رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری تابستان 1398 شماره 16 (جلد چهارم)

مقالات

۱.

بررسی تحلیلی وضعیت مؤسسات آموزش عالی غیردولتی

کلید واژه ها: رقابت پذیری آموزشی مدل پورتر دانشگاه های غیردولتی - غیرانتفاعی سناریو نگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 894 تعداد دانلود : 725
این پژوهش با توجه به بحران اقتصادی حال حاضر دانشگاه های غیردولتی- غیرانتفاعی باهدف ارائه ی مدلی برای بهبود وضعیت رقابت پذیری دانشگاه های غیردولتی– غیرانتفاعی، موردمطالعه قرارگرفته است. بدین منظور به بررسی سناریوهای آینده آموزش عالی کشور و ارائه مدلی برای بهبود وضعیت رقابت پذیری دانشگاه های غیردولتی – غیرانتفاعی پرداخته شده است. مقاله از نوع مروری- تحلیلی بوده و روش تحقیق مورداستفاده بر اساس تحلیل محتوا می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که ضمن مدنظر قرار دادن همه مؤلفه ها و شاخص های استخراجی از این پژوهش، عوامل و شاخص های دارای وضعیت نامناسب در دانشگاه ها را موردتوجه و بهبود آن ها را در رأس برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های استراتژیک قرار گیرد.
۲.

بررسی پیوست تاریخی و فرهنگی در مناطق روستایی شهر کهنوج

کلید واژه ها: پیوست فرهنگی توسعه روستا روستاییان شهرستان کهنوج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 433 تعداد دانلود : 332
فرهنگ به عنوان جهت دهنده به تصمیمات کلان، در تصمیم های اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و یا تولید نقش اساسی دارد. فرهنگ مثل روحی است که در کالبد همه فعالیت های گوناگون کشور حضور و جریان دارد. از طرفی علیرغم اهمیت بسیار زیاد مقوله فرهنگ در توسعه جوامع انسانی به ویژه سکونتگاههای روستایی، این موضوع در اهداف، دستورالعملها و ضوابط انجام مطالعات توسعه روستایی مغفول مانده است. به همین دلیل تحقیق حاضر با هدف بررسی توجه به پیوست فرهنگی در روستاهای شهرستان کهنوج، انجام شده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. داده های بدست آمده از پرسشنامه به وسیله نرم افزارهای آماری Excel و Spss16 و با آزمون تی تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در توجه به پیوست فرهنگی در روستاهای شهرستان کهنوج بسیار کم است. از طرف دیگر نتایج پرسشنامه بیانگر این مطلب است که هرچه به پیوست فرهنگی بیشتر توجه شود به همان نسبت مشارکت روستاییان برای رسیدن به توسعه بیشتر شد.
۳.

بازبینی سیستم ارزشیابی و گزارشگری دارایی های موروثی

کلید واژه ها: دارایی موروثی سیستم ارزشیابی گزارشگری دارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 492 تعداد دانلود : 983
در 25 سال گذشته، گزارش های مالی از دارایی های میراث، یک مسئله بسیار مشکل ساز برای نهادهای بخش عمومی که دارای این دارایی ها می باشند، بوده است، ارزیابی دارایی های میراث، متمرکز بر یک چارچوب است که سهامداران را با محور اجتماعی، حقوقی و فرهنگی، بجای ارزشهای اقتصادی این داراییها نشان می دهد. اما اگر دارایی های میراث نتوانند در گزارش های مالی به صورت جداگانه گنجانده شوند باعث ایجاد سردرگمی و نامفهومی ترازنامه می گردند. بر اساس این رویکرد، دارایی های میراث نباید در صورت وضعیت مالی گنجانده شوند از این رو، هر کشور باید اظهارنامه عامل دارایی هایی را که در آن، دارایی های میراث در این بیانیه در واحد های فیزیکی در مقادیر مالی بیان شده اند را ایجادکند. بنابراین به منظور محاسبه درآمدها و هزینه های مربوط به دارایی های میراث، هر استان باید یک صندوق مالی را ایجاد کند. این صندوق، تمام درآمدها و هزینه های مربوط به دارایی های میراث را در هر کشور دارد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی است. در تحقیق توصیفی هدف توصیف کردن شرایط یا پدیده های موردبررسی است از روش سرشماری برای تهیه نمونه آماری استفاده شد که تعداد نمونه 100نفر انتخاب گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهدکه بین سیستم ارزشیابی و گزارشگری دارایی موروثی رابطه معنی داری وجود دارد .
۴.

تأثیر اصالت برند بر عشق به برند، مبتنی بر حافظه و سبک زندگی و اعتماد مشتریان

کلید واژه ها: عشق به برند اصالت برند حافظه مشتری سبک زندگی اعتماد به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 694 تعداد دانلود : 134
هدف از انجام این پژوهش، تاثیر اصالت برند بر عشق به برند از طریق اثرگذاری بر حافظه، سبک زندگی و اعتماد مشتریان است. ضرورت انجام این پژوهش، کشف اثرات احساس شیفتگی به برند مشتریان به عنوان نیروی حیاتی برای شرکت ها است که باعث تولید بالای سهم بازار و در نهایت وفاداری مشتریان می شود. جامعه آماری، مشتریان خانم پوشاک برند باربری در شهرستان رشت می باشد. روش انجام پژوهش به صورت پیمایشی می باشد. تحقیق انجام شده به لحاظ اهداف، کاربردی بوده و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی محسوب می شود. طبق مدل پژوهش، 8 فرضیه تنظیم شد. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه از آزمون آماری مبتنی بر مدل یابی معادله ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است و هفت فرضیه مورد تایید قرار گرفت. از بین متغیرها، اعتماد به برند، اصالت برند و حافظه مشتری بیشترین تاثیر را بر عشق به برند دارند و تاثیر سبک زندگی بر عشق به برند معنادار نیست.
۵.

پیش بینی سرمایه گذاری خارجی در استان هرمزگان طی سال های 1400-1398 با استفاده از روش تحلیل طیف تکین

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خارجی پیش بینی فضای کسب و کار تحلیل طیف تکین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 744 تعداد دانلود : 269
یکی از اجزای بسیار مهم تأمین منابع در برنامه ششم توسعه رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی سالانه است که بخش عمده آن بایستی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی صورت پذیرد. اطلاع از میزان جذب سرمایه گذاری خارجی علاوه بر تخصیص بهینه منابع در جهت جذب، دولت را در انجام برنامه ریزی های مالی کمک می کند. در این پژوهش، با هدف دستیابی به پیش بینی دقیق تر میزان جذب سرمایه گذاری از روش تحلیل طیف منفرد (SSA) به عنوان یک روش احتمالی ناپارامتریک استفاده می شود. نخست با آمارهای زمانی موجود در بخش سرمایه گذاری به بررسی ماهیت و ساختار سرمایه گذاری بر اساس معیارهای محیط کسب و کار پرداخته شد. سپس با روش تحلیل طیف منفرد ضمن انجام پیش بینی میزان جذب سرمایه گذاری خارجی انجام شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بیشترین مقدار سرمایه گذاری خارجی در استان هرمزگان مربوط به سال 1383 برابر با 473892.8 هزاردلار بوده است که در سال های بعد با توجه به بهبود فضای کسب و کار به دلیل تحریم های ظالمانه میزان سرمایه گذاری خارجی از مبادی رسمی کاهش یافت این در حالی است که پیش بینی روند سرمایه گذاری طی سال های 1400-1398 روند صعودی در استان را نشان می دهد.
۶.

پذیرش بلاک چین به عنوان یک ضرورت در تجارت الکترونیک

کلید واژه ها: تجارت الکترونیک امینت فناوری بلاک چین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 208 تعداد دانلود : 822
در دنیای تجارت روز، خصوصاً در عصر تجارت الکترونیک نیاز به امنیت یک ضرورت است. در آغاز این پژوهش، مروری بر پژوهش های پیشین انجام و چالش برانگیزترین مشکل یعنی فقدان امنیت شناسایی گردید و به دنبال آن جدید ترین راهکار در دنیای فناوری یعنی فناوری بلاک چین برای رفع این مشکل ارائه گردید تا شرکت ها از این طریق بتوانند در دنیای پر رقابت امروزی امنیت خاطر و رضایت را در مشتریان خود ایجاد نمایند.
۷.

اثرات کوتاه مدت و بلند مدت ریسک سیاسی و توسعه ی مالی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خارجی ریسک سیاسی نرخ تورم نرخ ارز توسعه مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 25 تعداد دانلود : 818
با توجه به اهمیت روزافزون سرمایه گذاری خارجی و با توجه به رقابتی که بین کشورها برای جلب بخش بزرگتری از سهم سرمایه گذاری خارجی به وجود آمده است، بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت متغیرهای توسعه ی مالی و ریسک سیاسی بر جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. لذا در پژوهش حاضر به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت مؤلفه های ریسک سیاسی و توسعه مالی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ایران پرداخته شده است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و توسعه ای است. به منظور ارزیابی تأثیر متغیرهای به کار گرفته شده در مطالعه، از داده های سری زمانی متغیرهایی چون ریسک سیاسی، جمعیت، نرخ ارز، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران بازه زمانی 1346 تا 1395 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش چنین نشان داده اند که ریسک سیاسی در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارد، با این حال، تمامی مولفه های توسعه مالی - جمعیت، نرخ ارز، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن تجارت- در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر قابل توجهی بر جریان سرمایه گذاری خارجی ایران دارند .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵