رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری زمستان 1399 شماره 50 (جلد پنجم)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر حقوق و مزایای مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری رضایت کارکنان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: عملکرد شرکت حقوق و مزایای مدیران رضایت کارکنان بورس اوراق بهادار تهران.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۲۵۴
نیروی انسانی از مهمترین منابع تولید و سرمایه اساسی سازمان محسوب می شود. راهبرد مدیریت یعنی پاداش، به تعالی عملکرد این نیروها کمک نموده و نقش مؤثری در جذب و ماندگاری آنها در سازمانها ایفا می کند و با انگیزه پاداش، تلاش بیشتری جهت انجام نقشهای شغلی صرف خواهند کرد و این نشانه رضایت نیروی کار می باشد و در نتیجه عملکرد موثرتری خواهد داشت. در این پایان نامه سعی شده است تاثیر حقوق و مزایای مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری رضایت کارکنان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. پس از طراحی شاخصهای ارزیابی متغیرها، اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پژوهشی پنج ساله 1393 تا 1397 از سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوین و سایت Codal.ir جمع آوری گردید. نمونه آماری مشتمل بر 223 شرکت می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است که در مجموع 1115 سال - شرکت بودند. در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده است. آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق میتوان عنوان کرد، این است که حقوق و مزایای مدیران بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است اما رضایت کارکنان بر عملکرد شرکت تاثیر گذار نیست و نیز بر رابطه بین حقوق و مزایای مدیران و عملکرد شرکت تاثیرگذار نیست. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.
۲.

نقش میانجی سواد اطلاعاتی کارکنان در رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و پذیرش فن آوری اطلاعات کارکنان

کلید واژه ها: مهارت های ارتباطی سواد اطلاعاتی پذیرش فن آوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۳۱۹
موضوع تحقیق حاضر «بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی کارکنان در رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و پذیرش فن آوری اطلاعات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج» است. روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج می باشد که تعداد آنها 120 نفر می باشد و تعداد 95 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه تحقیق که شامل پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون، جی. ای (1990)، پرسشنامه سواد اطلاعاتی محقق ساخته و پرسشنامه پذیرش فن آوری اطلاعات شیخ شعایی و علومی (1386) بود تکمیل کنند. برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار Amos استفاده شده است. تحلیل داده ها نشان داد که: مهارتهای ارتباطی مدیران از طریق متغیر میانجی سواد اطلاعاتی با پذیرش فن آوری اطلاعات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رابطه معنی داری دارد. بعلاوه، بین مهارت های ارتباطی مدیران و پذیرش فن آوری اطلاعات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رابطه معنی داری دارد و میان مهارت های ارتباطی مدیران و سواد اطلاعاتی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رابطه معنی داری دارد. همچنین، بین سواد اطلاعاتی کارکنان و پذیرش فن آوری اطلاعات کارکنان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رابطه معنی داری دارد.
۳.

بررسی نقش اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری در تعهد سازمانی

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای مسئولیت پذیری تعهد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۳ تعداد دانلود : ۷۲۸
اخلاق حرفه ای یکی از شاخه های جدید اخلاق است که می کوشد به مسائل اخلاقی حرفه ای گوناگون پاسخ دهد. اصول اخلاق حرفه ای دارای بار و ارزشهای والایی است که رعایت آنها در سازمانها و هنجارهای اجتماعی نقش آفرین است. همچنین رعایت اخلاق حرفه ای قابلیت سازمانها را در کسب و کار از طریق ایجاد تعهدسازمانی مسئولیت پذیری افزایش داده و هزینه های جامعه و سازمان راکاهش می دهد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری و تعهد سازمانی کارکنان است. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل 40 نفر از کارکنان شرکت آپادانا نگین قشم که به علت تعداد محدود جامعه، تمام جامعه آماری به عنوان نمونه نهایی پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است و روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون می باشد. یافته های مطالعه ما نشان می دهد که رعایت اصول اخلاقی حرفه ای احترام به دیگران، همدردی با دیگران و رعایت احترام نسبت به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی با تعهد سازمانی رابطه معناداری دارد. ولی مولفه مسئولیت پذیری با تعهد سازمانی رابطه معناداری ندارد.
۴.

بررسی تاثیر مولفه های سرمایه فکری بر عملکرد مالی سازمان

کلید واژه ها: سرمایه فکری سرمایه انسانی سرمایه ساختاری سرمایه ارتباطی عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۳۲۵
در اقتصاد دانش بنیان امروز با توجه به مشخص شدن نقش سرمایه فکری در خلق و افزایش ارزش سازمانی و قرار گرفتن شاخص سرمایه فکری در شاخص های توسعه یافتگی بسیاری از کشورها، موفقیت یک سازمان به توانایی اش در مدیریت این منبع ارزشمند بستگی داشته و در نتیجه لزوم شناسایی و اندازه گیری سرمایه فکری آشکارتر می گردد. هدف این تحقیق بررسی سرمایه فکری و مولفه های آن بر عملکرد مالی در یک شرکت خودروسازی است. جامعه آماری شامل متخصصان و کارشناسان شرکت مورد بررسی و روش پژوهش توصیفی و استنباطی و بر اساس هدف کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق شامل پرسشنامه استاندارد بنتیس که روایی آن با روش تحلیل عاملی با چرخش واریمکس 6/81 و ضریب آلفای کرونباخ آن 5/91 محاسبه شده است. در این پژوهش ابتدا مولفه های سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی اندازه گیری گردید و سپس با استفاده از آزمون های همبستگی و تحلیل رگرسیون میزان تاثیر آنها بر عملکرد مالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین مولفه های متغیر سرمایه فکری و عملکرد مالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
۵.

بررسی تأثیر سودآوری شرکت بر افشای سرمایه فکری و ابعاد آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: افشای سرمایه فکری افشای سرمایه انسانی افشای سرمایه ساختاری افشای سرمایه ارتباطی سودآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۲۶۸
اﻣﺮوزه در دﻧیﺎ، اﻓﺸﺎی ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﻓکﺮی ﺷﺮکﺖﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ زیﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ کﺮده اﺳﺖ، زیﺮا ﺣﺮکﺖ اﻗﺘﺼﺎد در دﻧیﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨیﻦ ﺷﺮایﻄﻰ ﺑﺮای ﺷﺮکﺖ ﻫﺎ ارزش اﻓﺰوده ایﺠﺎد ﻣﻰ کﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻰ ﺷﻮد کﻪ ﺗﻤﺎیﻞ آنها ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دارایﻰ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد کﺸیﺪه ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻓﺸﺎی ﺻﺤیﺢ دارایﻰ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﻓکﺮی، ارزش واﻗﻌﻰ ﺷﺮکﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﺷﻮد. در این پژوهش در قالب چهار فرضیه به بررسی رابطه سودآوری بر افشای سرمایه فکری انسانی، سرمایه فکری ساختاری، سرمایه فکری ارتباطی و در پایان بر افشای سرمایه فکری پرداخته می شود. مولفه های افشای سرمایه فکری شامل 61 مولفه از قبیل 22 مولفه افشای سرمایه انسانی، 18 مولفه افشای سرمایه ساختاری و 21 مولفه افشای سرمایه ارتباطی می باشد. در این پژوهش به روش تحلیل محتوا به گزارشهای هیئت مدیره شرکت ها مراجعه و اقدام به امتیازدهی بر مبنای صفر و یک به هر کدام از مولفه ها پرداخته شد. ابزارهای مورد استفاده جهت گردآوری داده ها نیز شامل مشاهده، آزمون های آماری، بانک های اطلاعاتی، نرم افزار ایویوز و نرم افزار اکسل می باشد. قلمرو مکانی پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی پژوهش مدت 5 سال در بازه زمانی 1393 الی 1397 برای تعداد 78 شرکت خواهد بود. یافته های به دست آمده از این تحقیق به پذیرش و رابطه معناداری همه فرضیه ها به جزء فرضیه دوم (عدم رابطه معنادار سودآوری بر افشای سرمایه فکری ساختاری) منجر گردید.
۶.

بررسی تأثیر مبادلات سهام بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: سیاست تقسیم سود مبادلات سهام بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۸۸
هدف این تحقیق بررسی تاثیر مبادلات سهام بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. سود های تقسیمی از تقسیم سود سهام پرداختنی بر سود خالص حاصل شد ه است. به همراه متغیر فوق (حجم معاملات) رابطه بین اندازه، سودآوری و فرصت های رشد نیز با سود های تقسیمی مورد بررسی قرار گرفته و آزمون شده اند. دوره زمانی تحقیق حاضر از سال 1392 الی 1397 بوده است که با توجه به محدودیت های اعمال شده در انتخاب جامعه آماری و نمونه آماری تعداد 144 شرکت به منظور آزمون فرضیه ها انتخاب شدند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لجاظ جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات نیمه تجربی می باشد. نتایج تحقیق پس از آزمون فروض مدل کلاسیک حداقل مربعات معمولی و انجام آزمون های تشحیص نوع مدل داده های ترکیبی نشان داد که بین حجم معاملات، سودآوری و فرصت های رشد با با میزان سود پرداختی رابطه معناداری وجود داشته و بین اندازه شرکت با درصد سود تقسیمی رابطه معناداری وجود ندارد
۷.

بررسی رابطه بین تئوری ذینفعان، مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی

کلید واژه ها: تئوری ذینفعان مسئولیت اجتماعی شرکتها عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۰ تعداد دانلود : ۵۲۱
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین تئوری ذینفعان، مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد جمع آوری اطلاعات و داده ها به روش کتابخانه ای انجام شده است. با شکل گیری مبحث جدایی مالکیت از مدیریت و پیدایش تضاد منافع بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکردشرکتها و مدیران از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران شد در این راستا، تاکنون پژوهش های متعددی به بررسی عوامل مؤثر بر تئوری ذینفعان و مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکتها پرداخته اند به دلیل آنکه ذینفعان و مسئولیت اجتماعی شرکتها ممکن است در بلندمدت اثر مساعدی بر عملکرد مالی شرکتها داشته باشند. لذا نتایج پژوهش نشان می دهدکه بین تئوری ذینفعان، مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۸.

بررسی ارتباط بین ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ (مطالعه موردی: آموزش و پرورش نیکشهر)

کلید واژه ها: فرهنگ فرهنگ سازمانی کارآفرینی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۹۰
در حال حاضر سیر تحولات جهانی، کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فنآوری و توسعه اقتصادی قرار داده است. تجربه موفقیت آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه در عبور از بحرانهای اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی، کارآفرینان و شکل گیری کسب و کارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل گردند. کارآفرینی با عوامل گوناگونی در ارتباط می باشد که شاید بتوان گفت مهمترین این عوامل، فرهنگ سازمانی است. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین مولفه های فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی می پردازد که از لحاظ هدف، از انواع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، از انواع تحقیقات توصیفی است بدین منظور از دو پرسشنامه مجزا استفاده شده است و از طیف پنج گزینه ای لیکرت در تدوین پرسشنامه ها استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر را کارکنان آموزش و پرورش شهرستان نیکشهر و دیگر مناطق تحت پوشش تشکیل می دهد که بنابر آمار اخذ شده تعداد آنان 68 نفر است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین مولفه های فرهنگ سازمانی از دیدگاه کامرون و کویین و کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
۹.

بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر افشای مسئولیت اجتماعی با تأکید براثر تعدیل گر ساختار هیئت مدیره

کلید واژه ها: ساختار هیئت مدیره قدرت مدیرعامل مسئولیت اجتماعی شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۳۸
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر افشای مسئولیت اجتماعی با تأکید براثر تعدیل گر ساختار هیئت مدیره است. نمونه آماری متشکل از 86 شرکت طی سال های 1392 تا 1397 است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات شبه تجربی و پس رویدادی در حوزه حسابداری است و ازنظر ماهیت اجرا، تحقیق حاضر کاربردی است. تجزیه وتحلیل اطلاعات بر اساس روش حداقل مربعات تعمیم یافته با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه دهم صورت گرفته است. نتایج فرضیه اول تحقیق حاکی از آن است که بین قدرت مدیرعامل و مسئولیت اجتماعی شرکت ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه به دست آمده از فرضیه دوم نشان دهنده آن است که ساختار هیئت مدیره، ارتباط بین قدرت مدیرعامل و مسئولیت اجتماعی شرکت را تعدیل می کند.
۱۰.

برنامه ریزی سیستم ایمنی در سینماها

کلید واژه ها: برنامه ریزی سینما ایمنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۸۴
تکیه اصلی مقاله بر بحث و بررسی درباره حوادثی از قبیل آتش سوزی، اعمال ضوابط و مقررات، معرفی بستر طرح، مبانی نظری، عناوین و سر فصلهایی است که در این تحقیق مورد اشاره قرار گرفته است. نتایج حاصله از تحقیق پیش رو این است که سینما از بابت تاثیرات بسیاری که در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، هنری و حتی بخش سیاسی دارد، دارای اهمیت است. به نظر می آید طراحی مجموعه های منسجم، استاندارد و بروز جهت نمایش آثار فیلم سازان ایرانی ضروری است و در چنین فضاهایی که فضاهای تجمع عمومی هستند و امنیت جانی عزیزانمان در هنگام وقوع حوادثی از قبیل آتش سوزی بایستی مورد توجه بسیار قرار گیرد و تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.
۱۱.

مدیریت عملیات اطفای حریق های زیرزمینی

کلید واژه ها: حریق عملیات اطفا زیرزمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۸۴
حریق یکی از حوادث خطرناکی است که نه تنها در معادن بلکه در هر جای دیگر سبب ایجاد خسارتهای فراوان مالی و تلفات جانی بسیار می شود. حریق های معدنی جریان کار عادی روزانه را در معادن بر هم میزند و خسارتهای سنگین و حوادث ناگواری را به وجود می آورند. برای بررسی این پدیده، در این تحقیق ابتدا انواع حریق در یک معدن زیرزمینی بررسی شد و مهمترین پارامترهای مؤثر در حریق باز در معادن زیرزمینی زغال سنگ شناسایی شد. در ادامه از کارشناسان مربوطه در مورد ضریب اهمیت هر یک از پارامترهای دخیل در حریق در معادن زغال سنگ نظرسنجی به عمل آمد. سپس برای ارائه ی یک سیستم طبقه بندی کمّی، بر اساس پارامترهای مؤثر در حریق باز در معادن زغال سنگ، نظرات کیفی متخصصان مذکور. با دستیابی به وزن هر پارامتر، سیستم طبقه بندی جدیدی به صورت کمّی پیشنهاد شد.
۱۲.

ارزیابی سیستم اطفای حریق مخازن نفت در انبارها

کلید واژه ها: ایمنی مخازن نفتی سیستم های خنک کننده حریق در مخازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۷
فراورده های نفتی به دلایل متعدد در مخازن انبارهای نفت نگهداری و ذخیره سازی می گردد. مخازن ذخیره سازی انواع مختلف بوده و معمولاً انتخاب تیپ مخزن مناسب، بسته به نوع و مشخصات فراورده، متفاوت می باشد. تأمین ایمنی این مخازن و کنترل حریق تأسیسات نفتی، از جمله موضوعات بسیار مهم و قابل تأمل بوده و آشنایی هرچه بیشتر متخصصین این امر را الزامی می نماید. در این مقاله وضعیت ایمنی انبارهای نفت با نگرش زیرساخت ها و راهکارهای تأمین ایمنی و کنترل حریق مخازن نفتی، مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا میزان اهمیت، نیاز و عدم نیاز و تکنیک های استاندارد خنک کاری و اطفاء حریق مخازن، شناسایی و بررسی گردید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹