رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری تابستان 1399 شماره 35 (جلد پنجم)

مقالات

۱.

تأثیر قابل مقایسه بودن صورت های مالی بر نوسان های ویژه بازده سهام با در نظر گرفتن نقش خطای پیش بینی سود

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۹
قابل مقایسه بودن در بازار سرمایه و بدهی برای سرمایهگذاران و اعتباردهندگان بسیار حایز اهمیت است، زیرا تصمیمهای سرمایهگذاری و وامدهی بر ارزیابی فرصتها یا پروژههای جایگزین مبتنی است و بدون وجود این اطلاعات قابل مقایسه نمیتوان اقدام به اتخاذ تصمیم بهینه کرد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر قابل مقایسه بودن صورتهای مالی بر نوسانهای ویژه بازده سهام با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی خطاهای پیشبینی سود است. با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونهای متشکل از 105 شرکت از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1391 الی 1397 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیهها از مدلهای رگرسیون چند متغیره به روش دادههای ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که قابل مقایسه بودن صورتهای مالی تاثیر معکوسی بر نوسانهای ویژه بازده سهام دارد. همچنین نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد خطاهای پیشبینی سود تاثیر معکوس قابل مقایسه بودن صورتهای مالی بر نوسانهای ویژه بازده سهام را تعدیل میکند. روش این پژوهش از لحاظ هدف از نوع پژوهش های بنیادی- تجربی است و از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های توصیفی – همبستگی می باشد.
۲.

بررسی تأثیر سبک های رهبری بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: سازمان دامپزشکی استان خراسان)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۳۲
سازمانهای امروزی برای آمادگی در برابر تغییرات گسترده در آینده و دستیابی به عملکرد بهتر سازمانی و کسب مزیت رقابتی به مدیریت اثربخش نیاز دارند. تسهیم دانش یکی از مهم ترین اقدامات در راستای مدیریت اثربخش دانش در سازمان ها است. داشتن یک سازمان نوآور نیازمند پیش شرطهایی میباشد که از مهمترین و کلیدیترین لازمههای آن سبک های رهبری و تسهیم دانش میباشد. هدف پژوهش، بررسی تأثیر رهبری تبادلی بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش و یادگیری سازمانی در سازمان دامپزشکی استان خراسان می باشد. روش تحقیق توصیفی_ پیمایشی است که به روش نمونهگیری ابتدا طبقهبندی سپس تصادفی ساده از طریق فرمول کوکران 266 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها، از روش مدل-سازی معادله ساختاری استفاده شد. یافتههای پژوهش نشان داد رهبری تبادلی با حضور متغیر میانجی تسهیم دانش و یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی تأثیر دارد. همچنین رهبری تبادلی بر نوآوری سازمانی، تسهیم دانش و یادگیری سازمانی تاثیر دارد. تسهیم دانش بر نوآوری سازمانی و یادگیری سازمانی و همچنین یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی دارد.
۳.

بررسی تأثیر نقش تعدیل کننده شدت رقابت بازار بر رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۸
رقابتی بودن بازار محصول بدین معناست که شرکت های مختلف در تولید و فروش کالا رقابت تنگاتنگی دارند و کالا های آنها نسبت به دیگری برتری چندانی ندارد. ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت ها با ان تامین مالی دارایی های خود را انجام می دهند. هدف اصلی شناسایی تأثیر نقش تعدیل کننده شدت رقابت بازار بر رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد 104 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین بازه ی زمانی 1393 تا 1397 است. اگر بخواهیم این روش را از نظر روش تحقیق بر مبنای هدف تقسیم بندی کنیم، این تحقیق از نوع کار بردی می باشد و اگر بخواهیم از نظر روش تحقیق بر مبنای ماهیت دسته بندی کنیم تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. براساس یافتههای پژوهش حاضر با توجه به اینکه یکی از راهکارهای کاهش دغدغه سرمایه گذاران جهت تامین مالی وسرمایه گذاری در شرکت های با توان رقابتی بالا اطلاع رسانی دقیق در باب وضعیت مالی و نتایج عملیاتی انها می باشد در نتیجه به هر میزان سطح رقابت بالا رود متعاقب ان کیفیت افشای اطلاعات مالی شرکت ها افزایش خواهد یافت. بر این اساس پیشنهاد می شود که در که سازمان بورس اوراق بهادار تهران شرکت ها را موظف سازد تا اطلاعات بیشتری را در مورد وضعیت بازار محصولاتشان افشا نمایند. از انجایی که تصمیمات راهبردی شرکت ها در جهت افزایش بازده سهامداران میزان تولید و سهم بازار منجر به افزایش یا کاهش ثروت سهامداران می شود از این رو به سرمایه گذاران توصیه می شود که در تصمیم گیری خود فقط به سود اوری شرکت ها اکتفا ننموده و به جایگاه شرکت در صنعت مربوطه، سهم بازار و توان رقابتی شرکت در بازار محصول، ساختارسرمایه و روند ایجاد بدهی شرکت و رقبا توجه نمایند.
۴.

بررسی رابطه کیفیت خدمات بر بازاریابی دهان به دهان با نقش میانجیگری وفاداری مشتری (مورد مطالعه: شعب بانک تجارت استان خراسان شمالی)

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۶۳
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر بازاریابی دهانبهدهان با نقش میانجیگری وفاداری مشتری (موردمطالعه: شعب بانک تجارت استان خراسان شمالی) صورت گرفت. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مشتریان شعب بانک تجارت استان خراسان شمالی میباشد. با توجه به اینکه برای تحلیل دادهها از روش معادلات ساختاری استفاده گردید، لذا متناسب با آن جهت تعیین حجم نمونه مورداستفاده قرار گرفت. بر این اساس تعداد 201 نفر بهعنوان نمونه در نظر گرفتهشده و به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامههای کیفیت خدمات (پاراسورامان و همکاران، 1985)، وفاداری مشتری (چانگ و یه، 2017)؛ (بات و درزی، 2016) و بازاریابی دهانبهدهان (مقیمی و رمضانی، 1390) استفادهشده است. برای سنجش اعتبار پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقادیر ضریب برای متغیرهای کیفیت خدمات (921/0)، وفاداری مشتری (948/0) و بازاریابی دهانبهدهان (939/0) به دست آمد. روایی محتوایی و روایی صوری پرسشنامه نیز مورد تائید اساتید مدیریت قرار گرفت. جهت تجزیهوتحلیل دادهها برای روشهای آمار توصیفی از طریق نرمافزار Spss 24 و آمار استنباطی (روش معادلات ساختاری) به کمک نرمافزار Amos 22 استفاده گردید. یافتههای پژوهش نشان داد کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری و بازاریابی دهانبهدهان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین وفاداری مشتری بر بازاریابی دهانبهدهان تأثیر مثبت و معناداری دارد و اینکه کیفیت خدمات بهطور غیرمستقیم و بهواسطه وفاداری مشتری بر بازاریابی دهانبهدهان تأثیرگذار است.
۵.

تأثیر حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و اندازه شرکت در پیش بینی سود با تأکید بر مازاد جریانات نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۸
هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و اندازه شرکت در پیش بینی سود با تأکید بر مازاد جریانات نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و دارای ماهیت همبستگی میباشد. جمع آوری اطلاعات و داده ها به دو روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند که نمونه گیری با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 103 شرکت در دوره زمانی 1391 الی 1395 برای این تحقیق برآورد شده است. برای آزمون نرمال بودن متغیر پاسخ از آزمون چارک برا در بخش آمار توصیفی، برای آزمون معنی داری کل معادله رگرسیون از آزمون F و برای آزمون معنی داری ضرایب از آزمون T استفاده شده است. همچنین برای آزمون خود همبستگی جملات خطا از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است. نتایج آزمون تحقیق نشان دادند که با اطمینان 95 درصد رابطه معکوس و معناداری میان مازاد جریان وجوه نقد آزاد، اندازه شرکت و پیش بینی سود وجود دارد. همچنین با اطمینان 95 درصد حاکمیت شرکتی، مدیریت سود بر رابطه منفی بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و پیش بینی سود تأثیر معناداری دارد.
۶.

تعیین روابط علی سبک رهبری تحول گرا بر سلامت سازمانی بر اساس نقش میانجی رفتارهای فرانقشی شهروندی سازمانی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۴۸
پژوهش حاضر با هدف تعیین روابط علی سبک رهبری تحول گرا بر سلامت سازمانی بر اساس نقش میانجی رفتارهای فرانقشی شهروند سازمانی صورت پذیرفت. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و از منظر روش توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان استانداری فارس در نظر گرفته می شود. شیوه نمونه گیری به شکل نمونه برداری تصادفی طبقه ای بود. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل مسیر (به وسیله نرم افزار Lisrel 8.8) و شاخص های نیکویی بر ارزش تحلیل شدند. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد، تمامی ابعاد رهبری تحول آفرین رابطه معناداری بر رفتار شهروند سازمانی و سلامت سازمانی دارند. همچنین رفتار شهروند سازمانی ارتباط معنادار با سلامت سازمانی دارد. نهایتاً می توان بیان کرد سبک رهبری یکی از عوامل موثر بر سلامت سازمان ها می باشد.
۷.

تأثیر رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی بر عملکرد زیست محیطی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۶۹
سازمانهای امروزی برای آمادگی در برابر تغییرات گسترده در آینده و دستیابی به عملکرد بهتر سازمانی و کسب مزیت رقابتی به مدیریت اثربخش نیاز دارند. رهبری تحول آفرین یکی از مهم ترین اقدامات در راستای مدیریت اثربخش عملکرد زیست محیطی در سازمان ها است. داشتن یک سازمان نوآور نیازمند پیش شرطهایی می باشد که از مهمترین و کلیدیترین لازمههای آن سبک های رهبری میباشد. هدف پژوهش، تأثیر رهبری تحولآفرین و نوآوری سازمانی بر عملکرد زیست محیطی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی کارکنان جهادکشاورزی استان تهران می باشد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی است که به روش نمونهگیری به صورت تصادفی ساده از طریق فرمول کوکران 266 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها، از روش مدلسازی معادله ساختاری استفاده شد. یافتههای پژوهش نشان داد. رهبری تحول آفرین و نوآوری بر عملکرد زیست محیطی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی تأثیر دارد.
۸.

سازمان های یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود)

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۴۹
همچنان که به قرن بیست و یکم وارد شده ایم، با توجه به محیط به شدت رقابتی و سرعت بالای تغییرات محیطی، حرکت در جهت تبدیل شدن به سازمانهای یادگیرنده به منظور حفظ و بهبود موقعیت و پیشرفت در بازار و دستیابی به مزیت رقابتی بیش از پیش احساس میشود. به منظور دستیابی و تداوم برتری نسبت به رقبا در عصر جدید، سازمانها باید درسهای سریعتر و بهتری از موفقیتها و شکستهای خود بگیرند. لذا این پژوهش در مورد سازمانهای یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی میباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است، زیرا از نتایج آن میتوان به صورت عملی استفاده کرد. با توجه به-اینکه در این پژوهش به توصیف و مطالعه آنچه که هست پرداخته میشود، از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی میباشد. در این پژوهش جهت جمعآوری دادهها از نظر محل تحقیق، از روش میدانی به کار گرفته شدهاست جامعه آماری این تحقیق را اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود تشکیل میدهند که نمونه این تحقیق شامل 1 سازمان میباشد. ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامه بود. روایی صوری با استفاده از نظر خبرگان و روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی و نیز پایایی متغیرهای پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت.
۹.

بررسی تأثیر نوآوری سازمانی بر قابلیت نوآوری فناورانه و عملکرد شرکتهای تولیدی در شهر صنعتی کرمانشاه با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۴
هدف این مطالعه بررسی تاثیر نوآوری سازمانی بر قابلیت نوآوری فناورانه و عملکرد شرکتهای صنایع غذائی در شهرستان کرمانشاه میباشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. این تحقیق از طریق بررسی اثرات نوآوری سازمانی در ایجاد قابلیت نوآوری در تولیدات و فرایندها و همچنین بررسی اثرات نوآوری سازمانی و قابلیتهای فناورانه بر عملکرد شرکتها، بخشی از خلاء موجود در زمینه بهبود عملکرد شرکتهای تولیدی شهرصنعتی کرمانشاه که ناشی از عدم بررسی نوآوری و عوامل تقویت کننده نوآوریهای فرایندی و تولیدی می باشد را نشان داده و راه های برطرف کردن این نقاط ضعف را مورد بررسی قرار می دهد. لزوم پرداختن به مسئله نوآوری و تاثیر آن بر عملکرد شرکتهای تولیدی در شهرصنعتی کرمانشاه دارای اهمیت دو چندانی می باشد زیرا از یک سو عملکرد این شرکتها بهبود یافته و از سوی دیگر رشد صنعت بهبود پیدا خواهد کرد. با مرور ادبیات پژوهش و اخذ نظر خبرگان، موضوع در قالب 6 بعد (ریسک پذیری، متغیرهای ساختاری، متغیرهای فرهنگی، متغیرهای منابع انسانی، پویایی سازمانی، زیرساختهای فناوری) مورد شناسایی قرار گرفت؛ سپس پرسشنامه ماتریسی ساختیافته با رویکرد ISM برای تعیین ارتباطات بینابینی این شاخصها تدوین گردید. دادههای حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری، تحلیل و در 5 سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم شد. نتایج نشان داد که نوآوری سازمانی بر قابلیت نوآوری فرایند و قابلیت نوآوری تولید تاثیر معناداری دارد. همچنین قابلیت نوآوری فرایند و قابلیت نوآوری تولید بر عملکرد سازمانی تاثیر معناداری داشته است.
۱۰.

بررسی تأثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تأمین بر عملکرد عملیاتی (مورد مطالعه: پتروشیمی آبادان)

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۳۳
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تأمین بر عملکرد عملیاتی پتروشیمی آبادان انجام شد. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی بوده جامعه آماری پژوهش کارکنان و مدیران شرکت پتروشیمی آبادان به تعداد 1000 نفر می باشند. با استفاده از جدول مورگانحجم نمونه آماری 278 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه برگرفته از پژوهش هانگ و همکاران (2019) بودو برای تحلیل فرضیه های پژوهش مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS Smart استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط متخصصین و روایایی محتوا تأیید شد و پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفا کرونباخ تأیید گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تأمین بر عملکرد عملیاتی اثرگذار است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹