رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری تابستان 1397 شماره 5

مقالات

۱.

پیاده سازی مدل اولسن برای بررسی عوامل موثر بر قیمت سهم با لحاظ دارایی فکری: شواهدی از ایران

تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۳۶۴
سرمایه گذاران بازار سرمایه اغلب در جستجوی شرکت هایی با بالاترین احتمال رشد آتی و مقدار بازده مورد انتظار هستند. ازاین رو بررسی عوامل موثر بر قیمت سهم همواره یکی از موضوعات موردتوجه پژوهشگران بوده است. بااین حال اغلب تحقیقات گذشته پیرامون قیمت سهم به دلیل فقدان اطلاعات درباره دارایی فکری در صورت های مالی اساسی بر اطلاعات مالی و شاخص های حاصل از این اطلاعات، تکیه داشته اند و این موجب نادیده گرفتن بخشی از اطلاعات ارزشمند عملکرد شرکت است که در یادداشت های توضیحی مستتر شده است. امروزه دارایی فکری نقشی کلیدی در ارزش آفرینی شرکت ایفا می کند، ازاین رو ارائه مدلی پیرامون قیمت بازاری سهم که اطلاعات دارایی فکری را نیز دربر داشته باشد، امری ضروری به نظر می رسد. در پژوهش پیش رو ابتدا دارایی های فکری دسته بندی شده است، سپس با رویکردی گام به گام شاخص های تعریف شده دارایی فکری بر مبنای اطلاعات یادداشت های توضیحی به مدل قیمت گذاری سهم افزوده شده است. پیاده سازی این مدل قیمت گذاری در بازار بورس ایران نتایج قابل ملاحظه ای را درباره اثرگذاری دارایی فکری بر ارزش شرکت داشته است و این مدل حاکی از تاثیر به سزای تبلیغات بر قیمت سهم در بازار بورس ایران است.
۲.

بررسی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در واحدهای پژوهشی

تعداد بازدید : ۱۱۳۶ تعداد دانلود : ۶۰۲
روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه از گذشته در زمینه های عمرانی و احداث صنایع به خصوص پروژه های بزرگ در کشور مورد استفاده قرار می گرفته است، اما در سایر زمینه ها از جمله پروژه های تحقیقاتی که ماهیتاً از ابهاماتی نظیر مشخص نبودن جزئیات برخی کارها، عدم وجود قطعیت در اکثر زمان های برآوردی فعالیت ها، مواجه شدن با بن بست حین اجرای پروژه و لزوم از سرگیری رشته جدیدی از امور و ... برخوردارند، کمتر مورد توجه قرار گرفته و توان برنامه ریزی، نظارت، بهره برداری مناسب از منابع و کنترل هزینه ها را به شدت کاهش داده است. بر این اساس هدف مقاله حاضر بررسی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در واحدهای پژوهشی است. روش پژوهش مورد نظر کیفی است که بر اساس آن مصاحبه هایی از مسؤلین هر قسمت شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که از طریق افزودن اجزاء مورد نیاز به ساختار نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه، طرح یک سیستم اطلاعات مدیریت و رویه هایی کارآمد به گونه ای ارائه شده است که بر اساس این مدل تمامی اطلاعات و جزئیات ضروری جهت برنامه ریزی، هدایت و نظارت همه جانبه بر پروژه در یک واحد تحقیقاتی به طور یکپارچه گردآوری شده است. به واسطه دسترسی به اطلاعات متمرکز و امکان برقراری ارتباط بین کلیه واحدهای سازمان، و همچنین وجود مکانیزم های لازم برای تفکیک حساب های پروژه ها و کنترل هزینه ها، امر ارزیابی پیشرفت واقعی فعالیت ها، پرداخت عادلانه حق الزحمه به همکاران پروژه، برنامه ریزی مجدد و افزایش دقت برنامه ریزی ها، موجبات مدیریت دقیق بر پروژه های پژوهشی فرآهم آمده است.
۳.

رابطه ی انتقال دانش و فناوری اطلاعات با قابلیت های استراتژیک مدیران مدارس متوسطه ناحیه (یک) شهر بندرعباس

تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۱۹
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه انتقال دانش و فناوری اطلاعات با قابلیت های استراتژیک مدیران مدارس متوسطه ناحیه (یک) شهر بندرعباس به انجام شده است. این تحقیق به لحاظ هدف؛ کاربردی و روش بررسی آن توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری آن را کلیه مدیران مدارس متوسطه ناحیه (یک) شهر بندرعباس تشکیل داده-اند. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می باشد. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان؛ 97 نفر تعیین شد، که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه انتقال دانش دی کاسترو و همکاران (2008)، پرسشنامه فناوری اطلاعات محمودی (1392) و پرسش نامه قابلیت های استراتژیک کارکنان ساخته محقق بوده است. به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌییﻦ ﭘﺎیﺎیی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ها، از روش آﻟﻔﺎی کﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده شد، کﻪ ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎی آن برای همه پرسشنامه ها بیش از 7/0 بدست آمده است. در سطح استنباطی برای تحلیل فرضیه ها نیز از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار Spss نسخه 22 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین انتقال دانش و ابعاد سه گانه آن (اجتماعی سازی، تلفیق و درونی سازی) با قابلیت های استراتژیک مدیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین فناوری اطلاعات و ابعاد هفت گانه آن (ویژگی های فردی، عوامل نگرشی، عوامل آموزشی، عوامل فنی، عوامل اقتصادی، عوامل محیطی و عوامل انسانی) با قابلیت های استراتژیک مدیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مولفه های انتقال دانش (اجتماعی سازی و تلفیق) در مجموع حدود 13/0 درصد و مؤلفه های فناوری اطلاعات (عوامل آموزشی، ویژگی های فردی و عوامل انسانی) در مجموع حدود 33/0 درصد از واریانس متغیر قابلیت های استراتژیک مدیران را تبیین می-نمایند.
۴.

ارزیابی تأثیر کاربرد اصول مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتریان بیمه ایران در استان گیلان

تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۴۰۹
هدف از پژوهش بررسی تاثیر سطوح مختلف ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه گالبریث و راجرز (سفارشی سازی، ایجاد ارتباطات شخصی شده، و ارائه خدمات پشتیبانی) بعنوان متغیر های مستقل بر وفاداری مشتریان است. جامعه آماری آن کلیه مشتریان بیمه ایران در استان گیلان می باشد که به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون دانکن و نرم افزار15 Spss استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین سطوح پایین و متوسط و بالای سفارشی سازی اختلاف معناداری وجود دارد و هر چه سطح آن بالاتر باشد، میزان وفاداری مشتریان نیز بیشتر خواهد بود.
۵.

دوسوتوانی سازمانی: ایجاد توازن میان بهره برداری و اکتشاف برای عملکرد پایدار

تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۴۰۲
دوسوتوانی به عنوان یک پارادایم پژوهشی جدید در نظریه سازمان پدیدار شده است، با این حال چندین موضوع اساسی در آن بحث انگیز باقی مانده است. ما در این مقاله به بررسی چهار تنش اصلی پرداخته ایم: آیا سازمانها بایستی از طریق تفکیک به دوسوتوانی برسند یا یکپارچه سازی؟ آیا دوسوتوانی در سطح فردی رخ می دهد یا سازمانی؟ آیا سازمان ها بایستی دید ایستا به دوسوتوانی داشته باشند یا پویا؟ و در آخر، آیا دوسوتوانی از درون ناشی می شود یا شرکتها بایستی برخی فرایندها را به بیرون بسپارند؟ ما خلاصه ای از هفت مقاله شامل این موضوع خاص را تهیه کرده و چندین راه برای پژوهش های آتی پیشنهاد داده ایم.
۶.

بررسی رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس بهادار تهران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۷۲
با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو نمونه انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح 95 درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد.
۷.

بررسی دلایل پرخاشگری تماشاگران فوتبال شهر رشت در ورزشگاه ها و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آن

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۷۵
افزایش بروز پرخاشگری در بین تماشاگران فوتبال، مورد توجه بسیاری از اساتید و متخصصین تربیت بدنی و ورزش قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی دلایل پرخاشگری تماشاگران فوتبال شهر رشت در ورزشگاه ها و ارائه راهکارهایی جهت کاهش این معضل اجتماعی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های بررسی اسنادی و میدانی استفاده شده است .در این پژوهش برای سنجش رابطه متغیرها از آزمون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کای دو استفاده شده است. همچنین ابزار پرسش نامه محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفته که مورد تایید اساتید مدیریت ورزشی قرار گرفته و روایی آن تایید شده و میزان پایایی ابزار گردآوری داده ها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ بصورت کلی 89/0 درصد محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین سن، آمادگی ذهنی، وضعیت ایمنی و بهداشتی ورزشگاه و فضای حاکم بر ورزشگاه با پرخاشگری تماشاگران رابطه معنی داری وجود دارد. در پایان پژوهش راهکارهایی جهت کاهش پرخاشگری تماشاگران ارائه شده است که نشان می دهد با آموزش، برنامه ریزی مناسب و حذف عوامل مزاحم از طرف مسئولین مربوطه و ... می توان میزان وقوع رفتارهای پرخاشگرانه را در بین تماشاگران علاقه مند به حداقل رساند.
۸.

بررسی عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر توسعه مدیریت مشارکتی روستایی (مطالعه موردی: روستای پسیخان شهرستان رشت استان گیلان)

تعداد بازدید : ۱۴۴۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل اقتصادی تاثیرگذار برتوسعه مدیریت مشارکتی روستایی می باشد. امروزه بیشترصاحب نظران توسعه به ویژه توسعه روستایی معتقدندکه دستیابی به توسعه پایدار بدون مشارکت آحاد مردم درفرآیند مدیریت ممکن نیست و با مشارکت مردم و توسعه مدیریت مشارکتی این فرایند قابل اجرا، تسهیل وکم هزینه تر می شود، چراکه مشارکت های مردمی شرط اصلی موفقیت برنامه ها می باشند. این تحقیق از روش معیاری و از نوع مطالعات کاربردی و روش تحقیق حاضر نیز، توصیفی- تحلیلی - ترکیبی است. گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی، میدانی، پرسشنامه و مصاحبه انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل خانوارهای روستای پسیخان شهرستان رشت استان گیلان می باشند که در سال 1396 دارای 122 خانوار و جمعیت این روستا برابر با 503 نفر بوده و حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 225 نفر محاسبه گردیده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم با استفاده ازآمارتوصیفی میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی آزمون T می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که بهترشدن اوضاع اقتصادی روستاییان، میزان مشارکت آن ها را در فرایند توسعه مدیریت مشارکتی روستایی افزایش می دهد.
۹.

بررسی نارسائی های تدوین و اجرای خط مشی گذاری در سازمان های ایرانی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۱۲ تعداد دانلود : ۵۸۵
خط مشی گذاری عمومی در یک فرآیند ساده شامل سه مرحله اصلی تدوین، اجرا و ارزیابی می شود و اهمیت آن در پیشرفت جوامع بر هیچ کس پوشیده نیست، لیکن فرآیند تدوین و اجرای خط مشی گذاری در سازمان های ایران با معضلاتی همراه است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی نارسائیهای تدوین و اجرای خط مشی گذاری در سازمانهای ایرانی انجام شده است. این تحقیق بر اساس هدف، بنیادی بوده و از لحاظ ماهیت و شیوه اجراء، از نوع مروری و کتابخانه ای بوده و حاصل مطالعه و بررسی و گردآوری نویسندگان از منابع مختلف می باشد. در این مقاله ابتدا مبانی نظری خط مشی های عمومی توضیح داده شده و سپس فرایند اجرای آن تشریح می شود. در ادامه و با استناد به مطالعات و شواهد موجود، نارسائیهای خط مشی گذاری در سازمان های ایرانی در قالب 9 بعد مختلف تبیین می گردد. این مقاله با بررسی ادبیات مربوط به نارسائی های اجرای خط مشی های عمومی و نتیجه گیری از میاحث مطرح شده به پایان می رسد.
۱۰.

چالش های مدیریت دولتی در حوزه اخلاق و ارزش های سازمانی با رویکرد دولت و ملت همدلی و همزبانی

تعداد بازدید : ۹۸۸ تعداد دانلود : ۳۳۵
اخلاق از موضوعاتی است که از بدو تولد بشر وجود داشته و گذر زمان نه تنها ضرورت وجود آن را کم رنگ و کم اهمیت ننموده ، بلکه بر اهمیت و لزوم آن در این برهه زمانی افزوده است، تا جایی که امروزه اصول اخلاقی از موضوعات چالش برانگیز کلیه سازمان های اداری محسوب می گردد. امروزه مولفه های اخلاق به عنوان مجموعه ای از اصول و ارزش ها که درستی یا نادرستی (خوبی و بدی) رفتارها و تصمیم های فرد یا سازمان را تعیین می کند، درقالب محور اصلی رضایت مردم از عملکرد سازمان وارد عرصه ادبیات سازمانی شده است. رعایت اخلاق و ارزش های سازمانی عامل مهمی در تحقق شعار سال 1394 یعنی همدلی و همزبانی میان دولت و ملت می باشد.
۱۱.

بازاریابی حسی

تعداد بازدید : ۱۱۴۶ تعداد دانلود : ۶۲۵
شرکت هاى بزرگ امروز به دنبال روشها و کانالهاى متنوعى هستند که با تمام ظرفیت و پتانسیل از شیوه هاى نوین بازاریابى استفاده کنند تا بتوانند در فضاى جدید و بدون ارتباط یک طرفه و از طریق به کارگیرى روش هاى جدید به وفادارى مشتریانشان اقدام کنند. بازاریابی حسی یکی از ابزارهای مهم و نسبتاً جدیدتر نسبت به سایر ابزارهای ارتباطات (ترویج،تبلیغات، روابط عمومی، فروش حضوری، چاشنی های فروش و بازاریابی مستقیم) بازاریابی حسی، فرآیند شناسایی و تأمین نیازها و علایق مشتری به روشی سودآور است تا آنها را درگیر ارتباطات دوجانبه ای کند که شخصیت نام های تجاری (برندها) را به زندگی آورده و برای مشتریان هدف، ارزش افزوده ایجاد کند. در مقاله حاضر، ضمن مروری مختصر و مستند بر ادبیات موضوعی مربوط به بازاریابی حسی، به بیان مختصری از تعاریف، تاریخچه، تعاریف و ابعاد بازاریابی حسی را ارائه نموده است.
۱۲.

بررسی نقش دانش فنی در تشخیص و بهره برداری از فرصت های کار آفرینانه

تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۲۵۹
کارآفرینی فرایند مرتبط با کشف، ارزیابی و بهره برداری از فرصت های مناسب ایجاد و توسعه کسب و کار است که طی آن کالاها و خدمات نوینی خلق یا ارائه می شود. ازاین رو تشخیص و بهره برداری مناسب از فرصت، یکی از مهم ترین توانایی های کار آفرین محسوب می شود. در فرآیند کار آفرینی ایده های مناسب به منظور بهره برداری از فرصت ها و نابع موجود شناسایی و پیاده سازی می شوند. یکی از مهمترین عوامل تقویت و گسترش خلاقیت و نوآوری وجود ساختار مناسب سازمانی می باشد. این تحقیق به بررسی نقش دانش فنی در تشخیص و بهره داری از فرصت های کار آفرینانه پرداخته شده است. با توجه به این که شناخت ها فرصت های کارآفرینانه در حوزه های مختلف اقتصادی بسیار با اهمیت است و برای شناختن این فرصت ها باید دارای دانش و خلاقیت بود. از این رو مقاله حاضر به بررسی نقش دانش فنی در تشخیص و بهره برداری از این فرصت ها پرداخته است و دراین مقاله نشان داده شده است که داشتن دانش توام با خلاقیت و نوآوری می تواند پایه گذاری کارآفرینی باشد.
۱۳.

بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری استرس شغلی (مطالعه موردی: بانک مهر اقتصاد استان گیلان)

تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۴۰۸
تحقیق حاضر می کوشد تا رابطه معنی داری بین رابطه بین معنویت در محیط کار و رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری استرس شغلی را در بین کارکنان بانک مهر اقتصاد استان گیلان مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق از نظر نوع تحقیق، توصیفی بوده و جامعه آماری پژوهش کارکنان بانک مهر اقتصاد استان گیلان می باشد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده صورت پذیرفت و حجم نمونه 108 نفر از کارکنان است، ابزار سنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه استاندارد بوده و جهت بررسی روائی پرسشنامه از نظر متخصصین و صاحب نظران استفاده گردید. برای برآورد ضریب پایایی در این پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ و جهت آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون مدل نشان داد که معنویت در محیط کار و استرس شغلی عواملی هستند که رابطه معنی داری با رضایت شغلی کارکنان دارند. و استرس شغلی رابطه بین معنویت در محیط کار و رضایت شغلی کارکنان را تعدیل می کنند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵