رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم تابستان 1400 شماره 64 (جلد سوم)

مقالات

۱.

تأثیر قدرت مدیرعامل بر گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت: با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده پاداش مدیرعامل نسبت به بازده سهامداران در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: قدرت مدیرعامل مسئولیت اجتماعی شرکت پاداش مدیرعامل بازده سهامداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 402 تعداد دانلود : 815
هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قدرت مدیر عامل بر گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت: با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده پاداش مدیرعامل نسبت به بازده سهامداران در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران به همراه ارائه پیشنهادات کاربردی می باشد. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و روش شناسی پژوهش از نوع پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزارهای EViews و Stata تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان تمام شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1398 می باشد. یافته های و نتایج پژوهش: در خصوص فرضیه نخست نتایج نشان داد که مقدار آماره، F برابر 20.781 Prob محاسبه شده برای آماره F مدل کمتر از سطح خطای 5 درصد بوده ومعنادار می باشد. معناداری آماره F نشان دهنده معناداری کل مدل است. ضریب متغیر قدرت مدیرعامل برابر 0.171- وبا توجه به سطح خطای مورد پذیرش 0.003 که کمتر از پنج درصد است، معنی دار می باشد؛ که نشان می دهد بین قدرت مدیر عامل و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ارتباط منفی وجود دارد. در خصوص فرضیه نخست دوم نیز نتایج نشان داد که مقدار آماره، F برابر 19.988 Probمحاسبه شده برای آماره F مدل کمتر از سطح خطای 5 درصد بوده ومعنادار می باشد. معناداری آماره F نشان دهنده معناداری کل مدل است. ضریب متغیر قدرت مدیرعامل*پاداش برابر 0.131- وبا توجه به سطح خطای مورد پذیرش 0.013 که کمتر از پنج درصد است، معنی دار می باشد که نشان می دهد قدرت مدیرعامل و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت از طریق ارتباط پاداش مدیر عامل با بازده کل سهامداران تعدیل می شود.
۲.

تدوین مدل مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد بولانوس (مطالعه موردی: شرکت پگاه گیلان)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی سبز رویکرد بولانوس مدل سازی ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 717 تعداد دانلود : 50
در این تحقیق با استفاده از رویکرد بولانوس در روش مدل سازی ساختاری تفسیری یک مدل مدیریت منابع انسانی سبز برای شرکت پگاه گیلان تدوین شد. این تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی می باشد. ابتدا 12 عامل شناسایی شد و در اختیار خبرگان قرار گرفت که همگی مورد تأیید آنها قرار گرفتند. سپس با استفاده از رویکرد بولانوس، اقدام به مقایسات زوجی بین عوامل گردید. با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری مدل مدیریت منابع انسانی سبز طراحی شد. نتایج نشان داد که عوامل در شش سطح قرار گرفتند. «برنامه ریزی منابع انسانی سبز»، «طراحی شغل سبز» و «استخدام و انتخاب سبز» با قرار گرفتن در پایین ترین سطح (سطح ششم) به عنوان پرنفوذترین عوامل تعیین شدند. همچنین «آموزش سبز» در سطح پنجم، «کار تیمی سبز» و «توانمندسازی کارکنان سبز» در سطح چهارم، «مدیریت ایمنی و بهداشت سبز»، «مدیریت و ارزیابی عملکرد سبز» و «مدیریت انضباط سبز» در سطح سوم، «پرداخت سبز» و «پاداش سبز» در سطح دوم و «جهانی شدن» در سطح اول قرار گرفتند. اگر شرکت پگاه گیلان بتواند پیش نیازهای این عامل را به درستی اجرا کند، شاهد گسترش شرکت خواهد بود. جهانی شدن به کاهش موانع تجاری، بهبود ارتباطات، سرمایه گذاری مستقیم و امکان جریان آزاد سرمایه کمک می کند.
۳.

تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک مسکن از طریق نقش حاکمیت شرکتی

کلید واژه ها: سرمایه فکری عملکرد مالی حاکمیت شرکتی بانک مسکن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 249 تعداد دانلود : 169
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک مسکن از طریق نقش حاکمیت شرکتی می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل، کلیه مدیران شعبات مرکزی بانک مسکن در شهر تهران می باشند. حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 105 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. روایی ابزار تحقیق با استفاده نظرجمعی از صاحب نظران و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی تحقیق 0.881 تایید شد. داده ها نیز با بهره مندی از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار SMARTPLS تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که سرمایه فکری بر عملکرد مالی و حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری داشته است. همچنین تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی مثبت بوده است. همچنین نتیجه فرضیه میانجی نشان میدهد متغیر حاکمیت شرکتی با ضریب تاثیر 0.209 رابطه ی بین متغیر سرمایه فکری و عملکرد مالی بانک را به طور معنی داری میانجی گری (افزایشی) میکند. در نتیجه فرضیه مورد نظر تایید می شود.
۴.

بررسی تأثیر معافیت های مالیاتی بر رشد و توسعه مناطق آزاد تجاری (مورد مطالعه: منطقه آزاد تجاری چابهار)

کلید واژه ها: معافیت های مالیاتی رشد و توسعه مناطق آزاد تجاری ورود شرکت ها سطح اشتغال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 870 تعداد دانلود : 423
مالیات مهمترین منبع تامین مالی هزینه های دولت محسوب می شود. دولت برای ارتقا رشد اقتصادی اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری کرده است که با ارائه تسهیلات ویژه بتواند رونق اقتصادی را به آن مناطق اعطا کند. یکی از مهمترین ویژگی های مناطق آزاد، معافیت های مالیاتی و تخفیفات گمرکی می باشد. هدف از این معافیت ها ایجاد مناطق امن و توسعه یافته برای فعالیت های اقتصادی که توانایی جذب بالای سرمایه داخلی و خارجی را داشته و قادر به ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی است، می باشد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر معافیت های مالیاتی بر رشد و توسعه مناطق آزاد تجاری در بازه زمانی 1399 می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت ها و غرفه های واقع در منطقه آزاد تجاری چابهار است که براساس فرمول کوکران نمونه ای به حجم 303 شرکت انتخاب شدند و روش نمونه گیری از نوع تصادفی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی است. روش جمع آوری اطلاعات میدانی و پیمایشی است و جهت جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه 0/951 بدست آمد. در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار SPSS آزمون های کلوموگروف اسمیرنوف و رگرسیون ساده بر روی فرضیه های تحقیق صورت گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که بین معافیت های مالیاتی و متغیرهای رشد و توسعه مناطق آزاد تجاری، ورود شرکت ها و سطح اشتغال رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۵.

صادرات اپی توکسین و کاربرد آن در داروسازی نوین

نویسنده:

کلید واژه ها: اپی توکسین صادرات تجارت جهانی اپی تراپی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 88 تعداد دانلود : 306
امروزه در سراسر جهان از محصولات زنبور عسل به علت خواص درمانی آن استفاده می شود. اثرات درمانی زهر زنبور عسل به خاطر حضور ترکیباتی از جمله پپتیدها و پروتئین های مختلف است. ملیتین ترکیبی پروتئینی است که با شکستن فسفولیپیدهای غشا باعث تجزیه سلولها می شود. این ترکیب در تنظیم مکانیسم عصبی ماهیچه ها، کمک به درمان سرطان، درمان بیماری MS و بهبود دردهای عصبی تاثیرات شگفت انگیزی دارد. خالص سازی زهر زنبور عسل و بررسی خواص بیوشیمیایی آن می توا ند در درک جنبه های درمانی آن مفید باشند. اگر زیر ساخت های مورد نیاز برای زهرگیری و فراوری آن در داخل کشور توسط شرکت های داروسازی ایجاد شود، درآمدارزی قابل توجهی نصیب کشور می شود.
۶.

آسیب شناسی اثربخشی کاربرد فناوری اطلاعات و خدمات اداری در شهرداری های استان گیلان

نویسنده:

کلید واژه ها: کیفیت خدمات استفاده از اطلاعات انجام فرآیندها کیفیت اطلاعات افزایش انعطاف پذیری سازمان کاربرد فناوری اطلاعات و خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 94 تعداد دانلود : 608
هدف از انجام این تحقیق آسیب شناسی اثربخشی کاربرد فناوری اطلاعات و خدمات اداری در شهرداری های استان گیلان می باشد. روش تحقیق حاضر کاربردی بوده و از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان فنی شهرداری های استان گیلان بوده که تعداد آنها 560 نفر می باشد. حجم تمونه با استفاده از فرمول کوکران 229 نفر بوده و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده می شود. برای پاسخگویی به فرضیات پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری و آزمون های متفاوت با استفاده از نرم افزار SPSS22 و Smart PLS3 انجام گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که مولفه های کیفیت خدمات، استفاده از اطلاعات، انجام فرآیندها و افزایش انعطاف پذیری سازمان با کاربرد فناوری اطلاعات و خدمات اداری در شهرداری های استان گیلان تحقق یافته است. در حالی که مولفه کیفیت اطلاعات با کاربرد فناوری اطلاعات و خدمات اداری در شهرداری های استان گیلان تحقق نمی یابد.
۷.

بررسی عوامل موثر بر تعلق خاطر شغلی در سازمان

کلید واژه ها: تعلق خاطر کاری رهبری سیستم پاداش رضایت شغلی پایبندی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 954 تعداد دانلود : 848
عملکرد شغلی کارکنان مقوله ای است که باید مورد توجه تمامی سازمانها قرار گیرد. مفهوم عملکرد شغلی در سالهای اخیر گسترش یافته است و شامل سه جزء اصلی اعم از رفتارهای اصلی شغل، رفتارهای شهروندی و رفتارهای انحرافی افراد می شود. در نتیجه، رفتارهای انحرافی کارکنان یکی از عوام مهمی است که بر نحوه عملکرد آنها در سازمان و ارائه خدمات توسط آنان تأثیر میگذارد . رفتارهای انحرافی به رفتارهایی اشاره دارد که عامدانه به سلامتی سازمان و اعضای آن آسیب وارد میکند. این رفتارها مخرب است و سلامتی یک سیستم اجتماعی را تهدید میکند؛ بنابراین رفتارهای انحرافی در محیط کار و هزینه های مرتبط با آن، برای سازمانها بسیار مفید است تا بتوانند وقوع چنین رفتارهایی را در محیط های کاری پیش بینی کنند و شناسایی قرار دهند؛ زیرا تشخیص و شناسایی رفتارهای انحرافی در کارکنان سازمان و عملیاتی کردن برنامه ها و راهبردها در سازمان بستگی به کاهش و مهار این رفتارها را در محیط کار دارد. به ویژه در سازمانهای خدماتی، دیدگاه ذهنی کارکنان، خلق وخو و رفتار آنان بسیار مهم است؛ چراکه آنان نقشی بحرانی بر عملکرد سازمان، خروجی آن (خدمات) و برای ارباب رجوعان خواهند داشت. نکته مهم در تحقیق حاضر این است که تعل ق خاطر کاری کارکنان می توان د پایبن دی سازمانی آنان را تقویت کند و از بروز ناهنجاری های کارمندان نیز جلوگیری کند؛ یعنی کارکنانی که تعلق خاطر کاری دارند، سطح بالایی از ارتباط را بین خود و سازمان احساس میکنند. درنتیجه به سازمان خود بیشتر پایبند شده و ازآنجا که این کارکنان تناسب خوبی را بین خود و شغلشان احساس میکنند با درخواست ه ای ارباب رجوعان بهتر برخورد می کنند و عملکرد شغلی بالاتری را از خود بروز می دهند.
۸.

عوامل مؤثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی تاریخچه مولفه تئوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 779 تعداد دانلود : 270
در سال های اخیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، به یکی از موضوعات حساسیت برانگیز و اساسی برای بقای سازمان تبدیل شده است. گسترش این موضوع بدین خاطر است که ذینفعان داخلی شامل کارکنان و سهامداران و ذینفعان خارجی شامل عموم مردم جامعه، مشتریان و متقاضیان، تامین کنندگان، رقبا، دولت و نهادهای اجتماعی شرکت ها را ترغیب به ایفای وظایف مسئولیت پذیری اجتماعی می کنند تا نسبت به درخواست های آن ها مانند تضمین محافظت از محیط زیست، تنوع و مناسب بودن محیط کاری، شرایط کاری مطلوب و ایمن برای کارکنان و سایرمسائل محیطی پاسخگو باشند؛ بنابراین، سازمان های قدر و مشهور به عنوان یک سازمان مسئول و پاسخگو درقبال ذی نفعان، برای ایجاد شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان خود، باید تعهدات و تمایل خود را نسبت به انجام فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی متناسب با ارزش های شرکت بیان نمایند و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در کل سازمان اجرا خواهد شد. در نتیجه، سازمان ها به طور قابل توجهی در فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت سرمایه گذاری می کنند تا از این طریق سود و عملکرد عملیاتی خود را گسترش دهند و به یک مزیت رقابتی دست یابند. با توجه به اهمیت بسیار زیاد مسئولیت پذیری اجتماعی در ایجاد و افزایش ارزش سازمان ها و همچنین دارا بودن مزیت های رقابتی برای سازمان ها، در این مقاله به مفاهیم و تعاریف مسئولیت پذیری اجتماعی، مولفه های تشکیل دهنده آن و رابطه این مفهوم با سایر متغیرها پرداخته شد و برای ارائه دید وسیعتری از مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی، بیش از 50 مقاله در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
۹.

تعامل بین سرمایه فکری و مسئولیت اجتماعی شرکت ها

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی سرمایه فکری تعامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 607 تعداد دانلود : 695
هدف از پژوهش حاضر بررسی تعامل بین سرمایه فکری و مسئولیت اجتماعی شرکت ها است و تأکید بر این امر دارد که درک زیادی نسبت به ایجاد تمایز بین این دو مفهوم وجود ندارد و این که این موضوع نیازمند آگاهی نسبت به این امر است که گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی و سرمایه فکری هم پوشانی بسیاری با هم دارند. به جای بحث در مورد این که کدام یک از مجموعه اطلاعات برای استفاده کنندگان گزارش های شرکت ها سودمند تر می باشد، توجه به روابط قوی و تعاملات دو جانبه بین مفاهیم مسئولیت پذیری اجتماعی و سرمایه فکری از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. در مقاله حاضر به تجزیه و تحلیل ارتباط های مسئولیت پذیری اجتماعی و سرمایه فکری پرداخته شده است. با استفاده از متغیر های تئوری های کلاسیکِ واحد تجاری در زمینه ی افشای اختیاری سعی به برقراری کاربرد آن ها در گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی و سرمایه فکری شد. در پژوهش حاضر نقاط مشترک مسئولیت پذیری اجتماعی و سرمایه فکری شناسایی می شود و هم چنین در خصوص شناسایی اطلاعات مربوط به دارایی های نامشهود موجود در گزارش جامع (مسئولیت پذیری اجتماعی) تلاش می شود. این پژوهش بر ضرورت اتحاد و همگرایی اهداف گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی و سرمایه فکری تمرکز دارد که می تواند منجر به رویکردی واحد را در خصوص افشای عملکرد شرکت ها گردد. پژوهش حاضر احتمال ادغام شاخص های مسئولیت پذیری اجتماعی و سرمایه فکری را مورد حمایت قرار می دهد و با تأکید بر کاربرد و سودمندی ایجاد یک گزارش یکپارچه که می تواند اطلاعات منتشره شفاف تر و مربوط تری را برای سهام داران به ارمغان آورد خاتمه می یابد.
۱۰.

بازاریابی سبز بعنوان مزیت رقابتی و عامل افزایش فروش محصول

کلید واژه ها: بازایابی سبز مزیت رقابتی تصمیم خرید رفتار مصرف کننده آمیخته بازاریابی سبز برند محیط زیستی برچسب محیط زیستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 573 تعداد دانلود : 801
در دهه ی گذشته تغییرات ریشه ای در ترجیحات مصرف کنندگان در جهت محصولات سبز همراه با ظهور مصرف کنندگان سبز، مکانیزم های بازار را برای سازمان ها و محصولات جدید سازگار با محیط زیست برانگیخته است. با آشکار شدن مسایل و مشکلات زیست محیطی که امروزه نسل بشر را به خود گرفتار کرده است، لزوم توجه به این مقوله بیش از پیش ضرورت یافته است. درک رابطه بین استراتژی زیست محیطی شرکتی و رقابت شرکتی برای محققان بازگانی معاصر، سیاست گذاران و متخصصین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و از آن می توانند بعنوان مزیت رقابتی در شرایط بازار جدید استفاده نمایند. در این تحقیق سعی داریم تمام موارد و ابعاد بازاریابی سبز را بعنوان یک عامل مهم افزایش فروش محصولات از طریق مطالعات کتابخانه ای بررسی نماییم.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹