عباس ابراهیمی

عباس ابراهیمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
۱.

An Investigating the impact of quantitative trading strategies on the stock market crash according to the behavioral finance perspective (Case study: companies listed on the Tehran Stock Exchange)

کلید واژه ها: Quantitative trading strategy stock market crash Fall – Timing movement - reverse A behavioral finance perspective

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 363 تعداد دانلود : 475
According to the study of Fang and his colleagues in 2021, in order to reduce the fall of the stock market, companies pay attention to trading strategies and behavioral financial perspective, which have evaluated the assumptions and goals set in this regard; But there may be a gap in this path that prevents the connection or effect between the above variables, which is discussed in this study. This study aims to determine the effect of quantitative trading strategies on the fall of the stock market according to the perspective of behavioral finance (case study: companies admitted to the Tehran Stock Exchange). In order to analyze the research hypotheses, the statistical population was selected from 2016 to 2021 and for 6 years and included listed companies; the statistical sample was selected by elimination method and 90 companies. The research method used is a descriptive-analytical method and historical research data was collected and classified by referring to the financial statements and financial reports of the companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The panel data method was used to analyze the statistical data; And in the analysis section, descriptive statistics, inferential statistics and various relevant tests were performed and data analysis was done using Eviews version 9 software. According to the analysis of the regression model, the findings of the research show that the main hypothesis has been confirmed and it was found that quantitative trading strategies have a negative and significant effect on the fall of the stock market according to the behavioral financial perspective of the companies admitted to the Tehran Stock Exchange. So that in this research, based on the t-statistics, the effectiveness of both special hypotheses (fall-timing and movement-reverse) was determined, and according to the mediating variable of behavioral financial perspective, they can also play a positive and significant role in reducing the fall of the stock market to be.
۲.

بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر تغییر رفتار مدیریتی مدیران با توجه به متغیر میانجی ریسک درونی و بیرونی

کلید واژه ها: عدم قطعیت سیاست اقتصادی تغییر رفتار مدیران ریسک درونی ریسک بیرونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 98 تعداد دانلود : 89
با توجه به مطالعه هانگ و همکارانش در سال 2021، شرکت ها در تلاش هستند جهت تغییر رفتار مدیریتی مدیران و بهبود رفتار آنها، به عدم قطعیت سیاست اقتصادی توجه نمایند؛ چرا که احتمال می رود این شاخص بتواند در تغییر رفتار مدیریتی نقش داشته باشد؛ اما ریسک درونی و بیرونی نیز به عنوان متغیرهای میانجی می تواند نقش متغیر مستقل و وابسته را پررنگ تر نماید؛ از این رو این مطالعه سعی دارد فرضیه فوق را مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر تغییر رفتار مدیریتی مدیران با توجه به متغیر میانجی ریسک درونی و بیرونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1395 الی 1399 و به مدت 5 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 101 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته است و مشخص شد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر تغییر رفتار مدیریتی مدیران با توجه به متغیر میانجی ریسک درونی و بیرونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد؛ بنابراین، مدیران شرکت ها می بایست برای تقویت رفتار مدیران اجرایی در اتخاذ تصمیمات به دو مولفه ریسک درونی و بیرونی (ریسک شرکتی و راهبردی) توجه نمایند تا بتوانند عدم قطعیت سیاست اقتصادی را مدیریت نمایند؛ این پژوهش با مطالعه هانگ و همکاران در سال 2021 هم راستا و سازگار می باشد.
۳.

دلالت های سیاستی مصرف در منظومه معنایی قرآن کریم مبتنی بر نظام خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاستگذاری مصرف نظام معنایی قرآن دلالت های سیاستی خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 67 تعداد دانلود : 737
خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی در اندیشه ونظام دینی دارای کارکردهای متعدد فرهنگی و تربیتی است. کارکردهای که متاثر از سیاست های حاکمیت و دولت سهم قابل توجهی را درساماندهی مصرف فردی و اجتماعی دارد. بررسی دلالت پژوهانه نظام معنای قرآن بیانگرتعلق ثروت به جامعه و کفالت عمومی اموال، رعایت شان، توجه به حد قوام، توجه به احکام دینی و تعیین سطح مناسبات مصرف خانواده بر مبنای عرف است. تبیین این گزاره ها و کشف وجوه افتراق مصرف خانواده در سبک زندگی از منظر قرآن و فرهنگ مصرف مدرن ما را به این نکته رهنمون می سازد که در منظومه فکری قرآن انسان موجودی با ابعاد مختلف روحی و جسمی است که برای تأمین نیازهای خود مصرف می کند. مصرف به خودی خود نکوهش نشده؛ ولی هدف غائی نیست؛ بلکه مقدمه ای برای رسیدن به هدف متعالی رشد و حیات طیبه است. لذاسامان هی این مقوله مهم نقش مهم واساسی درایجادوتعمیق وتوسعه سبک زندگی اسلامی ایرانی دارد.
۴.

بررسی نقش مدیران باتجربه خارجی (دارای شهرت و فعال در کمیته حسابرسی) بر اجتناب از پرداخت مالیات (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

کلید واژه ها: مدیرانی با تجربه خارجی فرار مالیاتی شرکت ها اجرای مالیات حاکمیت شرکتی شهرت کمیته حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 787 تعداد دانلود : 739
شرکت ها برای بهبود فعالیت های خود سعی می کنند از مدیران با تجربه که دارای شهرت و اعتبار می باشند و در کمیته حسابرسی فعالیت دارند استفاده نمایند؛ اجتناب از پرداخت مالیات موضوعی است که مورد توجه مدیران شرکت ها قرار گرفته است؛ به طوری که طبق مقاله لاتین ون و همکاران، نقش مدیران باتجربه دارای شهرت و فعال در کمیته حسابرسی را در اجتناب از پرداخت مالیات می توان دید. این مطالعه با هدف تعیین نقش مدیران باتجربه خارجی(دارای شهرت و فعال در کمیته حسابرسی) بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1394 الی 1399 و به مدت 6 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 124 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته است و مشخص شد که مدیران باتجربه خارجی (دارای شهرت و فعال در کمیته حسابرسی) بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش موثری دارد به طوری که در این پژوهش براساس آماره t میزان تأثیرپذیری متغیر مستقل بر متغیر وابسته به صورت معکوس و منفی می باشد و با پژوهش ون و همکاران در سال 2020، هم راستا می باشد.
۵.

کاربرد روش تفاضلات متناهی در محاسبه پارامترهای حساسیت ریسک برای قرارداد اختیار معامله اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پارامترهای حساسیت ریسک : تفاضلات متناهی اختیار معامله اروپایی روش تحلیلی ارزش اختیار معامله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 715 تعداد دانلود : 765
هدف از این پژوهش محاسبه پارامترهای حساسیت ریسک (یونانی ها)، برای قرارداد اختیارمعامله اروپایی با استفاده از روش تفاضلات متناهی می باشد. پارامترهای حساسیت ریسک عبارت از حساسیت قیمتی اختیار معامله نسبت به پارامترهای اثر گذار بر قیمت سهام است. تاکنون روش های مختلفی جهت کمی کردن این ریسک ها ارائه شده است که هر کدام دارای مزایا و معایبی می باشند. مهمترین این روش ها عبارت اند از: 1- روش تحلیلی (حل معادله دیفرانسیل جزئی بلک شولز) 2- روش شبیه سازی مونت کارلو 3- روش های شبکه ای ۴- روش تفاضلات متناهی، محاسبه ی پارامترهای حساسیت ریسک در روش تفاضلات متناهی نسبت به روش های دیگر از پیچیدگی کمتری برخوردار بوده و زمان محاسبه ی آن به نسبت کم می باشد و همچنین با افزایش نمونه و افزایش نوسان، پارامترها دچار اختلال نمی شوند. در این پژوهش ضمن معرفی روش تفاضلات متناهی، 10 شرکت برتر بورسی در سال1397 انتخاب شده و ارزش اختیار معامله اروپایی و پارامترهای حساسیت ریسک مربوط به آن توسط نرم افزار MATLAB محاسبه شده است. در نهایت با روش های عددی مشخص می شود نتایج بدست آمده از روش تفاضلات متناهی جهت محاسبه ی ارزش اختیار معامله و پارامترهای حساسیت ریسک تقریب مناسبی از متغیرهای مذکور بدست آمده از روش تحلیلی (روش دقیق) می باشند.
۶.

معناشناسی فرهنگی قومیِ زکات در قرآن رهیافتی برای صورتبندی معنای مصرف (مصرف متزاکیانه)(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : 639 تعداد دانلود : 129
روش معناشناسی فرهنگی قومی(هم زمانی) با مهار پیش فرض ها از طریق ﺗﺸﺨیﺺ ﻣﻌﻨﺎی ِاﺳﺎﺳی و ﻧﺴﺒی، ترسیم و تحلیل میدان های معنایی و روابط آن، به صورت نظام مند اصول ِحاکم و معنای فرهنگ قرآنی را کشف می نماید. معناشناسی فرهنگی قومی زکات که از واژگان پربسامد در قرآن است می تواند مصرف مورد نظر قرآن را معنا و صورتبندی نماید. بررسی استعمال های قرآنی، جانشین ها و همنشین های واژه در عبارات دیگر و توجه به واژه های متضاد، با ترسیم میدان معنایی تزکیه ما را به مصرفِ مبتنی بر عقل، قصد ونفع یا همان مصرف متزاکیانه ذیل نظام احسن رهنمون می سازد. نظامی که فاعلیت آن با خدا و در ادامه رسولان الهی است و بستر تحقق آن حکومت است. مخاطبش انسان باارداه، هدفش رشد و نمو و حرکت به سوی کمال و نتیجه اش حیات طیبه، فلاح و رستگاری است. در این نظام نماز اولین جلوه عبادى ایمان و بهترین وسیله رابطه عبد و مولاست و زکات به معنای اعم از مستحب و واجب، سبب رابطه عبد با خلق خدا است که نشان از توثیق ارتباط اقتصادی با نیازمندان است. نظامی که در آن تقابل بنیادی بین الله به عنوان فاعل تزکیه وشیطان به عنوان فاعل دس وجود دارد. این مقاله دریافته است که «تزکیه» در نظام احسن عبارت است از بیرون آوردن و آشکار ساختن نفس از زیر سلطه و حاکمیت هواها و شهوات که همان شکوفا ساختن و به فعلیت درآوردن تمام نیروها و ابعاد وصفات نیکوی انسان است. در برابر تزکیه، «دسّ» زمینه ی هدایت نفس را بی اثر کرده، در نتیجه ظرفیتهای بد و نازیبا و زشت و... انسان پدیدار می گردد.
۷.

مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر مدیریت تداوم کسب وکار در شرکت های کوچک و متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تداوم کسب وکار مدلسازی ساختاری - تفسیری شرکت های کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 211 تعداد دانلود : 945
امروزه شرکت های کوچک و متوسط(SME) به عنوان عامل رشد کشورها معرفی می شوند. یکی از مهم ترین مفاهیم موجود در این شرکت ها مفهوم مدیریت تداوم کسب وکار (BCM) است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف ایجاد درک بهتری از نحوه کارکردBCM توسط این شرکت ها و نیز نشان دادن نیازهای کمک به آن ها است. هدف از این پژوهش، شناسایی مؤلفه های تداوم کسب وکار شرکت های کوچک و متوسط (در سطح شهر تهران) با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری از این مؤلفه هاست. با مصاحبه مدیران شرکت های تولیدی موادغذایی، ماشین آلات ایران خودرو و با همکاری اساتید دانشگاه تهران که بر موضوع پژوهش تسلط علمی و عملی داشتند، بهره گرفته شد. نتایج مدل سازی ساختاری تفسیری نشان داد که عامل کار تیمی، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی و مدیریت اجرایی دارای بالاترین تاثیر و کمترین وابستگی را در بین سایر عوامل دارا هستند.
۸.

تأثیر بازارهای اولیه و ثانویه بر عملکرد شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازار اولیه بازار ثانویه عملکرد شرکت حساسیت سرمایه گذاری به قیمت محتوای اطلاعاتی قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 52 تعداد دانلود : 787
در این پژوهش، تأثیر بازارهای اولیه و ثانویه بر عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده در «بورس اوراق بهادار تهران» بعد از عرضه عمومی اولیه در یک چارچوب یکپارچه بررسی میشود؛ چراکه هر دو بازار به نوعی با هم تعامل دارند و شرکتها از هر دو بازار تأثیر میپذیرند. این مطالعه درصد سهام عرضهشده توسط مالکان اولیه شرکت در عرضه عمومی اولیه را بهعنوان متغیر بازار اولیه و حساسیت سرمایهگذاری به قیمت و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام را بهعنوان متغیرهای بازار ثانویه در نظر میگیرد؛ همچنین از نسبتهای سود عملیاتی به دارایی، فروش به دارایی و سود خالص به دارایی بهعنوان متغیرهای عملکرد استفاده میشود. این پژوهش با استفاده از دادههای 51 شرکت و روش رگرسیونهای چارکی ناپارامتریک طی سالهای 1380 تا 1397 انجام شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد چنانچه بازار اولیه بر مبنای درصد سهام عرضهشده توسط مالکان شرکت در نظر گرفته شود، متغیر مزبور بر عملکرد شرکتها اثرگذار نیست؛ از طرفی در رابطه با تأثیر بازار ثانویه بر عملکرد شرکتها ملاحظه شد که حساسیت سرمایهگذاری به قیمت سهام ابتدا بهصورت معکوس و سپس بهصورت مستقیم بر عملکرد شرکتها تأثیر میگذارد؛ همچنین بین محتوای اطلاعاتی قیمت سهام و متغیر عملکردی فروش رابطهای معکوس وجود دارد.
۹.

تحلیل ساختاری مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: ساختار سازمانی پیچیدگی رسمیت تمرکز مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 866 تعداد دانلود : 265
تمرکز، رسمیت و پیچیدگی، به عنوان مهم ترین ابعاد فرایند تحلیل ساختاری یک سازمان به شمار می آیند. از این رو، تجزیه و تحلیل و بررسی دقیق آنها در ایجاد ساختار سازمانی و مدیریت اثربخش سازمان نقش مهمی دارد. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل ابعاد ساختاری مرکز فرهنگی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم است؛ مرکز فرهنگی هنری که با هدف بسترسازی برای تبلیغ مؤثر و فراگیر با استفاده از ابزار هنری تشکیل گردیده است. در این راستا در محورهای آموزشی، نشست های تخصصی، تشکیل جلسات با طلاب هنرمند و بهره گیری از هنر در تبلیغ و ارائه راه کارهای هنری در تبلیغ دینی، فعالیت هایی انجام می دهد. برای شناسایی ابعاد ساختاری، از جمله تمرکز، رسمیت و پیچیدگی، به عنوان ابعاد ساختاری و بعد مکانیکی یا ارگانیکی مرکز فرهنگی هنری، از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که مرکز فرهنگی هنری، به سمت یک ساختار ارگانیک گرایش دارد. همچنین، تحلیل ساختاری این مرکز نشان می دهد که این مرکز، سازمانی با تمرکزگرایی متوسط، رسمیت متوسط رو به بالا و پیچیدگی متوسط رو به پایین است.
۱۰.

ارائه مدل کیفیت و رضایت: بررسی نقش میانجی لذت و مطلوبیت ادراک شده در گوشی های هوشمند سامسونگ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت رضایت مشتری مطلوبیت ادراک شده لذت ادراک شده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت کیفیت جامع
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد بازدید : 543 تعداد دانلود : 902
در دنیای امروز تکنولوژی و گوشی های هوشمند به یک ضرورت تبدیل شده است. جلب رضایت مشتری و یا مصرف کننده، در استفاده از خدمات این تکنولوژی تبدیل به موضوعی رقابتی شده است و این رقابت در هر منطقه بزرگی وجود دارد و استثنایی هم ندارد. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر کیفیت شامل کیفیت محتوی، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات بر مطلوبیت و لذت ادراک شده، همچنین تأثیر این عوامل بر رضایت مشتری می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- علّی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را تمام مشتریان گوشی های هوشمند سامسونگ شهر خرم آباد تشکیل می دهد. روش نمونه گیری تصادفی دردسترس می باشد. حجم نمونه برابر با 300 نفر بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی در قالب نرم افزارهایSPSS و AMOS استفاده شده است. تمامی فرضیه های مطرح شده در این پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند.
۱۱.

ارائه چارچوبی برای شناسایی ریسک های راهبرد در شرکت های هولدینگ سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک های راهبرد شرکت مادر مالتی گراندد تئوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 781 تعداد دانلود : 767
امروزه بسیاری از شرکت ها به اهمیت برنامه ریزی راهبردی پی برده اند. شرکت های هولدینگ نیز این موضوع را مدنظر قرار داده اند. بحث برنامه ریزی راهبردی در شرکت های مختلف متفاوت است و در شرکت های هولدینگ نیز پیچیدگی های ویژه ای دارد. شرکت های هولدینگ با دو تصمیم راهبردی مهم مواجه اند: 1. سرمایه گذاری ها در چه حوزه هایی و چگونه صورت گیرد؟ 2. شرکت مادر چگونه بر حوزه های سرمایه گذاری شده (کسب وکارهای تابعه) تأثیر بگذارد و آنها را مدیریت کند؟ شرکت های هولدینگ در راستای تصمیم های راهبردی خود با ریسک هایی روبه رو می شوند که باید به آنها توجه داشته باشند. در این پژوهش، با استفاده از مالتی گراندد تئوری که ترکیبی از گراندد تئوری و فراترکیب است، ریسک های راهبرد این گونه شرکت ها شناسایی می شود. با توجه به ترکیب دو روش، ابتدا حدود پنجاه پژوهش از بین بیش از چهارصد پژوهش مرتبط برای فراترکیب استفاده شد و کدهای مربوطه نیز شناسایی شد. سپس با استفاده از چهارده مصاحبه ساختاریافته در قالب گراندد تئوری، مفاهیم و مقوله های نهایی استخراج شد که عبارت اند از: ریسک های مدیریتی، ساختاری، مالی، عملیاتی و رفتاری.
۱۲.

عوامل مؤثر سازمانی (زمینه ا ی) بر ارزیابی سیستم های اطلاعات

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی استراتژی ساختار سازمانی سیستم های اطلاعات فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 387 تعداد دانلود : 978
در موارد زیادی مشاهده می شود که سازمان ها سرمایه گذاری های هنگفتی در بخش فناوری های اطلاعات انجام می دهند و بعد از مدتی این سیستم ها بلااستفاده قرار می گیرد یا کارایی و اثربخشی لازم را ندارند. در این راستا ضرورت دارد ارزیابی کاملی از میزان موفقیت این سرمایه گذاری ها انجام گیرد. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی سیستم اطلاعات فروش سایپا بر اساس عوامل مؤثر سازمانی است. پس از شناسایی عوامل (ساختار، استراتژی و فرهنگ)، وضعیت این سیستم با استفاده از چک لیست جامعی از سؤالات و از طریق مصاحبه های ساختار یافته با افراد با سابقه و مطلع در واحدهای سازمانی مرتبط و همچنین با بررسی اسناد و مدارک سازمانی به دست آمد. این ارزیابی های جامع و عمیق با استفاده از روش تحلیل تم صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار سازمانی گروه خودروسازی سایپا بسیار بوروکراتیک و مکانیکی بوده که سیستم های اطلاعاتی یکپارچه مناسب این نوع ساختارها هستند، درحالی که سیستم های مجزا و بخش بخش شده در این شرکت وجود دارند، مهم ترین استراتژی شرکت کاهش هزینه است و در نتیجه به فناوری اطلاعات به عنوان جنبه استراتژیک نگاه نمی شود و در آخر بسترهای فرهنگی لازم در زمینه خلاقیت و نوآوری و پذیرش فنّاوری وجود ندارد.
۱۳.

ارائه چارچوب بررسی وضعیت بانک های ایرانی از لحاظ رقابت پذیری: به کارگیری پارادایم S-C-P(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رقابت پذیری تحلیل عاملی اکتشافی مدل یابی معادلات ساختاریافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 67 تعداد دانلود : 430
در ادبیات اقتصادی رویکردهای متنوعی به بحث عملکرد بنگاه ها وجود دارد. به طور کلی، این تئوری ها برای درک ماهیت و نقش راهبرد و اقدامات بنگاه در کسب مزیت رقابتی بسیار سودمندند. عمده این نظریه ها عبارت اند از نظریه مبتنی بر منبع، توانمندی های پویا، تئوری کارآفرینی، تئوری های نئوکلاسیک، رویکرد سازمان صنعتی به رقابت بر اساس پارادایم، نگرش سازمان صنعتی جدید به رقابت با تأکید بر مدل های نظریه بازی، تئوری اقتصاد هزینه مبادله، مکتب اتریشی و نگرش شومپتری، نگرش مبتنی بر دانش و نگرش تکاملی. امروزه بانک ها برنامه های متنوعی را برای جذب مشتریان دنبال می کنند. آنچه در این بین می تواند بانک ها را در دستیابی به این امر کمک کند، دستیابی به مزیت رقابتی است. بانک های مختلف سعی کرده اند به شیوه های متفاوتی برای خود مزیت خلق و جایگاه خود را در رقابت با سایر بانک ها حفظ کنند. دستیابی به شاخص های رقابت پذیری می تواند هدفی مهم برای بانک ها در تضمین رضایت مشتری و در نهایت کسب مزیت باشد. هدف این مقاله شناسایی فاکتورهای اساسی رقابت در سیستم بانکداری ایران است تا بتواند از این دیدگاه بانک ها را در تجهیز منابع اساسی رقابتی خود مدد کند. این مقاله با مبنا قراردادن پارادایم ساختار- اجرا- عملکرد به شناسایی فاکتور های رقابت پذیری در سیستم بانکی ایران پرداخته است. به همین علت با بررسی عمیق ادبیات موضوع سپس، اخذ دیدگاه های خبرگان این حوزه پرسش نامه ای برای شناسایی این عوامل تهیه شد. در نهایت از طریق تحلیل عاملی اکتشافی عوامل و زیرعوامل رقابت پذیری شناسایی شد. در نهایت مشخص شد که توان مالی بیشترین تأثیر را در رقابت پذیری بانک ها دارد.
۱۵.

مدلی برای شناسایی صنایع برتر در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS با تأکید بر فرآیند توسعه صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۸.

عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی مصرف برتر

کلید واژه ها: شرکت تعاونی موفقیت عوامل ساختاری عوامل محتوایی عوامل محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 427 تعداد دانلود : 419
امروزه نقش سازنده تعاونیها در عرصه های اقتصادی اجتماعی، به خصوص در جوامعی که در این زمینه دارای تشکیلات منسجم تری هستند، کاملاً احساس می شود. از آنجاکه عملکرد اقتصادی تعاونی با میزان موفقیت و شکست شرکتهای تعاونی رابطه مستقیم دارد، تحقیق حاضر به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی مصرف برتر در ایران انجام شده است. اگر چه سنجش اثربخشی و موفقیت سازمانها و عوامل مؤثر بر این موفقیت امری است پیچیده و هیچ دسته ای از عوامل را نمی توان به تنهایی در این زمینه مؤثر دانست، ولی در تحقیق حاضر سعی شده است بر مبنای روش توصیفی - پیمایشی و با استفاده از مدل سه ش اخه، به مط الع ه متغی ره ای س ه گ انۀ ع وام ل س اخت اری، محتوایی و محیطی (زمینه ای) پرداخته شود. به این منظور دیدگاه ها و نگرشهای نمونه آماری، متشکل از 185 نفر از مدیران شرکتهای تعاونی  مصرف برتر  سال 1386در ایران  بررسی شده است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که از سه دسته عوامل فوق، عوامل محتوایی بیشترین تأثیر و عوامل ساختاری کمترین تأثیر را در موفقیت شرکتهای  تعاونی ایران دارند.
۱۹.

ارایه الگوی شکل‌گیری رهبری کاریزماتیک در سازمان از دیدگاه مدیریت برنامه‌ریزی راهبردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی مدیر نوآفرین هوشیاری محیطی رهبری کاریزماتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 196
در دنیای سازمانی نوین، مهم‏ترین شاخص تأثیرگذار، مدیریت است که شکل مطلوب آن مدیریت همراه با رهبری است. یکی از نظریه‎های مربوط به رهبری، که دارای بیشترین میزان تاثیر است، رهبری کاریزماتیک می‎باشد که کمتر مورد توجه واقع شده است. به‌طور کلی رهبری کاریزماتیک یعنی برقراری رابطه‎ای که اثرپذیری و اثرگذاری در آن بدون اعمال زور یا پاداش‎های مالی صورت می‎گیرد. این مشکل تا حدی به فقدان یک چارچوب فکری منظم نسبت داده می‌شود. در این مقاله سعی شده است مؤلفه‎های این نوع رهبری در قالب ارایه یک الگوی کاربردی از چگونگی ظهور شخص در سازمان به عنوان یک رهبر کاریزماتیک، با توجه به فرآیند برنامه‎ریزی راهبردی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پرسش‌نامه‌ای طراحی شده است که به عنوان مقیاسی برای نشان دادن جایگاه شخص در فرآیند و میزان موفقیت وی در کسب مؤلفه‌های رهبری کاریزماتیک و پذیرش وی به عنوان رهبر کاریزماتیک از سوی کارکنان در شرکت صنعتی بهمن موتور مورد بررسی قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان