رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری پاییز 1398 شماره 17 (جلد اول)

مقالات

۱.

بررسی تاثیر جو خلاقانه سازمان بر میزان انعطاف پذیری سازمانها بواسطه نوآوری در اداره کل گاز استان گیلان

نویسنده:

کلید واژه ها: جو خلاقانه انعطاف پذیری کارکنان نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 933 تعداد دانلود : 28
نوآوری و ایجاد خلاقیت یکی از مهمترین عوامل در مورد موفقیت و کسب مزیت رقابتی و تقویت اقتصاد است. امروزه تقریبا تمامی سازمانها با محیط پویا و تغییرات تکنولوژیکی سریع، چرخه کوتاه زندگی محصول و جهانی سازی مواجه اند. سازمانها، بویژه سازمانهای تکنولوژیکی نیازمند خلاقیت و نوآوری برای بقا در بازار، رقابت و رشد هستند. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر جو خلاقانه سازمانی ادراک شده سازمانی بر میزان انعطاف پذیری کارکنان بواسطه نوآوری در افراد می باشد. متغیرهای این تحقیق عبارتند از جو خلاقانه، انعطاف پذیری کارکنان و نوآوری افراد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان اداره کل گاز استان گیلان می باشد. نمونه آماری برابر با 211 نفر است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که تمامی فرضیه ها تایید می شود.
۲.

اهمیت اقتصادی قوانین مربوط به حمایت از اشتغال و انواع مختلف اشتغال: تحلیلی از یک پانل از ۱۱۷ کشور، ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳

کلید واژه ها: اشتغال حمایت از اشتغال قوانین کار کاهش بیکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 462 تعداد دانلود : 221
نویسندگان از تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی سری زمانی استفاده می کنند که با استفاده از روش های داده های پانلی غیرایستا برای تخمین ارتباط بین قانون حمایت از اشتغال و حمایت قانونی از اشکال مختلف اشتغال (پاره وقت، ثابت و کار آژانسی)، و نتایج اقتصادی با یک مجموعه داده براساس شاخص مرکز بازرگانی تحقیقات بازار کار (CBR-LRI) که ۱۱۷ کشور را از سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۳ دربرمی گیرد. یافته ها نشان می دهد که این قوانین در طول زمان اثر حمایتی بیشتری پیدا کرده اند و تقویت حمایت از کارگران با افزایش سهم نیروی کار در درآمد ملی، افزایش مشارکت نیروی کار، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری همراه است، اگرچه در مقایسه با روندهای اقتصادی گسترده تر، مقادیر مشاهده شده کوچک هستند.
۳.

ارزیابی حکمرانی خوب شهری توسط شهرداری ها به منظور جلب مشارکت شهروندان

کلید واژه ها: حکمرانی خوب شهری عملکرد شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 253 تعداد دانلود : 172
حکمرانی یکی از اساسی ترین نیازهای جوامع بشری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. البته، اختلاف نظرهای جدی در کم و کیف آن وجود دارد، با این حال دغدغه اصلی اغلب نظریه پردازان این حوزه، اجرای عدالت و جلوگیری از استبداد، خودکامگی و برقراری نظم و امنیت است. قانون اساسی هر کشوری ضمن تعریف اصول اساسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت، به تعیین و تضمین حقوق شهروندان و تنظیم روابط قدرت می پردازد. حکمرانی خوب شهری گفتمان جدیدی است که با مؤلفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می شود که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم و مؤلفه های حکمرانی خوب شهری، آن را درباره شهرداری های کشور ایران مورد واکاوی قرار دهد و در پایان پیشنهاداتی در راستای ارتقای حکمرانی خوب شهری بیان شده است.
۴.

ارزیابی استقرار فناوری اطلاعات در شهرداری های ایران

کلید واژه ها: شهرداری الکترونیک فناوری اطلاعات شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 627 تعداد دانلود : 844
با توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیرات وسیع آن بر جنبه های مختلف زندگی، ابعاد خدمات شهری نیز دستخوش تحولات گسترده ای شده است؛ چنانکه لازمه زندگی در شهرهای امروزی به عنوان نقاط تمرکز خدمات و تعاملات، به کارگیری روش ها و فناوری های نوین خدمات رسانی می باشد. با توجه به اهداف توسعه ای نهادهای مدیریت شهری جهت نوآوری و شکوفایی در عرصه خدمات رسانی به شهروندان، انجام مطالعات راهبردی و شناسایی زمینه ها و چالش های توسعه خدمات الکترونیک شهری درسطح شهرداری ها امری ضروری می نماید. براین اساس این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی مفاهیم مختلف شهرداری الکترونیک و مزایای استفاده از این رویکرد در شهرداری های ایران پرداخته است.
۵.

شناسایی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و محافظه کاری حسابداری باتاکید برنقش تعدیلگر سهامداران کنترلی

کلید واژه ها: نگهداشت وجه نقد محافظه کاری حسابداری تعدیلگر سهامداران کنترلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 585 تعداد دانلود : 555
هدف این تحقیق بررسی شناسایی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و محافظه کاری حسابداری با تاکید بر نقش تعدیلگر سهامداران کنترلی می باشد. برای رسیدن به هدف می بایستی مبانی نظری و پژوهش های انجام شده در مورد نگهداشت وجه نقد و محافظه کاری حسابداری مورد بررسی قرار می گرفت تا اطلاعات مورد نیاز را به دست دهد. در این راستای مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط، چهارچوب ها و رویکردهای مختلفی برای سنجش مولفه محافظه کاری حسابداری و تطبیق آنها با مباحث موجود در شرکت های مورد مطالعه جهت سنجش سهامداران کنترلی شرکت ها مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ که تعداد 121 نمونه شرکت در طی سالهای 1392-1396 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری بر نگهداشت وجه نقدشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر داردو سهامداران کنترلی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و نگهداشت وجه نقدشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است.
۶.

اثر متقابل رفتارهای رهبری استراتژیک و فرهنگ سازمانی در هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار و ادغام سیستم های سازمانی

کلید واژه ها: رهبری استراتژیک فرهنگ سازمانی سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار و سیستم های سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 291 تعداد دانلود : 294
همبستگی بین استراتژی های اطلاعاتی (IS) و استراتژی کسب و کار به عنوان یک پیشگویی مهم در موفقیت سازمانی در ادبیات موجود می باشد. بنابراین چگونگی شکل گیری استراتژی مناسب IS در حمایت از استراتژی کسب و کار تبدیل به یک چالش بزرگ در مقابل مدیران ارشد شده است. نظریه رهبری استراتژیک نشان می دهد که جمعیت شناسی و رهبری مدیر ارشد نقش مهمی را در فرمولاسیون استراتژی ایفا می کند و اجرای راهبرد موثر نیاز به دانش های خاص، مهارت ها و سبک های رهبری تصمیم گیرندگان کلیدی دارد. از آنجایی که نقش مهم رهبری ارشد امنیت همکاری دیگران در دستیابی به دیدگاه است. مدیران اجرایی باید دیدگاه راهبردی الهام بخش برای سیستم های اطلاعاتی را در حمایت از عملیات و استراتژی های تجاری بیان کنند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران ارشد یا مدیرانی که با سیستم های اطلاعاتی واقع در شهرک های صنعتی رشت سروکار دارند، که شامل 244 نفر می شود. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و تعداد 148 نفر برای تحقیق انتخاب شدند. در این تحقیق چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی مورد سنجش قرار گرفتند که تمامی فرضیات در سطح اطمینان 99 درصد تایید شدند.
۷.

تاثیر جهت گیری بازار صادرات بر عملکرد تجارت بین الملل با نقش میانجى قابلیت نوآورى شرکت

کلید واژه ها: جهت گیری بازار صادرات عملکرد تجارت بین الملل قابلیت نوآورى شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 451 تعداد دانلود : 19
سازمان های امروزی برای آنکه بتوانند در پارادیم جدید رقابت میان سازمان ها،که فضای کاملاً رقابتی و دانش محور می باشد، به حیات خود ادامه دهند باید به جهت گیری بازار و نوآوری به عنوان یک استراتژی ضروری در بازار صادرات نگاه کنند و ضمن شناخت تغییر وتحولات محیطی، برای رویاروی با آنها، شاخص های سازمانی تأثیر گذار بر عملکرد تجارت بین الملل را شناسایی کنند و به این تغییرات مناسب ترین پاسخ ها را بدهند. در این پژوهش به بررسی تاثیر جهت گیری بازار صادرات بر عملکرد تجارت بین الملل با نقش میانجى قابلیت نوآورى شرکتمی پردازیم. جامعه آماری پژوهش مدیران شرکت ایران خودرو می باشند که در طی انجام فرآیند پژوهش نمونه گیری با استفاده از روش خوشه ای و تصادفی ساده انجام گرفت. حجم نمونه آماری به تعداد 125 نفر بوده است که با استفاده از فرمول "کوکران" تعداد 95 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL8.8 جهت بررسی و آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد جهت گیری بازار صادرات بر عملکرد تجارت بین الملل تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تاثیر گیری بازار صادرات بر قابلیت نوآورى شرکت نیز تایید شد. بعلاوه نتایج نشان داد تاثیر جهت گیری بازار صادرات بر عملکرد تجارت بین الملل با نقش میانجى قابلیت نوآورى شرکت معنادار شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹