریسک سیستماتیک پرداخت به سهامداران پرداخت به اعتباردهندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 391 تعداد دانلود : 177
هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد. قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار ایران و قلمرو زمانی سال های بین 1390 تا 1394 بوده است. با توجه به روش حذف سیستماتیک تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. از آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، هاسمن و آزمون لین - لوین به عنوان پیش آزمون و از آزمون رگرسیونی به عنوان پس آزمون، برای تایید و رد فرضیه های تحقیق استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزار ایویوز 8 می باشد. نتایج تحقیق نشان داد، بین مسئولیت اجتماعی و ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران ارتباط معنادار وجود دارد. بین پرداخت به سهامداران و ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران ارتباط معنادار وجود دارد. بین پرداخت به اعتباردهندگان و ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران ارتباط معنادار وجود دارد.
۶۵.

بررسی تاثیر رهبری، فرهنگ سازمانی، تعارض و اخلاق کاری بر عملکرد شغلی

کلید واژه ها: رهبری اخلاق کاری عملکردشغلی فرهنگ سازمانی تعارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 700 تعداد دانلود : 346
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیررهبری، فرهنگ سازمانی، تعارض و اخلاق کاری بر عملکرد شغلی (مطالعه موردی: اداره برق شهر ساری) می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش در زمره پژوهش های توصیفی – پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان اداره برق در سطح شمال شهرساری درسال 1401 می باشد. برای محاسبه تعداد نمونه در جامعه محدود از جدول مورگان استفاده شده است که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه برای تعداد 160 کارکنان اداره برق 113 تعیین شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی ساده می باشد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد می باشد که پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 تائید شد. برای تجزیه وتحلیل آماری یافته ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در بخش نخست، تجزیه وتحلیل توصیفی یافته ها به صورت ترسیم جداول و نمودارهای فراوانی ارائه شده است. در بخش دوم برای استنباط آماری و آزمون فرضیات از نرم افزار آماری SPSS نسخه 24 و مدل سازی معادلات ساختاری Smart PLS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رهبری، فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی دارند و تعارض و اخلاق کاری نیز تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی دارند.
۶۶.

بررسی نیازهای توانمندسازی کارکنان و مدیران شرکت توزیع برق تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: توانمندسازی سبک رهبری نیروی انسانی مشارکت پذیری شرکت توزیع برق تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 241 تعداد دانلود : 246
هدف از انجام بررسی نیازهای توانمندسازی کارکنان و مدیران شرکت توزیع برق تهران می باشد. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی و نوع تحقیق کاربردی است. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی می باشد. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شرکت توزیع برق تهران می باشد. در این تحقیق برای بررسی وضعیت عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان و مدیران معیارهای چهارگانه یادگیری، مشارکت پذیری، سبک رهبری و ساختار سازمانی انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزار Smart PLS در این تحقیق استفاده شده بود. نتایج این تحقیق بیانگر این است که یادگیری، مشارکت پذیری، سبک رهبری و ساختار سازمانی عواملی موثر بر تقویت توانمندسازی نیروی انسانی در جامعه آماری مورد نظر می باشد. فلذا برای تقویت توانمندسازی به این چهار معیار توجهی ویژه ای توسط مدیران ارشد سازمان صورت پذیرد.
۶۷.

تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت درک شده با توجه به اثر تبلیغات دیجیتال در خرده فروشی های آنلاین

نویسنده:

کلید واژه ها: بازاریابی رابطه مند رضایت درک شده تبلیغات دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 723 تعداد دانلود : 407
پژوهش حاضر با هدف تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت درک شده با توجه به اثر تبلیغات دیجیتال در خرده فروشی های آنلاین بررسی شده است. با توجه به هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی و به طور کامل مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان خرده فروشی های آنلاین می باشد و برای جمع آوری داده ها تعداد 400 پرسشنامه توزیع شد، اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار 22 SPSS و Smartpls 3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بررسی فرضیه ها نشان داد بازاریابی رابطه مند بر تبلیغات دیجیتال و رضایت درک شده تأثیر مثبت و معنی دار دارد. به علاوه، نتایج حاکی نشان داد بازاریابی رابطه مند بر رضایت درک شده با توجه به نقش میانجی تبلیغات دیجیتال تاثیر معناداری داشته است.
۶۸.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اسقرار برنامه ریزی منابع سازمان ERP با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شرکت پیشرو پلیمر طبرستان)

کلید واژه ها: سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) سیستم های اطلاعاتی پیشرو پلیمر طبرستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 866 تعداد دانلود : 695
در پژوهش حاضر، مدل برنامه ریزی منابع سازمان ERP و رتبه بندی عوامل آن، مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی - توسعه ای و از نظر روش گردآوری داده ها، غیر آزمایشی (توصیفی) با رویکرد پیمایشی مقطعی و از نظر ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی – کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 8 نفر از مدیران شرکت پیشرو پلیمر طبرستان می باشد و دربخش کمی جامعه آماری 1370 نفر کارشناسان صنعت پلیمر در استان مازندران که بااستفاده از فرمول کوگران 300 نفر نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، فیش برداری و مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM) و پرسشنامه با طیف لیکرت 5 درجه بود. در بخش کیفی پژوهش، جهت تحلیل مصاحبه های تخصصی و استخراج مولفه های اصلی و فرعی از تکنیک تحلیل محتوایی و نرم افزار (MAXQDA) استفاده شد. در بخش کمی پژوهش، جهت شناسایی روابط علی میان مولفه های اصلی پژوهش و ارائه مدل اولیه از تکنیک مدلسازی ساختاری-تفسیری و نرم افزار (MICMAC) و برای اعتبارسنجی مدل اولیه از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار (SMART PLS) استفاده شد. مدل نهایی شامل 10 مولفه اصلی شامل جمع آوری و تحلیل کلان داده ها، ربات های اتوماتیک صنعتی و شبیه سازی و ... می باشند. در نهایت پیشنهادات کاربردی ارائه شد.
۶۹.

تاثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد کارکنان از طریق دانش و نوآوری

کلید واژه ها: نو آوری دانش رهبری تحول آفرین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 114 تعداد دانلود : 482
سبک رهبری مدیران یکی از عوامل موثر، در افزایش کارایی، اثر بخشی و در نهایت بهره وری سازمانهاست. الگوی رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث به وجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان و افزایش میزان رضایت آنان از شغل و حرفه خود می شود. از سویی رهبری تحول آفرین، یکی از تازه ترین رویکردهای مطرح شده نسبت به رهبری است که تحقیقات مربوط به آن در کشور انگشت شمار است. با توجه به موارد فوق و اهمیت رهبری و تغییرات و تعالی سازمان و بهبود عملکرد در بخش های گوناگون بر اساس مدل های سازمان یافته ضروری می باشد. در این تحقیق به بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد کارکنان از طریق دانش و نوآوری در شرکت بازرگانی پتروشیمی پرداخته شده است. این پژوهش با توزیع پرسشنامه بین 131 از مدیران وکارشناسان شرکت بازرگانی پتروشیمی که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، انجام گرفته است. پایایی پرسشنامه با مقدار 7.09 آلفای کرونباخ تایید شد. در این پژوهش تمامی عوامل تاثیرگذار با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بررسی شدند و نتایج نشان می دهد که بکارگیری دانش و اجرا در نو آوری بالاترین تاثیر گذاری را بر عملکرد این شرکت دارند.
۷۰.

تأثیر دانش ذهنی و دانش عینی مالی بر تمایل به سرمایه گذاری با نقش تعدیل کننده خطرات ادراکی سهام داران بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: دانش عینی دانش ذهنی خطرات درک شده تمایل به سرمایه گذاری سهام داران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 504 تعداد دانلود : 79
این مطالعه، به هدف تاثیر دانش ذهنی و دانش عینی بر تمایل به سرمایه گذاری با نقش تعدیل کننده خطرات ادارکی سهام داران انجام شد. جامعه آماری، کلیه سهام داران بازار سرمایه ایران بودند و نمونه آماری نیز 129 نفر مطابق با استاندارد نرم افزار تخصصی Power-G نسخه سوم را به روش نمونه گیری هدفمند شامل می شود. روش پژوهش، توصیفی - همبستگی از نوع علی و ابزار جمع آوری داده ها شامل چهار پرسش نامه تمایل به سرمایه گذاری (متزگر و فر، 2018)؛ دانش عینی (القطاونی، 2016)؛ دانش ذهنی (هیسمیت، 2017) و خطرات درک شده (سیواراماکریشنان و همکاران، 2017)؛ بود. روایی ابزار، در بخش مطالعه مقدماتی از طریق محتوایی (توسط استاد راهنما) و پایایی در بخش مطالعه مقدماتی از طریق آلفای کرونباخ برای ابزار فوق به ترتیب برابر با 81/0، 85/0، 79/0 و 77/0، محاسبه شد. یافته ها با استفاده از تحلیل نرم افزار Smart PLS نسخه سوم، نشان دادند دانش عینی و دانش ذهنی بر تمایل به سرمایه گذاری سهام داران تاثیر معنادار گذاشت و خطرات درک شده در اثرگذاری دانش عینی بر تمایل به سرمایه گذاری سهام داران، نقش تعدیل کننده داشت (حداقل 01/0>P)؛ اما این اثرگذاری بین دانش ذهنی و تمایل به سرمایه گذاری معنادار نبود (01/0<P). ازاین رو به نظر می رسد، استفاده از دانش عینی در مقام قیاس با دانش ذهنی حداقل مطابق با نتایج این مطالعه، می تواند هم ریسک سرمایه گذاری سهام داران را در بازار سرمایه کاهش دهد و هم به نوعی شدت و ضعف مدیریت مالی را تحت تاثیر قرار دهد.
۷۱.

بررسی رفتار نرخ تبدیل جفت ارز EUR/USD پس از وقوع هیجانات شدید

کلید واژه ها: تحلیل تکنیکال کندل استیک مارابوزو میانگین رنج صحیح اندیکاتور ATR مالی رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 836 تعداد دانلود : 943
هدف: هدف این پژوهش بررسی رفتار نرخ تبدیل جفت ارز EUR/USD پس از وقوع هیجانات شدید با استفاده از اندیکاتور ATR و الگوی کندل استیک مارابوزو می باشد. روش: به این منظور از نمودار کندل استیک یک ساعته در بازه ی زمانی سال های 2022-2020 استفاده شد. میانگین حرکت هر کندل یک ساعته در بازه ی زمانی یک روز (24 ساعت) محاسبه شد. کندل های یک ساعته ای که فاصله ی بین قیمت باز شدن تا بسته شدن آن ها بین 3 برابر میانگین حرکتشان بود، پیدا شدند و میانگین اختلاف نرخ تبدیل پس از 4، 12 و 24 ساعت نسبت به نرخ تبدیل بسته شدن کندل های مذکور مقایسه شد. نتایج: مشاهده شد که پس از ایجاد یک الگوی کندل استیک مارابوزو که نمایانگر هجوم خریداران یا فروشندگان می باشد می توان نسبت به انجام معامله و کسب سود در جهت کندل وارد معامله شد.
۷۲.

اولویت بندی مؤلفه های فناوری مالی و ارائه خدمات مالی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی در شرکت های دانش بنیان

کلید واژه ها: فناوری مالی خدمات مالی رویکرد تحلیل سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 477 تعداد دانلود : 755
یکی از مسائل مهم و چالش های اساسی که مرتفع کردن آن نیز دشوار است، مبحث توسعه بازار و و ارائه خدمات مالی در سایه اقتصاد دانش بنیان است. شرکت های فناور و دانش بنیان در زمینه های مختلفی فعالیت می کنند، اما چالشی که پیش روی تمام این شرکت ها وجود دارد، نقش کمرنگ شرکت های فناور در اقتصاد است. فناوری مالی (فین تک) به مثابه نوآوری در حوزه خدمات مالی، طیف وسیعی از عملیات شرکت ها و سازمان ها را شامل می شود که به طور معمول کیفیت خدمات را با استفاده از برنامه های فناوری اطلاعات بهبود می بخشند. بررسی این نوآوری فناورانه در ارائه خدمات مالی برای گستره وسیعی از کاربردها در بخش زیادی از زنجیره ارزش از اهمیت برخوردار است. پیاده سازی فناوری های مالی نوین مستلزم ایجاد زیرساخت های مالی، فناوری اطلاعات، تدوین قوانین و نظارت کارآمد است. از این رو تأکید بر دیجیتالی نمودن در راستای راحتی کاربری، امنیت کاربر و دسترسی عمومی، می تواند منجر به افزایش تمایل و تقاضا به سمت فناوری مالی گردد. هدف کاربردی پژوهش حاضر، رتبه بندی ابعاد فناوری مالی و ارائه خدمات مالی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی است. روش انجام پژوهش حاضر، به صورت توصیفی و پیمایشی است که از طریق توزیع پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان رشته سیستم های اطلاعاتی حسابداری رایانه ای و فناوری اطلاعات شرکت های دانش بنیان است که تعداد 30 نفر انتخاب شده اند. پس از جمع آوری داده های پژوهش برای تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Expert Choice، به بررسی و رتبه بندی داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان دادند که به ترتیب بازارها (مالی و بیمه)، حسابداری (شخصی و شرکتی)، پرداخت ها (کارت، پرداخت و انتقال وجه) و در نهایت فناوری (ابزار موجود و به روز بودن) دارای اولویت هستند. به بیان دیگر، رویکرد بیشتر معامله گران نسبت به فناوری مالی از جنبه بازارهای مالی است که علاوه بر دسترسی آسان و راحتی کاربر از امنیت بالایی نیز برخوردار است.
۷۳.

بررسی ارتباط پرخاشگری سرپرست با جاسازی شغلی و بدبینی سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان

کلید واژه ها: پرخاشگری سرپرست جاسازی شغلی بدبینی سازمانی خودکارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 553 تعداد دانلود : 163
پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط پرخاشگری سرپرست با جاسازی شغلی و بدبینی سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان انجام شد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش اجرا توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان هتل های پنج ستاره مشهد در سال 1400 به تعداد 135 نفر می باشند که بر اساس فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده 103 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های پژوهشی از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. روایی پرسش نامه از طریق روایی صوری مورد تأیید تعدادی از اساتید مدیریت قرار گرفت و پایایی پرسش نامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد که برای متغیر پرخاشگری سرپرست 739/0، خودکارآمدی 738/0، جاسازی شغلی 793/0 و برای متغیر بدبینی سازمانی 771/0 به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق معادلات ساختاری به وسیله نرم افزارهای SPSS 23 و Smart-PLS 2 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بین پرخاشگری سرپرست با بدبینی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر این نتایج بیانگر رابطه معکوس و معنادار بین پرخاشگری مدیر هتل و خودکارآمدی است از سویی نقش میانجی خود کارآمدی در رابطه بین پرخاشگری سرپرست و بدبینی سازمانی تائید نگردید در حالی که نقش میانجی خود کارآمدی در رابطه بین پرخاشگری سرپرست و جاسازی شغلی تائید گردید.
۷۴.

رابطه نظارت کارآمد با گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت های با مالکیت خانوادگی

کلید واژه ها: نظارت کارآمد گزارشگری مالی متقلبانه مالکیت خانوادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 694 تعداد دانلود : 918
بیش از نیمی از عاملان تقلب در صورت های مالی مدیریت هستند. نظارت ناکارآمد، فرصتی را برای مدیران فراهم می کند تا رفتار متقلبانه داشته باشند. هدف این تحقیق بررسی رابطه نظارت ناکارآمد با گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت های با مالکیت خانوادگی است. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 165 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 10 ساله بین سال های 1391 تا 1400 مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین نظارت کارآمد (شاخص کیفیت کنترل داخلی و مالکیت نهادی) و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین بین مالکیت خانوادگی و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد؛ اما مالکیت خانوادگی بر رابطه بین نظارت کارآمد و گزارشگری مالی متقلبانه تأثیر معنی داری ندارد.
۷۵.

بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر الگوهای مصرفی مردم و تغییر در رفتار خرید (مورد مطالعه: کشور ایران)

کلید واژه ها: تجارت الکترونیک الگوهای مصرفی تغییر در رفتار خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 688 تعداد دانلود : 282
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر الگوهای مصرفی مردم و تغییر در رفتار خرید صورت پذیرفت. روش این تحقیق کاربردی و به وسیله معادلات ساختاری برای تعیین رابطه بین متغیرهای پنهان و آشکار استفاده می گردد. که دلیل انتخاب این نرم افزار، قابلیت آزمودن تئوری ها در قالب معادلات میان متغیرهاست. دلیل دیگر لحاظ نمودن خطای اندازه گیری توسط این روش است که به محقق اجازه می دهد تا تجزیه و تحلیل داده های خود را با احتساب خطای اندازه گیری گزارش دهد. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است. در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر انتخاب شده است. تجربیات و داده های آماری نشان می دهد که ضریب مسیر فرضیات تحقیق بالاتر از 4/0 می باشد بنابراین فرضیات تایید شدند. بنابراین می توان گفت که تجارت الکترونیک تأثیر قابل توجهی بر الگوهای مصرفی مردم و تغییر در رفتار خرید آن ها داشته است. نتایج نشان داد که با ورود تجارت الکترونیک، مصرف کنندگان به محصولات و خدمات به صورت آسان تری دسترسی پیدا کرده اند. آن ها می توانند به راحتی محصولات را جستجو کنند، قیمت ها را مقایسه کنند و از تنوع گسترده ای از انتخاب ها بهره مند شوند. همحنین تجارت الکترونیک باعث تغییرات قابل توجهی در رفتار خرید مصرف کنندگان شده است. آن ها به صورت آگاهانه تر و با اطلاعات بیشتری خرید می کنند. مصرف کنندگان می توانند نظرات و بررسی های دیگران را مشاهده کنند و از تجربه های آن ها استفاده کنند. از سوی دیگر تجارت الکترونیک با تغییر در روش های پرداخت نیز تأثیر گذار بوده است. مصرف کنندگان می توانند از روش های آنلاین مانند کارت های اعتباری، پرداخت آنلاین و کیف پول های الکترونیکی استفاده کنند. تجارت الکترونیک با ارائه خدمات آنلاین و پرداخت الکترونیکی، راحتی و سهولت بیشتری را در فرآیند خرید برای مصرف کنندگان فراهم کرده است. به طور کلی، تحقیقات نشان می دهد که تجارت الکترونیک به عنوان یک پلتفرم جدید برای خرید و فروش محصولات و خدمات، تأثیر قابل توجهی بر الگوهای مصرفی مردم و تغییر در رفتار خرید آن ها داشته است. این تأثیرات شامل دسترسی آسانتر، تغییر در روش های پرداخت، تغییر در رفتار خرید مصرف کنندگان و راحتی بیشتر در فرآیند خرید می باشد.
۷۶.

مروری بر ادبیات حسابداری دادگاهی و پیامدهای آن

نویسنده:

کلید واژه ها: حسابداری دادگاهی حسابرسی مالی کشف تقلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 607 تعداد دانلود : 98
وقوع بحران ها و رسوایی های مالی در دنیا اعتماد سرمایه گذاران را کاهش داده است و موجب شده مسئولین تأکید قابل توجهی به کشف تقلب ها و بهبود اعتماد عمومی به گزارش های مالی داشته باشند. در پاسخ به این موضوعات، حسابداری دادگاهی به عنوان حوزه ای نوین از حسابداری ظهور یافته است. حسابداری دادگاهی را می توان این گونه تعریف کرد: علم گردآوری و ارائه ی اطلاعات مالی به شکلی که در دادگاه بر علیه متهم جرائم اقتصادی قابل قبول باشد. تمرکز اصلی حسابداری دادگاهی روی تجزیه و تحلیل تبیین کننده ی (علت ومعلولی) پدیده ها شامل کشف حقه ها و ترفندها (در صورت وجود) و اثرات آن در حوزه ی سامانه ی حسابداری است. طبق این تعریف، می توان ادعا کرد که حسابداران چشم به اعداد و ارقام می دوزند، در حالی که حسابداران دادگاهی به پشت پرده ی اعداد و ارقام می اندیشند. حسابداری دادگاهی ترکیبی از چند رشته است: حسابداری، حسابرسی، مالیات، امور مالی، حقوق، ارزش گذاری، عملیات تجاری، فنون کمی، تحقیق، روان شناسی و رشته های مربوط به رسیدگی و بازرسی. شناخت حسابداری دادگاهی و پیامدهای آن به کارشناسان حسابداری در ارائه نظر کارشناسی دقیق و در نتیجه متقن بودن آرای صادره در دادگاه کمک می نماید.
۷۷.

واکاوی و بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و محافظه کاری حسابداری در شهرداری ها

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی محافظه کاری حسابداری شهرداری ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 866 تعداد دانلود : 399
مسئولیت اجتماعی شامل وظایف و تعهداتی می شود که در چارچوب سازمان شهرداری ها برای حفظ و نگهداری و کمک رسانی به جامعه ای که در آن فعالیت انجام می شود، روی می دهد و محافظه کاری در گزارشگری مالی برای سرمایه گذران با کاهش مشکلات در زمینه های مدیریت و کنترل فرصت ها و کارایی قراردادها و... خود باعث منفعت طلبی آنان می گردد. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز مراجعه شده است و هدف آن سعی در واکاوی و بررسی رابطه بین حسابداری مسئولیت اجتماعی و محافظه کاری حسابداری در شهرداری ها می باشد. سیستم حسابداری و مدیریت مالی یک سیستم اطلاعات است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد و در واقع مسئولیت پذیری اجتماعی در شهرداری ها مجموعه ای از فعالیت های مربوط به اندازه گیری و پردازش عملکرد سازمان های تجاری و نقش آنها در نگهداری و محافظت از محیط زیست و ارائه خدمات متفاوت به جوامع محلی بوده و محافظه کاری نیز به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری می باشد که در شهرداری ها به شناخت دیرتر درآمد فروش، شناخت سریع تر هزینه، ارزشیابی کمتر دارایی ها و ارزشیابی بیشتر بدهی ها منجر می شود.
۷۸.

تحلیل و شناخت روابط عمومی و شهرداری الکترونیک در نظام مدیریتی مالی- اداری شهرداری ها

کلید واژه ها: روابط عمومی شهرداری الکترونیک نظام مدیریتی مالی- اداری شهرداری ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 176 تعداد دانلود : 48
شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی می توانند نقش مهم و اساسی در ارائه خدمات عمومی و اداره امور محلی داشته باشند. روابط عمومى از اجزا و عناصر اصلى ارتباطات است و در ایجاد بستر هاى مشارکت ذهنى و عینى نقش نهادى و بنیادى دارد، زیرا جنس و ماهیت مجموعه وظایف و فعالیت هاى آن به طور عمده، (ارتباطى، تعاملى و تبادلى) است. تحقیق حاضر به صورت تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز مراجعه شده است و سعی در تحلیل و بررسی روابط عمومی و شهرداری الکترونیک در نظام مدیریتی مالی – اداری شهرداری ها را دارد. شکل گیری و استقرار شهرداری الکترونیکی از الگوی دولت الکترونیکی تبعیت می کند را در چهار مرحله پیدایش، ارتقاء، تعامل و یکپارچه سازی طبقه بندی نمود که کلیه خدمات شهرداری ها به صورت برخط (online) و شبانه روزی با کیفیت و ضریب ایمنی بالا و با بهره گیری از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) انجام می شود و اهمیت روابط عمومی و شهرداری الکترونیک در نظام مدیریتی مالی- اداری شهرداری ها به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت های مختلف سازمان ها و ارتباط اجزای مختلف آن با یکدیگر و در نتیجه بالا بردن بهره وری آنها به روشنی مشخص است.
۷۹.

بررسی اثر بخشی مولفه های تاثیرگذار بر کلاهبرداری حسابداری با نقش تعدیلی رفتار غیراخلاقی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اثربخشی کنترل داخلی سیستم جبران خسارت اصول اخلاقی حسابداری کلاهبرداری حسابداری رفتار غیراخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 798 تعداد دانلود : 43
هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی مولفه های تاثیرگذار بر کلاهبرداری حسابداری با نقش تعدیلی رفتار غیراخلاقی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی و از لحاظ روش، از نوع پژوهش توصیفی است.جامعه آماری پژوهش کلیه حسابداران شاغل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با توجه به مراجعه به سایت بورس اوراق بهادار تهران و جستجوی انجام شده تعداد شرکت های مجاز به تعداد 234 شرکت می باشند. داده ها از طریق پرسشنامه ای بر اساس پرسشنامه های ویلوپو، دانک، کوهبرگ و اعتمادی با 48 گویه توزیع شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PLS انجام شد. مولفه های مورد بررسی جهت تاثیر گذاری بر کلاهبرداری حسابداری شامل اثربخشی کنترل داخلی، سیستم جبران خسارت، عدم تقارن اطلاعات، رعایت قوانین حسابداری، اخلاق مدیریتی، اصول اخلاقی حسابداری بوده است. نتایج آماری از تاثیر گذاری تمامی متغیرهای مورد بررسی بر کلاهبرداری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. نتایج آزمون حاکی از آن است که متغیر رفتار غیراخلاقی فقط در ارتباط با تاثیرات متغیر مستقل اثربخشی کنترل داخلی بر متغیر وابسته کلاهبرداری حسابداری نقش متغیر تعدیل گر را دارد.
۸۰.

شیوه های مدیریت زیست محیطی و سودآوری شرکت ها اثرات کارایی زیست محیطی و مسئولیت زیست محیطی

کلید واژه ها: شیوه های مدیریت زیست محیطی سودآوری شرکت کارایی زیست محیطی مسئولیت زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 367 تعداد دانلود : 902
مقررات مربوط به گزارش گری زیست محیطی، ماهیت مسئولیت پذیری را در میان نهادهای شرکتی پرورش می دهد تا از محیط زیست حفاظت نماید. در این راستا هدف این پژوهش پیرامون شیوه های مدیریت زیست محیطی و سودآوری شرکت و اثرات کارایی زیست محیطی و مسئولیت زیست محیطی تعریف می گردد. با تمرکز بر مبانی نظری و پیشینه های پژوهش و اظهارات پژوهشگران می توان بیان کرد اگر هزینه های مالی اتخاذ منطق پیش گیرانه بیش تر از منافع زیست محیطی آن باشد، چنین نتایجی قابل توجیه است. هزینه های مالی به طور کلی بر اساس هزینه سرمایه، هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات فن آوری تمیز، حقوق نیروی کار ماهر و... تعریف می گردد. با توجه به مزیت های زیست محیطی، چنین اقداماتی باعث کاهش قابل توجه مصرف انرژی و استفاده از منابع طبیعی و کاهش و حذف بیش تر مشکلات زیست محیطی می شود. از این رو، منطق پیش گیری از آلودگی، هزینه را به دلیل تأثیر بالقوه زیست محیطی پایین تر آن داخلی می کند که مقدار قابل توجهی از بودجه را جذب می کند. به طور کلی، بینش های جدید بدست آمده در این مطالعه می تواند برای حل محدودیت های معمول حسابداری کمک کند و مقیاس گسترده تری برای اطلاعات زیست محیطی را بیان کند که می توان از آن ها نیز استفاده کرد. هم چنین پژوهش حاضر بینش هایی به متخصصان در مورد فرآیندهای سنجش مربوط شاخص های زیست محیطی ارائه می دهد.
۸۱.

بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات داخلی و همزمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: کیفیت اطلاعات داخلی شرکت همزمانی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 726 تعداد دانلود : 784
کیفیت تصمیم گیری مدیران، سهامداران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و حسابداری، وابسته به اطلاعات به دست آمده از کیفیت اطلاعات داخلی است. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات داخلی شرکت و همزمانی قیمت سهام می پردازد. در مسیر انجام این پژوهش، 146 شرکت از طریق نمونه گیری هدفمند برای دوره زمانی 9 ساله بین 1391 تا 1399 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری با الگوی رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی پژوهش بر مبنای هدف، از نوع کاربردی، از لحاظ طبقه بندی بر حسب روش، از نوع توصیفی و از میان انواع پژوهش های توصیفی، از نوع همبستگی می باشد. رویکرد این پژوهش، پس رویدادی (استفاده از داده های رویدادهای گذشته) است. به منظور آزمون فرضیه ها، روش رگرسیون چند متغیره بکارگرفته شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره براساس داده های تابلویی و رگرسیون تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین کیفیت اطلاعات داخلی شرکت و همزمانی قیمت سهام رابطه مستقیم وجود دارد.
۸۲.

بررسی تاثیر ابزارهای حسابداری مدیریت بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: عملکرد مالی حسابداری مدیریت سازمان بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 467 تعداد دانلود : 821
هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر حسابداری مدیریت بر عملکرد مالی است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. با توجه به این تعریف، جامعه آماری تحقیق حاضر، کارشناسان بورس اوراق بهادار تهران در سال 1401 بوده است. با عنایت به اینکه تعداد مدیران (حجم نمونه) 120 نفر بوده اند، تعداد نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان 92 نفر تعیین و پرسشنامه به صورت تصادفی ساده که بهترین نوع شناخته شده نمونه گیری است که طی آن هر شخص در جامعه مورد نظر شانس مساوی برای انتخاب شدن در نمونه را دارد، در میان کارشناسان سازمان بورس توزیع گردید. جهت گردآوری مبانی نظری اطلاعات در خصوص تبیین ادبیات موضوع تحقیق از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی و پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل نهایی داده ها به کمک تحلی عاملی انجام شده است. نتایج نشان داد تأثیر حسابداری مدیریت عملکرد مالی تایید می شود. همچنین تأثیر مولفه های حسابداری مدیریت بر عملکرد مالی تایید شد در نهایت پیشنهادات کاربردی ارائه شد.
۸۳.

تأثیر نقش میانجیگری شهرت شرکت بر رابطه مابین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکت

کلید واژه ها: شهرت شرکت افشا مسئولیت اجتماعی عملکرد شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 479 تعداد دانلود : 221
هدف از انجام این پژوهش تأثیر نقش میانجیگری شهرت شرکت بر رابطه مابین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکت می باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل 163 شرکت با توجه به محدودیت های مدنظر بود که طی بازه ده ساله بین سال های 1390 الی 1399 موردبررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه ها نیز از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری ندارد. افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر شهرت شرکت تأثیر مثبت و معناداری ندارد. شهرت شرکت بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری ندارد. شهرت شرکت بر رابطه بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکت تأثیر ندارد.
۸۴.

مروری بر وندالیسم شهری با رویکرد مدیریت شهری

کلید واژه ها: وندالیسم شهری مدیریت شهری وندال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 422 تعداد دانلود : 434
وندالیسم رفتاری آگاهانه تعمدی و غرض ورزانه است که با اراده و خواست افراد و با سوگیری تخریبی و عمدتاً بدون کسب نفع مادی صورت می گیرد؛ انواع محیط های ورزشی، توریستی، تاریخی، فرهنگی، آموزشی و شهری می تواند مورد هجوم وندال ها قرار گیرد. یکی از وجوه مهم وندالیسم، محیطی است که عمل وندالیستی در آن اتفاق می افتد به همین منظور آن را در رده جرایم محیطی قرار می دهد. وندالیسم شهری می تواند مبلمان و تجهیزات شهری و یا خود محیط مصنوع شهری اعم از دیوارها، خیابان ها و پل ها، پایانه ها، ورزشگاه ها، بیمارستان ها و مدارس حتی فضاهای سبز مثل پارک ها و باغچه ها باشد. بنابراین جهت شناخت مفهوم وندالیسم شهری در این تحقیق تلاش شده است تا مروری بر وندالیسم شهری داشته باشیم. در این مقاله هدف مروری بر وندالیسم شهری با رویکرد مدیریت شهری با استفاده از روش کتابخانه ای است.
۸۵.

نقش محرک های تجارت الکترونیک بر آگاهی مصرف کننده در تجارت الکترونیک با نقش میانجی استفاده از فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا)

کلید واژه ها: محرک های تجارت الکترونیک استفاده از فناوری اطلاعات آگاهی مصرف کننده در تجارت الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 747 تعداد دانلود : 324
پژوهش حاضر با موضوع بررسی نقش محرک های تجارت الکترونیک بر آگاهی مصرف کننده در تجارت الکترونیک با نقش میانجی استفاده از فناوری اطلاعات پرداخت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. همچنین این پژوهش از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی- همبستگی می باشد و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها یک تحقیق کمی بود. جامعه آماری شامل مشتریان شرکت دیجی کالا در سال 1400 که تعداد آن به دلیل عدم دسترسی نامحدود در نظر گرفته شد؛ زیرا طی پیگیری ها متعدد شرکت دیجی کالا تعداد دقیق مشتریانش را در دسترس قرار ندادند. در این پژوهش لینک پرسشنامه آنلاین برای 600 نفر از مشتریان با شیوه تصادفی ساده ارسال گردید و بعد از توضیحات و هماهنگی ها پاسخ برای محقق ارسال شد و بعد بررسی پاسخ ها، تعداد براساس جدول مورگان و کرجسی 384 تا از بهترین پرسشنامه های پاسخ داده شده به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و تجزیه و تحلیل آماری بر اساس این پاسخ ها انجام گردید. حجم نمونه در پژوهش حاضر براساس جدول مورگان و کرجسی و با شیوه تصادفی ساده به تعداد 384 نفر برآورد شد. سطح محرک های تجارت الکترونیک حدوداً 71%، میزان استفاده از فناوری اطلاعات تقریباً 76% و آگاهی مصرف کننده از تجارت الکترونیک از دیدگاه مشتریان 4/68% بود. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار PLS نشان داد که محرک های تجارت الکترونیک به میزان 54% بر استفاده از فناوری اطلاعات اثرگذار بود و استفاده از فناوری اطلاعات به میزان 48% متغیر آگاهی مصرف کننده از تجارت الکترونیک را تبیین نمود، همچنین محرک های تجارت الکترونیک بر آگاهی مصرف کننده از تجارت الکترونیک با نقش میانجی استفاده از فناوری اطلاعات به میزان 62% تاثیر گذاشت.
۸۶.

بررسی فین تک بر صنعت بانک

نویسنده:

کلید واژه ها: فین تک بانک حسابداری امور مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 510 تعداد دانلود : 444
فناوری های مالی (فین تک)، درحال حاضر کل صنعت مالی را متحول کرده و این پتانسیل را دارد که نه تنها اصول برخی از محصوالت مالی، بلکه ویژگیهای اساسی سیستم مالی را نیزتغییردهد. فین تک نقش مهمی به عنوان یکواسطه مالی برای جامعه و فعالیتهای روزمره مردم در سراسر جهان ایفا میکند. محبوبیت فین تک ها باعث ایجاد فضای رقابتی جدیدی بین بانک ها شده است، زیرا فین تک ها الزامات بوروکراتیک را کاسته و مؤسسات مالی مانند بانک ها راحت تر، کارآمدتر و سریع تر خدمات ارائه می دهند. باتوجه به حرکت بانک ها به سمت فنّاوری های جدید در سطح جهان، لازم است برای همسو شدن با رشد جهانی و همگام شدن با محصولات ارائه شده شرکت های ارائه دهنده خدمات، شناختی کلی بر میزان استقبال از فنّاوری های نوین داشته باشیم. هدف از انجام این پژوهش، بررسی فین تک در صنعت بانکداری است. این مقاله مروری است که باتوجه به جستجودر پایگاه داده ها، یافته ها نشان داد باتوجه به جهشی که جهان در استفاده از نوآوری ها در زمینه فناوری مالی داشته و ظرفیت بالقوه آن در پیشبرد اهداف حسابداری و حسابرسی و نیز شکل گیری کسب وکارهای نوپا در حوزه فناوری های نوین مالی در ایران، شناسایی، درک و پیش بینی رفتار افراد و نیز تشویق آن ها در پذیرش و استفاده از این فناوری ها، برای توسعه پایداری و مزیت رقابتی و همچنین رفاه اجتماعی، امری ضروری می باشد. در نتیجه فین تک ها و استارتاپ های مالی هستند که باعث ایجاد تغییرات وسیع در این صنعت شده اند.
۸۷.

بررسی اثرات بیماری کووید-۱۹ (کرونا) بر توان یادگیری دانش آموزان (مقطع دوره متوسطه شهرستان اردبیل)

کلید واژه ها: بیماری کرونا توان یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 493 تعداد دانلود : 309
از پایان سال 1398 تا کنون بیماری کرونا باعث مختل شدن زندگی عادی عموم مردم شده است. در حقیقت تمامی بخش های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جوامع درگیر و دست خوش تغییرات اساسی شده است که دراین بین بی شک یکی از چالش برانگیزترین نهاد مورد آسیب دیده حاصل از این بیماری نظام آموزشی می باشد لذا در این تحقیق به دنبال بررسی اثرات بیماری کووید-۱۹ (کرونا) بر توان یادگیری دانش آموزان (مقطع دوره متوسطه شهرستان اردبیل) پرداختیم. بازه زمانی این تحقیق سال تحصیلی 1399، 1400 و 1401 و جامعه آماری تحقیق مربوط به دوره متوسطه شهر اردبیل بوده که نهایتاً 240 دانش آموز برای نمونه نهایی تحقیق انتخاب گردیده شد. بر اساس نتایج حاصل از آماره (آزمون) پیرسون، تمامی عوامل موجود در زمان کرونا بر توان یادگیری دانش آموزان به ترتیب نگرش ها و ادراکات، اکتساب و درهم تنیدن دانش در دانش آموزان، بسط و اصلاح دانش آموزان، استفاده معنادار از دانش در دانش آموزان و عادت های ذهنی تأثیر معکوس دارند بدین معنا که بیماری کرونا تاثیر منفی بر تمامی عوامل یادگیری داشته است.
۸۸.

بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر رابطه بین اجتناب از مالیات شرکت ها و ارزش وجه نقد مازاد

کلید واژه ها: اجتناب مالیاتی ارزش وجه نقد مازاد عدم قطعیت سیاست اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 681 تعداد دانلود : 830
هدف این تحقیق بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر رابطه بین اجتناب از مالیات شرکت ها و ارزش وجه نقد مازاد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای اندازه گیری اجتناب از مالیات از نرخ موثر مالیاتی و برای اندازه گیری وجه نقد مازاد از پسماندهای مدل نگهداشت وجه نقد بهینه و در نهایت برای اندازه گیری عدم قطعیت سیاست اقتصادی از نوسانات نرخ تورم با استفاده از مدل سازی ناهمسانی واریانس شرطی و فیلتر هودریک پرسکات استفاده شده است. در نهایت با استفاده از اطلاعات 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 9 ساله از سال 1392 تا 1400 به آزمون فرضیه تحقیق پرداخته شده است. یافته های این مطالعه نشان داد عدم قطعیت سیاست اقتصادی بالا، تاثیر منفی اجتناب از مالیات بر ارزش وجه نقد مازاد را تعدیل می کند و آن را کاهش می دهد.
۸۹.

بررسی نقش میانجی سکوت سازمانی در رابطه عدالت سازمان و قصد ترک خدمت کارکنان بنیاد شهید استان چهارمحال و بختیاری

نویسنده:

کلید واژه ها: سکوت سازمانی عدالت سازمان ترک خدمت بنیاد شهید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 951 تعداد دانلود : 149
هدف از انجام پژوهش بررسی نقش میانجی سکوت سازمانی در رابطه عدالت سازمان و قصد ترک خدمت کارکنان بنیاد شهید استان چهارمحال و بختیاری بود. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش کارکنان بنیاد شهید استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 130 نفر می باشد. تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید که حجم نمونه آماری برابر 97 نفر به دست آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مستخرج از پژوهش کاکیراگولا (2022) می باشد. روایی سازه و روایی همگرا پرسشنامه نیز تأیید شد. سپس پایایی پرسشنامه توسط ضریب آلفا کرونباخ تأیید گردید. برای تحلیل فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج نشان داد عدالت سازمانی بر کاهش قصد ترک خدمت کارکنان و سکوت سازمانی اثرگذار است. سکوت سازمانی اثر مثبت و معنادار بر نیت ترک دارد. همچنین عدالت سازمانی بر قصد ترک خدمت کارکنان با نقش میانجی سکوت سازمانی اثرگذار است.
۹۰.

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر نوآوری مدیریت با نقش میانجی دانش سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل سازمان تأمین اجتماعی شهرستان های استان تهران)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات نوآوری مدیریت دانش سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 599 تعداد دانلود : 550
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر نوآوری مدیریت با نقش میانجی دانش سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل سازمان تأمین اجتماعی شهرستان های استان تهران) می باشد. این پژوهش به لحاظ طبقه بندی برمبنای هدف، کاربردی است و به لحاظ طبقه بندی برمبنای روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش مدیران اداره کل سازمان تأمین اجتماعی شهرستان های استان تهران به تعداد 280 نفر است. نمونه گیری این پژوهش از روش تصادفی طبقه ای است. حداقل حجم نمونه مورد نیاز با توجه به فرمول کوکران برابر 163 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد بوده که پایایی آن قبل از توزیع با استفاده از شاخص آلفای کرون باخ مورد تأیید قرار گرفت. داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار spss و Smart-PLS مورد تحلیل قرار گرفتند و با کمک مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه های تحقیق بررسی شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که فناوری اطلاعات بر نوآوری مدیریت تأثیر مثبت و معنی دار دارد و همچنین دانش سازمانی در این بین نقش میانجی ایفا می کنند.
۹۱.

بررسی رابطه سرعت اعلام سود و تجدید ارائه صورتهای مالی با نگهداری وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن نقش پیچیدگی و حاکمیت شرکتی

کلید واژه ها: سرعت اعلام سود تجدید ارائه صورتهای مالی نگهداری وجه نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 609 تعداد دانلود : 576
سرعت اعلام سود و تجدید ارائه صورتهای مالی نشان دهنده کیفیت اطلاعات شرکت هستند که بر تصمیمات مهم شرکت همچون میزان نگهداری وجه نقد تأثیرگذار است. راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) و پیچیدگی شرکت نیز مشخصه های مهم شرکت ها هستند که بر عملیات شرکتها اثرگذار است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه سرعت اعلام سود و تجدید ارائه صورتهای مالی با نگهداری وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن نقش پیچیدگی و راهبری شرکتی در فاصله زمانی 1396 تا 1400 است. پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی همبستگی است. برای انجام پژوهش شش فرضیه اصلی تدوین شد. برای انجام این پژوهش از رگرسیون داده های پنلی استفاده شد. این موضوع در 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. یافته ها نشان داد که سرعت اعلام سود با نگهداری وجه نقد رابطه معناداری دارد. تجدید ارائه صورتهای مالی با نگهداری وجه نقد رابطه معناداری ندارد. راهبری شرکتی و پیچیدگی شرکت بر رابطه سرعت اعلام سود با نگهداری وجه نقد تاثیر معناداری دارد. راهبری شرکتی و پیچیدگی شرکت بر رابطه تجدید ارائه صورتهای مالی با نگهداری وجه نقد تاثیر معناداری دارد. سرعت اعلام سود نمادی از توانمندی شرکت است و بنابراین شرکت ها باید سرعت اعلام سود را در جهت بهبود تصمیمات مورد توجه قرار دهند. از سویی اهمیت راهبری شرکتی و پیچیدگی شرکت همراه با این موارد باید مورد توجه قرار گیرد.
۹۲.

تاثیر سرمایه نامشهود و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: سرمایه نامشهود فناوری اطلاعات و ارتباطات عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 210 تعداد دانلود : 602
امروزه بخش زیادی از سرمایه های شرکت را سرمایه نامشهود تشکیل می دهند که روش های حسابداری سنتی قادر به اندازه گیری آنها نیستند. همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات در رونق اقتصادی یک شرکت دارای اهمیت است، زیرا به تقویت ظرفیت تولید شرکت کمک می کند. این مطالعه با هدف تاثیر سرمایه نامشهود و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران انجام گردید. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از جهت نحوه گردآوری داده ها توصیفی (غیرآزمایشی) و از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400-1392 می باشند که توسط غربالگری، 91 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط رگرسیون داده های ترکیبی و نرم افزار Eviews انجام شد. با توجه به نتایج بدست آمده، سرمایه نامشهود و فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب به میزان 869/0 و 156/0 بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارند.
۹۳.

اثر بخشی و رفتار آموزش مشارکتی بر میزان یادگیری دانش آموزان پایه اول دبستان در مفهوم الگویابی

نویسنده:

کلید واژه ها: یادگیری مشارکتی اول دبستان الگویابی الگوی تدریس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 388 تعداد دانلود : 525
دانش ریاضیات به عنوان یک ابزار برای استفاده در زندگی روزمره برای وجود هر جامعه ای مهم است. این ابزار دانش آموزان را مجهز می کند تا با مجموعه ای منحصر به فرد و قدرتمند به درک جهان رسیده و به اعضای مولد جامعه تبدیل شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر روش تدریس یادگیری مشارکتی بر میزان یادگیری دانش آموزان دختر اول دبستان شهدای قره سو در مفهوم الگویابی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر اول دبستان برکت شهداری قره سو شهرستان آستارا تشکیل می دهند که تعداد 40 نفر از آن ها با روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و در پژوهش شرکت داده شده اند. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. در گروه آزمایش، تدریس با استفاده از روش تدریس یادگیری مشارکتی و در گروه کنترل، تدریس با استفاده از روش سنتی انجام شد. سپس میزان یادگیری دانش آموزان به وسیله ی پس آزمون سنجیده شد و داده های پژوهش با نرم افزار 22 spss و با استفاده از آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میزان یادگیری دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد و روش تدریس یادگیری مشارکتی بر یادگیری دانش آموزان مورد مطالعه در آموزش این مفهوم اثر دارد. تجاوز نماید.
۹۴.

اثر پذیری تدریس تحقیقی بر تشویق تحصیلی علوم تجربی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

نویسنده:

کلید واژه ها: روش تدریس کاوشگری انگیزش تحصیلی علوم تجربی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 824 تعداد دانلود : 670
هدف این تحقیق مقایسه و بررسی تاثیر روش تدریس تحقیقی و روش تدریس سنتی بر انگیزش تحصیلی علوم تجربی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بود. روش این پژوهش از نوع طرح نیمه آزمایشی بود که در آن نمونه ای شامل دو کلاس 35 نفره از دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان آستارا انتخاب و پس از جایگزینی تصادفی در دو گروه روش تدریس تحقیقی و روش تدریس سنتی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (1992) استفاده شد. در فرایند اجرا، در کلاس درس علوم تجربی (فصل پنجم: زمین پویا) یک گروه در معرض روش تدریس تحقیقی قرار گرفت و گروه دوم به همان روش سنتی آموزش دیدند. نتایج حاصل از روش تحلیل کوواریانس نشان داد که در اثربخشی دو روش تدریس بر روی انگیزش تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی تفاوت دارد. دانش آموزانی که با روش تدریس تحقیقی آموزش دیده بودند انگیزش تحصیلی بالاتری را نشان دادند.
۹۵.

تأثیر تجربه حسی برند بر ارزش ویژه برند با توجه به نقش تعدیلگر همدلی کارکنان

کلید واژه ها: تجربه حسی برند ارزش ویژه برند رضایت مشتری تعهد مؤثر مشتری همدلی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 715 تعداد دانلود : 32
این پژوهش به بررسی تأثیر تجربه حسی برند بر ارزش ویژه برند با توجه به نقش تعدیلگر همدلی کارکنان پرداخته است. لذا پژوهش حاضر از حیث هدف یک پژوهش کاربردی است و از حیث گردآوری داده ها از روش توصیفی- پیمایشی استفاده می کند. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان بیمه دی در استان گیلان است. با توجه به آمار به دست آمده از مجموع شعب و نمایندگی های استان گیلان، مشتریان بیمه دی ساکن گیلان که در سال 97 از بیمه دی خرید انجام داده اند، تقریباً 000/11 (یازده هزار) نفر می باشند. تعداد نمونه بر طبق جدول کرجسی و مورگان 374 نفر تعیین گردید. به منظور توزیع پرسشنامه در میان اعضای نمونه از روش دردسترس بهره گرفته شده است. ابزار گردآوری داده پرسشنامه استاندارد است که برگرفته از مقاله مرجع ایگلسیاس و همکاران (2019) می باشد. جهت سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوا و جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین به علت غیرنرمال بودن داده ها جهت آزمون فرضیه ها و سنجش روابط از نرم افزار Smart PLS2 بر پایه روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی بهره گرفته شده است. با توجه به تحلیل داده های پژوهش می توان بیان نمود که تجربه احساسی برند بر تعهد مؤثر مشتری و رضایت مشتری تأثیر دارد. همچنین رضایت مشتری بر تعهد مؤثر مشتری و ارزش ویژه برند تأثیر مثبت معنادار دارد. همچنین نقش تعدیلگر همدلی کارکنان در تأثیر تجربه احساسی برند بر تعهد مؤثر مشتری و در تأثیر تجربه احساسی برند بر رضایت مشتری رد می شود.
۹۶.

تأثیر آموزش همگانی بر مدیریت صحیح پسماند و توسعه پایدار سبز با توجه به نقش تعدیلگری هویت ملی در شهر بندر انزلی

کلید واژه ها: آموزش همگانی مدیریت صحیح پسماند توسعه پایدار سبز هویت ملی شهر بندر انزلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 447 تعداد دانلود : 394
نگرانی های جامعه در خصوص مسائل زیست محیطی، بهداشت و سلامت باعث شده است تا جوامع مختلف به اصلاح فرآیندهای مختلف کشورها از جمله توجه به تولید محصولات سبز، رعایت استانداردهای زیست محیطی، مدیریت صحیح پسماند و اصلاح الگوهای مصرف بپردازند. همچنین عوامل بسیاری نظیر افزایش آلودگی زیست محیطی، فشارهای دولتی، انتظارات مردم از سازمان ها در خصوص مسئولیت پذیری اجتماعی، ضرورت حرکت شرکت ها به سمت تولید محصولات دوستدار محیط را روشن می نمایند. هدف این پژوهش، تأثیر آموزش همگانی بر مدیریت صحیح پسماند و توسعه پایدار سبز با توجه به نقش تعدیلگری هویت ملی در شهر بندر انزلی است. این تحقیق بر حسب هدف در دسته ی تحقیقات کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها در دسته تحقیقات توصیفی قرار دارد. جامعه آماری در این پژوهش شهروندان شهر انزلی هستند که به شهرداری جهت امور شهری، عمرانی و رفاهی مراجعه کرده اند و تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران 328 نفر است و روش نمونه گیری به صورت غیراحتمالی در دسترس انتخاب می شوند با توجه به اینکه در این تحقیق افراد به عنوان جامعه ی آماری هستند، لذا سطح تجزیه و تحلیل فردی است. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس است. ابزارگرآوری اطلاعات پرسشنامه و برای تحایل از نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس استفاده شد. نتایج گویای تایید تمامی فرضیات در پژوهش حاضر است.
۹۷.

تاثیر جهت گیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی و فرهنگ یادگیری در بین کارکنان شهرداری های استان گیلان

نویسنده:

کلید واژه ها: جهت گیری استراتژیک عملکرد سازمانی فرهنگ یادگیری شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 538 تعداد دانلود : 640
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی و فرهنگ یادگیری در بین کارکنان شهرداری های استان گیلان می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی - همبستگی است و جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان فنی شهرداری های استان گیلان بوده که تعداد آنها 560 نفر می باشد. حجم تمونه با استفاده از فرمول کوکران 229 نفر بوده و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. برای جمع آوری داده های تحقیق، از پرسشنامه استفاده گردید که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی کلیه پرسشنامه ها محاسبه گردید. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع اوری و بوسیله نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دهنده تایید فرضیه های تحقیق بوده و بیان می داردکه جهت گیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی و فرهنگ یادگیری در بین کارکنان شهرداری های استان گیلان تاثیر معناداری دارد.
۹۸.

تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی در بین کارکنان شهرداری های استان گیلان

نویسنده:

کلید واژه ها: رفتار شهروندی سازمانی عملکرد شغلی شهرداری های استان گیلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 620 تعداد دانلود : 148
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی و فرهنگ یادگیری در بین کارکنان شهرداری های استان گیلان می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی - همبستگی است و جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان فنی شهرداری های استان گیلان بوده که تعداد آنها 560 نفر می باشد. حجم تمونه با استفاده از فرمول کوکران 229 نفر بوده و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه های استاندارد گرداوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که کلیه فرضیات مورد تایید قرار گرفته و همچنین رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی در بین کارکنان شهرداری های استان گیلان تاثیر معناداری دارد.
۹۹.

بررسی تاثیر ویژگی های مدیرعامل بر ارزش سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نویسنده:

کلید واژه ها: ویژگی های مدیرعامل توانایی مدیریت ابهام حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 178 تعداد دانلود : 111
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های مدیرعامل بر ارزش سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. نمونه آماری مشتمل بر 148 شرکت می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است و از نظر روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. جهت داده های پانلی و برای تخمین مدل پژوهش از نرم افزار Eviews، استفاده شده است. نتایج تحقیق با استفاده از مدل اثرات تصادفی نشان می دهد که ویژگی های مدیرعامل بر ارزش سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر دارد.
۱۰۰.

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی، هزینه های نمایندگی و حساسیت سرمایه گذاری

نویسنده:

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی هزینه های نمایندگی حساسیت سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 776 تعداد دانلود : 760
هدف از انچام تحقیق حاضر بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی و هزینه های نمایندگی بر حساسیت می باشد. پس از طراحی شاخص ها ی ارز یابی هزینه های نمایندگی، اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پژوهشی پنج ساله ۱۳97 تا ۱401 از سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوری گردید. نمونه آماری مشتمل بر 148 شرکت می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است؛ که در مجموع 545 سال- شرکت بودند، در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده است. آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق می توان عنوان کرد هزینه های نمایندگی بر تاثیر تعدیل کنندگی منفی مسئولیت اجتماعی بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی موثر است.
۱۰۱.

تاثیر ویژگیهای مدیرعامل بر ارزش وجوه نقد

نویسنده:

کلید واژه ها: ویژگیهای مدیر عامل نگهداشت وجه نقد شرکت ارزش مازاد وجه نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 47 تعداد دانلود : 390
در این تحقیق به بررسی تاثیر ویژگیهای مدیر عامل بر ارزش وجوه نقد طی سالهای 1397 تا 1401 نمودیم. بعد از برآورد مانده وجه نقد عادی، مازاد وجه نقد برای هر سال شرکت را محاسبه کرده و سپس تاثیر آنرا به صورت تعاملی با استفاده از متغیر های مربوط به ویژگیهای مدیر عامل شامل سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و دوره تصدی در مدل رگرسیونی نهایی و با استفاده از نرم افزار eviews و روش حداقل مربعات معمولی مورد آزمون قرار دادیم. نتایج نشان داد که بین سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و طول دوران تصدی مدیر عامل و ارزش وجه نقد مازاد در شرکت های مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود ندارد.
۱۰۲.

بررسی تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی از طریق نوآوری خدمات (مورد مطالعه: شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی)

کلید واژه ها: قابلیت های فناوری اطلاعات عملکرد مالی نوآوری خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 431 تعداد دانلود : 218
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی از طریق نوآوری خدمات (مورد مطالعه: شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی) می باشد. این پژوهش به لحاظ طبقه بندی برمبنای هدف، کاربردی است و به لحاظ طبقه بندی برمبنای روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش مدیران شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی به تعداد 400 نفر می باشد. نمونه گیری این پژوهش از روش غیرتصادفی دردسترس است. حداقل حجم نمونه مورد نیاز با توجه به فرمول کوکران برابر 197 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد بوده که پایایی آن قبل از توزیع با استفاده از شاخص آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار spss و Smart-PLS مورد تحلیل قرار گرفتند و با کمک مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه های تحقیق بررسی شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که نوآوری بنیادی و تدریجی بر عملکرد مالی تاثیر مثبت دارد. اکتشاف فناوری اطلاعات و بهره برداری از فناوری اطلاعات بر نوآوری بنیادی و تدریجی تاثیر مثبت و معنی دار دارد.
۱۰۳.

بررسی ارتباط بین ریسک شهرت (محیطی، اجتماعی، حاکمیتی) و عملکرد مالی با توجه به پویایی نظارتی

کلید واژه ها: ریسک شهرت عملکرد مالی بازده داراییها بازده حقوق صاحبان سهام پویایی نظارتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 296 تعداد دانلود : 391
با توجه به مطالعه ماریا و همکاران در سال 2023، شرکت ها با توجه به سیاست نظارتی توسط حسابرسان میتوانند منجر به بهود عملکرد شوند، اما ریسک شهرت ممکن است مانع از این کار شود و یا اینکه در بهبود عملکرد اثراتی ایجاد نماید که از جمله متغیرهای این پژوهش محسوب میشو؛ از این رو این مطالعه سعی نموده است موضوع فوق را مورد بررسی قرار دهد و به این سوال پاسخ دهد که آیا بین ریسک شهرت (محیطی، اجتماعی، حاکمیتی) و عملکرد مالی با توجه به پویایی نظارتی رابطه معناداری وجود دارد یا خیر (ماریا و همکاران، 2023). هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط بین ریسک شهرت (محیطی، اجتماعی، حاکمیتی) و عملکرد مالی با توجه به پویایی نظارتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت ها و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 13 صورت گرفت. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1395 الی 1400 و به مدت 6 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 80 شرکت انتخاب شد. نتایج تحلیل نشان داد که بین ریسک شهرت (محیطی، اجتماعی، حاکمیتی) و عملکرد مالی با توجه به پویایی نظارتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ بنابراین، مدیران شرکت ها، به ریسک شهرت و پویایی نظارتی توجه نمایند تا باعث رشد بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها شوند.
۱۰۴.

ارائه و ارزیابی مدل هوش مصنوعی در حوزه خدمات شهری

کلید واژه ها: هوش مصنوعی خدمات شهری داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 658 تعداد دانلود : 719
پژوهش حاضر با هدف ارائه و ارزیابی مدل هوش مصنوعی در حوزه خدمات شهری اجرا شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد و تجزیه وتحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 10 نفر از خبرگان و مدیران با سابقه حوزه خدمات شهری و با ارائه کفایت نظری صورت گرفته است. نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ارائه مدل ارائه مدل هوش مصنوعی در حوزه خدمات شهری منجر شد. در این تحقیق برای حصول مدلی که بتواند علاوه بر جنبه توصیفی تا حدودی جنبه تجویزی نیز داشته باشد، سعی شده است با انتخاب خبرگانی که در جامعه اتفاق نظر مثبت بر آن ها در حوزه هوش مصنوعی وجود دارد به سمتی حرکت شود تا وضعیت مطلوب مدل شود. با این حال، مدیران با در نظر گرفتن مدل پیشنهادی تحقیق می توانند در جهت ارتقا هوش مصنوعی در سازمانهای خدمات شهری مانند شهرداری ها گام بردارند.
۱۰۵.

ارزیابی نقش ابزارهای هوش مصنوعی در توسعه مدیریت شهری

کلید واژه ها: هوش مصنوعی مدیریت شهری شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 704 تعداد دانلود : 46
هدف از این پژوهش ارزیابی نقش ابزارهای هوش مصنوعی در توسعه مدیریت شهری بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و کارکنان شهرداری تشکیل می دهد. داده های لازم با پرسشنامه از 86 نفر از مدیران وکارکنان شهرداری که به روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع ساده و آسان انتخاب شدند گردآوری شد. جهت آزمون مدل از روش کمترین مربعات جزیی و نرم افزار SAMARTPLS استفاده شد. نتایج ارزیابی های نشان میدهد ارزش آفرینی بر ارتقای جهت گیری استراتژیک تاثیر دارد بعلاوه نتایج نشان داد ساختار درونی بر ارزش آفرینی تاثیر معناداری داشته است. با این حال نتایج نشان داد تاثیر فرایندهای استراتژیک بر ارزش آفرینی تحول سازمانی معنادار بوده است.
۱۰۶.

بررسی تاثیر دارایی های فکری بر عملکرد سازمانی از طریق نقش مدیریت دانش سازمانی

کلید واژه ها: دارایی های فکری مدیریت دانش سازمانی عملکرد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 603
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر دارایی های فکری بر عملکرد سازمانی سازمانی از طریق نقش مدیریت دانش در سازمان آموزش وپرورش شهر تهران می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل، کلیه کارکنان، مدیران و کارشناسان مربوطه در پاسارگاد شهر تهران می باشند. حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 250 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. روایی ابزار تحقیق با استفاده نظرجمعی از صاحب نظران و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی تحقیق 0.883 تایید شد. داده ها نیز با بهره مندی از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار Smartpls تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که ابعاد دارایی های فکری (دارایی های انسانی، دارایی های ساختاری و دارایی های مشتری) بر عملکرد سازمانی سازمانی معناداری دارند. این در حالی است که تاثیر دارایی های ساختاری بر عملکرد سازمانی سازمانی نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است. همچنین نتیجه فرضیه میانجی نشان میدهد متغیر مدیریت دانش سازمانی با ضریب تاثیر 0.445 رابطه ی بین متغیر دارایی های فکری و عملکرد سازمانی سازمانی را به طور معنی داری تعدیل (افزایشی) میکند. در نتیجه فرضیه مورد نظر تایید می شود.
۱۰۷.

ارزیابی تأثیر فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی بر میزان ارزش ویژه برند

کلید واژه ها: فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی ارزش ویژه برند فروشگاههای زنجیره ای آنلاین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 177 تعداد دانلود : 641
هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی بر میزان ارزش ویژه برند بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مشتریان فروشگاههای زنجیره ای آنلاین در شهر تهران تشکیل می دهد. داده های لازم با پرسشنامه استاندارد از 384 نفر از مشتریان فروشگاههای زنجیره ای آنلاین که به روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع ساده و آسان انتخاب شدند گردآوری شد. جهت آزمون مدل از روش کمترین مربعات جزیی و نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد سرگرمی برند EWOM بر ارزش ویژه برندتاثیر مثبت و معنادار داشته است. درهمین راستا نتایج نشان داد تاثیر متغیرهای سفارشی سازی و تعامل بر ارزش ویژه برندتاثیر معناداری داشته است.
۱۰۸.

بانکداری بدون ربا و مرور متغیرهای کلان اقتصادی مرتبط با آن

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی ربا متغیرهای کلان اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 348 تعداد دانلود : 35
در دنیای امروزی مفهوم ربا در بانکداری اسلامی توجه زیادی از تحقیقات را به خود جلب کرده است. این موضوع توسط فیلسوفان، علمای دین، قانونگذاران، مدیران و اقتصاددانان مورد بررسی و تقریباً تمام جنبه های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و مذهبی آن مورد مطالعه قرار گرفته است. اسلام دریافت یا پرداخت سود به هر شکل وام یا استقراض را ممنوع کرده است. اسلام ربا را به دلیل تأثیر مضر آن بر زندگی شخصی، اجتماعی و اقتصادی مردم ممنوع کرده است و همچنین آن را ناپسند، بی احترامی، غیر خیریه، ناعادلانه و منشأ بسیاری از بدی ها می داند. از اینرو با توجه به اهمیت موضوع در تحقیق حاضر سعی شده است تا با نگاهی مروری و تحلیل محتوا به مفاهیم مرتبط در این زمینه پرداخته شود و گام کوچکی در توسعه نظری این مفاهیم برداشته شود. این نتیجه حاصل شد که ربا می تواند نقش مهمی در بی ثباتی اقتصادی و برخی از متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد.
۱۰۹.

تاثیر رقابت در بازار بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و مسئولیت اجتماعی شرکت ها

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی شرکت ها بیش اطمینانی مدیران رقابت در بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 411 تعداد دانلود : 311
بیش اطمینانی یکی از مهم ترین مفاهیم مالی مدرن است که هم در تئوری های مالی و هم روان شناسی جایگاه ویژه ای دارد و از آنجایی که منافع کلیه ذینفعان شامل سهامداران، مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران و عموم جامعه در سیاست ها و عملکرد سازمان منعکس می گردد. سازمان باید همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد؛ بنابراین در این پژوهش به بررسی تاثیر رقابت در بازار بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و مسئولیت اجتماعی شرکتها پرداخته خواهد شد. برای رسیدن به نتیجه این پژوهش از کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 الی 1399 به عنوان جامعه آماری و از 85 شرکت به عنوان نمونه آماری که با حذف سیستماتیک انتخاب گشتند؛ استفاده گردید. داده های جمع آوری شده از این شرکت ها برای تجزیه و تحلیل در نرم افزارهای Excel و Eviews قرار داده شدند و با توجه به دو مدل رگرسیونی خطی چند متغیره که برای فرضیه های این تحقیق طراحی گشتند، مورد آزمون و بررسی قرار گرفتند. در نهایت نتایج حاکی از تایید هر دو فرضیه این تحقیق بوده اند. براساس تایید فرضیه اول؛ بیش اطمینانی مدیران بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها به صورت مثبت تاثیرگذار است و بر اساس تایید فرضیه دوم؛ رقابت در بازار محصول بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و مسئولیت اجتماعی شرکت ها به صورت مثبت تاثیرگذار است.
۱۱۰.

مروری بر کاربردهای کلان داده در صنعت بانکداری

نویسنده:

کلید واژه ها: کلان داده داده های بزرگ بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 385 تعداد دانلود : 589
کلان داده یکی از مفاهیم مهم در حوزه فناوری اطلاعات است که به معنای مجموعه ای از داده های بزرگ، پیچیده و با تنوع بالا است که با استفاده از روش های مختلف فراهم می شود. بانکداری به عنوان یکی از صنایع حساس و پویا، از داده های بزرگ برای تصمیم گیری های استراتژیک و بهبود فرایندهای کسب و کار استفاده می کند. در این مقاله مروری، به بررسی کاربردهای کلان داده در صنعت بانکداری پرداخته شده است. از جمله موضوعاتی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته شامل: تحلیل رفتار مشتریان، پیش بینی خطرات امنیتی، بهبود تجربه مشتری، بهبود فرایندهای داخلی، بهینه سازی مدیریت ریسک و تصمیم گیری های استراتژیک است. این مقاله نشان می دهد که استفاده از کلان داده در صنعت بانکداری می تواند بهبود قابل توجهی در انجام فعالیت های بانکداری و همچنین افزایش سودآوری برای بانک ها به دنبال داشته باشد.
۱۱۱.

طراحی مدل زنجیره تامین ارزش آفرین خدمات: مطالعه موردی خدمات پزشکی و سلامت در بستر ویروس کرونا

کلید واژه ها: ارزش آفرینی زنجیره تأمین خدمات مدلسازی معادلات ساختاری بیمارستان PLS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 371 تعداد دانلود : 829
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ارزش آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮای بیماران کرونایی در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ بیمارستان ها ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻠﯿﻪ بیماران کرونایی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮون ﺑﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف ﯾﮏپژوهش ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻧﻮع داده ﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه از ﻧﻮع ﮐﻤﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، تحلیل ها انجام گرفته است. برای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪی و ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری، ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاری Smartpls اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ خدمات و ﺷﻬﺮت بیمارستان ﺑﺮ ارزش ادراک ﺷﺪه بیماران ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری دارد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﮐﺎراﯾﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی واﺳﻂ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
۱۱۲.

کاهش تأخیر و افزایش نرخ تحویل بسته با بهبود فاز کشف مسیر در پروتکل مسیریابی AODV در شبکه های خودروئی

کلید واژه ها: شبکه های بین خودوریی مسیریابی AODV چند گامی شبیه سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 368 تعداد دانلود : 587
شبکه بین خودرویی مجموعه ای است از خودروهای سیار یا متحرک مجهز به گیرنده و فرستنده به منظور برقراری ارتباطات بی سیم گره ها که به دلیل وجود محدودیت هایی در فرستنده و گیرنده های خود نمی توانند با تمام گره ها ارتباط مستقیم برقرار کنند. به همین دلیل لازم است در مواردی که امکان برقراری چنین ارتباط مستقیمی وجود ندارد داده ها از طریق بقیه ی گره ها که در این حالت نقش مسیریاب را ایفا می کنند منتقل شوند. با این حال متحرک بودن گره ها باعث شده شبکه مدام در حال تغییر بوده و مسیر های مختلفی بین دو گره به وجود آید. عوامل دیگری همچون چند گامی، اندازه ی بزرگ شبکه و تنوع نوع و ساختار آنها، طراحی پروتکل های مسیر یابی مناسب را به یک مشکل جدی تبدیل کرده است. در این مقاله روشی برای مسیریابی برای شبکه های بین خودرویی ارائه شده است که کیفیت سرویس را در شبکه افزایش می دهد. این روش مبتنی بر پروتکل مسریابیAODV می باشد که با انتخاب مسیر مناسب کارایی شبکه را بهبود می بخشد و همچنین این روش پیشنهادی در یک سناریو شبیه سازی با نرم افزار شبیه ساز شبکه (NS-2) شبیه سازی شده و نتایج شبیه سازی نشان دهنده کارایی بهتر نسبت به حالت استاندارد پروتکل مسیر یابی AODV می باشد.
۱۱۳.

تاثیر کیفیت گزارشگری مالی، اجتناب مالیاتی، سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری

کلید واژه ها: کیفیت گزارشگری مالی اجتناب مالیاتی سررسید بدهی کارایی سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 817 تعداد دانلود : 610
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی، اجتناب مالیاتی، سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری در بازه زمانی 1394– 1400 (122 شرکت) می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی، اطلاعات استخراج شده و داده ها بعد از جمع آوری از صورتهای مالی با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی داده های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. اطلاعات مربوط به تحلیل داده ها بعد از گرداوری و دسته بندی در صفحه گسترده اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز به تجزیه و تحلیل داده ها با رگرسیون خطی چند متغیره پرداخته شد. نتایج حاصل از فرضیه نشان داد: کیفیت گزارشگری مالی، اجتناب مالیاتی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری تاثیر مستقیم دارد.
۱۱۴.

بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران، رشد فروش و سودآوری با اجتناب مالیاتی

کلید واژه ها: اجتناب مالیاتی خودشیفتگی مدیران رشد فروش سودآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 908 تعداد دانلود : 59
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران، رشد فروش و سودآوری با اجتناب مالیاتی می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، سه فرضیه تدوین و 140 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 7 ساله بین 1394 تا 1400 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری استاتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین خودشیفتگی مدیران و رشد فروش و سودآوری با اجتناب مالیاتی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
۱۱۵.

بررسی نقش آمادگی الکترونیکی و تحقق دولت الکترونیکی بر عملکرد عملیاتی سازمان های دولتی (مطالعه موردی: سازمان غله استان مازندران)

نویسنده:

کلید واژه ها: عملکرد سازمان آمادگی الکترونیکی دولت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 719 تعداد دانلود : 501
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش آمادگی الکترونیکی و محقق کردن دولت الکترونیکی بر عملکرد سازمان غله استان مازندران می باشد. این تحقیق برحسب نوع هدف کاربردی، از نظر روش اجرا توصیفی- همبستگی به صورت پیمایشی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی می باشد که جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد آمادگی الکترونیکی، دولت الکترونیکی و عملکرد سازمان استفاده شده است. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و PLS، بررسی نرمال بودن متغییرهای پژوهش از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف و برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون های معادلات ساختاری بکار گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان سازمان غله استان مازندران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 97 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مولفه های آمادگی الکترونیکی و دولت الکترونیکی بر عملکرد سازمان غله استان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارند. نظر به ارتباط مستقیم حوزه های عملکردی سازمان و میزان ارائه خدمات الکترونیکی آنها، پیشنهاد شده است که عوامل فنی-مخابراتی و عوامل اجتماعی در اولویت بودجه مصوب سازمان قرار گرفته و در صورت عدم توانایی مالی نسبت به تأمین اعتبار راه اندازی پروژه های فناوری اطلاعات از توان بخش غیردولتی، بهره گیری نمایند.
۱۱۶.

بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش ازحد مدیران بر تصمیمات ساختار سرمایه

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتماد به نفس مدیران تصمیمات ساختار سرمایه رگرسیون بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 113 تعداد دانلود : 425
اعتماد به نفس بیش از حد یکی از مفاهیم مالی رفتاری مدرن است که در سال های اخیر با ورود مبحث روانشناسی به حوزه مالی و حسابداری به یکی از عوامل شناخته شده در این حوزه تبدیل شده است. ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت ها برای تامین مالی درازمدت دارایی هاست، این ساختار شامل بدهی های بلندمدت، سهام ممتاز و سهام عادی است. هدف از انجام این پژوهش، تاثیر اعتماد به نفس مدیران بر تصمیمات ساختار سرمایه می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که طی سال های 1396 تا 1400 در بورس فعالیت داشته اند. جهت تعیین حجم نمونه مناسب از این جامعه، از روش حذف سیستماتیک و اعمال محدودیت های نمونه گیری 100 شرکت انتخاب شده اند. جهت آزمون فرضیه پژوهش، از مدل رگرسیون چند متغیره برای بررسی ارتباط بین متغیرها و نرم افزار EViews استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اعتماد به نفس مدیرعامل برتصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها تاثیر دارد.
۱۱۷.

تاثیر جریانات نقد، استقلال هیات مدیره و اندازه شرکت بر بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: جریان نقدآزاد استقلال هیات مدیره اندازه شرکت بحران مالی رگرسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 785 تعداد دانلود : 907
جریانهای نقدی در بسیاری از تصمیم گیریهای مالی، مدلهای ارزیابی اوراق بهادار، روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه ای و برخی تجزیه و تحلیل های سنتی و جدید مدیریت مالی، نقشی محوری دارند. درماندگی مالی بیانگر شرکت نتواند به طور کامل به تعهدهای خود در برابر تامین کنندگان مالی عمل کرده و در برآورده کردن آنها با مشکل مواجه شود. مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تقسیم کرد. هدف از انجام این پژوهش، تاثیر جریانات نقد، استقلال هیات مدیره واندازه شرکت بر بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که طی سال های 1396 تا 1400 در بورس فعالیت داشته اند. جهت تعیین حجم نمونه مناسب از این جامعه، از روش حذف سیستماتیک و اعمال محدودیت های نمونه گیری 100 شرکت انتخاب شده اند. جهت آزمون فرضیه پژوهش، از مدل رگرسیون چند متغیره برای بررسی ارتباط بین متغیرها و نرم افزار EViews استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جریان نقدآزاد شرکت بحران مالی شرکت ها تاثیر دارد.
۱۱۸.

بررسی تاثیر خطای پیش بینی سود و کیفیت اقلام تعهدی بر اجتناب مالیاتی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: اجتناب مالیات خطای پیش بینی سود کیفیت اقلام تعهدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 265 تعداد دانلود : 405
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر خطای پیش بینی سود و کیفیت اقلام تعهدی بر اجتناب مالیاتی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. اجتناب مالیاتی تحت عنوان متغیر وابسته تحقیق و خطای پیش بینی سود و کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند. بر این اساس تعداد 161 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 8 ساله بین سال های 1391 تا 1398 به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم افزار ایویوز تجزیه و تحلیل گردید. تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی و رگرسیون پانل دیتا توسط نرم افزار اقتصادسنجی EViews انجام گردید. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون پانل دیتا و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که خطای پیش بینی سود تاثیر منفی و معناداری بر اجتناب مالیاتی شرکت دارد. همچنین کیفیت اقلام تعهدی تاثیر معناداری بر اجتناب مالیاتی شرکت ندارد.
۱۱۹.

استراتژی هایی برای بیان ارزش یک دوره کارورزی

کلید واژه ها: استراتژی دوره کارورزی پژوهش ارزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 28 تعداد دانلود : 519
در سند تحول بنیادین به دو مقوله ی مهم پژوهش و کارورزی اشاره شده است که هر دو از اهمیت زیادی برخوردارند. در این میان، کارورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . از آن جا که به گفته ی برخی از صاحب نظران، معلمی حرفه ای است که هزاران فوت و فن دارد، نیاز است که معلمان آینده ی این مرز و بوم از طریق » کارورزی «، تعلیم دیده و مهارت بیابند تا توانمندی ها و همچنین ناتوانایی های دانش آموزان را تشخیص دهند و بتوانند علایق آن ها را کنار هم بچینند و با عنصر محبت ، به تعلیم و تربیت دانش آموزان بپردازند. یک معلم ماهر و کارآزموده نه تنها می تواند توانایی های ذهنی و عاطفی شاگردانش را پرورش دهد، بلکه اختلالات و نارسایی های آنان را نیز پیدا کرده و برای تصحیح آنان می کوشد تا نسل مفیدی به جامعه تحویل دهد و در راستای تحقق چشم انداز ١٤٠٤، گام بردارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹