رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری زمستان 1397 شماره 7 جلد اول

مقالات

۱.

بررسی رابطه رهبری تحول گرا و فرآیند توسعه محصول جدید با توجه به نقش میانجی یادگیری سازمانی و فرهنگ نوآوری

کلید واژه ها: رهبری تحول گرا فرآیند توسعه محصول جدید فرهنگ نوآوری یادگیری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 265 تعداد دانلود : 186
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه رهبری تحول گرا و فرآیند توسعه محصول جدید با توجه به نقش میانجی یادگیری سازمانی و فرهنگ نوآوری است. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت دخانیات استان گیلان به تعداد 1700 نفر در نظر گرفته شده که از این تعداد 715 نفر با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع محدود به عنوان افراد شرکت کننده درنظر گرفته شدند و توزیع پرسشنامه در بین آنها به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس صورت پذیرفت. روایی تحقیق با استفاده از نظر اساتید موضوع و پایایی آن نیز از طریق روش آلفای کرونباخ سنجیده و تایید گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از نرم افزارهای آماری PLS3 و SPSS19 استفاده شد. نتایج فرضیه های تحقیق نشان داد که رهبری تحول گرا با توجه به نقش میانجی گری یادگیری سازمانی رابطه مستقیمی با فرآیند توسعه محصول جدید دارد، در حالی که این رابطه در مورد فرهنگ نوآوری صدق نکرد. همچنین نتایج نشان داد که رهبری تحول گرا رابطه مستقیمی با یادگیری سازمانی و فرهنگ نوآوری دارد. از طرفی، مشخص گردید که یادگیری سازمانی رابطه مستقیمی با فرآیند توسعه محصول جدید دارد، ولی این رابطه در مورد فرهنگ نوآوری معنادار نیست.
۲.

بررسی و طبقه بندی تبلیغات از نگاه رویکرد پست مدرنیسم

نویسنده:

کلید واژه ها: طبقه بندی تبلیغات پست مدرنیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 952 تعداد دانلود : 875
بحث تبلیغات یکی از مهمترین و پیچیده ترین مباحث دنیای امروز است که توجه بسیاری از دانشمندان حوزه-های محتلف علوم انسانی از جمله پژوهش گران حوزه های بازاریابی، فرهنگ، رسانه،جامعه شناسی، روانشناسی و مدیران شرکت های تجاری را به خود جلب نموده است. هدف تحقیق پیش رو بررسی تحقیقات موجود در حوزه-ی تبلیغات از دیدگاه پست مدرنیسم و ارائه ی یک طبقه بندی از مهمترین حوزه هایی که به تبلیغات از نگاه پست مدرنیسم توجه شده است. بدین منظور با مطالعه ی ادبیات موجود در زمینه های تبلیغات و پست مدرنیسم، تحقیقاتی که که به نظر بیشترین ارتباط را با موضوع مورد نظر داشتند بررسی شده و پس از بیان مهمترین مفاهیم مدنظر آنان، این تحقیقات در چهار دسته ی بینامتنیت(میان متنی)، فرهنگ، جنسیت و رفتار مصرف کننده دسته بندی می گردند، که این دسته بندی می تواند چارچوب ذهنی مناسبی به پژوهشگران علاقه مند در این حوزه ارائه نماید.
۳.

بررسی تاثیر نیروهای صنعت و جهت گیری بازار بر عملکرد بانک ملت شهر اردبیل

کلید واژه ها: نیروهای صنعت جهت گیری بازار عملکرد سازمانی بانک ملت شهر اردبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 914 تعداد دانلود : 756
در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر نیروهای صنعت، جهت گیری بازار بر عملکرد بانک ملت شهرستان اردبیل بررسی شود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان بانک ملت در شهرستان اردبیل است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 170 نفر بدست آمد که بر اساس روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری مولفه های نیروهای صنعت، جهت گیری بازار و عملکرد سازمان از پرسشنامه تاکاتا و همکاران (2016) استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت محتوایی، صوری و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. تخمین مدل بر اساس روش معادلات ساختاری با بکارگیزی نرم افزار آموس انجام گرفت. نتایج نشان داد که نیروهای صنعت تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانک ملت دارد؛ و همچنین جهت گیری بازار بر عملکرد بانک تاثیر مثبت و معنادار دارد و نهایتا بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای ارتقای عملکرد بانک ارائه گردید.
۴.

بررسی تأثیر سبک رهبری و یادگیری سازمانی بر رقابت پذیری با میانجی گری های نوآوری کارکنان و فرایند نوآوری در بین کارکنان مخابرات منطقه یزد

کلید واژه ها: سبک رهبری یادگیری سازمانی نوآوری کارکنان فرایند نوآوری رقابت پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 946 تعداد دانلود : 918
در این تحقیق به ارزیابی مدل تأثیر سبک رهبری و یادگیری سازمانی بر رقابت پذیری با میانجی گری های نوآوری کارکنان و فرایند نوآری در بین کارکنان مخابرات منطقه یزد پرداخته شده است، روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را 360 نفر از کارکنان مخابرات منطقه یزد در بر می گیرد. قلمرو زمانی تحقیق در سال های 97-1396 می باشد. حجم نمونه با بهره مندی از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، 140 نفر به دست آمد. داده ها به کمک پرسشنامه گردآوری شدند که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری و تکنیک حداقل مربعات جزئی در نرم افزار آماری Smart – PLS 3.2.7 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مؤلفه های: سبک رهبری بر یادگیری سازمانی، یادگیری سازمانی بر نوآوری کارکنان و فرایند نوآوری و همچنین نوآوری کارکنان بر فرآیند نوآوری اثر مثبت و معناداری (مستقیم) داشته و فرایند نوآوری با در نظر گرفتن اثر متغیر مداخله گر استراتژی نوآوری بر رقابت پذیری اثر مثبت و معناداری دارد.
۵.

شناسایی عوامل موثر در تبلیغات نامحسوس بر راهبردهای توسعه خدمات غذایی

کلید واژه ها: تبلیغات نامحسوس خدمات غذایی راهبرد توسعه محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 446 تعداد دانلود : 462
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر عوامل موثر در تبلیغات نامحسوس بر راهبردهای توسعه خدمات غذایی از منظر مشتریان، تحقیقی است توصیفی با ماهیت کاربردی که به روش همبستگی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان شرکتهای خدمات غذایی و فست فودها و رستوران های زنجیره ای بوده کلان شهرهای بزرگ کشور بوده و نمونه آماری تحقیق شامل 743 نفر است که به روش تصادفی انتخاب شده اند. ابزار پژوهش پیمایشی و شامل پرسشنامه ای است که چهار مولفه باورهای اقتصادی، باورهای اخلاقی، قوانین و مقررات، مزیت اجتماعی و انتفاع فردی را به عنوان عوامل موثر در تبلیغات نامحسوس در نظر گرفته شد. روایی صوری و محتوی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 844/0 مورد تایید قرار گرفته است. با توجه به مدل پیشنهادی برای تایید یا رد فرضیه ها از شاخص های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری) و از نرم افزارPLS نسخه 3 و SPSS نسخه 22 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین عوامل موثر بر تبلیغات نامحسوس و راهبردهای توسعه خدمات غذایی تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین شرکتها و موسسات ارایه دهنده خدمات غذایی می توانند با تمرکز بر نقش هریک از عوامل موثر در تبلیغات نامحسوس، فرآیند بهبود فضای کسب و کار خود را با اتخاد استراتژی های توسعه ای مناسب در جهت ایجاد ارتباط اثربخش و کارآمد با مخاطبان بازار هدف به صورت کارا و مستمر توسعه دهند.
۶.

بررسی عوامل تاثیر گذار بر حضور تماشاگران فوتبال شهر رشت در ورزشگاه ها

نویسنده:

کلید واژه ها: فوتبال تماشاگران ورزشگاه ها شهر رشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 443 تعداد دانلود : 638
هدف از این تحقیق، بررسی عوامل تاثیر گذار بر حضور تماشاگران فوتبال شهر رشت در ورزشگا ه ها است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی است. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق، محقق ساخته است که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 15 نفر از اساتید مدیریت ورزشی نیز رسیده است و پس از تعیین حجم نمونه، پرسشنامه ها با روش نمونه گیری تصادفی بین 500 نفر از تماشاگران تیم فوتبال سپیدرود رشت توزیع گردیده است. پایایی پرسشنامه در مطالعة مقدماتی از طریق آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری T تک متغیره و آزمون F انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل مربوط به امکانات و تجهیزات ورزشگاه ها و عوامل مربوط به جذابیت مسابقه فوتبال بر حضور تماشاگران شهر رشت در ورزشگاه ها تأثیر مثبتی دارند ولی عوامل مالی تأثیر زیادی بر حضور تماشاگران در ورزشگاه ها ندارد. به منظور افزایش تعداد تماشاگران در ورزشگا ه ها پیشنهاد می شود راهکارهای حضور خانواده ها در ورزشگا ه ها و حضور بانوان در ورزشگاه ها بررسی شود. با استفاده از راهکارهای فرهنگی- ورزشی در تیم های لیگ برتر و عوامل مالی و تجهیزات ورزشگاه ها می توان حضور هرچه بیشتر تماشاگران را فراهم آورد. نیازسنجی از تماشاگران مسابقات فوتبال در ورزشگا ه ها باید انجام گیرد و امکانات و تسهیلات در ورزشگاه ها از دیدگاه تماشاگران نیز مورد توجه جدی قرار گیرد تا نواقص و کاستی ها برطرف گردند و شاهد حضور تماشاگران بیشتری در ورزشگاه های فوتبال باشیم.
۷.

رابطه ی بین مهارت های ارتباطی مدیران و میزان فروش آن ها از دیدگاه مدیران و کارکنان شرکت های تجاری شهر اردبیل

کلید واژه ها: مهارت های ارتباطی میزان فروش مدیران شرکت های تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 110 تعداد دانلود : 940
آنچه ما را در فهم خواسته ها و انتظارات مشتریان یاری می نماید به کارگیری مهارت های ارتباطی و مدیریت ارتباط با مشتری در جهت فروش می باشد. با به کارگیری مهارت های ارتباطی فروش می توان در رویه های قبلی سازمان و شرکت تجدیدنظر نمود و با ایجاد نوآوری در محصولات و خدمات، سطح رضایت مشتریان را ارتقاء بخشید. هدف کلی تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین مهارت های ارتباطی مدیران و میزان فروش آن ها از دیدگاه مدیران و کارکنان شرکت های تجاری شهر اردبیل بوده است. در پژوهش حاضر از روش توصیفی- همبستگی استفاده شده است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی مدیران و کارکنان شرکت های تجاری شهر اردبیل در سال 95 بوده است. تعداد 30 نفر از مدیران به شیوه ی نمونه گیری تصادفی سهمیه ای و همچنین تعداد 50 نفر کارمند از نواحی و شرکت های اردبیل به نسبت مساوی به صورت تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب گردید. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه ی مهارت های ارتباطی و میزان فروش مدیران می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها با روش های آماری در سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته های پژوهش نشان دارد که بر اساس ادراکات مدیران و کارکنان بین مهارت های ارتباطی مدیران و میزان فروش رابطه ی معنی دار وجود دارد و میزان این همبستگی ازنظر کارکنان بیشتر است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که بعد گروهی مهارت های ارتباطی ازنظر مدیران و کارکنان قدرت پیش بینی کنندگی میزان فروش مدیران را ندارد. همچنین مقایسه میانگین نمرات مدیران زن و مرد در مقوله مهارت های ارتباطی و میزان فروش نشان داد که مدیران زن دارای مهارت های ارتباطی و میزان فروش به بیشتری نسبت به مدیران مرد هستند.
۸.

بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سطح هزینه بدهی و مازاد بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی نرخ حاکمیت شرکتی بازده سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 385 تعداد دانلود : 364
هدف این تحقیق بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سطح هزینه بدهی و مازاد بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 90 لغایت 94 می باشد که به روش حذفی سیستماتیک، 69 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به کمک رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار Eviews8 سوال مورد نظر آزمون شد. پس از بررسی معنادار بودن مدل مربوط به سوال، نتایج تحقیق بیانگر این است که بین تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سطح هزینه بدهی و مازاد بازده رابطه معنی داری وجود ندارد؛ به عبارتی نرخ حاکمیت شرکتی تغییری در بازده سهام ایجاد نمی کند.
۹.

نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر سرمایه اجتماعی در بین زنان شهرستان گرمی

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی عوامل اجتماعی عوامل فرهنگی خودآگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 993 تعداد دانلود : 206
سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی به مثابه متغیری تأثیرگذار در رشد و توسعه یافتگی شناخته شده است. امروزه توسعه پایدار و همه جانبه و مدیریت خردمندانه و رسیدن به رشد و شکوفایی بدون توجه به زنانی که نیمی از جمعیت هر کشوری را تشکیل می دهد، هیچ جامعه ای نمی تواند به اهداف توسعه ای خود دست یابد. هدف از این مقاله تحلیل تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در سرمایه اجتماعی زنان شهرستان گرمی است که مجموعه به هم پیوسته از شرایط و عوامل در سطح کلان، میانی و خرد در سرمایه اجتماعی زنان تأثیرگذارند. به منظور سنجش عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در سرمایه اجتماعی زنان 454 نفر به عنوان نمونه با فرمول کوکران انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایش و تکنیک گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. یافته های تحقیق نشان دهنده ضعف سرمایه اجتماعی در میان زنان به ویژه در بعد اعتماد به ناآشنایان و مردم به طورکلی است. همچنین تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر سرمایه اجتماعی زنان نیز معنادار بوده است. با توجه به معناداری روابط و غلبه سرمایه اجتماعی سنتی در میان زنان، بهبود محیط اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، اصلاح بینش ها، نگرش ها و کنش های زنان ضروری به نظر می رسد.
۱۰.

بررسی رابطه عملکرد مالی و ارزش شرکت در بین شرکت های معدنی استان زنجان (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

کلید واژه ها: ارزش شرکت عملکرد مالی شرکت های معدنی استان زنجان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 147 تعداد دانلود : 193
در این تحقیق ابتدا در پی یافتن ارتباط و تاثیر میان ارزش شرکت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و بعد تایید این ارتباط در ادامه به شرکت های معدنی استان زنجان و صنایع مرتبط به آنها مراجعه و این ارتباط را در آنها بررسی کرده ایم. در این راستا 153 شرکت از سال 1389 الی 1396 به صورت سامانمند انتخاب و به بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم در این ارتباط پرداخته ایم. برای سنجش ارزش شرکت از نسبت Q توبین و برای ارزیابی عملکرد مالی از نسبت بازده سهام و نسبت بازده فروش استفاده نموده ایم. ضریب نسبت بازده سهام در رگرسیون توضیح Q توبین مربوط به کل بورس برابر 2.175794 می باشد که نشان دهنده ارتباط مثبت معنادار میان ارزش شرکت و عملکرد مالی می باشد. در ادامه شرکت های معدنی استان زنجان را نیز مورد بررسی قرار داده و به نتیجه مشابه و البته قوی تر رسیدیم چون ضریب نسبت بازده سهام مربوطه آنها حداقل 1.5 برابر ضریب مربوط به کل بورس می باشد و حتی این شرکت ها را با صنایع مرتبط مقایسه نمودیم و به این نتیجه رسیدیم که عملکرد مالی شرکت های استان زنجان، عملکردی به مراتب بهتر از صنایع مرتبط دارند.
۱۱.

بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کار آفرینی بین مدیران دبیرستانهای شهرستان کرمان

کلید واژه ها: کارآفرینی فناوری اطاعات و ارتباطات گرایش استراتژیک کنترل منابع و فلسفه پاداش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 139 تعداد دانلود : 383
پژوهش حاضر به بررسی رابطه فناوری و ارتباطات و اطلاعات با کار افرینی بین مدیران دبیرستان های شهرستان کرمان پرداخته است. باتوجه به هدف این پژوهش، روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 280 نفر از مدیران دبیرستانهای شهرستان کرمان در مدارس دخترانه و پسرانه بود. نمونه گیری بر اساس جدول مورگان انجام شد و تعداد 160 نفر از مدیران مدارس متوسطه شهرستان کرمان به عنوان حجم نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند . ابزار گردآوری داده ها نیز شامل دو پرسشنامه می باشد. 1- پرسشنامه کارآفرینی براون (1991) 2- پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات محقق ساخته بود . همچنین میزان پایایی هر پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کارآفرینی 96/0 و پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات 92/0 محاسبه شده است. جهت بررسی داده ها از آمار توصیفی (نمودارها، جداول فراوانی، نمودارهای میله ای، نمودار پراکنش) و آمار استنباطی شامل آزمون های همبستگی اسپیرمن، آزمون همبستگی جزئی، رگرسیون، تحلیل لگ خطی و با استفاده از نرم افزار 22SPSS انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارآفرینی در بین مدیران دبیرستانهای کرمان رابطه معناداری وجود دارد.
۱۲.

بررسی و تطبیق مدل بهبود کیفیت جامع با مدل نگهداری و تعمیرات فراگیر

کلید واژه ها: نگهداری تعمیرات ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر TQM TPM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 710 تعداد دانلود : 367
نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM) یکی از انواع روش های اصلی و مادر در بحث نگهداری و تعمیرات است. این روش تقسیم کار عملیاتی را در بین دپارتمانها الگو قرار میدهد و از تمرکز عملیاتها در یک بخش جلوگیری مینمایداز طرفی مدیریت کیفیت فراگیر(TQM)، فرایندی است که بر اساس آن، مدیریت با مشارکت کارکنان، مشتریان و اعتباردهندگان به بهبود مستمر کیفیت می پردازد .امروزه هم نت فراگیر و هم مدیریت کیفیت فراگیر بعنوان پارادایم نوین مدیریتی برای حفظ و بقای سازمانها کاملا ضروری بنظر می رسند. در این مقاله سعی می شود تا ضمن تشریح علمی مفهوم نگهداری و تعمیرات فراگیر(TPM) و مدیریت کیفیت جامع (TQM) به یک فصل تازه ای از ارتباط و وابستگی این دو پارادایم در حوزه مدیریت دست یابیم و در پایان تلاش هایمان را به یک نتایج کاربردی منتج می گردانیم.
۱۳.

بررسی رابطه ی روابط اجتماعی و مشارکت در مدرسه بر موفقیت تحصیلی نوجوانان متخلف

کلید واژه ها: روابط اجتماعی مشارکت مدرسه موفقیت تحصیلی نوجوانان متخلف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 167 تعداد دانلود : 594
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی روابط اجتماعی و مشارکت در مدرسه بر موفقیت تحصیلی نوجوانان متخلف در بین دانش آموزان دبیرستان های شهر زابل انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل دانش آموزان دبیرستان های شهر زابل در سال تحصیلی 97-96 می باشد. حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و مطابق با جدول کرجسی– مورگان373 نفر انتخاب گردید. روش گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی بوده است. درروش میدانی از پرسشنامه های محقق ساختکه با توجه به ادبیات پژوهش تنظیم شده، استفاده شده است. برای انجام آماره های توصیفی از نرم افزار SPSS نسخه 22 و برای انجام تحلیل استنباطی از نرم افزار SMART PLS استفاده شده است. یافته ها نشان داد که روابط اجتماعی بر مشارکت مدرسه تأثیر قوی دارد. مشارکت مدرسه برموفقیت تحصیلی نوجوانان متخلف تأثیر ضعیفی دارد. روابط اجتماعی بر موفقیت تحصیلی نوجوانان متخلف تأثیر قوی دارد.
۱۴.

دارایی های نامشهود در ترازنامه و هزینه های حسابرسی

کلید واژه ها: دارائیهای نامشهود هزینه های حسابرسی سرقفلی احتمال خطر حسابرسی کاهش ارزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 768 تعداد دانلود : 132
این مطالعه تجربی به نحوه مشاهده حسابرسان به دارایی های نامشهود که در تراز نامه ثبت شده اند می پردازد. نقش دارایی های نامشهود در ترازنامه شرکت ها افزایش یافته است و اهمیت آن ها در حال رشد است. در مقابل دارایی های مشهود، دارایی های نامشهود، چالش های منحصر به فردی را برای حسابرسان در شرایط قضاوت و پیچیدگی ایجاد می کنند.این تحقیق از یک نمونه از شرکت COMPUSTAT در طول دوره های 2015-2010 استفاده می کند. نتایج نشان می دهد که حسابرسان هزینه های بالاتری برای شرکت هایی که دارای مقدار بیشتری دارایی های نامشهود هستند در نظر می گیرند.این تحقیق تمامی دارایی های نامشهود ، شامل سرقفلی و دارایی های نامشهود بدون سرقفلی را در نظر می گیرد .برای شرکت هایی با نرخ بالای "ارزش دفتری به بازار" این نتایج قوی تر هستند و نشان می دهند که زیان ارزش بالقوه، حسابرسان را مجبور به دریافت هزینه های بالاتر برای چنین شرکت هایی می کند.. انواع آزمونهای حساسیت برای بررسی قابلیت اطمینان نتایج انجام می شود این نتایج برای سرمایه گذاران، قانون گذاران، مدیران شرکت ها، و حسابرسان دارای اهمیت هستند.
۱۵.

ارزیابی تاثیرات تبلیغات بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی شهر سرعین)

کلید واژه ها: گردشگری تبلیغات رسانه ها اینترنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 637 تعداد دانلود : 624
هدف از تحقیق ارزیابی تاثیرات تبلیغات بر توسعه گردشگری مطالعه موردی شهر سرعین می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، گردشگران بازدید کننده از شهر سرعین در سال 1396 می باشد. در این پژوهش حجم نمونه انتخاب شده با استفاده از روش در دسترس برابر 60 نفر می باشد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته بوده که دارای26 سوال مربوط به ابزارهای تبلیغاتی و نوع تبلغات بوده است. پرسشنامه در قالب مقیاس پنج درجه ای لیکرت )از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم ( نمره دهی شد. برای تجزیه تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده شده است نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای رسانه های جمعی، اینترنت، دهان به دهان و سایر بر جذب گردشگر تاثیر دارند ولی میزان میانگین این متغیرها کمتر از حد متوسط می باشد. همچنین متغیر رسانه های جمعی، بیشترین میزان و متغیر سایر در کمترین میزان قرار دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵