آزیتا شرج شریفی

آزیتا شرج شریفی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فناوری مالی در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: شعب بانک ایران زمین در استانهای مازندران و گیلان)

کلید واژه ها: فناوری مالی عوامل درون‌زا عوامل برون‌زا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۸
فناوری مالی ورود تکنولوژی به بازار مالی است. به بیان دیگر بهره گیری از توان نرم افزاری و سخت افزاری در ارائه خدمات مالی نوآورانه است. در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فناوری مالی در صنعت بانکداری پرداخته شده است. پژوهش توصیفی-پیمایشی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان و کارشناسان ارشد در حوزه انفورماتیک در شعب بانک ایران زمین در استانهای گیلان و مازندران تشکیل دادند که از این تعداد،10 نفر به عنوان حجم نمونه تحقیق تعیین شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شدو روایی آن مبتنی بر الگوی روایی محتوایی و پایایی آن از طریق آزمون نرخ سازگاری مورد تأیید قرار گرفت. برای رتبه بندی معیارها و زیرمعیارها نهائی از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره و مدل AHP استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد 16 شاخص در قالب چهار عامل اصلی شامل عوامل درونزا (کیفیت تأمین اعتبارات، نسبت سرمایه بانک، نسبت تسهیلات به کل سپرده) عوامل برونزا (رقابتی بودن فضاهای کسب و کار بانک ها، پیشرو و نوآور بودن فین تک ها، عدم ثبات اقتصادی و در نتیجه کمبود سرمایه گذاری بر فین تک ها، مراکز فناوری مالی، رقابت های نا سالم موجود در سیستم بانکی، عدم پوشش تمام نیازهای مشتریان توسط سیستم بانکی سنتی)، عوامل مداخله گر (فرصت های بازار جدید رقابتی، دانش و تجربه مدیران ارشد سیستم بانکی، تصمیم گیری متمرکز بانک ها، ریسک امنیت داده های بانکی) و عوامل مالی (افزایش درآمد بانک از طریق ارائه خمات کارمزدی، کاهش هزینه های پرسنلی و نگهداری شعب، درآمد زایی از طریق کانال های جدید کسب درآمد) بیشترین قدرت تاثیر را در توسعه فناوری مالی، صنعت بانکداری و فین تک ها داشته اند.
۲.

ارائه مدل علی شناسایی بسترهای لازم جهت کاربرد پول رمزنگاری شده مورد مطالعه(بیت کوین)

کلید واژه ها: رمزارزها بیت کوین پول رمز نگاری شده روش داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۰
امروزه ارزهای دیجیتالی توجه سرمایه گذاران زیادی را به خود جلب کرده اند. یکی از مهمترین دلایل فراگیر شدن رمزارزها، مزیت های منحصر به فردی است که در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد که می توان به سرعت و کارایی در پرداخت ها به ویژه پرداخت های برون مرزی و همچنین حذف هزینه های عملیاتی اضافی اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ارائه مدل علی شناسایی بستر لازم جهت کاربرد پول رمزنگاری شده بیت کوین انجام شده است. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش کیفی است و جمع آوری داده ها با ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. جامعه آماری خبرگان علمی شامل اساتید دانشگاه متخصص در زمینه رمزارزها، تجارت الکترونیک، حوزه مالی و مالیه بین الملل و خبرگان تجربی شامل مدیران و کارشناسان سازمان های پولی و مالی (بانک، بورس) هستند. تعداد نمونه 18 نفر مبتنی بر روش نمونه گیری هدفمند و مبتنی بر سطح اشباع لحاظ شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط روش داده بنیاد انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده 6 شبکه اصلی، 14 مولفه اصلی و 77 مولفه فرعی به عنوان بسترهای چندگانه جهت کاربرد پول رمزنگاری شده بیت کوین شناسایی شد و مدل علی پژوهش به دست آمد.
۳.

بررسی فاکتورهای ارزشی مهم در پیاده سازی سیستم هوش کسب و کار (مطالعه موردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران)

کلید واژه ها: هوش کسب و کار کیفیت سیستم کیفیت اطلاعات کیفیت سیستم ادراک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۳۵۳
مبتنی بر مبانی نظری ای که از مباحث سازمان وجود دارد، هوش کسب و کار به عنوان آمیزه ای از مفاهیم مدیریت و سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات عامل موثر برای تحلیل هدفمند کسب و کار به منظور اخذ تصمیمات راهبردی شناسایی شده است. در این پژوهش به بررسی فاکتورهای مهم در پیاده سازی سیستم هوش کسب و کار در اداره بنادر و دریانوردی استان مازندران پرداخته شده است. با مطالعه ادبیات موضوع فاکتورهای کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستمی درک شده و کیفیت اطلاعات درک شده به عنوان عوامل موثر در پیاده سازی هوش کسب و کار لحاظ شدند. جامعه مورد بررسی شامل کلیه کارمندان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران است و تعدادشان 288 نفر بوده است. حجم نمونه 165 نفر به دست آمد. بر اساس الگوی معادلات ساختاری تحلیل ها انجام شد. مقادیر برآوردهای استاندارد و سطح معناداری به دست آمده در بررسی شدت رابطه بین متغیرهای کیفیت سیستم و کیفیت اطلاعات و پیاده سازی هوش کسب و کار و نیز اثر میانجی کیفیت اطلاعات ادراک شده بر رابطه کیفیت اطلاعات و پیاده سازی هوش کسب و کار نشان دهنده رابطه اندک و معنادارنبودن عدد به دست آمده است. در هر سه رابطه مقدار t محاسبه شده، نیز حاکی از نبود اثرات مثبت بین متغیرهای پژوهش است. برآوردها وجود همسویی و رابطه معنادار بین کیفیت اطلاعات و کیفیت اطلاعات ادراک شده، کیفیت سیستم و کیفیت سیستم ادراک شده و کیفیت سیستم ادراک شده به عنوان متغیر اثرگذار در رابطه کیفیت سیستم و پیاده سازی هوش کسب و کار را تایید می نماید.
۴.

تاثیر بلاک چین بر قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین : با میانجی گری قابلیت فناوری اطلاعات

کلید واژه ها: بلاک چین قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین قابلیت فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۶
در عصر حاضر، شرکت ها برای انطباق با شرایط متغیر در بازار و مقابله با رقبا به دنبال کسب مزایای رقابتی هستند تا بتوانند زمینه بقای خود را در محیط پرتلاطم فراهم کرده و عملکرد بهتری از خود نشان دهند. تغییرات سریع فناوری اطلاعات، فعالیت های بنگاه های اقتصادی را به طور عمیقی تحت تأثیر قرار داده است. درواقع رونق اقتصادی کشورها، صنایع و شرکت ها به بهره برداری مناسب از فناوری اطلاعات وابسته است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش 120 شرکت مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی انجام شده است. تمامی فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند و نتایج نشان داد که بلاک چین بر فن قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین تاثیر مثبت دارد.
۵.

بررسی تاثیر تحول دیجیتال و شهر هوشمند در تحقق گردشگری هوشمند

کلید واژه ها: تحول دیجیتال توسعه گردشگری هوشمند شهر هوشمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۵۲۷
نظیر سایر کسب و کارها فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییر از گردشگری سنتی به هوشمند را ضروری ساخته است. مبتنی بر مبانی نظری پژوهش تحول دیجیتال و شهر هوشمند عوامل اثرگذار بر گردشگری هوشمند فرض شدند. جامعه آماری پژوهش گردشگران مجتمع های گردشگری و هتل ها لحاظ شد. تعداد حجم نمونه 120 به دست آمد. جهت تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از مطلوب بودن عامل تحول دیجیتال و درسطح متوسط قرار داشتن عامل شهر هوشمند و گردشگری هوشمند است. شاخص RMSEA با جذر برآورد واریانس خطای تقریبی برابر با 079/0 و مقادیر سایر شاخص ها و مقایسه آن با دامنه قابل قبول مبین تایید مدل است. نتایج مفروضه تحول دیجیتال ضرورت توسعه گردشگری هوشمند، مبین رد این فرضیه است. نتایج فرضیه ایجاد شهر هوشمند ضرورت توسعه گردشگری هوشمند و رابطه تحول دیجیتال و شهر هوشمند حاکی از تایید این فرضیات است.
۶.

بررسی تأثیر هوش کسب و کار بر سیستم تجزیه و تحلیل کسب و کار و سیستم مدیریت عملکرد (مطالعه موردی سازمان شهرداری های استان مازندران)

کلید واژه ها: هوش کسب و کار تجزیه و تحلیل کسب و کار داشبرد مدیریتی داشبرد مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۵۲
اتخاذ تصمیم های استراتژیک در محیط کسب و کار کنونی چالشی است که اکثر سازمان ها با آن مواجه اند. سیستم هوش کسب و کار تلفیق معماری، ابزار و روشی است که به سازمان ها کمک می کند تا با این چالش مواجه شوند. سازمان شهرداری یکی از بزرگترین سازمان های عمومی است که عملکرد صحیح آن تبعات خوبی برای رفاه شهروندان و بهره وری این سازمان خواهد داشت. مبتنی بر مبانی نظری در تشریح هوش کسب و کار، مفاهیم تجزیه و تحلیل کسب و کار و مدیریت عملکرد فرضیاتی تدوین شد. پژوهش کاربردی - توصیفی پیمایشی است. با استفاده از ابزار پرسشنامه داده ها جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان سازمان شهرداری در استان مازندران بوده است. حجم نمونه 334 نفر به دست آمد و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون خطی چند گانه استفاده شد. مقادیر برآورد استاندارد در تحلیل مسیر به ترتیب 515/0، 411/0 و 403/0 به دست آمد که رابطه مثبت را بین عوامل نشان می دهد. مقدار آماره t و سطح معناداری در هر سه رابطه مورد بررسی نیز اثرات مثبت و معنادار بین متغیرهای پژوهش را تایید می کند.
۷.

بخش بندی مشتریان داروهای گیاهی و شناسایی ویژگی های هر بخش در ایران مبتنی بر الگوی خوشه بندی

کلید واژه ها: بخش بندی بازار مشخصه روانشناختی مشخصه رفتاری کای میانگین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۶ تعداد دانلود : ۵۱۸
یکی از محورهای قابل دسترسی جهت تحقق اهداف توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی، توجه به صنعت داروهای گیاهی است. افزایش شاخص هایی نظیر اشتغال، رفاه مصرف کنندگان، نرخ رشد درآمد سرانه و صادرات که از شاخص های توسعه یک کشور هستند، از طریق توجه به پتانسیل بالقوه ای که در این بازار وجود دارد، محقق شدنی است. شناسایی تقاضای بازار به عنوان یکی از شاخص های سنجش اقتصادی، نیازمند بازاریابی هدفمند است. نقطه آغاز اجرای بازاریابی هدفمند، بخش بندی بازار می باشد. اهداف این پژوهش، تعیین شاخص های مناسب برای بخش بندی این بازار، شناسایی نیمرخ مشتریان، تشخیص تمایزهای آنها مبتنی بر شاخص های مدل بوده، و پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، پیمایشی- تحلیلی از نوع مقطعی است. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش، مصرف کنندگان نهایی انواع محصولات داروهای گیاهی در ایران، جامعه مورد مطالعه نامحدود بوده و حجم نمونه، تعداد 460 مصرف کننده نهایی داروهای گیاهی تعیین شده، روش نمونه گیری طبقه ای بوده، در جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و برای تعیین بخش ها، از رویکرد کای - میانگین استفاده شده و نتایج حاصل از اجرای الگوریتم کای - میانگین، نشان می دهد که این بازار دارای 4 خوشه است. هر یک ازخوشه ها از نظر شاخص های مورد بررسی، تفاوت هایی با یکدیگر داشته اند، و بنابراین، جهت تحقق توامان ارزش برای مشتری و  بازار این صنعت، استراتژی مقتضی هر بخش می باید تدوین و اجرایی شود.
۸.

ارائه مدل مفهومی جهت ارزیابی عملکرد صادراتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل یادگیری و شبکه ای

کلید واژه ها: مدل شبکه ای مدل یادگیری کیفیت روابط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۳۹
در این پژوهش به تبیین مدلی پرداخته شده است که به نقش یادگیری محوری و بازار محوری بر پایه توانمندی های داخلی شرکت در ایجاد روابط تجاری با کیفیت و در نتیجه عملکرد صادراتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. با مطالعه چارچوب نظری پژوهش و شاخص های متعدد سنجش عملکرد صادراتی سازمان ها در این پژوهش مولفه های توسعه محصول و توسعه بازار جهت سنجش عملکرد صادراتی لحاظ شده اند. از استراتژی های موثر بر عملکرد، یادگیری محوری، بازار محوری و کیفیت روابط انتخاب گردیده اند. در نتیجه با مطالعه چارچوب نظری پژوهش فرضیاتی تدوین شد. روش پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده است. آزمون فرضیات برای به دست آوردن مدل نهایی، روابط ساختاری موجود در مدل را از نظر آماری معنادار نشان داد. با توجه به این که شاخصRMSEAبا جذر براورد واریانس خطای تقریبی برابر با 079/0 کمتر از 10 درصد است، می توان گفت شاخص های تناسب مدل از لحاظ برازش حاکی از مناسب بودن تقریبی و قابل قبول بودن مدل است. مقادیر AGFA, PGFI, RMSEA, GFIنیز بیان گر میزان خطای کم در اندازه گیری است. با توجه به مناسب بودن این شاخص ها مدل اندازه گیری مطلوب قلمداد می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از تایید رابطه مثبت بین فرضیه ها است. نمودار T-Value نیز رابطه متغیرهای فوق را تایید کرده است.
۹.

بررسی رابطه بین خدمات پس از فروش شرکت های خودروسازی (سایپا و ایران خودرو) و رضایت مشتریان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خدمت نمایندگی های مجاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۳۷
شرکت های ایران خودرو و سایپا از مهمترین تولیدکنندگان کشور می باشند و درصد بالایی از مشتریان داخل کشور را به خود اختصاص می دهند. هدف از انجام این تحقیق سنجش و ارزیابی رابطه بین خدمات پس از فروش این دو شرکت و میزان رضایت مشتریان می باشد.با انجام مطالعات مقدماتی و بررسی های اولیه در خصوص عناصر اساسی خدمات پس از فروش و ویژگی های اساسی یک شبکه موفق خدمات پس از فروش، سه شاخص اساسی برای ارزیابی خدمات پس از فروش انتخاب شد که عبارتند از: خدمات نمایندگی های مجاز، تامین قطعات و تضمین.بر اساس این شاخص ها فرضیاتی تدوین و بررسی شد. برای جمع آوری نظرات مشتریان در مورد خدمات پس از فروش این شرکت ها پرسشنامه 25 سوالی تهیه شد و این پرسشنامه ها در نمایندگی های مجاز ایساکو و سایپا یدک بین مالکین خودرو های پژو 405 و زانتیا توزیع شد. داده های جمع آوری شده به وسیله پرسشنامه با استفاده از نرم افزار Spss برای هر نوع خودرو و برای هر دو شرکت به طور جداگانه مورد آزمون قرار گرفت. در این بررسی از روش توصیفی - همبستگی استفاده شده است و از آزمون آماری کای دو برای تعیین رابطه و آزمون cramers V برای تعیین شدت همبستگی استفاده شده است. بر اساس آزمون فرضیات، نتیجه حاصل از فرضیه اول بیانگر این بود که در هر دو شرکت مورد بررسی فرضیه H1 پذیرفته شد و در حوزه دو خودروی مورد بررسی در خودرو زانتیا فرضیه H1 پذیرفته و در خودروی پژو 405 فرضیه H1 رد شد. نتیجه حاصل از فرضیه دوم و سوم بیانگر این بود که در هر دو شرکت و در هر دو خودروی مورد بررسی فرضیه H1 تایید شد. در پایان بر اساس نتایج آزمون فرضیات، پیشنهاداتی در جهت بهبود موقعیت فعلی خدمات پس از فروش این شرکت ها ارایه گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان