رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری -

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس محمد شاه محمدی

مدیر داخلی: مهندس پروانه کیانی

هیات تحریریه: دکتر سروش آوخ، دکتر محمدرضا خسروی، دکتر مهدی میرزاد زارع، دکتر روح الله حسینی، دکتر اکتای یمرعلی، دکتر شهاب بهرامی، دکتر علیرضا زارع زیدی

نشانی: رشت، کمربندی شهید بهشتی، خیابان شهید نظری، کوچه دهم، پلاک 305/1 کدپستی: 4145985715

تلفن: 01333424261

وب سایت نشریه:   http://majournal.ir

پست الکترونیک: info@majournal.ir


 آرشیو نشریه:

 

 


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳