دسته‌بندی موضوعی مقالات

ادبیات

ادبیات

 • تعداد زیر شاخه ها: ۳۲۰
 • تعداد مقالات: ۵۰۹۳۳
اقتصاد

اقتصاد

 • تعداد زیر شاخه ها: ۵۴۲
 • تعداد مقالات: ۳۴۹۷۸
تاریخ

تاریخ

 • تعداد زیر شاخه ها: ۳۳۰
 • تعداد مقالات: ۲۷۰۰۶
تربیت بدنی

تربیت بدنی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۴۷
 • تعداد مقالات: ۸۶۳۱
جغرافیا

جغرافیا

 • تعداد زیر شاخه ها: ۶۶
 • تعداد مقالات: ۲۹۵۱۴
حقوق

حقوق

 • تعداد زیر شاخه ها: ۹۹
 • تعداد مقالات: ۲۳۱۳۷
روانشناسی

روانشناسی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۱۲۹
 • تعداد مقالات: ۳۲۷۱۶
زبان شناسی

زبان شناسی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۵۱
 • تعداد مقالات: ۹۴۷۶
علم اطلاعات و دانش‌شناسی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۱۵۰
 • تعداد مقالات: ۷۱۸۶
علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۲۰۴
 • تعداد مقالات: ۳۳۲۰۶
علوم اسلامی

علوم اسلامی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۴۹۶
 • تعداد مقالات: ۷۳۰۷۴
علوم انسانی

علوم انسانی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۶۳
 • تعداد مقالات: ۱۵۹۰
علوم تربیتی

علوم تربیتی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۳۹
 • تعداد مقالات: ۱۵۹۵۷
علوم سیاسی

علوم سیاسی

 • تعداد زیر شاخه ها: ۲۱۷
 • تعداد مقالات: ۲۹۵۳۴
فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

 • تعداد زیر شاخه ها: ۱۵۳
 • تعداد مقالات: ۱۳۹۱۴
مدیریت

مدیریت

 • تعداد زیر شاخه ها: ۱۷۴
 • تعداد مقالات: ۵۰۰۲۷
مطالعات زنان

مطالعات زنان

 • تعداد زیر شاخه ها: ۵۹
 • تعداد مقالات: ۵۹۰۹
هنر و معماری

هنر و معماری

 • تعداد زیر شاخه ها: ۱۸۹
 • تعداد مقالات: ۲۷۵۴۰

آخرین نشریات به‌روز شده