رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری پاییز 1399 شماره 40 (جلد اول)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر نام تجاری و وفاداری برند در خدمات فن آوری

نویسنده:

کلید واژه ها: نام تجاری وفاداری کیفیت خدمات اعتماد تعهد فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 879 تعداد دانلود : 37
تاثیر نام تجاری و وفاداری برند در خدمات فن آوری در صنعت بیمه یکی از موضوعاتی است که باید بیشتر به آن توجه شود. ما در این مقاله سعی داشتیم تا به بررسی و تحلیل این موضوع در چارچوب تئوری و تحلیل آماری بپردازیم. جهت نمونه گیری در تحقیق حاضر از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. ما با استفاده ازSmart PLS به تحلیل توصیفی و استنباطی داده های تحقیق پرداختیم. تمامی فرضییات مورد تایید واقع شده اند. با توجه به نتیج تحلیل ماری به این نتیجه رسیدیم که نام تجاری و وفاداری بر خدمات فن آوری تاثیر مستقیم و مثبتی دارد.
۲.

بررسی رابطه مدیریت عملکرد بالا با بطالت اجتماعی (مطالعه موردی: اداره برق شهرستان ممسنی)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی سیستم کاری بطالت اجتماعی بهره وری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 122 تعداد دانلود : 649
سیستم های کاری با عملکرد بالا می تواند در سازمان جز برنامه اول مدیران قرار گیرد. اگر سازمان خواهان مدیریت خوب منابع انسانی است باید به عملکرد کارکنان توجه داشته باشد. تبعات منفی بطالت اجتماعی برای سازمان بسیار گسترده است؛ که این عملکرد سازمان را تهدید می کند. در واقع بطالت مترادف با عملکرد پایین در سازمان می باشد. از دست رفتن منابع انسانی و در پی آن سرمایه مالی، نداشتن برنامه ریزی راهبردی برای منابع انسانی به عنوان مزیت رقابتی و نبود انسجام و هماهنگی بین زیرسیستم های منابع انسانی خواهد شد. در این مقاله داده ها با استفاده از نرم افزار smart pls 23 تحلیل داده ها پرداختیم و به نتایج در خور توجه دست یافته ایم. با توجه به پذیرش فرضییات این نتیجه حاصل شد که عملکرد بالا با بطالت اجتماعی رابطه مستقیم و معنا دار دارد. عملکرد بالا نشان از عدم بطالت در سازمان می باشد.
۳.

بررسی تأثیر شخصیت برند و ارزش ادراک شده بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر)

کلید واژه ها: شخصیت برند ارزش درک شده وفاداری مشتریان گوشی همراه سامسونگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 378 تعداد دانلود : 857
امروزه نگهداری و تقویت وفاداری مشتری در راستای محصولات یا خدمات یک شرکت، عموماً نکته اصلی و مرکزی فعالیت های بازاریابی شده است در صورتی که اگر ویژگی های برند به درستی شناخته و تعریف شوند می توانند سبب وفاداری مشتریان گردد؛ لذا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شخصیت برند و ارزش درک شده بر وفاداری مشتریان می پردازد؛ جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که از گوشی همراه سامسونگ استفاده می کنند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 384 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت روایی صوری و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش رگرسیون با نرم افزار SPSS20 انجام گرفت. نتایج نشان داد که شخصیت برند بر وفاداری مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین ارزش ادراک شده بر وفاداری مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد و نهایتا در آخر پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردید.
۴.

بررسی رابطه پیش بینی مدیریت از سود با ریسک پذیری مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: مدیریت سود ریسک پذیری بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 650 تعداد دانلود : 813
هدف از انجام این پژوهش «بررسی تاثیر پیش بینی مدیریت از سود بر ریسک پذیری مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و ماهیت و محتوایی یک تحقیق از نوع همبستگی بود. روش این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی مبتنی بر داده های ترکیبی بود و برای بررسی میان متغیرهای مستقل و وابسته آن از روش آماری رگرسیون چند متغیره استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش مطالعه داده های ترکیبی، رگرسیون داده های ترکیبی با اثرات ثابت (پنل) صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1392 تا سال 1397 بود. با استفاده از روش نمونه گیری غربالگری حذفی تعداد 106 شرکت به عنوان حجم نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها با بهره گیری از نرم افزار 9Eviews صورت گرفت و نتایج نشان داد که نوسان در برآورد مدیریت از سود بر ریسک پذیری مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد اما انتشار پیش بینی سود توسط مدیریت بر ریسک پذیری مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری ندارد.
۵.

آسیب شناسی جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای و ارائه راهکارهای مدیریتی

کلید واژه ها: آسیب شناسی جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای راهکارهای مدیریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 182 تعداد دانلود : 736
پژوهش حاضر با موضوع آسیب شناسی جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای و ارائه راهکارهای مدیریتی انجام شد. روش تحقیق بر حسب هدف کاربردی، از نظر نوع داده و نحوه اجرا کیفی از نوع پدیدارشناسی و از نوع مطالعه توصیفی و اکتشافی بود. جامعه آماری شامل خبرگانی بود که در زمینه فیلم های 100 ثانیه ای و جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای دارای تخصص علمی و سابقه کاری بودند که در برگیرنده داوران، دبیران و مشاوران جشنواره، هنر پیشگان و کارگردانان، مدیران مرکز سینمای ایران و شبکه های تلویزیونی بودند. نمونه مورد بررسی، شامل خبرگان حوزه هنر بودند که به صورت غیر تصادفی و هدفمند به تعداد 7 نفر انتخاب شدند و نمونه گیری تا آنجا ادامه پیدا کرد که اشباع نظری صورت گرفت. شیوه اجرای تحقیق بدین صورت بود که پژوهشگر پس از کسب اجازه از مسئولین برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای و با اطلاع رسانی انجام شده خبرگانی را که مایل به شرکت در مطالعه بودند، از طریق دعوت نامه هایی حاوی توضیح هدف مطالعه و درخواست جهت شرکت در پژوهش و درخواست از مشارکت کنندگان برای بیان زمانی جهت انجام مصاحبه وارد مطالعه نمود. زمان هر مصاحبه از 45 الی 90 دقیقه و بر حسب شرایط و حوصله مشارکت کننده متفاوت بود. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که آسیب های وارده به جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای از منظر محتوایی شامل عدم آگاهی و ادراک فیلمساز، عدم نوآوری نیروی اجرایی، عدم آگاهی و ادراک نیروی اجرایی، بی انگیزگی نیروی اجرایی، تکرار محتوای فیلم، عدم انعطاف پذیری در محتوای فیلم، از منظر ساختاری شامل فرایند اشتباه در تصمیم گیری، عدم مدیریت مالی و بودجه بندی، عدم انعطاف پذیری قوانین و مقررات جشنواره، عدم جامعیت قوانین و مقررات جشنواره و از منظر زمینه ای شامل تبلیغات ناکافی در بحث اطلاع رسانی جشنواره، عدم دسترسی عموم مردم به جشنواره، انتخاب نادرست محیط در جشنواره، عدم توجه به تغییرات محیطی، مشکلات فرهنگی و اجتماعی مردم و نیز عدم ارتباطات بین المللی بود.
۶.

تأملی بر تأثیر چرخه زندگی شرکت ها بر حسابداری، امور مالی و حاکمیت شرکتی

کلید واژه ها: چرخه زندگی شرکت ها حسابداری امور مالی حاکمیت شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 608 تعداد دانلود : 362
این تحقیق با هدف بررسی تحقیقات چرخه زندگی شرکت ها در حسابداری، امور مالی و حاکمیت شرکتی انجام شده است. بررسی ما از ادبیات حسابداری و مالی در مورد عوامل تعیین کننده چرخه عمر شرکت نشان می دهد که سرمایه سازمان، شیوه های مدیریتی، ساختار شرکت، انعطاف پذیری و درگیری سرمایه مخاطره آمیز تا حد زیادی، پویایی چرخه زندگی شرکت ها و الگوهای خروج را توضیح می دهد. مطالعات چرخه زندگی و ما این ها را به سه گروه طبقه بندی می کنیم: (1) پیامدهای گزارشگری مالی و حسابداری مدیریت، (2) پیامدهای سیاست مالی و (3) پیامدهای حاکمیت شرکتی. بررسی ما حاکی از آن است که چرخه عمر شرکت ها تأثیرات قابل توجهی بر گزارشگری مالی شرکت ها و افشای اطلاعات شرکت ها، سرمایه گذاری شرکت ها، تصمیمات مالی و سود سهام دارد و درباره حاکمیت شرکتی و رفتار مسئولانه اجتماعی نیز تاثیراتی داشته است.
۷.

بررسی رابطه بین کیفیت سود و استرس مالی با توجه به نقش تعدیل گر دانش مالی اعضای هیات مدیره

کلید واژه ها: کیفیت سود استرس دانش مالی اعضای هیات مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 331 تعداد دانلود : 967
ارائه اطلاعات مرتبط با کیفیت سود سبب واکنش سرمایه گذاران می گردد و کیفیت بالای سود به دلیل کاهش ریسک برای سهامداران در پایداری مالی مؤثر است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت سود و استرس مالی با توجه به نقش تعدیل گر دانش مالی اعضای هیات مدیره می باشد. اطلاعات موردنیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 168 شرکت در بازه زمانی 1397-1390 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل برآورده شده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین کیفیت سود و استرس مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معناداری وجود دارد و دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر رابطه بین کیفیت سود و استرس مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد.
۸.

ساختار مالکیت و سیاست های تقسیم سود بر سودآوری و ریسک

کلید واژه ها: ریسک غیر سیستماتیک عملکرد مالی سیاست تقسیم سود مالکیت خانوادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 261 تعداد دانلود : 531
ساختار مالکیت شرکت ها ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. این موضوع از فعالیت های نظارتی که سرمایه گذاران مختلف در این ساختار انجام می دهند نشات می گیرد. از طرفی بازده سهام شرکت ها تابعی از ریسک سیستماتیک است و ریسک سیستماتیک بیانگر تغییرات نرخ بازده یک سهم نسبت به تغییرات نرخ بازده کل بازار سهام می باشد. در بازار سرمایه نیز، سرمایه گذاران سعی دارند در جایی سرمایه گذاری کنند که بیشترین بازدهی را برای آنان به ارمغان آورد و در این راستا به ریسک مربوط به سرمایه گذاری نیز توجه دارند و در صورتی تحمل ریسک را پذیرا هستند که بابت آن مابه ازایی، عایدشان شود و این عواید چیزی جز سود بیشتر سرمایه گذاری نخواهد بود. تحقیق پیش رو با هدف بررسی تاثیر ساختار مالکیت و سیاست های تقسیم سود بر سودآوری و ریسک، اقدام به جمع آوری داده های مرتبط با تحقیق کرد. این تحقیق از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. همچنین مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبی است. روش تحقیق به صورت استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روش های آماری مناسب، از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است. جامعه آماری معین شده در پژوهش پیش رو شامل کلیه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 580 شرکت برای بازه زمانی 1390 تا 1397 بوده که با استفاده از روش حذفی سیستماتیک، تعداد 112 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های این تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده شده است. داده ها پانل دیتا و روش برآورد آماری رگرسیون اثرات ثابت یا تصادفی است. نتایج تحقیق نشان داد که مالکیت خانوادگی بر سودآوری تاثیر مثبت و معناداری دارد. سیاست تقسیم سود بر سودآوری شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد. سیاست تقسیم سود بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد.
۹.

بررسی تأثیر اطلاعات حسابداری در تبیین ریسک سرمایه گذاری با استفاده شاخص های ریسک سیستماتیک و هزینه تأمین سرمایه

کلید واژه ها: اطلاعات حسابداری هزینه تامین سرمایه ریسک سیستماتیک ریسک سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 147 تعداد دانلود : 36
هدف اصلی این تحقیق بررسی سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک و هزینه تامین سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف تعداد 40 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره ی 7 ساله تحقیق (88 – 82) در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند. این مطالعه در برگیرنده تحقیق تجربی کاربردی است. متغیرهای مورد آزمون در این پژوهش عبارتند از: اهرم مالی، اهرم عملیاتی، ضریب تغییرپذیری حاشیه سود، نسبت گردش دارائیها، ضریب رشد، هزینه استقراض. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک های آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد و نهایتا از روش گزینش دنباله ای متغیرها تحت عنوان حذف پسرو جهت انتخاب مدل بهینه استفاده گردید. معنی دار بودن الگوها با استفاده از آماره های f و t صورت گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که در سطح رگرسیون ساده، تنها بین سه متغیر اهرم مالی، ضریب تغییر پذیری حاشیه سود و نسبت گردش دارائیها با ریسک سیستماتیک رابطه معنادار وجود دارد و هیچ یک از متغیر های تحقیق با هزینه تامین سرمایه رابطه معناداری ندارند. همچنین در مرحله نهایی طراحی مدل پیش بینی ریسک سیستماتیک و هزینه تامین سرمایه نیز مشخص گردید که هیچ یک از متغیرهای مستقل شرایط حضور در مدل نهایی را نداشتند.
۱۰.

اثر خصوصیات کیفی بر گزارشگری مالی شرکت های کوچک و متوسط

کلید واژه ها: خصوصیات کیفی گزارشگری مالی شرکت های کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 280 تعداد دانلود : 418
خصوصیات کیفی و گزارشگری مالی از جمله مباحثی هستند که در هر شرکتی نقش حیاتی را بازی می کند. از جمله از نیازهای مهم استفاده کنندگان حسابهای مالی چه در داخل سازمان و چه در خارج از سازمان یا شرکت می باشد. این پژوهش سعی از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت توصیفی می باشد با استفاده از مدل و تحلیل به بررسی فرضییات مطرح شده بپرداختیم. در این مقاله 15 شرکت کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفت؛ که در پایان همه فرضییات مورد تایید واقع شد و تاثیر مثبت و معنا داری را بین فرضییات مشاهد کردیم استفاده از آماره آزمون T ضرایب برآورد شده است. نتیجه فرضییات در سطح معناداری بوده است. فرضییات در سطح اطمینان 99% درصد مورد پذیرش واقع شده است. بحث گزارشگری مالی بیشتر زمانی مورد توجه واقع می شود که شرکتها نتیجه عدم توجه خصوصیات کیفی را در رابطه با عملکرد شرکت مشاهد کنند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵