رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری تابستان 1398 شماره 14 (جلد دوم)

مقالات

۱.

ارتباط توانایی مدیریتی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری، با تاکید بر نقش درماندگی مالی در شرکت

کلید واژه ها: توانایی مدیریتی محافظه کاری غیرشرطی حسابداری درماندگی مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 344 تعداد دانلود : 408
هدف از این پژوهش بررسی ارتباط توانایی مدیریتی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری، با تاکید بر نقش درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از بعد نوع، از نوع پژوهش های توصیفی بوده که به شیوه همبستگی صورت گرفته و از بعد هدف استفاده از پژوهش، از نوع پژوهش های کاربردی و از بعد روش گردآوری داده ها، نوع غیرتعاملی پس رویدادی است، که از داده های موجود در پایگاه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است. بر اساس شرایط در نظر گرفته برای انتخاب نمونه، 155 شرکت به روش حذف سیستماتیک طی سالهای 1388 تا 1395، انتخاب و اطلاعات آنها جمع آوری و با استفاده از رگرسیون چندگانه از طریق نرم افزار ایویوز آزمون گردیده است در این پژوهش محافظه کاری غیرشرطی نیز براساس معیار گیولی و هاین اندازه گیری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه معناداری بین محافظه کاری غیرشرطی و توانایی مدیریت است. همچنین با با هر یک از مدل هادرسه دسته شرکت های ورشکسته، شرکت های منطقه تردید و شرکت های سالم مورد آزمون قرار گرفت، که نتایج نشان داد رابطه متفاوت توانایی مدیریتی با محافظه کاری غیرشرطی درشرکت های با سطح درماندگی مالی متفاوت است.
۲.

ارزیابی تاثیر کارکردهای ﻣﺪیﺮیﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧی بر عملکرد کارکنان از طریق نقش میانجی چابکی سازمانی (مورد مطالعه: شرکتهای تامین سرمایه شهر تهران)

کلید واژه ها: کارکردهای مدیریت منابع انسانی عملکرد کارکنان چابکی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 238 تعداد دانلود : 667
پژوهش حاضر با هدف تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان از طریق نقش چابکی سازمانی در شرکتهای تامین سرمایه شهر تهران انجام شده است در این پژوهش از روش میدانی، پیمایشی استفاده شده است و برای تائید روایی و پایایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوی و آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. جامعه پژوهش، کلیه مدیران در شرکتهای تامین سرمایه شهر تهران و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 86 نفر برآورد شده و سپس تحلیل داده ها به شیوه توصیفی و استنباطی به وسیله نرم افزارهای SPSS24 و نیز تکنیک مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SMARTPLS2 انجام شده است. یافته ها بیانگر تأثیر مثبت و معنادار کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر علکرد کارکنان است. بعلاوه نتایج آزمون میانجی نشان میدهد متغیر چابکی سازمانی با ضریب تاثیر 0.209 تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان را به طور معنی داری میانجی گری (افزایشی) میکند . بر این اساس پیشنهادهایی به منظور ارتقای چابکی سازمان کارکردهای مدیریت منابع انسانی برمبنای چابکی سازمانی ارائه شده است.
۳.

نقش ریسک دادرسی بر رابطه ی بین اندازه ی حسابرس و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: ریسک دادرسی حسابرسی کیفیت حسابرسی اندازه ی حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 788 تعداد دانلود : 325
با گسترش روند خصوصی سازی و گسترش بازار سرمایه و جهت گیری سرمایه گذاری در سهام شرکت ها در بورس، اهمیت اطلاعات و صورت های مالی شرکت ها مورد توجه بخش اعظمی از گروه های ذی نفع قرار گرفت و توجه به حرفه ی حسابرسی و گزارش های حسابرس نیز افزایش یافت. در ایران، علی رغم این که حسابرسان به موجب قوانین و مقررات دارای چهار نوع مسئولیت انتظامی، قراردادی، مدنی و جزایی هستند، آمار رسمی در خصوص شکایت علیه حسابرسان در دسترس نیست و تاکنون آمار دقیقی دال بر طرح دعوی علیه حسابرسان در مراجع قضایی و صدور حکم و محکومیت آنان از بابت قصور در تعهدات قراردادی، مدنی و جزایی در کشورمان ارائه نشده است. حسابرسی با کیفیت، مستلزم آن است که حسابرسان شواهد مناسب و کافی به دست آوردند و قضاوت صحیح را در مورد شواهد انجام دهند. برای این کار لازم است که حسابرسان کنترل های صاحبکار را بشناسند و میزان شواهد را براساس یافته ها تعدیل کنند. حسابرسی با کیفیت، منجر به کاهش احتمال تحریف و کاهش دعاوی علیه حسابرس خواهد شد. پژوهش حاضر کوشیده است رابطه ی بین اندازه ی حسابرس و کیفیت حسابرسی را با وجود متغیر ریسک دادرسی حسابرسی مورد بررسی قرار دهد. بر همین اساس و به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه ی آماری پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند که از این میان تعداد 82 شرکت به عنوان نمونه ی آماری برگزیده شدند. تعداد سال های مورد نظر برای بررسی موضوع پژوهش، 5 سال (1396-1392) بوده است. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است. از حیث ماهیت نیز توصیفی-همبستگی است که برای کشف همبستگی بین متغیرها به روش پس رویدادی عمل می کند. مدل مورد نظر برای بررسی فرضیه ، از نوع رگرسیون چند متغیره است که با استفاده از روش پانل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که زمانی که ریسک دادرسی در میان شرکت ها وجود دارد، بزرگ تر شدن اندازه ی حسابرس باعث کاهش کیفیت حسابرسی نمی شود.
۴.

بررسی اثر محافظه کاری غیرشرطی و مقدار وجه نقد نگهداری شده بر بازده غیرعادی سهام

کلید واژه ها: بازده غیرعادی موجودی نقد نگهداری شده محافظه کاری حسابداری ارزش نهایی وجه نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 153 تعداد دانلود : 837
هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر محافظه کاری بر ارزش بازار موجودی نقد نگهداری شده می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 140 شرکت می باشد که در طی دوره زمانی 1391 لغایت 1396 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته به بررسی صحت یا سقم فرضیه های پژوهش پرداخته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که افزایش موجودی نقد منجر به افزایش بازده غیرعادی سهام شده و در مقابل محافظه کاری باعث کاهش آن می شود. در عین حال نتایج همچنین حاکی از آن است که افزایش متغیرهای وقفه ای موجودی نقد و اهرم مالی بازار، منجر به کاهش ارزش بازار وجه نقد نگهداری شده می شود اما با ورود عامل محافظه کاری به مدل اثرات کاهنده دو عامل فوق بر ارزش بازار وجه نقد تعدیل یافته و در نتیجه ارزش نهایی یک ریال تغییر در وجه نقد نگهداری شده، در نتیجه دخالت دادن عامل محافظه کاری افزایش پیدا می کند.
۵.

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی ارزش شرکت ارزش دفتری هر سهم سود هر سهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 521 تعداد دانلود : 420
هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ارزش دفتری هر سهم و سود هر سهم (به صورت مشترک) با ارزش شرکت، در بورس اوراق بهادار تهران، است.. نمونه آماری شامل 119شرکت طی دوره زمانی 1390تا 1396می باشد. این پژوهش توصیفی - همبستگی است و از نظر نوع پژوهش کاربردی تلقی می شود. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و روش داده های ترکیبی اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت حسابرسی، ارتباط مثبت بین سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم (به صورت مشترک) با ارزش شرکت را تقویت می کند.
۶.

تحلیلی بر الگوهای فرهنگ سازمانی و کاربرد آنها در آموزش و پرورش

کلید واژه ها: نظریه های یادگیری تحلیل اسنادی آموزش و پرورش تربیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 440 تعداد دانلود : 370
سازمان های بالنده و طلایه دار همواره در تلاش اند تا با آگاهی از ارزش های بی بدیل فرهنگی خود در نیل به عملکردهای ممتاز، از ساز و کارهای گوناگون علمی برای سنجش وضعیت و اعتلای فرهنگ سازمانی خویش بهره جویند. هدف از هر آموزشی، یادگیری است. در مورد فرهنگ سازمانی نظریه های متعددی مطرح شده که هر کدام سعی کرده اند در مورد چگونگی سنجش و اندازه گیری مدل ها، الگوها و گونه شناسی های مختلف توضیحاتی ارائه دهند. الگوهای فرهنگ سازمانی درکیفیت بهتر سرمایه های انسانی، تولید بهتر، عملکرد مطلوبتر و آموزش کمک شایانی می کند. با توجه به اهمیت الگوهای فرهنگ سازمانی در امر آموزش این مطالعه با هدف بررسی کاربرد الگوهای فرهنگ سازمانی در آموزش و پرورش انجام شد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی (تحلیل اسنادی) می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات فرم های فیش برداری و کتابخانه ای است. در این مقاله درباره سه الگوی مهم فرهنگی، شامل الگوی چارلز هندی، ادگار شاین و دنیسون مورد بحث قرار گرفت. از آنجا که این نظریه های یادگیری کامل نیستند و هر کدام نوع خاصی از یادگیری را مورد تاکید قرار می دهند، بنابراین تسلط اساتید بر همه این نظریه ها و کاربردهای آموزشی و تربیتی آن ها لازم و معقول به نظر می رسد.
۷.

بررسی تاثیر نقش تجربه خرید آنلاین بر رضایت و قصد خرید آنلاین مشتریان شرکت دیجی کالا

نویسنده:

کلید واژه ها: تجربه خرید آنلاین خودکارآمدی انتظارات عملکرد اعتماد رضایت قصد خرید آنلاین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 352 تعداد دانلود : 754
امروز، ارتباطات موثر با مشتریان از طریق آنلاین یک جنبه مهم و حیاتی برای شرکت هاست و اکثر بنگاه ها از وب سایت ها به عنوان یک ابزار ارتباطی استفاده می نمایند. از طرفی، بررسی تجربه خرید آنلاین و قصد خرید مصرف کنندگان در فضای آنلاین و همچنین پذیرش آن از دیدگاه مشتریان و اثرات متقابل این دو باعث میشود که تغییراتی در وجه بازار و شرکت ها به وجود آید که در نهایت باعث نگرش مطلوب مصرف کنندگان شده و به رشد و ماندگاری برند شرکت می انجامد محیط پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نقش تجربه خرید آنلاین بر رضایت و قصد خرید آنلاین مشتریان شرکت دیجی کالا پرداخته است. تحقیق حاضر شامل کلیه مشتریانی است که از خدمات دیجی کالا استفاده میکنند می باشد.حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق ، پیمایشی و توصیفی می باشد.پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.899و روایی ابزار با روش محتوایی و سازه مورد تأیید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار SPSS 21 و SMARTPLS2.2 و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تجریه خرید آنلاین تاثیر خودکارآمدی، انتظارات عملکرد ، اعتماد بر رضایت و رضایت را تعدیل میکند همچنین نتایج نشان میدهد تجریه خرید آنلاین بر رابطه بین انتظار تلاش بر رضایت تاثیر معنادار نداشته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹