رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم تابستان 1400 شماره 68 (جلد هفتم)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر دلبستگی برند بر قصد خرید مشتری از کالاهای اصلی یا تقلبی برند های لوکس

کلید واژه ها: دلبستگی برند قصد خرید مشتری کالاهای اصلی کالاهای تقلبی برند لوکس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 544 تعداد دانلود : 326
تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر دلبستگی برند بر قصد خرید مشتری از کالاهای اصلی یا تقلبی برند های لوکس می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از لحاظ روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریان دیجی کالا می باشد. در این تحقیق، با استناد به جدول تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه های نامحدود در تحقیق حاضر 384 نفر می باشد. همچنین بایستی عنوان نمود که نمونه گیری تحقیق حاضر به صورت نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس می باشد. پرسشنامه حاضر دارای روایی محتوایی بوده و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ اندازه گیری شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و AMOS22 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که مزایای اقتصادی محصولات تقلبی با قصد خرید برند تقلبی، لذت از خرید محصولات تقلبی با قصد خرید برند تقلبی، مادی گرایی با قصد خرید برند اصلی، تناسب خود واقعی با قصد خرید برند اصلی، قصد خرید برند تقلبی با قصد خرید برند اصلی، خود آگاهی عمومی با دلبستگی به برند و عزت نفس با دلبستگی به برند رابطه مستقیم دارد و همچنین لذت از خرید محصولات تقلبی با قصد خرید برند اصلی رابطه منفی دارد.
۲.

بررسی تأثیر سطح سرمایه سازمانی بر نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: سرمایه سازمانی نگهداشت وجه نقد هزینه فروش و عمومی و اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 160 تعداد دانلود : 693
سرمایه سازمانی مهم ترین دارایی نامشهودی استکه در ساختار سازمانی و شالوده های تکنولوژی مشارکت داده می شود تا از طریق استقرار دانش، زمینه بهبود بخشیدن بهکارایی عملیاتی شرکت را فراهم سازد. این مفهوم در ادبیات مالی معاصر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. با این وجود، میزان تأثیر سرمایه سازمانی بر تخصیص دارایی های نقدینگی بنگاه ها هنوز مبهم است. از این رو در این مطالعه به بررسی تاثیر سطح سرمایه سازمانی بر نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری مطالعه شامل 137 شرکت منتخب از بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 است. مدل آماری تحقیق با رویکرد اقتصادسنجی رگرسیون اثرات ثابت و با استفاده از نرم افزار ایویوز، برآورد شد. نتیجه آزمون فرضیه نشان داد که سرمایه سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر نگهداشت وجه نقد دارد. نتایج این مطالعه می تواند مورد توجه قانون گذاران، سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها قرار گیرد.
۳.

بررسی تأثیر رشد اقتصادی و رشد جمعیت بر صنعت بیمه ایران با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم (سیستم دینامیک)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی رشد جمعیت صنعت بیمه سیستم دینامیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 328 تعداد دانلود : 812
در این پژوهش به بررسی تأثیر رشد اقتصادی و رشد جمعیت بر صنعت بیمه ایران با رویکرد سیستم های دینامیک پرداخته شده است. این تحقیق با این ایده اولیه شکل گرفتکه چگونه می توان با استفاده از رویکرد سیستمی، دیدگاه های مختلفیکه در زمینه صنعت بیمه بیان می شود را درکنار هم قرار داده و از این ابزار مفید برای تحلیل مسائل صنعت بیمه که از صنایع مهم و کلیدی هر کشوری به حساب می آید، بهره برد. در این تحقیق، به منظور ارزیابی رفتار رشد اقتصادی و رشد جمعیت بر صنعت بیمه از رویکرد پویایی های سیستم استفاده شده است. واضح است که شاخص های کمی، کیفی متعدد با درجات اهمیت متفاوت در تعیین رفتار رشد اقتصادی و رشد جمعیت بر صنعت بیمه مطرح هستند و باید در تصمیم گیری ها مورد توجه قرار گیرند. در این مطالعه علاوه بر شناسایی شاخص های مؤثر در رفتار رشد اقتصادی و رشد جمعیت بر صنعت بیمه، میزان اهمیت و اولویت بندی شاخص های مزبور و نحوه تأثیرگذاری روابط علی معلولی متغیرهای شناسایی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در قالب حلقه های علی معلولی تدوین گردیده است. سپس با طراحی مدل در قالب نمودار جریان، شبیه سازی با استفاده از نرم افزار ونسیم انجام شده است. سپس در قالب چهار سناریو تغییرات رشد اقتصادی و رشد جمعیت و تأثیر این تغییرات بر صنعت بیمه مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت این گونه نتیجه گیری شده است که افزایش جمعیت نقش پررنگ تری را نسبت به کاهش آن در تأثیرگذاری بر صنعت بیمه دارد و همچنین افزایش رشد اقتصادی تأثیر به سزایی بر صنعت بیمه و ضریب نفوذ این صنعت نسبت به کاهش آن ایفا می کند، ولی در این تحقیق به خوبی نشان داده شده است که این دو عامل، یعنی رشد اقتصادی و رشد جمعیت به عنوان مکمل یکدیگر عمل کرده و اگر در کنار هم به کار گرفته شوند می توانند به شکل مطلوبی به بهبود صنعت بیمه کمک کنند.
۴.

بررسی نقش مدیریت منابع انسانی کارا در عملکرد موفقیت آمیز سازمان های دولتی

کلید واژه ها: عملکرد سازمانی بهترین شیوه های مدیریت منابع انسانی حمایت ادراک شده سازمانی تعهد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 669 تعداد دانلود : 28
پژوهش حاضر با هدف بررسی برسی نقش مدیریت منابع انسانی کارادر عملکرد موفقیت آمیز سازمان های دولتی در قالب 7 شیوه پفر که عبارتند از: امنیت استخدامی، استخدام گزینشی، تیم های خودگردان، پرداخت مبتنی بر عملکرد، آموزش گسترده، کاهش در تفاوت مقام و موقعیت، تسهیم اطلاعات بر عملکرد سازمان صورت پذیرفته است. پژوهش در یکی از شرکت های تابعه برق منطقه ای فارس انجام شده است. برای اندازه گیری متغیر های پژوهش از پرشسنامه احمد و شرودر (2003) استفاده شده است. پرسشنامه بین 150 نفر از متخصصان و کارشناسان جامعه مورد مطالعه توزیع گردید که 110 پرسشنامه به پژوهشگر عودت داده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با AMOS 21 و SPSS 21 انجام پذیرفته است. نتایج بیانگر آن است که ابعاد شیوه های مدیریت منابع انسانی به جز امنیت استخدامی هیچگونه رابطه ای با عملکرد سازمانی ندارند. تجزیه و تحلیل مدل معادلات ساختاری از آن حکایت دارد که ابعاد شیوه های مدیریت منابع انسانی تا حدودی توانسته اند تغییرات حمایت ادارک شده سازمانی را پیش بینی نمایند اما حمایت ادراک شده سازمانی رابطه معنی داری با ابعاد عملکرد سازمانی نداشته است.
۵.

بررسی ارتباط میان شاخص های فرار مالیاتی، کیفیت اطلاعات حسابرسی و انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: فرار مالیاتی کیفیت اطلاعات حسابرسی انتخاب سبد سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 427 تعداد دانلود : 133
در این مطالعه، ما ویژگی حافظه حسابرسی های مالیاتی را برای بررسی مشکل فرار مالیاتی از دیدگاه انتخاب سبد سهام در نظر می گیریم. ما مفاهیم دارایی حافظه برای فرار مالیاتی، مصرف و تخصیص دارایی را بررسی می کنیم. بدین منظور تأثیر گذاری کیفیت اطلاعات حسابرسی و انتخاب سبد سهام بر شاخص فرار مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی واقع میگردد. در این پژوهش نتیجه گیری میشود که ویژگی حافظه دارایی مؤثر عامل در دارایی پرخطر را تغییر نمی دهد و تأثیرات آن بر فرار و مصرف مالیات با ریسک گریزی عامل تعیین میشود. پس از برازش مدل رگرسیونی مشخص شد که کیفیت اطلاعات حسابرسی و انتخاب سبد سهام بر فرار مالیاتی تأثیر گذار هستند.
۶.

بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی زنان (مطالعه موردی: سازمان مدیریت صنعتی)

کلید واژه ها: توانمندی زنان احراز پست های مدیریتی سازمان گسترش صنعتی زنان شاغل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 487 تعداد دانلود : 301
هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی زنان می باشد. از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر روش تحقیق پیمایشی- توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق تمامی زنان شاغل در سازمان مدیریت صنعتی با تعداد 100 نفر بوده است. در این تحقیق که تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی-مورگان تعداد 79 نفر برآورد گردید و تعداد 75 پرسشنامه با پاسخ های کامل جمع آوری گردید. در این تحقیق برای آزمون کردن فرضیه از آزمون اسمیرنوف- کلموگروف، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و رگرسیون خطی گام به گام با استفاده از نرم افزار Spss25 استفاده شده است. نتایج نشان داد که ابعاد توانمند سازی زنان و احراز پستهای مدیریتی زنان در سازمان مدیریت صنعتی ایران رابطه معناداری وجود دارد و از بین مولفه های ابعاد توانمندی زنان، تمامی ابعاد با مقادیر مثبت رابطه مثبت و معنادار با احراز پست های مدیریتی در بین زنان شاغل در سازمان مدیریت صنعتی دارند؛ و اعتماد به خود بالاترین پیش بینی را در زمینه احراز پست های مدیریتی در بین زنان شاغل در سازمان مدیریت صنعتی در بین ابعاد توانمندی زنان دارد؛ و سایر ابعاد به ترتیب با مقادیر احساس موثر بودن، احساس معناداری، احساس خود مختاری، عوامل خانوادگی، عوامل سیاسی – اقتصادی، میزان تبیین و پیش بینی را در زمینه احراز پست های مدیریتی در بین زنان شاغل در سازمان مدیریت صنعتی در بین ابعاد توانمندی زنان دارند.
۷.

بررسی محافظه کاری حسابداری و مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: محافظه کاری حسابداری مسئولیت اجتماعی بورس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 251 تعداد دانلود : 810
مسئولیت اجتماعی شرکت ها به عنوان یک عامل اثرگذار در رقابت شرکت ها می باشد اثرات مثبتی را برای ذی نفعان شرکت ها از جمله مشتریان، سهامداران، دولت و نهاد های قانون گذار دارد. مسئولیت اجتماعی، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان ها در آن فعالیت دارد در واقع مسئولیت اجتماعی رویکرد متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه چه داخلی و چه خارجی را مد نظر قرار می دهد و هدف اصلی آن گردهم آوردن تمامی بخش ها اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان جهت همکاری با یکدیگر است تا از یک سو موجب همسویی منافک اقتصادی با محیط زیست و از سوی دیگر سبب توفیق، رشد و پایداری کسب و کار شود. محافظه کاری نیز عاملی می باشد که با مسئولیت اجتماعی می تواند در ارتباط باشد. لذا با توجه به اهمیت محافظه کاری و مسئولیت اجتماعی هدف پژوهش حاضر بررسی محافظه کاری حسابداری و مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1392 الی 1398 به تعداد 92 شرکت با روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک به عنوان حجم نمونه با انتخاب گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که محافظه کاری حسابداری و مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
۸.

واکاوی و نگاشت موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر نظام آموزش عالی

کلید واژه ها: آموزش الکترونیک آموزش عالی موانع سیاست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 730 تعداد دانلود : 836
عصر امروزکه ع صر دان ش و اط لاعات نام دارد، همه جوامع بشری را ب ه طور ع ام و م راکز آموزشی به طور خاص در موقعیت و شرایطی قرار دادهکه استمرار حیات خود را مستلزم استفاده از راه کارها، ابزارها، شیوه ها و رویکردهای نوین می دانند. ذی نفعان در پارادایم یادگیری و آموزش، نیازمند محیط های یادگیری توانمند و پش تیبانی ش ده از ط ریق طراحی مناسب منابع می باشند. آنها نیازمند آموزش مبتنی بر پاس خگویی به تقاضا، در هر زمان و هرکجا با کیفیت بالا و پشتیبانی مناسب هستند. توسعه نظام آموزشی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات از چالش های اصلی سیاست گذاران آموزشی است. به کارگیری یادگ یری الکت رونیکی در ن ظام های آموزشی به افزایش فرصت های یادگیری، سهولت دسترسی به منابع آموزشی، تسریع دسترسی به اطلاعات ب روز ش ده، تثبیت نقش هدایت گری برای استادان و اعضای هیئت علمی، راهنمایی مداوم معلم ب رای یادگ یرنده و دس ترسی مادام العمر به اطلاعات منجر می شود. از م هم ترین چ الش های پیش روی آموزش در قرن بیست و یکم، چگونگی تربیت یادگیرندگانی است که با آمادگی لازم ب ا ج امعه در حال تغییر و پیچیدگی های عصر ان فجار اط لاعات روبرو ش وند. پاسخ گو نبودن ن ظام های آم وزشی سنتی به نیازهای واقعی و دائماً در حال تغییر جامعه، موضوع دیگری است که م ورد ت وجه سیاست گذاران آموزشی قرار گرفته است. نبود سیاست ها، خط مشی ها و قوانین اجرایی، نبود استانداردهای معتبر سازی، مشخص نبودن ارزش مدرک تحصیلی مربوط، ضعف شناخت مسئولان سطح بالا، نبود راهبرد توسعه اطلاعاتی در کشور، نبود راهبرد روشن برای موسسات آموزشی کشور، کمبود پشتیبانی های مالی مناسب، عدم استفاده مسئولان از سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه بالا بودن هزینه های اولیه توسعه آموزش الکترونیکی از جمله موانع توسعه آموزش الکترونیک است.
۹.

تأثیر ویژگی های صنعت صاحبکار بر کیفیت حسابرسی

کلید واژه ها: ویژگی های صنعت صاحبکار کیفیت حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 268 تعداد دانلود : 425
هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های صنعت صاحبکار بر کیفیت حسابرسی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک اطلاعاتی «ره آورد نوین» استخراج شده است. به منظور نیل به این هدف 966 سال-شرکت (138 شرکت برای هفت سال) مشاهده جمع آوری شده از گزارشات مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1392 تا 1398 مورد آزمون قرار گرفته اند. به منظور تخمین این مدل از تکنیک رگرسیون لوجیت استفاده می شود .یافته های پژوهش نشان می دهد که رقابت بازار محصول در صنعت و همگنی عملیاتی شرکت های موجود در صنعت بر کیفیت حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارند .
۱۰.

بررسی تأثیر تنوع بخشی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجیگری عدم تقارن اطلاعاتی

کلید واژه ها: تنوع بخشی عملکرد عدم تقارن اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 359 تعداد دانلود : 998
اگرچه مسئله تنوع بخشی به طور گسترده ای مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است، اما همچنان اختلاف نظرهای اساسی در زمینه رابطه تنوع بخشی و عملکرد شرکت وجود دارد. از این رو در این مطالعه با تمرکز بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی به بررسی سازوکار اساسی رابطه بین تنوع بخشی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به این منظور تعداد 110 شرکت طی سال های 1390 تا 1398 به عنوان نمونه آماری جهت آزمون فرضیه ها انتخاب شدند. رویکرد اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه، گشتاورهای تعمیم یافته بوده است و به منظور آزمون فرضیه میانجیگری از آزمون سوبل استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که تنوع بخشی بر عملکرد تاثیر منفی و معناداری دارد. ولی شواهدی مبنی بر اینکه تنوع بخشی بر عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر معناداری دارد، پیدا نشد و همچنین نقش میانجیگری عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه تنوع بخشی و عملکرد نیز مورد تایید قرار نگرفت. به عبارتی نتایج این مطالعه ضمن تایید اثر تئوری نمایندگی، اثر اطلاعاتی تنوع بخشی را مورد تایید قرار نمی دهد؛ بنابراین طبق نتایج این مطالعه، تنوع بخشی می تواند یک استراتژی مخرب عملکرد شرکت باشد و این موضوع توجه بیشتر قانون گذاران حاکمیت شرکتی برای نظارت بر رفتار مدیران را می طلبد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹