دسته‌بندی موضوعی مقالات

ادبیات

ادبیات

 • تعداد زیر شاخه ها: ۳۲۰
 • تعداد مقالات: ۳۷۸۸۰
اقتصاد

اقتصاد

 • تعداد زیر شاخه ها: ۵۴۲
 • تعداد مقالات: ۲۴۹۱۸
تاریخ

تاریخ

 • تعداد زیر شاخه ها: ۳۳۰
 • تعداد مقالات: ۲۱۷۴۷
تربیت بدنی

تربیت بدنی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۴۷
 • تعداد مقالات: ۴۳۱۹
جغرافیا

جغرافیا

 • تعداد زیر شاخه ها: ۶۶
 • تعداد مقالات: ۱۱۰۴۲
حقوق

حقوق

 • تعداد زیر شاخه ها: ۹۹
 • تعداد مقالات: ۱۲۸۹۳
روانشناسی

روانشناسی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۱۲۹
 • تعداد مقالات: ۱۷۶۹۵
زبان شناسی

زبان شناسی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۵۱
 • تعداد مقالات: ۴۵۷۶
علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۲۰۳
 • تعداد مقالات: ۲۰۱۲۸
علوم اسلامی

علوم اسلامی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۴۹۶
 • تعداد مقالات: ۵۰۸۸۵
علوم انسانی

علوم انسانی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۶۳
 • تعداد مقالات: ۱۴۰۵
علوم تربیتی

علوم تربیتی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۴۰
 • تعداد مقالات: ۵۱۳۲
علوم سیاسی

علوم سیاسی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۲۱۷
 • تعداد مقالات: ۱۹۹۷۶
علوم کتابداری

علوم کتابداری

 • تعداد زیر شاخه ها: ۱۵۰
 • تعداد مقالات: ۴۹۰۴
فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

 • تعداد زیر شاخه ها: ۱۵۳
 • تعداد مقالات: ۸۶۶۹
مدیریت

مدیریت

 • تعداد زیر شاخه ها: ۱۷۴
 • تعداد مقالات: ۲۶۳۳۵
مطالعات زنان

مطالعات زنان

 • تعداد زیر شاخه ها: ۵۹
 • تعداد مقالات: ۳۱۶۶
مطالعات هنر

مطالعات هنر

 • تعداد زیر شاخه ها: ۱۸۹
 • تعداد مقالات: ۱۷۸۴۲

آخرین نشریات به‌روز شده