رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم بهار 1400 شماره 58 (جلد هفتم)

مقالات

۱.

واکاوی و تاکسونومی استراتژی های تولیدی در بین شرکت های تولیدی شهرک صنعتی قزوین

نویسنده:

کلید واژه ها: استراتژی تولید موقعیت شغلی مسئولیت شغلی پیشرفت و توسعه شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 858 تعداد دانلود : 731
مطالعه تاکسنومی استراتژی تولید نه تنها توصیف مناسبی از گروه های استراتژیک سازمان در اختیار قرار می دهد بلکه زمینه لازم را برای مطالعات تخصصی تری چون بررسی عملکرد، شکل مناسب تصمیما ت تولیدی در هر گروه ونظریه پردازی در آن را فراهم می آورد توسعه و ایجاد پیکره بندی ها و تاکسنومی مبنایی برای تحقیقات در استراتژی تولید می باشد. بالاخص هنگامی که هدف تحقیق تعیین الگوهای غالب در سازمان ها باشد و یا هنگامی که هدف تعیین ارتباط بین چند متغیراست که بطور مجزا قابل درک اما درک کلی آنها خیلی پیچیده است. این تحقیق به منظور "تحلیل تاکسونومی ودسته بندی استراتژی های تولیدی در بین شرکت های تولیدی شهرک صنعتی قزوین" طراحی و اجرا شد. این تحقیق بر روی 68 نفر از مدیران تولید انجام گرفت. استراتژی های مستخرج نشان دهنده این است که گرچه برخی استراتژی ها بر تعداد محدودی هدف تولیدی محدودند، اما یک استراتژی بنا بر اظهار خود شرکت ها و مبتنی بر واقعیت موجود در آنها بر همه اهداف تاکید دارد و می توانند خبرگان در صنعت مورد نظر باشند. اسکینر بیان می کند که منابع سازمانی محدود هستند و با توجه به رابطه معکوس بین برخی اهداف تولیدی همه اهداف نمی توانند بطور حداکثری ارائه گردند.
۲.

ارزیابی نقش بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت بیمه ایران با توجه به نقش واسطه تعهد سازمانی کارکنان

کلید واژه ها: بازارگرایی داخلی عملکرد شرکت تعهد سازمانی کارکنان بیمه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 286 تعداد دانلود : 232
در تحقیق حاضر ارزیابی نقش بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت بیمه ایران با توجه به نقش واسطه تعهد سازمانی کارکنان سنجیده شده است. این تحقیق به لحاظ روش از نوع تحقیقات علی همبستگی و بر مبنای هدف، کاربردی می باشد. برای جمع آوری داده های این پژوهش، از پرسش نامه استفاده شده است که پرسش نامه ها بین مدیران ارشد و میانی شرکت بیمه ایران توزیع و پس از تکمیل، 108 مورد جمع آوری گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار LISREL انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که ابعاد بازارگرایی داخلی (پرداخت پاداش، توسعه کارکنان وچشم انداز سازمانی) بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنا دارد. به علاوه تعهد سازمانی در تاثیر گذاری بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت نقش تعدیلی مطلوبی دارد.
۳.

بررسی رابطه بین باورهای هوشی و سازگاری فردی اجتماعی با استناد به نقش واسطه ای سبک رهبری مدیران

کلید واژه ها: سبک رهبری مدیران باورهای هوشی سازگاری فردی-اجتماعی قزوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 434 تعداد دانلود : 934
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین باورهای هوشی و سازگاری فردی اجتماعی با استناد به نقش واسطه ای سبک رهبری مدیران انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر، از نوع کاربردی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل دانش آموزان متوسطه دوم شهر قزوین می باشد که تعداد آنها 28661 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 378 نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت طبقه ای تصادفی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که دارای روایی محتوایی بوده و پایایی ان از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای Spss و PLS صورت گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که آماره معنی داری بین متغیر سبک رهبری مدیران و سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان برابر (657/4) می باشد و ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر (369/0) است، همچنین آماره معنی داری بین متغیر سبک رهبری مدیران و باورهای هوشی برابر (339/20) می باشد و ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر (725/0) است و میزان تاثیر مثبت متغیر سبک رهبری مدیران بر باورهای هوشی را نشان می دهد. آماره معنی داری بین متغیر باورهای هوشی و سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان برابر (242/3) می باشد و ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر (263/0) است و بررسی ضرایب غیر مستقیم نشان می دهد که سبک رهبری مدیران بر سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان با توجه به نقش میانجیگری باورهای هوشی تاثیر دارد. براین اساس کلیه فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.
۴.

بررسی تأثیر مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم پیشرفت پسر مدارس شهر تهران

کلید واژه ها: مصاحبه انگیزشی خودکارآمدی پیشرفت تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 891 تعداد دانلود : 68
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم پیشرفت بود. در این راستا تعداد 200 نفر از دانش آموزان کم پیشرفت پسر مدارس شهر تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در تحقیق حاضر پرسشنامه های استاندارد بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام پذیرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم پیشرفت پسر مدارس شهر تهران تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین این نتیجه حاصل شد که خودکارآمدی نیز بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبت و معناداری دارد. این نتیجه حاصل شد که در زمینه کار با دانش آموزان کم پیشرفت، مصاحبه انگیزشی با توجه به ماهیت آن به مثابه یک سبک مشاوره ای بسیار کارآمد و نوید بخش به نظر می رسد که منجر به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم پیشرفت می شود.
۵.

مدل های فرهنگ سازمانی و شرکت های دانش بنیان

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی شرکت های دانش بنیان دانش مدل های شایسته محوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 208 تعداد دانلود : 227
فرهنگ سازمانی موضوعی است که در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. به موجب آیین نامه تشخیص شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان، مؤسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و درنهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان (به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط) تشکیل می شود. هدف از مقاله حاضر معرفی انواع فرهنگ سازمانی و مدل های فرهنگ سازمانی با مرور ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش می باشد. در این تحقیق روش پژوهش استفاده شده توصیفی و کتابخانه ای است. با بررسی مبانی نظری فرهنگ سازمانی، انواع مدل های مورد استفاده در این حوزه شناسایی و سپس با معرفی شرکت های دانش بنیان پرداخته شده است. از نتایج تحقیق حاضر محققان حوزه مدیریت در تمامی گرایش ها و همچنین شرکت های دانش بنیان می توانند بهره مند گردند.
۶.

بازاریابی آنلاین در مقابل بازاریابی آفلاین (مزایا و معایب)

کلید واژه ها: عصر اطلاعات کانال های تبلیغات بازاریابی آنلاین بازاریابی آفلاین برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 40 تعداد دانلود : 495
امروزه بازاریابی به نوعی با زندگی انسان ها و بیشتر تصمیماتی که می گیرند از انتخاب محل زندگی، دانشگاه تا سبک زندگی وحتی کتابی که می خوانند عجین شده است. در عصر اطلاعات که مردم با حجم انبوهی از اطلاعات و تبلیغات مواجهند تصمیم گیری برای خرید، امری پیچیده و گاهاً ملال آور است. اکثر کسب و کارها در زمان تبلیغات، بودجه های مالی خود را مشخص می کنند و تقسیم بندی بودجه ها را در بازه های زمانی مشخصی از سال، تعیین می کنند. زمانی که نیاز به بررسی کانال های تبلیغات باشد، اکثر افراد متخصص در زمینه بازاریابی به مقایسه ی دو دسته کلی بازاریابی آنلاین و بازاریابی آفلاین می پردازند. طبیعتاً هر مدل از تبلیغات مزایا و معایب خاص خودش را دارد و باعث می شود افرادی جذب برند و تبلیغات و در نهایت سازمان شما شوند و افرادی نیز از تبلیغ شما خوششان نیاید و نتوانند با کسب و کار شما ارتباط خوبی برقرار کنند. در این مقاله رابطه بین بازاریابی آنلاین و بازاریابی آفلاین که جزئی از مباحث فراموش شده در مباحث بازاریابی و مدیریتی می باشد، مورد نقد و بررسی قرار گرفته شده است. در پایان استدلال ها حاکی از آن است که با تلفیق بازاریابی آنلاین و آفلاین می توان نتایج شگفت انگیزی از تبلیغات خود گرفت و سود حاصل از تبلیغات را چند برابر کرد.
۷.

بررسی تأثیر محرک های بیرونی بر رفتار خرید آنی با نقش میانجیگری محرک های درونی (مورد سنجی: فروشگاه های شهروند شهر تهران)

کلید واژه ها: خرید آنی آنی گری لدنت جویی در خرید هویت شخصی مدگرایی رفتار خرید آنی مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 936 تعداد دانلود : 862
خرید آنی یکی از جنبه های بسیار مهم رفتار مصرف کننده است و یک مفهوم حیاتی در بازاریابی محسوب می شود؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، انجام یک تحقیق تجربی در حوزه بازاریابی به منظور بررسی تاثیر انگیزه های درونی بر رفتار خرید آنی مشتریان است. در این تحقیق ما سعی کردیم به شناسایی انگیزه های درونی موثر بر بر رفتار خرید آنی مشتریان فروشگاه رفاه در شهر تهران بپردازیم. برای انجام تحقیق نمونه ای شامل 385 نفر از مشتریان فروشگاه رفاه به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده پرسش نامه ای با 21 سوال که روایی و پایایی آن تایید و بین جامعه آماری توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روشهای همبستگی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل مسیر انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم افزارهای spss و lisrel استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر انگیزه های درونی (آنی گری، لذت جویی در خرید، هویت شخصی و مدگرایی) بر رفتار خرید آنی بود؛ که بیشترین تاثیر را لذت جویی از خرید بر رفتار خرید آنی مشتریان فروشگاه رفاه دارد (05/0>p).
۸.

بررسی مقایسه ای وابستگی سیاسی، ابهام سیاسی و ارتباطات سیاسی هیات مدیره بر چسبندگی هزینه نیروی کار در شرکت های ایرانی

کلید واژه ها: چسبندگی هزینه نیروی کار وابستگی سیاسی (مالکیت دولت) ابهام سیاسی (سال انتخابات) ارتباطات سیاسی هیات مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 646 تعداد دانلود : 758
علی رغم خصوصی سازی گسترده در دهه های اخیر، دولت هنوز سهام بسیاری از شرکت ها را در اختیار دارند و یکی از مولفه های مهم اقتصاد کشورهستند. هدف تحقیق بررسی مقایسه ای وابستگی سیاسی، ابهام سیاسی و ارتباطات سیاسی هیات مدیره بر چسبندگی هزینه نیروی کار در شرکت های ایرانی است. احتمال زیادی وجود دارد که دولت ها در فرآیند تصمیم گیری شرکت های دولتی دخالت کنند و از شرکت ها تقاضا کنند فعالیت هایی که از جنبه های سیاسی-اجتماعی مطلوب است را انجام دهند. نمونه تحقیق شامل 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1383 الی 1398 است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان داد که شرکت های دارای وابستگی سیاسی نسبت به شرکت های بدون وابستگی سیاسی چسبندگی هزینه نیروی کار بیشتری دارند. چسبندگی هزینه نیروی کار در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی نسبت به شرکت های بدون ارتباطات سیاسی تفاوت معناداری ندارد و همچنین در دوره ابهام سیاسی نشان می دهد که شرکت های دولتی در دوره های ابهام سیاسی فاقد چسبندگی هزینه نیروی کار بوده اند.
۹.

بررسی چسبندگی هزینه نیروی کار با رویکرد مقایسه ای صنایع استراتژیک و مالکیت دولتی

کلید واژه ها: چسبندگی هزینه نیروی کار صنایع استراتژیک مالکیت دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 607 تعداد دانلود : 501
دولت بر صنایع استراتژیک (مانند خدمات آب، برق، معدن و دفاع) تسلط دارند که این امر اهمیت آنها را برای اقتصاد کشورها افزایش می دهد. اهمیت دولت به نوبه خود جریان قابل توجهی از ادبیات را در مورد تأثیرات مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت و رفتار شرکت ایجاد کرده است. با این حال، یک حوزه تحقیقاتی که هنوز کشف نشده است، تأثیر مالکیت دولت بر رفتار هزینه است، عملکرد مالی به شدت تحت تأثیر رفتار هزینه هاست. دولت می تواند در روند تصمیم گیری آنها دخالت کند و عملیات این تأثیر مستقیم دولت ها یا سیاستمداران را قادر می سازد تا از بنگاه های اقتصادی و اقتصادی برای تحقق بخشیدن به اهداف گسترده خود مانند اهداف اجتماعی یا تأمین منافع سیاسی خود استفاده کنند. هدف تحقیق بررسی چسبدگی هزینه نیروی کار با رویکرد مقایسه ای صنایع استراتژیک و مالکیت دولتی است. نمونه تحقیق شامل 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1383 الی 1398 است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان داد میزان چسبندگی هزینه کارکنان در شرکت های استراتژیک بیشتر از شرکت های متعلق به صنایع غیر استراتژیک بوده است و همچنین چسبندگی هزینه در دوره های قبل از خصوصی سازی در شرکت های دولتی وجود نداشته است. از این رو، خصوصی سازی تاثیری بر میزان چسبندگی هزینه نیروی کار در شرکت های دولتی نداشته است.
۱۰.

تأثیر اهرم مالی بر مدیریت هزینه کارکنان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اهرم مالی مدیریت هزینه کارکنان ساختار سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 815 تعداد دانلود : 168
با بزرگ شدن و توسعه شرکت ها نیاز به مبالغ هنگفت و منابع مالی شدت گرفته و این امر منجر به گسترش روش های تأمین مالی در بازارها شده است. هزینه کارکنان بخش بزرگی از سرمایه شرکت ها را تشکیل داده و برای توسعه فعالیت های اقتصادی، صنعتی و خدماتی شرکت، عاملی تعیین کننده می باشد. بر این اساس هدف از انجام این تحقیق، تأثیر اهرم مالی بر مدیریت هزینه ی کارکنان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 تشکیل داده اند که در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل رگرسیونی با روش پانل دیتا به وسیله نرم افزار EViews مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. در این تحقیق، یک فرضیه را مورد آزمون قرار دادیم که عبارت بود از: اهرم مالی بر مدیریت هزینه ی کارکنان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد. پس از جمع آوری اطلاعات، ابتدا آمار توصیفی داده ها مشخص گردید. برای بررسی مانایی متغیرهای تحقیق از آزمون لوین، لین و چو استفاده شد. برای بررسی هم خطی بین متغیرها از آزمون پیرسون استفاده شد. همچنین برای آزمون صحت و قوت مدل ها از آزمون چاو و هاسمن استفاده شد و در نهایت از آزمون دوربین واتسون و آزمون بروش پاگان نیز برای این تحقیق استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که بین اهرم مالی و مدیریت هزینه ی کارکنان رابطه ای معنادار و منفی وجود دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹