رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم بهار 1400 شماره 56 (جلد ششم)

مقالات

۱.

چالش های حکمروایی مدیریت یکپارچه شهری و ارائه راهکارهای عملیاتی

کلید واژه ها: چالش‎ها حکمروایی مدیریت یکپارچه شهری تکنیک فراتحلیل راهکارهای عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 396 تعداد دانلود : 630
امروزه با توجه به رشد و گسترش کالبدی، فضایی و جمعیتی و نیز تعدد و پیچیدگی مسائل و چالشهای شهرها، نیاز به مدیریت یکپارچه شهری برای اداره امور عمومی شهرها و به ویژه برای کلانشهرها بیش از پیش روشن شده است. شهر به عنوان کلیتی به هم پیوسته، به سازمانی مقتدر با مدیریتی یکپارچه نیازمند است. تعدد مدیریت و ناهماهنگی سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی متولی امور شهری از چالشهای مدیریت کلانشهری مانند تهران باعث به وجود آمدن برخی مشکالت در درون کلان شهر شده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی و شناسایی چالشهای حکمروایی مدیریت یکپارچه شهری به شیوه مطالعه کتابخانه ای و بررسی مهمترین پژوهش های صورت گرفته در خصوص موضوع تحقیق می باشد. سپس با استفاده از تکنیک فراتحلیل و غربالگری مقالات غیر مرتبط به شناسایی ابعاد و مؤلفه های سوء مدیریت و حکمروایی بد یکپارچه شهری و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت بهبود حکمروایی و مدیریت یکپارچه شهری است. نتایج پژوهش حاضر می تواند دید جامعی را به مدیران شهرداریها و دست اندرکاران حکمروایی شهری و پژوهشگران علاقه مند به این حوزه ارائه نماید.
۲.

انتخاب مدل بلوغ مدیریت پروژه در پروژه های عمرانی شهرداری تهران

کلید واژه ها: مدل بلوغ مدیریت پروژه پروژه های عمرانی شهرداری تهران فرآیند تحلیل شبکه ای فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 797 تعداد دانلود : 377
ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه مزیت های متعددی را برای سازمان های پروژه محور به همراه خواهد داشت. اصلی ترین خروجی آن ارزیابی درجه بلوغ و تعالی نظام مدیریت پروژه در سازمان و امکان برنامه ریزی جهت بهبود با هدف ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و بین المللی می باشد. هدف از انجام مقاله حاضر، شناسایی مدل های مختلف بلوغ مدیریت پروژه و انتخاب مدل بهینه با استفاده از تکنیک فرآین د تحلیل شبکه ای فازی و شناسایی شاخص های بلوغ مدیریت پروژه و رتبه بندی شاخص ها در پروژه های عمرانی شهرداری تهران، می باشد. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر را 20 نفراز مدیران ارشد شهرداری و اساتید دانشگاهی، تشکیل می دهند. ابتدا مدل ها و شاخص های ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه از ادبیات موضوع و پیشینه ی پژوهش شناسایی سپس با استفاده از نظر خبرگان مدل مفهومی شناسایی شد. آن گاه با استفاده از پرسش نامه های مقایسات زوجی ابعاد و شاخص ها وزن دهی و مدل های بلوغ مدیریت پروژه رتبه بندی شد. مدل OPM3 در بین مدل های بلوغ مناسب ترین مدل را بین مدل های سنجش بلوغ پروژه در شهرداری تهران کسب نمود. نتایج این تحقیق می تواند دید جامعی را به مدیران و کارشناسان ارشد شهرداری تهران و شرکت های عمرانی را در شناخت شاخص ها و تعیین اهمیت این شاخص ها و انتخاب مدل سنجش بلوغ بهینه مدیریت پروژه را ارائه نماید.
۳.

بررسی تأثیر اقلام تعهدی اختیاری بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اقلام تعهدی اختیاری سود تقسیمی سود (زیان) هر سهم و سیاست تقسیم سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 608 تعداد دانلود : 200
سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مطرح در ادبیات مالی است زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت های نقدی عمده شرکت ها و یکی از مهم ترین گزینه ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می رود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. هم چنین در این تحقیق نقش تعدیل کنندگی اهرم مالی در ارتباط میان اقلام تعهدی اختیاری و سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفت. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع، توصیفی است. در این تحقیق برای سنجش اقلام تعهدی اختیاری از مدل دیچو و همکاران (1995) استفاده شد. هم چنین از نسبت میزان سود (زیان) تقسیم شده بر سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات برای سنجش سیاست تقسیم سود استفاده شد. در این تحقیق تعداد 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1397 به عنوان نمونه آماری و به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. فرضیه های تحقیق با استفاده از برازش مدل های رگرسیون خطی و با استفاده از نرم افزارهای ایویوز 10 و اکسل 2010 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که اقلام تعهدی اختیاری به طور مثبت و معنادار بر سیاست تقسیم سود تاثیرگذار است؛ اما نقش تعدیل کنندگی اهرم مالی در ارتباط میان اقلام تعهدی اختیاری و سیاست تقسیم سود به طور معنادار مشاهده نشد.
۴.

بررسی نقش شخصیت برند بر ارزش آفرینی برند (مورد مطالعه شرکت بیمه ایران)

کلید واژه ها: شخصیت برند ارزش آفرینی برند بیمه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 353 تعداد دانلود : 817
از آنجا که ارزش ویژه برند در تدوین استراتژی کسب و کار کمک شایانی کرده و در بلندمدت به سودآوری سازمان ها منجر می شود، بنابراین، شناسایی تاثیر شخصیت برند بر ارزش آفرینی از دیدگاه مشتریان بسیار مهم است. هدف از این پژوهش بررسی نقش شخصیت برند بر ارزش آفرینی برند در شرکت بیمه ایران می باشد. جامعه آماری تحقیق را 120 نفر از مشترکان شرکت بیمه ایران در شهر تهران را در بر می گیرد. ابزار گردآوری داده در این تحقیق، پرسشنامه می باشد که از پایایی و روایی مورد نظر برخوردار می باشد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق نیز از روش حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار Smart PLS نسخه دو، استفاده شد. یافته ها نشان داد مسئولیت پذیری برند سادگی برند و پویایی برند بر ارزش آفرینی برندتاثیر مثبت و معندار داشته است. درهمین راستا نتایج نشان داد تاثیر متغیرهای جسارت برند و هیجانی بودن برند بر ارزش آفرینی برندتاثیر معناداری نداشته است.
۵.

شناسایی و اولویت بندی ابزارهای تخصصی توسعه درآمد بیمارستانها با رویکرد بودجه بندی توسعه ای در راستای توریسم سلامت (مورد مطالعه: بیمارستان 17 شهریور آبادان سازمان تأمین اجتماعی)

کلید واژه ها: درآمد بودجه بندی توسعه ای توریسم سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 940 تعداد دانلود : 543
این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی ابزارهای تخصصی توسعه درآمد بیمارستانها با رویکرد بودجه بندی توسعه ای در راستای توریسم سلامت به انجام رسیده است. بر اساس جمع بندی مطالعات پیشین و برپایه داده های بدست آمده از پیاده سازی تکنیک دلفی در میان خبرگان بیمارستان 17 شهریور آبادان سازمان تأمین اجتماعی استان و خط مشی گذاران آن سازمان در این حوزه هشت معیار توسعه زیر بناهای گردشگری سلامت در استان، ارتقا استانداردهای درمانی، سهولت سفر و نزدیکی جغرافیایی، کادر درمانی متخصص، بازاریابی تخصصی و حرفه ای، توسعه بودجه ای و اقتصادی، توسعه ساختاری و مدیریتی، توسعه فرهنگی و اجتماعی به عنوان مؤلفه های اصلی ابزارهای تخصصی توسعه درآمد بیمارستانها با رویکرد بودجه بندی توسعه ای و توریسم سلامت شناسایی شدند. با بهره گیری از رویکرد سلسله مراتبی، ابتدا با استفاده از این روش درخت سلسله مراتب تشکیل گردید، سپس به بررسی گزینه های مورد بررسی با توجه به معیارهای پرداخته شد و پس از آن به بررسی معیارها بر مبنای تابع هدف پرداخته شد. با پیاده سازی نرم افزار اکسپرت چویس اولویت بندی گردید. نتایج بررسی های آماری نشان داد از دید خبرگان بیمارستان 17 شهریور آبادان سازمان تأمین اجتماعی استان ارتقا استانداردهای درمانی با ارزش 0.168 در رتبه اول، کادر درمانی متخصص با ارزش 0.155 در رتبه دوم، توسعه زیر بناهای گردشگری سلامت در استان با ارزش 0.139 در رتبه سوم، توسعه ساختاری و مدیریتی با ارزش 0.128 در رتبه چهارم، توسعه بودجه ای و اقتصادی با ارزش 0.116 در رتبه پنجم، سهولت سفر و نزدیکی جغرافیایی با ارزش 0.115 در رتبه ششم، بازاریابی تخصصی و حرفه ای با ارزش 0.096 در رتبه هفتم و توسعه فرهنگی و اجتماعی با ارزش 0.077 در رتبه هشتم اولویت بندی ابزارهای تخصصی توسعه درآمد بیمارستانها با رویکرد بودجه بندی توسعه ای و توریسم سلامت را در اختیار دارند، نرخ سازگاری 0.006 نیز در بازه مقبول قرار دارد.
۶.

تأثیر آموزش منابع انسانی بر رفتار شهروندی (مورد مطالعه کارکنان علوم پزشکی شهرکرد)

کلید واژه ها: آموزش آموزش منابع انسانی رفتار شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 174 تعداد دانلود : 975
هدف این پژوهش تاثیر آموزش منابع انسانی بر رفتار شهروندی کارکنان علوم پزشکی شهرکرد بود این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی می باشد که جامعه آماری کارکنان علوم پزشکی شهرکرد به تعداد 350 نفر می باشد روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی طبقه بندی شده می باشدکه حجم نمونه 180 نفر بر اساس جدول مورگان به دست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته آموزش منابع انسانی و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (2008) که روایایی پرسشنامه ها به کمک متخصصین تأیید و پایایی پرسشنامه ها به کمک ضریب آلفا کرونباخ برای پرسشنامه آموزش منابع انسانی برابر 81/0 و برای پرسشنامه رفتار شهروندی برابر 79/0 به دست آمد؛ و برای تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، نتایج حاصل از تحقیق نشان داد ﺑیﻦ رفتار شهروندی سازمانی با میزان آموزش منابع انسانی راﺑﻄﻪ معنادار وﺟﻮد دارد. همچنین بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، رفتار مدنی، احترام و تکریم) و آموزش منابع انسانی رابطه معنادار وجود دارد.
۷.

تحلیل و بررسی راهبردهای رفتاری رهبران تازه کار نسبت به همکاران و دوستان قدیم

نویسنده:

کلید واژه ها: رهبری دوستی قدرت هویت رهبر تعارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 646 تعداد دانلود : 372
پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی رفتار افرادی می پردازد که در درون گروه کاری خود به نقش رهبری رسیده اند و در این مورد به بررسی استراتژی انتخابی آنان و ایفای هر دو نقش دوستی و رهبری بحث می کند. با بررسی رفتار این رهبران از میان افرادی که به نوعی چنین تجربه ای را در یک دوره زمانی داشته اند، نشان می دهد که آنان دچار تعارضات روانی گوناگونی می شوند، آسیب پذیری ناشی از در معرض استثمار قرار گرفتن و ترس از استفاده از قدرت در برابر دوستان، دو نوع از تعارضاتی هستند که صاحبنظران مختلف بدان اشاره داشته اند و در این پژوهش مورد تایید قرار گرفته اند؛ نتایج حاصل از بررسی یافته ها چهار نوع استراتژی رفتاری را شناسایی نمود؛ حفظ مسئولیت شغلی، اتمام دوستی، جدایی دوستی از رهبری، همپوشانی نقش ها یا استفاده از دوستی برای رهبری. نتایج حاصل از تلفیق ادبیات موضوع و مصاحبه صورت گرفته نشان می دهد که نوع تعارض و هویت رهبر منجر به انتخاب استراتژی می شود. پژوهش حاضر کیفی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه موردمطالعه شامل کلیه سرپرستان و کارکنانی است که به نوعی این موضوع را در یک دوره زمانی تجربه کرده اند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام گرفته و به منظور جمع آوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. درنهایت، به منظور رسیدن به اشباع نظری، با 17 نفر مصاحبه انجام گرفت. جهت تحلیل داده ها از تحلیل مضمون برای تحلیل داده های متنی استفاده شده است.
۸.

تأثیر اشتیاق شغلی کارکنان بر مسئولیت اجتماعی با نقش میانجی رفتار حمایتی آنان در شهرداری کلان شهر تبریز

کلید واژه ها: اشتیاق شغلی مسئولیت اجتماعی رفتار حمایتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 188
هدف پژوهش حاضر، تاثیر اشتیاق شغلی کارکنان بر مسئولیت اجتماعی با نقش میانجی رفتار حمایتی آنان در شهرداری کلان شهر تبریز است. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی و پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و معاونان و کارکنان، شهرداری کلانشهر شهر تبریز می باشندکه 3760 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 349 نفر بدست آمده است. ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد بود که اعتبارسنحی ابزار گردآوری داده ها، به وسیله روایی محتوایی و برای برآورد پایایی آنها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزارهای spss و lisrel استفاده شد. یافته پژوهش نشان داد که رفتار حمایتی کارکنان نقش میانجی در تاثیر اشتیاق شغلی بر مسئولیت اجتماعی دارد. همچنین اشتیاق شغلی بر مسئولیت اجتماعی و رفتار حمایتی کارکنان تاثیر دارد.
۹.

پیش بینی اثربخشی کارکنان و فرسودگی شغلی بر اساس مؤلفه های سلامت سازمانی (مورد مطالعه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان)

کلید واژه ها: مولفه های سلامت سازمانی اثربخشی کارکنان فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 103 تعداد دانلود : 797
پژوهش حاضر به بررسی پیش بینی اثربخشی کارکنان و فرسودگی شغلی بر اساس مؤلفه های سلامت سازمانی (مورد مطالعه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان) پرداخت. این تحقیق از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی، از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی و همبستگی و از لحاظ جمع آوری داده ها تحقیقی میدانی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در سال 1399 به تعداد 152 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی در دسترس به تعداد 103 نفر برآورد شد. برای سنجش سلامت سازمانی از پرسشنامه 19 سوالی هوی و همکاران (2016)، اثربخشی کارکنان از پرسشنامه 37 سوالی لاری و همکاران (2004) و فرسودگی شغلی کارکنان از تست مسلچ (2005) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند که سطح سلامت سازمانی 2/66%، اثربخشی کارکنان 4/80% و فرسودگی شغلی کارکنان 8/33% بود. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری با نرم افزار SPSS نشان داد که مؤلفه های سلامت سازمانی از جمله یگانگی نهادی، ساخت دهی و تاکید علمی توانایی پیش بینی اثربخشی کارکنان را داشتند. همچنین مؤلفه های نفوذ مدیر، ساخت دهی و تاکید علمی توانایی پیش بینی فرسودگی شغلی کارکنان را داشتند.
۱۰.

تعیین رابطه بین انسان دوستی سازمانی با احساس تعلق خاطر کاری (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان)

کلید واژه ها: مؤلفه های انسان دوستی سازمانی احساس تعلق خاطر کاری اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 634 تعداد دانلود : 902
پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین رابطه بین انسان دوستی سازمانی با احساس تعلق خاطر کاری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان انجام شد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در سال 1398 به تعداد 140 نفر بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، حجم جامعه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد که پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها تعداد 117 نفر به پرسشنامه ها پاسخ صحیح دادند انسان دوستی سازمان با پرسشنامه کارول (2015) و احساس تعلق خاطر کاری با پرسشنامه شیمازو و همکاران (2015) مورد سنجش قرار گرفتند. پایایی پرسشنامه های احساس تعلق خاطر کاری و انسان دوستی سازمانی با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 95 درصد، 94 درصد و 97 درصد محاسبه گردید. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیری و T مستقل با نرم افزار SPSS نسخه 25 نشان داد که بین انسان دوستی سازمانی با احساس تعلق خاطر کاری کارکنان رابطه معنی داری وجود داشت. مولفه های اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه انسان دوستی سازمانی با احساس تعلق خاطر کاری کارکنان دارای رابطه مثبت و معنی داری بودند. از سوی دیگر مولفه های اخلاقی و اقتصادی انسان دوستی سازمانی توانستند احساس تعلق خاطر کاری را پیش بینی نمایند.
۱۱.

بررسی وضعیت ترکیب درآمدزایی با نیل بر درآمدهای پایدار در شهرداری شهر سقز

کلید واژه ها: ANP ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی ﺧﻄﻰ ﻋﻮارض ﺗﺮاکﻢ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 397 تعداد دانلود : 933
درآﻣﺪ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮی ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻧیﺎزﻫﺎ اﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺰیﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮔﺮو ﺑﻪ اﺟﺮا درآوردن ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗی ﻣی ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺮای ایﺠﺎد یﺎ اداره یک ﺷﻬﺮ ﻣﺪرن ﺑﺎیﺪ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠی و کﺎرﺷﻨﺎﺳی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ یکی از ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ایﺠﺎد یک ﺷﻬﺮ ﻣﺪرن ﺗﺎﻣیﻦ ﻣﺎﻟی ﻫﺰیﻨﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮیﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداری ﻣی ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا کﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ دﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداری ﻣﺴﺘﻘیﻢ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧی و اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﺗﺎﺛیﺮ ﻣی ﮔﺬارد ، ﻟﺬا در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف اوﻟﻮیﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی کﻪ ﺳﻬﻢ ﺑیﺸﺘﺮی را از درآﻣﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و اراﺋﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮکیﺐ روشANPو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی ﺧﻄی ﺗﻌﺪاد ١٠ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑیﻦ کﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻬﺮداری ﺧﺮم آﺑﺎد ﺗﻮزیﻊ کﺮده کﻪ ﻧﺘﺎیﺞ ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ آن اﺳﺖ کﻪ اﻟﮕﻮ ﭘیﺶ ﺑیﻨی ﺷﺪه ﺑﺮای درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﺧﺮم آﺑﺎددر ﺳﺎل ٩٥درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺗﺮاکﻢ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤیﻦ ﻃﻮر ﺑﺮرﺳی ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در کﺪ ﻫﺎی درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداری ﺧﺮم آﺑﺎد ﺑیﺎﻧﮕﺮ ویﮋﮔی ﻧﻮﺳﺎﻧی یﺎ ﻧﺎﭘﺎیﺪار ﺑﻮدن کﺪﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣی دﻫﺪوﻫﻤﭽﻨیﻦ ﻧﺘﺎیﺞ اوﻟﻮیﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮد کﻪ ﻋﻮارض ﺑﺮ ﺧﻮدرو و ﻣﻌﺎیﻨﻪ ﻓﻨی ﺧﻮدرو ﺑیﺸﺘﺮیﻦ اﻫﻤیﺖ و ﺳﭙﺲ ﻋﻮارض ﺑﺮ کﺴﺐ ﭘیﺸﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی در اوﻟﻮیﺖ دوم ﻗﺮار داﺷﺖ.
۱۲.

ﺷﻨﺎﺳﺎیﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮدارى ﻫﺎ و اﻣکﺎن ﺳﻨﺠﻰ ﺗﺎﻣیﻦ درآﻣﺪﻫﺎى ﭘﺎیﺪار ﺷﻬﺮى (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردى سقز)

کلید واژه ها: منابع مالی امکان سنجی شهر سقز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 545 تعداد دانلود : 137
هدف از انجام این پژوهش ﺷﻨﺎﺳﺎیﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮداری سقز و اﻣکﺎن ﺳﻨﺠﻰ درآﻣﺪ ﭘﺎیﺪار ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮع ﺗﺤﻘیﻖ ﺣﺎﺿ ﺮ ک ﺎرﺑﺮدی و روش ﺑﺮرﺳ ﻰ ﺗﻮﺻ یﻔﻰ - ﺗﺤﻠیﻠ ﻰ اﺳ ﺖ در روش ﻣیﺪاﻧﻰ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎردرآﻣﺪ ﺷﻬﺮداری ازﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺎر درآﻣ ﺪ وﺻ ﻮﻟﻰ ﺷ ﻬﺮداری سقز ﮔﺮدآوری ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟیﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺪیﺮان ﺷﻬﺮی وﻏیﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧی ﺎز کﺴ ﺐ ﮔﺮدیﺪ . در ﻧﻬﺎیﺖ کﻠیﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺎت ﻣی ﺪاﻧﻰ و کﺘﺎﺑﺨﺎﻧ ﻪ ای ﺗﻠﻔی ﻖ ک ﺮده و در ﺑﺮرﺳﻰ کیﻔﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداری سقز ﺗکﻨیک SWOT ﺑﻪ کﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳ ﺖ ، ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از روش آﻣﺎری ، داده ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰیﻪ وﺗﺤﻠیﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻌﻰ ﮔﺮدیﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎیﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺷ ﻬﺮداری سقز ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎیﺪار دﺳﺖ ﭘیﺪا کﻨﺪ .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹