رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم تابستان 1400 شماره 73 (جلد دوازدهم)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر توسعه تکنولوژی بر بهبود کیفیت خدمات الکترونیک در حوزه سلامت (مطالعه موردی: گروه بین المللی پارس فناور سروش)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر توسعه تکنولوژی بر بهبود کیفیت خدمات الکترونیک در حوزه سلامت (مطالعه موردی: گروه بین المللی پارس فناور سروش) انجام شده است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی از نوع پیمایشی است و به علت بررسی همزمان بین چندین متغیر از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری در این پژوهش، کلیه ی مدیران و کارکنان گروه بین المللی پارس فناور سروش می باشند که تعداد 245 نفر آن ها به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی و به کمک نرم افزارهای SPSS و Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از تحلیل مسیر با استفاده از معادلات ساختاری نشان داد که وجود توسعه تکنولوژی بر بهبود کیفیت خدمات الکترونیک در گروه بین المللی پارس فناور سروش تاثیرگذار است.
۲.

تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مدیریت سود و سطح افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۷
هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مدیریت سود و سطح افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 می باشد که در این راستا مدیریت سود به عنوان متغیر مستقل و سطح افشای اطلاعات به عنوان متغیر وابسته، مؤلفه های حاکمیت شرکتی (تعداد جلسات کمیته حسابرسی، مالکیت نهادی، استقلال هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره) نیز به عنوان متغیر تعدیل گر و متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت و سودآوری نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نمونه آماری تحقیق 159 شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. به طور کلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است.نتایج تحقیق نشان داد بین مدیریت سود و سطح افشای اطلاعات ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد و مؤلفه های حاکمیت شرکتی (به جز تعداد جلسات هیئت مدیره) موجب تضعیف این رابطه می گردد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که بین اهرم مالی و سطح افشای اطلاعات رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و رابطه اندازه شرکت و سودآوری با سطح افشای اطلاعات؛ مستقیم و معنادار می باشد.
۳.

تأثیر مدیریت دانش و نوآوری در فناوری بر عملکرد کارکنان شهرداری های استان گیلان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۵
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی میزان تاثیرگذاری مدیریت دانش و نوآوری در فناوری بر عملکرد کارکنان شهرداری های استان گیلان می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان فنی شهرداری های استان گیلان بوده که تعداد آنها 560 نفر می باشد. حجم تمونه با استفاده از فرمول کوکران 229 نفر بوده و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده می شود. برای پاسخگویی به فرضیات پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری و آزمون های متفاوت با استفاده از نرم افزار SPSS22 وSmart PLS3 انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که کلیه فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفته و این امر نشان دهنده تاثیر گذاری مدیریت دانش و نوآوری در فناوری بر عملکرد کارکنان شهرداری های استان گیلان می باشد.
۴.

عوامل بحران موفقیت مدیریت پروژه فناوری اطلاعات در بین کارکنان شهرداری های استان گیلان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۲۵
هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل بحران موفقیت مدیریت پروژه فناوری اطلاعات در بین کارکنان شهرداری های استان گیلان می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان فنی شهرداری های استان گیلان بوده که تعداد آنها 560 نفر می باشد. حجم تمونه با استفاده از فرمول کوکران 229 نفر بوده و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده می شود. برای پاسخگویی به فرضیات پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری و آزمون های متفاوت با استفاده از نرم افزار SPSS22 و Smart PLS3 انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که فن آوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی، مدیریت منافع، برنامه ریزی منافع بر موفقیت مدیریت پروژه فناوری اطلاعات در بین کارکنان شهرداری های استان گیلان نقشی کلیدی ایفا می نمایند.
۵.

بررسی تأثیر عملکرد ارکان کنترلی بر دقت و زمانبندی ارائه اطلاعات مالی در شرکتها

تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۴۵۲
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عملکرد ارکان کنترلی بر دقت و زمانبندی ارائه اطلاعات مالی در شرکتها طی سالهای 1393 تا 1398 می باشد. در این تحقیق ترکیب هیات مدیره (درصدهیات مدیره غیر موظف و درصد تغییرات هیات مدیره غیر موظف) به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند تا تاثیر آنها بر دقت و زمانبدی ارائه اطلاعات مالی مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق برای بررسی دقت زمانبدی ارائه اطلاعات مالی (قابلیت اتکاء و به موقع بودن افشاء) از گزارشات امتیاز شرکتی منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار استفاده می شود. امتیاز اطلاع رسانی ناشران بر اساس وضعیت اطلاع رسانی آن ها از نظر قابلیت اتکا و به موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1398 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری برابر با 138 شرکت می باشد
۶.

بررسی تأثیر ثبات در سودها با نقد شوندگی عملکرد شرکتها

تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۲۱۵
این پژوهش به بررسی تاثیر ثبات در سودها با نقد شوندگی عملکرد شرکتها پرداخته است. نمونه آماری شامل 142 شرکت در بازده سال های 1393 تا 1398 انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. نتایج بررسی های پژوهشی نشان داد ثبات در سودها با مازاد نقدینگی پایدار، نقدینگی به روش اپلر و با نسبت نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
۷.

بررسی تأثیر مدیریت هزینه ها و تخصیص مطلوب منابع بر بهبود عملکرد مالی در شرکت های وابسته به دولت

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۷۸
مدیریت هزینه ها یک شرکت ترکیب از بدهی و حقوق صاحبان سهام است و هدف از آن مشخصکردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشینه سازی ثروت سهامداران آن است. با توجه به اینکه هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی می شود انتخاب ساختار سرمایه مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت و افزایش ارزش بازار آن می شود. ماهیت تخصیص منابع مالی، وجود محدودیتهای مالی، اندازه و فشردگی سرمایه از جمله ویژگی هایی هستند که تصمیمات تامین مالی شرکتها و در نهایت باعملکرد مالی بانک هارا تحت تاثیر خود قرار می دهد. بر این اساس، در این پژوهش به تبیین نقش فرایند های تخصیص منابع مالی، محدودیت مالی، اندازه و فشردگی سرمایه بر رابطه میان مدیریت هزینه ها و عملکرد مالی بانک هابانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته میشود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ روش تحقیق و گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی بوده و مبتنی بر نتایج حاصل از داده های تابلویی و جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های پانلی نامتوازن استفاده شده و همچنین نمونه آماری شامل کلیه بانکهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار برای یک دوره هفت ساله از 1395 – 1389 می باشد. در نهایت مشخص شد که مدیریت هزینه ها و تخصیص مطلوب منابع بر بهبود عملکرد مالی در شرکت های وابسته به دولت تاثیر گذار میباشند.
۸.

بررسی نقش مدیران باتجربه خارجی (دارای شهرت و فعال در کمیته حسابرسی) بر اجتناب از پرداخت مالیات (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
شرکت ها برای بهبود فعالیت های خود سعی می کنند از مدیران با تجربه که دارای شهرت و اعتبار می باشند و در کمیته حسابرسی فعالیت دارند استفاده نمایند؛ اجتناب از پرداخت مالیات موضوعی است که مورد توجه مدیران شرکت ها قرار گرفته است؛ به طوری که طبق مقاله لاتین ون و همکاران، نقش مدیران باتجربه دارای شهرت و فعال در کمیته حسابرسی را در اجتناب از پرداخت مالیات می توان دید. این مطالعه با هدف تعیین نقش مدیران باتجربه خارجی(دارای شهرت و فعال در کمیته حسابرسی) بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1394 الی 1399 و به مدت 6 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 124 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته است و مشخص شد که مدیران باتجربه خارجی (دارای شهرت و فعال در کمیته حسابرسی) بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش موثری دارد به طوری که در این پژوهش براساس آماره t میزان تأثیرپذیری متغیر مستقل بر متغیر وابسته به صورت معکوس و منفی می باشد و با پژوهش ون و همکاران در سال 2020، هم راستا می باشد.
۹.

تأثیر غوطه وری در مقصد، اقتصاد سفر، تجربه کاری، خودباوری، بر درخشندگی برند شهری و تبلیغات دهان به دهان با توجه به متغیر میانجی رضایت مشتری (مورد مطالعه: شهر مشهد)

تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۹۴
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر غوطه وری در مقصد، اقتصاد سفر، تجربه کاری، خودباوری، بر درخشندگی برند شهری و تبلیغات دهان به دهان با توجه به متغیر میانجی رضایت مشتری در استان خراسان رضوی (شهر مشهد) می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه گردشگران آسیایی شهر مشهد که در بهار 1400 به این شهر سفر کرده و در هتلهای این شهر اقامت کرده اند می باشد. تعداد آنها 384 نفر می باشد که براساس روش نمونه گیری در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. روشهای جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای میدانی و پرسشنامه بوده است و روایی پرسشنامه از نرم افزار آموس مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن با بررسی آلفای کرونباخ برای کلیه سوالات 0.92 بوده است. برای تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. از آزمون های توصیفی درصد میانگین، انحراف معیار، واریانس و آزمون های استنباطی کولموگروف اسمیرنوف-آزمون t تک نمونه ای، تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که غوطه وری در مقصد، اقتصادی بودن سفر، تجربه کاری سفر و خودباوری بر خشنودی گردشگر تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین خشنودی گردشگر بر تبلیغات دهان به دهان و درخشندگی برندشهر تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نتایج فرضیات میانجی هم نشان داد که غوطه وری در مقصد بر تبلیغات دهان به دهان و درخشندگی برند شهر با توجه به نقش میانجی خشنودی گردشگر، اقتصادی بودن سفر بر تبلیغات دهان به دهان و درخشندگی برند شهری با توجه به نقش میانجی خشنودی گردشگر، تجربه کاری سفر بر تبلیغات دهان به دهان و درخشندگی برند شهر با توجه به نقش میانجی خشنودی گردشگر، خود باوری بر تبلیغات دهان به دهان و درخشندگی برند شهر با توجه به نقش میانجی خشنودی گردشگر تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
۱۰.

بررسی اثرگذاری سیستم های هوشمند کسب و کار در سیستم های حسابداری

تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۶
استفاده از هوش تجاری و تجزیه و تحلیل تجارت برای حمایت از تصمیم گیری در دنیای عملی بسیار گسترده است و ارتباط آنها با حسابداری مدیریت در ادبیات غیر دانشگاهی بیان شده است. با این وجود، تحقیقات فعلی در مورد پیامدهای سیستم های هوش تجاری برای سیستم حسابداری مدیریت هنوز محدود است. هدف از این مطالعه کمک به درک نحوه پیاده سازی و استفاده از سیستم هوش تجاری بر تکنیک های حسابداری مدیریت و نقش حسابداران مدیریت است. یک تحقیق اکتشافی که شامل مشاوران هوش تجاری از شرکتهای مشاور ایرانی بود، انجام شد. در این پژوهش از روش مطالعه کیفی استفاده شده است زیرا این امکان را برای کاربر فراهم می کند که با سوالات پیچیده "چگونه" روبرو شوید و در عین حال، با در نظر گرفتن سایتهای مختلف، تصویری جامع از پدیده ارائه دهید. در این پژوهش مشخص شد که اجرای هوش تجاری می تواند تخصص حسابداران مدیریت را تحت تأثیر قرار دهد و با حمایت از معرفی تکنیک های جدید و پیشرفته حسابداری مدیریت می تواند نه تنها تغییرات فزاینده ای در تکنیک های موجود حسابداری مدیریت بلکه بیشتر مربوط به آن نیز ایجاد کند. با شناسایی تغییرات در سیستم حسابداری مدیریت و همچنین عواملی که می توانند از رابطه فضیلت بین هوش تجاری و سیستمهای حسابداری مدیریت جلوگیری کنند یا از آن حمایت کنند، این تحقیق می تواند هم برای مشاوران و هم برای شرکتهای مشتری در مدیریت موثر پروژه های هوش تجاری مفید باشد.
۱۱.

بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی یادگیری سازمانی در بین کارکنان شهرداری قزوین

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۲
هدف این تحقیق بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی یادگیری سازمانی در بین کارکنان شهرداری شهر قزوین می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان رسمی شهرداری قزوین می باشد و با توجه به هدفمند بودن تصادفی، در بین افرادی توزیع شده که 10 سال سابقه کار داشته و دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر می باشند تعداد آنها 420 نفر بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول مورگان برای جامعه های محدود 201 نفر بدست آمد. داده های تحقیق به وسیله پرسشنامه استاندارد جمع اوری شد دارای روایی و پایایی می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی و یادگیری سازمانی تاثیر دارد و همچنین یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی تاثیر دارد. در این راستا می توان در مجموع گفت که رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با توجه به نقش میانجی یادگیری سازمانی تاثیر دارد.
۱۲.

بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۵۵
قابلیت مقایسه صورت های مالی برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چرا که تصمیمات سرمایه گذاری و اعتباردهی آن ها مستلزم ارزیابی فرصت های پیش روی است و بدون وجود اطلاعات حسابداری قابل مقایسه، تصمیم گیری های استفاده کنندگان دشوار و تقریبا غیرممکن به نظر می رسد. در این پژوهش سعی شده است رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و ساختار سررسید بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. پس از طراحی شاخصهای ارزیابی متغیرها، اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پژوهشی پنج ساله ۱۳94 تا ۱۳98 از سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوین و سایت Codal.ir جمع آوری گردید. نمونه آماری مشتمل بر 223 شرکت می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است که در مجموع 1115 سال - شرکت بودند. در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده است. آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه تحقیق می توان عنوان کرد، این است که بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵