رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم پاییز 1400 شماره 76 (جلد سوم)

مقالات

۱.

سرمایه فکری و فرهنگ سازمانی در راستای نام گذاری مقام معظم رهبری برای سال 1400

کلید واژه ها: سرمایه فکری فرهنگ سازمانی تولید مانع زدایی ها پشتیبانی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۶۷
امروزه اهمیت قدرت اقتصادی و نقش بارز تولید ملی در توسعه اقتصادی جوامع بشری بر هیچ کس پوشیده نیست. ازطرفی اهمیت این موضوع برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که همواره از بدو پیروزی انقلاب تا به امروز مورد هجمه های متنوع سخت و نرم نظام سلطه قرار داشته و در حال حاضر با جنگ تمام عیار اقتصادی روبرو است، مضاعف می نماید. بدین ترتیب مقام معظم رهبری، در مقابل هجمه ها علیه ایران، بحث تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها را برای سال 1400 مطرح کرد چرا که بنیه تولیدی در هر کشور، وجوه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیت ملی را تحت تاثیر قرار می دهد که در این راستا سرمایه فکری، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت و بهبود عملکرد سازمانها در کشور قلمداد می شود و راه کامیابی شغلی و سازمانی خود، تولید، شناخت موانع تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی از تولید را هموار می سازند. از طرفی با وجود اینکه مدیر تصمیم گیرنده نهایی سازمانی است، اما تمامی اقدامات وی در سازمان به فرهنگ سازمانی برمی گردد که به سازمان هویت می دهد و به عنوان نظام باورها و ارزشهای مشترک می تواند بر تصمیم گیری مدیران تاثیر داشته باشد. محققین در مقاله حاضر به بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و نام گذاری ایشان برای سال 1400 به عنوان تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها پرداخته و با به کارگیری سرمایه فکری و فرهنگ سازمانی راهکارهایی برای مانع زدایی ها از تولید و پشتیبانی از آن ارائه داده اند.
۲.

بررسی ارتباط حسابداران مدیریت و حسابداری مدیریت استراتژیک و رابطه آن با فرهنگ سازمانی و سیستم های اطلاعاتی

کلید واژه ها: حسابداری مدیریت استراتژیک شبکه سازی حسابداران مدیریت فرهنگ سازمانی کیفیت سیستم اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۳۰
پژوهش حاضر به بررسی رویکردهای تعیین کننده حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA) و نقشی که حسابداران مدیریت ایفا می کنند، می پردازد. این پژوهش بر اساس هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها پیمایشی توصیفی است. داده های پژوهش با استفاده از اعضای انجمن حسابداری خبره ایران جمع آوری شد و از آزمون رگرسیون خطی و رگرسیون سلسله مراتبی و با بکار گیری نرم افزار Spss24 داده های پژوهش تحلیل شد، یافته های ما وجود رابطه مثبت بین شبکه سازی حسابداران مدیریت و پیاده سازی رویکردهای SMA را اثبات می کند. در این پژوهش، با بررسی سه متغیر: شبکه سازی حسابداران مدیریت، کیفیت سیستم های اطلاعاتی (IS) و فرهنگ سازمانی، نقش تعدیلگری فرهنگ نتیجه گرا در تأثیر شبکه حسابدار مدیریت را بر اجرای شیوه های SMA نشان می دهد و آن را تایید می کند. این امر حسابداران مدیریت را قادر می سازد تا رویکردهای SMA را پیاده سازی کنند.
۳.

تأثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی بر رابطه بین معاملات مدیریتی و تجدید ارائه صورت های مالی

نویسنده:

کلید واژه ها: معاملات مدیریتی حضور زنان در کمیته حسابرسی تجدید ارائه صورت های مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۵۵
معاملات مدیریتی، بخشی از معاملات با اشخاص وابسته بوده که شرکت ها با مدیران اصلی واحد تجاری یا خویشاوندان نزدیک به آن ها انجام می دهند. از سوی دیگر حضور زنان درکمیته حسابرسی به عنوان یکی از مکانیسم های نظارتی می تواند موجب کاهش چنین اقداماتی شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی بر رابطه بین معاملات مدیریتی و تجدید ارائه صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است، برای تجزیه و تحلیل آماری نیز از نرم افزار آماری EViews استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 150 شرکت (1050 سال شرکت) برای آزمون فرضیه های پژوهش بین سال های 1392 تا 1398 انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چند متغیره لحستیک با داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد معاملات مدیریتی بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت معناداری دارد. همچنین نتایج نشان می دهد حضور زنان در کمیته حسابرسی موجب منفی شدن رابطه مثبت بین معاملات مدیریتی و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود.
۴.

نقش تجارت الکترونیک بر عملکرد کسب و کارهای نوپا (استارت آپ ها)

نویسنده:

کلید واژه ها: کسب و کار الکترونیک عملکرد استارت آپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۶۱
هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر کسب و کار الکترونیک بر عملکرد استارت آپ ها می باشد. کسب و کار الکترونیک در رابطه با فعالیت های طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع، هماهنگی با تامین کنندگان و خدمات پس از فروش مورد بررسی قرار می گیرد. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی، پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان شاغل در استارت آپ های ثبت شده در وب سایت استارت آپ شو می باشد حدود ۲۰۰ شرکت را شامل می شود؛ که حجم نمونه با توجه به جدول مورگان ۱۲۷ شرکت انتخاب خواهد شد که روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری در دسترس است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، میدانی و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه است که از روایی و اعتبار تایید شده برخوردار است. تحلیل داده های تحقیق و آزمون فرضیه ها با نرم افزار Smartpls انجام شده و نتایج نشاندهنده این است که کسب و کار الکترونیک بر عملکرد استارت آپ ها تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۵.

نقش عوامل چابکی سازمانی در سازگاری حسابداری مدیریت در دستگاه های اجرایی

کلید واژه ها: اثربخشی حسابداری مدیریت چابکی سازمانی سازگاری حسابداری مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۵۴
این پژوهش با هدف بررسی نقش عوامل چابکی سازمانی در سازگاری حسابداری مدیریت در دستگاه های اجرایی در میان کارکنان دستگاه های اجرایی استان تهران انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی استان تهران بودند که تعداد 384 نفر از میان کارکنان دستگاههای اجرایی استان تهران به عنوان نمونه در نظر گرفته شد که به همین تعداد پرسشنامه جهت پاسخگویی در میان آنها توزیع و جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه های پژوهش به وسیله نرم افزارهای SPSS و AMOS با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه های تحقیق نشان داد که افزایش مؤلفه های چابکی سازمانی در دستگاه های اجرایی شامل دانش مدیران سطح بالای سازمان، ساختار سازمانی مبتنی بر کار تیمی و انعطاف پذیری سیستم اطلاعاتی، میزان سازگاری حسابداری مدیریت در دستگاه های اجرایی را افزایش داده و افزایش سازگاری، افزایش اثربخشی حسابداری مدیریت را در پی دارد.
۶.

بررسی نقش فعالیت های مدیریت منابع انسانی در راستای بهبود کیفیت خدمات سازمانی (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر تهران)

کلید واژه ها: فعالیت مدیریت منابع انسانی مشارکت آموزش و توسعه کیفیت خدمات سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۱۹۵
تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش فعالیت های مدیریت منابع انسانی در راستای بهبود کیفیت خدمات سازمانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 250 نفر از کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 151 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضرایب معناداری و ضرایب مسیر در نرم افزار PLS انجام شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که فعالیت های مدیریت منابع انسانی در راستای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده نقش مثبت و معناداری دارند. همچنین نتیجه گرفته شد که مولفه های فعالیت های مدیریت منابع انسانی از قبیل مشارکت، آموزش و توسعه و پاداش و قدردانی نیز در راستای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده نقش مثبت و معناداری دارند.
۷.

اثر شیوع ویروس کووید-۱۹ بر بازاریابی دیجیتال صنعت گردشگری کشور ایران

کلید واژه ها: کووید-19 صنعت گردشگری درآمد ملی کشورها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۶۹
شیوع پاندمی کووید-19 بر کسب و کارها تاثیر فراوانی گذاشته است. بیشتر کسب و کارها از شیوع پاتندمی کرونا آسیب دیده اند. یکی از صنایعی که بیشترین آسیب را از ویروس کرونا و شیوع آن دیده است، صنعت گردشگری می باشد. هدف از این پژوهش بررسی و اثر شیوع ویروس کووید-۱۹ بر صنعت گردشگری می باشد. در این پژوهش شاخص های تعداد مبتلایان و تولید ناخالص داخلی کشور های مبدا و مقصد گردشگری مد نظر قرار گرفت. مشور مقصد در این پژوهش ایران بوده و برای درک کشور مبدا، به ملیت گردشگرانی که به ایران سفر کرده اند، رجوع میشود. دوره مورد بررسی در این تحقیق از اردیبهشت 1398 تا انتهای آذر 1399 به صورت داده های ماهانه می باشد. پس از تجزیه و تحلیل مشخص شد که شیوع بیماری کرونا، تعداد مبتلایان کشور مبدا و مقصد و نرخ ارز واقعی کشور مبدا تاثیر منفی بر درآمد گردشگری از محل بازاریابی دیجیتال می گذارد. همچنین نرخ ارز واقعی کشور مقصد، به همراه تولید ناخالص داخلی دو کشور مبدا و مقصد تاثیر مثبت بر گردشگری دارند؛ اما با وجود این تاثیر های بررسی شده، شدت تاثیر شیوع پاندمی کرونا بسیار زیاد بوده و در مجموع درآمد گردشگری از محل بازاریابی دیجیتال در کشور کاهش یافته است. در نهایت باید توجه داشت که دلیل کاهش درآمد گردشگری ماهیت گردشگری و منع مردم از سفر در این دوران بوده است.
۸.

ارزیابی و اولویت بندی منابع تأمین مالی جهت اجرای پروژه های صدرای استان بوشهر

کلید واژه ها: تأمین مالی شناسایی منابع مالی رتبه بندی منابع مالی عوامل داخلی تأمین مالی عوامل کلان محیطی –اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۸
هدف اصلی در این پژوهش، رتبه بندی عوامل موثر در شیوه های تامین منابع مالی پروژ ه ها در شرکت صنعتی دریایی صدرا در استان بوشهر می باشد. جامعه آماری این تحقیق شرکت صنعتی دریایی صدرا در استان بوشهر با تعداد حجم جامعه 133 نفر می باشدونمونه گیری به صورت هدفمندو مربوط به پروژههای جدید (از سال 99) شرکت صدرا می باشد. نمونه گیری انجام شده در این پژوهش شامل دو بخش با تعداد نمونه 98 نفر می باشد. در بخش نخست معیارها و عوامل موثر بر انتخاب روش تامین مالی مشخص گردد، به این منظور با نمونه گیری متوالی از مدیران مالی که از شرکت تولیدی و خدماتی صدرا انتخاب شدند تا در پرسشنامه هایی نظر خود را در خصوص عوامل موثر بر تامین مالی بیان کنند و در بخش دوم به روش نمونه گیری هدفمند افرادی از مدیران مالی شرکت صدرا انتخاب شده و برای پر کردن پرسشنامه تکنیک فرایند سلسله مراتبی شامل ماتریس های مقایسات زوجی انتخاب شدند. در این تحقیق با استفاده از رویکرد سلسله مراتبی عوامل موثر بر انتخاب روش تامین مالی شناسایی و اولویت بندی شد و سپس عوامل موثر بر انتخاب روش تامین مالی در سه طبقه کلی عوامل مربوط به منبع تامین مالی کننده، شرکت تامین مالی شونده و عوامل کلان اقتصادی و سیاسی دسته بندی شدند. متغیرهای تحقیق مورد آزمون پایایی با ضریب آلفای کرونباخ قرار گرفته و برای تمام معیارها مقدار بیش از 7/0 بدست آمد. نتایج تحقیق حاکی از رتبه بندی شاخص های دخیل در انتخاب شیوه تامین منابع مالی پروژه ها در شرکت صدرا نشان می دهدکه حجم مالی مورد نیاز، بازده مورد انتظار از پروژه، مدت زمان به نتیجه رسیدن پروژه به ترتیب رتبه اول تا سوم از مهمترین عوامل و سه عامل وضعیت ارتباطات خارجی، سیاستهای پولی بانک مرکزی و نرخ مالیاتها به ترتیب دارای پایین ترین میزان اهمیت در انتخاب شیوه تامین مالی پروژه ها می باشند و همچنین بیان کننده، برتری معیار تامین مالی شونده نسبت به سایر معیارها می باشد و توجه مدیران را به عوامل داخلی شرکت همچون ساختار سرمایه و وضعیت اعتباری در زمان تصمیم گیری جلب می کند.
۹.

رابطه بین سواد مالی و رفاه کارکنان با توجه به نقش خودکارآمدی مالی (مطالعه موردی: کارکنان مالی علوم پزشکی استان گیلان)

کلید واژه ها: رفاه مالی سواد مالی خودکارآمدی مالی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۱۷
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سواد مالی و رفاه کارکنان با توجه به نقش خودکارآمدی مالی در کارکنان مالی علوم پزشکی استان گیلان است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه ی آماری تحقیق شامل مجموعه کارکنان شاغل در واحدهای مالی نظیر حسابدار، رییس حسابداری، کارشناس مالی، کارشناس بودجه می باشد در کل دانشگاه به تعداد ۲۶۵ نفر می باشد که بر اساس جدول مورگان 155 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده اند. روش نمونه گیری در این تحقیق غیراحتمالی در دسترس است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بوده و برای بررسی صحت و سقم آن از روایی و پایایی استفاده گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و مرتبه دوم بوده است و از نرم افزارهای Spss و Lisrel برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. با توجه به آزمون فرضیه های پژوهش سواد مالی بر خودکارآمدی مالی کارکنان مالی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تاثیر مثبت و معناداری دارد. سواد مالی بر رفاه کارکنان مالی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تاثیر مثبت و معناداری دارد. خودکارآمدی مالی بر رفاه کارکنان مالی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تاثیر مثبت و معناداری دارد. سواد مالی از طریق خودکارآمدی مالی بر رفاه کارکنان مالی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۱۰.

بررسی نقش تعدیلگر پیچیدگی حسابرسی بر رابطه بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی و تاخیر در گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: مکانیزم های حاکمیت شرکتی تأخیر در گزارش حسابرسی پیچیدگی حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می تواند به موقع بودن انتشار اطلاعات حسابداری را تحت تأثیر قرار دهد. افشای به موقع اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده نقش مهمی در کاهش توزیع نامتقارن اطلاعات مالی دارد. به دنبال اهمیت به موقع بودن اطلاعات مالی در تصمیم گیری های اقتصادی و مالی در تحقیق حاضر تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تأخیر در گزارش حسابرسی و همچنین نقش پیچیدگی حسابرسی در رابطه بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی و تأخیر در گزارش حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا اطلاعات 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 الی 1397 از طریق نرم افزار Eviews و روش پنل دیتا برای برآورد مدل های رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی (اعضای مستقل، دوره تصدی حسابرسی و کمیته حسابرسی) و تأخیر در گزارش حسابرسی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد همچنین نتایح نشان می د هد که پیچیدگی حسابرسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تأخیر در گزارش حسابرسی را ضعیف تر می کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹