صادق عابدی

صادق عابدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

Dynamic System Analysis of R&D Based on Localization Capabilities in the Commercial Auto Industry(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۶
According to published reports on the level of internalization of commercial vehicles, it shows that most carmakers pursue a minimal domestic manufacturing policy and less have a policy of increasing domestic manufacturing on their agenda. The most important research gaps are need to study R&D activities in the form of a dynamic system in the automotive industry based on the three variables of supply network capabilities, product innovation and process. The purpose of this study is to provide a dynamic model to investigate the behavior of a commercial vehicle R&D system. The present study is applied in terms of purpose. The basis of the system analysis is previous research as well as information obtained from interviews with automotive industry experts. For this purpose, first the variables affecting the cycle of R&D activities are studied and modeling is presented using the dynamics approach. Also, various policies on the performance of the development research cycle based on the time of knowledge acquisition and product introduction have been simulated and analyzed. The results of system performance simulation show that the weak share of research and development budget along with low and limited market share and lack of proper investment makes the research and development capability at an unfavorable level during the next 10 years. Therefore, it is suggested that the necessary measures in this regard be taken in the fields of product sales marketing along with appropriate investment in research and development.
۲.

ارائه مدلی برای ارزیابی توانمندی های چندگانه زنجیره تأمین پایدار بر پایه هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۹
با بررسی های پژوهش های پیشین مشخص شد که بیشتر مطالعات صورت گرفته درباره بررسی توانمندی های زنجیره تأمین پایدار به صورت آزمون های آماری و مدل سازی های ریاضی محدود به چند متغیر است. هدف این پژوهش، ارائه یک مدل ارزیابی توانمندی های چندگانه و همچنین تعیین نقش این توانمندی ها در سیستم ارزیابی زنجیره تأمین پایدار است. پس از تعیین قواعد مدل سازی، مدل ریاضی تهیه می شود. قلمرو مکانی انجام این پژوهش شامل 16 شرکت فعال در صنعت کاشی و سرامیک در ایران است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که بیشتر شرکت های موردمطالعه از نظر توانمندی در سطح 2 قرار می گیرند؛ ازاین رو پیشنهاد می شود شرکت های تولیدکننده صنعت کاشی و سرامیک برای ارزیابی سطح توانمندی و تعیین شکاف توانمندی های خود، نسبت به بهره برداری از این متغیرها اقدام نمایند. در این پژوهش از ابزار چک لیست برای پالایش معیارها با کاربرد دلفی فازی استفاده شده؛ سپس با مطالعه مدل های ارزیابی، مدل مناسب تهیه شد. سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اقدام به مقایسه و نهایی کردن معیارها شده است؛ همچنین با استفاده از سیستم خبره فازی (FIS and ANFIS) نسبت به نهایی سازی معیارها اقدام شده است. بر پایه مدل تهیه شده نتیجه مدل راستی آزمایی گردید. شبیه سازی مدل با استفاده از نرم افزارهای MATLAB و Simulink انجام شد.
۳.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین لجستیک معکوس پسماند فاضلاب صنعتی در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۷
در سال های اخیر با توجه به اهمیت پسماند فاضلاب صنعتی، ذینفعان زنجیره تأمین انتظار دارند که زنجیره تامین لجستیک معکوس تأمین مورد توجه قرار گیرد. بنابراین هدف پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین لجستیک معکوس پسماند فاضلاب صنعتی در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بود. پژوهش توسعه ای کاربردی بوده و بصورت آمیخته انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 12 خبره آشنا به پژوهش تعیین گردید. در بخش کیفی برای کدگذاری و شناسایی عوامل از تحلیل مضمون استفاده گردید. برای اولویت بندی عوامل در بخش کمی دیمتل فازی با کمک نرم افزار دیمتل سالور به کار گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد که عوامل موثر بر زنجیره تامین لجستیک معکوس پسماند فاضلاب صنعتی شامل 7 مضمون کلی می باشند. تعهد مدیریت، محیط زیست، هزینه، انعطاف پذیری، قوانین و مقررات، اجتماعی و مدیریت کیفیت جامع می باشند. با استفاده از تکنیک دیمتل مشخص گردید تعهد مدیریت تاثیرگذارترین عامل بر دیگر عوامل می باشد و محیط زیست تاثیرپذیرترین عامل بر دیگر عوامل می باشد که خود نشان دهنده تاثیر عوامل دیگر بر این عامل می باشد.
۴.

Supplier’s Selection Based on Lean-Green Production Indicators by Goal Programming, Fuzzy DEMATEL and Fuzzy Quality Function Development(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۸
One of the most important parts of the green supply chain management (GSCM) is the green supplier. The green supplier selection process has a vague nature. Therefore, specific approaches, such as fuzzy, are necessary during their evaluation. On the other hand, the choice of a coherent and integrated strategy is vital to achieve lean and green production. Accordingly, the present study aimed to select suppliers based on lean green production indicators by goal programming, fuzzy DEMATEL and quality performance expansion. The statistical population of this study consisted of personnel (managers, assistants and experts) with 16 managers and assistants and 46 experts. In this research, the Cochran formula (including error percentage of 5%) was used to determine the number of statistical samples. Accordingly, 53 experts from Pars Khodro Company participated as a sample (by simple random sampling method). In order to analyze the data, fuzzy DEMATEL methods, expansion of fuzzy performance quality and goal programming were used. According to the findings of the present study, continuous improvement to achieve lean green indicators is the main element of the production system at Pars Khodro Company. The important aspect of determining how much damage would be bestowed on the best supplier, so that it would be possible to determine the least amount of damage in sum, was reviewed in this section. In other words, the lowest possible losses are based on the suffering of the current  losses, the supplier and in which level of losses it has the most optimal status.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان