رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم پاییز 1400 شماره 75 (جلد دوم)

مقالات

۱.

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه استراتژی بازاریابی بین المللی در بین صادرکنندگان موفق

کلید واژه ها: توسعه استراتژی بازاریابی بین المللی صادرکنندگان موفق استراتژی بازاریابی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 337 تعداد دانلود : 616
در طول چهار دهه گذشته، بازارهای بین المللی با تغییرات زیادی روبرو شده اند. سیاست جهانی، روند اقتصادی و اجتماعی در این زمان، فرصت های بزرگ تجاری و چالش هایی برای بازاریابان بین المللی ایجاد کرده است هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر توسعه استراتژی بازاریابی بین المللی در میان صادرکنندگان موفق بوده است. این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده که از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جزء تحقیقات توصیفی و میدانی به حساب می آید. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت پرسشنامه و جامعه آماری این پژوهش، صادرکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی کشور و روش نمونه گیری این پژوهش به صورت تصادفی ساده بوده است. حجم نمونه پژوهش با توجه به جدول مورگان 87 شرکت و با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه انتخابی 70 شرکت بوده است. در بررسی روایی ابتدا هر پرسشنامه به تایید صاحب نظران امر و اساتید رسید و با توجه به نتیجه آزمون کرونباخ، پایا است. قبل از آزمون فرضیه ها، نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون k-s مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با استفاده از آزمون همبستگی، فرضیه های پژوهش بررسی و میزان تاثیر آن در یک مدل رگرسیون انجام شده، همچنین برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد عوامل بازار در بازارهای داخلی و خارجی با توسعه استراتژی بازاریابی بین المللی شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد عوامل صنعت در بازارهای داخلی و خارجی، عوامل داخلی شرکت، عوامل محیطی خارجی و عوامل پشتیبانی شبکه با توسعه استراتژی بازاریابی بین المللی شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد.
۲.

اثر مدیریت سود بر پیچیدگی و طول متن گزارشگری مالی شرکت ها

کلید واژه ها: مدیریت سود گزارشگری مالی خوانایی گزارشگری مالی پیچیدگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 326 تعداد دانلود : 597
بحران های مالی اواخر دهه 1990 ارزش و اهمیت گزارش های مالی شفاف و استاندارد را بیش از پیش نمایان کرد. بررسی و تحلیل آنچه در بحران و رسوایی شرکت انرون و ورلد کام رخ داد نشان می دهد که ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺸﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﺳﺎﯾﺮ ذی ﻧﻔﻌﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ اﺧﺒﺎر ﺑﺪ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪ آن ﻫﺎ در ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ مشخص ﻧﺸﻮد. این مدیران گزارش های شرکت را طوری افشا می کنند که از نظر مراجع قانونی پذیرفته شود اما در مواردی با استفاده از افشای طولانی راه را برای تحلیل سرمایه گذاران و ذینفعان دشوار می نمایند. ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﮐﺮده اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺒﺎر ﺧﻮب را اﻓﺸﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﻧﮕﯿﺰه دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺰارش ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﻓﺘﺎر آن ﻫﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ؛ به عبارت دیگر هنگامی که عملکرد واقعی شرکت با آنچه گزارش می گردد متفاوت است، این انگیزه در مدیران وجود دارد تا با پیچیده و سخت تر کردن گزارشهای مالی شناسایی رفتار مدیریت سود را بر سرمایه گذاران سخت نمایند.
۳.

بررسی ارتباط میان سرمایه گذاری عمومی، بدهی عمومی دولت با عنایت به اثر کاهش رشد جمعیت بر بودجه دولت

کلید واژه ها: سرمایه گذاری عمومی بدهی عمومی رشد جمعیت بودجه دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 181 تعداد دانلود : 289
هدف اصلی در این پژوهش بررسی ارتباط میان سرمایه گذاری عمومی، بدهی عمومی دولت با عنایت به اثر کاهش رشد جمعیت بر بودجه دولت میباشد. به این منظور جامعه آماری پژوهش کشور ایران و دوره ی زمانی سالهای 1370 الی 1398 میباشد. برای تجزیه و تحلیل از روش اقتصاد سنجی سری زمانی استفاده میگردد. در نهایت در برازش مدل رگرسیونی مشخص شد که متغیرهای سرمایه گذاری عمومی (با ضریب تاثیر منفی)، رشد جمعیت (با ظریب تاثیر مثبت)، بودجه دولتی (با ضریب تاثیر منفی)، لگاریتم سطح جمعیت شهری (با ضریب تاثیر منفی) و شاخص درآمد ملی (با ضریب تاثیر مثبت)، دارای تاثیر معنی دار بر بدهی عمومی میباشند بنابراین نتایج پژوهش حاضر مشخص کرد که میان سرمایه گذاری عمومی، بدهی عمومی دولت با عنایت به اثر کاهش رشد جمعیت بر بودجه دولت ارتباط معنی دار وجود دارد.
۴.

بررسی تأثیر دستکاری تعهدی سود بر رابطه فرااعتمادی و عملکرد شرکت

کلید واژه ها: دستکاری تعهدی سود فرااعتمادی مدیریت عملکرد شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 863 تعداد دانلود : 338
این پژوهش به بررسی تاثیر دستکاری تعهدی سود بررابطه فرااعتمادی و عملکرد شرکت پرداخته است. نمونه آماری شامل 104 شرکت در بازده سال های 1393 تا 1398 انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی یا تلفیقی حسب مورداستفاده شد. این داده های ترکیبی از داده های مربوط به شرکت های مختلف در سال های مختلف است و به صورت مشاهده ای شرکت-سال در نظر گرفته شدند. برای تحلیل و آزمون فرضیه ها از نرم افزار ایویوز استفاده می شود. در هر کدام از مدل های برازش شده، آزمون های مختلفی نیز انجام شدند. در خصوص آماره های مختلف مطرح شده در این آزمون ها، تصمیم گیری بر اساس مقایسه آماره های بدست آمده با مقادیر بحرانی و همچنین از طریق مقایسه احتمال بدست آمده از آماره مورد نظر با سطح خطای 5 درصد (سطح اطمینان 95 درصد) انجام گردید. نتایج بررسی های پژوهشی نشان داد در فرضیه اول، فرااعتمادی مدیران بر عملکرد شرکت ها تاثیر معنادار و مثبتی دارد؛ زیرا ضمن منفی بودن علامت ضریب رگرسیونی (0.064-)؛ احتمال آماره تی آن (0.0000) کمتر از سطح خطای 5% می باشد. لذا فرضیه اول در سطح اطمینان 95% تأیید می گردد. در فرضیه دوم: با انجام دستکاری تعهدی سود واقعی رابطه فرااعتمادی با عملکرد شرکت تعدیل می شود؛ زیرا ضمن منفی بودن علامت ضریب رگرسیونی (0.016-)؛ احتمال آماره تی آن (0.2921) بیشتر از سطح خطای 5% می باشد. لذا فرضیه دوم در سطح اطمینان 95% رد می گردد.
۵.

بررسی تأثیر مکانیزم حاکمیت شرکتی بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی معاملات با اشخاص وابسته مدیریت سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 133 تعداد دانلود : 593
در این پژوهش به بررسی تأثیر مکانیزم حاکمیت شرکتی بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه ی آماری متشکل از 110 شرکت، در بازه ی زمانی 1390- 1395 با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره با الگوی اقتصاد پنل دیتا می باشد. نتایج پژوهش نشان داد، شرکت هایی که معاملات با اشخاص وابسته دارند نسبت به شرکت هایی معاملات با اشخاص وابسته ندارند، مدیریت سود بیشتری دارند و هرچه حجم ریالی معاملات با اشخاص وابسته افزایش یابد، مدیریت سود افزایش پیدا خواهد کرد. از طرفی ترکیب هیئت مدیره و سهامداران نهادی بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود به ترتیب اثر منفی و مثبت دارد بدین معنی که هرچه ترکیب هیئت مدیره کاهش یابد، منجر به افزایش مدیریت سود می گردد و هرچقدر درصد سهامداران نهادی در شرکتی افزایش یابد، اثر مدیریت سود شرکت نیز افزایش خواهد یافت. همچنین با توجه به نتایج متغیرهای کنترلی، اهرم مالی و عمر شرکت رابطه منفی (معکوس) و متغیر اندازه شرکت رابطه مثبت و معناداری با مدیریت سود دارند اما بین فرصت های رشد با مدیریت سود رابطه ای وجود ندارد.
۶.

بررسی ارتباط بین مدیریت مخاطرات و منفعت حاصله در شرکتهای بورسی

کلید واژه ها: منفعت حاصله مدیریت مخاطرات شرکتهای بورسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 611 تعداد دانلود : 816
هدف از سرمایه گذاری در سهام، کسب منفعت مناسب شارپ استفاده گردید. نمونه ی آماری پژوهش به روش حذف سیستماتیک، از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1393 است. عمدتا تصمیم گیری سرمایه گذاران بر پایه ریسک و بازده سهام است. از سوی دیگر، با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران، سرمایه گذاری ها به سمت و سوی صنایعی هدایت خواهد شد که از بازده بیشتر یا ریسک کمتری برخوردار است و این امر در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع خواهد شد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت مخاطرات و منفعت حاصله در شرکتهای بورسی است. برای سنجش مدیریت مخاطرات از سه معیار ضریب بتا، ریسک غیرسیستماتیک و نسبتتا 1398 که حجم آن 128 شرکت می باشد، انتخاب شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. پژوهش انجام شده از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، از نوع همبستگی می باشد. نتایج حاصل از فرضیه ها معنادار و منفی بودن رابطه مخاطرات غیرسیستماتیک و نسبت شارپ را با بازده سهام نشان می دهد، اما رابطه ی معنی داری بین مخاطرات سیستماتیک و بازده سهام یافت نشد.
۷.

بررسی و اولویت بندی شرکتهای تابع بانک سپه جهت برون سپاری خدمات نرم افزاری به روش سلسله مراتبی

کلید واژه ها: برون سپاری بانک سپه فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 208 تعداد دانلود : 629
در سال های اخیر با توجه به فشارها و بحران های اقتصادی و رقابت شدید در بازار، اکثر سازمان ها نسبت به برون سپاری فعالیت های خود، حساس شده و درپی سنجش میزان موفقیت آنها برآمده اند از این نظر آشنایی با عوامل تعیین کننده ی سیستم های نرم افزاری در این بازار اهمیت بسیاری دارد. هدف اصلی در این تحقیق رتبه بندی شرکت های تابع بانک سپه جهت برون سپاری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی می باشد. بر این اساس و توجه به اهمیت برون سپاری در این تحقیق، به رتبه بندی شرکت های وابسته به بانک سپه جهت برون سپاری سیستم های نرم افزاری به روش سلسله مراتبی فازی پرداختیم. بر طبق نظر سنجی از خبرگان بانک سپه در نهایت معیارهای هزینه - خصوصیات تکنیکی - خصوصیات شرکت و سهولت استفاده رتبه های اول تا چهارم را کسب کردند.
۸.

نوسان پذیری غیر سیستماتیک، بازده و قیمت گذاری نادرست سهام

کلید واژه ها: نوسان پذیری غیر سیستماتیک بازده قیمت گذاری نادرست سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 421 تعداد دانلود : 973
هدف کلی این تحقیق، نوسان پذیری غیر سیستماتیک، بازده وقیمت گذاری نادرست سهام می باشد. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1390 تا 1395 بوده است. با توجه به روش حذف سیستماتیک تعداد 130 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. از آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، هاسمن و آزمون لین - لوین به عنوان پیش آزمون و از آزمون رگرسیونی به عنوان پس آزمون، برای تایید و رد فرضیه های تحقیق استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزار ایویوز 8 می باشد. نتایج تحقیقنشان داد، بین ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام رابطه معکوس وجود دارد. قیمت گذاری بیشتر از حد بر رابطه بین ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام تاثیر گذار است و قیمت گذاری کمنر از حد بر رابطه بین ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام تاثیر گذار است.
۹.

نقش رفتارهای شهروندی سازمانی در بهبود رضایت مشتریان بانک ملی ایران

کلید واژه ها: رفتارهای شهروندی سازمانی رضایتمندی مشتریان صنعت بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 754 تعداد دانلود : 59
هدف تحقیق حاضر شناسایی تاثیر نقش رفتارهای شهروندی سازمانی در بهبود رضایت مشتریان بانکی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مشتریانی است که از خدمات ارائه شده توسط بانک ملی ایران در سطح شهر تهران استفاده کرده اند. با توجه به جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد رفتار شهروند سازمانی مسعودی و همکاران (1399) و رضایت مشتریان مقدم و همکاران (1394) تنظیم شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضرایب معناداری و ضرایب مسیر در نرم افزار PLS انجام شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که رفتارهای شهروند سازمانی با ابعادی از قبیل نوع دوستی، وجدان کاری، فضیلت شهروندی، جوانمردی و احترام در بهبود رضایتمندی مشتریان بانک ملی ایران نقش مثبت و معناداری می تواند داشته باشد.
۱۰.

بررسی مطالعاتی رتبه بندی عوامل مؤثر بر نحوه ی پیاده سازی مدیریت به موقع کالا و تجهیزات به هنگام (Just in time) و معیار های ارزیابی آن در شرکت توزیع نیروی برق کل کشور

کلید واژه ها: مدیریت به موقع کالا و تجهیزات به هنگام تولید به هنگام شرکت توزیع نیروی برق کل کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 307 تعداد دانلود : 202
پژوهش حاضر با هدف بررسی مطالعاتی رتبه بندی عوامل مؤثر بر نحوه ی پیاده سازی مدیریت به موقع کالا و تجهیزات به هنگام و معیارهای ارزیابی آن در شرکت توزیع نیروی برق کل کشور با استفاده از سلسله مراتب تحلیل (AHP) انجام شد. پنج بعد (عوامل فنی تولید، عوامل مدیریتی سطح سرپرستی، عوامل مربوط به فرآیندها و زیرساختهای فناوری اطلاعات، عوامل مربوط به فرآیندها و عوامل مربوط به آموزش و نیروی انسانی) تعیین و درخت سلسله مراتبی تحقیق ترسیم گردید. بر اساس نظرات خبرگان این درخت، پنج بعد بر نحوه ی پیاده سازی مدیریت به موقع کالا و تجهیزات به هنگام و معیارهای آن در تعامل با یکدیگر هستند. برای تعیین وزن آن ها از رویکرد تلفیقی AHP فازی و DEMATEL فازی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل فنی تولید، عوامل مدیریتی سطح سرپرستی جزء ابعاد تأثیرگذار و به بیان دیگر علت می باشند و ابعاد عوامل مربوط به فرآیندها و زیرساخت های فناوری اطلاعات جزء ابعاد تأثیرپذیر و یا به بیان دیگر معلول ها می باشند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹