رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری تابستان 1399 شماره 38 (جلد هشتم)

مقالات

۱.

بررسی تاثیر هنجار ذهنی، نگرش نسبت به رفتار و کنترل رفتاری درک شده بر نیت مدیران ارشد دولتی در حمایت از پروژه فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی قم)

کلید واژه ها: هنجار ذهنی مدیران نگرش نسبت به رفتار کنترل رفتاری درک شده نیت مدیران ارشد پروژه فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 547 تعداد دانلود : 761
با توجه به اهمیت نیت مدیران ارشد در حمایت از پروژه های فناوری اطلاعات، در این پژوهش به بررسی سه متغیر موثر بر نیست مدیران ارشد دولتی در سازمان تامین اجتماعی پرداخته شد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی بوده است. جامعه آماری این تحقیق 60 نفر از مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی بوده است که با استفاده از فرمول کوکران 44 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه ای با 25 گویه از منابع معتبر با تایید روایی در بین افراد توزیع گردید. پس از تایید پایایی داده های جمع آوری شده، نتایج وارد نرم افزار SPSS 25 شده و سپس تحلیل های آماری متناسب انجام گرفت. نتایج به دست آمده از آزمون میانگین نمونه مورد بررسی نشان داد که هنجار ذهنی، نگرش و کنترل رفتاری درک شده بر نیت مدیران ارشد دولتی در جهت حمایت از پروژههای فناوری اطلاعات تأثیر معناداری دارد و میتوان تغییرات در رفتار مدیران را بر اساس این متغیرها پیش-بینی نمود.
۲.

بررسی ارتباط حجم اقلام تعهدی اختیاری و بهره وری مدیریتی در شرکتها

کلید واژه ها: حجم اقلام تعهدی بهره وری مدیریتی سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 893 تعداد دانلود : 565
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط حجم اقلام تعهدی اختیاری و بهره وری مدیریتی در شرکتها میباشد؛ دوره زمانی تحقیق از سال 1391 الی 1396 بوده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوهی جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات نیمه تجربی بوده و همچنین شیوه پژوهش به صورت همبستگی میباشد. با اعمال محدودیت ها تعداد 127 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و نتیجه آزمون فرضیه نشان داد که با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 5 درصد بود حجم اقلام تعهدی اختیاری و بهره وری مدیریتی در شرکتها مؤثر میباشد.
۳.

بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر عدم اطمینان اطلاعاتی

کلید واژه ها: عدم اطمینان اطلاعاتی دوره تصدی حسابرسی پراکندگی پیشبینی و خطای پیشبینی سود تغییرپذیری بازده سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 45 تعداد دانلود : 859
این مطالعه به بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر ویژگی عدم اطمینان اطلاعاتی واحد تجاری میپردازد. ویژگی عدم اطمینان اطلاعاتی با معیارهای پراکندگی پیشبینی سود هر سهم، خطای پیشبینی سود هر سهم و تغییرپذیری بازده سهام اندازهگیری میشود. فرضیههای پژوهش با استفاده از رگرسیون دادههای تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیمیافته مورد آزمون قرار میگیرد. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است و از نظر هدف این پژوهش جزء پژوهشهای کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای غیرمالی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388-1394 میباشد. نتایج حاصل از بررسی 56 شرکت عضو نمونه آماری تحقیق نشان میدهد که بین دوره تصدی حسابرسی با متغیرهای پراکندگی پیشبینی سود هر سهم و خطای پیشبینی سود هر سهم رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد، اما متغیر تغییرپذیری بازده سهام با دوره تصدی حسابرسی رابطه معناداری ندارد؛ بنابراین افزایش در دوره تصدی حسابرسی، عدم اطمینان نسبت به اطلاعات ارائهشده توسط واحد تجاری را کاهش میدهد که این یافته، دیدگاه تخصص حسابرس را تائید و نگرانی در خصوص دیدگاه استقلال حسابرس را برطرف مینماید.
۴.

تأثیر مالکیت مدیریتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام

کلید واژه ها: مالکیت مدیریتی ریسک سقوط قیمت سهام هزینه نمایندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 617 تعداد دانلود : 207
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. بهعبارتدیگر ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤالات هستیم: آیا مالکیت مدیریتی ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش میدهد؟ و آیا در شرکتهای با هزینه نمایندگی بیشتر تأثیر مالکیت مدیریتی بر ریسک سقوط قیمت سهام بیشتر است؟ در این پژوهش برای محاسبه ریسک سقوط قیمت سهام از معیار NCSKEW استفادهشده است که عبارت است از چولگی منفی بازده ماهانه سهام شرکت طی سال مالی. قلمرو تحقیق شامل نمونهای از 90 شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390-1395 است؛ و برای آزمون فرضیهها از مدلهای رگرسیونی استفادهشده است از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است و از نظر هدف این پژوهش جزء پژوهشهای کاربردی محسوب می شود. نتایج این پژوهش نشان داد که بین مالکیت مدیریتی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود ندارد که این نتیجه با یافتههای چن و ژانگ (2016)، در تضاد است، همچنین نتایج حاکی از آن است که رابطه بین مالکیت مدیریتی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای با هزینه نمایندگی بالاتر ازنظر آماری معنادار نمیباشد.
۵.

بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: کیفیت گزارشگری مالی قیمت گذاری اقلام تعهدی بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 180 تعداد دانلود : 266
کیفیت گزارشگری مالی سبب پیشبینی بهتر جریانهای نقدی آتی شرکت برای سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان صورتهای مالی میشود. با توجه به آنکه حسابداری و اقتصاد دارای تاثیرات متقابل بر یکدیگرند، سطح کیفیت گزارشگری مالی دارای تاثیرات اقتصادی است. در این پژوهش سعی شده است تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. پس از طراحی شاخصهای ارزیابی متغیرها، اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پژوهشی پنج ساله ۱۳93 تا ۱۳97 از سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوین و سایت Codal.ir جمعآوری گردید. نمونه آماری مشتمل بر 223 شرکت می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است که در مجموع 1115 سال - شرکت بودند. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تأکید بر روابط همبستگی است. علاوه بر این، در حوزه مطالعات پس رویدادی قرار میگیرد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیه تحقیق از نرم افزار Eviews 10 استفاده شده است. آنچه در جمعبندی و نتیجهگیری کلی آزمون فرضیه تحقیق میتوان عنوان کرد، این است که کیفیت گزارشگری مالی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی تاثیر معناداری دارد. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.
۶.

رابطه بین مدیریت دانش مشتری و استراتژی تمایز بیمارستان های خصوصی شهر کرمانشاه

کلید واژه ها: مدیریت دانش مدیریت دانش مشتری استراتژی تمایز کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 526 تعداد دانلود : 161
در این مقاله رابطه بین ابعاد مدیریت دانش مشتری و استراتژی تمایز بیمارستان های شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار میگیرد. به منظور بررسی موضوع مورد نظر در بیمارستان های خصوصی شهر کرمانشاه بعد از آزمون نرمال بودن داده ها با استفاده از تکنیک کولموگروف-اسمیرنوف، ساختارعاملی هر یک از پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد روایی سنجی سازه ای قرار میگیرد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، روشی توصیفی است و از نظر نوع و تحلیل در شاخه همبستگی است و بعد از مدل معادلات ساختاری جهت سنجش تاثیر ابعاد مدیریت دانش مشتری بر استراتژی تمایز استفاده می شود. با اقتباس از برونداد نرم افزار Liserl نسخه 2.0 رابطه ی معنی دار و خوبی بین متغیر مستقل و وابسته به دست می آید و برازندگی مدل نهایی تحقیق با استفاده از شاخص خی – دو بهنجار و ریشه میانگین مجذورات تقریب مورد تایید قرار میگیرد. به عبارتی نتیجه شد که بین مدیریت دانش مشتری و استراتژی تمایز بیمارستان های خصوصی شهر کرمانشاه رابطه معناداری دارد
۷.

بررسی تأثیر حسابرسی شرکتها بر اقلام تعهدی در شرایط بحران مالی

کلید واژه ها: اقلام تعهدی اختیاری ارتباط ارزشی حسابرسی شرکتها بحران مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 283 تعداد دانلود : 396
اقتصاد به هم پیوسته جهانی، پارادایم جدیدی در مفهوم ارزش بنگاه از منظر سهامداران پدید آورده است. دیگر داراییهای مشهود و نقدینگی، منشاء اولیه و اصلی ارزش بنگاه را تشکیل نمی دهند و عواملی همانند داراییهای نامشهود و الگوی نوین سازمانی مبتنی بر استراتژی مداری و ارزشآفرینی است که مورد توجه سهامداران برای ارزشگذاری واحد تجاری است. یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است. استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بر اساس اطلاعات گزارش شده در صورت های مالی به ارزیابی سودآوری و پیش بینی جریان های نقدی آتی شرکت پرداخته و سپس با برقرار کردن ارتباط منطقی بین سودآوری و جریان های نقدی آتی، ارزش شرکت را ارزیابی و بر اساس این پیش بینی ها تصمیم می گیرند. پژوهش حاضر بدنبال بررسی تاثیر حسابرسی شرکتها بر اقلام تعهدی در شرایط بحران مالی می باشد. از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها پژوهشی است توصیفی (غیرآزمایشی). تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Eviews8 صورت پذیرفت. برای دستیابی به این هدف، تعداد 110 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سال های 1397 تا 1392 و با استفاده از روش نمونه گیری حدفی سیستماتیک به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند و داده های مرتبط جمع آوری شد. به این ترتیب، 550 سال-شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد در دوران بحران اقتصادی، شرکت های دارای بحران مالی که توسط یکی از شرکت های بزرگ حسابرسی (سازمان حسابرسی)، مورد حسابرسی قرار می گیرند، اقلام تعهدی اختیاری و ارتباط ارزشی بالاتری را نشان می دهند. در ادامه به تشریح هر یک از فرضیه های پژوهش پرداخته شده است.
۸.

بررسی تأثیر خط و مشی جسورانه مالیاتی با نوع گزارش حسابرس و هزینه های حسابرسی در شرکتها

کلید واژه ها: خط و مشی جسورانه مالیاتی هزینه های حسابرس گزارش حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 900 تعداد دانلود : 790
ما در این تحقیق به بررسی تاثیر خط و مشی جسورانه مالیاتی با نوع گزارش حسابرس و هزینه های حسابرسی در شرکتها پرداختیم. بدین منظوراز شاخص اختلاف مالیات ابرازی و قطعی به عنوان متغیر وابسته و از مشخصه های ریسک حسابرس، گزارش مشروط حسابرس و حق الزحمه حسابرس به عنوان متغیر های مستقل و همین طور از اهرم مالی، بازده سهام و دارایی شرکت به عنوان متغیر های کنترلی استفاده شده است. تحقیق حاضر درصدد بررسی این سوال است: آیا میتوان رابطه معناداری بین خط و مشی جسورانه مالیاتی با نوع گزارش حسابرس و هزینه های حسابرسی در شرکتها در نظر گرفت؟ بنابراین، تحقیق حاضر از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از لحاظ طبقه بندی بر حسب روش، از نوع توصیفی- همبستگی است و هدف اصلی آن تعیین وجود، میزان و نوع رابطه بین متغیرهای مورد آزمون است که با استفاده از رویکرد پس رویدادی (ازطریق اطلاعات گذشته) می باشد. ما دریافتیم که بین ریسک حسابرسی و اختلاف مالیات رابطه معکوس و بین گزارش مشروط حسابرس مستقل رابطه ی مستقیمی وجود دارد همین طور در مورد حق الزحمه حسابرس نتایج نشان میدهد هرچه حقالزحمه حسابرسی در شرکتها افزایش پیدا کند، اختلاف مالیات ابرازی و قطعی افزایش پیدا خواهد کرد یعنی رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین نتایج ما حاکی از تاثیر معنادار متغیرهای اهرم مالی و بازده می باشد همینطور نتایج حاکی از این است که دارایی های شرکت تاثیر مثبت و معنیداری بر متغیر وابسته دارد یعنی هرچه میزان دارایی در شرکتها افزایش پیداکند اختلاف مالیات ابرازی و قطعی نیز به مقدار خیلی زیاد افزایش پیدا میکند.
۹.

تأثیر هویت برند و پاداش برند بر وفاداری به برند با توجه به نقش واسطه ای تعامل برند با مشتری (موردمطالعه: مشتریان بانک صادرات)

کلید واژه ها: هویت برند پاداش برند وفاداری به برند تعامل برند با مشتری و بانک صادرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 67 تعداد دانلود : 826
هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تأثیر هویت برند و پاداش برند بر وفاداری به برند با توجه به نقش واسطهای تعامل برند با مشتری (موردمطالعه: مشتریان بانک صادرات) میباشد. رویکرد پژوهش حاضر از نوع کمی است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی – پیمایشی میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان بانک صادرات در شهر رشت میباشد که تعداد آنها 9000 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 311 نفر برآورد گردید که از روش نمونهگیری تصادفی در دسترس استفاده گردید. دادههای تحقیق با استفاده از پرسشنامههای استاندارد گرداوری شد و با استفاده از نرمافزار SPSS22 و Smart PLS3 مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که کلیه فرضیات مورد تائید قرارگرفته و همچنین هویت برند و پاداش برند بر وفاداری به برند با توجه به نقش واسطهای تعامل برند با مشتری تأثیر معناداری دارد.
۱۰.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت سیستم ERP (مورد مطالعه: پالایشگاه آبادان)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 948 تعداد دانلود : 342
هدف این پژوهش شناسایی عوامل کلیدی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در پالایشگاه آبادان بود این پژوهش بصورت کاربردی انجام گرفت. جامعه تحقیق شامل کارکنان پالایشگاه آبادان به تعداد 5000 نفر بوده که با استفاده از جدول مورگان 312 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایایی پرسشنامه توسط متخصصین و پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفا کرونباخ برابر 82/0 تأیید شد؛ و برای تحلیل داده ها از آزمون های T استیودنت و آزمون فریدمن استفاده گردید. با استفاده از آزمون T استیودنت عوامل موفقیت سیستم ERP در پالایشگاه آبادان شامل تعهد مدیریت، آموزش، مشارکت کارکنان، هزینه، زیرساخت فناوری اطلاعات، توسعه سیستم به دست آمد. با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید عامل تعهد مدیریت از بقیه ابعاد اهمیت بیشتری دارد؛ و عامل مشارکت کارکنان کم اهمیتترین بعد در نظر پاسخگویان است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹