رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری بهار 1400 شماره 52 (جلد اول)

مقالات

۱.

بررسی نقش رفتار سازمانی مثبت گرا بر رفتارهای متعهدانه کارکنان با نقش میانجی رفتارهای خودتوانمندسازی شغلی در شهرداری همدان

کلید واژه ها: اعتماد به برند جایگاه برند بانک رفاه کارگران شهر همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 887 تعداد دانلود : 780
پژوهش حاضر به موضوع بررسی نقش رفتار سازمانی مثبت گرا بر رفتارهای متعهدانه کارکنان با نقش میانجی رفتارهای خودتوانمندسازی شغلی در شهرداری همدان پرداخت . بر اساس هدف جزء تحقیقات کاربردی، از نظر روش جمع آوری داده ها، تحقیق پیمایشی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها یک تحقیق کمی بود. جامعه آماری شامل کارکنان شهرداری همدان می باشند در سال 1399 که تعداد کل 2400 نفر در نظر گرفته شده بود. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد 331 نفر استفاده شد. رفتار سازمانی مثبت گرا با پرسشنامه 12 سوالی لوتانز (2013)، رفتارهای متعهدانه کارکنان با پرسشنامه کائو و همکاران (2019) و رفتارهای خودتوانمند سازی شغلی با پرسشنامه اسپریتزر (2005) سنجش شدند. همچنین سطح رفتار سازمانی مثبت گرا حدود 2/68%، میزان رفتارهای خودتوانمند سازی شغلی تقریباً 6/60% و رفتارهای متعهدانه کارکنان از دیدگاه کارکنان 65% بود. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار PLS نشان داد که رفتار سازمانی مثبت گرا به میزان 62% بر رفتارهای خودتوانمند سازی شغلی اثرگذار بود و رفتارهای خودتوانمند سازی شغلی به میزان 36% متغیر رفتارهای متعهدانه کارکنان را تبیین نمود، همچنین رفتار سازمانی مثبت گرا بر رفتارهای متعهدانه کارکنان با نقش میانجی رفتارهای خودتوانمند سازی شغلی به میزان 61% تاثیر گذاشت.
۲.

بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر ارتقاء و توسعه صنعت گردشگری همدان

کلید واژه ها: ارزش نام تجاری عناصر نام تجاری وفاداری کیفیت تداعی آگاهی تصویر نام تجاری شخصیت نام تجاری اعتماد مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 250 تعداد دانلود : 733
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر ارتقاء و توسعه صنعت گردشگری همدان انجام شد. این پژوهش از نوع تحقیق توصیفی به شیوه پیمایشی بوده و به صورت مقطعی اجراء شد و از نوع هدف کاربردی و دارای ماهیت آمیخته بود. جامعه آماری بخش کیفی شامل مسئولان و سرپرستان خوشه گردشگری استان همدان در سال 1399 بودند و جامعه آماری شامل کلیه گردشگران استان همدان که به دلیل عدم دسترسی به کل جامعه مورد مطالعه، حجم جامعه نامحدود در نظر گرفته شد؛ و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و کرجسی و به روش تصادفی در دسترس 384 نفر می باشد که به دلیل کاهش تردد گردشگران در استان همدان و عدم همکاری آنها در پاسخ دهی به سوالات پرسشنامه به علت بحران بیماری کووید-19 در استان همدان از این تعداد 200 پرسشنامه به صورت صحیح جمع آوری شد. نتایج به دست آمده از بخش کیفی پژوهش با آزمون T تک نمونه ای و ضریب کندال با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد که بازاریابی الکترونیکی به طور مستقیم به میزان 47% بر ارتقاء و توسعه صنعت تأثیر داشت؛ بنابراین در کل می توان نتیجه گرفت که بازاریابی الکترونیکی بر ارتقاء و توسعه صنعت گردشگری همدان تاثیر دارند.
۳.

تأثیر توانایی های مالی مدیران بر ارزش نقدینگی سرمایه های جذب شده در فعالیت اقتصادی بانک های خصوصی با رویکرد DEA

کلید واژه ها: فشار بازار نوآوری باز قابلیت های عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 998 تعداد دانلود : 325
هدف از مقاله حاضر بررسی توانایی های مالی مدیران بر ارزش نقدینگی سرمایه های جذب شده در در بانک ها خصوصی است. براساس صورت های مالی 15 بانک خصوصی در طی بازه پنج سال از سال 1393 تا 1397 اقدام به جمع آوری داده های مبتنی بر مدل مفهومی در خصوص دو متغیر وابسته و مستقل گردیده است. سپس با توجه به ساختار توانایی های مالی مدیران و روند محاسبه با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد خروجی محور اقدام به محاسبه میزان توانایی مدیران در هر یک از بانک ها در طی بازه 5 ساله شده است. در گام دوم اقدام به محاسبه میزان ارزش نقدینگی سرمایه های جذب شده براساس مدل مفهومی و فرمول مربوطه شده و در نهایت پس از انجام آزمون های معادلات رگرسیونی چند متغیره و همچنین انجام آزمون های پیش شرط و محاسبه میزان نرمال بودن داده ها اقدام به آزمون فرضیه اصلی برای مشخص شدن روابط و تأثیر بین متغیرها و ارزش نقدینگی سرمایه های جذب شده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین میزان توانایی های مالی مدیران در بانک های خصوصی و سطح ارزش نقدینگی سرمایه های جذب شده رابطه معنادار و تأثیر مثبت وجود دارد.
۴.

بررسی تأثیر گرایشات قومی- سیاسی بر رفتار خرید مشتریان

نویسنده:

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات قیمت گذاری حسابرسی حق الزحمه حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 317 تعداد دانلود : 555
هدف از انجام پژوهش پیش رو شناسایی عوامل اثرگذار سیاسی-اجتماعی بر رفتار خرید مشتریان می باشد. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از شاخه همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده شد. از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای دسترسی به اعضای نمونه استفاده بعمل آمد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد ملی گرایی مصرفی از احساسات ملی گرایانه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نشأت گرفته و به پیامدهای اقتصادی، سیاسی منجر می گردد. جنبش های ملی گرایی مصرفی در ساده ترین حالت بصورت تشویق هموطنان به مصرف کالاهای داخلی و در حد شدیدتر بصورت تحریم پنهان و آشکار محصولات خارجی از طرف خود مصرف کنندگان و در نهایت بصورت خشونت گرایی مصرفی خود را نشان می دهد. مصرف کنندگان معمولاً عقاید کلیشه ای نسبت به کلیه محصولات یک کشور و یا برخی از محصولات آن کشور دارند. به بیان دیگر محصولاتی که با مد و زیبایی سر و کار دارند بیشتر مورد استقبال خریداران ایرانی قرار می گیرد. بنابراین هر چقدر قدرت رقابت بیشتر باشد و در این رقابت محصولات داخلی نیز حضور داشته باشند، احتمال بیشتری وجود دارد تا نام های تجاری بین المللی هدف احساسات ملی گرایی مصرفی قرار گیرند.
۵.

Investigating the Impact of Training Methods on Human Resources productivity in Saman Bank

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی احتمال تقلب شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 232 تعداد دانلود : 128
This study examined the Investigating the Impact of Training Methods on Human Resources productivity in Saman Bank. This was an applied study and the data were collected through descriptive-survey methods. The study population consisted of all managers of Saman bank in Tehran, Iran, among whom 180 individuals were selected using convenience sampling. The data were collected using a valid and reliable questionnaire, and were analyzed in SPSS using the least squares analysis method. The results revealed that considering the raised hypotheses in the present research, now we deal with the gained results: The effect of On the Job training on productivity is more than other methods. Regarding the lack of simulation education and test conclusions (sig = 0.001), it can be said that the effect of On the Job training on productivity is more than the effect of other methods. Note: Because of the lack of simulation education in Saman Bank, The hypotheses number 1, 2, 3, and 5 are removed. Also the effect of On the Job training on productivity in hypotheses number 4 and 6 is more than the effect of presenting information. Because of the lack of simulation test, it is the same as general hypotheses.
۶.

ارائه مدل تصمیم گیری اخلاقی مدیران سازمان های دولتی ایران

کلید واژه ها: knowledge production knowledge organization knowledge storage knowledge application organizational productivity

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 449 تعداد دانلود : 398
این پژوهش باهدف ارائه مدل تصمیم گیری اخلاقی مدیران سازمان های دولتی ایران انجام شد. بخشی از رساله دکتری محقق و محدود به دانشگاه های دولتی ایران است. پس از بررسی و تحلیل مقاله های جدید و مرتبط و همچنین مطالعه نظریه های اندیشمندان متعدد در زمینهٔ تصمیم گیری اخلاقی و عدالت اجتماعی، مدل مفهومی اولیه (شکل 1) را از پیشینه تحقیق استخراج شد. سپس جهت تائید و حک واصلاح به مصاحبه با خبرگان موضوع پرداخت. اعتبار شاخص ها از سوی خبرگان تائید شده است و با اطمینان 95 درصد می توان گفت از سوی کل جامعه خبرگان مورد تائید است. با استفاده از آزمون t یک نمونه ای، سطح اطمینان در این آزمون % 95 تعیین شد. نتایج حاکی از قابلیت اطمینان بالای پرسشنامه 1 و قابلیت اطمینان نسبی پرسشنامه شماره 2 هست. محاسبه وزن شاخص ها نشان داد که مصالح دینی دارای کمترین وزن و پس زمینه های فردی دارای بیشترین وزن در بین شاخص ها بودند. درنتیجه مدل نهایی اصلاح شده (شکل 2) ارائه گردید. نتایج این تحقیق می تواند راهنمایی جهت تنظیم سنجش نامه تصمیم های اخلاقی در سازمان ها قرار گیرند. گسترش تصمیم گیری های اخلاقی سبب برقراری عدالت اجتماعی مدنظر چشم انداز ایران 1404 می گردد.
۷.

بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره وکمیته حسابرسی بر توانایی مدیریت و شفافیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها طبقه بندی آموزش عالی ارزیابی عملکرد چرخه دمینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 144 تعداد دانلود : 712
حضور زنان در سال های اخیر در عرصه ها ی راهبری شرکت هابه ویژه در هیئت مدیره و کمیته های حسابرسی رشد قابل ملاحظه ای داشته اند و اعضای هیئت مدیره زن، نقش نظارتی بهتری بر مدیریت دارند؛ آن ها با تکیه بر توانایی های خود، حوزه های مناسب سرمایه گذاری را تشخیص داده و موجب رونق بیشتر و سودآوری بالاتر شرکت می شوند از این رو، تمایل بیشتری نسبت به ابراز و انتشار فعالیت های خویش دارند که این مسأله نیز باعث افزایش سطح شفافیت در شرکت می شود. در این پژوهش به بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره وکمیته حسابرسی بر توانایی مدیریت و شفافیت از طریق تحلیل داده های 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1393-1398) پرداخته است. روش گردآوری داده ها آرشیوی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از قبیل رگرسیون با رویکرد داده های ترکیبی نامتوازن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ که حضورزنان درکمیته حسابرسی تاثیرمعناداری بر توانایی مدیریت دارد. همچنین سایر نتایج نشان می دهدکه تنوع جنسیتی هیئت مدیره تاثیر معنادhری بر توانایی مدیریت و شفافیت دارد.
۸.

عوامل مؤثر بر تأخیر گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: رفتار سازمانی مثبت گرا رفتارهای خودتوانمند سازی شغلی رفتارهای متعهدانه کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 942 تعداد دانلود : 100
تاخیر در ارائه گزارش حسابرس در حسابداری مالی با توجه به حساسیت به موقع بودن اطلاعات انتشار یافته، نظر دانشگاهیان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است، بر همین اساس پژوهش حاضر با عوامل مؤثر بر تأخیر گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می دهیم. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است نتایج این پژوهش بر اساس اطلاعات تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در دوره زمانی 8 ساله براساس صورت های مالی سال های 1390 تا 1397 شرکت های نمونه می باشد. نتایج نشان داد که بین اندازه شرکت، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی و حق الزحمه حسابرس با تاخیر در گزارش حسابرسی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد همچنین بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل، مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، وجود کمیته حسابرسی و ضعف کنترل داخلی با تاخیر گزارش حسابرس رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
۹.

عوامل توسعه شغلی زنان کارآفرین ایران

کلید واژه ها: بازاریابی الکترونیکی توسعه صنعت گردشگری گردشگران استان همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 615 تعداد دانلود : 107
کنترل داخلی کارآفرینی از محورهای اصلی و اساسی رشد و توسعه هر کشور است به طوری که آن را موتور توسعه اقتصادی در هر کشور می دانند از آنجا که بیش از نیمی از افراد جامعه را زنان تشکیل می دهند و یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا هستند لذا کارآفرینی این قشر از جامعه از اهمیت به خصوصی برخوردار است تغییر ساختار نیروی کار و ورود زنان به عرصه های مختلف کار و تلاش علاوه بر افزایش مشارکت اجتماعی این قشر از جامعه و کاهش بین سطح مشارکت آنان با مردان امروزه موجب نگرش بیشتر از ادوار گذشته بسوی زنان معطوف شده و این نگاه قطعاً تاثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی آن جامع خواهد داشت که علاوه بر توسعه اقتصادی عدالت اجتماعی هم محقق شده است وجود فعالیت های اقتصادی غیر رسمی عدم حمایت قانونی از کار زنان و بالاخره کسب درآمد و مشارکت زنان در گروه های اجتماعی و کارورزی و ارتقاء توانمندی آنها از جمله مسائل مهم در زندگی زنان است است که این امر تغییرات ساختاری به دنبال داشته است این مقاله در صدد هست به بررسی خوداشتغالی زنان کارآفرین و عوامل توسعه و بهسازی مسیر شغلی آنان در ایران می پردازد.
۱۰.

تجزیه و تحلیل رهبری استراتژیک برای تحول سازمانی و دلبستگی (مشارکت-تعامل) کارکنان

کلید واژه ها: توانایی مدیران ارزش نقدینگی سرمایه های جذب شده بانک های خصوصی بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 985 تعداد دانلود : 95
رهبری استراتژیک کارآمد به عنوان یک عنصر مهم در کارایی عملکرد شرکت هایی که در فضای پویا و دشوار قرن بیست و یکم فعالیت می کنند، محسوب می شود. در مواجهه با عدم امنیت و کمبود منابع اطلاعاتی، برای رفع آشفتگی های محیطی و نیاز مستمر به تحول سازمانی مناسب برای تحقق اهداف تعیین شده، به رهبری استراتژیک نیاز است. اکثر مطالعات مفهومی و تجربی نشان داده اند که رهبری استراتژیک به طور معناداری بر نتایج تأثیر می گذارد. علیرغم اهمیت رهبری استراتژیک، مطالعات نشان داده است که تأثیر رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت به محدودیتهای شرطی یا اثر تصادفی بستگی دارد. تاکنون، فقط تعداد اندکی از مطالعات تجربی ارتباط مستقیم و غیر مستقیم بین رهبری استراتژیک، محیط خارجی، تحول سازمانی و نتایج را تجزیه و تحلیل کرده اند. هدف این مقاله بررسی این شکاف تحقیقاتی از طریق تجزیه و تحلیل انتقادی جنبه های مفهومی و تجربی مبانی نظری مرتبط با آن می باشد که بیان می کند این احتمال وجود دارد که محیط خارجی و تغییرات سازمانی بر رابطه بین رهبری استراتژیک و عملکرد سازمانی تأثیر بگذارد. این مقاله، با آنالیز فرضیات نوظهور بیان می کند که تأثیر مستقیم رهبری استراتژیک بر نتایج، بحث برانگیز و مبهم است، زیرا تأثیر محیط خارجی و تغییرات سازمانی را می توان تعدیل و میانجی گری کرد. باید امیدوار بود که محققان و ژورنال ها برای تسریع در رفع خلا دانش موجود، تحقیقات تجربی در زمینه های مختلف انجام دهند.
۱۱.

رهبری تحول گرا، شرایط نوآوری، اثر بخشی مستقل و خلاقیت کارمندان: یک بررسی چند سطحی

کلید واژه ها: رفتار خرید مشتریان گرایشات قومی- سیاسی ملی گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 451 تعداد دانلود : 121
با تاکید بر مضامین رهبری تحول گرا، این مطالعه نقش رهبری تحول گرا در پیش بینی خلاقیت کارمندان را ارزیابی می کند. این مطالعه هم چنین نقش واسطه ای شرایط نواوری و نقش تعدیل گر اثر بخشی مستقل خلاق را بررسی مینماید. یک بررسی بر روی یک نمونه یک گروه دو عضوی یا جفت متشکل از 372 کارمند و سرپرستان بی واسطه ی شان صورت گرفت. یافته ها حاکی از این است رهبران تحول گرا میتوانند شرایط نواوری را فراهم آورند تا خلاقیت کارمند ارتقا پیدا کند. به علاوه، یک نقش تعدیل کننده ی مهم اثر بخشی مستقل خلاق، در رابطه ی بین شرایط نواوری و خلاقیت کارمندان یافت شد. یافته ها آشکار میکنند، کارمندان دارای ملجا اثر بخشی مستقل خلاق بالا برای رفتار خلاقانه هستند در زمانیکه یک شرایط نواوری حامی را دریافت می کنند.
۱۲.

تأثیر اشتراک دانش در غلبه بر چالشهای سازمانی اجرای تغییر در سازمانهای دولتی

کلید واژه ها: Training Methods Human Resources Productivity Saman Bank

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 184 تعداد دانلود : 291
هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر اشتراک دانش در غلبه بر چالشهای سازمانی اجرای تغییر در سازمانهای دولتی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی میباشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد اجرای تغییر و اشتراک دانشگردآوری شده اند. در این پژوهش از روایی عاملی برای تعیین روایی ابزار تحقیق استفاده شده و همچنین برای پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعه آماری هدف این پژوهش شامل مدیران و کارکنان ادارات و مدیریت های سازمانه های دولتی شهر اهواز به تعداد بیش از 10000 که با استفاده از جدول کرجسای مورگان و کهن و به طور 291 نفر انتخاب شده اند برای پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، تجزیه و تحلیل یافته های جمع آوری شده، از آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزارهای اس پی اس است؛ و لیزرل استفاده شده است. به دلیل بررسی همزمان چندین متغیر و روابط بین آنها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است بر اساس نتایج بدست آمده تمامی فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان ۹۵ درصد تأیید شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اشتراک دانش در غلبه بر چالشهای سازمانی اجرای تغییر در سازمان های دولتی، تاثیر دارد.
۱۳.

چشم اندازی از موضوع تغییر سازمانی (مطالعه موردی بر روی کاربرد دو مدل تغییر)

کلید واژه ها: قضاوت اخلاقی تصمیم گیری اخلاقی اخلاق عدالت سوگیری رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 553 تعداد دانلود : 243
سازمان یک سیستم اجتماعی است که در آن افراد برای رسیدن به اهدافی متداول با هم در تعامل اند. ما شتابی را برای تغییر در سیستم های ارزشی گسترده جهانی، انطباق با نگرش ها و اهداف جدید و وضعیت هایی را که به تغییر سریع جوامع منجر می شود، مشاهده می نماییم. برای بقا و توسعه، یک سازمان اول باید بداند که چگونه فرصت ها را پیش بینی کند و آن ها را تبدیل به سرمایه کند و آسیب ها را کاهش داده و یا رفع کند. دوم اینکه سازمان باید توانائی مدیریت مؤثر خود را ثابت کند و فرایند تغییر را از طریق بررسی با جزئیات از گذشته و حال آن انجام دهد که این ها فرضیات اصلی ای هستند که مدیریت تغییر مبتنی بر آنها است. تحقیق و عمل به مدل های مدیریت تغییر یک مبنا را برای فهم فرایندهای تغییر و مکانیزم هایی در سطح فردی و در سطح سازمانی خلاصه کرده است. در ذیل ما تعدادی از مدل های تغییر را که ممکن است در مدیریت تغییر در سازمان های اقتصادی سودمند باشند و امکان کاربرد و اجرای آنها به طور مؤثری برای شناسایی نتایج تغییر در سازمان ها ارائه شده است را بیان می نماییم.
۱۴.

بررسی تشابه نام و اشتباهات راه یافته در تاریخ نگاری اسلامی و راهکارهای رفع آن

کلید واژه ها: شفافیت شرکتی توانایی مدیریت تنوع جنسیتی کمیته حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 309 تعداد دانلود : 45
همواره تشابه در نام ها، القاب، اماکن و کتاب ها سبب اشتباهاتی برای خوانندگان و حتی دانشمندان شده است. به همین جهت برخی از دانشمندان برای رفع هرگونه تشابهات اعم از اسم و غیر آن به تألیف کتاب هایی در این زمینه پرداخت اند تا جهل مخاطب را برطرف نمایند. این گونه تألیفات نشان از رشد و بسط تمدن اسلامی در طول تاریخ دارد که چگونه مؤلفان مسلمان از جنبه های گوناگون به تاریخ نگاری اسلامی توجه داشته اند. گاهی برخی از این اشتباهات از مؤلفان مشهور بوده و دیگران با اعتماد به ایشان، آن اشتباهات را در آثار خود بیان کرده اند. این پژوهش به صورت کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است و در آن به سیر و عوامل و پیامدهای این گونه اشتباهات پرداخته شده است و به این نتیجه رسیده که می توان با افزودن قید یا محفوف به قرینه ای از بروز بسیاری از خطاها جلوگیری کرد.
۱۵.

مناسبات امام خامنه ای مدظله العالی

کلید واژه ها: تاخیر در ارائه گزارش حسابرس دوگانگی وظیفه مدیر عامل مالکیت سهامداران نهادی کمیته حسابرسی ضعف کنترل داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 953 تعداد دانلود : 650
شناخت دیدگاه مناسباتی امام خامنه ای ازضرورت های عصر حاضر برای اقشار جامعه و ملل مختلف جهان می باشد، بی تردید بیشترین تعاملات و مناسبات جمهوری اسلامی با کشورها ملل و فرق و ادیان جهان را در این برهه زمانی شاهد هستیم روش تحقیق نگارش در این مقاله روش اسنادی و توصیفی و برگرفته از سایت دفتر مقام معظم رهبری می باشد تبیین دیدگاه تعاملی و تقابلی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مدظله العالی در چهار محور مناسبات با مردم، علما، اقلیت های مذهبی دینی و فرق و مواجهه ایشان با استکبار و استعمار دول خارجی بازآفرینی شده است در دیدگاه رهبر معظم انقلاب بین مردم و انقلاب و رهبری منش و روش تعاملی و همگرایی بیش از هر نوع مناسباتی دیگر برقرار می باشد و دیدگاه نگارنده مقاله بر این اعتقاد قلبی می باشد. آیت الله خامنه ای در دیدگاه تعاملی خویش با روحانیت و مراجع می فرماید هیچ خادم اسلامی نمی تواند نسبت به نظامی که بر اساس اسلام پدید آمده است با انگیزه اسلام حرکت کرده و کار می کند بی تفاوت باشد بی تردید در هیچ دوره ای جز انقلاب اسلامی اتفاق نیفتاده که روحانیت تا این حد در مراتب بالای حکومتی دخیل باشند و در تصمیم گیری های مهم کشور موثر باشند و این نبود جز آنکه فرایند تشکیل حکومت بر اساس حضور روحانیت و به وسیله هدایت آنها انجام شده است ورعایت انصاف و عدالت با سایر ادیان است. سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی در قبال مذاهب چهارگانه تاکید بر وحدت و فتوای به حرمت اهانت به بزرگان اهل سنت و همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. تقسیم جهان به دو قطب مستضعف و مستکبر حمایت از مستضعفین و تقابل با استکبار می باشد حکومت اسلامی را مدافع حقوق اقلیت های دینی و مذهبی می داند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹