رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری زمستان 1399 شماره 47 (جلد دوم)

مقالات

۱.

Investigating the Impact of Supply Chain Innovation on Performance through the Mediating Role of Strategic Agility

کلید واژه ها: Supply Chain Innovation Performance Strategic agility

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 189 تعداد دانلود : 617
The present study aimed to investigate the impact of supply chain innovation on performance through the mediating role of strategic agility. The statistical population of this research consists of all employees and managers of the food industry in Tehran. Necessary data were collected with a standard questionnaire from 70 food industry managers who were selected by simple and easy non-probability sampling. The least squares method and SMART PLS software were used to analyze the model. The results of testing the hypotheses indicate the positive effect of supply chain innovation on firm performance and the positive effect of supply chain innovation on strategic agility was also confirmed. Strategic agility also had a positive effect on firm performance.
۲.

تأثیر شخصیت، شهرت و آگاهی از برند روی عملکرد برند با میانجی گری نگرش برند در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: شهر سرعین)

کلید واژه ها: شهرت برند شخصیت برند آگاهی از برند نگرش برند عملکرد برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 527 تعداد دانلود : 483
امروزه برندها باارزش ترین دارایی ها و منابع سودآوری بسیاری از شرکت ها محسوب می شوند؛ بنابراین این پژوهش به دنبال تأثیر شخصیت، شهرت و آگاهی از برند روی عملکرد برند با میانجیگری نگرش برند در صنعت هتلداری (موردمطالعه: شهر سرعین) است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی، ازلحاظ نوع و روش، توصیفی و همبستگی است، ازلحاظ روش گردآوری اطلاعات پژوهشی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان هتل های سه ستاره و بالاتر شهر سرعین می باشند که تعداد آن ها برابر 9 هتل است. برای تعیین حجم نمونه، به علت مشخص نبودن تعداد مشتریان به صورت نامحدود در نظر گرفته شده است که طبق جدول مورگان نمونه برای جامعه نامحدود 384 نفر در نظر گرفته شد. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار لیزرل 8.8 صورت گرفت. نتایج نقش میانجی گری نگرش برند در رابطه میان شهرت، آگاهی و شخصیت برند با عملکرد برند را تائید کرد. همچنین شخصیت، شهرت، آگاهی و نگرش برند بر عملکرد برند تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ بنابراین هتل ها با ایجاد نگرش مطلوب در ذهن مشتریان از شخصیت و شهرت و آگاهی از برند خود می توانند عملکرد هتل خود را بهبود بخشند.
۳.

رابطه بین کیفیت حسابرسی و دوره تصدی حسابرسی

نویسنده:

کلید واژه ها: کیفیت کارحسابرسی دوره تصدی حسابرس سازمان بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 211 تعداد دانلود : 874
کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت کارحسابرسی و دوره تصدی حسابرس است. مقاله حاضر از نوع مروری بوده و به بررسی کیفیت حسابرسی موضوعی پر بحث در حوزه های مالی و حسابرسی می پردازد که اثرات آن بر عوامل دیگر از جمله تمرکز بازار حسابرسی و چرخش حسابرسی باعث شده است که ضرورت انجام پژوهش هایی در این زمینه به وجود آید. نتایج نشان می دهد پدیده چرخش حسابرسان مانند تیغ دو لبه ای است که هم می تواند موجبات حفظ استقلال و افزایش کیفیت خدمات حسابرسی را فراهم آورد و هم می تواند فلسفه وجودی حسابرسی را متزلزل کند.
۴.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جانشین پروری در سازمان آتش نشانی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

کلید واژه ها: برنامه ریزی جانشین پروری اقدامات پیش نیاز جانشین پروری مدلسازی ساحتاری تفسیری سازمان آتش نشانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 93 تعداد دانلود : 744
در ادبیات موجود درباره جانشین پروری چارچوب نظری جامع و کاملی که مورد توافق همگان باشد، وجود ندارد؛ لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جانشین پروری در سازمان آتش نشانی از ترکیب مدل های موجود می باشد. در تقسیم بندی بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، تحقیقات علمی را می توان به پنج گروه تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی و علی تقسیم بندی نمود. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و از نوع مطالعه موردی می باشد. در این تحقیق به دلیل ماهیت کار صورت گرفته و استفاده از تکنیک ISM، از مصاحبه ساختاریافته به همراه پرسشنامه به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. با توجه به مدل ISM تأثیرگذارترین شاخص، شاخص های 4- ارزیابی نیاز آینده سازمان به مهارتها و پستهای مورد نیاز و 6- شفافیت سازمانی و شایسته سالاری می باشد و تأثیرپذیرترین شاخص نیز شاخص 12- روش های ارزیابی مستعد شناسایی شده است.
۵.

بررسی اثر نوسان های بازار دارایی بر بحران مالی اقتصاد: کاربرد مارکوف سوئیچینگ

کلید واژه ها: نوسانهای نرخ ارز نوسانهای قیمت نفت نوسانهای سهام الگوی چرخشی مارکف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 489 تعداد دانلود : 808
افزایش همگرایی و اثرگذاری بازار دارایی ها به خصوص دارایی های مالی در دهه های اخیر، پژوهشگران را بر درک نحوه تأثیرگذاری و در واقع سرایت و یا نوسان های بین بازاری و تأثیر آنها بر یکدیگر متمرکز کرده است. جهت بررسی اثر نوسانهای نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص بازار سهام، بر شاخص عدم ثبات مالی با استفاده از الگوی چرخشی مارکف سوِیچینگ، طی دوره زمانی 1397-1388 به صورت داده های ماهانه، بررسی شده است. برای استخراج نوسان های نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص بازار سهام از الگوی تبدیل موجک تولباکس ویولت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تأثیر نوسانهای نرخ ارز در رژیم های مختلف و دوره های زمانی گوناگون متفاوت است، به گونه ای که در کوتاه مدت نوسانهای نرخ ارز در رژیم بالای شاخص عدم ثبات مالی تاثیر متفاوتی نسبت به سایر دوره های زمانی دارد. نوسانات قیمت نفت در دوره های زمانی میان مدت و بلندمدت و فارغ از رژیم عدم ثبات مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد و این تاثیر در دوره زمانی بلتدمدت قوی تر خواهد بود. همچنین نوسانات بازار سهام صرفا در کوتاه مدت و در شرایطی که شاخص عدم ثبات مالی در رژیم پایین باشد تاثیر منفی و معنادار دارد. این نتایج نشان می دهد که نوسانهای با توجه به دوره زمانی و همچنین سطح بی ثباتی مالی دارای تاثیر متفاوت می باشند؛ بنابراین مدیریت بازارهای ارز و سهام در کشور بایستی با توجه به سطح عدم ثبات مالی و همچنین بازه زمانی ایجاد نوسانها، صورت پذیرد.
۶.

بهسازی نظام جبران خدمات به مثابه ی محرکهای برانگیزاننده ی نوآوری سرمایه ی انسانی

کلید واژه ها: نظام جبران خدمت خدمات مالی خدمات غیر مالی مزایا پاداش گریدینگ شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 424 تعداد دانلود : 319
نظام جبران خدمات، یکی از عوامل کلیدی در بهبود عملکرد کارکنان، ایجاد انگیزه و تحول در سازمان ها به شمار می رود. همچنین حقوق و مزایای منابع انسانی می بایست جنبه انگیزشی داشته باشد، به این مفهوم که جهت پرداخت، سیستمی طراحی شود تا محرکی برای سخت کوشی و عملکرد بهینه ی سرمایه های انسانی کسب و کار باشد. برای رهبرانی که می خواهند تیم هایشان شکوفا شوند و سازمان هایی که می خواهند فرهنگ تعامل، وفاداری و عملکرد حرفه ای را ایجاد کنند، ادراک شناخت و قدردانی از کارکنان بسیار مهم است. هدف اصلی این مقاله واکاوی نظام جبران خدمات در راستای به کارگیری و توسعه ی محرک های برانگیزاننده ی نوآورانه ی منابع انسانی سازمان است. در این مقاله ضمن برشمردن اهمیت و ضرورت استفاده مطلوب از ظرفیت های نظام جبران خدمات در فرآیند کسب و کار، نسبت به بررسی و کاربرد نظریه های خرد و کلان در فرآیند برنامه ریزی و سازماندهی نظام جبران خدمات، پرداخته شده است. همچنین انواع رویکردهای جبران خدمات مالی و غیر مالی در سازمان ها و برندها، مورد بحث قرار گرفته و ضمن برشمردن راهبردها و مدل های کاربردی ارزشیابی و گریدینگ شغلی، لزوم بهره مندی مطلوب از سنجه های جبران خدمات از جمله حقوق، دستمزد، مزایا، پاداش، خدمات شغلی و سازمانی به سرمایه های انسانی، مورد توجه قرار گرفته است.
۷.

بررسی رابطه سرمایه فکری با فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: ادارات شهرستان فردوس)

کلید واژه ها: سرمایه فکری فرهنگ سازمانی شهرستان فردوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 806 تعداد دانلود : 188
هدف تحقیق تعیین رابطه سرمایه فکری با فرهنگ سازمانی در ادارات شهرستان فردوس میباشد بدین منظور جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و تعداد 152 پرسشنامه توزیع و 120 پرسشنامه برگشت و تحلیل شده است. این تحقیق بر اساس روش از نوع توصیفی-پیمایشی و از آنجا که به بررسی روابط بین متغیرها می پردازد، تحقیق همبستگی می باشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین سرمایه انسانی و ساختاری و ارتباطی با فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد بنابراین بین سرمایه فکری با فرهنگ سازمانی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.
۸.

بررسی تأثیر سرعت تعدیل ساختار سرمایه بهینه بر شتاب سود

کلید واژه ها: سرعت تعدیل ساختار سرمایه شتاب سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 324 تعداد دانلود : 105
شرکت ها ساختار سرمایه خود را با توجه به تغییرات محیط داخلی و خارجی به صورت پیوسته مورد تعدیل و اصلاح قرار می دهند تا سلامت مالی شرکت حفظ و ارزش آن بیشینه گردد. براساس تئوری سلسله مراتبی انتظار می رود که هرچه سرعت تعدیل ساختار سرمایه بالاتر رود، بکارگیری آن برای تحقق سودهای آتی رافراهم سازد و اثر مثبتی بر شتاب سود شرکت بگذارد. هدف این پژوهش، بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه بهینه برشتاب سود سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده ها برای 140 شرکت (1120 سال- شرکت) در افق زمانی سال 1390 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از طریق تحلیل همبستگی به روش رگرسیون چند متغیره با رویکرد داده های ترکیبی آزمون شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سرعت تعدیل ساختار سرمایه بهینه برشتاب سود اثر مثبت ومعناداری دارد.
۹.

تأثیرپذیری رفتار شهروندی سازمانی از جو حاکم بر سازمان (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان)

کلید واژه ها: جوسازمانی رفتار شهروندی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 359 تعداد دانلود : 742
هدف اصلی انجام تحقیق حاضر شناسایی جوسازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و ارتباط آن با رفتار شهروندی کارکنان و اعضای هیات علمی این دانشگاه است. موضوع تحقیق در محدوده مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی و مدیریت بازاریابی قرار دارد. حوزه ی نگرش این تحقیق بحث های حوزه رفتار شهروندی و جو سازمانی است. قلمرو مکانی تحقیق حاضر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان است. فرایند انجام تحقیق حاضر از ابتدای سال 1397 آغاز گردید و داده های میدانی آن با استفاده از پرسشنامه در آبان و آذر 1397 جمع آوری گردید. این تحقیق نیز بر اساس هدف از نوع کاربردی است و از نظر روش گرداوری داده ها مطالعه توصیفی است و هدف آن تعیین وجود، میزان و نوع رابطه بین متغیرهای مورد آزمون است. این تحقیق اثبات نمود که بین جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. یعنی جو سازمانی در ایجاد و ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی اهمیت بسزایی دارد و با ارتقاء جو سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی نیز ارتقاء می یابد.
۱۰.

تأثیر عواملی موثر بر برند در صنعت ساختمان با استفاده از سیستم پویا (مطالعه مورد شهر تهران)

کلید واژه ها: برند صنعت ساختمان مسئولیت اجتماعی شرکت وابستگی برند وفاداری برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 499 تعداد دانلود : 633
مسکن که یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور است، درحال حاضر، به دلیل نداشتن ساختار نهادی و نبود سیاست گذاری مناسب رکودی طولانی را تجربه می کند؛ از این رو، می توان با سیاست گذاری و ایجاد ساختار مناسب در این حوزه چرخ این صنعت را احیا کرد. توسعه مدیریت برند می تواند راه حلی مناسب در این زمینه و تضمینی برای شکوفایی صنعت ساختمان باشد؛ به عبارت دیگر، مدیریت برند می تواند علاوه بر جلب نظر مصرف کنندگان، حس وفاداری مخاطب را در پی داشته باشد که تکرار خرید و پیشنهاد برند به دیگران از طرف مشتری وفادار از نتایج آن می باشد. پس از شناخت متغیرهای اصلی و فرعی ای که با هم ضریب همبستگی داشتند، به ساخت حلقه علّی و فرمول نویسی در نرم افزار ونسیم پرداخته شد که حاصل آن توسعه مدل پویای مدیریت برند است. با توجه به مدل ساخته شده، نمودارهایی به دست آمد که هرکدام می تواند در توسعه مدیریت برند برای کشور کارگشا باشد. در این پژوهش نتایج و سناریوهای مختلفی مبنی بر اینکه هر کدام از متغیرها چه تاثیراتی در توسعه مدیریت برند دارند، به دست آمد. براساس سناریوهای به دست آمده، پیشنهادهایی برای بالا بردن سطح فروش ارائه شد؛ از آن جمله می توان به اثرگذاری معماری در خرید، تأثیر مطلوب مکان، تأثیرات قیمت ساختمان و نرخ تغییر و طول عمر شرکت ها در ایران اشاره کرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹