رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری بهار 1399 شماره 29 (جلد سوم)

مقالات

۱.

بررسی ابعاد خط مشی گذاری عمومی از دیدگاه اسلام با تأکید بر عدالت و مشارکت مطالعه موردی در آموزش و پرورش شهرستان بجنورد

کلید واژه ها: خط مشی گذاری عمومی دیدگاه اسلام عدالت مشارکت آموزش و پرورش خراسان شمالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۲۹۷
هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد خط مشی گذاری عمومی از دیدگاه اسلام با تأکید بر عدالت و مشارکت مطالعه موردی در آموزش و پرورش خراسان شمالی می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی است و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری کارکنان اداری آموزش وپرورش شهر بجنورد می باشد که تعداد 120 می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 92 پرسشنامه توزیع شد. ابزار گرداوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته می باشد و جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار spss22 استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش کشف و شناسایی قابلیت های افراد با تأکید بر عدالت و مشارکت از ابعاد خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود. قطعیت یافتن قابلیت ها با تأکید بر عدالت و مشارکت از ابعاد خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود. کسب توانمندی ها تأکید بر عدالت و مشارکت از ابعاد خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود. توسعه منابع انسانی با تأکید بر عدالت و مشارکت از ابعاد خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود. شفافیت و پاسخگویی با تأکید بر عدالت و مشارکت از ابعاد خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود. فرصت های برابر با تأکید بر عدالت و مشارکت از ابعاد خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود.
۲.

بررسی فرهنگ سازمانی، رفتار نوآورانه با نگرش مرتبط با کار با نقش میانجی توانمند سازی روانشناختی

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی نوآوری توانمند سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۳۹۷
شناخت فرهنگ سازمانی و رفتار نوآورانه زمینه ساز نگرش های مرتبط با شغل معلمان است و در این میان به نظر می رسد معلمانی که توانمند هستند نگرش مثبتی به کار دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی فرهنگ سازمانی، رفتار نوآورانه با نگرش مرتبط با کار با نقش میانجی توانمند سازی روانشناختی می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از نظر زمان مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را معلمان شهر بجنورد تشکیل می دهند که شامل 350 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 183 نمونه به دست امد به منظور بررسی و آزمون فرضیه ها از پرسشنامه استفاده شد که برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2000)، برای سنجش رفتار نوآورانه از پرسشنامه کانتر (1988)، برای سنجش نگرش مرتبط با کاراز پرسشنامه حسوم (2011) و برای سنجش توانمندسازی روانشناختی از پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر (۱۹۹۵) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داد ها از نرم افزار spss22 و pls3 استفاده شده است یافته ها: طبق نتایج حاصل از پژوهش بین فرهنگ سازمانی و نگرش مرتبط با کار با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی رابطه معنی داری وجود دارد. بین رفتار نوآورانه و نگرش مرتبط با کار با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی رابطه معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: می توان با ترویج فرهنگ سازمانی و رفتار نوآورانه، زمینه نگرش مثبت به کار را در معلمان به وجود آورد و در صورت تقویت توانمند سازی معلمان، نگرش مثبت به کار، تاثیر بیشتری دارد.
۳.

بررسی تاثیر اهرم مالی بر ریسک و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اهرم مالی ریسک مالی بازده سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۶۷۲
این پژوهش به بررسی تاثیر اهرم مالی بر ریسک شرکتها و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. با توجه به گسترش روز افزون شرکتها و متنوع شدن ساختار سرمایه ای آنها و از طرفی به وجود آمدن بحران های مالی کلان و خرد از طرف دیگر، سبب شده تا سرمایه گذاران و ذینفعان به دنبال ایجاد پوشش و سپری برای در امان ماندن از این مخاطرات باشند پس بنابراین هدف از پژوهش حاضر پیدا کردن روش ها ابزارها و مدل هایی می باشد که مخاطرات شرکت ها را در آینده پیش بینی بکند و همچنین توان مالی شرکت های مذکور را مورد ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش به جمع آوری اطلاعات مالی 30 شرکت از شرکت های عضور بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی (1392-1396) اقدام شده است جهت آزمون فرضیه از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت همبستگی می باشد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که رابطه معناداری بین اهرم مالی و بازده سهام شرکت ها وجود دارد پس می توان در حالت کلی بیان کرد که بین اهرم مالی و ریسک مالی رابطه معناداری وجود دارد.
۴.

تأثیر تنوع جنسیتی در هیأت مدیره بر سود آوری شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: هیأت مدیره تنوع جنسیتی عملکرد مالی بازده دارایی نسبت کیوتوبین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۳ تعداد دانلود : ۷۰۳
با توجه به اینکه اعضای هیأت مدیره در اکثر شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران مرد محور می باشند، پژوهش حاضر بدنبال این است که شرکت های با تنوع جنسیتی (حضور زنان) در هیأت مدیره آن ها عملکرد مالی مثبتی را دارند یا خیر. پژوهش حاضر جزء پژوهش های تجربی حسابداری بوده و از لحاظ هدف نیز، با توجه به این که این پژوهش در جستجوی دستیابی به یک هدف عملی است، لذا از این نظر کاربردی و روش تحقیق توصیفی می باشد. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره و رویکرد داده های ترکیبی در بین شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که پس از اعمال محدودیت ها به تعداد 22 شرکت در بازه زمانی 1391 الی 1397 می باشد، بوسیله نرم افزار ایویوز 10 مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین تنوع جنسیتی و سودآوری شرکت ها (عملکرد مالی) رابطه معناداری وجود ندارد؛ یعنی وجود یک رابطه معنی دار بین حضور زنان در هیأت مدیره با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأیید نشد.
۵.

عوامل مؤثر بر کیفیت سود شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: کیفیت سود کیفیت اقلام تعهدی اهرم مالی اندازه شرکت رشد شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۵۳۲
سود و کیفیت آن از مهم ترین مؤلفه های تصمیم گیری برای استفاده کنندگان است که عوامل متعددی می تواند بر آن تأثیرگذار باشد. هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت سود شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متغیر های مستقل تحقیق شامل اندازه شرکت، اهرم مالی، رشد شرکت، استقلال اعضای هیأت مدیره، تنوع جنسیتی اعضای هیأت مدیره و کمیته حسابرسی، ارزش سهام شرکت و متغیر وابسته، کیفیت سود شرکت ها می باشد. جهت آزمون فرضیه این پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره و رویکرد داده های ترکیبی و نمونه ای به تعداد 23 شرکت طی دوره زمانی 10 ساله، از سال 1388 تا 1397 (230 مشاهده) استفاده شده و بوسیله نرم افزار ایویوز 10 مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی – همبستگی است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر این است که بین کیفیت سود و ارزش سهام شرکت و اندازه شرکت ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد. ضمن اینکه بین کیفیت سود و تنوع جنسیتی اعضای هیأت مدیره رابطه معکوس و معناداری وجود دارد؛ اما در مقابل نتایج حاصل از این آزمون ها وجود رابطه معنادار میان کیفیت سود و رشد شرکت، استقلال اعضای هیأت مدیره، تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی و اهرم مالی را رد می کند.
۶.

بررسی تاثیر اندازه و پیچیدگی عملیات واحد تجاری بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی

کلید واژه ها: گزارش حسابرسی اندازه واحد تجاری پیچیدگی عملیات واحد تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۵۴
این تحقیق به بررسی نظری و تجربی پیرامون عوامل موثر بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. ازنظر هدف این پژوهش کاربردی بوده زیرا به بررسی روابط متغیرها در بازار اوراق بهادار می پردازد و در جهت تبیین روابط و ارائه پیشنهاداتی جهت ارتقاء کارایی بازار و حاکمیت شرکتی بهتر می باشد وازنظرماهیت ازنوع همبستگی است. درواقع هدف این نوع تحقیق، مطالعه حدود تغییرات یک متغیربا حدود تغییرات یک متغیردیگراست. این پژوهش رویکردی قیاسی - استقرایی دارد و در میان انواع تحقیقات همبستگی جزء تحلیل های رگرسیونی می باشد. همچنین با توجه به اینکه داده های مورد استفاده در پژوهش حاضر اطلاعات واقعی و تاریخی است، آن را می توان ازمردشور ببره این مملکتو نوع پس رویدادی طبقه بندی کرد و جامعه آماری آن شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی 6 ساله از 1392 تا 1397 می باشد. با توجه به محدودیت های تحقیق، تعداد 96 شرکت در دوره زمانی مربوط انتخاب شد. همچنین با توجه به شیوه جمع آوری داده ها، تعداد داده های جمع آوری شده برای این پژوهش 576 سال-شرکت می باشد. به منظور انجام آزمون فرضیات از روش داده های ترکیبی برای برآورد مدل و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. با توجه به نتایج این آزمون ها، مدل اثرات ثابت در این تحقیق مورد استفاده قرارگرفت. بر این اساس در نهایت از نرم افزار Eviews8 برای تشخیص رابطه موجود بین متغیرها استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات حاکی ارتباط مثبت و معنادارِ بین اندازه واحد تجاری و پیچیدگی عملیات واحد تجاری با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی در شرکت های مورد مطالعه می باشد.
۷.

بیت کوین و تأثیر آن در تجارت الکترونیک

کلید واژه ها: بیت کوین پول دیجیتالی پول غیرمتمرکز ارز دیجیتالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۲۸
بیت کوین پول مجازی است که تولید آن حاصل فعالیت محاسباتی زمان بری است که به آن کاوش گفته می شود، این پول بین المللی تحت مدیریت هیچ بانکی نبوده و می تواند برای خرید کالا از هرجایی در جهان مورد استفاده قرار بگیرد، همچنین می تواند آن را مانند سهام یا پول فلزی داد و ستد کرد. هدف اصلی این مقاله پرداختن به بیت کوین به عنوان یک پول مجازی از دید یک کاربر می باشد که در کنار آن به اهدافی مانند آشنایی با بیت کوین برای ناشناختگان آن، جذب افراد مستعد و به رخ کشیدن قابلیت های بیت کوین در دنیای مجازی و تجارت الکترونیک نیز پرداخته شده است. این مقاله نگاهی دوباره و دیدی جدید نسبت به رایج ترین پول دیجیتالی شناخته شده، پرداخته است و با پیشبرد اهداف خود از منظر حقوقی و اقتصادی بیت کوین، با توجه به تجارت الکترونیک پرداخته شده است. این پول، ارزی جدید با هزینه معاملاتی کمتر نسبت به بازارهای ارز سنتی است و به صورت غیرمتمرکز و بدون وجود نهاد واسط و نهاد ناظری همچون دولت، بانک و مؤسسات مالی برخلاف ارزهای سنتی صادرشده توسط دولت ها فعالیت می کند.
۸.

بررسی اثر ویژگی های حسابرسی بر اثربخشی کنترل داخلی در شرکت ها

نویسنده:

کلید واژه ها: ویژگی های حسابرسی اثربخشی کنترل داخلی گزارش دهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۷۴۰
عملکرد حسابرسی داخلی به مدیریت در بهبود کنترل داخلی در مورد عملیات، گزارش دهی و تطابق کمک می کند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر ویژگی های حسابرسی بر اثربخشی کنترل داخلی در شرکت ها می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است، زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می کند و از طرف دیگر، رابطه بین متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون، تعیین می نماید. به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن داده ها به اطلاعات مورد نیاز تحقیق و همچنین تجزیه و تحلیل آنها، از نرم افزارهای Excel و Eviews9 استفاده شد. دوره زمانی تحقیق حاضر از سال 1392 تا 1397 می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ویژگی های حسابرسی بر اثربخشی کنترل داخلی در شرکت ها تاثیر بسزایی داشته و نقشی کلیدی و مهم ایفا می نماید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹