رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری پاییز 1399 شماره 42 (جلد سوم)

مقالات

۱.

بررسی نقش مدیریت معنوی و معنویت در کار در آموزش و پرورش

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱۸
بحران های ناشی از تلاطم و بی ثباتی دنیای امروز باعث ایجاد دغدغه های اساسی برای سازمان ها و کارکنان آنها شده است. کارکنان در بخشی از زندگی خود، در نتیجه ی این بحران ها - که معمولا هنگامی اتفاق می افتد که آن ها در یک سازمان مشغول کار هستند - به زندگی کاری و زندگی خانوادگی خود می نگرند و آینده و زمانی که پیش رو دارند را محاسبه می کنند و از خود می پرسند: بقیه ی عمرم چه کاری می خواهم انجام دهم؟ هدفم چیست؟ آیا کاری را که در صدد انجام آن هستم همان است که می خواهم؟ هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت معنوی و معنویت در کار در آموزش و پرورش است. این پژوهش یک تحقیق کمی و از نظر هدف کاربردی است. همچنین از نظر روش پژوهش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و معلمان آموزش و پرورش 500 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه با توجه به حجم نمونه موردنیاز در نرم افزار لیزرل (با توجه به فرمول کوکران 217 نفر) به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش با نرم افزار لیزرل نشان داد که بررسی نقش مدیریت معنوی و کار با معنا در سطح فردی، سطح گروهی و همسویی با ارزش های سازمان در سطح سازمانی در آموزش و پرورش تاثیر مثبت و معنادار وجود دارد. احترام به ارزش های معنوی و بهره گیری از آنها در کار، می تواند باعث تحریک رفتارهای اخلاقی افراد در محیط کار شود و فهمی عمیق از بسیاری از مسائل اخلاقی که دنیای امروز با آن مواجه است فراهم کند. بالطبع اگر کارکنان احساس کنند که سازمان فضایی برای آنها فراهم ساخته که امکان رشد، حمایت یا دفاع از ارزش ها وجود دارد، دچار یأس و نا امیدی نمی شوند و روحیه شاداب و با نشاطی خواهند داشت.
۲.

بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر بازاریابی داخلی (مطالعه موردی: بانک ملت شعبه های شهر شیراز)

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۴
امروزه در اقتصاد جهانی، دانش به عنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی شده است و فضای کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که دارایی نامشهود جدید سازمانی مانند نوآوری های نیروی انسانی، روابط با مشتریان، ساختار سازمانی و... را در بر می گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر بازاریابی داخلی است. روش پژوهش توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل 950 نفر از کارکنان بانک ملت شعب شهر شیراز می باشد، نمونه آماری این پژوهش بر اساس جدول مورگان تعداد 274 نفر پیشنهاد می گردد که از طریق روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس مورد پرسش قرار می گیرند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد سنجش مدیریت استعداد و بازاریابی داخلی بوده است. روایی پرسشنامه ها از طریق محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از طیف لیکرت (پنج بخشی) و نرم افزار لیزرل و اس. پی. اس. اس. می باشد و همچنین با استفاده از آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس و همچنین با استفاده از رگرسیون به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. تحلیل داده ها حاکی از تاثیر مثبت و معنادار تاثیر مدیریت استعداد بر بازاریابی داخلی می باشد.
۳.

بررسی تأثیر تصویر مقصد بر قصد بازدید مجدد گردشگران از طریق بازاریابی رابطه مند

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۱
هدف پژوهش حاضر بررسی تصویر مقصد بر قصد بازدید مجدد گردشگران با نقش میانجی بازاریابی رابطه مند است. روش پژوهش توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل بازدیدکنندگان از بنای تاریخی مسجد نصیر الملک شیراز بوده که بر اساس جدول مورگان تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید و روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد سنجش تصویر مقصد امامی و همکاران (1393)، قصد بازدید مجدد گردشگران سبکبار و همکاران (1393) و بازاریابی رابطه مند عباسی (1382) بوده است. روایی پرسشنامه ها از طریق محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از طیف لیکرت (پنج بخشی) و نرم افزار Smart Pls2 می باشد. تحلیل داده ها حاکی از تاثیر مثبت و معنادار تصویر مقصد بر قصد بازدید مجدد گردشگران از طریق بازاریابی رابطه مند می باشد.
۴.

مطالعه اثر رهبری تحول گرا بر رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۹
نیروی انسانی را باید به عنوان مهم ترین سرمایه ی سازمان دانست که نقش کلیدی و مهمی در دستیابی سازمان به اهدافش دارد. از این رو شناسایی عواملی که منجر به افزایش رضایت شغلی می شوند از اهمیت زیادی برخودارند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رهبری تحول گرا بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی انجام گرفت. نمونه ی آماری پژوهش حاضر را 142 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی تشکیل می دهند. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی و آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS2 استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رهبری تحول گرا بر سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی نیروی انسانی اثر مثبت دارد. همچنین سرمایه روانشناختی بر رضایت شغلی کارکنان اثر مثبت داشته و در رابطه بین رهبری تحول گرا و رضایت شغلی نیروی انسانی نقش میانجی جزئی دارد؛ بنابراین رهبری تحول گرا و سرمایه روانشناختی و ابعاد آن ها می توانند عوامل مؤثری در جهت افزایش رضایت شغلی کارکنان باشند.
۵.

بررسی تأثیر هوش کسب و کار بر سیستم تجزیه و تحلیل کسب و کار و سیستم مدیریت عملکرد (مطالعه موردی سازمان شهرداری های استان مازندران)

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۱
اتخاذ تصمیم های استراتژیک در محیط کسب و کار کنونی چالشی است که اکثر سازمان ها با آن مواجه اند. سیستم هوش کسب و کار تلفیق معماری، ابزار و روشی است که به سازمان ها کمک می کند تا با این چالش مواجه شوند. سازمان شهرداری یکی از بزرگترین سازمان های عمومی است که عملکرد صحیح آن تبعات خوبی برای رفاه شهروندان و بهره وری این سازمان خواهد داشت. مبتنی بر مبانی نظری در تشریح هوش کسب و کار، مفاهیم تجزیه و تحلیل کسب و کار و مدیریت عملکرد فرضیاتی تدوین شد. پژوهش کاربردی - توصیفی پیمایشی است. با استفاده از ابزار پرسشنامه داده ها جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان سازمان شهرداری در استان مازندران بوده است. حجم نمونه 334 نفر به دست آمد و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون خطی چند گانه استفاده شد. مقادیر برآورد استاندارد در تحلیل مسیر به ترتیب 515/0، 411/0 و 403/0 به دست آمد که رابطه مثبت را بین عوامل نشان می دهد. مقدار آماره t و سطح معناداری در هر سه رابطه مورد بررسی نیز اثرات مثبت و معنادار بین متغیرهای پژوهش را تایید می کند.
۶.

تدوین مدل خلاقیت سازمانی با تأکید بر سخنان امام علی (ع)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۸
مقاله ی حاضر با هدف تدوین مدل خلاقیت سازمانی با تأکید بر سخنان امام علی (ع)، ایده و اندیشه ای نو بیان می شود که آگاهی مؤثری بر روند شکل گیری خلاقیت خواهد داشت و سازمانی براساس مدیریت نوآور و خلاق شکل می گیرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بااستفاده از ابزارهای رایج کتابخانه ای و مطالعه منابع معتبر انجام شده است. اصلی ترین معیارها و شاخص های خلاقیت سازمانی از طریق مرور ادبیات داخلی و خارجی استخراج گردیده است. جامعه آماری شامل متخصصان و کارشناسان سازمان محیط زیست استان خراسان رضوی است که از طریق ارسال پرسشنامه تکمیل شده است و نمونه ی آماری به صورت تصادفی 80 نفر شامل می شود که بعد از جمع آوری پرسشنامه به منظور ارزیابی شاخص های خلاقیت سازمانی با استفاده از آزمون آماری کندال و فریدمن و در محیط نرم افزار 23spss جهت رتبه بندی شاخص ها استفاده شده است نتایج تحقیق نشان می دهد شاخص های کارگروه تعاملات و حمایت های سبک های رهبری، علم، دانش و تخصص، سیستم ارتباطات، علم، دانش و تخصص، استراتژی و اهداف، ابهام پذیری، جو سازمانی بیشترین امتیاز لازم را کسب کرده اند.
۷.

بررسی تأثیرمسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها از طریق نقش تعدیل کننده بازاریابی رسانه ای اجتماعی در عملکرد پایدار بنگاه های تجاری

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۸
هدف از انجام این پژوهش، تبیین و بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها از طریق نقش تعدیل کننده بازاریابی رسانهای اجتماعی در عملکرد پایدار بنگاههای تجاری می باشد. جهت نیل به هدف فوق، نمونه ای آماری مشتمل بر 157 شرکت از مؤسسات و سازمان های حسابرسی در بازه زمانی سال 1397 انتخاب گردید و اطلاعات آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، برای پردازش دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش از نرم افزارهای (3.2.8) PLS و (20) Spss استفاده شده است. در این پژوهش، برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت و برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که چنانچه بیش از 7% باشد بیانگر این است که پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. پژوهش فوق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت به دلیل اینکه به توصیف وضعیت متغیرها و تاثیر آنها می پردازد جزء پژوهش های توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی و تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل مسیر و تحلیل مدل است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد پایدار رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و همچنین برنامه بازاریابی رسانه ای اجتماعی و عملکرد پایدار یک شرکت ارتباط بین شرکت های مسئولیت پذیری اجتماعی را تعدیل می کند و بین بازایابی رسانه ای اجتماعی و عملکرد پایدار رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
۸.

رابطه رهبری مشارکتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد موثر (مورد مطالعه: استانداری خراسان شمالی)

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری مشارکتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد موثر (مورد مطالعه: استانداری خراسان شمالی) صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان استانداری خراسان شمالی می باشد. جامعه آماری محدود در نظر گرفته شده و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردیده است که تعداد 155 نفر جهت نمونه در نظر گرفته و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. بدین صورت که برای سنجش رهبری مشارکتی از پرسشنامه آرنولد (2000)، رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه اسپکتور و بایر (2010) و برای اعتماد موثر از پرسشنامه مک آلیستر (1995) استفاده شد. پایایی پرسشنامه مذکور به روش آلفای کرونباخ برای متغیرهای رهبری مشارکتی (835/0)، رفتار شهروندی سازمانی (852/0) و اعتماد موثر (846/0) بدست آمد و روایی صوری و محتوای پرسشنامه نیز مورد تأیید اساتید مدیریت قرار گرفت. داده های به دست آمده با روش های آمار توصیفی از طریق نرم افزار SPSS نسخه 26 و آمار استنباطی (روش معادلات ساختاری) به کمک نرم افزار AMOS نسخه 22 تجزیه وتحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد؛ رهبری مشارکتی تاثیر مثبت و معناداری بر اعتماد موثر و رفتار شهروندی سازمانی دارد. همچنین اعتماد موثر تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد و اینکه رهبری مشارکتی به صورت غیر مستقیم و به واسطه اعتماد موثر بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد.
۹.

رابطه ساختار مالکیت شرکت و محدودیت در تأمین مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۸
ساختار مالکیت شرکت به عنوان یکی از مکانیزم های اصلی حاکمیت شرکتی برای کنترل مدیران و کاهش تضاد نمایندگی می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاری اعتباردهندگان و سرمایه گذاران تاثیرگذار باشد. رابطه بین ساختار مالکیت با سایر متغیرها همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و محدودیت در تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی و از نظر روش شناسی در طبقه تحقیقات پس رویدادی قرار دارد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، تعدادنمونه این پژوهش 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا 1395 انتخاب و با استفاده از تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی و نیز استفاده از داده های ترکیبی فرضیات تحقیق مورد آزمون آماری قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نسبت مالکیت دولتی و نسبت مالکیت شرکتی با محدودیت در تامین مالی رابطه معنی دار منفی و نسبت مالکیت انفرادی و درصد تمرکز مالکیت با محدودیت در تامین مالی رابطه معنی دار مثبتی دارند. همچنین نسبت مالکیت خصوصی با محدودیت در تامین مالی رابطه معنی داری ندارد.
۱۰.

تحلیل محتوای پژوهش های حوزه حسابرسی در فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۹
این پژوهش به تحلیل محتوای مقالات انتشار یافته حسابرسی می پردازد. جامعه آماری پژوهش، مقالات انتشار یافته حسابرسی، در فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، بین سالهای 1390 تا 1397 می باشد که 25 مقاله را شامل می شود . پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا انجام پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهند که بیشترین تعداد مقالات حسابرسی، با 30%، در سال 1395 انتشار یافته اند. از این میان، بیشترین تعداد مقالات در رابطه با ویژگی های حسابرس می باشد که 43% مقالات را به خود اختصاص داده است. بیشترین روش پژوهش بکار گرفته شده، روش همبستگی بوده و در 17/52% مقالات، متغیرهای حسابرسی، متغیر وابسته است. در 95% پژوهش های انجام شده، متغیرهای حسابرسی با متغیرهای مورد بررسی، دارای رابطه معنادار می باشند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹