رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم تابستان 1400 شماره 69 (جلد هشتم)

مقالات

۱.

تأثیر ریسک کنترل داخلی بر مشکلات نمایندگی

تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۹۲
هدف این پژوهش تأثیر ریسک کنترل داخلی بر مشکلات نمایندگی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک اطلاعاتی «ره آورد نوین» استخراج شده است. به منظور نیل به این هدف 945 سال-شرکت (135 شرکت برای هفت سال) مشاهده جمع آوری شده از گزارشات مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1392 تا 1398 مورد آزمون قرار گرفته اند. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی استفاده گردید. با استفاده از داده های ترکیبی می توان به دو روش، مدل های رگرسیونی را تخمین زد (تلفیقی و پانل). به منظور تعیین روش تخمین از آزمون F لیمر استفاده گردید و در صورت استفاده از روش پانل، می توان به یکی از دو صورت مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی انجام گیرد که به منظور تشخیص نوع مدل، از آزمون هاسمن استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد ریسک کنترل داخلی بر مشکلات نمایندگی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۲.

تأثیر جهانی شدن و هویت ملی بر رفتار مصرفکننده ایرانی پوشاک خارجی در شهر تهران

تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۸۷
مطالعه حاضر تلاش می نماید تا این موضوع را بررسی نمایدکه ابعاد جهانی شدن و ابعاد هویت ملی در میان ایرانیان چگونه خواهد توانست بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر نگرش مصرفکنندگان در زمینه مصرف پوشاک خارجی و بطور خاص پوشاک مد خارجی اثر گذار باشد. روش پژوهش حاضر بر مبنای هدفکاربردی و بر اساس مسیر از نوع توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل مصرفکنندگان پاساژ جمهوری تهران می باشد. تعداد نمونه مورد نظر 10 برابر گویه های پرسشنامه تعیین گردید و 411 نفر به صورت تصادفی از مشتریان انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده های تحقیق پرسشنامه استاندارد بوده و روایی آن مورد تایید خبرگان قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه نیز برای هر دسته از گویه های مربوط به فرضیه ها به روش آلفایکرونباخ بالاتر از 70/0 محاسبه شده است. تجزیه تحلیل داده های بدست آمده از اجزای پرسشنامه با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری بهکمک نرم افزار ایموس، انجام پذیرفت. یافته های حاصل از آزمون یازده فرضیه، حاکی از آن استکه متغیر پذیرش رفتار مصرفکننده جهانی بر پذیرش مد جهانی و مادی گرایی تاثیر مثبت دارد. همچنین هویت ملی مصرفکنندگان بر قوم گرایی و پذیرش مد جهانی تاثیر منفی دارد. همچنین متغیر پذیرش فرهنگ مصرف جهانی بر قوم گرایی تاثیر منفی و متغیر هویت ملی بر مادی گرایی تاثیر منفی دارد. همچنین تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بررسی گردید و درآمد و تحصیلات بر پذیرش فرهنگ مصرف جهانی تاثیر مثبت و بر هویت ملی تاثیر منفی داشتند، اما متغیر جمعیت شناختی سن بر هویت ملی تاثیر مثبت داشت ولی فرضیه تاثیر منفی آن بر پذیرش فرهنگ مصرف جهانی مورد تایید قرار نگرفت.
۳.

بررسی ظرفیت کسب و کارهای استارت آپی ایران در حوزه گیاهان دارویی با نگاه اقتصاد دانش بنیان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۵۴۳
در اقتصاد جدید جهانی استارت آپ ها به عنوان بازیگران کلیدی توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شوند. دلیل اهمیت این موضوع، نقش آنها در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در سطوح منطقه ای، ملی و صنعتی می باشد. استارت آپ ها به عنوان محرک های مهم ایجاد اشتغال شناخته می شوند. با توجه به جایگاه مهم گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی در چرخه اقتصاد جهانی، اهمیت دادن به استارت آپ ها در این حوزه، می تواند سبب رشد و توسعه پایدار اقتصادی شده و تاثیر بسزایی در امر صادرات غیرنفتی داشته باشد.
۴.

تأثیر مالکیت دولتی بر بازده سهام با تأکید بر نقش بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۸۸
هدف اصلی تحقیق تاثیر مالکیت دولتی بر بازده سهام با تأکید بر نقش بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 می باشد که در این راستا مالکیت دولتی به عنوان متغیر مستقل؛ بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و بحران مالی شرکت به عنوان متغیر تعدیلگر می باشد. متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، نسبت اقلام تعهدی و نسبت جریان نقدی عملیاتی به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نمونه آماری تحقیق 159 شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. به طور کلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج تحقیق نشان داد مالکیت دولتی بر بازده سهام تأثیر مستقیم و معناداری دارد و بحران مالی شرکت موجب تضعیف این رابطه می گردد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که اهرم مالی و نسبت اقلام تعهدی تأثیر معکوس و معناداری بر بازده سهام دارند. تأثیر اندازه شرکت بر بازده سهام معکوس و معنادار می باشد و در نهایت تأثیر نسبت جریانات نقدی عملیاتی بر بازده سهام معنادار نمی باشد.
۵.

تأثیر پیچیدگی اطلاعات برکشف تقلب در گزارشگری مالی شرکت

تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۴
هدف این پژوهش بررسی تأثیر پیچیدگی اطلاعات برکشف تقلب در گزارشگری مالی شرکت می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک اطلاعاتی «ره آورد نوین» استخراج شده است. به منظور نیل به این هدف 960 سال-شرکت (120 شرکت برای هشت سال) مشاهده جمع آوری شده از گزارشات مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1398 مورد آزمون قرار گرفته اند. به منظور تخمین این مدل از تکنیک رگرسیون لوجیت استفاده می شود. یافته های پژوهش نشان می دهدکه پیچیدگی اطلاعات برکشف تقلب درگزارشگری مالی شرکت تأثیرمعکوس و معناداری دارند.
۶.

رابطه بین حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری با وابستگی به گروه تجاری و سهامداران نهادی

تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۲
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری با وابستگی به گروه تجاری و سهامداران نهادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. زمانی که دسترسی به تامین مالی خارجی دشوار است، شرکتها از جریان نقدی عملیاتی خودشان برای سرمایه گذاری استفاده می کنند. در نتیجه سرمایه گذاری به جریان نقدی عملیاتی حساس است. اگر شرکتی عضو گروه تجاری باشد، می تواند از شرکتهای عضو منابع لازم برای سرمایه گذاری را فراهم کند و در نتیجه انتظار می رود حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی کاهش یابد در این پژوهش، 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای، 1392-1398، که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. نتایج تحقیق با استفاده از مدل اثرات تصادفی نشان می دهد که بین ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻣﺘﻨﻮع رابطه وجود دارد. همچنین، بین ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و سهامداران نهادی رابطه وجود دارد.
۷.

واچینی رابطه پیچیده میان عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی

تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۴۵
در مورد اینکه آیا عملکرد بهتر زیست محیطی می تواند منجر به عملکرد مالی برتر شود، اتفاق نظر وجود ندارد. در این مطالعه تلاش شده است تا با تکیه بر چارچوب قابلیت های پویا و تئوری اقتضایی به واچینی رابطه پیچیده میان عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی پرداخته شود. در این راستا تاثیر ویژگی های خاص شرکت و صنعت بر رابطه عملکرد زیست محیطی و عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی های خاص شرکت که بر مبنای چارچوب قابلیت های پویا انتخاب شده اند، عبارتند از اندازه شرکت، هزینه تحقیق و توسعه، هزینه تبلیغات و مخارج سرمایه ای و ویژگی خاص صنعت با تکیه بر تئوری اقتضایی شامل تمرکز در سطح صنعت می باشد. به منظور ارزیابی روابط تبیین شده، اطلاعات 107 شرکت از 7 صنعت فعال در بورس طی سال های 1390 تا 1398 گردآوری شد و با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی به آزمون فرضیه ها پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که اندازه شرکت و هزینه تحقیق و توسعه و تمرکز در صنعت تاثیر مثبت و معنادار و هزینه تبلیغات تاثیر منفی و معنادار بر رابطه عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی دارد؛ اما مخارج سرمایه ای تاثیر معناداری بر رابطه مذکور نشان نداد. در نهایت با استفاده از آزمون علّیت گرنجر همسان و ناهمسان به آزمون رابطه دوسویه عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی پرداخته شد و مشخص شد که رابطه علّی از سوی عملکرد مالی به عملکرد زیست محیطی به طور یکسان در بین کل شرکت ها و صنایع وجود دارد ولی رابطه علّی از سوی عملکرد زیست محیطی به عملکرد مالی ممکن است در مجموعه ای از شرکت ها وجود نداشته باشد.
۸.

بررسی رابطه بین دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی با خطای پیش بینی جریان های نقدی آتی با در نظر گرفتن ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۶۹
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دوره زمانی تشکیلکمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی با خطای پیش بینی جریان های نقدی آتی با در نظر گرفتن ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 تشکیل می دهند که تعداد 120 شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش ارتباط معنادار بین دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی با خطای پیش بینی جریان های نقدی آتی را تایید کرد و همچنین یافته ها نشان داد که ریسک پذیری بر رابطه بین دوره زمانی تشکیل حسابرسی داخلی با خطای پیش بینی جریان های نقدی آتی تاثیرگذار است ولی بر رابطه دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی با خطای پیش بینی جریان های نقدی آتی معنادار نشد.
۹.

بررسی نقش کیفیت حسابرسی در تعامل بین معاملات مبسوط و مدیریت سود شرکت های بورسی

تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۹۷
هنگامیکه شرکت ها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند، مدیران آن ها از واحد حسابداری درخواست می نمایندکه سطر آخر صورت های مالی (یعنی سود) را بهبود بخشند و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آن را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی انعطاف پذیری اش، به نظر نمی رسد قادر به فراهم آوردن داده های مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده های مورد نیاز تصمیم گیری مقوله ای بسیار پیچیده می باشد، زیرا طیف متنوع استفادهکنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران (از آن جاییکه نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران (نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند)، بانک ها و تأمینکنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارد. این عمل با تاثیرات منفی فراوانی همراه است. بررسی نقش کیفیت حسابرسی در تعامل بین معاملات مبسوط و مدیریت سود شرکت های بورسی پرداخته میشود. در نهایت مشخص شد که کیفیت حسابرسی در تعامل بین معاملات مبسوط و مدیریت سود شرکت های بورسی دارای نقش تعدیلگر میباشد.
۱۰.

ارتباط بین ریسک سقوط قیمت سهام و سرمایه گذاری نهادی با بازده سهام با تأکید بر نقش تعدیلی نسبت نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۱۴۹
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ریسک سقوط قیمت سهام و سرمایه گذاری نهادی با بازده سهام با تأکید بر نقش تعدیلی نسبت نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 می باشد که در این راستا ریسک سقوط قیمت سهام و سرمایه گذاری نهادی به عنوان متغیرهای مستقل؛ بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و نقدینگی شرکت به عنوان متغیر تعدیلگر می باشد. متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، بازده داراییها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نمونه آماری پژوهش 159 شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. به طور کلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج پژوهش نشان داد بین ریسک سقوط قیمت سهام و بازده سهام ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. بین سرمایه گذاری نهادی و بازده سهام ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نقدینگی شرکت موجب تضعیف ارتباط معکوس بین ریسک سقوط قیمت سهام با بازده سهام و تقویت ارتباط مستقیم بین سرمایه گذاری نهادی با بازده سهام می گردد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که بین اندازه شرکت، بازده داراییها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتریبا بازده سهام ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و اهرم مالی ارتباط معکوس و معناداری با بازده سهام دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵