رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم تابستان 1400 شماره 71 (جلد دهم)

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین نظام راهبری شرکتی و فرار مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: تخصص کارشناسان مالی فرار مالیاتی استقلال هیات مدیره توان مدیریت نسبت تغییرات در سرمایه اعضای هیات مدیره و نسبت تغییرات در سرمایه مدیر عامل.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 805
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نظام راهبری شرکتی و فرار مالیاتی شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1392 تا 1397 بررسی شده است. منابع حاکی از آن است که بین تخصص کارشناسان مالی و فرار مالیاتی شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که بین استقلال هیات مدیره و فرار مالیاتی شرکت ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. در ادامه نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین توان مدیریت و فرار مالیاتی شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که بین نسبت تغییرات در سرمایه اعضای هیات مدیره و فرار مالیاتی شرکت ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. نتایج پژوهش در نهایت بین نسبت تغییرات در سرمایه مدیر عامل و فرار مالیاتی شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.
۲.

حسابداری مدیریت و حسابداری مدیریت استراتژیک: نقش فرهنگ سازمانی و سیستم های اطلاعاتی

کلید واژه ها: حسابداری مدیریت حسابداری مدیریت استراتژیک فرهنگ سازمانی سیستم های اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 304 تعداد دانلود : 19
هدف از انجام این مطالعه بررسی ادبیات نظری در مورد عوامل اعمال حسابداری مدیریت استراتژیک و نقشی که حسابداران مدیریت بازی می کنند، می باشد. شبکه حسابداری مدیریت، کیفیت سیستم های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی سه متغیری هستند که در حسابداری مدیریت نقش دارند. یافته های این تحقیق رابطه مثبت بین شبکه حسابداری مدیریت و اجرای شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک را اثبات می کند. با این حال، این رابطه با کیفیت سیستم های اطلاعات رابطه مثبت دارد؛ که حسابداران مدیریت را قادر می سازد تا اقدامات حسابداری مدیریت استراتژیک را پیاده سازی کنند. برخلاف کیفیت سیستم های اطلاعاتی، فرهنگ سازمانی نیز در این تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است که نشان داد بر حسابداری مدیریت استراتژیک تاثیرگذار است.
۳.

تجزیه و تحلیل سیستماتیک سیستم های مدیریت محیطی در شرکت های کوچک و متوسط: مسیرهای تحقیقاتی ممکن از یک وضعیت کنترل و حسابداری مدیریت

کلید واژه ها: سیستم های مدیریت زیست محیطی شرکت های کوچک و متوسط حسابداری مدیریت و کنترل پایداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 60 تعداد دانلود : 373
این مقاله به طور سیستماتیک به بررسی محرک ها، فرآیندهای اجرا و نتایج عملکرد سیستم های مدیریت زیست محیطی در شرکت های کوچک تا متوسط از دیدگاه حسابداری مدیریت و کنترل می پردازد. این تحقیق دریافت که موضوعات مختلف متنی، کنترلی و عملکردی وجود دارند که نیاز به توجه بیشتر تحقیقاتی دارند. با توجه به این اهمیت، نیاز به موارد زیر وجود دارد: الف) بررسی و توسعه ابزارهای پایداری؛ ب) ارزیابی تاثیر زمینه برای عملکرد زیست محیطی بهتر و ج) انگیزه های پذیرش؛ و د) بررسی تاثیر سیستم های مدیریت زیست محیطی بر شرکت و پاسخگویی فردی. با توجه به کنترل، نیاز به موارد زیر وجود دارد: الف) بررسی نظری نوع شناسی کنترل برای شرکت های کوچک و متوسط؛ ب) درک بهتر از نوع ( به عنوان مثال رسمی یا غیر رسمی) و طبیعت به عنوان مثال محکم یا انعطاف پذیر) این کنترل؛ و ج) درک از کنترل های اجتماعی - ایدئولوژیک را برای بهبود پایداری توسعه می دهد. در نهایت، با توجه به عملکرد، نیاز به: الف) درک چگونگی تعریف عملکرد محیطی و تعامل بین ابعاد آن وجود دارد؛ و ب) بررسی رابطه بین سیستم های مدیریت زیست محیطی و عملکرد محیطی در شرکت های کوچک و متوسط.
۴.

بررسی تأثیر آشفتگی محیطی و قابلیت های پویا بر مزیت پایدار با توجه به نقش میانجی بازاریابی کار آفرینانه در شرکت کاله

کلید واژه ها: آشفتگی محیطی قابلیت های پویا مزیت پایدار بازاریابی کار آفرینانه شرکت کاله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 883 تعداد دانلود : 233
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آشفتگی محیطی و قابلیت های پویا بر مزیت پایدار با توجه به نقش میانجی بازاریابی کار آفرینانه در شرکت کاله پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی میباشد. همچنین جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران بخشهای مختلف شرکت کاله شهر تهران می باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 82 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روشکتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفایکرونباخ 0.889 و روایی نیز با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. بعلاوه، اطلاعات پژوهش به کمک نرم افزار SMARTPLS و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که آشفتگی محیطی بر مزیت رقابتی پایدار و بازاریابی کار آفرینانه تاثیر مثبت و معنا داری داشته است. همچنین نتایج نشان داد قابلیت پویا بر مزیت رقابتی پایدار و بازاریابی کار آفرینانه تاثیر مثبت و معناداری دارد. بازاریابی کار آفرینانه نیز بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر مثبت و معناداری اشته است. بعلاوه نتایج نشان داد آشفتگی محیطی و قابلیت پویا از طریق نقش میانجی بازاریابی کار آفرینانه بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر مثبت داشته اند.
۵.

برخی موضوعات درباره نظریه سازمان شدگی: یک تحلیل انتقادی

کلید واژه ها: نهادها نظریه سازمان شدگی سازمان شدگی ساختارهای سازمان شده سازمان ها مسایل مفاهیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 663 تعداد دانلود : 116
این مقاله ارایه شده است تا برخی موضوعات را با نظریه سازمانی مطرح کند و ان را مبتنی بر درک نظری بیان کند به منظور ایجاد ادراک برای قواعد. کاربرد عملی انها مورد بحث قرار خواهد گرفت. تلاشهای زیادی برای توسعه دیدگاه نظری و درک عملی ان انجام شده است. در طول سالهای اخیر این نظریه به پیشرفت های عمده ای دست یافته است و محبوبیت بسیاری کسب نموده است. با این حال ما معتقدیم که این مسئله چندین مورد نظری _ روش شناختی مهم دارد؛ که قابلیت کاربرد و اثربخشی ان را محدود می سازد. مهم ترین این مسائل عبارتند از توضیحات بنیادین سازمانی و دشواری در حین محاسبه برخی از متغیرهای سازمانی. این مطالعه ادعاهای بسیاری از محققان را نفی میکند؛ و بیان می کند که نظریه سازمانی غنی از مفاهیم است و این مدل رسمی و تدوین رسمی پیش رفته است. این نظریه تلاش میکند تا تعارض بین محققانی که به مکاتب مختلف فکری وابسته هستند و درباره این مسئله بحث کرده اند را را حل کند. در این مقاله ما سعی کردیم دامنه و عمق مفاهیم متناقض و هم چنین حوزه های مورد توافق را شناسایی کنیم. ما در این مقاله از محققان و متخصصان خواسته ایم تا موضع خود را با ارایه جزییات بیان کنند؛ که قطعا این مسئله به محققان و متخصصان در این زمینه کمک خواهد کرد.
۶.

عملکرد بازاریابی در دوران بلوغ و استراتژی های بازاریابی موثر(مورد مطالعه: فروشندگان و واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی با تمرکز بر برند لورئال)

نویسنده:

کلید واژه ها: استراتژی بازاریابی عملکرد بازاریابی مرحله بلوغ محصول منحنی عمر محصول آمیخته بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 441 تعداد دانلود : 724
هدف از این پژوهش بررسی منحنی رشد محصول و تاثیر استراتژی های مناسب بازاریابی بر افزایش زمان دوران بلوغ در این منحنی است. تحقیق حاضر یک تحقیق تجربی است که به سنجش تاثیر استراتژی های بازاریابی انتخاب شده توسط شرکت ها بر عملکرد بازاریابی می پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر واردکنندگان و توزیع کنندگان محصولات آرایشی بهداشتی لورئال در شهر تهران است. به منظور دستیابی به نمونه تحقیق از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. حجم نمونه تحقیق حاضر 70 پاسخ دهنده می باشد. پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها، تحلیل همبستگی متغیرهای تحقیق، در نهایت به تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بازار فروش محصولات آرایشی بهداشتی، استراتژی های بازاریابی افزایش میزان مصرف، استراتژی توسعه بازار، استراتژی افزایش رشد حجم فروش و استراتژی افزایش نفوذ بر آمیخته بازاریابی در مرحله بلوغ محصول تاثیرگذار هستند؛ و استراتژی های بازاریابی حفظ سهم بازارکنونی، تاثیر معناداری بر آمیخته بازاریابی این مرحله بلوغ عمر محصول ندارند. علاوه براین نتایج تحقیق نمایانگر عدم تاثیر آمیخته بازاریابی محصول و قیمت بر عملکرد بازاریابی در مرحله بلوغ محصول است اما آمیخته ترویج و توزیع بر عملکرد بازاریابی در این مرحله تاثیرگذار می باشد.
۷.

بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی بر اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اجتناب مالیاتی تجارت الکترونیکی فرصتهای رشد نرخ بازده دارایی.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 700 تعداد دانلود : 277
اجتناب مالیاتی که موجب کاهش خروج وجه نقد از شرکت بسوی دولت می شود، از گذشته بعنوان یک ارزش برای سهامداران تلقی می شود. از آنجایی که اجتناب مالیاتی، فعالیتی به ظاهر قانونی است به نظر می رسد که بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید باشد. اجتناب مالیاتی در محدوده ای معین جهت استفاده از مزایای مالیاتی است و به طور عمده قوانین محدودکننده ای در زمینه کنترل اجتناب مالیاتی وجود ندارد؛ بنابراین، به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها درگیر اجتناب مالیاتی باشند و به همین دلیل تعیین عوامل تاثیرگذار بر سطح اجتناب مالیاتی در شرکت ها دارای اهمیت زیادی است. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر تجارت الکترونیکی بر اجتناب مالیاتی بوده است. به منظور آزمون فرضیات تحقیق پس از جمع آوری و غربال اولیه داده ها، با استفاده از نمونه ای متشکل از شرکت هایی که در صنایع مختلف مشغول فعالیت بوده اند، بالغ بر 95 شرکت در دوره زمانی شش ساله (1393- 1398) بررسی شدند. به منظور محاسبه و طبقه بندی متغیر های تحقیق از نرم افزار Excel استفاده شده است. سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره در نرم افزار Eviews آزمون فرضیات تحقیق انجام گرفته است. به طور کلی نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین تجارت الکترونیکی و اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بدین معنا که افزایش تجارت الکترونیکی موجب گردیده تا اجتناب مالیاتی نیز افزایش یابد. در واقع تجارت الکترونیکی امر مشاهده اطلاعات و اجرای مالیات را برای متصدیان مالیاتی سخت و یا نشدنیکرده است.
۸.

بررسی تأثیر هزینه های سیاسی بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: هزینه های سیاسی هموارسازی ریسک شرکت مالکیت دولتی شدت سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 98 تعداد دانلود : 254
به دلیل اهمیت سود شرکت برای استفاده کنندگان صورت های مالی، مدیریت سعی می کند مبلغ و نحوه ی ارائه سود را بهبود بخشد که یکی از این شیوه ها پدیده هموارسازی سود است. هموارسازی می تواند بر رفتار استفاده کنندگان صورت های مالی مؤثر واقع گردد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر هزینه های سیاسی بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات موردنیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398-1390 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل برآورده شده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که از میان ابعاد هزینه های سیاسی، ریسک شرکت و اندازه شرکت، تأثیر مثبت و معنی داری بر همواری سازی سود دارند و مالکیت دولتی تأثیر منفی و معناداری بر هموارسازی سود دارد، اما تأثیر شدت سرمایه گذاری بر هموارسازی سود معنی دار نیست.
۹.

بررسی تأثیر تنوع بخشی کسب و کار بر ریسک پذیری شرکت های بیمه

کلید واژه ها: تنوع بخشی ریسک پذیری شرکت بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 808 تعداد دانلود : 225
مدیریت ریسک مکانیزمی را برای تسهیل طبقه بندی خطر و واکنش به ریسک فراهم می کند، در عین حال کنترل وقایع، اثربخشی اقدامات و انطباق با مقررات را نیز فراهم می کند. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تنوع بخشی کسب وکار بر ریسک پذیری شرکت های بیمه (مطالعه موردی: شرکت بیمه کارآفرین) می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت بیمه کارآفرین می باشد در این راستا نمونه آماری نیز شرکت بیمه کارآفرین بوده و برای انجام کار تحقیقاتی اطلاعات سالیانه شرکت بیمه کارآفرین در قلمرو زمانی 1395 الی سال 1399 جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بررسی فرضیه اول تحقیق نشان می دهد که سطح معناداری حاصل از این آزمون در مورد این مدل کمتر از 05/0 به دست آمد، روش داده های تابلویی استفاده شد. روش داده های تابلویی خود دارای دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی می باشد که برای انتخاب بین این دو روش از آزمون هاسمن استفاده می شود. بررسی فرضیه دوم تحقیق نشان می دهد که با توجه به این که سطح معناداری حاصل از این آزمون در مورد این مدل بیشتر از 05/0 به دست آمد، روش داده های تلفیقی استفاده شد. تنوع بخشی فعالیت و بازده کل در سطح اطمینان 95 درصد رابطه منفی و معناداری وجود دارد و بین تنوع بخشی جغرافیایی و بازده کل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۱۰.

پولشویی از طریق مدیریت استراتژیک معاملات حسابداری

کلید واژه ها: پول‎شویی حسابداری مافیایی بودن شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 378 تعداد دانلود : 82
ما پروکسی های جدید مدیریت معاملات را برای کشف شواهد تجربی از مدیریت استراتژیک معاملات حسابداری، با هدف انجام عملیات پولشویی، در نمونه ای از چندین شرکت تحت کنترل مافیای ایران، توسعه می دهیم. در این پژوهش ابتدا مافیایی بودن شرکت مورد بررسی واقع شد. با استفاده از روش پانل دیتا و داده های بورسی تجزیه و تحلیل انجام شد. شرکت هایی که ورشکسته میشوند یا در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، با رویکرد اداره توسط مافیا دوباره به فعالیت میپردازند. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل مشخص شد که شرکت های ورشکسته بورسی، قبل از مافیایی بودن شرکت، نسبت سودآوری کمتری نسبت به شرکت های غیر ورشکسته دارند. همچنین شرکت های ورشکسته بورسی قبل از مافیایی بودن شرکت، نسبت نقدینگی کمتری نسبت به شرکت های غیرورشکسته دارند. علاوه بر این شرکت های ورشکسته بورسی قبل از مافیایی بودن شرکت، اهرم مالی بالاتری نسبت به شرکت های غیرورشکسته دارند. در نهایت شرکت های ورشکسته بورسی قبل از مافیایی بودن شرکت، میزان پولشویی پایین تری نسبت به شرکت های غیرورشکسته دارند.
۱۱.

بررسی رابطه بین نقدشوندگی، مدیریت سود و بازده مورد انتظار سهام

کلید واژه ها: نقدشوندگی مدیریت سود بازده سهام بازده مورد انتظار سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 678 تعداد دانلود : 79
سهام که هم متغیر با زمان و هم نامطمئن است، می تواند به طور منفی رفاه سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار دهد. مطالعات تجربی مرتبط نشان می دهند که نقدشوندگی بازده د دارایی ها همبستگی دارد هدف از گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی مفید برای تصمیم گیری های تجاری است. از طرفی محصول اصلی گزارشگری مالی نیز سود خالص و یا سودی است که به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد شرکت بر مبنای حسابداری تعهدی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر نقد شوندگی بر مدیریت سود و بازده مورد انتظار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ضرایب متغیرهای مستقل و اندازه تأثیرگذاری آن ها بر متغیرهای وابسته با استفاده از مدل اقتصادسنجی و روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) مشخص می گردد. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده است. این تحقیاق در طی سال های 1398-1387 بر روی 167 شرکت اجرا شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews11 استفاده شده است. نتایج نشان داد نقد شوندگی بر مدیریت سود تاثیر دارد. نقدشوندگی و مدیریت سود بر بازه مورد انتظار سهام تاثیر دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵