رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری تابستان 1399 شماره 36 (جلد ششم)

مقالات

۱.

بررسی تیم مدیریت ارشد و موقعیت استراتژی در سازمان بر عملکرد سیاسی در شهرداری شیراز درسال 1399

کلید واژه ها: تیم مدیریت ارشد موقعیت استراتژی محیط استراتژی عملکرد سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۱۹۹
این پژوهش در راستای بررسی تیم مدیریت ارشد و موقعیت استراتژی در سازمان بر عملکرد سیاسی در شهرداری شیراز به مرحله ارزیابی قرار گرفت. مورد بررسی ارزیابی ضرایب مسیر بین متغیرهای نهفته مدل در سطح معناداری حداقل 5 درصد می باشد. این امر از طریق بررسی دو بخش ضرایب t و ضرایب مسیر (β) صورت گرفته است. خروجیهای توصیفی تحقیق جهت درک بهتر و تحلیل صحیح تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد و از نظر ماهیت توصیفی دارد. نتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق در شکلها و جداولی به طور مختصر ارائه گردید. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرمافزار Smart PLS23 و روش حداقل مربعات جزئی انجام میپذیرد. در این روش پس از بررسی انواع روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات، اقدام به بررسی مدل کلی و در نهایت فرضیات کرده ایم. مدلهای PLS در دو مرحله که در مرحله اول مدل بیرونی (هم ارز مدل اندازه گیری یا سنجش) (تحلیل عاملی تاییدی) بوده و از طریق تحلیلهای روایی و پایایی و تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار میگیرد. مرحله دوم مدل درونی که مشابه مدل ساختاری در سایر نرم افزارها (Lisrel22,AMOS23,EQS20) است به وسیله برآورد مسیر بین متغیرها و تعیین شاخصهای برازش مدل بررسی میشود.
۲.

بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی با مزیت رقابتی بر اساس نقش میانجی تسهیم دانش

کلید واژه ها: مزیت رقابتی تسهیم دانش رفتار شهروندی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۴۲۸
به منظور ایجاد مزیت رقابتی، سازمان ها باید به تغییرات سرعت دهند و بدین منظور وجود کارکنانی با تعهد و ویژگی های شخصیتی مطلوب ضروری است. ویژگی های شخصیتی قوی و تعهد سازمانی نیز اساسا از طریق رفتارهای شهروندی سازمانی ایجاد می شود؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی با مزیت رقابتی بر اساس نقش میانجی تسهیم دانش انجام گردید. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر شیوه گرد آوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان بانک سامان در شهر شیراز است؛ که تعداد آنها بر اساس اطلاعات 180 نفر می باشد روش نمونه گیری در این پژوهش، به صورت گروهی صورت گرفت. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 123 نفر تعیین گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیر های تحقیق، از پرسش نامه استاندارد استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار (8.8 Lisrel) استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معناداری با تسهیم دانش و مزیت رقابتی دارد. همچنین تسهیم دانش ارتباط معناداری با مزیت رقابتی سازمان مورد مطالعه دارد.
۳.

بررسی رابطه کارایی مدیریت با سرمایه گذاری مدیریت سود واقعی وتعهدی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: سود تعهدی سود واقعی کارایی مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۳۲۴
در این پژوهش بررسی رابطه کارایی مدیریت با سرمایهگذاری مدیریت سود واقعی و تعهدی در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفته است. برای مدیریت سود واقعی مطابق با پژوهش کوهن و زاروین (2010)، با جریانهای نقد عملیاتی غیرعادی برآورد شد، بهنحویکه باقیمانده مدل (ABCASH) بهعنوان معیار جریانهای نقد عملیاتی غیرعادی در نظر گرفتهشده است و برای سود تعهدی از مدل تعدیلشده جونز و برای کارایی مدیریت از الگوی دمرجیان و همکاران (2012) استفاده شد. در این تحقیق از داده های جمع آوری شده نمونه آماری تحقیق که شامل 114 شرکت در دوره زمانی 1388-1394 میباشد، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای پس-رویدادی است که بر مبنای تجزیه و تحلیل دادههای مشاهده شده انجام شده است و این تحقیق از لحاظ طبقهبندی تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیق کاربردی تحقیقی است که نظریه، قانونمندیها، اصول و فنون را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار میگیرد. از لحاظ طبقهبندی تحقیق بر حسب روش، تحقیقی توصیفی محسوب میشود. روش آزمون فرضیه ها روش داده های پانل میباشد که با بهره گیری از نرم افزارهای 9 Eviews مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی بر کارایی مدیریت ارتباط مستقیم و معنی دار وجود دارد؛ به عبارت دیگر، هرچه مدیریت سود واقعی و تعهدی بیشتر شود، کارایی مدیریت نیز بیشتر خواهد بود.
۴.

بررسی میزان تأثیر تأخیر در گزارش حسابرسی و حقالزحمهی حسابرس بر کیفیت حسابرسی در پی ادغام مؤسسات حسابرسی خدمات دهنده به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ادغام مؤسسه ی حسابرسی ادغام شده کیفیت حسابرسی حق الزحمه ی حسابرسی تأخیر گزارش حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۳۸
مؤسسات بزرگ حسابرسی، نتیجهی صدها سال ادغام و تحصیل هستند. به سبب بروز مشکلاتی که در مؤسسات حسابرسی کوچک و متوسط به وجود آمده و معمولاً گریزی از آن نیست، ادغام روندی ضروری برای استمرار حیات حرفهی حسابرسی در ایران است. پژوهش حاضر کوشیده است میزان تأثیر حقالزحمهی حسابرسی و میزان تأخیر در روزهای گزارش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شرکتهایی که از خدمات این شرکتها استفاده کردهاند را مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور و جهت نیل به اهداف پژوهش تعداد 80 شرکت به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونهگیری سیستماتیک انتخاب شده است. ازآنجا که نتایج این پژوهش میتواند در تصمیمگیریهای شرکتها و مؤسسات حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد، از نوع پژوهشهای کاربردی است. همچنین با توجه به اینکه این پژوهش در پی یافتن ارتباط بین چندین متغیر است، از نوع توصیفی- همبستگی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. تعداد سالهای مورد بررسی 5 سال است (1393-1397). مدلهای مورد بررسی، رگرسیون خطی چندگانه است که با استفاده از نرمافزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. نتایج بررسی فرضیات نشان داد که در شرکتهایی که از خدمات حسابرسان ادغام شده استفاده کردهاند، بین حقالزحمهی حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطهی مثبت وجود دارد اما این رابطه در شرکتهایی که از خدمات حسابرسان ادغام نشده استفاده نکردهاند، منفی است. در شرکتهایی که از خدمات حسابرسان ادغام شده استفاده کردهاند، بین تأخیر در گزارش حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطهی منفی وجود دارد و در شرکتهایی که از خدمات حسابرسان ادغام نشده استفاده نکردهاند، بین تأخیر در گزارش حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطهی مثبت وجود دارد.
۵.

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، ابهام گزارشگری مالی و سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی ابهام در گزارشگری مالی سقوط قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۷۱
خطر سقوط قیمت سهام در بازار یکی از نگرانیهای اصلی سرمایهگذاران است و پژوهش در این زمینه میتواند برای بازار سرمایه حائز اهمیت باشد. این تحقیق در پی بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، ابهام گزارشگری مالی و سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. اجزای حاکمیت شرکتی مورد استفاده در این تحقیق شامل درصد مالکیت سهامداران نهادی، نسبت تمرکز مالکیت سهام، درصد سهامداران مدیریتی، استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، نفوذ مدیر عامل، دوگانگی مدیر عامل و درصد سهام شناور آزاد می باشند. نمونه آماری موردپژوهش شامل 95 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله 1388 تا 1392 میباشد. برای بررسی و آزمون فرضیهها، از آزمون رگرسیون چندگانه استفادهشده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان میدهد که بین هیچکدام از اجزای حاکمیت شرکتی و سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما بین ابهام گزارشگری مالی و سقوط قیمت سهام در شرکتها رابطه معناداری وجود دارد. روش مورداستفاده در این تحقیق از نوع همبستگی میباشد. این روش در مورد پژوهشهایی که هدف آنها کشف رابطه بین متغیرهای مختلف میباشد، سودمند است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات شبه تجربی یا پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) است که بر اساس از اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران انجام میشود. ازلحاظ اینکه این تحقیق به مطالعه دادههای مرتبط با پنج سال متوالی و مقاطع زمانی خاص میپردازد در قالب تحقیقات سری زمانی و مقطعی میباشد و ازآنجاییکه نتایج کسبشده را میتوان در فرآیند تصمیمگیری استفاده کرد، این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی محسوب میشود.
۶.

بررسی رابطه عملکرد شرکت با موانع ورود به صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: عملکرد شرکت موانع ورود به صنعت شاخص کیو توبین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۶۱
تحقیقات درزمینه رابطه موانع ورود به صنعت و عملکرد شرکت نشان می دهد، موانع ورود به صنعت باعث کاهش عملکرد شرکت های تازهوارد به صنعت میشوند. از این رو هدف این پژوهش بررسی رابطهی بین عملکرد شرکت و موانع ورود به صنعت (صرفهجویی ناشی از مقیاس، سرمایهبری صنعت، سودآوری صنعت، رشد صنعت، اندازه صنعت، شدت تحقیق و توسعه و شدت تبلیغات صنعت) در شرکتها میباشد تا چگونگی تاثیر گذاری موانع ورود به صنعت بر عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد. تحقیق حاضراز نوع تحقیق پس رویدادی و بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی میباشد. ازلحاظ تجربی، تحقیق حاضر در حوزه تحقیقات حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی در صورتهای مالی میباشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره میباشد. ازاینرو 105 شرکت در بازهی زمانی 1393 الی 1398 بهعنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. برای روابط بین متغیرها از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و نرمافزار Eviews10 استفاده شده است و برای ارزیابی عملکرد از شاخص کیو توبین استفاده شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که بین عملکرد شرکت و صرفهجویی ناشی از مقیاس، سرمایهبری صنعت، سودآوری صنعت و رشد صنعت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین عملکرد شرکت و اندازه صنعت، شدت تحقیق و توسعه و شدت تبلیغات صنعت رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
۷.

بررسی تأثیر مؤلفه جنسیت بر حجم سود انباشته تقسیم شده در شرکتها

کلید واژه ها: ترکیب جنسیتی هیئت مدیره پرداخت سود سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۴۱۱
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مولفه جنسیت بر حجم سود انباشته تقسیم شده در شرکتها می باشد. روش تحقیق توصیفی همبستگی و با استفاده از داده های پس رویدادی و با روش استقرایی بوده است. جامعه ی آماری این تحقیق را تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دادند. نمونه تحقیق شامل بخشی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 84 شرکت که داده های مالی سالهای 1392 الی 1397 استخراج شده بودند؛ تشکیل می دادند. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری در نرم افزار ایویوز 7 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که؛ تعداد زنان عضو هیئت مدیره و نسبت مدیران زن مستقل بر حجم سود انباشته تقسیم شده تاثیر معناداری دارد. نسبت مدیران مرد مستقل و نسبت مدیران داخلی زن بر حجم سود انباشته تقسیم شده تاثیر معناداری دارد؛ اما نسبت وزنی مدیران داخلی زن به مدیران زن هیئت مدیره بر حجم سود انباشته تقسیم شده تاثیر معناداری ندارد.
۸.

شناسایی اماکن امن جهت اسکان اضطراری شهروندان شهر رشت در هنگام بحران

کلید واژه ها: اسکان اضطراری اسکان موقت مدیریت بحران و بالایای طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۵
امروزه مدیریت بحران جزء جداییناپذیر برنامهریزی شهری معاصر تلقی میشود و از جمله سناریوهای کارآمد برای ساماندهی وضعیت آسیبدیدگان «مکانیابی اسکان اضطراری» است. اسکان اضطراری مرحلهای است که طی آن فرایندهای اجتماعی توانمندسازی و بهبود نوع سکونتگاهها پس از بحران صورت میگیرد. از نظر اجتماعی مسکن اضطراری به معنای نجات آوارگان، کمک به مصدومان و شروع فعالیتهای روزانه پس از بحران است. در این نوع اسکان، فرایندهای اجتماعی توانمندسازی و بهبود نوع سکونتگاهها پس از بحران انجام میگیرد. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی اماکن امن جهت اسکان اضطراری شهروندان شهر رشت در هنگام بحران است. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی تحلیلی و نوع تحقیق اسنادی و پیمایشی است. براساس دادههای استخراج شده از طرح جامع شهر شهر رشت، معیارهای نزدیکی به کاربری مسکونی، وجود فضای باز، دوری از مناطق دارای مخاطرات طبیعی، دسترسی به شبکههای مناسب و دوری از تاسیسات مخاطره آمیز به عنوان شاخصهای مکان یابی انتخاب شدند. سپس از کارشناسان مسائل شهری خواسته شده اولویتها را مشخص سازند. نتایج نشان داد وجود شبکه دسترسی مناسب دارای بیشترین وزن (0.242) و نزدیک بودن به کاربری مسکونی دارای کمترین وزن (0.110) است. در نهایت مکانهای پیشنهادی جهت اسکان اضطراری در هر یک از مناطق شهر رشت ارائه شد.
۹.

مدیریت هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخشهای برق و انرژی وزارت نیرو در مقایسه با روشهای دیگر با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

کلید واژه ها: هزینه یابی بر مبنای فعالیت حسابداری مدیریت تحلیل سلسله مراتبی عوامل سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۳۸
یکی ازمهمترین چالشهای پیش روی ارائه کنندگان خدمات، تعیین بهای تمام شده خدمات است. شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو از لحاظ گستردگی خدمات و تعداد مشتریان جزو بزرگترین شرکتهای خدماتی کشور محسوب می شوند. ازین رو ضروری است که در بازار پر رقابت امروز، منابع بصورت بهینه هزینه گردند. مدیریت عالی این شرکتها باید اهمیت این موضوع را درک کنند تا به پرسنل آنها نیز انتقال یابد. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مدیریت هزینهیابی بر مبنای فعالیت (ABC) در بخش های برق و انرژی وزارت نیرو و همچنین مقایسه ای با روش های پیشین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP می باشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران ارشد سازمان بوده است که 14 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی بوده است. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای می باشد. به منظور جمعآوری دادههای آماری از پرسشنامههای استاندارد استفاده گردید که با استفاده از روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت. چهار گروه اصلی شامل عوامل سازمانی، محیطی، فردی و فنی شناسایی شد که برای هرکدام نیز، عوامل فرعی متفاوتی شناسایی گردید. سپس با توجه به نظر مدیران ارشد شرکت برق و به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی همه این عوامل را در سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت و سیستم های پیشین مورد مقایسه قرار داده و در نرم افزار Expert choice وزن هر یک بدست آورده شد. نتایج بدست آمده از معیارهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش های برق و انرژی وزارت نیرو بیانگر این است که عوامل سازمانی رتبه اول را کسب نموده و بعد از آن عوامل فردی رتبه دوم و عوامل فنی رتبه سوم و عوامل محیطی رتبه چهارم را کسب نموده اند. نتایج بدست آمده از معیارهای هزینه یابی بر مبنای روش های پیشین بیانگر این است که عوامل محیطی رتبه اول را کسب نموده و بعد از آن عوامل فردی رتبه دوم و عوامل فنی رتبه سوم و عوامل سازمانی رتبه چهارم را کسب نموده اند.
۱۰.

بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین سر رسید بدهی و سرمایه گذاری (مورد مطالعه: بانک های صادرات شهر زاهدان)

کلید واژه ها: عدم اطمینان محیطی سررسید بدهی سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۴۱
عدم اطمینان محیطی را می توان به عنوان آشفتگی یا تغییر در بازارهای مشتری، اولویت مصرف کننده، فناوری یا شدت رقابت تعریف نمود. عملکرد شرکت ها در بازارهای بین المللی به چگونگی مدیریت این آشفته بازار بستگی دارد؛ زیرا عدم اطمینان محیطی می تواند، سرعت یا تداوم سرعت را در بازارهای بین المللی کاهش دهد. یکی از ویژگی های بارز هر محیط اقتصادی، عدم اطمینان محیطی می باشد و تصمیمات درست و عقلایی بر مبنای اطلاعاتی گرفته می شود که ریسک و شرایط اطمینان را تشریح کند و یا حداقل به شناخت آن کمک نماید. این پژوهش از لحاظ نوع نتیجه، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، تجربی از نوع پس رویدادی است و از لحاظ آماری از نوع تحقیقات همبستگی است که برای آزمون فرضیه های پژوهش، رگرسیون خطی چندمتغیره به کار می رود. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان میدهد که عدم اطمینان محیطی به معنای نوعی ناتوانی در تخصیص احتمالات به حوادث قابل وقوع در آینده، فقدان اطلاعات درباره روابط علی و معلولی و یا اینکه نوعی ناتوانی در پیش بینی نتایج احتمالی یک تصمیم است و این امر می تواند بر سرمایه گذاری تاثیرگذار باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹