رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم زمستان 1400 شماره 83

مقالات

۱.

بررسی چالش های کلیدی استفاده از اینترنت اشیاء

کلید واژه ها: اینترنت اشیاء چالش های اینترنت اشیاء امنیت و حریم خصوصی تکنولوژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 783 تعداد دانلود : 555
این پروژه تحقیقاتی با هدف تعریف، تحلیل و بررسی چالش های کلیدی استفاده از اینترنت اشیاء انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و فرایند اجرا به این شکل است که، بعد از مرورادبیات در حیطه موضوع پژوهش، چالش های مطرح در پیاده سازی اینترنت اشیاء، شناسایی شد و چالش پیشنهادی تحقیق مطرح گردید. انواع مشکلات و چالش ها در زمینه اینترنت اشیاء، از جمله چالش امنیت و حریم خصوصی، چالش قوانین، چالش تکنولوژی، چالش فرهنگ، چالش مدل کسب و کار، چالش مدل نیروی انسانی به طور گسترده مورد بحث قرار می گیرد. برای رسیدن به اهمیت، سطح بندی و ارتباطات بین چالش ها از روش مدلسازی ساختار تفسیری استفاده شد. در این روش ابتدا به شناسایی عناصر مرتبط با موضوع یا مساله، براساس مرور ادبیات یا تکنیک های دیگری مانند مصاحبه و غیره انجام شد و همچنین در این پژوهش برخی چالش های پیاده سازی اینترنت اشیاء، براساس مرور ادبیات مشخص شدند. نتایج نشان داد که چالش نیروی انسانی و تکنولوژی در سطح اول، چالش امنیت و حریم خصوصی، قوانین و فرهنگی در سطح دوم و چالش کسب و کاردر سطح سوم قرار گرفتند.
۲.

مدیریت ریسک شرکتی و خطای برآورد اقلام تعهدی

کلید واژه ها: مدیریت ریسک شرکتی خطای برآورد اقلام تعهدی مدیریت ریسک استراتژیک مدیریت ریسک عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 661 تعداد دانلود : 692
برآورد اشتباه اقلام تعهدی توسط مدیریت، منجر به ارائه نادرست سود گزارش شده می شود. استفاده از سود نادرست، استفاده کنندگان را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی با چالش روبه رو می سازد. همه سازمان ها برای دست یابی به اهداف خود به شناسایی و مدیریت ریسک ها نیازمندند، زیرا آنها همواره با طیف گسترده ای از خطرهای مخرب بالقوه روبه رو می شدند و به نظر می رسد سازمان هایی موفق اند که بتوانند به طور کامل و شایسته ریسک هدایی را مدیریت کنند که در معرض آنها قرار دارند. مدیریت ریسک تلاش، می کند ریسک ها را شناسایی، ارزیابی واندازه گیری کند؛ سپس اقدامات متقابلی در زمینه مدیریت آنها و نه حذف آنها انجام دهد. هدف از انجام این تحقیق مدیریت ریسک شرکتی و خطای برآورد اقلام تعهدی بوده است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1398 تشکیل می دهند که تعداد 121 شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری بین مدیریت ریسک شرکتی و خظای برآورد اقلام تعهدی وجود ندارد.
۳.

بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر نقدینگی سهام

نویسنده:

کلید واژه ها: کارشناسی ارشد حسابداری واحد بستان آباد دانشگاه آزاد اسلامی بستان آباد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 563 تعداد دانلود : 580
یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقد شوندگی دارایی هاست. نقش عامل نقد شوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است؛ زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند، آیا بازار مناسبی برای آن ها وجود دارد یا خیر. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر نقدینگی سهام تاثیر دارد؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 133 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد با توجه به نتایج آزمون فرضیه، مشاهده شد که متغیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی با نقدینگی سهام رابطه معناداری دارد؛ یعنی به عبارتی عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر نقدینگی سهام تأثیر معناداری دارد. لذا فرضیه تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد تایید می شود.
۴.

مقابله کارکنان با تغییرات سازمانی در مواجهه با یک بیماری همه گیر: نقش ارتباطات داخلی شفاف

نویسنده:

کلید واژه ها: ارتباطات داخلی ارتباطات تغییر کاهش عدم قطعیت مقابله رابطه کارمند – سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 460 تعداد دانلود : 628
بیماری همه گیر کرونا باعث شده بسیاری از کسب و کارها و سازمان ها تغییراتی را برای مدیریت چالش های عملیاتی و اقتصادی خود اعمال کنند. درک این موضوع که چگونه کارکنان چنین تغییراتی را در طول فرآیندها مدیریت می کنند، برای موفقیت سازمان ها حائز اهمیت است. این مطالعه با ادغام ادبیات مربوط به ارتباطات داخلی شفاف، تئوری تبادل استرس و مقابله و تحقیقات تحول سازمانی، یک مدل نظری برای درک نقش ارتباطات داخلی و تأثیرات آن بر مدیریت تغییرات سازمانی توسط کارکنان پیشنهاد می کند. یک نظرسنجی آنلاین با ۴۹۰ کارمند تمام وقت در فولاد اکسین انجام شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که ارتباطات داخلی شفاف می تواند به تشویق مقابله کنترل شده ی مسئله محور، کاهش عدم قطعیت و تقویت روابط کارمندان و سازمان در طول تغییر سازمانی کمک کند. در انتها مفاهیم نظری و عملی مورد بحث قرار گرفته است.
۵.

بررسی نقش نیات رفتاری در قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه در بانک صادرات استان بوشهر

نویسنده:

کلید واژه ها: بانک صادرات قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه نیات رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 459 تعداد دانلود : 25
تحولات فناوری به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه اخیر در بخش بانکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است. امروزه بانکداری تلفن همراه برای حذف خدمات فیزیکی بانکی و ارائه خدمات با سرعت و کیفیت بالاتر رو به گسترش است. بر اساس این پژوهش با هدف بررسی نقش نیات رفتاری در قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه در بانک صادرات استان استان بوشهربه انجام رسید. نمونه آماری تحقیق 384 نفر از مشتریان بانک صادرات استان استان بوشهر بودند که به همین تعداد پرسشنامه توزیع و جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده های آماری و بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS24 و Smart PLS3 با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری صورت گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که سازگاری، سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، قابلیت انعطاف پذیری و ریسک ادراک شده تاثیر مثبت و معناداری بر نگرش به پذیرش بانکداری تلفن همراه دارد. خودکارآمدی و شرایط تسهیل کننده تاثیر مثبت و معناداری بر کنترل رفتاری ادراک شده دارد. نوآوری در فناوری جدید تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش بانکداری تلفن همراه و قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه دارد. هنجارهای ذهنی تاثیر مثبت و معناداری بر قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه دارد. نگرش به پذیرش بانکداری تلفن همراه و کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر مثبت و معناداری بر قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه دارد.
۶.

بررسی رابطه نوع مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت آموزش و پرورش نیکشهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 417 تعداد دانلود : 688
امروزه اهمیت فرآیند مدیریت بر کسی پوشیده نیست. کشورهای صنعتی پیشرفته از دهها سال قبل به این مقوله توجه داشته اند و عملاً توسعه خویش را مدیون بهبود شیوه های قبل مدیریت می دانند. در حالیکه کشورهای در حال توسعه هنوز درگیر مسایل و مشکلاتی از قبیل فقر و رشد نرخ جمعیت، نرخ بالای بیکاری، تورم، افسار گسیخته اتلاف، استقرار یافته و بر اساس داده می شوند. طبق این دیدگاه مؤسسات آموزشی خود را تغییر می دهند تا به افرادی که آمادگی تغییر در خود دارند کمک کنند و معترفند قصور در ایجاد شرایط مناسب برای موفقیت افراد جامعه باعث خسارت عظیم در بهره وری اجتماعی و عدم رضایت منابع انسانی خواهد شد. از اینرو سیستم آموزشی کشورهای در حال توسعه بایستی برنامه های آموزی خود را با روند تغییرات هماهنگ کنند. تدریس یک فعالیت پیچیده پویا، تعاملی هوشمندانه است و اگر قرار یاشد معلمین دانش آموزان مختلف جدید آشنا نمایند مستلزم شیوه خاص مدیریتی است تا از این طریق بتوانند اثر بخشی بیشتری به امر آموزش بپردازند.
۷.

نقش تعدیل کننده حاکمیت شرکتی در رابطه بین سیکل عمر محصول یک شرکت و ریسک پذیری

کلید واژه ها: ریسک پذیری سیکل تولید حاکمیت شرکتی تئوری نمایندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 345 تعداد دانلود : 422
تئوری های حسابداری مدیریت ادعا می کنند که شرکت ها در طول مراحل مختلف سیکل عمر محصول، ریسک های متفاوتی را تجربه می کنند. این مطالعه نقش تعدیل کننده حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سیکل عمر محصول یک شرکت و جنبه های ریسک پذیر آن را بررسی می کند. این مطالعه از سال 1385 تا 1393 در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. از تجزیه وتحلیل داده های پانل آماری استفاده شده و نمونه شامل 128 شرکت بود. نتایج نشان داد مرحله افول سیکل عمر محصول تنها مرحله ای است که بر ریسک پذیری شرکت های منتخب تأثیر می گذارد. به گونه قابل ملاحظه ای، بین مرحله افول سیکل عمر محصول و ریسک پذیری رابطه مثبت وجود دارد. افزون بر این، نتایج نشان دهنده رابطه مثبت بین مراحل رشد و کاهش سیکل عمر محصول یک شرکت است و ریسک پذیری آن زمانی که حاکمیت شرکتی نقش تعدیل کننده را ایفا می کند، رخ می دهد. به طور خلاصه، هنگامی که حاکمیت شرکتی به عنوان یک متغیر تعدیل کننده عمل می کند، رابطه بین سیکل عمر محصول یک شرکت و ریسک پذیری آن کمتر از زمانی است که چنین متغیری وجود ندارد. ازاین رو، نهادهای نظارتی و مدیران باید نقش حاکمیت شرکتی را در همه مراحل سیکل عمر محصول برای اطمینان از تصمیمات و استراتژی های شرکت موفق موردتوجه قرار دهند.
۸.

تبیین تأثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تحریف و دستکاری وجه نقد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: بیش اعتمادی مدیریت وجه نقد عملیاتی دستکاری وجه نقد تحریف وجه نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 960 تعداد دانلود : 635
امروزه مطالعات مستمر و هدفمند، نقش بسیار سازنده و حائز اهمیتی در حوزه های مالی، اقتصاد و حسابداری ایفا می نماید. بیش- اعتمادی نیز یکی از مهمترین ویژگی های شخصیتی مدیران در در مقوله مبانی رفتاری مدرن است؛ با عنایت به اهمیت جریان های نقدی عملیاتی شرکت و آثار آن بر سودآوری، بررسی ارتباط این موضوع با میزان بیش اعتمادی مدیران می تواند موجب ایجاد بستر مناسبی به منظور انداره گیری اثر آن بر ارزش شرکت شده و برای استفاده کنندگان اطلاعات، مفید و سودمند واقع شود که در این پژوهش جهت بررسی دقیق و نکته سنجی: جریان های نقدی چارک بندی و سپس به یررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر دستکاری جریان نقد عملیاتی منفی کوچک و مثبت رو به بالا پرداخته شده است. برای آزمون فرضیه ها 111 نمونه آماری در سال مالی 1392 الی 1398(دوره زمانی 7 ساله) انتخاب گردیده اند. با استفاده از دیتاهای استخراجی از نرم افزار ایویوز و روش داده های ترکیبی (پولینگ و پانل دیتا)، فرضیه ها در سطح خطای 0.05 مورد آزمون قرار گرفتند. گفتنی است در این پژوهش، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که اولا بیش اعتمادی مدیران بر دستکاری جریان نقدی منفی کوچک تأثیر معناداری ندارد. ثانیا بیش اعتمادی مدیران بر دستکاری جریان نقد عملیاتی مثبت رو به بالا تأثیر معناداری ندارد.
۹.

بررسی تأثیر ارزش های کاری بر رفتار شهروندی سازمانی و رضایت از زندگی

کلید واژه ها: رفتار شهروندی سازمانی رضایت از زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 405 تعداد دانلود : 727
این تحقیق از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و در دسته تحقیق های علّی قرار دارد جامعه ی مورد پژوهش شامل کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی بوده که برای سنجش وضعیت موجود از پرسشنامه 14 سوالی استفاده شد که پس از تأیید روایی و پایایی جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزاء مدل از معادلات ساختاری استفاده شده است. از نرم افزار آموس برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاکی از آن بوده است که ارزش های کاری تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی و رضایت از زندگی دارد و نیز رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر رضایت از زندگی دارد.
۱۰.

بررسی نقش مسئولیت اجتماعی کارکنان بر مدیریت بهینه بحران در اپیدمی کرونا در بانک کشاورزی استان همدان با نقش واسط ادراک از ارزش های اخلاقی

نویسنده:

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی کارکنان مدیریت بهینه بحران در اپیدمی کرونا ادراک از ارزش های سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 684 تعداد دانلود : 346
پژوهش حاضر با موضوع بررسی نقش مسئولیت اجتماعی کارکنان بر مدیریت بهینه بحران در اپیدمی کرونا با نقش واسط ادراک از ارزش های سازمانی در بانک کشاورزی استان همدان، بر اساس هدف تحقیقی کاربردی و از نظر نوع گردآوری اطلاعات تحقیقی توصیفی و غیر آزمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک کشاورزی استان همدان در سال 1400 با تعداد کل 373 بود. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد 187 نفر استفاده شد. مسئولیت اجتماعی با پرسشنامه شوارتز و کارول (2017)، ادراک از ارزش های سازمانی با پرسشنامه فارنهام (2001) و مدیریت بهینه بحران در اپیدمی کرونا با پرسشنامه آزادیان و همکاران (1395) سنجش شدند. همچنین سطح مسئولیت اجتماعی کارکنان حدود 8/81%، میزان ادراک از ارزش های سازمانی تقریباً 4/66% و مدیریت بهینه بحران در اپیدمی کرونا از دیدگاه کارکنان 6/64% بود. در بین ابعاد مسئولیت اجتماعی کارکنان، بیشترین میانگین مربوط به بعد اقتصادی و کمترین میانگین مربوط به بعد قانونی بود. در بین ابعاد ادراک از ارزش های سازمانی، بیشترین و کمترین میانگین به ترتیب مربوط به ابعاد نظام رشد انسانی و نظام حمایتی بود. در بین ابعاد مدیریت بهینه بحران در اپیدمی کرونا، بیشترین میانگین را بعد فرهنگ یادگیری و کمترین میانگین را بعد انعطاف پذیری کسب کردند. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار PLS نشان داد که مسئولیت اجتماعی کارکنان به میزان 48% بر ادراک از ارزش های سازمانی اثرگذار بود و ادراک از ارزش های سازمانی به میزان 61% متغیر مدیریت بهینه بحران در اپیدمی کرونا را تبیین نمود، همچنین مسئولیت اجتماعی کارکنان بر مدیریت بهینه بحران در اپیدمی کرونا به طور غیرمستقیم و با نقش میانجی ادراک از ارزش های سازمانی به میزان 29% تاثیر گذاشت. از سوی دیگر تمامی ابعاد مسئولیت اجتماعی کارکنان از جمله اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه بر ادراک از ارزش های سازمانی و مدیریت بهینه بحران در اپیدمی کرونا تاثیر مثبت و معنی داری گذاشتند.
۱۱.

بررسی تأثیر هوش سازمانی کارکنان بر ارتقای اثربخشی شهرداری همدان

نویسنده:

کلید واژه ها: هوش سازمانی اثربخشی سازمانی شهرداری همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 216 تعداد دانلود : 501
هدف از پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هوش سازمانی کارکنان بر ارتقای اثر بخشی شهرداری همدان می باشد. در این پژوهش از دو مدل هوش سازمانی آلبرخت (2002) و مدل اثربخشی سازمانی پارسونز (2011) استفاده می شود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها یک تحقیق کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری همدان در سال 1394 می باشند و تعداد کل آنان 850 نفر هستند. نمونه آماری کارکنان در این پژوهش با توجه به جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان و کرجسی به روش تصادفی ساده به تعداد 265 نفر برآورد می گردد. ابزار اندازه گیری هوش سازمانی، پرسشنامه 49 سوالی کارل آلبرخت و ابزار اندازه گیری اثربخشی سازمانی، پرسشنامه 28 سوالی پارسونز می باشد. نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین تمامی ابعاد هوش سازمانی از جمله بینش استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد توانایی پیشگویی اثربخشی سازمانی را دارند و بعد جرات و شهامت نسبت به سایر ابعاد، تاثیر بیشتری بر اثربخشی سازمانی دارد.
۱۲.

تأثیر رفتار مثبت گرای سازمانی بر رفتار مسئولانه کارکنان با نقش میانجی تواناسازی کارکنان

نویسنده:

کلید واژه ها: رفتار مثبت گرای سازمانی رفتار مسئولانه کارکنان تواناسازی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 241 تعداد دانلود : 531
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رفتار مثبت گرای سازمانی بر رفتار مسئولانه کارکنان با نقش میانجی تواناسازی کارکنان انجام شد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری تهران بودند که در سال 1400 مشغول به فعالیت در آن سازمان می باشند. نمونه آماری این تحقیق براساس جدول مورگان و کرجسی و با شیوه تصادفی ساده به تعداد 368 نفر برآورد شد رفتار مثبت گرای سازمانی توسط پرسشنامه 12 سوالی لوتانز (2013)، تواناسازی شغلی با پرسشنامه اسپریتزر (2005) و رفتار متعهدانه کارکنان با استفاده از پرسشنامه کائو و همکاران (2019) مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل با نرمافزار های آماری نشان داد که رفتار سازمانی مثبت گرا به طور مستقیم به میزان 38% بر رفتارهای متعهدانه کارکنان تاثیر می گذارد، رفتار سازمانی مثبت گرا به میزان 62% بر رفتارهای خودتوانمند سازی شغلی اثرگذار است و رفتارهای خودتوانمند سازی شغلی به میزان 36% متغیر رفتارهای متعهدانه کارکنان را تبیین می کند، همچنین رفتار سازمانی مثبت گرا بر رفتارهای متعهدانه کارکنان و با نقش میانجی رفتارهای خودتوانمند سازی شغلی به میزان 22%=36% × 62% تاثیر می گذارد؛ بنابراین رفتارهای متعهدانه کارکنان همزمان هم از مسیر مستقیم و هم از مسیر غیرمستقیم (اثر کل) به میزان 61% تحت تاثیر رفتار سازمانی مثبت گرا می باشد و در این بین رفتارهای خودتوانمند سازی شغلی به عنوان یک متغیر میانجی جزئی است؛ بنابراین در کل می توان نتیجه گرفت که رفتار سازمانی مثبت گرا بر رفتارهای متعهدانه کارکنان با نقش واسط رفتارهای خودتوانمند سازی شغلی در شهرداری تهران تاثیر دارد.
۱۳.

رابطه مدیریت منابع انسانی با پاسخگویی اخلاقی و هوش معنوی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی پاسخگویی اخلاقی هوش معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 297 تعداد دانلود : 200
پژوهش حاضر به بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی با پاسخگویی اخلاقی و هوش معنوی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان پرداخت. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ زمانی، مقطعی و از لحاظ روش توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در سال 1400 به تعداد 160 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش در دسترس به تعداد 113 نفر برآورد شد. سطح مدیریت منابع انسانی 6/64 %، پاسخگویی اخلاقی 8/65 % و هوش معنوی 70 % بود. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری با نرم افزار SPSS نشان داد که بین مدیریت منابع انسانی با پاسخگویی اخلاقی و هوش معنوی رابطه معنی داری وجود داشت. از طرفی مولفه های مدیریت منابع انسانی از جمله انتخاب و استخدام، آموزش و توسعه، نظام پاداش مبتنی بر عملکرد، توانمندسازی کارکنان و امنیت شغلی با پاسخگویی اخلاقی و نیز هوش معنوی دارای رابطه معنی داری بودند. همچنین مشخص شد که مؤلفه های مدیریت منابع انسانی از جمله آموزش و توسعه و امنیت شغلیتوانایی پیش بینی پاسخگویی اخلاقی را داشتند. همچنین مؤلفه های اموزش و توسعه توانایی پیش بینی هوش معنوی را داشتند.
۱۴.

اقتصاد متعارف و اقتصاد رفتاری؛ اشتراکات و اختلافات

کلید واژه ها: اقتصاد رفتاری روانشناسی اقتصاد متعارف سقلمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 354 تعداد دانلود : 405
بر اساس گفته های مارشال بیشتر رفتار انسان براساس سیستم شناختی شهودی است. روان شناسان نشان دادند که روش های جدید عقلانیت الگوهای طبقه بندی شده ای را به دنبال دارد که نظریه های سنتی اقتصاد از تبیین آن ناتوانند. همچنین تیلر اثبات نمود که افراد مطابق با تئوری های اقتصادی رفتار نمی کنند و در واقع پیوند و همکاری چند رشته می تواند شکاف های موجود را بهبود بخشد. از این رو هدف این پژوهش بررسی اقتصاد متعارف و اقتصاد رفتاری و بررسی و شناخت رفتار مصرف کننده می باشد. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. برای بررسی مدل مفهومی و فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری[1] استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 350 نفر از دانشجویان اقتصاد دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در سال 1399 بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 183 نفر به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب گردیدند. با استفاده از داده های بدست آمده از پرسشنامه و به کمک نرم افزار آماری Smart PLS، میزان پایایی با سنجش مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی[2] مورد سنجش واقع شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بین اقتصاد رفتاری (با ابعاد احساسات گذشته و هیجان ها، شهود، تصمیمات افراد دیگر و نحوه بیان مسئله و باورها و ارزش ها) و تصمیم گیری های اقتصاد متعارف رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین پژوهش حاضر نشان می دهد که اقتصاد رفتاری توان توضیحی مدل های اقتصادی را بالاتر برده و درنهایت سیاست های کلان مناسب تری را نیز پیشنهاد می دهد. همچنین نتیجه گرفتیم که اقتصاد رفتاری و نحوه عملکرد مصرف کننده تا حد زیادی با دیدگاه قرآن کریم قابلیت انطباق دارد و همچنین اقتصاد متعارف دارای انطباق کمتری می باشد؛ که این نتایج نشان دهنده حقیقت رفتار مصرف کننده می باشد.
۱۵.

ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی با نقش تعدیلگری استراتژیهای مالی در شرکت های عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: سرمایه فکری استراتژی مالی عملکرد مالی بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 514 تعداد دانلود : 525
در شرایط کنونی ناشی از انقلاب تکنولوژیکی، پویایی بازار، ارتباطات متقابل، تقاضای مشتریان و موسسات تخصصی به منظور ارزیابی و مدیریت دارایی های نامشهود، چالشی برای همه سازمان ها است. از جمله عوامل تاثیر گذار بر عملکرد مالی سازمان ها، سرمایه فکری می باشد، از این روی نقش استراتژیهای مالی در تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی سازمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه فکری و استراتژیهای مالی بر عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. به منظور پاسخ به پرسشهای تحقیق، دو فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تدوین شده است. برای بررسی صحت فرضیه ها، اطلاعات از بین جامعه آماری هدف تحقیق که شامل صورت های مالی سالانه و یادداشت های توضیحی همراه آن ها، مربوط به 79 شرکت پذیرفته شده در بورس، طی دوره زمانی 5 ساله (1391 تا 1395) می باشند، با استفاده از نرم افزار رهاورد نوین جمع آوری شد و به کمک نرم افزار 9eviews و آزمونهای ریشه واحد، هم انباشتگی، اف لیمر و هاسمن مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. نتایج حاکی از وجود ارتباط معنادار بین سرمایه فکری و عملکرد مالی با نقش تعدیل گری استراتژیهای مالی در شرکت های عضو بورس است؛ و در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی، استراتژی سرمایه گذاری و استراتژی تقسیم سود نقش تعدیلگری منفی (کاهنده) و استراتژی تامین مالی نقش تعدیلگری مثبت (افزاینده) دارد.
۱۶.

تأثیر کیفیت اطلاعات مالی بر رابطه بین شاخص های سرمایه فکری و مدیریت سود

کلید واژه ها: کیفیت اطلاعات مالی سرمایه فکری مدیریت سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 676 تعداد دانلود : 88
هدف این تحقیق بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات مالی بر رابطه بین شاخص های سرمایه فکری و مدیریت سود می باشد. روش آزمون فرضیه پژوهش مدل رگرسیون چند متغیره در مجموعه داده های ترکیبی است جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 152 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1392 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد از میان عناصر سرمایه فکری تنها سرمایه ساختاری رابطه منفی و معنی داری با مدیریت سود دارد و رابطه میان سرمایه انسانی و سرمایه به کارگرفته شده (رابطه ای یا مشتری) با مدیریت سود معنی دار نیست. همچنین نتایج نشان داد کیفیت اطلاعات مالی بر رابطه بین شاخص های سرمایه فکری (ساختاری و انسانی) و مدیریت سود تأثیرگذار است.
۱۷.

تأثیر تمرکز مشتری بر رابطه بین توانایی مدیریت و هموارسازی سود

کلید واژه ها: تمرکز مشتری توانایی مدیریت و هموارسازی سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 224 تعداد دانلود : 683
مدیران برای دستیابی به اهدافی مانند افزایش رفاه سهامداران یا افزایش ثروت اقدام به هموارسازی سود می کنند. تضاد منافع بین مدیران توانمند و شرکت ها، هموارسازی سود را تحت فشار تمرکز بازار مشتری قرار می دهد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر رابطه بین توانایی مدیریت و هموارسازی سود می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1399 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین توانایی مدیریت و هموارسازی سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و تمرکز مشتری بر رابطه توانایی مدیریت و هموارسازی سود تأثیر منفی دارد.
۱۸.

کاربرد پژوهش عملیاتی در مدیریت اوراق قرضه

کلید واژه ها: تامین مالی پروژه اوراق بهادار صکوک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 880 تعداد دانلود : 626
تأمین مالی پروژه به معنای تأمین منابع مالی لازم برای ساخت و بهره برداری از یک پروژه و یا تأمین مالی دوباره ی یک واحد صنعتی بزرگ است. از جمله روش های تامین منابع مالی می توان به انتشار اوراق بهادار اشاره نمود. اوراق بهادار که ورقه ای نماینده ی ارزش و قابل نقل و انتقال محسوب می شود، اقسام متنوعی داشته و هر یک از این اقسام به طریق ویژه ای در فرآیند تامین مالی به کار می آید. از جمله اوراق قابل انتشار در فرآیند تامین مالی پروژه می توان به اوراق قرضه، سهام، اوراق با پشتوانه ی دارایی و صکوک اشاره نمود. امروزه، بنابر محدودیت دولت ها و بانک ها در تامین منابع مالی پروژه، انتشار اوراق بهادار به عنوان روشی جایگزین شناخته می شود. تجمیع سرمایه های خُرد افراد، ناشناخته و مجهول بودن خریداران اوراق، عدم مداخله در مدیریت پروژه، انعطاف در شروط تامین مالی و دسترسی به منبعی بی پایان از نقدینگی از جمله مزایای غیرقابل انکار اوراق بهادار تلقی شده و استفاده از این ابزار در تامین مالی پروژه را به تدریج گسترش داده است. انتشار این اوراق در فرآیند تامین مالی پروژه متفاوت از تامین مالی شرکتی بوده و نحوه ی تخصیص ریسک، بازپرداخت اصل و سود اوراق، مسئولیت ناشران، وظایف نهاد واسط و نحوه ی انتشار با توجه به ویژگی های تامین مالی پروژه در برخی موارد منحصر به فرد است.
۱۹.

بررسی رابطه بین معافیت مالیاتی صادرات و ساختار سرمایه شرکت های صادرات محور پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: معافیت مالیاتی صادرات ساختار سرمایه هموارسازی هزینه مالی بهبود عملکرد تقلیل تأمین مالی داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 484 تعداد دانلود : 21
امروزه توجه به ساختار سرمایه شرکت و تأمین مالی در زمان بحران مالی و اقتصادی از طریق بدهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که مدیران به آن توجه می نمایند. این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین معافیت مالیاتی صادرات و ساختار سرمایه شرکت ها انجام گرفته است. جامعه آماری را از بین سال های 1391 الی 1398 و به مدت 8 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 82 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته است و مشخص شد که بین معافیت مالیاتی صادرات و ساختار سرمایه شرکت های صادرات محور رابطه معناداری وجود دارد به طوری که براساس آماره t میزان تأثیرپذیری هر چهار فرضیه ویژه بر ساختار سرمایه شرکت با ضریب تعیین 99 درصد تأیید می شود و مدیران می بایست جهت بهبود ساختار سرمایه شرکت به هر چهار شاخص توجه نمایند و با پژوهش ژانگ در سال 2021، هم راستا و سازگار می باشد.
۲۰.

تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه محافظه کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی محافظه کاری حسابداری ارزش نگهداشت وجه نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 911 تعداد دانلود : 190
سطح نگهداری وجه نقد، در برگیرنده وجوهی است که به سرعت برای سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی و یا برای توزیع به سرمایه گذاران در دست باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه محافظه کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1399 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین محافظه کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ مدیریت سود بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد تأثیرگذار نیست؛ اما مدت تصدی حسابرس بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد تأثیر منفی و معنی داری دارد.
۲۱.

نقش تعدیلگر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی

کلید واژه ها: مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت کیفیت حاکمیت شرکتی اجتناب مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 310 تعداد دانلود : 896
هم نظام راهبری شرکتی و هم افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس مفهوم پاسخگویی شکل گرفته است. افزایش سطح پاسخگویی در ساختار هیئت مدیره باعث مدیریت بهتر هزینه ها و افشای بیشتر اطلاعات در رابطه با عملکرد اجتماعی شرکت ها و در نتیجه رضایت بیشتر ذینفعان می شود. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیلگر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 142 شرکت در بازه زمانی 131-1399 می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد و برای تجزیه وتحلیل فرضیه از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین کیفیت حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و مسئولیت پذیری اجتماعی، این رابطه منفی و معنی دار را تقویت می کند.
۲۲.

سرمایه گذاران نهادی، سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت

کلید واژه ها: سرمایه گذاران نهادی سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 286 تعداد دانلود : 305
ارزش شرکت برای سهامداران، سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان شرکت در ارزیابی آن ها از آینده شرکت و تأثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایه گذاری و قیمت سهام اهمیت به سزایی دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی با سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1399 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین نسبت مالکیت نهادی و ارزش شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین نسبت مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
۲۳.

تأثیر کنترل های داخلی بر پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: کنترل های داخلی پایداری سود بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 584 تعداد دانلود : 411
هدف از این پژوهش تاثیر کنترل های داخلی بر پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، ابتدا از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی استفاده شد که براین اساس، مبانی نظری و ادبیات پژوهش از کتب و مجلات تخصصی لاتین و و یادداشت های توضیحی شرکت های منتخب، لوح های فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران فارسی گردآوری شد. سپس داده های لازم برای آزمون فرضیه های تحقیق از طریق مراجعه به صورت های مالی، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادارو دیگر پایگاه های مرتبط و نیز از نرم افزار ره آورد نوین و بانک جامع اطلاعات بورس استخراج شد. به منطور بررسی رابطه ی بین متغیرها از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این موضوع است که کنترل های داخلی بر پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت ومعناداری وجود دارد.
۲۴.

تأثیر ویژگی های هیئت مدیره، شاخصه های قدرت مدیرعامل و بحران مالی بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ویژگی های هیئت مدیره قدرت مدیرعامل بحران مالی ریسک پذیری بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 712 تعداد دانلود : 512
هدف پژوهش: بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره، شاخصه های قدرت مدیرعامل و بحران مالی بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری این پژوهش از میان 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1393 تا 1399 می باشد. در این تحقیق از داده های پانل (تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج فرضیه اول تا ششم به ترتیب نشان داد که اندازه هیئت مدیره بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تاثیر معنادار و منفی دارد. استقلال هیئت مدیره بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تأثیر معنادار و منفی دارد؛ تخصص هیئت مدیره بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تأثیر معنادار و منفی ندارد. حقوق مدیر عامل بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری) تاثیر معنادار و منفی ندارد؛ اما این تاثیرگذاری بر ریسک نقدینگی مثبت می باشد؛ دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تأثیر معنادار و منفی دارد و بحران مالی بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تأثیر معنادار و مثبتی دارد. بحث و نتیجه گیری: هیئت مدیره های بزرگتر به دلیل در دسترس بودن سرمایه انسانی بیشتر و نظم و تعادل بیشتر در فرآیند تصمیم گیری، ریسک پذیری را کاهش می دهند. مطابق با مفروضات تئوری نمایندگی، تعداد مدیرانی که در هیئت مدیره شرکتی فعالیت می کنند با نتیجه تصمیمات هیئت مدیره مرتبط هستند.
۲۵.

تأثیر شرایط بازار بر رابطه تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری و مالکیت متقابل نهادی

کلید واژه ها: شرایط بازار تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری مالکیت متقابل نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 613 تعداد دانلود : 653
مالکیت متقابل نوعی از ساختارهای مالکیت می باشد که درآن واحدهای تجاری به طور هم زمان سهامدار و مالک یکدیگر هستند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر شرایط بازار بر رابطه تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری و مالکیت متقابل نهادی می باشد. روش آزمون فرضیه پژوهش مدل رگرسیون چند متغیره در مجموعه داده های ترکیبی است جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 148 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1392 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری با مالکیت متقابل نهادی رابطه مستقیم و معنی داری دارد و ارتباط مثبت بین تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری و مالکیت متقابل نهادی زمانی که شرکت با رقابت بیشتری در بازار محصول روبرو می شود، بیشتر می شود.
۲۶.

بررسی رابطه هوش اجتماعی و سلامت روان با مسئولیت پذیری کارکنان در شرکت پتروشیمی کارون

کلید واژه ها: هوش اجتماعی سلامت روان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت پتروشیمی کارون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 38 تعداد دانلود : 691
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و سلامت روان با مسئولیت پذیری کارکنان در شرکت پتروشیمی کارون انجام شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت روش توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت پتروشیمی کارون با تعداد 1000 نفر که بر اساس فرمول کورجسی و مورگان در بین آنها 278 نفر انتخاب شدند. در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار اندازه گیری داده ها پرسشنامه بود که از پرسشنامه های استاندارد هوش اجتماعی؛ سیلورا و همکاران(2001)، سلامت روان؛ کیز (۲۰۰۲) و مسئولیت پذیری؛ کارول (1991) استفاده شد و روایی آن توسط صاحبنظران و پایایی آن به وسیله ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و داده ها در سطح آمار توصیفی از جداول فراوانی و نمودارها براساس ویژگیهای جمعیت شناختی و در سطح آمار استنباطی از آزمون گلموکروف اسمیرنف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون وآزمون رگرسیون ساده بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که بین هوش اجتماعی و سلامت روان با مسئولیت پذیری کارکنان در شرکت پتروشیمی کارون رابطه وجود دارد. بر اساس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که داشتن هوش اجتماعی می تواند بر مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیر گذار باشد و کارکنانی که مسئولیت پذیری بیشتری دارند سطوح سلامت روان در آنها بالاتر است.
۲۷.

بررسی رابطه سرمایه فکری و سرمایه اسلامی با مسئولیت پذیری اجتماعی

کلید واژه ها: سرمایه فکری مسئولیت پذیری اجتماعی سرمایه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 881 تعداد دانلود : 820
در طول سال های اخیر اهمیت بحث مسئولیت اجتماعی، روز به روز بیش تر شده است؛ به طوری که امروزه از آن به عنوان یک اولویت اصلی برای سازمان ها یاد می کنند، باید خاطرنشان ساخت که جنبه نامشهود اقتصاد بر پایه سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده اولیه و اصلی آن، دانش و قابلیت یادگیری می باشد. به عبارت دیگر می توان گفت که امروزه مدیریت سرمایه های فکری، سازمان ها و نهادها را به موفقیت های بیش تری در افق های آینده بازارهای رقابتی و اعتباری نائل خواهند ساخت به همین دلیل هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرمایه فکری و اسلامی با مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که بین سرمایه فکری و اسلامی با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۲۸.

نقش مدیریت تکنولوژی بر عملکرد سازمان مبتنی بر دیدگاه نوآوری و کیفیت محصول

کلید واژه ها: مدیریت تکنولوژی عملکرد سازمان کیفیت محصول نوآوری فرآیند نوآوری محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 692 تعداد دانلود : 595
در عصر حاضر توجه به فناوری و مدیریت آن برای شرکت ها از اهمیت چندانی برخوردار است تا با توجه به آن بتوانند عملکرد بالاتری را برای خود رقم بزنند. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش مدیریت تکنولوژی بر عملکرد سازمان مبتنی بر دیدگاه نوآوری و کیفیت است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان شرکت های دانش بنیان مستقر در شهر تهران است. با توجه به جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 135 نفر از کارکنان این شرکت ها به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضرایب معناداری و ضرایب مسیر در نرم افزار PLS انجام شده است. نتایج حاکی از این است مدیریت تکنولوژی بر کیفیت محصولات، نوآوری فرآیند و نوآوری محصول تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۲۹.

نقش تعدیلگر مالکیت نهادی و مدیریتی بر تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ریزش قیمت سهام

کلید واژه ها: مالکیت نهادی مالکیت مدیریتی محافظه کاری ریزش قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 156 تعداد دانلود : 201
محافظه کاری حسابداری یکی از ویژگی های ضروری کیفیت گزارشگری مالی برای بهبود قابلیت اطمینان صورت های مالی شرکت ها است. محافظه کاری حسابداری هزینه نمایندگی را کنترل می کند و به چند شیوه بر احتمال وقع ریزش سهام تأثیر می گذارد. هدف این تحقیق، بررسی نقش تعدیلگر مالکیت نهادی و مدیریتی بر تأثیر محافظه کاری بر ریزش قیمت سهام می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 142 شرکت در بازه زمانی 131-1399 می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ی پژوهش از تحلیل آماری لجستیک کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد محافظه کاری حسابداری بر ریسک ریزش قیمت سهام تأثیر منفی و معنی دارد؛ مالکیت نهادی بر تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک ریزش قیمت سهام نقش تعدیلگر دارد؛ اما مالکیت مدیریتی بر تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک ریزش قیمت سهام نقش تعدیلگر ندارد.
۳۰.

رهبری و مدیریت در سیستم آموزش و پرورش

کلید واژه ها: رهبری مدیریت آموزش و پرورش مدارس تئوری های نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 400 تعداد دانلود : 697
آموزش و پرورش محور توسعه اجتماعی – اقتصادی – سیاسی و فرهنگی جوامع بشری می باشد. همه کشورها جهت پیشرفت و توسعه همه جانبه خود نیازمند آموزش و پرورش کارآمد و اثر بخش هستند از طرفی موفقیت مدارس و رسیدن به اهداف خود مستلزم دارا بودن رهبری کارآمد و اثر بخش هستند؛ اما با تاسف باید اذعان نمود که مدیران در برنامه ریزی تعیین خط مشی و تصمیم گیری های آموزشی دخالتی نداشته ولی در فرآیند اجرایی نمودن آن ها مسئولیت هدایت و رهبری رسیدن به خط مشی ها را به عهده دارند. امروزه در جهان و بر اساس تئوری های جدید بهترین نوع مدیریت را مدیریتی همراه با رهبری و اثر بخش قلمداد می نمایند.
۳۱.

بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و مدیریت سرمایه در گردش

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها مدیریت سرمایه در گردش توانایی مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 732 تعداد دانلود : 834
یکی از مباحث پژوهش های بازار سرمایه توانایی مدیریت و سرمایه در گردش است که همواره موردتوجه پژوهشگران در حوزه پژوهش های حسابداری و دانش مالی می باشد. در حقیقت مدیریت سرمایه در گردش به خاطر اینکه به شکل مستقیم نقدینگی و سودآوری شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد و به عنوان یک عامل اساسی در تعیین ارزش شرکت محسوب می شود برای شرکت ها از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر مدیران هم به دو دلایل باید به سرمایه در گردش توجه کنند اولاً مدیران بااستعداد درک بهتری از محیط کار شرکت داشته باشند؛ دوماً مدیران توانمند به طور مؤثر و اثربخش از منابع بنگاه ها به بهترین نحو ممکن استفاده می کنند. بر همین اساس پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و مدیریت سرمایه در گردش در بازار سرمایه ایران بپردازد. در این راستا با توجه به محدودیت های اعمال شده داده های 116 شرکت برای دوره زمانی 10 ساله از سال 1390 تا 1399 با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی، آزمون و تجزیه وتحلیل شد. یافته های فرضیه اول پژوهش حاکی از آن است که توانایی مدیریت موجب افزایش چرخه تبدیل وجه نقد شرکت می گردد. همچنین، فرضیه دوم بیانگر رابطه منفی رابطه توانایی مدیریت و چرخه تبدیل وجه نقد است. بر اساس نتیجه فرضیه سوم می توان بیان کرد که بین توانایی مدیریت و دوره پرداخت حساب های پرداختنی رابطه منفی معناداری وجود دارد. در نهایت، بر اساس فرضیه چهارم، توانایی مدیریت باعث افزایش در دوره گردش موجودی کالا می گردد.
۳۲.

بررسی لزوم ضروریت و اهمیت توجه به مدیریت آموزشی

کلید واژه ها: رهبری مدیریت آموزش و پرورش مدارس تئوری های نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 819 تعداد دانلود : 312
مدیریت و رهبری از ارکان هر سازمان و جامعه ای است. مدیریت آموزشی، در بین سایر انواع مدیریت ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. اگر آموزش و پرورش هر جامعه در راس همه مسائل جامعه باشد، مدیریت آموزشی نیز با همان منطق، جایگاه مهمی در بهسازی و توسعه ی جامعه دارد. اگر مدیران آموزشی یک جامعه دارای دانش و مهارت عای کافی باشند، بدون تردید، نظام آموزشی نیز از اثربخشی، کارائی و اعتبار بالائی برخوردار خواهد بود. آموزش و پرورش که دارای هدف های معنوی و اقتصادی است و سعی دارد که فرد را در تحقق آن هدف ها به فعالیت نهادی وا دارد، امروزه در بیشتر جوامع از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت عمده ی نهاد آموزش و پرورش در نقش اجتماعی آن است که با توجه به سازندگی فرد برای خود، در آماده نمودن او جهت زندگی در میان انسان ها همت می گمارد. این نقش با دادن یک سری از دانستنی های ناشی شده از فرهنگ جمعی به فرد، برآورد می شود. بدین نحو، تعلیم و تربیت ضمن دادن آمادگی به شخص، جهت رفع نیاز های مادی و معنوی خود، در کمک به مرتفع ساختن حوایج جمعی نیز او را آماده می سازد. وظیفه ی اساسی هر سازمان آموزشی دست یافتن به هدف های از پیش تعیین شده ی آموزشی و تربیتی است که ممکن است در حیطه های مختلف شناختی، عاطفی، روانی- حرکتی و ادراکی قرار بگیرد. برنامه ریزی در یک مفهوم کلی یعنی پیش بینی و تعیین راه ها، روش ها و امکانات برای رسیدن به یک هدف تربیتی مطلوب. برنامه ریزی، به عنوان مهمترین وظیفه ی مدیر آموزشی با توجه به سطح سازمانی یا موقعیتی که مدیر به کار اشتغال دارد. می باشد.
۳۳.

کارکرد های تفکر انتقادی در مدیریت استراتژیک (تفکر استراتژیک)

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک تفکر استراتژیک تفکر انتقادی بررسی انتقادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 13 تعداد دانلود : 646
مدیریت استراتژیک و تفکر انتقادی دو پدیده گسترده و مهم برای جامعه معاصر هستند. مفاهیم آنها هر دو به خوبی در ادبیات بحث شده است. با این حال، پیوندهای مفهومی موجود بین آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته و نقش کارکردهای تفکر انتقادی در فرآیند مدیریت یا تفکر استراتژیک مؤثر آشکار نشده است. این مقاله بر آن است تا با ارائه ارتباطات مفهومی بین تفکر استراتژیک و تفکر انتقادی، این شکاف را پر کند. جهت یافتن مطالعات و مستندات مرتبط با مقاله حاضر در پایگاه داده گوگل اسکولار و پایگاههای داده های داخلی جهاد دانشگاهی، مگیران و سیویلیکا با استفاده از کلمات کلیدی جستجو صورت گرفت که معیار ورود به مطالعه، انطباق هدف آن با کارکرد های تفکر انتقادی در مدیریت استراتژیک بود. به منظور آشکار ساختن ساختار درونی هر مفهوم و شناسایی ارتباطات مفهومی، یک بررسی انتقادی انجام شد نوع تحقیق حاضر مروری، از بعد هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، یک تحقیق توصیفی می باشد. هدف اصلی این مقاله، اثبات تأثیر تفکر انتقادی برمدیریت یا تفکر استراتژی است. نتایج نشان داد که عوامل بسیاری می توانند به عنوان پیش نیاز و لازمه مدیریت یا تفکر استراتژی بیان شوند ولی در تحقیق حاضر، نگارنده تفکر استراتژی را به عنوان یکی از مهم ترین پیش نیازهای تفکر انتقادی می داند. این تحقیق را می توان مبنایی برای تحلیل بیشتر پیوند بین این دو پدیده در نظر گرفت. افزایش آگاهی از کارکردهای تفکر انتقادی در مدیریت یا تفکر استراتژک می تواند جهت گیری های جدیدی را در استراتژی های سازمانی ایجاد کند.
۳۴.

آسیب شناسی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران

کلید واژه ها: آموزش عالی خصوصی سازی فارغ التحصیلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 964 تعداد دانلود : 626
خصوصی سازی یکی از روندهای اصلی جهانی آموزش عالی است. با اینکه از دانشگاه های خصوصی در بسیاری از کشورهای خارجی استقبال شده است لذا عوامل متعددی باعث گسترش آموزش عالی خصوصی در کشورها می شود. تقاضای اجتماعی و سیاست دولت برای ارتقای سطح دانش مردم، سبب شده است که خصوصی سازی آموزش عالی در ایران شتاب زیادی را تجربه نماید. درنظر نگرفتن زیرساخت های لازم آموزش خصوصی در ایران باعث آسیب هایی به آموزش عالی شده است و مرور مبانی نظری و تجربی در این زمینه نشان داد که آسیب های فراوانی در این حوزه وجود دارد که مهمترین آن ها شامل توجه صرف به انتقال علم و نپرداختن به تولید آن، ضعف پژوهش و ناتوانی در ایجاد ارتباط با بخش های بکارگیرنده فارغ التحصیلان و ناکافی بودن اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها است. به نظر می رسد سازمان دهی مجدد بخش عمومی آموزش عالی و همسویی بیشتر آن با اهداف کلان آموزشی عالی در کشور ضروری باشد تا از اتلاف سرمایه های انسانی با تزریق علوم بی ثمر در این نوع از مراکز ممانعت شود.
۳۵.

عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران با توجه به نقش شاخص های توسعه انسانی

کلید واژه ها: رشد اقتصادی توسعه انسانی شاخص بهداشت و سلامت شاخص آموزش و شاخص استاندارد زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 730 تعداد دانلود : 646
رشد اقتصادی، بدون بهبود در توسعه انسانی استمرار نمی یابد و توسعه انسانی، پیش نیاز رشد پایدار بلندمدت است و هر کشور برای حرکت در مسیر رشد اقتصادی به یک آستانه توسعه انسانی نیاز دارد. این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران با توجه به نقش شاخص های توسعه انسانی پرداخته است. متغیرهای شاخص بهداشت و سلامت، شاخص آموزش و شاخص استاندارد زندگی متغیرهای جایگزین توسعه انسانی می باشند. برای این منظور از داده های سالانه 1397-1367 و روش خود توضیح با وقفه های توزیعی و روش تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در بلندمدت متغیرهای شاخص بهداشت و سلامت، شاخص آموزش و شاخص استاندارد زندگی تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.
۳۶.

رابطه اعتبار تجاری و سلامت مالی با کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اعتبار تجاری سلامت مالی کارایی سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 270 تعداد دانلود : 590
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اعتبار تجاری و سلامت مالی با کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربرد بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، چهار فرضیه تدوین و 110 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 7 ساله بین 1391 تا 1397 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان داد: بین اعتبار تجاری و سرمایه گذاری بیش از حد رابطه معکوس وجود دارد و بین اعتبار تجاری و سرمایه گذاری کمتر از حد رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین بین سلامت مالی و سرمایه گذاری بیش از حد رابطه مستقیم وجود دارد و بین سلامت مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد رابطه معکوس وجود دارد.
۳۷.

رابطه نوسانات سود و احتمال ورشکستگی با میزان استفاده بانک از گزارشات مالی وام گیرنده

کلید واژه ها: نوسانات سود احتمال ورشکستگی میزان استفاده بانک از گزارشات مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 735 تعداد دانلود : 68
پژوهش حاضر با موضوع رابطه نوسانات سود و احتمال ورشکستگی با میزان استفاده بانک از گزارشات مالی وام گیرنده صورت پذیرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را شعب بانک ملت استان مرکزی شامل 120 شعبه طی سالهای 1394 تا 1399 تشکیل می دهند. داده های لازم برای آزمون فرضیه های تحقیق ازطریق مراجعه به صورت های مالی و یادداشت های توضیحی شرکت های منتخب، لوح های فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار و دیگر پایگاه های مرتبط و نیز از نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین استخراج شد. داده ها پس از گردآوری و انتقال به صفحه گسترده Excel و اعمال محاسبات لازم، برای تجزیه و تحلیل نهایی آماده گردیدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews10 استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در این پزوهش جهت آزمون فرضیات از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده گردید. نتایج نشان داد بین نوسانات سود با گزارشات مالی وام گیرنده در شعب بانک ملت رابطه معناداری وجود دارد. از این رو فرضیه فرعی اول تحقیق در سطح خطای 05/0 تایید می شود. بیشتر اینکه، ضریب به دست آمده برای این متغیر (709171/0) مثبت می باشد که نشان می دهد ارتباط بین نوسانات سود با بر گزارشات مالی وام گیرنده مستقیم می باشد. علاوه بر این، در بین متغیرهای احتمال ورشکستگی، رابطه همه متغیرها با گزارشات مالی وام گیرنده معنادار است بجز دو متغیر سود قبل از بهره و نسبت فروش به کل بدهی ها. همچنین از ماتریس همبستگی معلوم می شود بین نوسانات سود و گزارشات مالی وام گیرنده همبستگی شدیدی موجود است.
۳۸.

تأثیر چسبندگی هزینه ها بر زیان ده بودن شرکت در سال آتی و حق الزحمه حسابرسی

کلید واژه ها: چسبندگی هزینه زیان های آتی شرکت حق الزحمه حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 905 تعداد دانلود : 178
شناخت رفتار هزینه ها یکی از مباحث مهم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت است. چسبندگیِ هزینه ها به این واقعیت اشاره می کند که شدت کاهش هزینه ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کمتر از شدت افزایش هزینه ها در اثر افزایش حجم فعالیت است که این موضوع، از یک سو می تواند احتمال زیان ده بودن شرکت در سال آتی را افزایش دهد و از سوی دیگر، این متغیر موجب افزایش حق الزحمه حسابرسی در شرکت ها می شود؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر چسبندگیِ هزینه ها بر احتمال زیان ده بودن شرکت در سال آتی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 تا 1399 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی چندگانه براساس داده های تابلویی (الگوی اثرات تصادفی) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که چسبندگیِ هزینه ها بر احتمال زیان ده بودن شرکت در سال آتی تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین، چسبندگیِ هزینه ها بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۳۹.

بررسی عوامل تأثیرگذار بازار هدف صنعت گردشگری بر روند توسعه گردشگری در استان لرستان با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی

کلید واژه ها: گردشگری بازار هدف صنعت گردشگری توسعه گردشگری استان لرستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 909 تعداد دانلود : 124
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بازار هدف صنعت گردشگری بر افزایش و روند توسعه گردشگری در استان لرستان انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه تمام کارکنان که در شورای اسلامی شهر و کﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣیﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕی، ﺻ ﻨﺎیﻊ دﺳ ﺘی و ﮔﺮدﺷﮕﺮی استان لرستان می باشد که تعداد آنها 223 نفرفعالیت دارند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 140=S نفر به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک (منظم) به عنوان نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه های استاندارد بازارهدف گردشگری گردشگری رای و داس (2011) توسعه گردشگری و چویی و همکاران (2006) استفاده شده است. داده های جمع آوری شده از طریق آزمون های آماری از جمله آزمون کلموگروف- اسمیرینوف و با بهره گیری با استفاده از نرم افزار spss24 و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از فن تحلیل مسیر در نرم افزار آماری لیزرل، برای آزمون معناداری عامل ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عوامل بازار هدف صنعت گردشگری بر افزایش و روند توسعه گردشگری تاثیر دارد. از آنجا که مقدار ضریب همبستگی مثبت می باشد. درنتیجه هر چقدر بازار هدف صنعت گردشگری افزایش یابد توسعه گردشگری افزایش پیدا می-کند و اگر کاهش یابد درنتیجه بازار هدف صنعت گردشگری با توسعه گردشگری نیز کاهش پیدا می کند.
۴۰.

بررسی تأثیر درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره بر رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و پاداش مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: انعطاف پذیری مالی پاداش هیات مدیره درصداعضای غیرموظف هیات مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 916 تعداد دانلود : 559
مدیریت مالی با تصمیم گیری درباره بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تامین می کند و با تصمیم گیری درباره دارایی های جاری، دارایی های بلندمدت و سرمایه گذاری ها، آنها را به کار می برد. لذا بدهی یکی از اجزای اصلی ساختار سرمایه اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در مدیریت تامین مالی شرکت ها ایفا می کند. از طرفی هدف اساسی مدیریت شرکت حداکثر نمودن ثروت سهامداران شرکت ها است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره بر رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و پاداش مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 تشکیل می دهند که تعداد 103 شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از ارتباط معنادار بین انعطاف پذیری مالی و پاداش هیات مدیره می باشد. همچنین نتایج نشان داد که درصداعضای غیرموظف هیات مدیره بر رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و پاداش هیات مدیره تاثیر دارد.
۴۱.

بررسی رابطه میان تمرکز مشتری و ریسک سقوط قیمت سهام با توجه به ویژگی های رفتاری مدیریت

کلید واژه ها: تمرکز مشتری ریسک سقوط قیمت سهام کوته بینی مدیریت محافظه کاری مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 497 تعداد دانلود : 916
هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان تمرکز مشتری و ریسک سقوط قیمت سهام با توجه به ویژگی های رفتاری مدیریت می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1399 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین تمرکز مشتری (شاخص های مجموع فروش شرکت به مشتریان عمده و شاخص هرفیندال –هیرشمن) و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد؛ اما میان شاخص تمرکز مشتری در سال با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که ویژگی کوته بینی مدیریت بر رابطه میان شاخص های تمرکز مشتری و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت دارد و باعث تشدید این رابطه می شود؛ اما ویژگی محافظه کاری مدیریت تاثیر منفی و معناداری بر رابطه میان شاخص های تمرکز مشتری و ریسک سقوط قیمت سهام دارد.
۴۲.

بررسی و رتبه بندی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی در مدیریت کسب و کار بارویکرد تکنیک AHP (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان شهر تهران)

کلید واژه ها: ابعاد سرمایه اجتماعی کارافرینی بعد ساختاری بعد ارتباطی بعد شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 89 تعداد دانلود : 576
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، جهت دستیابی به هدف تحقیق برای بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی از مدل ناهاپیت و گوشال استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای شرکت های دانش بنیان شهر تهران که تعداد آنها 340 نفر می باشد و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 181 نفر تعیین شده است. داده های موجود با استفاده از نرم افزار LISREL مورد تجزیه وتحلیل و با نرم افزار Expert Choice الویت بندی قرارگرفته است. این پژوهش از نظر گردآوری داده ها، تحقیق توصیفی است و از نظر اهداف نیز تحقیق کاربردی محسوب می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که ابعاد ساختاری و شناختی بر کارآفرینی تأثیر دارد، ولی بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی بر کارافرینی تأثیر معناداری ندارد. همچنین " بعد شناختی " با وزن 0.246 بیش ترین ت اثیر را ب ر ابعاد سرمایه اجتماعی دارد.
۴۳.

تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد مدل خودسازماندهی

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک منابع انسانی عملکرد بازاریابی کارآفرینانه خودسازماندهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 566 تعداد دانلود : 235
سازمان ها برای اینکه بتوانند در محیط رقابتی و پیچیده امروزی به موفقیت نائل شوند باید با تکیه بر ابزراهایی مختلف خود را مجهز به قابلیت ها و توانمندی هایی سازند تا تمایز را برای آنان نسبت به رقبا ایجاد نماید. توجه به عملکرد بازاریابی کارآفرینانه و مفاهیمی که تاثیر مستقیم و مهمی بر آن ها دارد می تواند این قابلیت را برای سازمان ها ایجاد نماید. عملکرد بازاریابی کارآفرینانه از جمله مفاهیم مهم مدیریتی شناخته می شود که به عنوان اهرمی برای موفقیت شرکت ها شناخته شده است. در این بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی که نگاهی بر جنبه های نرم و جنبه های سخت منابع انسانی دارد می تواند اهداف سازمان چه از منظر اهداف استراتژیک و چه از منظر اهداف منابع انسانی را تحت تاثیر قرار داده و با نگاهی متفاوت عملکرد بازاریابی کارآفرینانه را تحت تاثیر قرار دهد. از اینرو در تحقیق حاضر با رویکرد مدل خودسازماندهی که تاکید بر مفاهیم پیچیده در محیط متلاطم دارد سعی شده است تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد بازاریابی کارآفرینانه مورد بررسی قرار بگیرد. در راستای دستیابی به این هدف حاضر سعی شده است در تحقیق حاضر با استفاده از مرور مطالعات نظری و مطالعه توصیفی تحلیلی، نگاهی مختصر و جامع بر مفاهیم متغیرهای تحقیقو عوامل مختلف موثر بر آن ها شده باشد.
۴۴.

نقش بازایابی خلاق و کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کار بر اساس مدل خودسازماندهی

کلید واژه ها: بازاریابی خلاق و کارآفرینانه عملکرد کسب و کار خودسازماندهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 333 تعداد دانلود : 493
امروزه کسب و کارها در محیطی فعالیت می نمایند که بسیار پیچیده، غیرقابل پیش بینی و متلاطم می باشد. برای اینکه در چنین محیطی بتوان دوام آورد، کسب و کارها باید بتوانند عوامل و معیارهای مختلف را در جهت بهبود عملکرد شناسایی و جهت افزایش آن گام بردارند. از زمان ورود مفهوم خودسازماندهی از حوزه های سیستم های پیچیده به حوزه های مدیریتی و کسب و کار، این موضوع مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است و محققین مختلف با رویکردهای متفاوتی به آن نگریسته اند اما فقدان پژوهشی که با رویکرد بازاریابی خلاق و کارآفرینانه ارتباط آن را با عملکرد کسب و کار بررسی کند، احساس می گردد. در این راستا هدف تحقیق حاضر بررسی بازاریابی خلاق و کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کار بر اساس مدل خودسازماندهی می باشد. در راستای دستیابی به هدف حاضر، با استفاده از مرور مطالعات نظری و مطالعه توصیفی، سعی شده است تا با نگاهی مختصر و جامع بر مفاهیم متغیرهای تحقیق، درک مناسبی از آن ها را به وجود آورده و کمبود مطالعات نظری در این زمینه رفع گردد.
۴۵.

تأثیر ساختار درآمدی بر ریسک عدم پرداخت بدهی در شبکه بانکی کشور

کلید واژه ها: درآمدهای مشاع درآمدهای غیر مشاع مدل پانل دیتا ریسک عدم پرداخت بدهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 158 تعداد دانلود : 710
ساختار درآمدهای بانکی یکی از مؤلفه های مهم در ریسک بانکها است. این پژوهش در پی آن است که مشخص کند که ساختار درآمدهای بانکی به عنوان متغیر اصلی مستقل چه تأثیری می توانند در کاهش یا افزایش ریسک عدم پرداخت بدهی در بانکهای کشور داشته باشند. لذا این پژوهش با استفاده از مدل داده های تایلویی به تخمین اثرات خطی و غیر خطی ساختار درآمدهای بانکی بر ریسک عدم پرداخت بدهی بانکهای کشور طی دوره زمانی 1390 الی 1397 پرداخته است. نتایج برآورد نشان می دهند که میان درآمدهای مشاع با ریسک عدم پرداخت بدهی بانکها فقط ارتباط خطی وجود دارد اما میان درآمدهای غیر مشاع با ریسک عدم پرداخت بدهی بانکها ارتباط خطی و غیر خطی برقرار است.
۴۶.

بررسی تأثیر سبک های رهبری اخلاقی، تحول گرا و اصیل بر آوای کارکنان (یک مرور نظام مند)

کلید واژه ها: رهبری اخلاقی رهبری تحول گرا رهبری اصیل آوای کارکنان رفتار آوایی سکوت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 826
در عصر حاضر، گوش سپردن به آوای کارکنان برای سازمان ها اهمیت ویژه ای یافته است؛ چراکه از یک طرف ایده ها و نظرات کارکنان می تواند راه گشای بسیاری از مسائل و مشکلات سازمانی و از طرف دیگر منعکس کننده ی علایق و خواسته های آن ها به مدیریت سازمان باشد. کارکنانی که به هر دلیلی نخواهند ایده ها، نظرات و اطلاعات خود را بگویند اغلب دچار استرس، نارضایتی، سرخوردگی های شغلی و گوشه گیری در سازمان خود خواهند شد که این امر، کاهش اعتماد بین افراد، کاهش تعهد به سازمان و نزول سطح عملکرد کارکنان را به همراه خواهد داشت. در این راستا آوای سازمانی به عوامل فردی، سازمانی و اجتماعی مختلفی مربوط می شود ، بنابراین شناسایی عواملی که سبب بروز آوا در سازمان می شود و سکوت کارکنان را می شکند و در نهایت سازمان را به سمت نوآوری و خلاقیت و حل مشکلات سازمانی و توسعه پیش می برد، اهمیت می یابد. یکی از شکاف های موجود در ادبیات موضوعی آوای کارکنان، فقدان پژوهشی جامع در زمینه بررسی تاثیرات سبک های رهبری نوین (سبک های رهبری اخلاقی، تحول گرا و اصیل) بر بروز رفتار آوایی و آوای کارکنان، می باشد. در همین رابطه، پژوهش حاضر با هدف بررسی این موضوع، با استفاده از روش مرور نظام مند (سیستماتیک) تدوین گردیده است. در راستای مرور مطالعات پیشین، تمامی پژوهش های موجود در پنج پایگاه اطلاعاتی مگیران، نورمگز، سیویلیکا، انسانی و پایگاه استنادی جهاد دانشگاهی با انتخاب کلید واژه های «رهبری اخلاقی»، «رهبری تحول آفرین»، «رهبری تحول گرا»، «رهبری اصیل»، «آوای کارکنان»، «آوای سازمانی» و «رفتار آوایی» مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت با حذف موارد تکراری و فاقد کیفیت، 13 پژوهش به طور کامل در روند تحقیق وارد شدند که پس از معرفی و مرور ادبیات موضوعی متغیرهای تحقیق حاضر، داده های پژوهش های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز با توجه به مرور نتایج مطالعات پیشین، پیشنهاداتی برای روش های افزایش سطح آوای کارکنان در سازمان ها با استفاده از سبک های رهبری مذکور ارائه گردید.
۴۷.

تأثیر نوآوری بر رفتارهای ارزش آفرینی مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی تعامل مشتری (مورد مطالعه: رستوران های زنجیره ای استان تهران)

نویسنده:

کلید واژه ها: نوآوری تعامل مشتری رفتارهای ارزش آفرینی مشتری مشارکت رفتارهای شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 437 تعداد دانلود : 606
هدف از این مطالعه تعیین تأثیر نوآوری بر رفتارهای ارزش آفرین مشتری با درنظر گرفتن نقش میانجی تعامل مشتری می باشد. در این راستا، با بررسی مفاهیمی مانند نوآوری، رفتارهای ارزش آفرینی مشتری و تعامل مشتری و بهره گیری از روش مدل یابی معادلات ساختاری، نقش میانجی تعامل مشتریان را در رستوران های زنجیره ای استان تهران مورد بررسی قرار دادیم. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان و مشتریان رستوران های زنجیره ای منتخب شهر تهران است که براین اساس تعداد نمونه آماری طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 384 نفر برآورد گردید که این افراد با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. از پرسشنامه ای برای جمع آوری داده ها در این پژوهش استفاده شد. روایی آن به عنوان روایی محتوا توسط کارشناسان تأیید شد و روایی سازه باروش تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار SPSS و همچنین نرم افزار Smart-PLS مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جهت تحلیل داده ها جهت تست نرمال بودن از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و از آزمون تحلیل مسیر برای تأیید فرضیه ها استفاده شد. نتیجه نشان دهنده تاثیر نوآوری بر رفتارهای ایجاد ارزش مشتری با نقش میانجی تعامل مشتری است. نتایج حاصله همچنین تاثیر نوآوری بر تعامل مشتری و نوآوری بر رفتارهای مشارکت مشتری و رفتارهای شهروندی مشتری را نشان می دهد. تعامل مشتری نیز بر مشارکت و رفتارهای شهروندی تأثیر داشت و تأثیر نوآوری بر رفتارهای شهروندی مشتری با نقش میانجی تعامل مشتری نیز تأیید شد.
۴۸.

بررسی نقش پدافند غیرعامل در مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

نویسنده:

کلید واژه ها: پدافند غیرعامل مدیریت شهری شهر رشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 249 تعداد دانلود : 424
امروزه گسترش دانش بشری در امر پیشبینی و برنامه ریزی، موجب شده که کشورها بتوانند از بلایای بسیاری در امان بمانند؛ بنابراین، قرارگیری اکثریت قریب به اتفاق مناطق شهری کشور ایران در محدوده خطر متوسط به بالای وقوع زلزله، توجه به مقولهای چون پدافند غیرعامل را چندین برابر می کند. وجود نقاط آسیب پذیر، ضعف در رعایت قوانین و ضوابط فنی و مهندسی، ضعف مدیریت صحیح در جهت کنترل ساخت وسازهای شهری، عدم شکل گیری ساختارهای مربوط به وقوع هر نوع بحرانی و همچنین ضعف در به کارگیری اصول پدافند غیرعامل شهر رشت را با مشکلات و تهدیدهای ناگواری مواجه ساخته است. یکی از مهم ترین راهبردها در مدیریت شهری، پدافند غیرعامل می باشد که از گذشته تاکنون در برنامه ریزی و مدیریت شهری مورد توجه بوده است. اگر به ساختار و فضای سیاسی موجود و پارادایم های نظامی در فضای شهری نگاهی بیندازیم لازم به نظر می رسد تا در بستر نگاهی جامع، اقدامات سیستم دفاع غیرعامل مورد توجه قرار گیرد تا افزایش توان و اقتدار نظام و کاهش آسیب پذیری های کالبدی و انسانی از تجاوزات احتمالی، امکان وقوع یابد. در این میان پدافند غیرعامل به مجموعه ای از اقدامات اشاره دارد که نیازمند به کارگیری جنگ نرم افزار نبوده و با استفاده از آن می توان از وارد شدن خسارات مالی با تجهیزات و تاسیسات حیاتی و تلفات انسانی جلوگیری کرده و یا میزان تلفات را تا حد امکان کاهش داد.
۴۹.

ارائه الگوی ارتباطات سازمانی با رویکرد اخلاقی

کلید واژه ها: ارتباطات سازمانی اخلاق الگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 720 تعداد دانلود : 770
ارتباطات یکی از مهمترین ابزار جامعه متمدن می باشد و می توان گفت که ارتباطات مهمترین عامل توسعه و تعالی انسانی است. همانطور که اراتباطات برای انسان متمدن حیاتی است برای انجام عملیات سازمانی، شکل گیری و بقای سازمان حیاتی می باشد. آنچنانکه هربرت سایمون می گوید بدون ارتباطات، سازمانی وجود نخواهد داشت و به همین خاطر می توان گفت امکان تاثیر گروه بر رفتار فرد غیر ممکن خواهد بود یکی از چالش های روبرو با ارتباطات، عدم پرداختن به نقش اخلاق در این موضوع است. اخلاق در ارتباطات سازمانی نه تنها به خود فرد مربوط می شود، بلکه به شدت مورد توجه سازمان ها، شرکت ها و نهادهای حرفه ای است. این پژوهش با رویکرد مروری به بررسی مطالعات و تحقیقات بیست سال گذشته میپردازد و سعی در استخراج مغیرهای موثر و پیدا کردن خلا مطالعاتی می باشد. با توجه به مطالب فوق و مطالعات و پژوهش های صورت گرفته در خصوص ارتباطات سازمانی به نظر می رسد اخلاق به عنوان اصول، ارزشها، اخلاق و اعتقادات تلقی می شود که سهم بسزایی در غنی سازی زندگی کلی افراد دارد در پژوهش ها کمرنگ میباشد. نتایج پژوهش نشان میدهد اعضای سازمانها معمولاً به خوبی می دانند که برای ارتقاء رفاه و حسن نیت باید در ارتباطات سازمانی اخلاق را به کار گیرند. هنگامی که افراد این موارد را در سازمان ها به کار می گیرند، می توانند نه تنها شرایط و روابط دوستانه و صمیمی با سایر اعضا ایجاد کنند، بلکه به اهداف سازمانی (عملکرد سازمانی و رضایت شغلی) نیز برسند و ساختار کلی سازمان را ارتقا دهند.
۵۰.

بررسی تأثیر ویژگیهای مدیرعامل بر ارزش وجوه نقد مازاد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: ویژگی های مدیر عامل نگهداشت وجه نقد شرکت ارزش مازاد وجه نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 107 تعداد دانلود : 607
تصمیم گیری برای تعیین میزان نگهداشت وجه نقد در شرکت ها یکی از مسائل مهم در ادبیات تامین مالی در سال های اخیر بوده است. از سوی دیگر، ویژگیهای مدیران عامل و توانایی های آنها نیز تاثیر به سزایی در مدیریت شرکت داشته که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این تحقیق ما به بررسی تاثیر ویژگیهای مدیر عامل بر ارزش وجوه نقد مازاد پرداختیم و برای این منظور از داده های 110 شرکت از شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 تا 1395 استفاده کردیم. ما بعد از برآورد مانده وجه نقد عادی، مازاد وجه نقد برای هر سال شرکت را محاسبه کرده و سپس تاثیر آنرا به صورت تعاملی با استفاده از متغیر های مربوط به ویژگیهای مدیر عامل شامل سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و دوره تصدی در مدل رگرسیونی نهایی و با استفاده از نرم افزار Eviews و روش حداقل مربعات معمولی مورد آزمون قرار دادیم. نتایج نشان داد که بین سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و طول دوران تصدی مدیر عامل و ارزش وجه نقد مازاد در شرکت های مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود ندارد.
۵۱.

ارزیابی عملکرد کارکنان شهرداری های غرب گیلان بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 430 تعداد دانلود : 630
تا کنون برای ارزیابی عملکرد سازمان ها، مدل های مختلفی استفاده شده که هر یک به عملکرد سازمان رویکردی متفاوت داشته باشد. روش کارت ارزیابی متوازن (BSC)، برای اندازه گیری عملکرد، مدلی راهبردی، نتیجه محور و چند بعدی به شمار می رود. برخلاف سایر مدل های سنتی که هدف اصلی سازمان را کسب سود تلقی می کنند، روش کارت ارزیابی متوازن، چارچوبی از فعالیت های مرتبط با هدف ها و راهبردها را برای مدیریت فراهم کرده، اجرای راهبرد را به مجموعه ای از ابعاد مختلف عملکردی متوط می کند. این مدل، عملکرد سازمان ها را از چهار منظر: مالی، مشتری، فرایندهای درونی و رشد و یادگیری مورد سنجش قرار می دهد. در این پژوهش، با استفاده از مدل کارت ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان های تابع شهرداری غرب گیلان با یکدیگر مقایسه شده است. نتیجه ای آزمون فرضیه های تحقیق، با استفاده از آزمون فرید من در سطح اطمینان 95 درصد، نشان می دهد که عملکرد سازمان های تابع شهرداری ها، از نظر سویه های چهارگانه کارت ارزیابی متوازن (به طور جداگانه و در مجموع) با یکدیگر اختلاف معناداری دارند.
۵۲.

اثر مولفه قائم زلزله برای خرابی سازه های فولادی بلند در نامنظمی ایجاد شده در ارتفاع

کلید واژه ها: مولفه قائم زلزله تحلیل تاریخچه زمانی خرابی نامنظمی در ارتفاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 53 تعداد دانلود : 88
در هنگام وقوع زلزله، نقاط ضعیف ساختمان در معرض آسیب هستند یعنی اثر زلزله بر روی این قسمت ها می تواند مشکل ساز شود. این نقاط ضعیف معمولاً در اثر تغییرات سریع در سختی و مقاومت و یا ترکیبی از این دو بوجود می آیند و اثرات این نقاط ضعیف با توزیع نادرست جرم های موثر برجسته تر و نمایان تر می گردد. در این پایان نامه دو قاب 4 و 8 طبقه که طبقه آیین نامه 2800 ایران نامنظم در ارتفاع محسوب می شدند تحت سه حالت بارگذاری (مولفه افقی، مولفه قائم و هردو باهم) قرار گرفتند. مقادیر پاسخ سازه برای شتاب بام، برش پایه، تغییرمکان بام و دریفت بین طبقات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که مولفه قائم زلزله های با انرژی جنبشی بالا مقادیر پاسخ سازه را افزایش می دهند و نمی توان در تحلیل از این مولفه چشم پوشی کرد. با افزایش ارتفاع سازه مقدار افزایش پاسخ سازه به مراتب بالاتر بود.
۵۳.

تأثیر رفاه کارکنان و استرس شغلی بر تعهد کارکنان شهرداری های استان گیلان

نویسنده:

کلید واژه ها: رفاه کارکنان استرس شغلی تعهد کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 830 تعداد دانلود : 91
هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تاثیرگذاری رفاه کارکنان و استرس شغلی بر تعهد کارکنان شهرداری های استان گیلانمی باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان فنی شهرداری های استان گیلان بوده که تعداد آنها 560 نفر می باشد. حجم تمونه با استفاده از فرمول کوکران 229 نفر بوده و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده می شود. برای پاسخگویی به فرضیات پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری و آزمون های متفاوت با استفاده از نرم افزار SPSS22 و Smart PLS3 انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رفاه کارکنان بر تعهد کارکنان شهرداری های استان گیلان تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین استرس شغلی بر تعهد کارکنان شهرداری های استان گیلان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۵۴.

تأثیر جریان های نقدی آزاد بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: فعالیت های عملیاتی فعالیت های سرمایه گذاری فعالیت های تامین مالی عملکرد شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 134 تعداد دانلود : 710
عملکرد شرکت عوامل زیادی را بر اساس تنوع ذینفع شامل می شود و ضریب اهمیت هر یک از عوامل مذکور تا حد زیادی وابسته به نوع و ویژگی های محیطی است که شرکت در آن فعالیت می کند ولی به طور کلی در مورد این که متغیرها و شاخص های عملکرد شرکت کدامند هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد. هدف از این تحقیق تاثیر جریان های نقدی آزاد بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نوع صنعت می باشد. جهت تحلیل فرضیه ها تحقیق داده های آماری نمونه ای 151 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، طی یک دوره زمانی 6 ساله بین سال 1394 تا سال 1399 جمع آوری شده و به روش داده های ترکیبی با استفاده از مدل های رگرسیونی توسط نرم افزار Eviwes مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان می دهد که انجام فعالیت های عملیاتی، انجام فعالیت های سرمایه گذاری و انجام فعالیت های تامین مالی اثر قابل توجهی بر عملکرد شرکت دارد.
۵۵.

بررسی تأثیر رضایت مصرف کننده بر قصد خرید با میانجیگری نگرش برند و ترجیحات برند در شرکت دیجی کالا

کلید واژه ها: رضایت مصرف کننده ترجیحات برند نگرش برند قصد خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 582 تعداد دانلود : 294
تعیین مجموعه عوامل زمینه ای مؤثر بر نگرش به برند و ترجیحات برند در فروشگاه های آنلاین و نیز قصد خرید از جمله موضوعات مهم در راستای بهبود کسب وکارهای الکترونیک می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رضایت مصرف کننده بر قصد خرید با میانجیگری نگرش برند و ترجیحات برند در شرکت دیجی کالا می باشد. روش اجرای تحقیق توصیفی و به شیوه پیمایشی و بر اساس هدف جزء تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه آماری مورد پژوهش در این تحقیق شامل همه مشتری های شرکت دیجی کالا در شهر تهران می باشد که بی شمار می باشند. حجم نمونه با توجه به گستردگی و حیطه جغرافیایی، تعداد نمونه برابر 384 نفر بر اساس فرمول کوکران تعیین شدند. ابزار پژوهش شامل چهار پرسشنامه رضایت مصرف کننده، پرسشنامه ترجیحات برند، پرسشنامه نگرش برند و پرسشنامه قصد خرید می باشد. روایی ابزار به سه شیوه صوری، محتوایی و سازه ای بوده و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ تایید شد شد. داده های گردآوری شده بر اساس تحلیل مسیر معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رضایت مصرف کننده بر ترجیحات برند، ترجیحات برند بر نگرش برند، نگرش برند بر قصد خرید در شرکت دیجی کالا تأثیر معنادار دارد. بر این اساس نگرش برند بر قصد خرید بیشترین تأثیر و ترجیحات برند بر نگرش برند کمترین میزان می باشد.
۵۶.

تاثیر گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل بر نگهداری وجه نقد و ارزش مازاد جریان نقدی

کلید واژه ها: سطح تحصیلات مدیر عامل نگهداری وجه نقد ارزش مازاد جریان نقدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 677 تعداد دانلود : 997
ویژگی های مدیران عامل به عنوان عاملی برجسته در دنیای تجارت شناخته شده است و مشخصات فردی هر مدیرعامل تأثیر قابل توجهی در استراتژی و عملکرد شرکت دارد، ادبیات گذشته استدلال می کند که سیاست های نگهداشت وجه نقد بسیار تحت تأثیر مدیریت ارشد قرار دارد و تصمیمات استراتژیک یک شرکت تحت تأثیر خصوصیات مدیریت قرار دارد. وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود. اگر چه وجه نقد نگهداری شده در صورت وضعیت مالی دارایی مهمی برای شرکت به حساب می آید، نگهداری این دارایی بیش از اندازه می تواند نشانه ای از عدم کارایی تخصیص منابع باشد و هزینه هایی را به عهده شرکت تحمیل کند؛ هدف این پژوهش، بررسی تاثیر گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل بر نگهداری وجه نقد و ارزش مازاد جریان نقدی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1399 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 147 شرکت می باشد. در این تحقیق که از داده های پانل (تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره نشان داد که رابطه معنادارو مثبت بین گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل بر نگهداری وجه نقد وجود دارد. همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد که گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل و ارزش مازاد جریان نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
۵۷.

رهبری تحول آفرین

کلید واژه ها: رهبری تحول آفرین رهبری پرجاذبه اثربخشی رهبری نفوذ آرمانی تحریک فرهیختگی الهام بخشی حمایت توسعه گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 454 تعداد دانلود : 789
در ادبیات معاصر رهبری و مدیریت سازمانی نظریه های رهبری تحول آفرین به عنوان سرآمد تمامی نظریه ها در مقام توصیف فرآیندهای اثربخشی رهبری شهرت یافته است. این نظریه در عین حال توانسته است الگوی مناسبی را برای ایجاد تغییرات بنیادین و تحول در شاکله بسیاری از سازمانهای امروزی ارائه دهند. در این روند ما بر آنیم تا ارزش علمی و دستاوردهای کاربردی نظریه های تحول آفرین روند شکل گیری و فراز و فرودهای مرتبط با سیر تکاملی آن را بررسی کنیم و در نهایت تصویر روشنی از ماهیت و ابعاد آن ارائه دهیم.
۵۸.

طراحی مدل رفتار سیاسی در سازمان های دولتی ایران

کلید واژه ها: رفتار سیاسی سازمان های دولتی زیان اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 181 تعداد دانلود : 197
رفتارهای سیاسی، از مولفه های تشکیل دهنده سازمان های دولتی محسوب می شود. این رفتارها موجب نفاق و زیان اداری می گردد که موجب کاهش بهره وری سازمانی می شود؛ لذا، آگاهی از عوامل مؤثر بر رفتار سیاسی در سازمان های دولتی موجب عدم وقوع چالش ها شده و محدودکردن این رفتارها، نقش مهمی دارد؛ بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی رفتار سیاسی در سازمان های دولتی است. در این مطالعه مروری، حدود 25 مقاله داخلی و خارجی مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد سوابق فردی و سازمانی هر دو می توانند منجر به رفتار سیاسی شوند. کمبود منابع باعث ایجاد سیاست می شود. وقتی منابعی مانند انگیزه های پولی یا ترفیعات محدود هستند، مردم سازمان را سیاسی تر می بینند. هر نوع ابهامی می تواند به سیاست های سازمانی بیشتر منجر شود. ضمنا رفتارهای سیاسی، تلاش های غیررسمی، غیررسمی و گاهی اوقات پشت پرده برای فروش ایده ها، تأثیرگذاری بر سازمان، افزایش قدرت یا دستیابی به اهداف راهبردی دیگر است.کلیدواژه: رفتار سیاسی، سازمان های دولتی، زیان اداری
۵۹.

طراحی مدل توانمند سازی در سازمان های دولتی ایران

کلید واژه ها: توانمندسازی سازمان های دولتی بهره وری رقابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 835 تعداد دانلود : 105
سازمانها امروزه در محیطی کاملاً رقابتی که همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند. در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان دراختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان کنند و سایر وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند. یکی از مولفه های مهم برای ورود سازمان ها به عرصه های ملی و بین المللی و رقابت در این عرصه ها نیروی انسانی توانمند می باشدکارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان را به خوبی بشناسند. ابزاری که می تواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد فرایند توانمندسازی است. این پژوهش با هدف ارائه الگوی توانمد سازی برای کارکنان ادارت دولتی با روش تحقیق مروری می باشد. نتایج بررسی نشان میدهد که نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد. در مدل به دست آمده عوامل دانش و مهارت، صداقت و راستگویی، ارتباطات، اخلاق گرایی و انعطاف پذیری از معیارهای اصلی توانمندسازی کارکنان در سازمان های دولتی است که اخلاق گرایی کمتر در پژوهش های پیشین مورد توجه قرار گرفته بود.
۶۰.

طراحی مدل سبک های رهبری اخلاقی

کلید واژه ها: رهبری اخلاق رهبری اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 959 تعداد دانلود : 341
در دهه های اخیر یکی از دغدغه های سازمان ها و پژوهشگران حوزه علوم انسانی سبک رهبری بوده است. رهبری مهمترین عامل در تدوام حیات و استمرار موفقیت سازمان است. در این میان، سبک رهبری اخلاقی با توجه به نیازجهان به بحث اخلاقیات از ارزش ویژه ای برخوردار است. با اولویت دادن به اخلاقیات در سازمان زمینه ایجاد و ارتقای اثربخشی فردی و سازمان فراهم میشود؛ اما آنچه در حوزه اسلامی درباره شرایط رهبری اخلاقی مورد توجه است، با مطالعات غربی متفاوت بوده و برگرفته از اعتقادات و اخلاق اسلامی یعنی برمبنای قرآن، سیره و روایات معصومان است. در این پژوهش مروری بنا بر مدل نهایی استخراج شده، رهبری اخلاقی در پنج بعد ویژگی های فردی، ویژگیهای موقعیتی، تصمیمات اخلاقی مدیران، نیاز به قدرت بازدارندگی و زمینه های اخلاقی قابل تبیین است.
۶۱.

ارائه مدل دلبستگی سازمانی در سازمان های دولتی

کلید واژه ها: دلبستگی سازمانی رضایت شغلی روند تکامل نظریه ها سازمان های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 408 تعداد دانلود : 122
محققان در ادبیات معاصر خشنودی شغلی را عاملی روانی قلمداد می کنند و آن را نوعی ناسازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می انگارند. بدین معنا که اگر شغل موردنظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین نماید فرد از شغل خویش راضی خواهد بود و چنانچه شغل موردنظر لذت مطلوب را برای فرد فراهم ننماید، فرد شروع به مذمت خویش نموده و از آن ناراضی خواهد بود. در این روند ما بر آنیم تا ارزش علمی و دستاوردهای کاربردی نظریه های تحول آفرین روند شکل گیری و فراز و فرودهای مرتبط با سیر تکاملی آن را بررسی کنیم و در نهایت تصویر روشنی از ماهیت و ابعاد آن ارائه دهیم.
۶۲.

ارزیابی مدل مدیریت توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی تهران

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی ابعاد ساختاری- شناختی- رابطه ای سرمایه اجتماعی مدل ناهاپیت گوشال سرمایه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 204 تعداد دانلود : 739
هدف پژوهش حاضر ارزیابی سرمایه اجتماعی براساس مدل ناهاپیت و گوشال در سازمان تامین اجتماعی تهران است آن ها را تبدیل به سرمایه کند و آسیب ها را کاهش داده و یا رفع کند. دوم اینکه سازمان باید توانائی مدیریت مؤثر خود را ثابت کند و فرایند تغییر را از طریق بررسی با جزئیات از گذشته و حال آن انجام دهد که این ها فرضیات اصلی ای هستند که مدیریت تغییر مبتنی بر آنها است. تحقیق و عمل به مدل های مدیریت تغییر یک مبنا را برای فهم فرایندهای تغییر و مکانیزم هایی در سطح فردی و در سطح سازمانی باشد. در ذیل ما تعدادی از مدل های تغییر را که ممکن است در مدیریت تغییر در سازمان های اقتصادی سودمند باشند و امکان کاربرد و اجرای آنها به طور مؤثری برای شناسایی نتایج تغییر در سازمان ها ارائه شده است را بیان می نماییم؛ که در سه بعد رابطه ای (اعتماد، تکالیف، احساس هویت و هنجارها) ساختاری (پیکربندی، پیوندها، ساختار قابل جایجایی) و شناختی (رمزها، زبان ها، حکایت های مشترک) به ارزیابی سرمایه اجتماعی می پردازد. روش پژوهش روش توصیفی پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده است. پژوهش حاضر میان 264 نفر از کارکنان ( با استفاده از فرمول کوکران استفاده گردیده و نتایج پژوهش نشان می دهد تمامی ابعاد ساختاری، شناختی و رابطه ای سرمایه اجتماعی تاثیر معنی داری بر روی توسعه سرمایه اجتماعی سازمان دارد. نتایج پژوهش می تواند به عنوان یک پژوهش کاربردی در بهبود عملکرد، سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های مدیران در سازمان تامین اجتماعی موثر باشد و شناخت این ابعاد موجب توسعه عملکردهای سازمان و تصمیم گیری های مدیران گردد.
۶۳.

رابطه ورشکستگی با بیش ارزشیابی سهام و مدیریت سود و بیش اعتمادی مدیران

کلید واژه ها: ورشکستگی بیش ارزشیابی سهام مدیریت سود بیش اعتمادی مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 124 تعداد دانلود : 178
این پژوهش به بررسی رابطه ورشکستگی با بیش ارزشیابی سهام و مدیریت سود و بیش اعتمادی مدیران پرداخته است. متغیر وابسته پژوهش، ورشکستگی و متغیرهای مستقل پژوهش، شامل نماینده های بیش ارزشگذاری سهام (نسبت بهای هر سهم به سود هر سهم تأخیری و نسبت بهای هر سهم به ارزش هر سهم تأخیری) و نماینده مدیریت سود (تعهدات اختیاری) و نماینده بیش اعتمادی مدیران (بخشی از تغییرات در حجم دارایی ها که تحت تأثیر میزان فروش نیست) است. روش پژوهش از نوع کاربردی و روش آماری بکار رفته شامل الگوی رگرسیون OLS با اثرات تصادفی است. نمونه آماری پژوهش شامل 551 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1391 تا 1397 است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مورد بررسی در این بازه زمانی، ورشکستگی با بیش ارزشیابی سهام رابطه منفی معنی دار قوی و با مدیریت سود رابطه منفی معنی دار ضعیف و با بیش اعتمادی مدیران رابطه مثبت معنی دار قوی دارد.
۶۴.

بررسی تأثیر تخصص مالی بر اجتناب از مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اجتناب مالیاتی تخصص مالی تخصص مالی مدیرعامل تخصص مالی هیئت مدیره تخصص مالی کمیته حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 231 تعداد دانلود : 870
شرکت های خصوصی به منظور کاهش هزینه ها، تلاش می کنند تا از پرداخت مالیات اجتناب کنند. آن ها دائماً به دنبال پیدا کردن راهه ای جدیدتری برای فرار از پرداخت مالیات هستند و برای دست یافتن به این مهم اقدام به استخدام مدیران متخصص و آشنا به قوانین مالیاتی می کنند تا از آشنایی آن ها به ابهامات و نقاط ضعف موجود در قوانین و مقررات مالیاتی استفاده کنند و از پرداخت مالیات اجتناب کنند و درنهایت باعث کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری شرکت شوند. بررسی عوامل مؤثر بر مالیات حائز اهمیت می باشد. بر اساس مطالب ذکرشده هدف کلی پژوهش، بررسی تأثیر تخصص مالی بر اجتناب مالیاتی می باشد. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین سه فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 الی 1399 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که بین تخصص مالی در مدیرعامل، هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد بدین معنی که با افزایش این معیارها، اجتناب مالیاتی کاهش خواهد یافت.
۶۵.

طراحی مدل سرمایه اجتماعی در سازمان های دولتی ایران

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی کسب سود بهره وری رفتار سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 936 تعداد دانلود : 75
سرمایه اجتماعی یک مفهوم نسبتا جدیدی در علوم اجتماعی است و به طور خلاصه به معنای هنجارها و شبکه هایی است که امکان مشارکت مردم را در اقدامات جمعی به منظور کسب سود متقابل فراهم می کند. این مفهوم با شیوه هایی همچون سنجش سطح اعتماد اجتماعی و سطوح عضویت در انجمن های مدنی، رسمی یا غیر رسمی قابل اندازه گیری است. سرمایه اجتماعی مفهومی ترکیبی است که موجودی یا میزان این هنجارها و شبکه ها را در یک جامعه و در یک مقطع زمانی خاص تشریح می کند. رابطه متقابل، رفتار غیر خود خواهانه و اعتماد نمونه های ی از این هنجارها است. سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع متدرن مطرح شده است و شناسایی آن به عنوان یک نوع سرمایه، چه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمان ها و بنگاه هاء می تواند شناخت جدیدی را از سیستم های اقتصادی - اجتماعی ایجاد و مدیران را در هدایت بهتر سیستم ها یاری کند. هدف این مطالعه، طراحی مدل سرمایه اجتماعی در سازمان های دولتی ایران بوده است. این مقاله به بررسی ابعاد و شاخص های سرمایه اجتماعی پرداخته و سه بعد شناختی، رابطه ای و ساختاری مورد شناسایی قرار می دهد.
۶۶.

شیوه آسان برآورد صنعت-سال مدل رگرسیون

کلید واژه ها: رگرسیون صنعت-سال حلقه forvalues

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 466 تعداد دانلود : 266
همان گونه می دانید برآورد مدل رگرسیون به تفکیک هر صنعت و در هر سال کاری زمانبر است و به دقت بسیاری نیاز دارد چرا که می بایست به شمار حاصل ضرب تعداد صنعت در تعداد سال، مدل رگرسیون برای مشاهدات شرکت های مربوط به هر صنعت-سال برآورد شود و هر بار نتایج به نرم افزار اکسل منتقل شود و این مسئله شاید باعث شده که برخی پژوهشگران کمتر به تحقیقاتی که مستلزم برآورد صنعت-سال مدل رگرسیون است بپردازند. در این مقاله آموخته می شود که چگونه می توان با نوشتن دستورهایی شامل دو حلقه تودرتوی forvalues برآورد صنعت-سال مدل رگرسیون همراه با آزمون های فروض کلاسیک و همخطی را در زمانی بسیار کوتاه انجام داد. مثال های به کار رفته در این نوشتار برای نرم افزار استاتا انجام شده است که می توان همین روش را برای دیگر نرم افزارهای آماری نیز به کار برد امید است با به کار بردن این شیوه راه برای انجام پژوهش هایی که مستلزم برآورد صنعت-سال مدل رگرسیون اند هموارتر گردد.
۶۷.

بررسی تأثیر ریسک سقوط قیمت سهام و قدرت مدیر عامل اجرایی درشرکت های عضو بازار سرمایه ایران

کلید واژه ها: ریسک سقوط قیمت سهام قدرت مدیر عامل اجرایی پاداش مدیر عامل اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 738 تعداد دانلود : 825
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیرریسک سقوط قیمت سهام و قدرت مدیر عامل اجرایی درشرکت های عضو بازار سرمایه ایران می باشد. این پژوهش در نمونه آماری 120 شرکت از شرکت های عضو بازار سرمایه ایران بین سال های 1390 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش که به روش تحلیل پانلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته نشان می دهد که ریسک سقوط با قدرت مدیرعامل رابطه منفی دارد و نشان می دهد که قدرت مدیرعامل پس از تجربه سقوط قیمت سهام، کمتر می شود. ما همچنین دریافتیم که تصدی تعداد سمت های مدیرعامل پس از سقوط قیمت سهام، بیشتر از دوگانگی نقش مدیر عامل کاهش می یابد. مهمتر از همه، نتایج ما نشان می دهد که حاکمیت شرکت ها در کاهش قدرت مدیر عامل شرکت در هنگام ریسک سقوط نقش مهمی را ایفا می کنند.
۶۸.

تبیین تأثیر ظرفیت های فناوری اطلاعات بر فرآیند خدمت به مشتریان با استفاده از تکنیک AHP فازی در عملیات فرانچایز آژانس های املاک

نویسنده:

کلید واژه ها: منابع و ظرفیت های فناوری اطلاعات منابع انسانی فناوری اطلاعات زیرساخت های انعطاف پذیرفناوری اطلاعات فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 547 تعداد دانلود : 976
ارائه خدمات به مشتریان بعنوان یک استراتژی حیاتی برای سازمان ها در آمده و بطور فزاینده ای با ظرفیت ها و منابع تکنولوژی سازمان ها گره خورده است. این مقاله با ارائه بینشی مثبت به کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتب فازی تأثیرات فناوری اطلاعات را بروی فرآیند خدمت به مشتریان مورد بررسی قرار می دهد. این بررسی بطور خاص، تأثیرات متفاوتی از ظرفیت ها و منابع فناوری اطلاعات برروی فرآیند خدمت به مشتریان را در عملیات فرانچایز آژانس های املاک نشان می دهد. ساختار مقاله نشان می دهد که منابع انسانی فناوری اطلاعات و تجربه های تجاری در زمینه فناوری اطلاعات محرک های مهمی در نحوه پیاده سازی فناوری اطلاعات و استفاده از آن در فرآیند خدمت به مشتریان هستند. ازاینرو منابع انسانی فناوری اطلاعات و تجربه های تجاری در زمینه فناوری اطلاعات، ظرفیت های کلیدی فناوری اطلاعات هستند که برعملکرد فرآیندخدمت به مشتریان تأثیر می گذارند و تأثیرات منابع انسانی فناوری اطلاعات مانند مهارت های مدیریتی فناوری اطلاعات و تجربه های تجاری در زمینه فناوری اطلاعات مانند دانش به اشتراک گذاشته شده ضمنی را درفرآیند عملکرد خدمت به مشتریان مورد بررسی قرار می دهد.
۶۹.

بررسی تأثیر بدبینی سازمانی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری

کلید واژه ها: بدبینی سازمانی رضایت شغلی تعهد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 941
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بدبینی سازمانی و رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارکنان اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری بود. نوع پژوهش، کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی، از نظر جمع آوری داده ها مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 180 نفر از آنها به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه های استاندارد بدبینی سازمانی کالاگان (2010)، رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) و تعهد سازمانی آلن ما یر (1990) بود. جهت بررسی فرضیات پژوهش از مدل معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزئی استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که بدبینی سازمانی بر تعهدسازمانی کارکنان به میزان 361/0 تاثیردارد. همچنین تاثیر بدبینی سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان به میزان 696/0- تایید شد.
۷۰.

تأثیر سرمایه روانشناختی بر رضایت شغلی حسابرسان داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: سرمایه روانشناختی رضایت شغلی حسابرسان داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 166 تعداد دانلود : 491
برای اینکه سازمان ها بیشترین بهره وری و کارآمدی را داشته باشند، نیازمند منابع انسانی هستند که رضایت شغلی بالایی داشته باشند. مجموعه ای از عوامل بر رضایت شغلی افراد تاثیر دارد که یکی از آن ها سرمایه روانشناختی خود فرد می باشد. هدف این تحقیق نیز سنجش تاثیر سرمایه روانشناختی بر رضایت شغلی است. در این تحقیق با توجه به نقش مهم حسابرسان داخلی در شرکت ها، سعی شده تا مساله سرمایه روانشناختی آن ها و ارتباطش با رضایت ایشان مورد بررسی قرار گیرد. درضمن در این پژوهش از پرسشنامه لوتانز (2008) که با استفاده از نمونه 110 نفری از حسابرسان داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نسبت به ارائه الگویی برای کل جامعه در مقطع زمانی یکساله 1399، اقدام می نماید استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه روانشناختی و همه مولفه های در نظر گرفته آن در این تحقیق بر رضایت شغلی تاثیر مثبتی می گذارند و از میان ابعاد سرمایه روانشناختی، خودکارآمدی بیشترین تاثیر معنادار و مثبت و امیدواری کمترین تاثیر را بر رضایت شغلی داشت.
۷۱.

بررسی نقش آموزش در فضای مجازی بر بهبود مولفه های خلاقیت دانش آموزان شهرستان بجنورد

کلید واژه ها: آموزش مجازی خلاقیت در جامعه امروز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 704 تعداد دانلود : 975
در عصر حاضر، دانش آموزان برای رویارویی با تحولات شگفت انگیز در جامعه امروز میلادی باید مهارتهای تفکر انتقادی و خلاق خود را به منظور تصمیمگیری مناسب و حل مسائل پیچیده جامعه بهبود بخشند. هدف این پژوهش تعیین رابطه آموزش مجازی و خلاقیت دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول مدارس شهر بجنورد است. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای 440 نفر بوده است. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه آموزش مجازی و پرسشنامه خلاقیت عابدینی (1372) استفاده شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. داده های پژوهش با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری موردتجزیه وتحلیل قرار گرفته و نتایج پژوهش نشان داده که میان میزان بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و خلاقیت و هر یک از مؤلفه های آن (سیالی، بسط، ابتکار، انعطاف پذیری) رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. استفاده از آموزش مجازی خلاقیت و مؤلفه های سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری را پیش بینی می کند و از لحاظ آماری معنادار است
۷۲.

بررسی خدمات بانکی غیر حضوری به مشتریان در زمان پاندومی کرونا

کلید واژه ها: کرونا خدمات غیر حضوری کیفیت بانکداری الکترونیک پاندومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 595 تعداد دانلود : 698
بیماری کرونا امتحان سختی بود که از اواخر سال 1398 روزگار بسیار ناخوشایندی را برای کشورهای مختلف دنیا بخصوص ایران بجا گذاشت. این رویداد اگر چه باعث اتفاقات ناگواری بود اما در تغییر رویه زندگی انسانها برروی کره زمین نقش بسزایی داشت. ترس خروج از منازل و حضور در صحنه اجتماع باعث شد مشاغل نیز همسو با تغییر رویه های زندگی مردم در ارائه خدمات و تولیدات خود از شیوه های متفاوتی استفاده نمایند. بانک ها از جمله سازمانهایی بودند که اگرچه تغییر در رویه های کاری خود را از سالها قبل شروع کرده بودند اما در دوران پاندمی کرونا، سعی کردند گام های بلند تری در جهت سرعت بخشیدن به این تغییر رویه بجا بگذارند. آنها از طریق ارتقاء دادن عملیات خدمات غیر حضوری در قالب بانکداری الکترونیک سعی در روان تر، راحتتر و در دسترس تر خدمات بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری در شعب خود شدند. لذا براین اساس در این پژوهش با هدف بررسی خدمات بانکی غیر حضوری به مشتریان در زمان پاندومی کرونا به صورت تحقیق میدانی و از طریق جمع اوری نظرات مشتریان در قالب پرسش نامه به بررسی کیفیت خدمات بانکی پرداخته و موضوع را از طریق 4 سویه کیفیت و امنیت ارائه اطلاعات و خدمات، طراحی و اجرای خدمات الکترونیکی، کارایی و پاسخ دهی سیستم و مشتری ومشتری داری در عملیات خدمات غیر حضوری به مشتریان مورد بررسی قرارداده است.
۷۳.

بررسی تأثیر بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بر اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک

کلید واژه ها: حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک ارزیابی خدمات مشاوره ای اطمینانبخشی اثربخشی مدیریت ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 573 تعداد دانلود : 486
با عنایت به اینکه مدیریت ریسک عنصری اساسی از راهبری شرکتی بوده و مدیریت ارشد سازمان مسئول استقرار و اعمال چارچوب مدیریت ریسک است. در این راستا با توجه به نقش محوری حسابرسی داخلی در ارتباط با فراهم آوردن اطمینان لازم برای کمیته حسابرسی و هئیت مدیره در رابطه با اثربخشی مدیریت ریسک، پیاده سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در سازمان ها ضروری می باشد لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بر اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک سازمان می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت جزء تحقیقات توصیفی می باشد. گردآوری داده ها از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران ارشد، مدیران میانی، اعضای کمیته های ریسک و حسابرسی است که شرکتهای آن ها از خدمات حسابرسی داخلی در حوزه مدیریت ریسک استفاده نموده اند. به دلیل کوچکی داده، نمونه آماری برابر جامعه آماری فرض شده که پس از حذف موارد ناقص برابر با تعداد 208 پرسشنامه بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف – اسمیرنوف، کی. ام.او، بارتلت، تحلیل عاملی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد فرضیه اصلی تحقیق مورد تائید است، بدین معنی که حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بر اثربخشی فرایند مدیریت ریسک اثر معنی داری دارد. همچنین نتایج حاصل تاثیر معنی دار ابعاد مختلف حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک شامل: ارزیابی اثربخشی طراحی فرایند مدیریت ریسک وکنترل های داخلی آن، ارزیابی اثربخشی عملکرد فرآیند مدیریت ریسک و کنترل های داخلی آن، ارایه خدمات مشاوره ای مستقل و بیطرفانه و ارایه گزارش اطمینانبخشی را بر اثربخشی فرایند مدیریت ریسک نشان می دهد.
۷۴.

بررسی رابطه بین افشای اجباری و اختیاری با عدم تقارن اطلاعاتی

کلید واژه ها: افشای اجباری افشای اختیاری عدم تقارن اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 693 تعداد دانلود : 258
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر افشای اجباری و اختیاری بر عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. روش انجام پژوهش شبه تجربی بوده و جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش از سال 1386 تا سال 1396 می باشد. در این پژوهش برای محاسبه افشای اجباری از شاخص کیفیت افشا و اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است و به منظور محاسبه شاخص افشای اختیاری از چک لیستی شامل 60 مورد افشا که شرکت ها می توانستند به صورت داوطلبانه به افشای آنها بپردازند استفاده شد. همچنین برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی از دامنه پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام استفاده شده است. همچنین در این پژوهش متغیرهای بتای بازار، ارزش بازار شرکت، توان بازپرداخت بدهی ها و بازده سرمایه به عنوان متغیر کنترلی مورد استفاده قرار گرفتند. یافته ها ی پژوهش نشان داد که بین افشای اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معناداری وجود دارد و با افزایش شاخص کیفیت افشا عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. یافته ها همچنین نشان داد که رابطه معنا داری بین افشای اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی وجود ندارد.
۷۵.

تبیین ابعاد رفتار انقلابی مدیران و تطبیق آن با ادبیات مدیریت

کلید واژه ها: مدیریت انقلابی مدیریت بر مبنای ارزش رفتار انقلابی ادبیات مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 969 تعداد دانلود : 55
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران سبکی از مدیریت بنانهاده شد که مبنای آن را نظام ارزشی اسلامی تشکیل می دهد و باعث شد تا روش های عملی مدیران بار ارزشی گرفته و درک ضروریات و نیازهای جامعه توأم با روح معنوی، دینی و شعور انقلابی موردنظر و عمل مدیران قرار گیرد. در همین راستا می توان مدیریت تراز انقلاب را بر اساس ارزش ها و دیدگاه های مقام معظم رهبری مدنظر قرار داد که برخاسته از فرهنگ انقلابی و حاکی از مدیریت بر مبنای ارزش های اسلامی است. اندیشه و منویات مقام معظم رهبری با رویکردهای بدیع و تبیین ارزش های اسلامی- انقلابی به این راه طراوت و پویایی خاصی بخشیده است هدف این پژوهش تبیین ابعاد رفتار انقلابی مدیران و تطبیق آن با ادبیات مدیریت است. آنچه در سعادت جامعه نقش اساسی دارد، شایستگی و جامع الشرایط بودن مدیران و کارگزاران آن جامعه است. در سازمان ها نیز موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف و مأموریت های سازمانی منوط به مدیرانی کاردان و لایق می باشد؛ بنابراین انتخاب کارگزاران و مدیران اصلح سزاوار توجه و بررسی فراوان است و باید معیارهایی برای سنجش افراد و انتخاب ایشان در نظر گرفته شود. مسلماً معیارهای سنجش در هر جامعه باید متناسب با ارزش ها و جهان بینی آن جامعه تعریف شود. جهان بینی مادی منحصر به جهان ماده می باشد ولی در جهان بینی اسلامی، هم این جهان و هم آخرت مورد توجه است. در جهان بینی اسلامی هدف صرفاً تولید بیشتر نیست بلکه هدف نهایی تعالی انسان و رسیدن او به جایگاه خلیفه خدا بر روی زمین می باشد. این تفاوت در جهان بینی از تمایزات مدیریت اسلامی با مدیریت غربی می باشد که هر یک از این دو دیدگاه معیارهای سنجش خاص خود را دارند.
۷۶.

تأثیر معاملات ارز دیجیتال بر ایجاد سویه های روانشناسی شناختی و ارائه ی راهکارهای محافظتی

کلید واژه ها: معاملات ارز دیجیتال سویه های شناختی تحلیل محتوا راهکارهای محافظتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 682 تعداد دانلود : 788
هدف از این پژوهش، شناسایی ویژگی های ساختاری معاملات ارز دیجیتال و تعیین ماهیت عوامل روانشناسی شناختی سویه دار، در انجام مکرر این نوع معاملات است. مطالعات پیشین نشان می دهد، سویه های رفتاری همچون مصرف گرایی و وسواس اجباری و اثرات برجستگی و توهم در صحت وسقم پدیده ها، از دستاوردهای معاملات ارز دیجیتال برای افراد جامعه است که متأثر از تشابهات معاملات کریپتو و عمل قمار و شرط بندی در فضای رسانه ای اجتماعی است، در این پژوهش با مرور مطالعات پیشین به شیوه ی تحلیل مروری، تورش رفتاری معاملات کریپتو شناسایی شده است. پس از مقوله بندی عوامل و پیامدهای احتمالی سویه ها بر تصمیم گیری معامله گران بازار ارز دیجیتال، راه کارهای محافظتی استخراج گردید. یافته های این پژوهش توصیفی- تطبیقی، نشان می دهد که ویژگی متمایزکننده ی ساختار معاملات ارز دیجیتال از سایر معاملات ازجمله معاملات سهام، شامل مواردی چون: دسترسی مداوم و امکان معاملات 24 ساعته، ماهیت جهانی بازار ارز دیجیتال و نقش و نفوذ قوی رسانه های اجتماعی در تصمیم گیری معامله گران و رویدادهای غیر مرتبط با ترازنامه، به عنوان عامل تعیین کننده روند حرکتی قیمت است. سپس سویه ی رفتار معامله گران کریپتو کراسی تحت عناوین: توهم کنترل، مشغله ذهنی، ترس از دست دادن (FOMO)، پشیمانی پیش بینی نشده، یادگیری در فضای اجتماعی مجازی، تحلیل گردید و عوامل مؤثر در حفاظت از معامله گران در مقابل سویه های ایجادشده، شناسایی شد، به طور خلاصه راهکارها شامل آموزش مناسب، اخذ مالیات، افزایش ذهن آگاهی، تقویت فرهنگ رسانه های اجتماعی است، شناسایی عوامل محافظتی برای معامله گران و ذینفعان بازار جهت آگاه ساختن افراد جامعه، حفظ منافع عمومی و کمک به قانون گذاران در تبیین مسئولیت پذیری اجتماعی مؤثر است.
۷۷.

تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر اظهارنظر ابهام در تداوم فعالیت در شرکت و تغییر حسابرس

کلید واژه ها: بیش اعتمادی مدیران اظهارنظر ابهام در تداوم فعالیت تغییر حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 647 تعداد دانلود : 674
ادبیات نسبتاً کمی در مورد اینکه آیا حسابرسان ویژگی های مدیران صاحبکار را در تصمیمات حسابرسی خود در نظر می گیرند یا چگونه ویژگی های مدیریتی بر حسابرس تأثیر می گذارد، وجود دارد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر اظهارنظر ابهام در تداوم فعالیت در شرکت و تغییر حسابرس می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 142 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1392 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین بیش اعتمادی مدیریت با نظر ابهام تداوم فعالیت رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بیش اعتمادی مدیریت با احتمال تغییر حسابرس پس از صدور نظر ابهام تداوم فعالیت رابطه معنی داری دارد.
۷۸.

بررسی نقش و جایگاه مدیریت راهبردی منابع انسانی بر مدیریت عملکرد سازمان

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت منابع مدیریت عملکرد مدیریت سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 288 تعداد دانلود : 777
سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان می آیند و به کارکردن در این محل افتخار می کنند. درحقیقت سلامتی سازمانی از لحاظ فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، ش ایسته سالاری و ارزشگذاری به دانایی، تخصص و شخصیت ذی نفعان و رشد دادن به قابلیتهای آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد. سازمان سالم از ﻣﺤﯿﻂ دروﻧﯽ و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد به اهداف خود می رسد. هدف پژوهش حاضر ارتباط مدیریت راهبردی منابع انسانی با عملکرد سازمان ار جنبه ونوآوری می باشد. با بررسی تعاریف گوناگون شایستگی، چنین به نظر می رسد که شایستگی همانند چتری دربرگیرنده هر آن چیزی است به گونه ای مستقیم یا غیرمستقیم بر روی عملکرد شغلی تأثیر دارد؛ به عبارت دیگر شایستگی ها بیانگر این مسئله است که افراد چگونه باید انجام وظیفه کنند یا در شرایط خاص چگونه واکنش نشان داده، یا چگونه رفتار کنند؟ در نتیجه به نظر می رسد مهم ترین عامل در سازمان های نوآور، توجه به نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین واحد ایجاد، ذخیره سازی و استفاده از دانش است.
۷۹.

ترجمه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و آثار آن بر قضاوت و تصمیم گیری

نویسنده:

کلید واژه ها: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی آثار ترجمه قضاوت و تصمیم گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 744 تعداد دانلود : 898
متخصصان امور مالی بر اطلاعات مالی و حسابداری که در گزارشها و صورتهای مالی شرکتها ارائه می شوند، وابسته هستند و استفاده کنندگان اطلاعات مالی نیز بر مبنای آن، تصمیم گیری می کنند. شرکت های ثبت شده در بیش از 144 کشور، تهیه گزارش های سالانه خود را بر اساس استانداردهای بین المللی گزارش مالی (IFRS) تهیه و تنظیم می کنند. استفاده و بکارگیری گسترده IFRS، با این ادعا که این استانداردها منجر به افزایش مقایسه پذیری صورتهای مالی در سراسر کشورها می گردد، مورد حمایت قرار گرفته است. استانداردهای IFRS به زبان انگلیسی توسعه یافته و به 48 زبان ترجمه شده است. موضوع با اهمیت در این خصوص، در نظر گرفتن این فرض است که کلیه استانداردهای ترجمه شده اطلاعات یکسانی را ارائه می دهند و زمانی که به زبان های مختلف بازگردانده می شوند، مقایسه پذیری اطلاعات مالی به خطر نمی افتد. با این وجود، در این مقاله به بیان تفاوت هایی که بین نسخه های زبانی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی وجود دارد، پرداخته می شود. بحث این مقاله در خصوص ارتباط آثار زبان و تفسیر و کاربرد IFRS، به تحقیقات آتی کمک می کند تا به طور سیستماتیک این موضوع را تجزیه و تحلیل نمایند که چرا و چگونه متخصصان با صلاحیت یکسان، قضاوت های حرفه ای خود را متفاوت انجام می دهند.
۸۰.

بررسی عوامل تأثیر گذار بر مزیت رقابتی دربین فروشگاه های زنجیره ای رفاه

کلید واژه ها: مزیت رقابتی ارائه خدمات الکترونیکی فروش قیمت گذاری مناسب کیفیت محصولات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 292 تعداد دانلود : 286
خدمت عبارتست از کالایی غیر مادی و غیر قابل لمس که مالکیت و دارایی به همراه ندارد و قابل ذخیره یا جابجایی نیست. ضمنا رقابت برای بهبود کیفیت خدمات برای هر سازمان امر مهمی شناخته شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل تاثیر گذار بر مزیت رقابتی دربین فروشگاه های زنجیره ای رفاه می باشد. با استفاده از مطالعات توصیفی و روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری مشتریان فروشگاه رفاه بوده است که یک نمونه 384 نفری از آن مورد بررسی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. جهت تحلیل داده های ازآزمون مدلسازی معادلات ساختاری و دو نرم افزار SPSS و PLS مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد که بین کلیه متغیرهای پژوهش با مزیت رقابتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
۸۱.

معرفی یک چارچوب مناسب سازماندهی برای کاربردهای داده کاوی در حسابداری و حسابرسی: مروری بر تکنیک های پرکاربرد طبقه بندی داده های مالی

کلید واژه ها: حسابداری حسابرسی داده های مالی داده کاوی و طبقه بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 918 تعداد دانلود : 270
عصر اقتصاد جهانی به سرعت در حال تغییر، سازمان ها و شرکتها را ملزم می کند برای این که بتوانند رقابت مفیدی داشته باشند، طیف گسترده ای از رویکرد های مدیریت نوآورانه و فناوری های اطلاعاتی پیشرفته را مورد توجه قرار دهند. از این رو داده کاوی از اهمیت خاصی در آینده ی حرفه ی حسابداری و حسابرسی برخوردار است زیرا داده کاوی یکی از مهم ترین موضوعات اخیر جهت تحلیل تجاری هوشمند و ابزار پشتیبانی تصمیمات می باشد. داده کاوی مزایا و توانایی های گسترده ای شامل پیش بینی کارآمد روند های آتی توسعه شرکتها و افزایش رقابت کسب و کار را در اختیار سازمان ها برای تصمیم گیری های بهتر قرار می دهد. از سوی دیگر با وجود شبکه جهانی وب، هر لحظه بر حجم اطلاعات سیستم های یکپارچه اطلاعاتی افزوده می شود، بر این اساس نیاز به یک علم مناسب جهت کشف و استخراج سریع و دقیق اطلاعات از این پایگاه های داده ضروری است که در حال حاضر داده کاوی مهم ترین فناوری برای بهره وری موثر، سریع و صحیح از داده های حجیم می باشد. امروزه داده کاوی و ابزارهای آن از اهمیت ویژه ای در امور مالی و حسابداری برخوردار است. از این رو در این مقاله به بررسی کاربرد داده کاوی در حرفه حسابداری و حسابرسی پرداخته شده است. همچنین از آنجایی که طبقه بندی و توانایی های تکنیک های داده کاوی باعث می شود، این علم روشی جهت پیش بینی ورشکستگی، نابسامانی مالی، تشخیص کلاهبرداری مدیریتی، برآورد ریسک و پیش بینی عملکرد شرکت ارائه دهد، در بخش اصلی مقاله تکنیک های پر کاربرد طبقه بندی در حسابداری و حسابرسی، معرفی و مورد بحث قرار گرفت.
۸۲.

تأثیر تمرینات پایه ژیمناستیک بر رشد مهارت های شناختی و مهارت های اجتماعی کودکان دختر دبستانی 7 تا 10 ساله شهرستان مسجدسلیمان

نویسنده:

کلید واژه ها: تمرینات پایه ژیمناستیک مهارت های حرکتی دختران دبستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 852 تعداد دانلود : 604
هدف از انجام پژوهش حاضر تاثیر تمرینات پایه ژیمناستیک بر رشد مهارت های حرکتی کودکان دبستانی 7 تا 10 ساله است. این تحقیق از شیوه گردآوری داده ها نیمه تجربی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دختران شهرستان مسجد سلیمان بودند. از بین جامعه ذکر شده به روش هدفمند تعداد 30 دانش آموز دختر و به طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. این پژوهش به صورت میدانی انجام شد. سپس در مرحله پیش آزمون مهارت های حرکتی آزمودنی ها سنجیده شد. سپس گروه تجربی به مدت 16 هفته (هر هفته 3 جلسه) به انجام برنامه های مقدماتی و پایه ژیمناستیک پرداخت؛ گروه کنترل نیز در این مدت فعالیت روزمره خود را انجام دادند. در مرحله پس آزمون نیز مشابه پیش آزمون مهارت های حرکتی آزمودنی ها سنجیده شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون شاپیرو-ویلک برای اطمینان از طبیعی بودن داده های آزمودنی ها استفاده شد و بعد از اینکه طبیعی بودن توزیع اندازه گیری مشخص گردید از آزمون های t همبسته و مستقل برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. درپایان نتایج زیر بدست آمد تمرینات پایه ژیمناستیک بر رشد سرعت دویدن و چابکی رشد تعادل، هماهنگی دو طرفه، قدرت، سرعت پاسخ کودکان، هماهنگی اندام فوقانی، کنترل بینایی و سرعت چالاکی کودکان دبستانی تاثیر داشت.
۸۳.

ارزیابی وضعیت شاخص های بیمارستان سبز در بیمارستان های دولتی شهر رشت

کلید واژه ها: شاخص های بیمارستان سبز بیمارستان های دولتی شهر رشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 940 تعداد دانلود : 342
زمینه: بیمارستانها در سراسر جهان، جهت ایجاد نوآوری در زمینه مراقبت از بیمار با حفظ استانداردهای بالای کیفیت می کوشند. در اجرای این نوآوری، بیمارستان ها بر روی محیط زیست طبیعی اثر می گذارند؛ لذا، همواره جهت کاستن از آسیب به بیماران و جوامع اطراف و محیط زیست طبیعی، مدیران بیمارستان ها به تدوین برنامه های مدیریتی در زمینه حفظ انرژی، دفع مناسبات زائدات پزشکی و مدیریت ایمن دارو می پردازند. هدف: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری اطلاعات توصیفی است. جامعه آماری تحقیق مدیران ارشد و مدیران بخش های مختلف بیمارستان های دولتی شهر رشت هستند. مواد و روش ها: روش نمونه گیری در این پژوهش با توجه به محدود بودن جامعه آماری از نوع سرشماری است. در هر بخش به طور میانگین بین 3 تا 5 پرسشنامه توزیع گردید و در نهایت 210 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل نهایی استفاده گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و جهت تجزیه تحلیل از روش تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تی تک نمونه های برای بررسی سوالات پژوهش استفاده گردید. نتیجه گیری: نتایج تحلیل عاملی تاییدی حاکی از تایید روایی سازه ی تمامی متغیرها بوده است. نتایج بررسی سوالات پژوهش نیز حاکی از مطلوب بودن تمامی متغیرهای پژوهش به غیر از دو متغیر وضعیت کاهش مصرف آب و تامین آب شرب و موقعیت فیزیکی بیمارستان بوده است.
۸۴.

مقایسه و کارکرد مدیریت ایمنی، مدیریت بحران و مدیریت ریسک در بخش حمل و نقل

کلید واژه ها: مدیریت ریسک مدیریت ایمنی مدیریت بحران حمل و نقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 320 تعداد دانلود : 199
مدیریت ایمنی ابزار تصمیم گیری در بهبود عملکرد مستمر یک سیستم است که در آن حفظ جان انسان ها به عنوان هدف غایی تعریف می شود. در سیستم حمل و نقل نیز بخش ایمنی همواره جایگاه خاصی داشته است ولیکن امروزه با توجه به شناسایی و بروز انواع خطرات و بحران های ناشی از آن که تا پیش از این از یک سو برخورد با آنها در سیستم ایمنی تعریف نشده بود و از سوی دیگر در حد توان بخش ایمنی سازمان نبوده است، مطرح گردیده. جهت مقابله با این خطرات از شیوه های مدیریت ریسک و مدیریت بحران در سطوح بالای سازمان به صورت غیر منسجم استفاده می گردد. جهت برخورد ساختار یافته با خطرات و حوادث ناشی از آن لازم است تا از مدیریت ایمنی، بحران و ریسک در کنار یکدیگر استفاده شود. در این مطالعه با بررسی هر یک از این روش های مدیریتی از لحاظ مراحل، فرآیندها و حیطه عملکرد به مقایسه کارکرد آنها بر حسب سه شاخص محدوده تحت پوشش، چرخه مدیریت و نوع و منشأ خطرات پرداخته شده است. سپس جایگاه و نقش هر کدام از این شیوه ها در برخورد با خطرات و حوادث منتج شده از آنها در سه بخش شناخت، برنامه ریزی و عملیات مشخص گردیده. در نتیجه نظام ساختار یافته ای جهت برخورد با خطرات و حوادث ناشی از آن با بهره گیری از سه شیوه مدیریتی ذکر شده ارائه گردیده است که در آن مدیریت ریسک همانند چتری مدیریت ایمنی و مدیریت بحران را در بر می گیرد.
۸۵.

شناسایی و سطح بندی موانع ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی سبز روش ساختاری-تفسیری سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 217 تعداد دانلود : 60
سازمان ها در جهت استقرار سیستم مدیریت منابع انسانی، با موانع و چالش هایی مواجه هستند. ازاینرو هدف از تحقیق حاضر شناسایی موانع استقرار مدیریت منابع انسانی سبز و دسته بندی آنها طبق مدل سه شاخگی در سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان و تعیین و سطح بندی این موانع است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیشمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش خبرگان دانشگاهی، مدیران ارشد و خبرگان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان هستند که 15 نفر به صورت قضاوتی-هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی بوده و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه ساختاریافته با خبرگان و تکمیل پرسشنامه است. روایی پرسشنامه به صورت صوری و محتوایی و با شاخص (CVR) سنجیده شده و پایایی با نظر خبرگان و اساتید دانشگاه تایید گردید. برای دسته بندی عوامل از مدل سه شاخگی و برای سطح بندی از تکنیک ساختاری تفسیری استفاده شد. برای دسته بندی عوامل از مدل سه شاخگی و برای سطح بندی از تکنیک ساختاری-تفسیری استفاده شد.
۸۶.

بررسی رابطه بین محافظه کاری اجتماعی و عملکرد مالی با نقش میانجی ارزش های فرهنگی

کلید واژه ها: محافظه کار اجتماعی عملکرد فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 232 تعداد دانلود : 673
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محافظه کاری اجتماعی و عملکرد مالی با نقش میانجی ارزش های فرهنگی می باشد. این تحقیق با توجه به ماهیت، از نوع تحقیقات کاربردی است. هم چنین از نظر روش پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارشناسان، رئیس های حسابداری و مدیران مالی شاغل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشند. روش نمونه گیری تصادفی است. در این تحقیق تعداد 200 پرسش نامه میان پاسخ دهندگان به صورت تصادفی توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار pls استفاده شده است. نتایج نشان داد بین محافظه کاری اجتماعی و عملکرد مالی، بین محافظه کاری اجتماعی و ارزش های فرهنگی و بین ارزش های فرهنگی و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد.
۸۷.

نقش توانایی مدیریتی و محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

کلید واژه ها: توانایی مدیریتی محافظه کاری حسابداری بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 181 تعداد دانلود : 252
یکی از سرمایه های انسانی که نقش مهمی در تبدیل منابع شرکت به درآمد و خلق ثروت برای سهامداران دارد، مدیران شرکت های تجاری اند. هدف پژوهش حاضر، نقش توانایی مدیریتی و محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. با توجه به هدف، روش تحقیق مطالعه ای و از لحاظ ماهیت موضوع تحلیلی- توصیفی است. ابزار گردآوری داده مقالات و کتب می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد توانایی مدیریتی بر عواملی چون بهبود عملکرد شرکت در قالب بازده سرمایه گذاری، پیچیدگی شرکت و عدم شفافیت اطلاعات، محافظه کاری غیرشرطی، اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه گذاری و همچنین محافظه کاری حسابداری بر روابط سیاسی، سود و زیانی و هزینه بدهی در شرکت ها تاثیر گذار است و باعث کاهش تضادهای نمایندگی شده و از واکنش منفی بازار نسبت به نگهداشت وجه نقد می کاهد. به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و حتی حساب رسان پیشنهاد میشود در ارزیابی کیفیت گزارش های مالی و محافظه کاری حسابداری توانایی مدیریت را به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در نظر بگیرند
۸۸.

اثر بیش ارزشیابی سهام و مدیریت سود و بیش اعتمادی مدیران بر ارائه گزارش غیرمقبول حسابرسی

کلید واژه ها: اظهارنظر غیرمقبول حسابرس بیش ارزشیابی سهام مدیریت سود بیش اعتمادی مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 973 تعداد دانلود : 98
این پژوهش به بررسی تأثیر بیش ارزشیابی سهام و مدیریت سود و بیش اعتمادی مدیران بر اظهارنظر غیرمقبول حسابرس پرداخته است. متغیر وابسته پژوهش، اظهارنظر غیرمقبول حسابرس و متغیرهای مستقل پژوهش، شامل نماینده های بیش ارزشیابی سهام (نسبت بهای هر سهم به سود هر سهم تأخیری و نسبت بهای هر سهم به ارزش هر سهم تأخیری) و نماینده مدیریت سود (تعهدات اختیاری) و نماینده بیش اعتمادی مدیران (بخشی از تغییرات در حجم دارایی ها که تحت تأثیر میزان فروش نیست) است. روش پژوهش از نوع کاربردی و روش آماری بکار رفته شامل رگرسیون لاجیستیک است. نمونه آماری پژوهش شامل 449 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 تا 1399 است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مورد بررسی در این بازه زمانی، اظهارنظر غیرمقبول حسابرس رابطه معنی داری با بیش ارزشیابی سهام و مدیریت سود و بیش اعتمادی مدیران ندارد. همچنین نوع موسسه حسابرسی و اندازه شرکت و گردش موجودی کالا بر ارائه گزارش غیرمقبول حسابرسی مؤثر نیست اما اظهارنظر غیرمقبول حسابرس با ارائه گزارش غیرمقبول حسابرسی سال پیش و با اهرم مالی رابطه مستقیم و با بازده دارایی ها رابطه معکوس معنی دار دارد.
۸۹.

تأثیر کووید 19 بر پیامدهای اقتصادی و بازارهای مالی در ایران و جهان

کلید واژه ها: اقتصاد ایران کووید- 19 اقتصاد و امور مالی متغیرهای اقتصادی بازارهای بورس سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 917 تعداد دانلود : 933
ویروس کووید 19 با تبدیل شدن به یک ویروس همه گیر جهانی، پیامدهای اقتصادی بسیاری را در پی داشته و تقریبا همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده و بنابراین انتظار می رود تا اقتصاد جهانی سال 2021 را با یک رکود قابل توجه سپری کند. بیماری کووید 19، منجر به تغییرات زیادی در نظم جهانی در طول قرن گذشته، بی ثبات کردن اقتصاد جهانی، توسعه اجتماعی، تجارت، ریسک، مدیریت مالی و بازارهای مالی شد. همچنین، شیوع ویروس کرونا منجر به واکنش های منفی شدید بازارهای بورس سهام در کشورهای مختلف شده است. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای درگیر این همه گیر جهانی شده و در نتیچه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می برد. این ضرورت باعث شد تا به پیامدهای اقتصادی ناشی از این بیماری بر اقتصاد ایران نیز پرداخته شود. اقتصاد ایران 2 سال سخت 99 و 1400 را پشت سرگذاشته و هم اکنون با یک پدیده جهانی مواجه شده است. در پژوهش حاضر تلاش می شود، به تمامی پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کووید 19 در سراسر جهان و نیز بازارهای بورس سهام و به طور خاص به ایران و وضعیت آن در اقتصاد ایران پرداخته شود.
۹۰.

آموزش الکترونیک در دوران کرونا: بکارگیری استراتژی های هوش هیجانی برای مقابله با استرس تحصیلی در دانشجویان

کلید واژه ها: آموزش الکترونیک کرونا استراتژی های هوش هیجانی استرس تحصیلی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 317 تعداد دانلود : 218
بحران پاندمی کرونا، کلیه نهادهای جامعه را با چالش های زیادی مواجه ساخته است. از تدابیر در نظر گرفته شده برای مهار و کنترل کرونا ایجاد قرنطینه خانگی، فاصله گذاری اجتماعی، تعطیلی مدارس و دانشگاهها بود. آموزش الکترونیکی به عنوان پارادیمی نوین با هدف ادامه آموزش در طول همه گیری کرونا تعریف شده است. با وجود اینکه آموزش الکترونیکی به عنوان ایمن ترین نوع آموزش از مزیت های زیادی برخوردار است ولی با چالش های زیادی هم مواجه است. این تغییر غیرمنتظره از کلاس های آفلاین به یادگیری آنلاین، منجر به افزایش استرس و اضطراب و تحمیل فشار روانی زیادی بر فراگیران در این نوع آموزش شود. هدف این مطالعه بررسی بکارگیری تکنیک های هوش هیجانی (EI) برای مقابله استرس دانشجویان درآموزش الکترونیکی در دوران کرونا است. مطالعه کیفی حاضر به روش تحلیل محتوای اسناد انجام شد. این مطالعه با بررسی مقالات منتشر شده مرتبط با آموزش الکترونیک در دوران کرونا، چالش های آموزش الکترونیکی وتکنیک های هوش هیجانی انجام شد. برای این منظور سه مرحله متوالی به شرح زیر انجام شد. ابتدا با استفاده از کلمات کلیدی اختصاصی جستجوی جامع در بانک های اطلاعاتی معتبر داخلی و خارجی انجام گردید. اسناد و مقالات الکترونیکی مرتبط با آموزش الکترونیک و بیماری کروونا، در بازه زمانی 2000 تا 2021 جستجو و جمع آوری شد. پس از غربالگری چندمرحله ای نهایتاً 49 سند انتخاب و سپس تجزیه و تحلیل نهایی انجام گردید. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد که گنجاندن یک برنامه آموزشی هیجانی در مؤسسات آموزشی و کلاس های آنلاین برای بهبود فرآیند یادگیری می توانند باعث کاهش استرس دانشجویان شده و عملکرد دانش آموزان را بهبود ببخشد همچنین مطالعه هوش هیجانی به دانش آموزان اجازه می دهد تا از پتانسیل خود برای سازگاری با موقعیت های نامشخص و بحران های مختلف برای دستیابی به موفقیت تحصیلی استفاده کنند.
۹۱.

بررسی تأثیر تغییرات در ساختار شرکت ها در اثر اجرای سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری مشروط در سطح صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی محافظه کاری مشروط صنعت دارویی صنعت فلزات اساسی صنعت پالایشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 764 تعداد دانلود : 262
هدف این پژوهش بررسی تاثیر تغییرات در ساختار شرکت ها در اثر اجرای سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری مشروط در سطح صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این راستا باید گفت، در حالی که سایر مطالعات تأثیر چارچوب نهادی بر محافظه کاری مشروط را در نظر گرفته اند، آنها به طور کلی بر جنبه های خاصی از چارچوب نهادی متمرکز شده اند و تفاوت ها را در مقاطعی از کشورها در یک زمان خاص بررسی کرده اند. در این مطالعه بر اساس تغییرات در ساختار شرکت ها در اثر اجرای سازوکارهای حاکمیت شرکتی در سال 1386 مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا جامعه آماری مورد بررسی 57 شرکت پذیرفته شده در صنایع دارویی، پالایشی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. این داده ها برای دوره زمانی 20 ساله و طی سال های 1380-1399 انتخاب شده اند. همچنین بر اساس رگرسیون چندمتغیره نتایج آزمون شد. نتایج نشان داد که تغییرات در ساختار شرکت ها در اثر اجرای سازوکارهای حاکمیت شرکتی در سال 1386 بر محافظه کاری مشروط تأثیر ندارد. به همین ترتیب تغییرات در ساختار شرکت ها در اثر اجرای سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری مشروط در هیچ یک از صنایع پالایشی، فلزات اساسی و دارویی نیز تأثیر ندارد. بر این اساس بازنگری در قوانین سازوکارهای حاکمیت شرکتی توصیه می شود.
۹۲.

بررسی تأثیر تحول دیجیتال بر روی سهم بازار با نقش میانجیگرانه ی ارزش برند (مطالعه ی موردی شرکت بیمه البرز)

کلید واژه ها: تحول دیجیتال سهم بازار ارزش برند شرکت بیمه البرز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 662 تعداد دانلود : 321
با وجود اهمیت بالای تحول دیجیتال در ارزش برند شرکت ها و همچنین ایجاد مزیت رقابتی برای آن ها، این نقش تا حد زیادی در ادبیات موضوع تحقیق و همچنین در فضای کسب و کار کشور مغفول مانده است. به نظر می رسد که هنوز، میزان تاثیر تحول دیجیتال بر روی ابعاد مختلف کسب و کار شرکت های تولیدی و خدماتی روشن نشده است. از این رو، در این تحقیق به بررسی تاثیر تحول دیجیتال بر روی سهم بازار با در نظر گرفتن نقش میانجیگرانه ی ارزش برند پرداخته شده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش، توصیفی - همبستگی بوده و از لحاظ هدف، در زمره ی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. همچنین از منظر روش جمع آوری داده ها، تحقیق حاضر از رویکرد پیمایشی بهره برده است و داده ها توسط پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری تحقیق کلیه ی کارکنان در شرکت بیمه البرز در شهر تهران بودند و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران جامعه ی محدود استفاده شد. در نهایت نرمال بودن متغیرها با آزمون کولموگروف – اسمیرنوف بررسی شدند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مجذورات جزئی و نرم افزار SMART – PLS استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد ارزش برند میتواند نقش میانجی در تاثیر تحول دیجیتال بر روی سهم بازار در صنعت بیمه کشور ایفا نماید.
۹۳.

بررسی تأثیر اینترنت اشیاء بر مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری)

کلید واژه ها: اینترنت اشیاء مدیریت دانش سازمان مدیریت و برنامه ریزی عملکرد سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 651 تعداد دانلود : 36
با توسعه فناوری های مبتنی بر اینترنت اشیاء در سالیان اخیر، ایجاد و توسعه سیستم های مدیریت دانش مبتنی بر آن و همچنین بررسی نقش این فناوری بر سیستم های مدیریت دانش در سازمان های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. اینترنت اشیا در دهه اخیر دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده و با ارائه راه حل های نوین در بخش های مختلف، شرکت ها و سازمان ها را به استفاده و سرمایه گذاری در این حوزه مجاب کرده است. هدف این پژوهش بررسی نقش اینترنت اشیاء در مدیریت دانش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق از دو جامعه آماری خبرگان دانشگاهی به تعداد 5 نفر برای روایی سنجی پرسشنامه و جامعه آماری کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری به تعداد نمونه 20 نفر به منظور جمع آوری اطلاعات با روش غیرتصادفی هدفمند و قضاوتی انتخاب شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی و چندگانه بهره گرفته شد. اینترنت اشیاء بیشترین تأثیر را با ضریب تأثیر 520/0 بر روی فرآیند کسب مدیریت دانش دارد. همچنین، اینترنت اشیاء کمترین تأثیر را با ضریب تأثیر 155/0 بر روی فرآیند کشف مدیریت دانش دارد. گسترش خدمات و سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری بر روی اینترنت اشیا باعث افزایش و بهبود عملکرد این سازمان می شود.
۹۴.

میزان اثرگذاری مسئولیت اجتماعی بر تصویر هتل های شیراز در زمان بحران با نقش واسطه ای اعتماد مشتری

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی بشردوستانه اخلاقی اقتصادی قانونی تصویر شرکت زمان بحران اعتماد مشتری هتل شیراز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 822 تعداد دانلود : 702
هدف اصلی این تحقیق میزان اثرگذاری مسئولیت اجتماعی بر تصویر هتل های شیراز در زمان بحران با نقش واسطه ای اعتماد مشتری می باشد. جمع آوری داده های این پژوهش دو ماه به طول انجامید و از نوع کاربردی و با در نظر گرفتن روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی توصیفی و تحلیلی می باشد که با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از کلیه گردشگران شهر شیراز که از هتل استفاده کرده اند، انجام شده است که تعداد این افراد بیش از 100000 نفر می باشد. به همین دلیل با استفاده از جدول جرسی مورگان به تعداد نمونه تحقیق 384 نفر به دست آمد و پرسشنامه بین این تعداد به عنوان نمونه توزیع گردید. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، اینترنت و میدانی صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد چن و همکاران (2021) بود. در این پژوهش جهت سنجش پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که ضریب محاسبه شده برای پرسشنامه بیش از 70/0 بدست آمده که نشان می دهد پرسشنامه از اعتبار کافی برخوردار است. تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart-pls میان متغیرها پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان داد که مسیر مسئولیت اجتماعی اخلاقی بر اعتماد مشتریان؛ مسیر مسئولیت اجتماعی بشردوستانه بر اعتماد مشتریان و در نهایت مسیر مسئولیت اجتماعی اخلاقی بر تصویر شرکت با ضرایب بیش از 4/0 و t-value بیش از 96/1 مورد تایید قرار گرفت و بقیه مسیرها رد شد. همچنین نتایج نشان داد که جنبه اخلاقی از پارامترهای تاثیرگذار بر اعتماد مشتری هتل است. همچنین جنبه بشردوستانه در مسئولیت اجتماعی نیز بر اعتماد مشتری در هتل تاثیر مثبت و معنی داری دارد. هرچند ما در تحقیقات گذشته و در حوزه های مختلف متوجه این امر شده ایم که تلاش های داوطلبانه شرکت ها که به نفع پایداری زیست محیطی و حقوق مدنی است موجب ایجاد نگرش مثبت و تصویری مناسب می شود اما با این حال در این تحقیق با توجه به نظر پاسخ دهنده ها جنبه بشردوستانه تاثیری بر نگرش آن ها و تصویری که از هتل پیشتر داشته اند، نداشته است. در مواردی پیش بینی کردیم شاید به دلیل بازاریابی ضعیف تلاش های بشردوستانه هتل دیده نشده و مورد توجه قرار نگرفته و بنابراین مشتریان هتل در ایران (و به طور اخص در شیراز) دیدگاه حسی خوبی با این امر برقرار نکرده اند چرا که به طور کلی، مشتریان تمایل دارند تصویر سازنده ای از یک تجارت داشته باشند که با قوانین و قوانین مطابقت دارد اما همانطور که ملاحظه کردیم نه جنبه های قانونی و نه اقتصادی و بشردوستانه هیچ یک بر تصویر و اعتماد مشتریان تاثیرگذار نبود.
۹۵.

رابطه ضعف کنترل داخلی با تجدید ارائه صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: کنترل داخلی صورت های مالی بورس ارواق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 321 تعداد دانلود : 598
واحدهای اقتصادی جهت رسیدن به هدف های کوتاه مدت و بلند مدت و تحقق پیدا کردن ماموریت ها و چشم اندازها، حفظ نمودن توان مالی و سود آوری، مقابله کردن با اتفاق های پیش بینی نشده و پاسخ گویی در مقابل پرسش گران (صاحبان سرمایه، دولت و غیره) باید از یک سیستم کنترل داخلی اثر گذار برخوردار شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ضعف کنترل داخلی با تجدید ارائه صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور محاسبه متغیرهای تحقیق از داده های 159 شرکت در بازه زمانی سال های 1392 تا 1397 استفاده شد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی و همبستگی است. فرضیه پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و با استفاده از رویکرد داده های پانل براساس اطلاعات مالی در دسترس عموم برای دوره 6 ساله مورد آزمون قرار گرفت. وجود ضعف کنترل داخلی و تجدید ارائه صورت های مالی با استفاده از تجزیه و تحلیل محتوای گزارش های حسابرسی شده شرکت ها بدست آمده است. آزمون فرضیه ها به کمک مدل رگرسیونی لجیت نشان می دهد که وجود ضعف کنترل داخلی در بر تجدید ارائه صورت های مالی تأثیر مثبت دارد.
۹۶.

بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهبود کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان شهر تهران)

کلید واژه ها: هوش هیجانی کارآفرینی سازمانی همدلی مهارت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 881 تعداد دانلود : 824
در عصر دانش بنیان حاضر توجه به هوش هیجانی در بین شرکت های دانش بنیان می تواند منشا فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه باشد. تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع به بررسی تاثیر هوش هیجانی بر بهبود کارآفرینی سازمانی می پردازد. تحقیق حاضر از نظر ماهیت گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی و بر اساس هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل 210 نفر از کارکنان شاغل در شرکت های دانش بنیان شهر تهران است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های ضرایب معناداری و ضرایب مسیر در نرم افزار PLS نشان داد که هوش هیجانی می تواند منجر به بهبود کارآفرینی سازمانی گردد. همچنین نتیجه گرفته شد که مولفه های هوش هیجانی از قبیل خودآگاهی، خودتنظیمی، برانگیختگی، همدلی و مهارت اجتماعی بر بهبود کارآفرینی سازمانی تاثیرگذار می باشند. همچنین پیشنهاد گردید که برای بالا بردن کارآفرینی سازمانی و فعالیت های کارآفرینانه به مولفه های مطرح شده در این متغیر توجه شود تا بتوان جو خلاقانه ای در شرکت ایجاد کرد تا خلاقیت و ایده یابی و فرآیند تفکر حل مسئله تقویت گردد.
۹۷.

تأثیر استرس شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و عدالت اجتماعی و هوش هیجانی در بین کارکنان شهرداری های استان گیلان

نویسنده:

کلید واژه ها: استرس شغلی رفتار شهروندی سازمانی عدالت اجتماعی و هوش هیجانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 18 تعداد دانلود : 780
هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تاثیرگذاری استرس شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و عدالت اجتماعی و هوش هیجانی در بین کارکنان شهرداری های استان گیلان می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان فنی شهرداری های استان گیلان بوده که تعداد آنها 560 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 229 نفر بوده و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده می شود. برای پاسخگویی به فرضیات پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری و آزمون های متفاوت با استفاده از نرم افزار SPSS22وSmart PLS3 انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استرس شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی، عدالت اجتماعی و هوش هیجانی کارکنان شهرداری های استان گیلان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۹۸.

تأثیر دورکاری بر رضایت و تعهد سازمانی کارکنان در دوران بیماری کرونا (مطالعه موردی: شهرداری های استان گیلان)

نویسنده:

کلید واژه ها: دورکاری رضایت شغلی تعهد سازمانی بیماری کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 950 تعداد دانلود : 421
هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تاثیرگذاری دور کاری بر رضایت و تعهد سازمانی کارکنان در دوران بیماری کرونا (مطالعه موردی: شهرداری های استان گیلان) می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان فنی شهرداری های استان گیلان بوده که تعداد آنها 560 نفر می باشد. حجم تمونه با استفاده از فرمول کوکران 229 نفر بوده و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده می شود. برای پاسخگویی به فرضیات پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری و آزمون های متفاوت با استفاده از نرم افزار SPSS22 و Smart PLS3 انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که دور کاری بر رضایت و تعهد سازمانی کارکنان در دوران بیماری کرونا کارکنان شهرداری های استان گیلان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۹۹.

نقش اندازه شرکت بر روابط بین گزارشگری پایداری و قیمت سهام

کلید واژه ها: قیمت سهام گزارشگری پایداری اندازه شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 59 تعداد دانلود : 747
هدف: سهم اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش اندازه شرکت بر روابط بین گزارشگری پایداری و قیمت سهام است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1393 تا 1399 بوده است. روش: تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ازروش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 119 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد گزارشگری پایداری بر قیمت سهام تاثیر مثبت دارد و اندازه شرکت بر روابط بین گزارشگری پایداری و قیمت سهام تاثیر گذار است.
۱۰۰.

بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام

کلید واژه ها: ساختار مالکیت ساختار سرمایه نقدشوندگی سهام شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 875 تعداد دانلود : 632
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام است. دوره پژوهش از سال 1390 تا 1399 و نمونه آماری متشکل از 160 شرکت (1600 شرکت- سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، ابتدا، رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام، در قالب یک فرضیه بررسی شد. سپس، اثر تعاملی ساختار مالکیت و ساختار سرمایه (اهرم مالی) بر نقدشوندگی سهام در قالب سه فرضیه دیگر سنجیده شد. ساختار مالکیت در پژوهش حاضر شامل مالکیت نهادی، مدیریتی و تمرکز مالکیت است. نتایج بررسی مدل های پژوهش، حاکی از آن است که بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام (شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام) ارتباط منفی (مثبت) و معناداری وجود دارد. همچنین، برازش مدل های دوم تا چهارم، نشان می دهد که اثر تعاملی مالکیت نهادی و اهرم مالی با نقدشوندگی سهام ارتباط مثبت و معنادار و اثر تعاملی تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقدشوندگی سهام ارتباط منفی و معناداری دارد؛ اما اثر تعاملی مالکیت مدیریتی و اهرم مالی بر نقدشوندگی سهام، بی تأثیر است؛ بنابراین، اثر تعاملی مالکیت نهادی و اهرم مالی می تواند منجر به افزایش نقدشوندگی سهام و اثر تعاملی تمرکز مالکیت و اهرم مالی می تواند منجر به کاهش نقدشوندگی سهام شود.
۱۰۱.

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی رضایت شغلی تعهد سازمانی شهرداری بانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 356 تعداد دانلود : 123
فرهنگ سازمانی یک موضوع مهم مدیریت منابع انسانی است که بر موفقیت و پایداری یک شرکت تأثیر می گذارد. در محیط های سازمانی، فرهنگ آنچه را که در مورد یک سازمان منحصر به فرد است، توصیف می کند، همانطور که توسط باورها و ارزش های مشترک ایجاد شده توسط بنیانگذاران بیان می شود و از راه های مختلف ارتباط برقرار می شود. این ادراکات و رفتار کارکنان و همچنین اصولی را که برای اعضای یک سازمان اعمال می شود شکل می دهد. رضایت شغلی به احساسات یک کارمند در مورد شغل خود اشاره دارد و اغلب در رابطه با فرهنگ سازمانی و سایر متغیرها مانند تعهد شغلی، عملکرد و تعهد سازمانی مورد مطالعه قرار می گیرد. تعهد سازمانی به این اشاره دارد که آیا یک کارمند مایل به ادامه کار در یک سازمان است یا آن را ترک می کند. کارکنان تمایل دارند به سازمان هایی جذب شوند که دارای فرهنگی هستند که برای کار آنها ارزش قائل است و بر رفاه سازمانی تمرکز دارد. بین فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت وجود دارد.
۱۰۲.

رابطه بین ویژگی های خاص شرکت و افشای داوطلبانه نسبت های حسابداری

کلید واژه ها: افشای داوطلبانه نسبت های حسابداری اندازه شرکت سودآوری اهرم مالی نقدشوندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 976 تعداد دانلود : 645
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ویژگی های خاص شرکت و افشای داوطلبانه نسبت های حسابداری بوده است. قلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1393 تا 1399 بوده و با روش حذف سیستماتیک تعداد 136 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. برای جمع داده ها از مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و به منظور توصیف و تلخیص داده ها از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. در تحلیل داده ها آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و برای تایید و رد فرضیه ها (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد بین ویژگی های خاص شرکت مشتمل بر اندازه شرکت؛ سودآوری؛ اهرم مالی؛ نقدشوندگی و کارایی شرکت با افشای داوطلبانه نسبتهای حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.
۱۰۳.

بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت

کلید واژه ها: سهامداران نهادی حاکمیت شرکتی تمرکز مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 142 تعداد دانلود : 446
در چند دهه اخیر اغلب نظریه های دوران کلاسیک شرکتی مورد بازبینی قرار گرفته و نظریه های نوینی همچون نظریه نمایندگی ارائه شده است. عوامل بسیاری بر ارزش یک شرکت تأثیرگذار است و تاکنون پژوهش هایی برای مشخص کردن رابطه بین متغیرهای مختلف مالی و حسابداری شرکت ها با ارزش آن ها انجام شده اما به ساختار مالکیت به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش شرکت، کمتر توجه شده است. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار مالکیت بررابطه ی بین هزینه حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت با استفاده از یک نمونه متشکل از 105 شرکت طی سال های 1394 تا 1398 است. این پژوهش از نوع تحقیقات شبه تجربی و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است و از حیث هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع استقرایی و پس رویدادی و روش آماری آن الگوی رگرسیون خطی چندگانه است؛ و نتایج تحقیق نشان میدهد که بین هزینه حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین ساختار مالکیت شرکت بررابطه ی هزینه ی حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد.
۱۰۴.

تأثیر حاکمیت شرکتی بر محیط اطلاعاتی شرکت و حساسیت سرمایه گذاری به جریان وجه نقد

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی محیط اطلاعاتی حساسیت سرمایه گذاری به جریان وجه نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 702 تعداد دانلود : 708
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم ترین عامل سلامت هر واحد تجاری محسوب می شود. همچنین، نگهداری سطح بالایی از وجه نقد برای شرکت هزینه فرصت به همراه دارد. بر همین اساس، حساسیت جریان وجه نقد از اهمیت بالایی در شرکت برخوردار است. لذا بر پایه این استدلال، در این تحقیق نقش حاکمیت شرکتی بر محیط اطلاعاتی شرکت و حساسیت سرمایه گذاری به جریان وجه نقد در نمونه آماری متشکل از 167 شرکت طی سال های 1392 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع تحقیقات شبه تجربی و پس رویدادی در حوزه حسابداری است و از نظر ماهیت اجرا، از نوع کاربردی است. تجزیه وتحلیل اطلاعات بر اساس روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار pls صورت گرفته است. نتایج فرضیه اول نشان می دهد که بین حاکمیت شرکتی و محیط اطلاعاتی شرکت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه به دست آمده از فرضیه دوم بیانگر آن است که حاکمیت شرکتی و حساسیت سرمایه گذاری بر جریان وجه نقد تأثیرگذار است.
۱۰۵.

تحلیل تأثیر رتبه بندی اعتباری شرکت بر بانک ها و ظرفیت وام دهی آنها

کلید واژه ها: رتبه بندی اعتباری ظرفیت وام دهی مدل لاجیت مدل پروبیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 842 تعداد دانلود : 148
هدف پژوهش حاضر، تحلیل تاثیر رتبه بندی اعتباری شرکتی بر ظرفیت وام دهی بانک ها با مطالعه موردی بانک قرض الحسنه رسالت بود. بدین منظور از مدل های رگرسیونی لاجیت و پروبیت استفاده شد و اطلاعات و داده های مالی و کیفی نمونه تصادفی 350 مشتری دریافت کننده تسهیلات بررسی و تحلیل شد. این حجم نمونه از مشتریان دارای حساب منتهی به سال 1398 انتخاب شده اند. بدین منظور، پس از بررسی پرونده های اعتباری هر یک از مشتریان، 11 متغیر ارزیابی شد که نتایج نشان داد که از بین متغیرهای مورد بررسی، نوع وثیقه و نسبت بدهی دارای بیشترین اثر بر احتمال عدم پرداخت می باشند. همچنین، سابقه همکاری، نسبت جاری، نسبت آنی و نسبت مالکانه دارای اثر متوسط و سایر متغیرها اثر کم هستند.
۱۰۶.

تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژه برند و وفاداری مشتریان شهر فرش

کلید واژه ها: بازاریابی کارآفرینانه عوامل داخلی عوامل خارجی ارزش ویژه برند وفاداری مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 284 تعداد دانلود : 56
در دنیای امروزی توجه به مشتری مداری در هر صنعتی به خصوص در صنعت فرش و محصولات وابسته به خاطر شدت رقابت حرف اول را می زند. با توجه به اهمیت موضوع تحقیق حاضر به دنبال تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژه برند و وفاداری مشتریان شهر فرش است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان شهر فرش شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضرایب معناداری و ضرایب مسیر در نرم افزار PLS انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژه برند و وفاداری مشتریان شهر فرش تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که عوامل داخلی و عوامل خارجی بازاریابی کارآفرینانه نیز می تواند نقش مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند و وفاداری مشتریان شهر فرش داشته باشند.
۱۰۷.

تبیین عوامل موثر در پذیرش همراه بانک مشتریان مسن بانک سپه استان گیلان

کلید واژه ها: پذیرش همراه بانک مشتریان مسن بانک سپه استان گیلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 114 تعداد دانلود : 596
بانکداری مبتنی بر موبایل یکی از جدیدترین دستاوردهای عرصه فناوری در صنعت بانکداری به شمار می رود و مزایای زیادی برای بانک ها و مشتریان آن ها فراهم نموده است. باقی ماندن در فضای رقابتی، کاهش هزینه، امکان فعالیت های ارتباطی گسترده تر، صرفه جویی در زمان و هزینه، امکان دسترسی آسانتر و در عین حال سرعت بالاتر ارائه خدمات را می توان مزایایی دانست که بانکداری مبتنی بر موبایل برای مشتریان بانک ها به ارمغان آورده است. بانک ها با توسعه بانکداری الکترونیک در پی ارائه خدمات و ارزشهای مورد انتظار مشتریان هستند که هدف غایی آنها کسب رضایت مشتریان، کسب سهم بیشتر بازار و به تبع آن توسعه درآمدهای بیشتر خود از طریق بانکداری الکترونیک است. هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر در پذیرش همراه بانک در مشتریان مسن بانک سپه استان گیلان است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، از حیث جمع آوری اطلاعات توصیفی و به لحاظ روش همبستگی است. جامعه ی آماری در این تحقیق کاربران همراه بانک سپه استان گیلان هستند. روش نمونه گیری در این تحقیق سهمیه ای و غیراحتمالی در دسترس است. با توجه به اینکه جامعه ی مورد مطالعه نامحدود است است، به همین دلیل از فرمول کوکران جامعه نامحدود برای انتخاب نمونه استفاده شده است. نتایج گویای تایید تمامی فرضیات در پژوهش حاضر است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹