دسته‌بندی موضوعی مقالات

ادبیات

ادبیات

 • تعداد زیر شاخه ها: ۳۲۰
 • تعداد مقالات: ۴۹۵۱۵
اقتصاد

اقتصاد

 • تعداد زیر شاخه ها: ۵۴۲
 • تعداد مقالات: ۲۷۰۰۰
تاریخ

تاریخ

 • تعداد زیر شاخه ها: ۳۳۰
 • تعداد مقالات: ۲۷۳۲۷
تربیت بدنی

تربیت بدنی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۴۷
 • تعداد مقالات: ۷۰۸۸
جغرافیا

جغرافیا

 • تعداد زیر شاخه ها: ۶۶
 • تعداد مقالات: ۱۳۶۴۶
حقوق

حقوق

 • تعداد زیر شاخه ها: ۹۹
 • تعداد مقالات: ۱۶۱۵۲
روانشناسی

روانشناسی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۱۶۹
 • تعداد مقالات: ۲۸۳۱۱
زبان شناسی

زبان شناسی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۵۱
 • تعداد مقالات: ۵۲۷۷
علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۲۰۳
 • تعداد مقالات: ۲۵۹۰۶
علوم اسلامی

علوم اسلامی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۴۹۶
 • تعداد مقالات: ۷۱۲۰۱
علوم انسانی

علوم انسانی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۶۳
 • تعداد مقالات: ۱۶۷۶
علوم سیاسی

علوم سیاسی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۲۱۷
 • تعداد مقالات: ۲۱۹۲۱
علوم کتابداری

علوم کتابداری

 • تعداد زیر شاخه ها: ۱۵۰
 • تعداد مقالات: ۸۷۸۳
فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

 • تعداد زیر شاخه ها: ۱۵۳
 • تعداد مقالات: ۱۱۸۹۶
مدیریت

مدیریت

 • تعداد زیر شاخه ها: ۱۷۴
 • تعداد مقالات: ۲۹۹۲۷
مطالعات زنان

مطالعات زنان

 • تعداد زیر شاخه ها: ۵۹
 • تعداد مقالات: ۴۰۴۲
مطالعات هنر

مطالعات هنر

 • تعداد زیر شاخه ها: ۱۸۹
 • تعداد مقالات: ۲۱۰۰۲

آخرین نشریات به‌روز شده